Aktuelna situacija u Srbiji u oblasti transporta i planovi za nastavak

Download Report

Transcript Aktuelna situacija u Srbiji u oblasti transporta i planovi za nastavak

Aktuelna situacija u Srbiji u
oblasti transporta i planovi
za nastavak aktivnosti
Tatjana Džuverović Miljković, Ministarstvo za
infrastrukturu i energetiku
Seminar: Bela knjiga transporta, PKB
april 2012
Cilj i pravci delovanja
 Cilj:

Transportna mreža Srbije integrisana u Transevropsku
transportnu mrežu uz efikasno korišćenje prednosti svih
vidova transporta
NAJZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI
MINISTARSTVA

Formiran Nacionalni savet za infrastrukturu

Donet je Generalni master plan transporta do 2027. godine

Aktivno učešće u izradi Prostornog plana Republike Srbije

Organizacione reforme transportnog sektora

Obezbeđena su sredstva i završeni projekti izgradnje 180 km
autoputeva i 25 km železničke infrastrukture,

1 mlrd evra za rekonstrukciju železničke infrastrukture i 200 miliona
evra za nabavku novih železničkih voznih sredstava, čija realizacija
je u toku
SRBIJA DEO TRANSEVROPSKE
TRANSPORTNE MREŽE
Najvažniji segmenti Transevropske transportne
mreže na teritoriji Republike Srbije su:

Koridor X sa kracima–Xb (Beograd-Budimpešta)
i Xc (Niš-Sofija)

Koridor VII (reka Dunav)

Gustina mreže autoputeva (4,8km/10km2) se može
uporediti sa državama poput Bugarske, Češke, Slovačke
i Mađarske. Gustina železničke mreže
(49,2km/1000km2) može se uporediti sa prosekom EU,

Bezbednost glavnog putnog pravca Koridor X ocenjen
ocenom 4 (najviša ocena 5)*

* Studiju sprovela Međunarodna organizacija iRAP
(International Road Assessment Program)
Infrastruktura - Koridor X

Razvoj putne infrastrukture odvija se u skladu sa
Nacionalnim planom za razvoj putne i železničke
infrastrukture za period od 2008 – 2012.

Obezbeđena sredstva od 1,2 milijarde evra za
izgradnju 320 km autoputeva.

Završeno je 180 km autoputa sa obilaznicama i
petljama

U toku izgradnja i tenderska procedura za još
140 km autoputa
Infrastruktura - Koridor X
železnica
 Крајњи
циљ је двоколосечна,
електрифицирана пруга за брзине од
160 км/h.
 Интеграција српских железница у
транспортну мапу Европе
 Безбедан, ефикасан и корисницима
прилагођен транспортни систем
Koridor XI
Ruta 4 – povezuje Rumuniju, preko Srbije
(Beograda i Čačka) do Crne Gore, u toku
je izgradnja i tenderska procedura za 62,5
km na koridoru, kao i radovi na obilaznici
 Realizovano
je 312 projekata u cilju
unapređenja lokalne putne infrastrukture u
112 gradova i opština u Republici Srbiji
i uloženo je oko 3.5 milijarde dinara
Mere smanjenja štetnog uticaja
transporta na životnu sredinu





razvoj intermodalnog transporta kao ekološki
prihvatljivijeg, ekonomski opravdanog i
bezbednog vida transporta;
uspostavljanju efikasnog međunarodnog
železničkog saobraćaja;
obnavljanje putne infrastrukture, pre svega na
najvažnijim međunarodnim kooridorima;
podizanje nivoa bezbednosti i efikasnosti rečnog
transporta, pre svega Dunavom;
poboljšanje kvaliteta drumskog transporta
Intermodalni transport
Projekti:
 Omogućavanje
intermodalnog transporta u
Srbiji - 2 мил. Eвра, IPA program, marta 2012. završen,
pripremljena dokumentacija,
 Изградња
интермодалног терминала у
Београду - 19 мил. Евра, početak realizacije zavisi od
dostupnosti EU fondova
Intermodalni transport
intermodalni operater –
Srbijakombi u ŽS
 Osnovan
 Osnovan
Intermodalni razvojni centar u
Privrednoj Komori Beograda
VODNI TRANSPORT

Koridor VII – reka Dunav, kroz Srbiju protiče u
dužini od oko 600 km

Razvijena mreža plovnih puteva i kanala
Republike Srbije – nedovoljno iskorišćen sa
stanovišta transporta

Omogućavanje slobodne plovidbe na Koridoru
VII - jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije
Vodni transport-projekti

Uvođenje Rečnih informacionih servisa (RIS) 11 miliona evra

Priprema dokumentacije za hidrotehničke
radove na izabranim lokacijama na Dunavu - 2
miliona evra

Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava 3.8 miliona evra
Vodni transport - izazovi
 Koršćenje
punog potencijala reke Dunav
 Promocija
vodnog transporta
 Unapređenje
prekogranične saradnje
Drumski transport






Bilateralna i multilateralna saradnja u cilju efikasnijeg funkcionisanja
drumskog transporta
Godišnje se izda više od 360 000 dozvola za međunarodni prevoz
tereta,
Povećanjem bazne kvote multilateralnih (CEMT) dozvola učinilo je
srpsku transpotnu privredu konkurentnijom na Evropskom tržištu.
Oko 3000 redova vožnje u unutrašnjem prevozu putnika godišnje se
registruje,
U 2011. izdato dozvola za više od 140 međunarodnih linija za prevoz
putnika
Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između EU i RS
(član 34) – liberalizacija prevoza terata u tranzitu preko teritorija strana
ugovornica
Drumski transport
 Liberalizacija
međunarodnog drumskog
prevoza stvari:
Od 2012 - Srbija je jednostrano liberalizovala prevoz stvari
u bilaterali i tranzitu za mađarske prevoznike za EURO V
vozila. Očekuje se da i Mađarska isto uradi prema
srpskim prevoznicima
Ranije: Makedonija i BiH (bilaterala i tranzit), Slovačka
(tranzit), Slovenija i Švajcarska (puna liberalizacija),
Rumunija (tranzit za Euro III)
Drumski transport

Kvalitet voznog parka srpskih prevoznika
se iz godine u godinu poboljšava i ima
trend rasta.

Učešće EURO V vozila: oko 27%, EURO
III i EURO IV vozila: oko 30%
u ukupnom broju vozila koji učestvuju u
međunarodnom transportu
Drumski transport - bezbednost
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima od decembra 2009.
 Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača
motornih vozila kada obavljaju međunarodni
prevoz i primeni sistema digitalnih tahografa


Institucionalna izgradnja (Telo za koordinaciju,
Agencija za bezbednost saobraćaja)

Smanjen broj poginulih u 2011. u odnosu na
2009. godinu za 10,8 %
Dunavska strategija

14 zemalja Dunavskog regiona, 8 zemalja iz EU i 6
zemalja je van EU

11 prioritenih oblasti

Prioritetna oblast 1b: „Poboljšati mobilnost i
multimodalnost – železnički, drumski i vazdušni
transport”

Republika Srbiji i Republika Slovenija zajedno
realizuju ovu oblast prema svim zemljama
Dunavskog regiona
ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI
U
cilju harmonizacije nacionalnog
zakonodavstva sa EU ali i boljeg
zakonskog uređenja oblasti transporta i
energetike
 Усвојено
је 45 закона од чега су 10
системски
NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI U NAREDNOM
PERIODU
-Izgradnja modernog terminala za intermodalni transport
-Završetak Koridora 10 – Autoput E 80 na deonici do granice sa
Bugarskom biće završen do kraja 2013., a E 75 do kraja 2014.
-Izgradnja Koridora 11
-Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja drugog koloseka na Koridoru
10 za dvokolosečni, elektrificirani saobraćaj i brzine 160 km/h
- Bagerovanje kritičnih deonica reke Dunav – procenjena vrednost
radova oko 45 miliona evra za 25 deonica
Hvala na pažnji!