ePNP.pl – nowoczesna baza polskich publikacji naukowych

Download Report

Transcript ePNP.pl – nowoczesna baza polskich publikacji naukowych

Temat wystąpienia
ePNP.pl – nowoczesna baza
polskich publikacji naukowych
Plan wystąpienia
1.
2.
3.
4.
Informacje ogólne o projekcie.
Pozyskiwanie publikacji do bazy - schemat.
Analiza techniczna i funkcjonalność platformy.
Przedstawienie platformy od strony obsługi
użytkownika.
5. Analiza Google
Idea projektu
W Polsce wydawanych jest ok. 240 publikacji
naukowych na milion mieszkańców rocznie, w
krajach 15-UE wskaźnik ten wynosi ponad 750.
Są to często publikacje o nakładach nie
przekraczających 300 szt. Co dodatkowo
powoduje ograniczony dostęp do tych publikacji.
Nasz Projekt ma pomóc zniwelować tą różnicę oraz
zwiększyć dostęp do publikacji naukowych.
Informacje ogólne o
Projekcie
• Projekt jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +
R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem
infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie
2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów
informacyjnych nauki w postaci cyfrowej
Informacje ogólne o
Projekcie c.d.
• Okres realizacji (od momentu przygotowania
dokumentów aplikacyjnych do momentu
udostępnienia min. 8 tys. publikacji nauki Polskiej
w formie elektronicznej) od 01-01-2009 r. do 3112-2014 r.
• Całkowita wartość projektu: 14 563 798,00
Cel ogólny projektu
Zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce
stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej
infrastruktury informatycznej, umożliwienie
prowadzenia nowoczesnych badań z
zastosowaniem technologii społeczeństwa
informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom
naukowym mającym siedzibę w Polsce łączenia z
międzynarodowymi naukowymi sieciami
teleinformatycznymi.
Projekt zakłada stworzenie elektronicznej bazy
recenzowanych publikacji naukowych z numerem ISBN i/lub
ISSN. W skład bazy, którą nazwaliśmy e-Publikacje Nauki
Polskiej (w skrócie ePNP), ma wejść 8 tysięcy publikacji
autorstwa naukowców z całej Polski. Dostęp do bazy będzie
możliwy za pośrednictwem portalu internetowego. Jego
użytkownicy będą mogli wyszukać i porównać publikacje z
interesujących ich dziedzin, a następnie pozyskać je w formie
elektronicznej. Publikacje te można będzie odczytać przy
użyciu bezpłatnego programu Adobe Digital Editions,
obsługiwanego przez komputery PC, Mac oraz czytniki ebooków.
Skąd pochodzą publikacje
zawarte w bazie?
• Publikacje zostaną pozyskane z Polskich
Wydawnictw Naukowych (projekt zakłada udział
minimum 100 instytucji naukowych).
• Za każdą udostępnioną na rzecz projektu
publikację, Wydawnictwo otrzyma opłatę
licencyjną w wysokości 500, 1000 lub 1500 zł +
VAT (w zależności od objętości publikacji).
Kto uzyska dostęp do bazy?
• Biblioteki (a za ich pośrednictwem studenci i pracownicy
naukowi) przystępujących do projektu szkół wyższych
otrzymają bezpłatny dostęp do całej bazy na 6
stanowiskach dostępowych do zgromadzonych na
platformie publikacji naukowych.
• Pozostałe podmioty/osoby otrzymają dostęp do wybranych
publikacji po wniesieniu opłaty za wybraną publikację.
Wysokość tej opłaty będzie obejmowała koszty
zakodowania publikacji (koszty operacyjne
oprogramowania zabezpieczającego publikacje) oraz marżę
wydawnictwa (ustalaną przez każde Wydawnictwo).
Schemat pozyskiwania
publikacji do systemu.
Nawiązanie współpracy z wydawnictwem i ustalenie warunków umowy
licencyjnej na podstawie której publikacja zamieszczona będzie w bazie.
Podpisanie umowy i zakup licencji na publikację z wydawnictwa.
Wydawnictwo przekazuje do projektu publikacje w formacie PDF.
Schemat pozyskiwania
publikacji do systemu c.d.
Konwersja otrzymanej z wydawnictwa publikacji do formatu EPUB.
Zakodowanie i umieszczenie publikacji na platformie informatycznej
za pośrednictwem technologii Adobe Content Server 4.
Udostępnienie zakodowanej publikacji podmiotom zarejestrowanym
na platformie na warunkach przewidzianych regulaminem.
Analiza techniczna i
funkcjonalność platformy.
Platforma ePNP.pl
Cały system zostanie umieszczony na platformie
internatowej ePNP.pl, za pośrednictwem której będzie
można:
• Przeglądać publikacje;
• Pobrać oprogramowanie do czytania publikacji;
• Pobrać publikacje darmowe oraz zakupić publikacje
płatne;
• Wymieniać się informacjami nt. publikacji (blog)
• Oceniać publikacje;
• Wyszukać Wydawnictwo i uczelnię zarejestrowaną w
projekcie.
• Uzyskać informację nt. autora publikacji.
Platforma ePNP.pl
Platforma ePNP.pl
Promocja w Internecie
•
•
•
•
Promocja Uczelni lub Instytutu;
Promocja Wydawnictwa;
Promocja autorów;
Możliwość wymiany doświadczeń i publikacji pomiędzy
autorami i czytelnikami;
• Możliwość oceniania i komentowania publikacji przez
użytkowników systemu.
Zabezpieczenie publikacji
• Publikacje zgromadzone w bazie zostaną
zabezpieczone specjalistycznym
oprogramowaniem typu DRM (z ang. Digital
Rights Management ) zabezpieczających cyfrowe prawa
własności. Oprogramowanie to uniemożliwia bezprawne
kopiowanie i rozpowszechnianie publikacji w Internecie.
• W naszym systemie korzystamy z uniwersalnego (na skalę
międzynarodową) oprogramowania Adobe® Content
Server 4 .
Na czym polega technologia
ACS 4.
• Oprogramowanie Adobe® Content Server 4 (ACS4)
weszło na światowy rynek we wrześniu 2008 roku. Jest to
sprawne rozwiązanie serwerowe, które cyfrowo
zabezpiecza publikacje elektroniczne (ebooki) w formatach
PDF i EPUB, przed ich wykorzystaniem niezgodnym z
warunkami użytkowania. Wspomniane formaty plików
mogą być odczytane z wykorzystaniem zwykłych
komputerów osobistych typu PC, MAC lub przy użyciu
tzw. czytników ebooków (ebook readers).
Na czym polega technologia
ACS 4 cd.
•
Zastosowana technologia ACS4 zapewnia możliwość wydruku i kopiowania
określonej objętości tekstu, ustalonej wcześniej na mocy umowy licencyjnej z
wydawnictwem. Publikacje konwertowane będą do formatu EPUB, który
pozwoli na bezpieczne zakodowanie ich zawartości 128-bitowym kluczem,
przy wykorzystaniu rozwiązania Adobe® Content Server 4 (ACS4). Format
EPUB jest powszechnym standardowym formatem opartym o język XML,
który cieszy się silnym wsparciem przemysłu wydawniczego w USA,
Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców (Association of American
Publishers) i Międzynarodowego Cyfrowego Forum Wydawniczego
(International Digital Publishing Forum). Doświadczenie firmy Adobe® w
ustanowieniu formatu PDF światowym standardem odczytu niekodowanych
plików, wsparcie środowisk wydawniczych, jak również poparcie ze strony
księgarni internetowych (m. in. Barnes & Noble) przemawia za tezą, że to
właśnie format EPUB i rozwiązanie Adobe® Content Server 4 stanowią
przyszłość światowego rynku publikacji elektronicznych
Na czym polega
uniwersalizm ACS 4.
• Format ten jest wspomagany przez wszystkich wiodących
producentów czytników ebooków, m. in. przez takie firm
jak Aluratek, Apple, Astak, Barnes & Noble, BeBook,
Bookeen, COOL-ER, Elonex, Hanlin, IREX Technologies,
Lbook, Microsoft, Neolux Corporation, Onyx, Plastic
Logic i Sony.
• A oto przykłady tych urządzeń….
Korzystanie z zasobów na
komputerze osobistym.
• Z zasobów zgromadzonych w bazie będzie można oczywiście
skorzystać także na zwykłym komputerze osobistym, za
pośrednictwem darmowego i niezwykle funkcjonalnego programu
Adobe® Digital Editions. Program ten pozwala na organizowanie
ebooków w spersonalizowaną bibliotekę, a podczas czytania każda
strona może być opatrzona własnymi notatkami. Wbudowana
wyszukiwarka pozwala na łatwe odnalezienie poszukiwanej frazy,
bez konieczności wertowania kartek. Możliwość robienia notatek
jest dużym udogodnieniem, szczególnie w przypadku publikacji
naukowych, których czytanie związane jest
z wyciąganiem wniosków i utrwalaniem spostrzeżeń. Program
obsługuje pliki PDF, PDF/A i EPUB.
Przedstawienie platformy od
strony obsługi użytkownika.
Obsługa platformy – ze
strony użytkownika
Analizy Google
Kontakt
• Szczegółowe informacje nt. projektu oraz odpowiedzi na
pytania uzyskają Państwo kontaktując się z nami pod nr
telefonu 85 652 50 94 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem [email protected]
Dziękuję serdecznie za poświęcony
czas!!!