Źródła finansowania inwestycji

download report

Transcript Źródła finansowania inwestycji

Źródła finansowania inwestycji
energooszczędnościowych
i OZE
Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodne
z katalogiem przedstawionym w artykule 400a ustawy Prawo ochrony
środowiska Fundusz udziela:
Pożyczek:
- do 80 % kosztów kwalifikowanych,
- częściowo umarzalna po spełnieniu warunków umowy
a) do 15% dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą
b) do 30% dla jst oraz spółek ze 100% udziałem jst
- oprocentowanie ok 3,5%
- okres spłaty do 6 lat (dla pożyczek powyżej 5 mln zł możliwe
wydłużenie do 10 lat)
- karencja w okresie spłat kapitałowych – 6 miesięcy
Pożyczek płatniczych:
- do 80% kosztów kwalifikowanych
- nieumarzalna
- oprocentowanie 4%
- okres spłaty do dnia otrzymania pomocy finansowej
ze środków zagranicznych
2
Dotacji na:
- ochronę przyrody i krajobrazu,
- edukacje ekologiczną,
- monitoring środowiska,
- przedsięwzięcia innowacyjne,
- przedsięwzięcia pilotażowe w ochronie środowiska
dotyczące nowych technologii,
- ochronę przed powodzią,
-badania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz
upowszechnienie ich wyników,
- systemy kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat
za korzystanie ze środowiska,
- zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków.
Dotację mogą być udzielane także na inne cele związane
z ochrona środowiska i gospodarką wodną realizowane przez
podmioty sektora finansów publicznych lub organizacje pozarządowe.
3
Konkurs Słoneczne Pomorze
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa
pomorskiego. Przez JST rozumie się wyłącznie gminę, powiat, województwo i ich
jednostki budżetowe oraz inne podmioty ze 100% udziałami JST
Dofinansowanie: dotacja do 50% kk. - maksymalnie 200 000,00zł
Zadania: zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych
lub autonomicznych punktów świetlnych (lampy solarne i hybrydowe) wraz
z oprzyrządowaniem, w obiektach stanowiących ich własność
4
Konkurs Czyste Powietrze Pomorza
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa
pomorskiego, a także podmioty realizujących zadania z zakresu gospodarki
komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną. Z udziału w konkursie
wyłączone są miasta aglomeracji trójmiejskiej – Gdańsk, Sopot i Gdyni
Dofinansowanie: dotacja do 30% kk. - maksymalnie 100 000,00zł
Zadania: wymiana kotłów opalanych węglem lub koksem na źródła
bardziej przyjazne środowisku tj. kotły zasilane gazem bądź olejem
opałowym, kotły na biomasę, pompy ciepła, podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej, montaż kolektorów słonecznych
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, gdzie
docelowa moc źródeł po modernizacji wyniesie
do 30 kW,
- wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
- wielorodzinne, stanowiące własność Gminy
Wymagany jest 5% wkład wnioskodawcy
5
Linia kredytowa BOŚ
LK1 Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (wysokość kredytu na
jedną inwestycję nie może przekroczyć 300 000 zł)
Rodzaje zadań:
- kotły opalane biomasą
- pompy ciepła
- rekuperatory
- kolektory słoneczne
- ogniwa fotowoltaiczne
- hydroelektrownie
- elektrownie wiatrowe
Dopuszcza się dofinansowanie instalacji pomp ciepła, kolektorów
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, rekuperatorów w
nowobudowanych obiektach.
LK2 Inwestycje z zakresu modernizacji i budowy systemów grzewczych o
mocy do 50 kW w tym przyłączenie do sieci miejskiej (węzły, przyłącza),
wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 100 000 zł
LK6 Zadania dotyczące kompleksowej termomodernizacji obiektów
budowlanych, dla których wykonany został audyt energetyczny
wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 100 000 zł
(osoby fizyczne i 300 000 zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne.
6
KAWKA dla Pomorza – program ograniczenia niskiej emisji /
KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
Beneficjenci:
- podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują
realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem
dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,
z uwzględnieniem warunków niniejszego programu.
Obszary realizacji:
Miasta powyżej 10 000 mieszkańców na terenie których
notowane są przekroczenia norm jakości powietrza, leżące
na obszarach dla których opracowane zostały programy ochrony
powietrza
Dofinansowanie: do 90% kk. Z czego dotacja 45% kk. ze środków
NFOŚiGW
Maksymalne dofinansowanie: uzależnione od wielkości miasta
7
KAWKA dla Pomorza – program ograniczenia niskiej emisji /
KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
Zadania:
1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji
i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez
właściwy organ.
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł własnych przy
wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w źródle ciepła opalanym paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu
energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem
stałym.
8
KAWKA dla Pomorza – program ograniczenia niskiej emisji /
KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji
miejskiej w szczególności:
a) wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach;
b) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu
zbiorowego;
c) wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu
powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub
silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i
szynowego).
3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne
z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu
stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie
poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez
nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji. (realizacja punktów 3 i 4
jest wymagana przy zadaniach 1 i 2)
9
Program priorytetowy LEMUR – Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej
Beneficjenci:
a) jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego
oraz ich związki
b) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami w tym
samorządowe osoby prawne
c) Ochotnicza Straż Pożarna
d) uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty
badawcze
e) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze
prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
f) organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do
rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne
realizujące zadania publiczne
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30, 50 albo 70% kosztów wykonania
dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego
budynku;
Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 1000 zł na 1 m2 budowanej powierzchni
użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku.
Pożyczka podlega
umorzeniu
odpowiednio
w wysokości 70%
50% albo 30%
10
Program priorytetowy LEMUR – Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej
Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające
na projektowaniu i budowie nowych budynków:
1) budynki użyteczności publicznej - należy przez to
rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
turystyki, sportu.
2) budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to
rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu
ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także
budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom
dziecka, dom rencistów.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł
ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
Budżet programu: 300 mln zł;
Nabory wniosków będą odbywać się w trybie ciągłym.
Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.
Nabór zapowiedziany na IV kwartał 2013r.
11
Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii
i obiektów wysokosprawnej kogeneracji
Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i
montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
W województwie Pomorskim kredytów
udzielają 3 banki:
- Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz
zrzeszone Banki Spółdzielcze
- SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki
Spółdzielcze
Beneficjenci: osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe z wyłączeniem osób podłączonych
do miejskiej sieci cieplnej dla podgrzewania wody
użytkowej
Dofinansowanie: dotacja 45% kapitału
kredytu bankowego
12
Efektywne wykorzystanie energii
Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Dofinansowanie:
w przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.
13
http://www.ekspertbudowlany.pl
Efektywne wykorzystanie energii
Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Rodzaje przedsięwzięć
1) budowa domu jednorodzinnego;
2) zakup nowego domu jednorodzinnego;
3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Banki w których dostępne będzie finansowanie:
a) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
b) SGB-Bank S.A.,
c) Bank Ochrony Środowiska S.A.,
d) Bank Zachodni WBK S.A.,
e) Getin Noble Bank S.A.,
f) Nordea Bank Polska S.A.
g) Deutsche Bank PBC S.A.
14
Efektywne wykorzystanie energii
Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Warunki udzielenia dofinansowania:
- realizacja projektu w maksymalnie 3 lata od podpisania
umowy kredytu
- do 50% powierzchni może być wykorzystywane na
prowadzenie działalności gospodarczej (skutkuje to
zmniejszeniem dopłaty)
- przedsięwzięcie zakończone przed podpisaniem
umowy nie może być dofinansowane
- wypłata dotacji po zakończeniu inwestycji
i weryfikacji efektu
- Efekty weryfikują podmioty wskazane na liście
Weryfikatorów Programu: http://zbp.pl/domefekt
- tylko jedna dopłata dla danego Beneficjenta
- nabór ciągły.
15
System zielonych inwestycji (GIS)
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Beneficjenci:
- samorządy terytorialne ,
- zakłady opieki zdrowotnej,
- uczelnie wyższych,
- organizacje pozarządowych,
- Ochotnicza Straży Pożarna,
- Kościoły, związki wyznaniowe, kościelnych osób prawnych.
Przedsięwzięcia:
-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (w tym zastosowanie
technologii OZE)
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne
(zadanie równoległe)
Dofinansowanie:
- dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych (w szczególnych przypadkach do 50%)
- pożyczka do 60% kosztów kwalifikowanych (nie podlega umorzeniu)
16
Efektywne wykorzystanie energii Część 7.
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Beneficjenci:
- zarejestrowane w Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Przedsięwzięcia:
- przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie
urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowanych Maszyn i Urządzeń (kredyt do 0,25 mln euro)
-przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach
indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii (kredyt do 1 mln euro)
- przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji
budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta,
w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30%
oszczędności energii (kredyt do 1 mln euro)
- inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych
źródeł energii (kredyt do 1 mln euro)
17
Efektywne wykorzystanie energii Część 7.
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Dofinansowanie:
- dotacja na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych
a) 10% kosztów kwalifikowanych kredytu
b) dodatkowe 15% jeśli zadanie zostało poprzedzone audytem
zgodnym z wymaganiami NFOŚiGW
c) dodatkow0 15% na pokrycie kosztów wdrożenia systemu
zarządzania energią (maks. 10 000 zł)
-wysokość do 100% kosztów kwalifikowanych
Nabór:
- tryb ciągły (wnioski składane w bankach, które podpisały u
mowy z NFOŚiGW)
18
Regionalny Program Strategiczny
w zakresie energetyki i środowiska
CEL GŁÓWNY
Efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi
bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska
CEL SZCZEGÓŁOWY 1
CEL SZCZEGÓŁOWY 2
CEL SZCZEGÓŁOWY 3
Bezpieczeństwo energetyczne i
poprawa efektywności
energetycznej
Adaptacja do zmian klimatu,
zapobieganie zagrożeniom i
zarządzanie ryzykiem
Zrównoważone gospodarowanie
zasobami oraz poprawa
środowiskowych warunków życia
Priorytet 1.1.
Priorytet 2.1.
Priorytet 3.1.
Rozwój niskoemisyjnych źródeł
energii z niezbędną infrastrukturą
oraz dywersyfikacja dostaw paliw i
surowców energetycznych
Ograniczenie zagrożeń naturalnych Poprawa stanu środowiska
Priorytet 1.2.
Priorytet 2.2.
Priorytet 3.2.
Poprawa efektywności energetycznej Racjonalizacja gospodarowania
przestrzenią
Ochrona różnorodności biologicznej
Priorytet 1.3.
Priorytet 3.3.
Zwiększenie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych
Kształtowanie świadomości i postaw
społecznych, wykorzystanie aktywności
i dialogu w ochronie środowiska
19
Regionalny Program Strategiczny
w zakresie energetyki i środowiska
Priorytet 1.1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii z niezbędną
infrastrukturą oraz dywersyfikacja dostaw paliw i surowców energetycznych
Działanie 1.1.1. Studia i analizy nad planowanymi w regionie inwestycjami energetycznymi
Działanie 1.1.2. Rozwój inteligentnych systemów energetycznych
Priorytet 1.2. Poprawa efektywności energetycznej
Działanie 1.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i poszanowania energii w budownictwie
mieszkaniowym, budynkach i obiektach użyteczności publicznej oraz w sektorze przedsiębiorstw
Działanie 1.2.2. Budowa nowych oraz poprawa sprawności przetwarzania energii w centralnych,
lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła
Działanie 1.2.3. Poprawa sprawności przesyłu i dystrybucji energii oraz gazu
Działanie 1.2.4. Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia i innych systemów
elektroenergetycznych
Priorytet 1.3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Działanie 1.3.1. Rozwój źródeł odnawialnych
Działanie 1.3.2. Rozwój instalacji służących do produkcji paliw z surowców odnawialnych
20
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet RPO WP
Działanie RPO WP
1. Komercjalizacja wiedzy
Indykatywny % alokacji
8,6%
2. Przedsiębiorstwa
9,3%
3. Edukacja
7,9%
4. Kształcenie zawodowe
3,6%
5. Zatrudnienie
11,1%
6. Integracja
5,6%
7. Zdrowie
5,7%
8. Konwersja
8,6%
9. Mobilność
17,2%
10.1 Efektywność energetyczna
10. Energia
11. Środowisko
6.1%
10.2 OZE
4,3%
10.3 Redukcja emisji
1,8%
6,5%
21
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
Cel Tematyczny 4. Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we
wszystkich sektorach
PI 4.1.
promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;
PI 4.3.
wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii w budynkach
publicznych i sektorze mieszkaniowym;
PI 4.5.
promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich typów obszarów, w szczególności
na obszarach miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonego transportu miejskiego
oraz podejmowania odpowiednich działań
adaptacyjnych i mitygacyjnych.
22
Priorytet 10. Energia
10.1. Efektywność energetyczna
Ukierunkowanie tematyczne
Wsparcie będą mogły uzyskać również projekty obejmujące modernizację oświetlenia zewnętrznego na
energooszczędne i zastosowanie systemów zarządzania energią, realizowane przede wszystkim przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz takie, które obejmują co najmniej 25% wszystkich punktów świetlnych w danym
terenie.
10.2. Odnawialne źródła energii
Ukierunkowanie tematyczne
Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (wiatru, słońca wody,
biomasy, biogazu) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej,
przy czym interwencja w zakresie energetyki wodnej dotyczyć będzie
wyłącznie modernizacji istniejących obiektów. Wsparciem objęta
będzie budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE,
w tym zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury
służącej do odbioru wytworzonej energii .
23
10.3. Redukcja emisji
Ukierunkowanie tematyczne
Wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z
produkcji energii oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, szczególnie na obszarach, gdzie stwierdzono przekroczenia
standardów jakości powietrza.
W tym celu wsparciem objęte będą inwestycje służące budowie nowych
niskoemisyjnych bądź modernizacji istniejących niskosprawnych źródeł
ciepła, a także modernizacja bądź zwiększenie zasięgu scentralizowanych
systemów zaopatrzenia w ciepło. W tym zakresie wspierane będą przede
wszystkim inwestycje wykorzystujące gaz ziemny, biogaz i biomasę.
Przewiduje się również wsparcie działań służących modernizacji
indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem technologii niskoemisynych,
realizowanych w formie ukierunkowanych terytorialnie pakietów
przedsięwzięć
24
Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020
Cel tematyczny 4. – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach
Poziom regionalny
Priorytet 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych
źródeł energii
1.
2.
3.
4.
5.
Wytwarzani energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej .
Efektywna dystrybucja ciepła z OZE
(m.in. pompy ciepła, geotermia, kotłownie).
Budowa instalacji do produkcji
biokomponentów i biopaliw.
Budowa/modernizacja zakładów do produkcji
urządzeń OZE.
Budowa oraz modernizacja sieci
umożliwiających przyłączenie jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE do
Krajowego Systemu elektroenergetycznego
(SN i nn).
Poza wsparciem bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotne
Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel./fax. (058) 301-91-92 w. 51 i 77
http://www.wfosigw-gda.pl
26