1. program pemulihan khas

Download Report

Transcript 1. program pemulihan khas

“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa
Kegemilangan Bersama”
Bahagian Pendidikan Khas , Kementerian Pelajaran Malaysia 2010
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
* Program pemulihan khas telah dilaksanakan
semenjak tahun 60an bagi membantu murid-murid
sekolah rendah yang menghadapi masalah
menguasai kemahiran asas 3 M
• Penguasaan kemahiran asas 3 M di peringkat awal
terutama Tahun 1 amat penting bagi mengatasi
‘Academic Deficit’ di kalangan murid sekolah
rendah
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
“Satu program pendidikan disediakan untuk murid yang
mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran asas 3M
yang kompleks yang disebabkan oleh faktor persekitaran.
Program ini dijalankan oleh guru yang khusus,di ruang yang
khusus.”
( KPM 2001 )
•Murid Pemulihan Khas
•“ Murid yang menghadapi kesukaran dalam penguasaan
kemahiran asas 3M disebabkan oleh faktor persekitaran dan
bukan kognitif.”
• (Atan Long 1972)
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
•
Disediakan khusus untuk murid pemulihan Tahap
1 yang mempunyai kesulitan penguasaan asas
Literasi dan Numerasi.
•
Murid pemulihan Tahap 2 yang belum menguasai
kemahiran membaca, menulis dan mengira.
•
Melibatkan pengajaran
Numerasi (Tahap 1)
•
Melibatkan matapelajaran Bahasa Malaysia dan
Matematik (Tahap 2)
asas
Literasi
dan
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
•
Dijalankan oleh guru yang khusus ( luar norma )
dengan nisbah 15 : 1 di mana pada setiap sesi
pengajaran bilangan murid pemulihan
tidak
melebihi 15 orang.
•
Menggunakan “system withdrawal” di mana
murid pemulihan dikeluarkan dan diajar di kelas
khas. Murid akan di masukkan ke kelas asal
untuk meneruskan pembelajaran bagi subjek
lain.
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
•
Surat siaran Bahagian Sekolah-Sekolah KPM.
bertarikh 22Jan. 1985.
(Guru Khas Pendidikan Pemulihan)
•
Surat siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26)
bertarikh 28Jan.1986.
(Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah)
•
Surat siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.
Bil.KP(BS)8502/PK/Jld. V(29) bertarikh 17Mac.1986
(Pengawasan dan Penyeliaan Program Pemulihan)
•
Surat Siaran Bahagian Sekolah-Sekolah KPM
Bil.KP(BS)8502/PK/Jld. V(34) bth.30 Jun 1989
(Guru Khas Pemulihan Khas dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah
Rendah )
Bil.KP(BS)8594/Jld.11/(32)
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
•
Surat Siaran Bahagian Sumber Manusia KPM . Bil KP (PP)0053/7Jld.10(14)bth.03
Julai 2007
( Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Kepada Guru-guru Yang Mengajar
Kelas Pemulihan)
•
Surat Siaran Bahagian Perkembangan Kurikulum KP(BPK)400-32/6Jld.3(61)
(Pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) Tahap 1 Di Sekolah Rendah)
•
Surat Siaran KPM KP(BPSH-SPDK)201/005/02 Jld.4(1) bth 23 Mac 2012
(Tatacara Pelaksanaan Saringan Dan Tahap Penguasaan Literasi dan Numerasi
(LINUS) Murid Tahap 1, Sekolah Rendah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) )
•
Surat Siaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KP(BPSHSPDK)201/005/02Jld.4(18)bth.03 Julai 2012
(Guru Pemulihan DiBawah NKRA Pendidikan –LINUS)
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
Sebagai Penilai
Khidmat Bantu
Preskriptif
Perhubungan
Pengajaran
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
UJIAN
SARINGAN
UJIAN
DIAGNOSTIK
PENILAIAN
•Guru Pemulihan hendaklah menyediakan
dan menjalankan ujian saringan untuk
mengenalpasti murid-murid yang
memerlukan kelas pemulihan khas (3M)
•Guru Pemulihan hendaklah menjalankan
ujian diagnostik untuk mengenalpasti
masalah pembelajaran murid tersebut
•Guru Pemulihan perlu menjalankan
penilaian berterusan dan merekodkan
prestasi murid tersebut
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama”
“Kecemerlangan Insan Istimewa
Kegemilangan Bersama”
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Terima Kasih
Kalau ada sumur di ladang
Boleh kita menumpang mandi
Kalau ada umur yang panjang
Lain kali berjumpa lagi
Bahagian Pendidikan Khas , Kementerian Pelajaran Malaysia 2010