Prezentácia ÚTVŠ 2014/2015

Download Report

Transcript Prezentácia ÚTVŠ 2014/2015

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
UPJŠ KOŠICE
Sídlo : Medická 6, 040 11 Košice (areál internátov UPJŠ)
Riaditeľka ústavu:
Mgr. Alena BUKOVÁ, PhD.
e-mail: [email protected]
tel.: +421 (055) 2341 624
Sekretariát:
Ľudmila TKÁČIKOVÁ
e-mail: [email protected]
tel.: +421 (055) 2341 604
REFERENTI Z ÚTVŠ PRE FAKULTY
● Lekárska fakulta :
Mgr. Marek Valanský, e-mail : [email protected],
tel. : 055 2341659
● Prírodovedecká fakulta : Mgr. Peter Bakalár, PhD., e-mail : [email protected],
tel.: 055 2341629
● Právnická fakulta : PaedDr. Imrich Staško, e-mail : [email protected],
tel. : 055 2341627
● Filozofická fakulta : Mgr. Agata Horbacz, e-mail : [email protected],
tel. : 055 2341627
● Fakulta verejnej správy :
doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc., e-mail : [email protected],
tel. : 055 2341559
► Všetky informácie týkajúce sa výučby športových aktivít, kontaktov
na učiteľov a všetkých športových akcií organizovaných ÚTVŠ a TJ Slávia
UPJŠ nájdete na :
http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/
ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Telovýchovné objekty využívané Ústavom telesnej
výchovy a športu UPJŠ
Telocvične:
T1
T2
T3,T4
T5
-
Park Angelinum č. 9 ( v areáli Prírodovedeckej fakulty )
ul. Dr. Kostlivého (zadný vchod na Rektorát UPJŠ)
Medická 6 (vedľa budovy ÚTVŠ)
Medická 4 (za tenis. kurtami)
Posilňovňa:
V telocvični T5
Tenisové kurty:
V areáli ÚTVŠ Medická ul.
Plaváreň:
Mestská plaváreň ( pri Mc Donalde a Auparku pri autobusovej stanici ) prenajatý objekt
ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU V RÁMCI PREDMETU
ŠPORTOVÁ AKTIVITA PONÚKA TIETO ŠPORTY:
Aerobik
Sálový futbal
Basketbal
Bedminton
Sebaobrana + Karate
Stolný tenis
Tenis
Plávanie
Volejbal
Joga
Pilates
Florbal
Posilňovanie
Novinky - ponúkaných športových aktivít !
• Hýb sa ! → pohybový program na redukciu hmotnosti – BMI > 25
• SM - systém → cvičenia na liečbu a prevenciu bolesti chrbtice
Skipping rope → cvičenie so švihadlami
● Frisbee → športová hra s hádzaním plastového taniera
● Run for Fit → beh v teréne – je určený všetkým bežcom aj nebežcom
●
Info na :
www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/
Možnosť výberu iných športových aktivít :
Okrem ponúkaných športov si môže študent vybrať :
► letné kurzy
- cvičenie pri mori – Chorvátsko ( jún, august-september )
- splav rieky Tisza – Maďarsko
- cykloturistika – okolie Slovenského raja
- námorný jachting – letné mesiace
► zimné kurzy
- lyžovanie a snowbording – Rakúsko, Slovensko
- survival camp – kurz prežitia
Kredity - za absolvovanie niektorého z kurzov sú v
kompetencii jednotlivých fakúlt.
Bližšie informácie - v priebehu semestra na hodinách šport.
aktivít, na webovej stránke, formou plagátikov a pod.
POSTUP PRI VÝBERE ŠPORTOVEJ AKTIVITY - KURZY
• Zapísať si do AIS predmet – športová aktivita
- kurzov sa môžu zúčastniť študenti všetkých stupňov štúdia na
UPJŠ – ( bakalárske, magisterské, doktorandské )
• Prípadní záujemcovia o kurz ( y ) sa potom osobne
prihlásia u fakultných referentov kde budú
na túto športovú aktivitu zaevidovaní.
• Prihlásenie sa na túto športovú aktivitu je už potom
záväzné !
► Kredity za kurzy – individuálne podľa fakúlt
AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 - ZIMNÝ SEMESTER
ZÁPIS – na športovú aktivitu prostredníctvom AIS - podľa
inštrukcií svojej fakulty → potom výber športu z ponuky ÚTVŠ
VÝUČBA - sa začína 22.09.2014 - podľa rozvrhu a vybranej
športovej aktivity v príslušnom telovýchovnom objekte
PLÁVANIE – začína 29.09.2014 na Mestskej plavárni Košice (nám.
Protifašistických bojovníkov – pri Mc Donalde, Auparku)
Pondelok : 15,00 – 16,00 hod.
- študent si vyberie
jeden z uvedených dní
Utorok:
12,00 – 13,00 hod.
Upozornenie: poplatok za semester = 12,00 € - všetky informácie dostanú
študenti na 1. hodine
TENIS - na hodiny tenisu je potrebné mať vlastnú raketu,
- limitovaný počet študentov – iba pre začiatočníkov a mierne
pokročilých
VÝUČBA NA PLAVÁRNI → PREČO SI VYBRAŤ PLÁVANIE ?
Možní účastníci :
- výborní plavci,
- strední plavci,
- začiatočníci,
- slabí plavci, neplavci
Obsah : - zdokonalenie techniky už ovládaného plaveckého spôsobu,
- naučenie sa ďalším plaveckým spôsobom,
- výučba plaveckých zručnosti – obrátky, štartovný skok,
plávanie pod vodou, lovenie predmetov, záchrana topiaceho
sa a pod.
Výhody : - pre slabých plavcov a neplavcov – zdokonalenie a naučenie
sa dobre a bezpečne plávať – ako jedna z posledných
možností v tomto veku,
- vedieť plávať v dnešnej dobe , neodkladne patrí k základom
športových zručností a vedomostí absolventa vysokej školy.
ŠPORTOVCI - TANEČNÍCI
* Vrcholoví a výkonnostní športovci – reprezentanti SR,
hráči extraligy, I. a celoštátnej II. ligy,
* Tanečníci - spoločenské a ľudové tance
Podmienky :
1. do AIS je potrebné zapísať predmet – športová aktivita,
2. pri zápise do 1. ročníka vyplniť tlačivo pre aktívnych športovcov,
3. referentovi fakulty z ÚTVŠ odovzdať potvrdenie z klubu o
členstve a pravidelných tréningoch – do 2 týždňov
od zápisu do ročníka !!!
4. reprezentácia univerzity počas štúdia na športových podujatiach
akademikov.
Pri splnení týchto podmienok, študent – športovec dostáva kredit za
predmet športová aktivita .
OSTATNÍ ŠPORTOVCI - ŠTUDENTI
Ktorí športujú v nižších súťažiach – pri zápise do 1. ročníka
vyplnia tlačivo pre aktívnych športovcov :
- druh športu, názov klubu, druh súťaže, dosiahnuté úspechy,
telefónny a e-mailový kontakt.
V priebehu akademického roka budú postupne výkonnostne
najlepší študenti vybraní zodpovednými učiteľmi za jednotlivé
športy do výberov fakúlt a univerzity.
Výhody za reprezentáciu fakulty a univerzity :
- Finančná odmena vo forme motivačného štipendia
- Morálne ocenenie rektorom UPJŠ a dekanom fakulty
- Zvýhodnenie pri rozhodovaní o pridelenie internátu
- Medializácia dosiahnutých úspechov
VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA
Pravidelné súťaže fakultných družstiev systémom
jeseň – jar počas akademického roka.
●
Športy a zodpovední učitelia z ÚTVŠ v ktorých sa VŠ liga zvykne konať závisí od záujmu študentov :
Basketbal : doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc.
Bedminton : Mgr. Marián Žigala – učiteľ TU – info v utorok, štvrtok o 20:00 v T3,4
Florbal
: Mgr. Marek Valanský
Minifutbal : PaedDr. Imrich Staško
Volejbal
: Mgr. Agata Horbacz
Vo VŠ lige - sa konajú celoslovenské finále v jednotlivých druhoch športov
( víťazi regiónov – Východ, Stred, Západ a Bratislava ).
VRCHOLOVÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
VYSOKOŠKOLÁKOV
Športové súťaže vysokoškolákov centrálne riadi SAUŠ
( Slovenská asociácia univerzitného športu )
*
*
*
*
*
*
*
Majstrovstvá univerzity - v rôznych športoch
Finále VŠ ligy v SR – vo vybraných športoch
Celoslovenské finále univerzít – vo vybraných športoch
Akademické majstrovstvá SR - iba v jednotlivých športoch
Slovenská univerziáda - zimná a letná časť ( komplex športov )
Akademické majstrovstvá sveta - iba v jednotlivých športoch
Svetová univerziáda - zimná a letná časť ( komplex športov )
INFORMÁCIE O ŠPORTOVÝCH AKTIVITÁCH PRE
ŠTUDENTOV
U referenta pre športové aktivity fakulty :
• možnosť výberu ďalších športov,
● evidencia športovcov,
• posilňovňa mimo hodín telesnej výchovy,
• možnosti prenájmu telovýchovných objektov,
• vytvorenie individuálnych skupín podľa druhov športov,
• prehľad o platbách za niektoré športové a telovýchovné
aktivity,
● komunikácia s vedením fakulty a študijným oddelením
Informácie : www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLÁVIA UPJŠ KOŠICE
Pôsobí na UPJŠ v rámci zmluvného vzťahu s UPJŠ
Oddiely a kluby :
Súťaživé :
- Baseball
- Tenis
- Basketbal - Volejbal
- Bedminton - Šach
- Karate
Nesúťaživé :
- Aerobik a fitnes
- Oddiel pešej turistiky
- Vodácky oddiel
- Taekwondo
Sídlo : sekretariát TJ sa nachádza v budove ÚTVŠ UPJŠ na Medickej č. 6
Informácie o telovýchovnej jednote Slávia UPJŠ a jednotlivých
oddieloch a kluboch :
www.upjs.sk - klik na Ústav telesnej výchovy a športu, potom na logo
TJSlávia UPJŠ
Ďakujeme za pozornosť !
Tešíme sa na stretnutie na našich
športoviskách, v telovýchovných objektoch
a pri všetkých športových aktivitách, ktoré
organizuje ÚTVŠ a TJ Slávia UPJŠ!