Horkay Nándor igazgató, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Download Report

Transcript Horkay Nándor igazgató, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

A nemzeti integráció elmélyítése és
fejlesztési rendszere a Kárpátmedencében – kiemelten annak
turizmust érintő együttműködési
vonatkozásai
Horkay Nándor
Kutatási, Stratégiai és Koordinációs igazgató
„Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében”
Budapest, 2014. március 21.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI)
hármas küldetése
1.
A nemzeti integrációban és a Kárpát-medencében – a Kárpáthazában - való gondolkodás és cselekvés általánossá tétele
•
2.
3.
Nemzeti integráció kiteljesítése
A tudatos és jövőképközpontú nemzetstratégiai gondolkodás és
cselekvés erősítése
A nemzeti támogatási és együttműködési rendszer kiegészítése a
többszintű nemzeti integrációt és együttműködést szolgáló,
jövőképközpontú, összehangolt, tudatosan hálózatilag
fejlesztett Kárpát-medencei fejlesztési rendszerrel
FELELŐSSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL
a kölcsönös felelősségvállalásra, együttműködésre és erőforráskoncentrációra épülő partnerség jegyében
Az NSKI kiemelt prioritásai
1.
2.
3.
4.
JÖVŐKÉPVEZÉRELT NEMZETSTRATÉGIAI PÁRBESZÉD, TERVEZÉS ÉS CSELEKVÉS
ERŐSÍTÉSE – egy magyar nemzetstratégia tudatos és összehangolt
érvényesítése, illetve ezek feltételeinek megteremtése révén
ÚJ MAGYAR NEMZETI TUDÁS – nemzetstratégiai kutatásokon, szintéziseken,
szakmai programsorozatokon és tudáshálózati stratégiai együttműködéseken, s
ezek koordinációján keresztül
ÚJ KÁRPÁT-MEDENCEI FEJLESZTÉS ÉS GAZDÁLKODÁS - új kreatív és innovatív
paradigmákon, jó gyakorlatokon nyugvó, öngondoskodó, hálózatosodó és
tudatos magyar Kárpát-medencei növekedés és nemzeti gazdaságfejlesztés –
kiemelten fejlesztéspolitika, gazdaságfejlesztés, turizmus és szabadidőgazdaság, helyi gazdaságfejlesztés, tudásgazdaság és KFI, pénzügyi eszközök
stb.
ÚJ KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR MEGÚJULÁS ÉS GYARAPODÁS –
életenergiáiban, bölcsességben és spirituálisan megújuló élet, a magyar
nemzeti és keresztény gyökerek, hagyományok erősítése, reszakralizáció
A nemzeti integráció kiteljesítése érdekében tett
eddigi kormányzati lépések – 2010-2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Közjogi egyesítés megindítása és kiteljesítése (kiemelten
állampolgárság, választási jog kiterjesztése)
Szimbolikus tettek és lépések (pl. nemzeti együttműködés
rendszere, Nemzeti Összetartozás Napja, KMKF, Diaszpóra Tanács,
ösztöndíj programok, diákcsere és üdülési programok, NSKI,
nemzetiségi választási listák)
Kárpát-medencei EGTC együttműködések támogatása
Kárpát-medencei gazdasági nyitás (kiemelten Wekerle Terv,
Kárpát Régió Üzleti Hálózat)
2014-2020-as felkészülés során a nemzeti érdekek képviselete
(kiemelten MFF, PM, OP-k, ETE Transznacionális, ETE CBC)
Külhoni magyar közösségek alulról építkező tervezési
folyamatainak támogatása (erdélyi Mikó Imre Terv, felvidéki
Baross Gábor Terv, kárpátaljai és vajdasági tervezés stb.)
A Kárpát-medencei és a nemzeti együttműködést katalizáló
határon átnyúló és nemzetiségi térségek – 5 seb vs. 7 új tudás
A nemzetstratégiai és Kárpát-medencei szintű
nemzeti integráció kiterjesztésének
feltételrendszere
Három egyidejű paradigmaváltás szükségessége:
1. Stratégiai irányítás, tervezés, fejlesztés,
szabályozás
2. Tudatos és célzott együttműködés,
hálózatosodás
3. Finanszírozási és erőforrás-koncentráció
A nemzeti integráció kiteljesítése érdekében szükséges
további lépések – 2014-2018
1.
2.
3.
4.
5.
Közös nemzetstratégiai válaszok és nemzetstratégiai alternatívák
kidolgozása – egyes kiemelt nemzetstratégiai kérdésekben és
területeken
A magyar ágazati és szakpolitikák tervezési, fejlesztési, szabályozási
és cselekvési-pénzügyi rádiuszának tudatos kiterjesztése a külhoni
magyar területek és közösségek irányában
Alapos előkészítő munka után a közszolgáltatási akadálymentesítés és
a magyar közszolgáltatások külhoni kiterjesztésének megindítása
(kiemelten egészségügy, szociális)
A külhoni magyar intézményi hálózat tudatos fejlesztése és
megerősítése a magyarok lakta területeken (külhoni új magyar
fenntartású intézmények alapítása, fejlesztése)
A nemzeti társadalmi felelősségvállalás és együttműködés kötelezővé
tétele a magyar költségvetési finanszírozású, társfinanszírozású
intézményekben minimum az éves költségvetés 1%-ig – ilyen
tevékenységek és szakmai feladatok finanszírozására
Az NSKI kiemelt feladatai ebben
• A Nemzetstratégiai Tervezési, Értékelési és Monitoring rendszer (NSTÉMR)
előkészítése és kialakítása - kiemelten:
1. Nemzetstratégiai tervezési rendszer (NSTR) előkészítése
2. Nemzetstratégiai szempontok érvényesítési és monitoring rendszer
kidolgozása – kiemelten Nemzetstratégiai ex-ante értékelési rendszer (NSEÉR)
• Egyes kiemelt nemzetstratégiai területeken jövőképvezérelt nemzetstratégia
párbeszéd és tudástranszfer erősítése, szakmai konferenciák és programsorozatok
társszervezése, konferenciakötetek megjelentetése, előadások tartása - kiemelten:
1. Nemzetstratégiai Akadémia (NSA) – konferenciasorozat min. 3 rendezvény
2. Önfenntartó Falu – Fenntartható Vidék (ÖFFV) – Jó gyakorlatok és modellek a
Kárpát-medencében műhelykonferencia sorozat minimum 3 rendezvény
3. Magyar Megújulás és Gyarapodás (MMGY) – konferenciasorozat minimum 2
rendezvény
4. Kárpát-haza Nemzeti Integrációs Fejlesztési Rendszer 2014-2020 – fejlesztési
fórumok, hálózatépítés
Az NSKI kiemelt feladatai ebben
• Jó gyakorlatok gyűjtése és Kárpát-medencei disszeminációja – központi
támogatása és a társszervekkel közös biztosítása, kiemelten helyi
gazdaságfejlesztés és társadalmi, közösségi integráció és együttműködés kiemelten
– Helyi, Közösségi és Alternatív Gazdaságfejlesztés – kiemelt partnerek VM-NAKVI, NGM-NTH,
CESCI, ME, kiemelt civil szervezetek, MÜTF stb.
– Társadalmi, közösségi megújulás és együttműködés – kiemelt partnerek EMMI és
háttérintézményei, BCE, PEK, kiemelt civil szervezetek, külhoni magyar szervezetek stb.
– Turizmus és Lelki Megújulás - kiemelt partnerek NGM és háttérintézményei, Magyar TDM Szövetség,
Mária Út Közhasznú Egyesület, Erdélyi Mária Út Egyesület, kiemelt civil szervezetek, külhoni magyar
szervezetek stb.
• 2014-2020-as nemzeti integrációt szolgáló kiemelt fejlesztési programok,
projektek közös pozicionálása és az előkészítés szakmai támogatása:
– Közösen a NIKI-vel a nemzeti integráció kiteljesítését szolgáló Kárpát-haza Fejlesztési
Rendszerhez (KHFR) kapcsolódó feladatok a programterületeken kívüli (makro- és
transz regionális) határon túli magyar fejlesztések 2014-2020-as szakmai pozicionálása
- kiemelten PM, GINOP gazdaság, TOP
A nemzeti integráció kiteljesítése érdekében szükséges
további lépések – 2014-2018
A Kárpát-haza Fejlesztési Rendszer kiteljesítése a következő területeken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2014-2020-as magyar OP-k-ban – közvetlen magyar források
biztosítása
ETE fejlesztési és forráskoordináció – tudatosabb magyar
érdekérvényesítés
Direkt uniós forráskoordináció – új magyar nemzeti koordinációs
rendszer kell
•
Magyar Direkt Uniós Forráskoordinációs Ügynökség felállítása
Külhoni 2014-2020-as forrásabszorpció növelése – képessé tétel –
szakmai és pénzügyi támogatással (PM teamekkel)
Magyar költségvetési források biztosítása a külhoni fejlesztésekhez
2015-től – önálló célelőirányzattal
Kétoldalú Fejlesztési Alapok rendszerének kialakítása
Fejlesztési, hálózati és szakmai együttműködések – tudatos
kiterjesztése, ösztönzése
Az Európai Strukturális és Beruházási Alapok
lehetőségei 2014-2020 között
Programterületen kívüli műveletek finanszírozhatósága:
Európai Szociális Alap
- kötelező a transznacionális együttműködés tervezése
-
Európai Unión belül: nincs felső határ
- Európai Unión kívül: max. 3 %
Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap
- Európai Unión belül: max. 15 %
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
- Európai Unión belül: max. 5 %
A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS MEGÚJULÁSA ÉS A NEMZETI
INTEGRÁCIÓ KISZÉLESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES LÉPÉSEK
• AZ ERŐS ÉS TUDATOS MAGYAR NEMZETI TURIZMUSIRÁNYÍTÁSÉRT ÉS
FEJLESZTÉSÉRT A XXI. SZÁZADBAN – kiemelt nemzeti integrációs szakmai
koordinációs feladatok előkészítése és koordinációja - kiemelten
1. Kárpát-medencei nemzeti marketing tevékenység kiterjesztése –
központi NGM, MT Zrt támogatása, társszervekkel közös biztosítása
•
•
Kárpát-medencei magyar turizmus marketing plusz program - nemzeti
marketing és keresletélénkítési, értékesítés külhoni nemzeti kiterjesztése,
kiszélesítése
Kiemelt nemzeti desztinációk szerint éves bontott források és
tevékenység szerint
2. Kárpát-medencei TDM (turisztikai desztináció menedzsment)
rendszer kiterjesztése – központi NGM támogatása, társszervekkel
közös biztosítása
AZ ERŐS ÉS TUDATOS MAGYAR NEMZETI TURIZMUSIRÁNYÍTÁSÉRT –
EZERÉVES HATÁRON INNEN ÉS TÚL – ÖSSZHANGBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI
MARKETING, PROMÓCIÓ
„Határon túli” kiemelt magyarok lakta történelmi
és turisztikai jelentőségű desztinációk szakmai és marketing
támogatása:
Határon-túli magyar kiemelt térségi desztinációk + 6
Erdélyország és Partium
Székelyföld és Csángóföld
Kárpátalja
Vajdaság
Délvidék - Dél-Baranya és Muravidék
Felvidék
KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS SZAKMAI MEGÚJULÁS
– Kiváló Kárpát-medencei magyar desztinációk fejlesztése, stabil és
fenntartható pénzügyi működés biztosítása és jó desztinációs
gyakorlatok terjesztése
•
TDM és jó turizmus gyakorlatok kiválósági fejlesztési és együttműködési
kiemelt program
– Kárpát-medencei turizmus és szabadidő-gazdasági fejlesztési,
monitoring, értékelési rendszer kialakítása
– Kárpát-medencei turizmus tudásmenedzsment és KFI rendszer
közös kialakítása
– Kárpát-medencei turizmusfejlesztési pénzügyi alap (KPTFPA)
létrehozása és egy új növekedési program beindítása
•
Kárpát-medencei magyar KKV turizmus és szabadidő-gazdaság fejlesztési és
növekedési program elindítása
–
–
–
–
–
KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÚJULÁSA
Kárpát-medencei turizmus szakmai és szövetségi hálózati
együttműködés tudatos kiterjesztése – központi támogatása,
társszervekkel közös biztosítása
Kárpát-medencei felsőoktatási, oktatási, képzési együttműködések
kiszélesítése
Kárpát-medencei magyar turizmus és szabadidő-gazdasági szakmai
gyakornoki program elindítása – kiemelten az ifjúsági foglalkoztatás
Kárpát-medencei magyar együttműködést és integrációt szolgáló csere
programok további kiterjesztése és kiszélesítése – kiemelten iskolai,
ifjúsági, felsőoktatási, szociális és fogyatékos turizmus
Kárpát-medencei magyar turizmus értékesítés-ösztönzési és
kedvezményrendszerek kiterjesztése – kiemelten Kárpát-medencei
kedvezményrendszerek kiterjesztése (pl. SZÉP, Erzsébet, Hungary-Card
kiterjesztése)
KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS MEGÚJÚLÁSA
–
Magyar turizmus tudatos stratégiai, exklúzív és szakmai fejlesztés nemzeti
szervezeti kereteinek a megteremtése: Kiemelt nemzeti fejlesztési és
termékfejlesztési K+F+M Irodák felállítása
–
Kárpát-medencei turizmus és szabadidő-gazdasági kiemelt termékek,
desztinációk integrált és közös fejlesztése – a 2014-2024-es Nemzeti
Turizmusfejlesztési Koncepció és a GINOP 2014-2020 alapján
•
•
•
•
•
Gyógyító és erőt adó Kárpát-medence – központi egészségturizmus és alkony-gazdaság
fejlesztési program
Kárpát-medencei magyar örökségturizmust és értékmentést szolgáló mintaprojektek
fejlesztése
Aktív, ifjúsági és zöldturizmus fejlesztését szolgáló mintaprojektek fejlesztése és jó
gyakorlatok összegyűjtése
Márton Áron Zarándokhálózat Fejlesztési és Lelki Megújulási Program 2014-2020 zarándokszállások és szolgáltatások, valamint kegyhelyek, lelkiségi és kulturális központok
Kárpát-medencei hálózatának komplex fejl.
Vidéki örökség és a falusi turizmus fejlesztését, valamint a helyi gazdaság fejlesztését,
integrálását szolgáló mintaprojektek fejlesztése és jó gyakorlatok összegyűjtése
ÚJ KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS MEGÚJÚLÁS
– Kárpát-medencei turizmus kiemelt magyar rendezvények
központi támogatása
– Kárpát-medencei nemzeti örökség kiemelt helyszínek és új
nemzeti tematikus parkok kiemelt exkluzív fejlesztéseinek
megvalósítása
1. Csíksomlyói nemzeti kegyhely kiemelt integrált fejlesztése
2. Ópusztaszeri Történelmi Emlékhely fejlesztése
3. Történelmi Magyarország Park – Martonvásár + Székelyudvarhely
4. Kárpát-medence nemzetei és Hungaricum Park – Nemesvid
5. Attila Palotája – Tápiószentmárton
6. Exkluzív magyar turizmus és gasztronómia - 6 csillagos fejlesztés
7. stb.
ÚJ KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS MEGÚJÚLÁS 4.
–
Kárpát-medencei nemzetközi hálózatosodást és kiválóságot szolgáló
pályázatok és címek elnyerésének a támogatása
•
•
•
–
Közép-európai Európai Kulturális Utak előkészítése – központi támogatása és a
társszervekkel közös biztosítása (pl. Mária Út)
Új magyar részvételű világörökségi pályázatok előkészítése (pl. Énlaka, Limes stb.)
További nemzetközi elismerést szolgáló pályázatok előkészítése (pl. Kiváló Európai
Desztináció, Európa Kulturális Fővárosa, Geopark stb.)
Nemzeti turizmus intézményi feladatainak és együttműködésének
kiterjesztése:
•
•
•
•
Szabadidő-gazdaság
Egészségipar és alkonygazdaság
Kreatív gazdaság
Helyi gazdaságfejlesztés
"Mit erőszakkal nem, csöndben és halkan munkálva
véghezvihetünk.” Mikó Imre
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Horkay Nándor
NSKI igazgató
[email protected]
+36-30-6769-491