Slide 1 - Ambulancezorg Nederland

Download Report

Transcript Slide 1 - Ambulancezorg Nederland

themabijeenkomst: actuele ontwikkelingen
29 september 2011
doel en programma themabijeenkomst
•
gezamenlijk in gesprek over een aantal actuele en voor de
sector ambulancezorg belangrijke ontwikkelingen:
–
–
–
–
Tijdelijke wet ambulancezorg
cao-gerelateerde onderwerpen
Meldkamer van de Toekomst
Ambulances in-zicht 2010 en verder
Tijdelijke wet ambulancezorg (1)
•
wijzigingen ten opzichte van Wet ambulancezorg:
– aanbieders krijgen een aanwijzing op grond waarvan zij
ambulancezorg mogen verlenen (geen vergunning meer)
– de aanwijzing is gedurende 5 jaar geldig (niet meer onbepaalde
tijd)
– belangrijke datum: 1 december 2011 (vastgelegd in de wet)
– eisen: verklaring en (zo nodig) implementatieplan
Tijdelijke wet ambulancezorg (2)
•
planning:
– de Twaz is aangeboden aan de Tweede Kamer, het is
afwachten wanneer de Tweede Kamer agendeert
– vervolgens moet de Eerste Kamer de Twaz behandelen
– inwerkingtreding: VWS koerst nog steeds op 1 januari 2012,
afhankelijk de agendering wellicht1 juli 2012 of later
– eisen: voor 1 oktober 2011 in Staatscourant (reeds verspreid
onder leden AZN)
Tijdelijke wet ambulancezorg (3)
•
En na de tijdelijke wet, wat dan?
– na 2 jaar Twaz vindt een evaluatie plaats
– onder andere op basis van de benchmark en een nieuw
bekostigingssysteem (beide nog niet gereed)
– op basis van resultaten van evaluatie moet nieuwe, structurele,
wetgeving tot stand komen voor vanaf 2017 (of …)
CAO Ambulancezorg (1)
•
•
•
•
•
CAO loopt af op 31-12-2012
Overlegstructuur:
- Strategisch overleg olv Simons
- CAO-overleg olv Borstlap
- Technisch overleg olv Van der Meulen
Actiepunten:
FWG 3.0
Vergoeding ORT en bereikbaarheidsvergoeding
CAO Ambulancezorg (2)
•
•
•
•
•
•
AZN vanaf 1 januari werkgeversfunctie
Op 13 oktober werkconferentie ‘sector-cao handhaving en vervolg’.
Helpdesk
Kenniscentrum
Hardheidscommissie
Interpretatiecommissie
Overige trajecten/HRP
•
Projecten ‘landelijke kader zorgambulance’, ‘samenwerking
HAP-RAV’, ‘Beraadgroep Acute Zorg’ VWS.
•
Arbeidsmarktbeleid/opleidingen
•
Arbeidsomstandighedenbeleid
•
Loopbaanbeleid
Meldkamer van de toekomst (1)
•
regeerakkoord najaar 2010:
– toe naar 1 meldkamerorganisatie in Nederland met 2 a 3 locaties
– een bezuiniging van €50 miljoen ingeboekt
•
bestuursconferentie en stuurgroep:
– in december 2010 en voorjaar 2011 bestuursconferenties
– daarna landelijke stuurgroep, voorgezeten door voorzitter
Veiligheidsberaad
– vertegenwoordiging AZN: Hans Simons (voorzitter) en Jack
Versluis (DB, vz ICT, directeur RAVU)
Meldkamer van de toekomst (2)
•
meer ontwikkelingen:
– reorganisatie politie: van 25 politieregio’s naar 10 districten
– regionalisatie brandweer in alle regio’s
– Twaz: RAV = verantwoordelijk voor instandhouding MKA
•
discussie over:
– multi en mono
– aantal locaties
•
verschillende visies Veiligheidsberaad en AZN: uitwerken 2
business cases
Meldkamer van de toekomst (3)
•
visie AZN vastgelegd in position paper (steun van VWS en
GHOR Nederland):
– kwaliteit en doelmatigheid van ambulancezorg staan centraal
– aanname 112-meldingen uitbreiden met multidisciplinaire intake
bij evidente spoedeisende situaties
– standaarden en protocollen voor gebruik in multi- en
monodisciplinaire omgeving
– landelijke multi-intake op 1 of meerdere locaties, schaal monomeldkamer moet passen bij lokale keten acute zorg
– directeur RAV = verantwoordelijk voor alle regionale
monodisciplinaire zaken
Ambulances in-zicht 2010 (1)
•
nieuw in deze editie: beeld over 5 jaar (2006 t/m 2010)
•
Ambulances in-zicht biedt een steeds breder beeld van een
sector in ontwikkeling
•
een paar algemene conclusies:
– toename van het volume
– kleine logistieke verbeteringen
– toename van de formatie
– stijging ziekteverzuim (vgl: onderwijs zit op ruim 7%)
Ambulances in-zicht 2010 (2)
De afgelopen vijf jaar laten een stabiel beeld zien als het gaat om
het overschrijdingspercentage. Het schommelt al jaren rond 92%
ritten (A1) die binnen 15 minuten bij de patiënt zijn.
• het aantal ritten is toegenomen (409.718 A1 in 2006  463.913 A1
in 2010)
• de gemiddelde toename van het aantal ritten bedraagt ongeveer
3,5% per jaar
• aan de middelen is in 2009 eenmalig een tranche S&B toegevoegd
• de ambulancesector wordt niet 100% gefinancierd conform S&B
Vraag:
is verbetering van het percentage mogelijk?
HOE?
Ambulances in-zicht 2010 (3)
Ten opzichte van de eerste editie van Ambulances in-zicht geeft
het sectorrapport een breder beeld van de sector. De aandacht
gaat echter nog steeds vooral uit naar de logistieke aspecten
(aanrijtijden en overschrijdingspercentages).
Vragen:
• wat missen jullie in het sectorrapport?
• op welke manier kunnen we een nog vollediger beeld van de sector
bieden?
• welke informatie kunnen we toevoegen met de gegevens die nu al
verzameld worden?
Ambulances in-zicht 2010 (4)
Wensen en behoeften:
•
Welke gegevens verzamelen we nu nog niet, maar zouden we wel
moeten gaan verzamelen?
– wat is ‘noodzakelijk’, gezien diverse ontwikkelingen?
– wat is ‘wenselijk’ en waarom?
•
Uitgave:
De editie 2010 is een boekje, aangevuld met een korte
samenvatting.
– voorziet dit in een behoefte?
– ideeën en/of wensen voor de editie 2011?