sv.-kriz-zacretje - Udruga općina u Republici Hrvatskoj

Download Report

Transcript sv.-kriz-zacretje - Udruga općina u Republici Hrvatskoj

UPRAVLJANJE OTPADOM – IZAZOVI I PRILIKE ZA
LOKALNU SAMOUPRAVU
Sveti Kriz Začretje, Hrvatska
Primjer dobre prakse upravljanja otpadom
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
studeni 2014.
1334.g. prvi pisani dokumenti spominju Sveti Križ
Začretje
površina 42 km2
19 naselja
6165 stanovnika (152,71 st./ km2 )
1850 domaćinstava
III skupina jedinica lokalne samouprave prema
indeksu razvijenosti (83,8% indeks razvijenosti)
Prosječna stopa nezaposlenosti 12%
PROMETNA POVEZANOST
Općina Sveti Križ Začretje sa istoimenim sjedištem,
smještena je u središnjem dijelu Krapinsko-zagorske županije,
nalazi se u sjevernom dijelu Republike Hrvatske, nakon ulaska u
državu i prelaska uskog grla Đurmanca i Krapine, Sveti Križ
Začretje je idealna lokacija za doček i prihvat turista, ˝Turistička
recepcija Hrvatske˝. Kroz područje Općine prolazi važan
prometni koridor: autocesta E-59 (Zagreb, Macelj) što
omogućava dobru prometnu komunikaciju sa Zagrebom i
središnjom Europom.
-‘90 tih odvoz vršila tvrtka Komunalno Zabok (kojemu je Općina suvlasnik zajedno sa
gradom Zabokom, općinom Bedekovčina, Krapinske Toplice i Veliko Trgovišće), ali nema
adekvatnog dugoročnog plana gospodarenja otpadom
• odvoz samo u centru naselja Sveti Križ Začretje i uz glavne prometnice
• odvoz mješovitog otpada putem 1000 L kontejnera
• deponiranje na neregistriranim deponijima ( pretežito ˝deponij Pustodol˝)
• 80 % domaćinstava nema odvoz već se pali unutar domaćinstava ili se odlaganje vrši
na divljim deponijima ( uglavnom šumarci ili korita rijeka i potoka)
-1996. – 2001. organiziran vlastiti pogon - odvoz komunalnog otpada vrši se na vlastiti
deponij
- dva kamiona (3 nekvalificirana radnika temeljem ugovora o djelu)
-1 odvoz tjedno mješovitog komunalnog otpada
-Neorganiziranost, neadekvatno deponiranje, prihvaćanje svih vrsta otpada,
manipulacije u naplati naknade
-Naknada za odvoz bila utvrđena prema m2 površine korisno useljivog stambenog
prostora
– deponiji Pustodol (Sveti Križ Začretje) u postupku zatvaranja , deponij Zabok nema
kapacitet prihvata komunalnog otpada susjednih JLS
- 2001. godine proveden je javni natječaj za dodjelu koncesije za cjelovito sakupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada na području Općine Sveti Križ Začretje temeljem kojeg je koncesija za obavljanje predmetne
djelatnosti dodijeljena tvrtki Saubermacher CRO.
- Usluga odvoza proširena je na cijelo područje Općine na način da su svim domaćinstvima podijeljene posude za
odlaganje otpada volumena 120 l koje je osigurao koncesionar.
- U dijelovima općine tj. domaćinstvima koja su nepristupačna vozilima za odvoz otpadaka postavljeni su zajednički
kontejneri u koje su domaćinstva na tim terenima odlagala otpad
- Cijena komunalne usluge za domaćinstvo koje koristi posudu volumena 120 l iznosila je 38,00 kn + PDV, u cijenu je
bilo uključeno:
•deponiranje
•7 –dnevni odvoz ostalih otpadaka
Zeleni otoci:
•Jedan odvoz otpadnog stakla mjesečno
•Jedan odvoz otpadnog papira mjesečno
•Jedan odvoz PET ambalaže mjesečno
•Jedan odvoz glomaznog otpada godišnje
•Posudu za odlaganje otpada od neškodljivog
ekološkog polietilena
•Kompletnu organizaciju, provođenje, nadzor,
•Transparentna naplata usluga
•Rad s javnošću i edukacija
- 2004. godine raspisan je novi natječaj za dodjelu koncesije temeljem kojeg je tvrtci EKO FLOR PLUS d.o.o.
dodijeljena koncesija za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području Općine Sveti Križ Začretje.
- Koncesija je dodijeljena na 10 godina. Prilikom odvoza otpada primjenjivao se isti model kao kod prethodnog
koncesionara – tvrtke Samubermacher CRO.
- Cijena usluge 68,00 kn po domaćinstvu
- na području Općine postavljeno je 14 zelenih otoka na kojima se odvojeno prikuplja staklo, plastika i papir.
-u 2013. godine u suradnji sa tvrtkom EKO-FLOR pokrenuto je organizirano prikupljanje i
odvoz komunalnog otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti odnosno selektivnog
otpada (papira, kartona, Tetra Pak ambalaže, plastike, stakla, metala i tekstila) na način
da je domaćinstvima podijeljena još jedna posuda za odlaganje selektivnog otpada
zapremnine 240 l. U tu posudu korisnici su odlagali papir i karton, tetrapak ambalažu,
plastiku, staklo, tekstil i metal.
-2005. godine sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen je Ugovor o sufinanciranju sanacije
zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Pustodol Začretski.
- Procijenjena vrijednost sanacije iznosila je 9.590.000,00 kn od čega je Fond trebao financirati 45 %, odnosno
4.315.500 kn, a Općina 55 % ili 5.274.500 kn.
-Sanacija je sa većim prekidima trajala od 2006. do 2010. godine kada je i završila.
- Ukupni trošak sanacije iznosi 2.236.175,53 od čega je Fond financirao 959.264,34 kn, a Općina 1.276.911,19
kn
EU projekt u suradnji sa Krapinsko zagorskom županijom proveden projekt “Poboljšanje kvalitete života stanovnika i
očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta” pod akronimom REMEDISANUS na
području Općine Sveti Križ Začretje provedena je sanacija dijela odlagališta divljeg otpada u Brezovi (Črnec),
Mirkovcu i Ciglenici Zagorskoj. Prema izvršenim procjenama u prvoj fazi sanirano je 1.125 četvornih metara
odlagališta i odvezeno cca 750 prostornih metara otpada.
- 2014. godine proveden je novi javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje usluge sakupljanja, odvoza i
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Sveti Križ
Začretje i novi ugovor je sklopljen ponovno sa istom tvrtkom
- Trenutno imamo 1200 korisnika (domaćinstava)
- Trenutna cijena odvoza za domaćinstvo iznosi 72,50 kn za posudu zapremnine 120 l
- Po uvođenju organiziranog odvoza otpada uvelike se smanjio broj divljih deponija.
- Dva puta godišnje provodi se organizirano sakupljanje glomaznog otpada.
- Do donošenja novog zakona ljudi su iznosili ispred svojih kuća, sada
putem kontejnera koji se postavljaju na 14 lokacija
Problemi:
•zbog visoke cijene odvoza velik broj građana protestira i
odbija koristiti uslugu odvoza komunalnog otpada
• postojeći korisnici nezadovoljni uslugom i cijenom žele
vratiti dodijeljene im posude
• uništene prometnice zbog neadekvatnih vozila kojima se
otpad skuplja
• treba još puno raditi na svijesti građana da selektiraju otpad
• problemi sa koncesionarom da u isti kamion trpaju i komunalni i
selektivni otpad
• devastacija zelenih otoka
• nelegalno odlaganje otpada na privatne posjede
(pretežito šume)
• reciklažno dvorište ( u postupku projektiranja zajedničko
reciklažno dvorište za grad Zabok, općine Veliko Trgovišće i
Sveti Križ Začreje)
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 1
49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE
MARKO KOS dipl.oec.
www.sveti-kriz-zacretje.hr
[email protected]
[email protected]
00385 91 329 2537