Mobbing&anti-mobbingCZ

download report

Transcript Mobbing&anti-mobbingCZ

Mobbing
( a anti-mobbing?!!!)
v ČR
PhDr. Pavel Beňo
Práce a vztahy, Praha /CZ
E-mail:
[email protected]
Co to „obnáší“?
MOBBING
•
Psychický teror (v práci, ve škole, na veřejnosti)
•
Forma agrese a násilí, hlavně psychického …
•
Systematický (ná)tlak, cílené, plánované a
opakované útoky a pokusy o znevážení –
poškození pověsti – osoby, její práce a pracov.
výkonu, její schopností (rodiny, přátel …)
•
Negativní formy komunikace – kupř. šíření
nepravdivých informací (pomluvy), křik,
neschopnost přijímat kritiku a vést dialog, atp.
•
Snaha o izolaci a vyloučení - ze skupiny, z práce
či zaměstnání, veřejného života …
•
Demonstrace vlastní sily, významu a převahy
•
Materiální či nemateriální prospěch (škoda)
Mobbing (v moderním pojetí) znamená:
- fiktivní vítězství „silnějšího“ v konkurenčním boji (o přežití?)
-
snaha o vlastní (a často nelegální!) prospěch
-
„kultivace“ fyzického násilí do násilí psychického – v tzv. civilizované
společnosti
-
neochota či neschopnost vést dialog (s „podřízenými“)
-
Strukturální vada osobnosti (R. Hare, P. Babiak )
-
Spiknutí „mocných“ (pathocracy, A. Lobaszewski)
-
Vítězství „kapitálu“ nad demokracií ?
Bossing je mobbingem z horních pater!
Mobbing je „opatřením“ při
neloajalitě a odlišnosti
resp. následkem či trestem
(ale i „prevencí“ či „výstrahou“!!!)
když se tyto již objevily …
Mobbing/bossing je trestem za jinakost !!!
(Často bez ohledu na lidskou důstojnost, bohužel ...)
Kniha „Hadi v oblecích“ (2006)
oživila diskusi na temata
-
psychopatie a psychopati
-
sociopatie a sociopati
-
narcizmus a narcisté
-
struktura osobnosti lidí v tzv.
„nadřízeném“ a „podřízeném“
postavení“ …
Otázka: Jsou zpronevěra a krádež formami násilí?
Odpovědzte na otázku:
„Jsou zpronevěra a krádež také formami násilí?
Když je vaše odpověď „ano“,
pak je již nejvyšší čas
vyjasnit si také pojem
„ekonomické násilí“ …
Ten se již v odborné literatuře
o násilí (sporadicky) objevuje …
Mobbing economicus?
si
I když definice „anti-mobbingu“ nejspíše neexistuje, troufnu si
tvrdit, že k jeho typickým představitelům patří Heinz Leymann
Leymannův rodný dům, 25.9. 2012
(1932 – 1999)
Wolfenbuettel, Umeå, Stockholm
Antimobbing (anti-mobbing) je vytrvalý boj za „lidské“ vztahy (v práci?)
a v konečném důsledku jde o zápas za ideály a hodnoty demokracie a humanizmu!
Platí-li tzv. Paretovo pravidlo (20/80) i v případě společenských jevů –
tzn. i mobbingu a bossingu - dokážeme si lehce představit, že
20% mobberů a bosserů „terorizuje“
80% členů celé společnosti!
Jenom málo politiků a manažerů z organizací
a firem je ochotných si takovou skutečnost
uvědomit či alespoň částečně připustit a v této
Věci také něco podniknout … Změnit?
„Antimobbing“ vs. „mobbing free“ ?
Antimobbing je zápasem o lidskou důstojnost (nejenom svoji)
a být v tomto boji příliš naivním/ou se obvykle nevyplácí!!!
Situace v CZ – krátký přehled …
1995 – první samostatná kniha o mobbingu (B.Huber: Mobbing…)
1999 – založení skupiny „Práce a vztahy“ (od r.2001 - Obč.sdruž.)
2001 – www.vztahy.org (webové stránky OSPaV, dnes již neexistují!)
2003 – „Můj šéf, můj nepřítel?“ (1. česká publikace o mobbingu & bossingu)
2005 – zveřejňování výpovědí a případů MoBo ve formě videointerview
2007 - „pokusy a omyly“ (mezinárodní spolupráce - tým expertů …?)
2010 – Mobbing a Bossing jako samostatný předmět na VŠ (UJAK Praha)
2012 – Tzv. vztahový audit … (expertní posuzování vztahů ve firmách a organizacích)
2013/14 – idea Antimobbingových občanských hlídek (AOH)
„Mobbing & Antimobbing“ v ČR …
4 roviny a 4 zásady antimobbingu:
1. R: Osobní (individuální práce s klientem příp. jeho rodinu)
Z: „Nezůstávej se svými problémy osamocen/a!“
2. R: Institucionální (intervence u zaměstnavatele, odborů …)
Z: „Spojme síly a budeme úspěšnější!“
3. R: Veřejná (www, média,events, legislativní činnosť, …)
Z: „Dejme o těchto problémech – i sobě - věděť!“
4. R: Mezinárodní spolupráce (IAMA, IAWBH…)
Z: „Nejsme „ostrov“, ale kontinent/y! – Začínejme
tam, kde jiní skončili, byť to není snadné …“
„Anti - mobbing/bossing“ v EU …
Antimobbingové poradenství (terapie?) …
A: první kontakt – písemně (e-mail), telefonicky, atp. …
B: osobní (video) interview: dokumentace, vytvoření vztahu, evaluace –
situace i osobnosti, role apercepce, atp.)
C: společné zhodnocení aktuálního stavu, rozhodnutí o dalším kroku
D:
d1) intervenční dopis zaměstnavateli
d2) arteterapie-tvořivost jako způsob zpracování (psychsocial.) distresu
d3) publikace příběhu na webu (v médiích?)
d4) diskusně-supervizní skupina, antimobbingová občanská hlídka
„Mobbing & Antimobbing“ v ČR …
Děkuji za pozornost!
E-mail:
[email protected]
[email protected]
www.civilcourage.cz
www.leamynnspirit.eu
www.praceavztahy.cz
www.anti-mobbing-art.eu