Asinhrona (indukciona) mašina

Download Report

Transcript Asinhrona (indukciona) mašina

Pogonska karta sinhronog
generatora – PQ dijagram
dopuštena radna stanja
generatora s obzirom na njegova fizička
svojstva i ostale eksploatacione uslove
 Često se daje za kompletan agregat –
turbina, generator i blok transformator
 Ovdje će biti izvedena za Turbogenerator
 Prikazuje
Pogonska karta TG

Fazorski dijagram TG, naponski i strujni (dobijen iz
naponskog dijeljenjem svih veličina sa sinhronom
reaktansom)
Slika preuzeta sa sajta FER Zagreb, predavanja Prof. Zlatka Maljkovića
Pogonska karta TG

Množenjem svih fazora strujnog dijagrama sa naponom,
dobija se dijagram snaga, PQ dijagram
Isto
Pogonska karta TG
Krug sa centrom u koordinatnom početku PQ
dijagrama poluprečnika koji je jednak nominalnoj
struji statora (I=1p.u.) definiše ograničenje po
struji statora – dopušteno zagrijavanje namotaja
statora

Isto
Pogonska karta TG
Krugovi sa centrom u početku fazora ems PH, E0,
definišu minimalnu i maksimalnu struju
pobude
Isto
Pogonska karta TG
Ograničenje
po stabilnosti
/2 (teorijsko)
10-20% rezerve
praktično
Isto
Pogonska karta TG
Isto
Pogonska karta TG
Pogonska karta TG
Generator nominalnih podataka:
75MVA, cos=0.8, 60MW, 11.8kV
3000 obr/min, SCR=0.63 (short circuit ratio),
maksimalna pobudna struja 500A
Short circuit ratio, SCR, mi smo označavali sa 
i definisali sinhronu reaktansu kao
Xs=1/=1/SCR=1/0.63=2.94/fazi
Pogonska karta TG
Pogonsku kartu ćemo crtati za trofazne snage
Najudaljenija tačka na Q osi je ona definisana strujom koja se dobija za E0=0, tj odnosom U/Xs
tj. 11.8/(2.943)=2.317kA
Odgovarajuća reaktivna snaga je Q=3XsI2=47.35MVAr
Tačka O’ na dijagramu
Na slici je dato nekoliko polukrugova koji odgovaraju različitim prividnim snagama tj strujama,
pri stalnom naponu, pri čemu je najbitniji onaj poluprečnika 75MVA
Polukrugovi crtani iz centra O’ odgovaraju konstanim vrijednostima ems PH, E0 tj. konstantnim
pobudama
Nominalna snaga turbine je 60MW, linija efg
Luk gh definiše limit agregata usled maksimalne struje armature
Pogonska karta TG
Luk hj je definisan limitom po pobudnoj struji, pri čemu je u ovom primjeru
pretpostavljeno da je limit po pobudnoj struji 2.5 nominalne struje pobude
Luk ed definiše limit po stabilnosti generatora pri njegovom kapacitivnom
opterećenju tj kada je generator podpobuđen
U ovom primjeru je praktični limit stabilnosti uzet sa marginom 10%
Tačka g je nominalna radna tačka – design point
Radno područje generatora je osjenčeno i važi za nominalni napon. Za
manji napon, recimo 5%, cio opseg dozvoljenog rada se smanjuje za taj
procenat, sem pobudne vrijednosti i maksimalne snage turbine
Pogonska karta TG
Pogonska karta TG
Primjer: sa pogonske karte odrediti pobudu generatora i ugao opterećenja za nominalno
opterećenje, 60MW
a) cos=0.8 ind
b) cos=1.0
Sa dijagrama slijedi:
a) E=2.3p.u. i =330
b) E=1.7p.u. i =500
Provjera računskim putem:
60x106=(11800x(11800x2.3)) / 2.94 sin
=33.40 kod cos=0.8 ind
=48.2 kod cos=1.0
Pogonska karta HG






1 – maksimalna snaga Pmax
ograničena pogonskom mašinom,
2 – minimalna snaga Pmin
ograničena kod nekih vrsta vodenih
turbina,
3 - granica maksimalnih induktivnih
opterećenja zbog pregrijavanja
pobudnog namotaja,
4 - praktična granica statičke
stabilnosti u kapacitivnom,
poduzbuđenom području,
5 - granica po maksimalnoj struji
armature Imax zbog pregrijavanja
namotaja armature,
6 - granica po minimalnoj pobudnoj
struji If min.