PowerPoint, 0,47 MB

Download Report

Transcript PowerPoint, 0,47 MB

Vantaan Riipilän kiviaineksenoton YVA
ARVIOINTISELOSTUSVAIHE
Timo Kinnunen 6.5.2010
UUD/Y/YT/T.Kinnunen
8.4.2015
1
Henkilöstöä yht. 450
Ylijohtaja
Rita Piirainen
Strategiayksikkö
Yksikön päällikkö
Pekka Hakala
Strategia
Pekka Hakala
Asiakkuus
Vesa Lipponen
Viestintä
Siiri Vesikansa
Rahoitus
Taina Lommi
Hallintoyksikkö, Hallintojohtaja Janne Kesälahti
Henkilöstö
Merja Soosalu
Talous
Virpi Hasila
Virastopalvelut
Maksatus
Markku Uusitalo
Asianhallinta
Pirkko Kulmala
Elinkeinot, työvoima,
osaaminen ja kulttuuri
Liikenne ja
infrastruktuuri
Ympäristö ja
luonnonvarat
Vastuualueen johtaja
Petri Knaapinen
Vastuualueen johtaja
Rita Piirainen
Vastuualueen johtaja
Marketta Virta
• Työllisyys, yrittäjyys ja
maahanmuutto
Merja Ekqvist
• Toiminnan ohjaus
Mirja Noukka
• Ympäristövaikutukset
Eija Lehtonen
• Liikenteen lupapalvelut
Pasi Hautalahti
• Yritysten
ympäristövastuu
Heli Antson
• Innovaatiot ja
yritysrahoitus
Vesa Niskanen
• Maaseutu ja energia
Jussi Ylitalo
• Kulttuuri
Juha Mäntyvaara
• Yhteiset toiminnot
Jaakko Pesola
Työ- ja elinkeinotoimistot
• Liikennejärjestelmä
Pekka Rintamäki
Vs. Maarit Saari
• Elinympäristö
Tarja Laine
• Helsingin seudun tiimi
Maarit Saari
• Luonto ja maaseutu
Tero Taponen
• Suunnittelu ja investoinnit
Leo Koivula
• Ympäristön hoito
Kari Rantakokko
• Kunnossapito
Pekka Rajala
• Ympäristön tila
Eeva-Ritta Puomio
Hankkeen toimijat



Hankkeesta vastaava:
Lemminkäinen Infra Oy
Yhteyshenkilö:
Pekka Uusivirta, p. 0400-315 337
[email protected]
YVA-konsultti:
Ramboll Finland Oy
Yhteyshenkilöt:
Oscar Lindfors, p.020 755 6234, 0400-749 553
Reetta Suni, p. 020 755 6238, 041-4472214
[email protected]
Yhteysviranomainen:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö:
Timo Kinnunen, p. 040-5173454
[email protected]
UUDELY/Y/YT/T.Kinnunen
8.4.2015
3
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite
 Edistää ympäristövaikutusten arviointia ja


yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa
Lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA)
sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
8.4.2015
4
YVA-menettelyn lähtökohdat
 Hankkeen YVA -arviointi perustuu YVA-asetuksen 6





§:n hankeluettelon kohtaan 2b: kiven, soran tai hiekan
otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25
hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000
kiintokuutiometriä vuodessa
Hankkeesta vastaava on itse vastuussa hankkeensa
ympäristövaikutusten arvioinnista
Arviointimenettely on avoin ja julkinen
Arviointimenettely ei ole päätöksentekomenettely
Yhteysviranomainen ohjaa arviointimenettelyä
Arvioinnin perusta laaja ympäristövaikutuskäsite
8.4.2015
5
YVA-menettelyn vaiheet
HANKKEESTA VASTAAVA
ALOITUS
YHTEYSVIRANOMAINEN
KANSALAISET,
VIRANOMAISET,
MUUT TAHOT
ARVIOINTIOHJELMA
VIIPYMÄTTÄ
30 – 60 PÄIVÄÄ
KUULUTUS OHJELMAN
VIREILLÄOLOSTA
LAUSUNTO
ARVIOINTIOHJELMASTA
2.11.2009 MENNESSÄ
MIELIPITEET JA
LAUSUNNOT
2.10.09 MENNESSÄ
ENINTÄÄN
KUUKAUSI
VIIPYMÄTTÄ
ARVIOINTISELOSTUS
KUULUTUS
SELOSTUKSEN
VIREILLÄOLOSTA
YVA PÄÄTTYY
AIKARAJA
LAUSUNTO
ARVIOINTISELOSTUKSESTA
10.8.2010 MENNESSÄ
30– 60 PÄIVÄÄ
MIELIPITEET JA
LAUSUNNOT 11.6.2010
MENNESSÄ
ENINTÄÄN
KAKSI
KUUKAUTTA
Arviointiselostuksesta kuuleminen
 Yhteysviranomainen kuuluttaa vähintään 14 päivän



ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien
ilmoitustauluilla, määräaika lausuntojen ja mielipiteiden
esittämiselle 30 - 60 päivää
Lisäksi kuulutus on julkaistava sähköisesti ja ainakin
yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti
leviävässä sanomalehdessä
Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot ja
varaa tilaisuuden mielipiteiden esittämiseen.
Edellisten lisäksi hankkeesta vastaava ja
yhteysviranomainen voivat sopia tiedottamisesta ja
kuulemisesta myös muulla tavalla (esim. internetsivut)
8.4.2015
7




Vantaan Riipilän kiviainestenoton YVAmenettelyn arviointiselostus
Esittelytilaisuus 6.5.2010
YVA-ohjelma nähtävillä 12.4.–11.6.2010
- Martinlaakson kirjasto, Laajaniityntie 3, Vantaa
- Myyrmäen kirjasto, Kilterinraitti 6, Vantaa
- Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, Nurmijärvi
- Internetissä:
www.ely-keskus.fi > ELY-keskukset > Uudenmaan ELY>
Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA>Vireillä
olevat YVA-hankkeet
www.ymparisto.fi > Uusimaa > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA
> Ennen vuotta 2010 vireille tulleet YVA-hankkeet
Lausunnot ja mielipiteet yhteysviranomaiselle 11.6.2010 mennessä.
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon takaraja 10.8.2010, lausunto
tulee nähtäville elokuun puoleenväliin mennessä internetiin edellä
mainittuihin osoitteisiin
8.4.2015
8
Lausunnot

Yhteysviranomainen on pyytänyt lausunnot seuraavilta tahoilta:
- Vantaan kaupunki
- Nurmijärven kunta
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
- Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys r.y.
- Museovirasto
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
8.4.2015
9
Arviointiselostuksen sisältö












Arviointiohjelman tiedot tarkistettuna
Vaihtoehtojen vertailu
Suhde muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin (maankäyttö, luonto,
ympäristönsuojelu, luonnonvarat)
Tarkennettu hankekuvaus, mm. tekniset ratkaisut
Arvioinnissa käytetty aineisto
Arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista
Hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus
Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteet
Ehdotus seurantaohjelmaksi
Arvioinnin vaiheet + osallistumismenettelyt
Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen
Yhteenveto
10
YVA ja päätöksenteko
 Viranomainen ei saa myöntää hankkeelle lupaa


eikä tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä
ennen kuin YVA-menettely on päättynyt
Hankkeesta vastaava päättää asiasta omalta
osaltaan
Maa-aineslupa-asian käsittelee Vantaan kaupunki
ja ympäristölupa-asian Etelä-Suomen
aluehallintovirasto
8.4.2015
11
KIRJALLISET MIELIPITEET UUDENMAAN
ELY-KESKUKSEEN 11.6.2010 MENNESSÄ
Uudenmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36
00520 HELSINKI
tai
[email protected]
12
8.4.2015
Yhteystiedot



Hankkeesta vastaava:
Lemminkäinen Infra Oy
Yhteyshenkilö:
Pekka Uusivirta, p. 0400-315 337
[email protected]
YVA-konsultti:
Ramboll Finland Oy
Yhteyshenkilöt:
Oscar Lindfors, p.020 755 6234, 0400-749 553
Reetta Suni, p. 020 755 6238, 041-4472214
[email protected]
Yhteysviranomainen:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö:
Timo Kinnunen, p. 040-5173454
[email protected]
UUDELY/Y/YT/T.Kinnunen
8.4.2015
13