Sistem komplementa

Download Report

Transcript Sistem komplementa

8. nedelja: Pitanja za ulazni test
1. Nabrojte klase imunoglobulina i njihove efektorske funkcije.
2. Koje su funkcije membranskih a koje sekretovanih imunoglobulina (najmanje 5)?
3. Opišite efektorske funkcije antitela i navedite koje klase antitela ih obavljaju.
4. Kakva je funkcija IgM u organizmu i kada se on produkuje?
5. Pod kakvim uslovima nastaje IgE, kakva mu je funkcija i sa kojim ćelijama sarađuje?
6. Pod kakvim uslovima nastaju IgG, kakve su mu funkcije i sa kojim
komponentama imunskog odgovora sarađuje?
7. Koji su putevi aktivacije sistema komplementa i šta ih pokreće?
8. Koje su biološke funkcije komplementa i koje komponente, fragmenti ili kompleksi ih vrše?
9. Putevi aktivacije i funkcije sistema komplementa
10.Šta su to mukozna i neonatalna imunost i čime su posredovane?
Efektorski mehanizmi
humoralne imunosti
Sistem komplementa (C’)
Putevi aktivacije
Biološke posledice aktivacije
Regulacija aktivacije
Sistem komplementa
engl. to complement = dopuniti, upotpuniti
Otkrio ga je Jules Bordet
(1870-1961)
1919.
Nobelova nagrada
Za bakteriolizu posredovanu
komplementom
Sistem komplementa
Skup cirkulišućih i membranskih proteina
koji imaju važnu ulogu u odbrani domaćina od
patogena, ali i oštećenju tkiva posredovanom
antitelima
Važan je efektorski mehanizam i urođene i
stečene humoralne imunosti
Sistem komplementa
Obuhvata veliki broj cirkulišućih
i membranskih proteina:
- Komponente komplementa
(u cirkulaciji neaktivni, aktiviraju se kaskadno)
- Receptori za komplement
(na ćelijama, prepoznaju aktivirane komponente)
- Regulatorni proteini komplementa
(u cirkulaciji i na ćelijama, inhibiraju aktivirane komponente)
Sistem komplementa
Putevi aktivacije
- Klasični
- Alternativni
- Lektinski
Put aktivacije
Rana faza
Kasna faza
Klasični
C1, C4, C2
C3, C5, C6, C7, C8, C9
Lektinski
MBL, C4, C2
C3, C5, C6, C7, C8, C9
C3b, B, D (P)
C3, C5, C6, C7, C8, C9
Alternatvni
B
D
P
MBL
MASP
Kasna faza aktivacije sistema komplementa
C6 C7 C8 C9
Kompleks koji
oštećuje
membranu
C5-C9
MAC
C5a C5b
IgG
Lizira bakteriju
Bakterija
IgM
C5
Aktivisani
C1
C3 KONVERTAZA
C4b2b3b
C4b2b
C5 KONVERTAZA
C3
C3b C3a
C4
C4a
C1
C2
C4b C2b
C2a
C6 C7 C8 C9
Kompleks koji
oštećuje
membranu
C5-C9
MAC
C5a C5b
Lizira bakteriju
Bakterija
C5
MBL
MASP
C3 KONVERTAZA
C4b2b3b
C4b2b
C5 KONVERTAZA
C3
C3b C3a
C4
C4a
C2
C4b C2b
C2a
C3a
C3b
C3
Ba
C3
C3b
Alternativna C5
konvertaza
Bb
C3bB
C3bBb
C3bBb3b
Alternativna C3
konvertaza
Bakterija
Faktor B
Faktor D
Properdin
Lizira bakteriju
C5-C9
MAC
C5b
C5a
Kompleks koji
oštećuje
membranu
C9
C8
C7
C6
C5
Biološke posledice aktivacije komplementa
- Citoliza (MAC)
Citoliza (MAC)
Biološke posledice aktivacije komplementa
- Citoliza (MAC)
- Opsonizacija (C3b, C4b)
Opsonizacija (C3b, C4b)
Biološke posledice aktivacije komplementa
- Citoliza ili citotoksičnost (MAC)
- Opsonizacija (C3b, C4b)
- Zapaljenjska reakcija (C3a, C4a, C5a)
Degranulacija mastocita i bazofila
Hemotaksa i aktivacija neutrofila
Produkcija proinflamatornih citokina
Zapaljenjska reakcija
(C3a, C4a, C5a)
(anafilatoksini)
Biološke posledice aktivacije komplementa
- Citoliza ili citotoksičnost (MAC)
- Opsonizacija (C3b, C4b)
- Zapaljenjska reakcija (C3a, C4a, C5a)
- Stimulacija humoralne imunosti (B-limfocita)
Stimulacija humoralne
imunosti (B-limfocita)
Biološke posledice aktivacije komplementa
- Citoliza (MAC)
- Opsonizacija (C3b, C4b)
- Zapaljenjska reakcija (C3a, C4a, C5a)
- Stimulacija humoralne imunosti (B-limfocita)
- Odstranjivanje imunskih kompleksa (C3b)
Odstranjivanje imunskih kompleksa (C3b)
Odstranjivanje imunskih kompleksa (C3b)
Regulacija aktivacije komplementa
Sistem komplementa (C’)
(animacija)
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072556781/student_view0/chapter31/animation_quiz_1.html
Laboratorijski testovi za ispitivanje C’
Kvantitiranje pojedinih komponenti
(C3, C4, MBL - RID, nefelometrija)
- koncentracija: g/L (mg/ml)
Funkcionalni testovi
za ispitivanje klasičnog puta aktivacije i
alternativnog puta aktivacije
1. Aktivacija sistema komplementa je
a. lektina koji vezuje manozu (MBL)
2. Putevi aktivacije sistema komplementa su
b. važan mehanizam i urođene i stečene
imunosti
c. faktor B, faktor D, properdin
3. Centralnu ulogu u aktivaciji ima
4. Za aktivaciju lektinskog puta neophodno je
prisustvo
d. klasični, alternativni i lektinski
5. Aktivatori klasičnog puta su
e. C1, C4, C2
6. Komponente alternativnog puta su
f. IgM i IgG vezana za antigen
7. Proteini uključeni u ranu fazu klasičnog puta
aktivacije su
g. komponenta C3
8. Važan opsonin je
h. MAC
9. Zapaljenjsku reakciju indukuju
i. C3b
10. Osmotsku lizu mikroorganizma uzrokuje
j. C3a, C4a i C5a
1._____
3._____
4._____
5._____
6.____
7.____
b 2._____
d
g
a
f
c
e
8.____
i
9.____
j
10.____
h
Sledeća nedelja
Odbrana od infekcija
Predavanje:
Odbrana od bakterijskih infekcija
(intracelularnih i ekstracelularnih)
Seminar:
Imunoaglutinacija (praktična primena)
Imunoprecipitacija (praktična primena)