Nedtrappning, Abstinens - Råd och Stöd, 2013

Download Report

Transcript Nedtrappning, Abstinens - Råd och Stöd, 2013

Ewa Styfberg
Nedtrappning, Abstinens,
Råd och Stöd
-Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn
skriva ut en vän till mig
Det går att sluta
En dag förstår man
•Insikten om beroendet kan komma på olika sätt.
•För en del kommer den långsamt och man känner att ”utan
tabletterna kan jag inte leva” och ”med dem går jag under”.
•Läkaren kanske säger att Nu är det dags att sluta.
•Tabletterna kanske tagit slut abrupt eller under en ledighet.
•Detta kan innebära panikupplevelser.
Listan över bensodiazepiner
Namn
Halveringsti
d
10 tim.
Tillverkare
Sobril
Verksamt
ämne
Oxazepam
Sömnmedel
Pharmacia
Lugnand
e
x
Oxascand
Oxazepam
10 tim.
Enapharm
X
Diazepam
Diazepam
21-37 tim.
Nordic
X
Stesolid
Diazepam
21-37 tim
Dumex
X
Alprazolam
Alprazolam
Xanor
Alprazolam
12 tim.
Upjohn
x
Xanor depot
Alprazolam
12 tim.
Upjohn
x
Temesta
Lorazepam
12 tim.
Wyeth
x
Iktorivil
Klonazepam
24-49 tim.
Roche
x
X
Namn
Verksamt ämne
Halveringstid
Tillverkare
Sömnmedel
Apodorm
Nitrazepam
18-36 tim
Dumex
x
Nitrazepam
Nitrazepam
Mogadon
Nitrazepam
18-36 tim
Roche
x
Fluscand
Flunitrazepam
13-19 tim.
Enapharm
X
Halcion
Triazolam
2-4 tim.
Upjohn
X
x
Lugnande
Bensodiazepinaloger
Insomnings tabletter
Produktnamn
Imovane
Zopliklon
Stilnoct
Sonata
Verksam beståndsdel
Zopliklon
Zopliklon
Zolpidem
Zaleplon
Nedtrappning av Bensodiazepiner
Ta bort en tiondel av ursprungsdosen,
vänta 2-3 veckor. Ta bort en tiondel
till.
Vänta 2-3 veckor till, osv.
Valium, Stesolid
Nedtrappningschema
En period=1-3 veckor
Kolumn1
Mg
Tabletter
Styrka
39
120
12,00 10 mg
38
110
11,00
37
100
10,00
36
90
9,00
35
80
8,00
34
75
7,50
33
70
7,00
32
65
6,50
31
60
6,00
30
55
5,50
29
50
5,00
28
45
4,50
27
40
4,00
26
35
3,50
25
30
3,00
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
27,5
25
22,5
20
17,5
15
13,75
12,5
11,25
10
9
8
7
6
5
4,5
4
3,5
3 1.5
2,5
2
1,5
1
0,5
0
5,50 Byt till 5 mg
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
4,50 Byt till 2 mg
4,00
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,75
1,25
1,00
3/4
0,50
0,25
Förslag till Nedtrappningsschema från Xanor till Stesolid
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
Period 6
2,5 xanor
2 mg xanor
1,5 mg xanor
1 mg xanor
0,5 mg xanor
0 mg xanor
20mg stesolid
25 mg stesolid
30 mg stesolid
35 mg stesolid
40 mg stesolid
50 mg stesolid
Efter denna etapp så föreslår vi nedtrappning enligt stesolidschema.
Förslag till nedtrappning av Zopiklon, Imovane, Stilnoct.
15 mg av ovanstående ersätts med 10 mg Diazepam.
Jämförbara Doser
5 mg
Diazepam (Stesolid)
5 mg
Oxazepam (Sobril)
2,5 mg
Nitrazepam (Mogadon)
1 mg
Lorazepam (Temesta)
0,25 mg
Triazolam (Halcion)
0,5 mg
Alprazolam (Xanor)
0,5 mg
Flunitrazepam (Fluscand)
Källa: Britt Vikander
Psykologiska abstinenssymtom
•Hetsighet (svårigheter att sitta stilla, rastlöshet)
•Sömnlöshet, mardrömmar, andra sömnstörningar.
•Ökad ångest, panikattacker
•Agrofobi, social fobi
•Perceptuella förvrängningar
•Depersonalisation, overklighetskänsla
•Hallucinationer, missuppfattningar
•Depression
•Tvångsföreställningar
•Paranoida tankar
•Ilska, aggression, irritabilitet
•Dåligt minne och koncentration
•Påträngande minnen
•Sug (sällsynt)
Fysiska abstinenssymtom
•
Huvudvärk
•
Smärta/Stelhet – (ben, rygg, nacke, tänder, käke)
•
Sveda, domningar, förändrade känsloförnimmelser – (ben, ansikte,
bål)
•
Svaghet
•
Trötthet, influensaliknande symtom
•
Muskelryckningar
•
Yrsel, dålig balans
•Försämrad / dubbel syn, irriterade eller torra ögon
•Tinnitus
•Överkänslighet – (ljus, ljud, beröring, smak, lukt)
•Gastrointestinala symtom – (illamående, kräkningar, diarré, förstoppning,
smärta, uppsvälldhet, sväljningssvårigheter)
•Aptit / Viktförändring
•Muntorrhet, metallsmak i munnen, ovanlig lukt
•Rodnad, svettningar, darrningar
•Andningsproblem
•Svårigheter att kissa / menstruationsproblem
•Hudutslag, klåda
•Krampanfall (sällsynta)
Farmakologiska effekter
• Känslohämmande
• Perceptionshämmande
• Hämmande av motoriken
Dessa ”symtom” kan leda till att läkaren ser en begynnande
depression och ordinerar åtgärder mot denna.
MEN! Depressionen är framkallad på kemisk väg.
Farmakologiska effekter forts
•Blodtrycksfall
•Förvirringstillstånd
•Menstruationsrubbningar
•Kan ge ångest och smärta
•Toleransabstinens
•Fobier
Psykologiska effekter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sjukdomsföreställningar
Förändrad självbild
Missbruksidentitet
Hopplöshet
Självmordstankar
Ökad ångest/panikattacker
Social fobi
Overklighetskänslor
Dåligt minne/koncentration
Smärtstillande läkemedel –
Kodeinkombinationer
•
Citodon
•
Paracetamol/Kodein Evolan
•
Panocod
•
Treo Comp
Dextropropoxifen
• Alla avregistrerade
Tramadol Morfinpreparat
• Tramadol
• Tiporol
• Tradolan
• Gemadol
• Nobligan
Smärtstillande läkemedel
• Ta bort en tiondel av ursprungsdosen,
vänta 10-14 dagar, ta bort en tiondel
till, vänta 10-14 dagar, osv.
• Ända ner till noll.
Abstinenssymtom,
smärtstillande läkemedel
•
•
•
•
•
•
•
Rastlöshet
Olustkänsla
Illamående
Svettningar
Gäspningar
Sömnsvårigheter
Värk
Sitter i några veckor, därefter kan man vara nedstämd, initiativlös,
stresskänslig upp till ett halvt år.
Parallellt med abstinensen finns också ofta ett starkt sug och en längtan
efter tabletter.
Antidepressiva SSRI (selektiva
serotoninåterupptagningshämmare)
Produktnamn
Verksam beståndsdel
Citalopram
Citalopram
Cipramil
Citalopram
Fevarin
Fluvoxamin
Cipralex
Escitalopram
Seroxat
Paroxetin
Zoloft
Sertralin
Seroplex
Escitalopram
Fontex (Prosac)
Fluoxetin
Sertralin
Sertralin
Antidepressiva (Icke selektiva
monoaminåterupptagshämmare)
Produktnamn
Verksam beståndsdel
Ludiomil
Maprotilin
Sensaval
Nortriptylin
Tryptizol
Amitriptylin
Saroten
Amitriptylin
Anafranil
Klomipramin
Övriga antidepressiva medel
•
•
•
•
•
•
Efexor
Efexor depot
Remeron
Edronax
Tolvon
Cymbalta
•
•
•
•
•
•
Venlafaxin (SNRI)
Venlafaxin
Mirtazepin
Reboxetin (NRI)
Mianserin
Duloxetin
Antidepressiva
•
•
•
•
•
Ångestdämpande
Stämningshöjande
Minskad aptit
Ökad motorisk aktivitet
Hämningslösande - risk för suicid i
starten
Antidepressiva
Ta bort en femtedel-tiondel av
ursprungsdosen. Vänta 2 månader.
Ta bort en tiondel till. Vänta 2 månader,
osv.
Övriga
Atarax (Hydroxizin)
Allergi, ångest och oro
Theralen (Alimemazin)
Lugnande , sömngivande och allergi
Propavan (Propiomazin)
Sömnmedel
Lyrica (Pregabalin)
Epilepsi, neuropatisk smärta,
generaliserad ångestsyndrom
(Ca 51 000 doser skrevs ut 2009, på väg
att narkotikaklassas)
MAO-hämmare
(Aurorix)
Dagbok
Datum Åtgärd / tablett
kl
Situation / känsla
NEDTRAPPNING I SAMARBETET MED DELTAGAREN
• Börja med att föra en dagbok. Där man skriver ner tid, dos,
känslor och tankar. Gå igenom efter två veckor.
•
1)
2)
3)
Fördela och stabilisera det aktuella tablettintaget i syfte att:
få en jämnare blodkoncentration så att man mår bättre
att hitta den dos där deltagaren mår bra.
att bryta deltagarens impulser att ta tabletter vid behov.
• Deltagaren måste känna att det ”bär” innan nedtrappning
börjar.
• Ge NADA-akupunktur ,om det finns möjlighet, mot abstinens
PRINCIPER FÖR LÅNGSAM NEDTRAPPNING I ÖPPEN VÅRD
• Minska dosen där det märks minst, i samarbete
med deltagaren. Viktigt att man får styra själv.
• Fortsätt minskningen jämt fördelat över dygnet.
• Gå aldrig upp i dos igen, ligg kvar om abstinensen
blir svår.
NEDTRAPPNINGSHASTIGHETEN ÄR BEROENDE AV:
• Ursprung dosens storlek
• Den abstinens deltagaren upplever.
• En riktlinje kan vara att minska den aktuella dosen med 10%
varje gång.
• Nedtrappningshastigheten behöver oftast bromsas efterhand
som dosen minskas.
• Uppmuntra deltagare med fobier till sociala aktiviteter i den
mån man klarar av det. Börja med att ringa en vän.
• Betrakta ev återfall som en lärosituation.
Att sluta: Vad ger vi för råd?
• Drick ingen alkohol eller för mycket koffein (abstinens
pådrivande höjer ångestnivån).
• Var försiktig med hostmediciner och smärtstillande medel
• Ta ingen extra tablett när det är svårt, det förlänger
abstinensen.
• Ta det lugnt och var snäll emot dig själv. Undvik stress som
kan orsaka panikångest. Ha druvsocker och honung till hands.
• Vid svår hjärtklappning, ta ev. betablockerare.
• Skriv gärna i dagbok och lär dig a dina erfarenheter.
• NADA-akupunktur.
• Varma bad lindrar kramper i muskulaturen som kan ha
drabbats av syrebrist. Promenader ökar genomblödning och
sätter muskeln i arbete.
• Var noga med din kost.
• Läkemedelsgrupp. Stöd, tålamod, lugn och ro.
• Prioritera dig själv, detta är nummer 1 på listan.
VAD KRÄVS AV STÖDPERSONEN SOM SKALL
LEDSAGA VID NEDTRAPPNINGEN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunskap om läkemedelsberoende/abstinens.
Kontinuitet i kontakten (stödsamtal 1-2 ggr i veckan samt
däremellan telefonkontakt).
Engagemang.
Stort tålamod.
Kunna förmedla trygghet.
Kunna uppmuntra, påminna om förbättringar.
Kunna stå ut med sorg, aggressioner, misstänksamhet och ångest.
Orka hålla deltagarens hopp och framtidstro levande även i stunder
av depression och hopplöshet.
Bör vara en stabil person med empati som orkar hålla
färdriktningen mot tablettfrihet och normalisering av livet.
Stödpersonen behöver handledare/uppbackning.
Dalai Lama svarade på frågan vad som
förvånar honom mest: "Människan. Hon
offrar hälsan för att hon ska tjäna pengar.
Sedan offrar hon pengar för att få
tillbaka hälsan.
Och så är hon så angelägen om sin framtid
att hon inte njuter av nuet. Följden blir att
hon inte lever i nuet och inte heller i
framtiden.
Hon lever som om hon aldrig skulle dö.
Och så dör hon utan att ens någonsin ha
levt."