GEriatrische Revalidatie

download report

Transcript GEriatrische Revalidatie

Innovaties in de
Geriatrische Revalidatie
Wilco Achterberg,
Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC
Specialist Ouderengeneeskunde Topaz
Proeftuinen
2
21-11-11
Inhoud
–
Achtergrond & Aanleiding proeftuin
–
Doel, Interventies & Verwachte resultaten
–
Monitor Singer
3
21-11-11
Achtergrond: Aantal patiënten in Nederland per jaar
ETC-Tangram/LUMC 2007
Overig:
Bewegingsapparaat
%
Gastro intestinaal
Respiratoir
Cardiovasculair
Neurologisch
Anemie/alg zwakte
Dementie/org psych
Rest
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Trauma
Trauma:
Heupfracturen
53 %
Bekkenfracturen
%
Onderbeen fr
%
Humerusfractuur
Elect. orth.
8
CVA
Overig
Electief:
THP
39 %
Revisies 13 %
TKP
29 %
5
5
4
21-11-11
28
15 %
13 %
10 %
7%
9%
3%
14 %
Ontslagbestemming 2007 ETC Tangram/LUMC
Klik om de modelstijlen te bewerken
Tweede niveau
 Derde niveau
 Vierde niveau
 Vijfde niveau
5
21-11-11
Conclusies en knelpunten*
–
Omvang revalidatie 27.500 patiënten per jaar (2007)
–
Optimaal revalidatiepad is onbekend
–
Individuele centra presteren zeer wisselend
–
Opnameduur is korter op grote revalidatie afd.
–
Opnameduur zou verkort kunnen worden
–
Weinig samenwerking in de keten
–
Schotten in de zorg belemmeren doorstroom
–
Financiering is geen prikkel tot betere prestaties
–
Uitkomsten niet transparant, Black box?
6
21-11-11
Aanleiding proeftuin
Overheveling Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) uit
de AWBZ naar de Zvw in 2013
Reden overheveling:
–
–
–
GRZ is kortdurende, herstelgerichte zorg en dus
verzekerbare zorg en hoort om die reden niet in de
AWBZ thuis
GRZ is ketenzorg en daarom gebaat bij een enkel
financieringsstelsel
GRZ onder regie van de zorgverzekeraar kan beter
in keten worden georganiseerd
7
21-11-11
Stuurgroep proeftuinen
Stuurgroep:
–
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
–
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
–
ActiZ (brancheorganisatie van zorgondernemers)
–
Zorgververzekeraars Nederland (ZN)
–
–
Verenso (brancheorganisatie specialist
ouderengeneeskunde en sociaal geriaters)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
8
21-11-11
Doel proeftuinen
Doel:
Het organiseren van een innovatief, flexibel aanbod
van geriatrische revalidatiezorg dat op maat is gesneden
voor de cliënt, in samenwerking met diverse aanbieders in
de keten en de zorgverzekeraars.
9
21-11-11
10
21-11-11
Innovatieve interventies
Ontwikkelen zorgpaden voor verschillende doelgroepen
Ontwikkelen van Triage instrument
Intensievere en meer behandeling (transitietarief!)
Alternatieve behandelmethode
Ketenafspraken optimaliseren
Informatieoverdracht optimaliseren
Rol van de cliënt en mantelzorger versterken
Aanpak knelpunten in de doorstroming
Kwaliteitsverbetering & zorg op maat
Scholing medewerkers & “coaching
on the job”
11
21-11-11
transitietarief
Verkorting opname
met 2 weken
56 dagen
transitietarief
CVA toeslag
Zzp 9a
12
21-11-11
Verwachte resultaten proeftuinen
Resultaten:
Toename van kennis, inzichten, informatie en ervaringen
op basis waarvan men kan komen tot:
–
–
–
Een samenhangend aanbod van GRZ in de regio
met meerwaarde voor de cliënt
Een gefundeerde onderbouwing voor de
zorgverzekeraar om de regierol te kunnen vervullen
DBC registratie systeem
13
21-11-11
Kruisbestuiving….
14
21-11-11
Organisatie evaluatie Proeftuin
Monitor bestaande uit 3 lijnen:
Lijn 1
Procesevaluatie op organisatieniveau
(door procesbegeleiders
proeftuinen)
Lijn 2
Procesevaluatie op cliëntniveau
Lijn 3
Effectevaluatie op cliëntniveau
15
21-11-11
SINGER
Synergy and INnovation in GEriatric Rehabilitation
Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie
Vergelijken 2 cohorten 2011
ziekenhuis
Opname vph
ontslag vph
Maart-mei
ziekenhuis
4 weken na ontslag
400
Opname vph
ontslag vph
Sept-nov
4 weken na ontslag
400
Nieuw cohort 2012?
17
21-11-11
Meetmomenten
18
21-11-11
Lijn 2
Vraagstelling procesevaluatie op cliëntniveau
•
•
Tot welke vormen van integrale zorgtrajecten
op individueel
 Klik om de opmaak
cliëntniveau leiden proeftuinen?
van de
Op welke wijze wordt binnen individuele zorgtrajecten omgegaan met:
overzichtstekst te
Overdracht
bewerken
–
–
Triage
–
Revalidatiedoelen
–
Kwaliteit van samenwerking
–
Prognosestelling
–
–

Tweede
overzichtsniveau

Derde
Screening en assesment
overzichtsnivea
Ondersteuning en begeleiding van cliënt en mantelzorger
u
–
Voorbereiding ontslag
–
Regie en traject verantwoordelijkheid
19

21-11-11
Vierde
Procesmaten
Oordeel over zorg/behandeling gedurende hele traject
Oordeel over triage
Oordeel over de begeleiding bij transities
Oordeel over afstemming van de zorg
Oordeel over mate waarin rekening wordt gehouden met wensen
en behoeften cliënt
Oordeel over betrokkenheid cliënt bij het opstellen van doelen
revalidatie-behandeling
Oordeel over informatieverstrekking
Algeheel oordeel over het zorgtraject
20
21-11-11
Achtergrondkenmerken
Demografische kenmerken
Leeftijd, geslacht, etniciteit, opleiding, burgerlijke
staat, woonsituatie, afstand mantelzorger
Gezondheid cliënt
Ervaren gezondheid, complicaties, multimorbiditeit,
cognitief functioneren, ADL, mobiliteit, zorggebruik, etc.
DBC registratie
Opnameduur, behandeluren,
betrokken disciplines,
21
21-11-11
Meetinstrumenten cliënt
ADL ( Katz / MDS)
Ervaren kwaliteit van leven (MDS / RAND-36)
Zelfredzaamheid Frenchay Activities Index (FAI)
Bezorgdheid vallen ‘Short Falls Efficacy ScaleInternational’ (short FES-I)
Ervaren gezondheid (MDS / RAND- 36)
Psychisch welbevinden (MDS / RAND-36)
Sociaal functioneren (MDS / RAND-36)
22
21-11-11
Meetinstrumenten professionals
ADL: Barthel Index
Cognitief functioneren: Cognitive Performance Scale (CPS)
Depressieve klachten: MDS depressieschaal
Comorbiditeit: Functional Comorbidity Index (FCI / MDS)
Mobiliteit: Functional Ambulation Categories (FAC)
Balans: Berg Balance Scale (BBS) (uitsluitend CVA patiënten)
Optioneel:
Looptest: Timed Up and Go (TUG) Tien meter looptest (TML)
Classificatie Parkinson, Hoehn & Yahr scale
Parkinson Disease Questionaire (PDQ-8)
23
21-11-11
Meetinstrumenten mantelzorger
Objectieve belasting mantelzorg (Erasmus iBMG / MDS)
Ervaren belasting mantelzorg (Self - rated burden VAS en
Carer Questionair of life / MDS)
Ervaren kwaliteit van leven (RAND 36 / MDS)
Ervaren gezondheid (RAND 36 / MDS)
24
21-11-11
Eindproduct Proeftuinen / SINGER
1.
2.
3.
Integrale zorgtrajecten op individueel cliëntniveau
beschreven naar doelgroep
Inzicht in de effecten van de integrale zorgtrajecten op
de cliënt en diens mantelzorger
Een leidraad voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars
25
21-11-11
Aantal cliënten tot nog toe
Aantal online
enquêtes ingevuld
1e cohort
Bij
Bij
opname ontslag
EVV’er
393
307
Arts
436
297
Fysiotherapeut
417
298
Aantal online
enquêtes ingevuld
2e cohort
Bij
Bij
opname ontslag
EVV’er
202
67
Arts
194
59
Fysiotherapeut
215
86
26
1e Cohort
geslacht:
36,6% man
63,4% vrouw
1e cohort
gemiddelde
Leeftijd:
Man =76.4
Vrouw =78.8
21-11-11
Diagnosegroepen
Verdeling diagnosegroepen
398
400
350
300
aantal
250
200
135
105
150
96
60
100
50
0
CVA
Electief
Overig
27
Trauma
21-11-11
Totaal
Kenmerken CVA patiënten
N =135
Percentage
Leeftijd
Man
40.8
76
Vrouw
59.2
80
gemiddeld
mediaan
N = 118
Opnameduur ziekenhuis
16,7 dagen
N = 76
Opnameduur verpleeghuis
Opnameduur
2008*
51,9
dagen
38
vph
69,1 dagen
*Revalidatie in de AWBZ, omvang, aard en intensiteit
ETC Tangram, PHEG/LUMC 2008
28
21-11-11
11
Opnameduur in aantal dagen
51,9
60
50
37,5
40
30
gemiddeld
16,7
20
mediaan
11
10
0
Opnameduur
Ziekenhuis
Opnameduur
verpleeghuis
29
21-11-11
FUNCTIONAL AMBULATION CATEGORIE
FAC 0
FAC 1
opname
N= 135
42
14
%
31,1
10,4
FAC 2
20
FAC 3
ontslag
N= 76
%
10
2
13,2
2,6
14,8
7
9,2
32
23,7
7
9,2
FAC 4
23
17,0
28
36,8
FAC 5
4
3,0
22
28,9
30
21-11-11
Klinimetrie
gemiddeld
mediaan
N = 116
Barthel bij opname
8,4
7,5
N = 65
Barthel bij ontslag
16
16
N = 135
FAC bij opname
1,9
2
N = 76
FAC bij ontslag
3,4
4
N = 135
BBS bij opname
20
14
N= 75
BBS bij ontslag
31,8
38
31
21-11-11
Ontslagbestemming N=65
72 %
keert terug
naar oorspronkelijke
woonsituatie
Ontslagbestemming
70
Aanleunwoning of
zorgwoning
61
60
percentage
Zelfstandige woning
Verzorgingshuis
50
Somatische afd. vph
40
Ziekenhuis
30
14
20
10
7
5
2
8
3
Revalidatie centrum
Anders
0
1
32
21-11-11
Toekomst: brief VWS
2013
Onder regie zorgverzekeraars
Vrij contracteren
Geen CIZ, wel: triage instrument!
ZZP 9 verdwijnt, ZZP 11 komt (oude ZZP9B)
33
21-11-11
‘mooiste grote tuin’
34
21-11-11
Gouden tip van de tuinaannemer:
Zorg voor een goede conversatie met de klant.
Gebruik duurzame materialen.
Wees zelf kritisch op de uitvoering van de werken.
Voer geen werken uit waar je zelf niet achter staat.
35
21-11-11
36
21-11-11