Social Return 2.0 - Gemeente Rotterdam

Download Report

Transcript Social Return 2.0 - Gemeente Rotterdam

A Tale of two Cities
Social Return 2.0
Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties
A Tale of two Cities
Rotterdam
Amsterdam
Introductie
• De twee grootste steden van het land
• Twee steden met een verschillend economisch profiel
• Luchthaven versus Wereldhaven
• Grote economische activiteit, vergelijkbare grootstedelijke problematiek
• Werkloosheid, Armoede, Achterstand en Integratie
• Actief beleid gericht op sociale en economische inclusie
• Rotterdam en Amsterdam is ook 010/020,
• Rivalen tijdens de klassieker Ajax – Feijenoord, maar……..
Rene van Wilgenburg
Manager Coördinatiepunt Social Return
WSP Rotterdam Rijnmond
Giancarlo Carboni
Manager Stedelijk Bureau Social Return
Gemeente Amsterdam
Samen in Oranje niet te kloppen
Vanaf vandaag voetballen Rotterdam en Amsterdam in een
Oranje shirt als het gaat om de ontwikkeling van Social Return
Waar willen we het kort over hebben
• Hoe zijn we begonnen welke ideeën (0.0 en 1.0)
• Wat hebben we geleerd, ook van fouten!
• Doorontwikkeling van het instrument Social Return: 2.0
• Enkele voorbeelden van een 2.0 aanpak
• Actuele thema’s
• Praktische samenwerking Rotterdam en Amsterdam
• Vooral ook vragen en discussie (leren van elkaar)
Een ambitieuze start: beelden
• Sociale doelstellingen verwezenlijken door middel van inkoop
• Tegen achtergrond Wet Werken naar Vermogen en bezuinigingen
• Nadruk op juridische implementatie en uitvragen werkplekken
• Beperkt aantal doelgroepen (mn SW/WWB) – schadelastbeperking
• Nadruk ligt op matchen van kandidaten WWB of SW bedrijf
• Matching problematiek (aanbodgerichte benadering)
• Uitvoering “op de opdracht, gedurende de opdracht” (1.0)
• Mooie eerste resultaten, maar suboptimaal: weglekken SR €
.
• Ook ongewenste effecten (Zembla) en economische crisis (Bouw)
Leerpunten (1)
Intern zaakjes op orde hebben
• Professionalisering Inkoop en Contractmanagement
• Marktconsultatie en kennis van arbeidsmarkt
• Arbeidmarktbeleid en inkooppraktijk op elkaar afstemmen
• Coördineren, regisseren en slim organiseren: niet weggeven!
• Combineren met andere arbeidsmarktinstrumenten (arrangeren)
• Onderdeel integrale (regionale) werkgeversbenadering (ketenregie)
• Professioneel monitoren resultaat is cruciaal
• “Het Spel gaat over de Knikkers” (beleid maken is geen Social Return)
Leerpunten (2)
Samenwerken met markt
• Oog voor leveranciers en arbeidsmarkt zijn van groot belang
• Uitvragen van / gunnen op werkplekken werkt niet altijd
• Vraaggerichte dialoog werkt beter dan aanbodgericht verplichten
• Soms zijn andere vormen van sociaal rendement effectiever
• Partners streven ook zelf maatschappelijke doelstellingen na
• Partners werken in een keten of netwerk (aansluiten)
• “Talk the Talk”: werken vanuit geldwaarde en business/verdienmodel
• Bredere duurzame arrangementen levert draagvlak en synergie op
Ontwikkeling richting 2.0 in beeld
Organiseren
• Ad hoc, niet
uniform
• Geen
invulling/match
• Resultaten niet
inzichtelijk
Pionieren
• Visie/beleid
• Processen
• Verbinden
• Contractbeheer
• Strategisch PPS
• Regionale
samenwerking
• 100% sociaal
rendement
• Uitbreiding&
verduurzaming
Innoveren
Social Return 1.0 en…
Social Return 2.0
1. Invulling op de opdracht en bij gegunde leverancier
1. Invulling kan opdrachtoverstijgend en de
mogelijkheid om meerdere partijen te betrekken
2. Succesvolle invulling is de plaatsing van de
kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt
2. Sociale en/of economische inclusie, niet alleen
plaatsingen maar ook andere vormen van meetbaar
maatschappelijk resultaat voor de doelgroep.
3. Verplichtingen worden uitgedrukt in een
geldwaarde, arbeidsplekken en /of een andere
invulling.
3. Verplichting wordt altijd gekapitaliseerd in een %
van de opdrachtwaarde.
4. Belangrijkste doel gemeente is het WWB of SWbestand.
4. Bevorderen of voorkomen van
uitkeringsafhankelijkheid van bredere doelgroepen.
5. Projectmatige aanpak Social Return binnen de
gemeente
5. Social Return gaat niet alleen over inkopen en
werkzoekenden op werkplekken plaatsen, maar over
slim organiseren, investeren en duurzaam
samenwerken met bedrijfsleven en
overheidsinstellingen. De verbindende schakel is het
gedeelde belang.
Feiten en cijfers
Totaalvolume Amsterdamse
Europese aanbestedingen is € 500
mln. (zonder inbesteden SW!)
Jaartal
2008
2011
2013
(SR
2.0)
Invullingpercentage
werkplekken
14%
50%
85%
85%
110%
Inclusief overige invulling
Tot en met 2013:- Totaal SRverplichtingen € 16,9 mln.
- Invulling t/m 2e kwartaal 2013 €
8,3 mln., andere invulling lopend
- 2543 arbeidsplekken exclusief
overige projecten
Totaal werkplekken
7%
6%
8%
13%
66%
Reguliere
Arbeidsplaatsen
Participatie plaatsen
BBL plekken
Overige
Stageplaatsen
Feiten en cijfers
Aantal plaatsingen per doelgroep
Geregistreerde Lopende bestekken per
1/09/2013
334
€ 759.627.552
WWB, WW, Wajong etc.
30
€ 45.485.442
SR Verplichting
€ 18.930.491
Gerealiseerd in verloning
Wsw
Zorgvrijwilliger
217
829
Leerling
€ 1.328.566
Gerealiseerd compensatie orders
Totaal aantal plaatsingen SROI per sector excl. groepsdetachering WSW
Sector
Bouw & Techniek
2012
222
2013 tm
wk 35
361
Zorg & Welzijn
137
510
Transport &
Logistiek
Zakelijke
Diensverlening
3
22
17
136
Overig
Totaal
2
381
0
1029
Totaal
(2012 en
2013 t/m
week 35
Functie typen
2013)
583
Asbestsaneerder, Sloper, Bouwopruimer,
Verkeersregelaar, (ass.)Stratenmaker,
Brandwacht
Helpenden, Huishoudelijke hulp,
647
Leerlingen/stagaire, Vrijwilliger
Heftruckchauffeur, Chauffeur, Belader,
25
Verkeersregelaar, Verhuizer
153
Full
time
Part
time
Totaal
117
466
583
129
518
647
5
20
25
Callcentermedewerker, Interieurverzorger,
Gastvrouw, Cateringmedewerker, Reiniger,
Wasserijmedewerker, Stagaires
31
122
153
Groenmedewerkers
0
2
2
1410
2
1410
Voorbeelden brede invulling Amsterdam
• Opleiden door leverancier gericht op werk
• Arrangementen Bouw en Infra
• Stages voor scholieren
• Budgetbeheer, schuldhulpverlening, Taal
• Sinds kort ook Werk naar Werk
Kijk voor voorbeelden op www.amsterdam.nl/socialreturn
Voorbeelden brede invulling Rotterdam
• ‘MOAP’ menukaart
• Inzet HBO-studenten bij advocatuur/architecten
• Vervangende activiteiten recreatiefunctie
Mallegatpark georganiseerd door studenten
• Samenwerking LeerWerkLoket
• Samenwerking sociaal uitzendbureau/[email protected]
• Mobiliteit in zorgsector
Actuele thema’s
• Inkoop en marktpositie strategisch inzetten (vb aanbesteding UZB 020)
• Regionalisering (arbeidsregio en provincie) Social Return aanpak
• Samenwerking met markt via netwerk markt vormgeven
• Doorpakken systematiek arrangementen met (groepen) leveranciers
• Duurzame arrangementen met regionaal of landelijk kader (branche)
• Arrangementen waar we ook zelf in investeren (SR = 1 instrument)
• Verbinden SR inspanningen semioverheid (buurtgerichte activiteiten)
• Sociale Firma's, Sociaal Ondernemen en MVO integreren in aanpak
“Geen woorden, maar daden”
Praktische samenwerking 010/020
• Uitwisselen informatie SR verplichtingen leveranciers
• Mogelijkheid uitwisseling SR en SR waarden
• Verkennen mogelijkheid duurzame arrangementen grote leveranciers
• Samenwerking BackOffice Amsterdam – Rotterdam (monitoren)
• Samenwerking met andere G4 gemeenten in Wigo4it
• Kennisdeling en positiebepaling nieuwe ontwikkelingen (prestatieladders)
Vragen en discussie
Reflectie
Persoonlijk initiatief medewerkers SocialReturn020
Pro Diversiteit
Verschillende mensen, met verschillende
achtergronden, overtuigingen en voorkeuren geven
kleur aan de stad, het land, het leven en het werk
voor de samenleving.
Ieder mens kan het verschil maken.
Ieder mens mag er zijn!
In een kleurrijke samenleving kan van alles tot bloei
komen.
We zien diversiteit als een bron van innovatiekracht
en een duurzame toekomst.
De regenboog en de boom drukken dit uit.
“Together we stand”