Arvestuse alused - 6. Kahekordne kirjendamine

Download Report

Transcript Arvestuse alused - 6. Kahekordne kirjendamine

Arvestuse alused
Kahekordne kirjendamine
Raamatupidamise kontode
mõiste ja ehitus
1
Kahekordne kirjendamine
(double-entry)


Arvestusmetoodiline võte, mille alusel,
majandustehingu kirjendamisel, kasutatakse
vähemalt kahte kontot.
Korrespondents e. vastavus –
majandustehingu kirjendamisel kaks või
enam kontot on omavahel seotud
2
Raamatupidamise
kontode mõiste ja ehitus






Kontorist ja T-konto
Kontode avamine
Konto nimetus
Saldo
Konto algsaldo S°
Konto lõppsaldo S¹, S², SL
3





Käive
Deebetkäive DK
Kreeditkäive KK
Debiteerimine
Krediteerimine
4


Lausend – enne majandustehingu
kajastamist tehakse kindlaks
debiteeritavad ja krediteeritavad kontod
Lihtlausend – majandustehing
kirjendatakse ühe konto deebetisse ja
teise konto kreeditisse samas summas
D: Kassa
1000.00
K: Pank
1000.00
5

Liitlausend – majandustehing
kajastatakse ühe konto deebetisse ja kahe
erineva konto kreeditisse või kahe konto
deebetisse ja ühe konto kreeditisse
D: Laen
50 000.00
K: Kassa
10 000.00
K: Pank
40 000.00
Või
D: Kassa
10 000.00
D: Pank
40 000.00
6

Segalausend – majandustehing
kajastatakse kahe või enama konto deebetis
ja kahe või enama konto kreeditis
D: Laen
30 000.00
D: Tarnijatele tasumata arved 10 000.00
K: Kassa
5 000.00
K: Pank
35 000.00
7

Aktivakonto
Aktivakonto skeem
Deebet
Kreedit
Vara algjääk (saldo°)
Suurenemine (+)
Vähenemine (-)
Käive
Käive
Vara lõppjääk (saldo¹)
8
Kassa
S°
1)
Dk:
S¹
Deebet
1000.00
Kreedit
1500.00 2)
300.00
1500.00 Kk:
300.00
2200.00
9

Passivakonto
Passivakonto skeem
Deebet
Kreedit
Kohustuste ja omakapitali
algjääk (saldo°)
Vähenemine (-)
Suurenemine (+)
Käive
Käive
Kohustuste ja omakapitali
lõppjääk (saldo¹)
10
Tarnijatele tasumata arved
Deebet
2)
Dk:
3000.00
3000.00
Kreedit
S°
5000.00
1)
7000.00
Kk:
S¹
7000.00
9000.00
11
Aktiva-passiva konto
Deebet
Kreedit
Ettemaksu algjääk
(saldoº)
Suurenemine (+)
Vähenemine (-)
Käive
Kohustuste algjääk
(saldoº)
Suurenemine (+)
Vähenemine (-)
Käive
Ettemaksu lõppjääk
(saldo¹)
Kohustuste lõppjääk
(saldo¹)
12
Arveldus aruandvate
isikutega
Deebet
S°
100.00
1)
400.00
Dk:
400.00
1)
Dk:
S²
500.00
500.00
100.00
Kreedit
2)
Kk:
S¹
2)
Kk:
700.00
700.00
200.00
200.00
200.00
13
Sünteetilised kontod
Kassa
Deebet
Kreedit
S°
1000.00
1)
1500.00
Dk:
S¹
1500.00
2)
Kk:
300.00
300.00
2200.00
14
Analüütilised kontod
Kassa
Jrk.
S°
Kuupäev
31.01.
Tehing
Algsaldo
1.
05.02.
Arve 153
2.
22.02.
Majandusavanss
U. Kask
S¹
28.02.
Lõppsaldo
Deebet Kreedit
Saldo
1000.00
1500.00
300.00
2200.00
15

Tulukontod – kontod tulude kogumiseks ja
süstematiseerimiseks, passiva tüübilised
kontod, ajutise iseloomuga kontod
Tulud teenuste müügist
deebet
kreedit
S° Tulukontode sulgemine
35 000.00
Dk: 35 000.00
1)
35 000.00
Kk: 35 000.00
SL: -
16





Kulukontod
Ajutised kontod
Püsivad/alalised kontod
Kontraaktiva kontod
Kontrapassiva kontod
17
Tehingud







Osakapitali sissemakse
Vara soetamine
Tulu kajastamine
Kulu kajastamine
Kohustuse tasumine
Nõuete laekumine
Laenu kajastamine
18
Arvestusregistrid

Raamatupidamise süsteem






Ettevõttes kasutatav majandustarkvara
Kasutatavate registrite arv
Registrite väline kuju ja sisemine struktuur
Seosed süstemaatiliste ja kronoloogiliste
registrite vahel
Seosed sünteetilise ja analüütilise arvestuse
vahel
Registrite täitmise kehtestatud kord
19


Säilitamine
Vormistamine


Käsitsi kirjutatud või trükitud
dokumendina
Kirjalikku taasesitamist võimaldaval
infokandjal, kui on tagatud sellel säilitava
info autentsus
20
Kronoloogilised registrid – päevaraamat, info
majandustehingutest kronoloogilises
järjekorras
 Kirjendi (lausendi) järjekorra number
 Majandustehingu kuupäev
 Debiteeritava konto nimetus
 Debiteeritav summa
 Krediteeritava konto nimetus
 Krediteeritav summa
 Majandustehingu lühikirjeldus
 Dokumendi nimetus
 Dokumendi number
21
Süstemaatilised registrid – pearaamat,
käibeandmik, info majandustehingutest
kontode järjekorras
Süstemaatilise registri täitmine
 Üks majandustehing konteeritakse ühele
reale
 Iga majandustehingu kohta peab tegema
vähemalt kaks sissekannet – ühe konto
deebetisse ja teise konto kreeditisse
22
Segaregistrid – žurnaal-pearaamat, info
majandustehingutest kronoloogilises
järjekorras ja süstematiseeritult
Segaregistri puhul piisab väikeettevõttel
ühe registri vormistamisest
23