Diapozitiv 1

download report

Transcript Diapozitiv 1

SEMINAR:
ČRPANJE EVROPSKIH
KOHEZIJSKIH SREDSTEV IN
POENOSTAVITVE
11.04.2011
1
ZAKONSKI OKVIR
KP
LIZBONSKA
STRATEGIJA
STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE
National Development Programme RS 2007-2013
NACIONALNI STRATEŠKI REFERENČNI OKVIR
OP RR
NADZORNI
ODBOR
RAZPISI
OP RČV
OP ROPI
PARTNERSTVO,
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
SISTEM IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE
Institucija
Organ upravljanja
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Organ za potrjevanje
Ministrstvo za finance
Revizijski organ
Urad RS za nadzor proračuna, Ministrstvo za finance
Posredniška telesa
10 ministrstev in 1 služba vlade
Izvajalci razpisov
Ministrstva in agenti (agencije)
Izvajalci projektov
Upravičenci (podjetja, občine, zavodi, …)
ORGANA UPRAVLJANJA
ODGOVOREN ZA VSE, vendar …
… je določen del nalog prenesen na posredniška telesa, zlasti
priprava vsebin razpisov, pogojev, rokov, ocenjevanja in
izbora projektov, spremljanja izvajanja projektov, …
Organ upravljanja je skrbnik sistema :
Skrbi za delovanje sistema, za postavitev pravil izvajanja
kohezijske politike, pripravo navodil za poročanje, izvajanje
kontrol, …
POSREDNIŠKA TELESA
OPERATIVNI PROGRAM
POSREDNIŠKA TELESA
OP RR
1. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
2. MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN
TEHNOLOGIJO
3. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
4. MINISTRSTVO ZA KULTURO
5. SLUŽBA VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNO POLITIKO
OP RČV
1. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
2. MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN
TEHNOLOGIJO
3. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
4. MINISTRSTVO ZA KULTURO
5. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
6. MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
OP ROPI
1. MINISTRSTVO ZA PROMET
2. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
3. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
PROCESI V IZVAJANJU KP
MP: Proces upravljanja
O
P
R
E
D
E
L
J
U
L
J
E
J
O
N
A
V
O
D
I
L
A
Vzpostavitev
sistema
Spremljanje učinkovitosti
in prilagajanje sistema
Zaključevanje
Zaključno poročilo OP
KP1: Načrtovanje in spremljanje izvajanja
Načrtovanje
na ravni PU
Spremljanje postopkov izbora
in izvajanja operacij
Vrednotenje,
Končno poročilo PU
Spremljanje pravic porabe in
prerazporejanje sredstev
Zaključevanje
Vračila
Kontrola sistema, kontrole po
13. členu in nepravilnosti
Končna kontrola
KP2: Finančno upravljanje
Proračun
NRP
KP3: Upravljalna preverjanja
Postopek
izvedbe inštr.
PP1: Informacijski sistem
Vpis matičnih
podatkov
Finančna realizacija, ZZI, ZZP
Spremljanje kazalnikov
Zaključno poročilo
PP2: Informiranje in obveščanje
Ocena potreb
Informiranje in obveščanje
Zaključevanje
Izvajanje tehnične pomoči v
sistemu
Zaključevanje
programa TP
PP3: Tehnična pomoč
Priprava
programa TP
PROCESI V IZVAJANJU KP IN “PROJEKTNI” PROCES
Zagon
Izvajanje
VKLJUČITEV V PROCESE UKP
Proces upravljanja
Načrtovanje in spremljanje izvajanja PU
Finančno upravljanje
Koordinacija in komunikacija
Upravljalna preverjanja
Informacijski sistem
Informiranje in obveščanje
Tehnična pomoč
Zaključevanje
PROCES ‘’BOLJ ENOSTAVNO’’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Posredniški telo pripravi javni razpis
Organ upravljanja javni razpis potrdi
Posredniško telo objavi razpis, potencialni upravičenci se prijavijo
Posredniško telo opravi izbor in izda sklepe o izbranih projektih
Posredniško telo in upravičenec podpišeta pogodbo o sofinanciranju
Upravičenec začne z izvajanjem projekta in s poročanjem o izvajanju
–
–
–
–
7.
poročanje: priprava zahtevkov za izplačilo in podporne dokumentacije
posredniško telo opravi administrativno kontrolo izplačila in potrdi ustreznost
zahtevka
sledi povračilo sredstev iz nacionalnega proračuna upravičencu
posredniško telo in organ upravljanja izvedeta kontrole na kraju samem (vzorčno)
Zaključek projekta
KORAKI UPRAVIČENCA ZA PRIDOBITEV EU
SREDSTEV
1. korak: identifikacija vsebin in potencialnih projektov pri
upravičencu
2. korak: identifikacija ustreznih razpisov
3. korak: kvalitetna prijava (in dobro načrtovanje!!!)
4. korak: podpis pogodbe o sofinanciranju
5. korak: izvajanje projekta in poročanje
6. korak: povračilo sredstev na podlagi zahtevka za izplačilo
(oziroma avansi)
Vsi OPji
2,500,000,000
2,000,000,000
2007
1,500,000,000
2008
2009
1,000,000,000
2010
500,000,000
0
Podpisane pogodbe
Izplačila iz proračuna RS
Certificirani ZZPji
Vsi OPji
2,500,000,000
2,000,000,000
2007
1,500,000,000
2008
2009
1,000,000,000
2010
Kumulativa
500,000,000
0
Podpisane pogodbe
Izplačila iz proračuna
RS
Certificirani ZZPji
ČRPANJE V ŠTEVILKAH
• Za 3,5 milijarde evrov (EU + SI del) potrjenih instrumentov
(150 % razpoložljivih pravic porabe za obdobje 2007-2010),
• Za 2,7 milijard evrov (EU + SI del) potrjenih operacij – projektov
(114% razpoložljivih pravic porabe 2007-2010),
• 1,3 milijarde evrov (EU + SI del) izplačanih iz državnega proračuna,
• za 955 milijonov evrov (EU del) posredovanih zahtevkov za povračilo na
Ministrstvo za finance
• 890 milijonov evrov (EU del) povrnjenih v državni proračun
12
TEŽAVE IN NAPAKE PRI IZVAJANJU KOHEZIJSKE
POLITIKE
TEŽAVE
1.
•
•
•
•
ZALAGANJE SREDSTEV in FINANČNA ZMOŽNOST UPRAVIČENCEV
zlasti pri velikih infrastrukturnih projektih
visoki stroški pridobitve avansa v višini 30% pogodbene vrednosti
likvidnostne težave upravičencev
dolgotrajni postopki vračanja sredstev oziroma izplačil iz proračuna
2.
•
•
IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL
zamude pri izvajanju JN zaradi pritožb neizbranih ponudnikov
neznanje upravičencev s področja JN
TEŽAVE
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
4.
•
•
IZVAJANJE PROJEKTA
neenotnost in nejasnost pravnih podlag
dolgi in zapleteni postopki poročanja
vnašanje podatkov v sistem ISARR
administrativno breme nesorazmerno z vrednostjo projekta
obsežna podporna dokumentacija pri pripravi zahtevka za izplačilo
informacijski sistem (centovske razlike, predplačila, DDV, vnos podatkov in
priprava zahtevka za izplačilo, …)
kadrovska podhranjenost in usposobljenost
Informiranje in obveščanje
ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE
spremenjena dinamika izvajanja projekta in upoštevanje rokov, opredeljenih v
pogodbi o sofinanciranju
nedoseganje ciljev in kazalnikov
NAPAKE
1.
•
2.
•
•
•
3.
•
POROČANJE O IZVAJANJU PROJEKTA
zlasti, če je prilagojeno in ne izhaja iz dejanskega stanja
IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL
sklepanje aneksov k pogodbi o izvedbi dodatnih del in storitev na projektu
zniževanje vrednosti javnega naročila
drobljenje javnih naročil (sum dogovarjanja)
UPRAVIČENOST STROŠKOV
neupoštevanje navodil oziroma določil iz javnega razpisa o upravičenih stroških,
posledično financiranje neupravičenih stroškov (npr. potovanja, zaposlovanje)
NAPAKE
4.
•
•
NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ POGODBE O SOFINANCIRANJU
neustrezno upoštevanje pravnih podlag – nepravilno izvajanje
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in sprotno prilagajanje izvajanja
projekta
5.
•
•
ZAKLJUČEVANJE OPERACIJE
kaj šteje kot rok zaključka operacije?
nepravočasno podaljšanje obdobja izvajanja projekta oz. obdobja upravičenosti
6.
•
DVOJNO FINANCIRANJE
financiranje iz različnih projektov za iste ljudi in iste aktivnosti
7. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
table, logotipi
Poenostavitve in izboljšave
•
Uvedba predplačil
•
Uvedba DDV kot upravičenega stroška
•
Uvedba pavšalov za ESS in ESRR – 20 % na neposredne upravičene stroške, veljavno
od začetka leta 2011 naprej
•
Uvedba krajših plačilnih rokov za inv. transfere - zagotovitev plačila občinam iz
proračuna RS dan pred zapadlostjo plačila situacije izvajalcu
•
Nova Navodila o upravičenih stroških, ki predstavljajo bistveno poenostavitev pri
poročanju o izvajanju projektov
•
Uvedba novih finančnih instrumentov za pospešeno črpanje evropskih sredstev
•
Poenostavitve v postopku priprave in potrjevanja instrumentov
•
Odprava večkratnih kontrol in s tem pomembno skrajšanje časa do izplačila iz
proračuna RS
•
Za prihodnost: uvedba vzorčnih kontrol
18
Evropski sklad za regionalni razvoj
1975
CILJ OP RR
Inovativna, dinamična in odprta
Slovenija
z razvitimi regijami in konkurenčnim,
na znanju temelječim
gospodarstvom.
STRUKTURA RAZVOJNIH PRIORITET IN
FINANČNI NAČRT OP RR
1. Razvojna prioriteta Konkurenčnost podjetij in
raziskovalna odličnost
Skupni cilj:
Zagotavljanje razvojno tehnoloških spodbud za
razmah podjetništva in inovativnosti.
1. RP: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna
odličnost
Prednostna usmeritev
Razpoložljiva sredstva (EU + SLO)
1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in
raziskovalna odličnost
276.742.802 €
(po potrjenih spremembah
OP RR  507.311.452 €)
1.2. Spodbujanje podjetništva
196.355.605 €
SKUPAJ
473.098.407 €
(po potrjenih spremembah
OP RR  703.667.057 €)
PU 1.1. Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna
odličnost
Potrjenih 7 javnih razpisov v vrednosti 500,5 mio €
149 projektov
Upravičenci:
Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti
inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav.
PU 1.2. Spodbujanje podjetništva
Potrjeni 4 javni razpisi in 2 programa v vrednosti 217,9 mio €
726 projektov
Upravičenci:
So mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja
ter podjetja s potencialom rasti in razvoja.
2. Razvojna prioriteta Gospodarsko razvojna
infrastruktura
Skupni cilj:
Koncentracija znanja in razvojne infrastrukture
za dvig konkurenčnosti gospodarstva.
2. RP: Gospodarsko-razvojna infrastruktura
Prednostna usmeritev
Razpoložljiva sredstva (EU + SLO)
2.1. Gospodarsko-razvojna-logistična središča
229.301.178 €
(po potrjenih spremembah
OP RR  44.026.646 €)
2.2. Informacijska družba
105.898.176 €
2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura
131.782.285 €
2.4. Mreža urgentnih centrov
35.294.118 (nova PU)
SKUPAJ
466.981.639 € (po potrjenih spremembah
OP RR  317.001.225 €)
PU 2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura
Potrjena 2 javna razpisa v vrednosti 73,4 mio €
12 projektov
Upravičenci:
• Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove,
raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v
celoto.
• V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) so to javni vzgojno izobraževalni
zavodi.
PU 2.2. Informacijska družba
Potrjenih 5 javnih razpisov v vrednosti 100 mio €
59 projektov
Upravičenci:
Zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke).
Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo
končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne
ustanove.
Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine vsa podjetja, javni in zasebni
zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali, posebno pozornost pa je potrebno
nameniti starejšim, ljudem s posebnimi potrebami in ruralnim področjem.
PU 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura
Neposredno potrjena 2 projekta v vrednosti 29,5 mio €
Upravičenci:
Visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma
popularizacijo znanosti.
PU 2.4. Mreža urgentnih centrov
V okviru prednostne usmeritve bodo izvedene naložbe v zdravstveno infrastrukturo, t.j. izgradnjo
mreže urgentnih centrov.
Upravičenci:
Ministrstvo za zdravje.
3. Razvojna prioriteta Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov
Skupni cilj:
Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih
potencialov za razvoj turizma.
3. RP: Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov
Prednostna usmeritev
Razpoložljiva sredstva (EU + SLO)
3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva
151.729.264 €
3.2. Mreženje kulturnih potencialov
79.069.373 €
(po potrjenih spremembah
OP RR  67.304.666 €)
3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura
78.889.738 €
SKUPAJ
309.688.375 € (po potrjenih spremembah
OP RR  297.923.668 €)
PU 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
Potrjenih 8 javnih razpisov in 2 projekta neposredno v vrednosti 147,9 mio €
151 projektov
Upravičenci:
Predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in
nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na
področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.
PU 3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov
Potrjeni 3 javni razpisi in 2 projekta neposredno v vrednosti 38,8 mio €
12 projektov
Upravičenci:
Republika Slovenija (ministrstva za spomenike v lasti RS), Zavod za varstvo kulturne dediščine,
občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), javni zavodi in podobno.
PU 3.3. Športna rekreacijska infrastruktura
Potrjeni 3 javni razpisi v vrednosti 47,4 mio €
10 projektov
Upravičenci:
Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in
lokalnih skupnosti.
4. Razvojna prioriteta Razvoj regij
Skupni cilj:
Skladen razvoj regij.
4. RP: Razvoj regij
Prednostna usmeritev
Razpoložljiva sredstva
(EU + SLO)
4.1. Regionalni razvojni potenciali
689.221.355 €
4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
39.534.687 €
SKUPAJ
728.756.042 €
“Bottom up” pristop
• Regije pripravijo regionalne razvojne programe (RRP), ki temeljijo na
analizi razvojnih potencialov in priložnostih posamezne regije.
• Upoštevanje strateških razvojnih dokumentov.
• Odločitev je v pristojnosti Svetov regij, ki potrjujejo RRP.
• Sveti regij pripravijo Izvedbene načrte RRP, ki vključujejo prioritetne
regionalne projekte.
Regionalni razvojni programi
Indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije
Regija
Število
prebivalcev
2007-2013
EUR
Indeks
razvojne
ogrožen-osti
EUR /
prebivalca
Goriška
119.541
40.282.629
94
336,98
Gorenjska
198.713
59.319.058
83
298,52
Obalno-kraška
105.313
31.181.467
82
296,08
Osrednjeslovenska
498.378
15.657.194
9
31,42
Pomurska
122.483
70.194.294
160
573,09
Notranjsko-kraška
51.132
23.328.479
127
456,24
Podravska
319.282
133.998.779
117
419,69
Spodnjeposavska
69.940
29.352.452
117
419,68
Zasavska
45.468
18.598.385
114
409,04
Koroška
73.905
27.595.505
104
373,39
JV Slovenija
139.434
50.928.355
102
365,25
Savinjska
257.525
85.401.555
92
331,62
2.001.114
585.838.151
Skupaj
100,00
292,76
PU 4.1. Regionalni razvojni programi
Potrjeni 4 javni razpisi in 1 javni poziv v vrednosti 692,1 mio €
440 projektov
Upravičenci:
Samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil,
kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe,
koncesionarje,subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s
področja družbenih dejavnosti in podobno.
PU 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
Potrjeni 4 javni razpisi v vrednosti 46,2 mio €
79 projektov
Upravičenci:
Samoupravne lokalne skupnosti.
OP ROPI- Razvojne prioritete in prednostne
usmeritve
RAZVOJNE PRIORITETE
1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA
3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR
4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA
odvajanje in čiščenje komunlnih odpadnih vod
oskrba s pitno vodo
zmanjšanje škodljivega delovanja voda
6.TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE
7. Tehnična pomoč
SKUPAJ
razpoložljiva sredstva iz
odstotek glede na
OP ROPI - po
razpoložljiva sredstva
spremembi 3.6.2010
449.567.581
28,51%
220.930.911
14,01%
165.529.886,00
10,50%
155.568.426
9,86%
392.923.166,00
24,91%
170.224.039,00
148.464.085,00
74.233.042,00
159.886.553,00
32.693.221
1.577.099.744
10,14%
2,07%
100,00%
Ravnanje s komunalnimi odpadki
– izgradnja in posodobitev regijskih centrov za ravnanje z odpadki;
– izgradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov
– ureditev ravnanja z blatom iz čistilnih naprav.
Indikativna lista projektov
Ocenjena vrednost
celotne investicije z
DDV
Naziv projekta
Prioritetni projekti
Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške (KOCEROD)
Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)
Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – CERO
Slovenska Bistrica
Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ - II. faza
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza
Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza
Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica
Regijski center za ravnanje z odpadki Gorenjske
Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – CERO
Podravje
SKUPAJ:
mio EUR
20
144
15
15
24
24
50
50
30
372
Odobritve
Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške
• Skupna vrednost projekta je 24.980.383 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 19.700.483 EUR
Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Slovenska Bistrica
• Skupna vrednost projekta je 14.366.935 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 7.280.090 EUR
Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v
Osrednjeslovenski regiji
• Skupna vrednost projekta je 143.921.874 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 77.571.941 EUR
Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza
• Skupna vrednost projekta je 14.991.669 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 77.571.941 EUR
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
vod
Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu
opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo
skladno s predpristopno pogodbo in z evropskimi direktivami na
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Indikativna lista projektov
Naziv projekta
Ocenjena
vrednost
celotne
investicije z
DDV
mio EUR
Prioritetni projekti
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke –MO Novo mesto
(1. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Slovenska Bistrica
(1. sklop)
Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov v povodju Savinje
Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska
kanalizacija (1. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Srednje Save
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (2. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (1. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje (2. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (2. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju
Kranjskega in Sorškega polja (1. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče (CČN Nova Gorica)
SKUPAJ:
30
19
12
30
28
27
11
37
56
17
24
22
41
354
Rezervni projekti
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju
Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega
polja
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje (3. sklop)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop)
47
6
16
20
6
6
10
16
12
20
6
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (2. sklop)
6
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop)
6
SKUPAJ:
177
VSE SKUPAJ:
531
Odobritve
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda v povodju reke Savinje
• Skupna vrednost projekta je 30.097.467 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 15.117.451,14 EUR
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda na spodnjem povodju reke Mure Dolinska kanalizacija
• Skupna vrednost projekta je 27.567.611 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 7.240.115 EUR
Izgradnja komunalne infrastrukture za
zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne
vode - Občina Slovenska Bistrica
• Skupna vrednost projekta je 11.078.536 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 5.574.847 EUR
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega
sistema in Centralna čistilna naprava v
Novem mestu
• Skupna vrednost projekta je 18.065.469 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 8.802.625 EUR
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju Sore
• Skupna vrednost projekta je 29.607.536 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 15.934.012,98 EUR
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Drave – Zgornja Drava
• Skupna vrednost projekta je 37.094.153 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 18.190.325,59 EUR
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Krke – 2. faza
• Skupna vrednost projekta je 11.406.994 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 6.554.510,19 EUR
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju srednje Save – 2. faza
• Skupna vrednost projekta je 27.373.015 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 16.998.946,43 EUR
Oskrba s pitno vodo
Celovita rešitev vodooskrbe,
vključno z zagotovitvijo
ustreznih vodnih virov,
čiščenjem in distribucijo
pitne vode
Indikativna lista projektov
Naziv projekta
Ocenjena vrednost
celotne investicije z
DDV
mio EUR
Prioritetni projekti
Varovanje vodnega vira Mrzlek
Oskrba s pitno vodo Bele Krajine
Oskrba s pitno vodo na območju Haloz (porečje Dravinje - 2. sklop)
Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - Slovenska Bistrica (1. sklop)
Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A (lendavsko območje)
Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B (Goričko)
Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C (Prlekija)
Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini
Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije - SZ Slovenske gorice
(porečje Drave - 1. sklop)
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop)
Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa
SKUPAJ:
29
24
4
8
26
50
47
44
18
10
66
326
Rezervni projekti
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)
Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik
12
19
26
12
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje
Dolenjske
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop)
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3. sklop)
Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (2. sklop)
Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje (3. sklop)
Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije (porečje Drave 4. sklop)
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (2. sklop)
Vodooskrba v porečju Savinje
SKUPAJ:
25
18
4
10
276
VSE SKUPAJ:
602
12
18
5
25
25
15
24
26
Odobritve
Varovanje vodnega vira Mrzlek in
celovita oskrba prebivalstva s pitno
vodo na območju Trnovsko-Banjške
planote, Goriških Brd in Vipavske
doline
• Skupna vrednost projekta je 37.354.742 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 13.641.225 EUR
Trajnostna oskrba prebivalstva s
pitno vodo in varovanje vodnih
virov Bele krajine
• Skupna vrednost projekta je 35.050.735 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 16.287.478 EU
Oskrba s pitno vodo v porečju
Dravinje –– Občina Slovenska
Bistrica
• Skupna vrednost projekta je 8.170.220 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 4.469.245 EUR
Oskrba s pitno vodo na območju
Haloz
• Skupna vrednost projekta je 3.809.518 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 1.262.278 EUR
Celovita oskrba severovzhodne
Slovenije s pitno vodo – SZ
Slovenske gorice
• Skupna vrednost projekta je 19.849.670 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 11.129.754,05 EUR
Celovita oskrba s pitno vodo v
Šaleški dolini
• Skupna vrednost projekta je 41.487.453 EUR
• Sofinanciranje s sredstvi KS v višini 23.935.667,06 EUR
Trajnostna raba energije - Energetska
sanacija in trajnostna gradnja stavb
Kdo?
•
javni sektor: državna in lokalna uprava, osnovne
in srednje šole ter fakultete, bolnišnice in drugo
Namen
•
•
•
•
•
trajnostno gradnjo in energetsko učinkovito
sanacijo stavb v javnem sektorju,
izboljšanje toplotne izolacije obstoječih stavb,
gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb
(novogradnja/nadstandard),
uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje,
prezračevanje in klimatizacijo stavb,
uporaba okolju prijaznih decentraliziranih
sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom
na obnovljivih virih energije in kogeneraciji..
Odobritve
Odobreno
• Energetska sanacija javnih stavb - bolnice
• Vrednost JR : 52 M EUR
Odobritev v letu 2011
• Energetska sanacija javnih stavb – domovi za starejše
občane
• Vrednost JR : 20 M EUR
• Energetska sanacija javnih stavb – dijaških domov in
srednjih šol
• Vrednost JR : 14 M EUR
Trajnostna raba energije - Učinkovita raba
električne energije
Kdo?
• industrija (predelovalne dejavnosti),
• javni in zasebni sektor,
• distributerji in trgovci električne energije
Namen
• ukrepi v industriji za ciljne tehnologije;
• ukrepi v javnem in zasebnem sektorju
(energetsko učinkoviti sistemi za
prezračevanje in klimatizacijo ter
razsvetljavo, za javno razsvetljavo)
• števci in pametna omrežja »smartgrid« za
vse uporabnike.
Odobritve
Odobreno
• Izvedba ukrepov za učinkovito rabo elekrtične
energije v industriji, javnem in storitvenem sektorju
• Vrednost JR : 5,3 M EUR
Odobritev v ½ leta 2011
• Javna razsvetljava
• Vrednost JR : 14 M EUR
Trajnostna raba energije- Inovativni ukrepi
za lokalno energetsko oskrbo
Kdo?
- gospodarske družbe,
- samostojni podjetniki,
- lokalne samoupravne skupnosti, javne ustanove
Namen
•
•
•
•
sistema za proizvodnjo toplote in električne energije s poudarkom na obnovljivih virih
energije in kogeneraciji,
tehnologija ogrevanja (uporaba daljinskih sistemov za ogrevanje na lesno biomaso,
sistemov soproizvodnje toplote in električne energije z uporabo lesne biomase, uporaba
sodobnih kotlov in sistemov soproizvodnje toplote in električne energije na lesno
biomaso in zemeljski plin, sistemov za proizvodnjo toplote in električne energije na
bioplin),
pridobivanje električne energije in toplote iz geotermalne energije,
pridobivanje električne energije s fotovoltaičnimi solarnimi sistemi
DODELJENO
• Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov
ogrevanja na lesno biomaso
• Skupna vrednost 2 JR je 8,4 M EUR
• Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso za leta
• Skupna vrednost 2 JR je 13 MEUR
Dodeljeno v letu v 2011
• Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta
• Skupna vrednost JR je 8 MEUR
Odobritve
Dodeljeno
• Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov
ogrevanja na lesno biomaso
• Skupna vrednost 2 JR je 8,4 M EUR
• Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso za leta
• Skupna vrednost 2 JR je 13 MEUR
Dodeljeno v letu v 2011
• Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso za leta
• Skupna vrednost JR je 8 M EUR
Cilj OP RČV je doseganje
• večje zaposlenosti,
• socialne vključenosti,
• višjega življenjskega
standarda ljudi in
• zmanjšanje regionalnih
razlik,
kar je moč doseči z
vlaganjem v ljudi,
katerih človeški kapital bo
zagotavljal večjo stopnjo
inovativnosti, zaposljivosti
in gospodarske rasti.
1. RP: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
Cilj je zagotavljanje bolj
prilagodljivega in konkurenčnega
gospodarstva s pomočjo
povezovanja gospodarstva,
izobraževanja, raziskav, razvoja in
zaposlovanja.
Upravičenci: podjetja in
gospodarska združenja,
raziskovalci, občine, dijaki in
študenti na dodiplomskem in
podiplomskem študiju
Razpoložljiva sredstva ESS:
262 mio EUR
Prednostna usmeritev: Štipendijske sheme
•
Spodbude poenotenih regionalnih
štipendijskih shem: omogočanje
sofinanciranja kadrovskih štipendij,
ki jih podeljujejo delodajalci in
nosilci regijskih štipendijskih shem
in občine;
•
Inovativne sheme za povezovanje
študija in gospodarstva
•
Druge oblike štipendijskih shem
• Upravičenci: podjetja in
socialna združenja,
regionalne razvojne
agencije, občine, dijaki in
študenti na dodiplomski in
podiplomski stopnji študija
Prednostna usmeritev: Štipendijske sheme
• Javni sklad za razvoj kadrov
in štipendije: 4 JR za Enotne
regijske štipendijske sheme
(16 mio EUR): sofinanciranje
izvajanja ERŠS, ki temeljijo
na partnerstvu med
delodajalci, upravičenci in
državo
• 2011: JR za sofinanciranje
ERŠS 2011/2012 (3,8 mio
EUR)
• Univerze (UL, UM, UNG,
UP): 4 JR Inovativna shema
za sofinanciranje
doktorskega študija – 2010
(11 mio EUR)
• 2011: JR Inovativna shema
za sofinanciranje
doktorskega študija – 2011
(28 mio EUR)
2. RP
Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
Cilj razvojne prioritete je izboljšanje
pogojev vstopa na trg dela in v
zaposlenost iskalcev zaposlitve in
neaktivnih oseb.
V okviru te razvojne prioritete bodo iskalci
dela prejeli podporo in pomoč pri iskanju
možnosti za vključitev na trg dela.
Upravičenci: posamezniki (neaktivni,
brezposelni, iskalci dela, idr.),
gospodarski in javni sektor (delodajalci,
NVO, društva, zbornice, idr.)
Razpoložljiva sredstva ESS:
140 mio EUR
2. RP
Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
•
Krepitev informiranja, svetovanja, motiviranja in vseživljenjska karierna
orientacija
•
Usposabljanje in izobraževanje za brezposelne, vključno z
usposabljanjem na delovnem mestu in druge krajše oblike
usposabljanja
•
Spodbujanje zaposlovanja, s poudarkom na visoko kvalificiranih kadrih
v regijah z nizkim gospodarskim potencialom
•
Podpora (lokalnim) zaposlitvenim programom, ki potekajo na
nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju in v tem okviru
zaposlitvenim programom, katerih izvajalci oz. naročniki so nevladne
organizacije
•
Spodbude za zaposlovanje brezposelnih in neaktivnih
3. RP
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
Cilj te razvojne prioritete je razvoj človeških virov
za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju,
s posodabljanjem sistemov izobraževanja in
usposabljanja ter spodbujanju vseživljenjskega
učenja.
Upravičenci: posamezniki, ki se ukvarjajo z
izobraževanjem in usposabljanjem (učitelji,
vzgojitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci,
mentorji, idr.) in organizacije (org. javnega in
zasebnega prava, javni skladi, javni zavodi,
društva, idr.)
Razpoložljiva sredstva ESS:
164,6 mio EUR
4. RP
Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
Cilj te razvojne prioritete je doseči večjo
vključenost in zmanjšano materialno
ogroženost ranljivih skupin ter z bojem
proti vsem oblikam diskriminacije
prispevati k uveljavljanju koncepta enakih
možnosti.
Upravičenci: posamezniki (ranljive skupine
na trgu dela) in gospodarski, javni in
nevladni sektor
Razpoložljiva sredstva:
63,8 mio EUR
Prednostna usmeritev: Enake možnosti in krepitev
socialne vključenost na trgu dela
Inštitut EKVILIB
Javni poziv za pridobitev
certifikata objavljen
1.3.2011.
Certifikat 4.400€, 80% se
sofinancira iz ESS, 20%
delodajalci
www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
Revizorsko svetovalni
postopek, katerega namen je
izboljšati situacijo pri
prijaviteljih na področju
upravljanja s človeškimi viri, še
posebej pri usklajevanju
družinskega in poklicnega
življenja.
5. RP
Institucionalna in administrativna usposobljenost
Cilj te razvojne prioritete je razvoj
ustrezne institucionalne in
administrativne usposobljenosti za
učinkovito strukturno prilagajanje, rast,
delovna mesta in ekonomski razvoj.
Boljša državna uprava bo bolj smotrna in
učinkovita. Posodobitve so namenjene
zlasti javnemu sektorju, zdravstvu in
pravosodju.
Razpoložljiva sredstva ESS:
97 mio EUR
5. RP
Institucionalna in administrativna usposobljenost
Potrjeni projekti:
- E-Vem za gospodarske družbe
- E-Uprava
- E-Zdravje
- Enotni spletni portal stvarnega premoženja
- E-pravosodje
- Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov
- Elektronsko kadrovanje državne uprave
- Kontaktni center ZRSZ
- Nacionalna koordinacijska točka za
vseživljenjsko karierno orientacijo
- Projekti horizontalnih mrežnih NVO in
regionalnih stičišč
- Projekti socialnih partnerjev
Prednostna usmeritev: Spodbujanje razvoja
NVO, civilnega in socialnega dialoga
a) Podpora horizontalnim mrežam NVO na nacionalni
ravni
b) Podpora vsebinskim mrežam
c) Podpora stičiščem NVO na regionalni ravni:
prispeva k bolj usklajenemu delovanju NVO, ki
delujejo na regionalni/lokalni ravni