Wiesław Bury "MARR dla Przedsiebiorczych"

Download Report

Transcript Wiesław Bury "MARR dla Przedsiebiorczych"

MARR dla Przedsiębiorczych
Przygotowanie do perspektywy wsparcia 2014- 2020
Wiesław Bury
13 maja 2014
www.marr.pl
MARR S.A.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – powstała w
roku 1993 z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Agencję tworzą:
• Województwo Małopolskie (88,8% akcji)
• Instytucje samorządu terytorialnego
• Organizacje samorządu gospodarczego
• Przedsiębiorstwa regionalne
Kapitał zakładowy 87 475 000 zł
www.marr.pl
Oferta MARR S.A.
Obszary bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości:
• Finansowanie rozwoju (dotacje z UE, pożyczki, fundusze
inwestycyjne)
• Pomoc w efektywnym inwestowaniu w Małopolsce.
• Aktywne wsparcie eksportu - profesjonalne doradztwo i dostęp do
międzynarodowej sieci kontaktów.
• Rozwój zasobów ludzkich firmy (szkolenia, doradztwo,
doskonalenie kadr)
www.marr.pl
Oferta MARR S.A.
Obszary bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości:
• Przełamywanie barier rozwoju przedsiębiorczości (dostępność
instrumentów, biurokracja, procedury)
• Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań (nowe technologie,
innowacje, metody zarządzania)
• Oferta komercyjna – MARR Business Park – nowoczesne
powierzchnie dla biznesu – magazyny, produkcja, logistyka, biura
www.marr.pl
Wsparcie innowacji w regionie
Zmiana kierunków wzorców rozwoju społecznego i gospodarczego:
Wiedza, kompetencje i zdolność adaptacyjna stają się fundamentem
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Kluczowe jest wsparcie przedsiębiorczości dla zapewnienia
umiejętnego gospodarowania zasobami firmy – wiedzą,
doświadczeniem, technologią i finansami, zwłaszcza tam gdzie brak
możliwości pozyskania oferty komercyjnej dla MSP.
Innowacyjność staje się jednym z najważniejszych czynników
konkurencyjności i rozwoju zarówno w skali poszczególnych
przedsiębiorstw jak i całej gospodarki opartej na wiedzy.
www.marr.pl
Wsparcie innowacji w regionie
Bariery dla innowacyjności w przedsiębiorstwach:
Kosztowność oraz brak własnych środków finansowych trudności
uzyskania środków zewnętrznych.
Rozbudowana biurokracja, szczególnie zakresie przygotowywania
wniosków dofinansowanie projektów innowacyjnych funduszy
unijnych oraz na etapie ich realizacji rozliczania.
Brak zainteresowania współpracą pomiędzy MSP a jednostkami
badawczo-rozwojowymi:
- brak platformy porozumienia i współpracy
- brak odpowiedniej oferty ze strony ośrodków badawczych
- niedostateczna informacja o ofercie tych ośrodków.
www.marr.pl
Wsparcie innowacji w regionie
Warunki dla rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach:
Dla sprawnego funkcjonowania systemu innowacyjności potrzebna
jest ścisła współpraca trzech sektorów:
• biznesu,
• administracji publicznej
• środowisk naukowych.
Instytucje otoczenia biznesu – w tym MARR S.A. jako czwarty
sektor organizujący i wspierający współpracę trzech powyższych
Szczególne wsparcie: dla przedsiębiorców
www.marr.pl
Kompleksowe wsparcie rozwoju
Akredytacja MARR SA w Krajowym Systemie Usług dla MŚP:
•
System organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu usług dla
przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą
•
Kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości poprzez zapewnienie
wystandaryzowanych usług na najwyższym poziomie,
•
Interwencja w obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie są
jeszcze wystarczająco rozwinięte.
•
Kryteria dotyczące kwalifikacji ośrodków zawarte są w
rozporządzeniu: odpowiednie doświadczenie, infrastruktura,
stabilność ekonomiczna, wykwalifikowany i dyspozycyjny personel.
www.marr.pl
Kompleksowe wsparcie rozwoju
FAZA POMYSŁU
FAZA START-UP
FAZA WZROSTU
I EKSPANSJI
FAZA
DOJRZAŁOŚCI
Szkolenia, seminaria,
konferencje
Dotacje unijne
Doradztwo
Poręczenia kredytowe
Pożyczki i poręczenia
Dotacje unijne
Wsparcie eksporterów
Programy dedykowane
specjalnie dla
start-upów
(doradztwo + granty)
Pożyczki i poręczenia
Obsługa inwestorów
krajowych
i zagranicznych
Fundusz kapitału
zalążkowego
(seed capital)
Fundusz kapitału
zalążkowego
(seed capital)
www.marr.pl
Oferta najmu,
dzierżawy, zakupu
nieruchomości
Kompleksowe wsparcie rozwoju
Bezpłatne doradztwo dla małopolskich przedsiębiorców –
indywidualne wsparcie w zakresie dla prowadzenia działalności
gospodarczej, w tym:: prawo, podatki, organizacja zarządzanie
przedsiębiorstwem, marketing, zastosowanie innowacyjnych
rozwiązań.
Usługi szkoleniowe – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i
umiejętności biznesowych dla prowadzących firmę – szkolenia
dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Współpraca z jednostkami naukowymi – staż naukowca w firmie lub
pracownika firmy w jednostce naukowej (finansowany w całości z UE) aby
skorzystać z wzajemnego potencjału i doświadczenia. Budowanie
autentycznej relacji pomiędzy światem nauki i biznesu.
www.marr.pl
Wsparcie na założenie firmy
Fundusz zalążkowy MARR S.A.
„Inwestycje Kapitałowe” MedFund – oferta dla przedsiębiorców i
wynalazców, naukowców, pracowników wyższych uczelni –
właścicieli innowacyjnych rozwiązań i pomysłów na biznes
Specjalizacja branżowa: technologie ochrony zdrowia i inżynierii
medycznej, farmacja, rehabilitacja, kosmetologia, weterynaria,
IT w medycynie i inne związane z branżą medyczną
Efektem współpracy jest spółka kapitałowa z udziałem MARR S.A.
do 49,9% kapitału, max. 200 000 euro
www.marr.pl
Pożyczki na rozwój firmy
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
•wartość pożyczki od 10.000 do 400.000 zł
•na okres do 60 miesięcy
•na cele przede wszystkim inwestycyjne bezpośrednio związane z
podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej - z pożyczki nie
można finansować bieżących kosztów oraz zakupów konsumpcyjnych
Pożyczki dla mikro i małych firm
•Do 120 tys. zł na rozpoczęcie, rozwój i prowadzenie działalności
•część pożyczki można częściowo przeznaczyć na środki obrotowe)
Pożyczki wymagają wniesienia wkładu własnego - min. 20% wartości całej
inwestycji
www.marr.pl
Promocja gospodarcza
Małopolski
Centrum Business in Malopolska: Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Krakowski Park Technologiczny, Małopolskie Parki
Przemysłowe oraz MARR S.A.
Promujemy nowoczesny region. Aby tradycyjne symbole wiązały się z
walorami turystycznymi Małopolski, a gospodarka utożsamiana była z
wiedzą i nowoczesnością.
Budujemy pozytywny klimat dla biznesu, prowadząc zintegrowany system
obsługi inwestorów (one–stop–shop), obsługa inwestora, wsparcie eksportu,
promocja gospodarcza:
•misje gospodarcze, targi, konferencje i seminaria
•analizy, raporty, badania rynkowe, doradztwo inwestycyjne
•baza ofert inwestycyjnych, eksporterów i ofert kooperacyjnych
www.marr.pl
Nieruchomości MARR S.A.
MARR Business Park:
przyjazna przestrzeń dla biznesu
• Nowoczesne miejsca dla baz magazynowych,
parków produkcyjnych i centrów logistycznych
• 155 tys. m² powierzchni handlowych,
magazynowych i produkcyjnych
(30% obiekty własne MARR)
• Ponad 6 ha działek do zagospodarowania
• 50 ha udostępnionych przedsiębiorcom
na cele komercyjne
• Nowe hale i magazyny (13,500m² powierzchni
użytkowej)
• Ok. 190 firm zatrudniających około 3500 osób
www.marr.pl
Fundusze Unijne 2007-2013
MARR S.A. jako partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
pełniąc rolę Regionalnej Instytucji Finansującej wdraża 7 działań
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013
Do 2013 r. na projekty wdrażane przez MARR S.A. w ramach POIG w
Małopolsce przedsiębiorcy pozyskali ponad 1,68 mld zł (dotacje
rekomendowane do wsparcia – ok. 1500 projektów).
Małopolska jest w czołówce polskich regionów (2-3 miejsce w
zależności od kryterium) w ramach obsługiwanych działań POIG
(ilość i wartość złożonych wniosków, pozyskanych dotacji,
zrealizowanych płatności),
Aktywność małopolskich przedsiębiorców - 3 miejsce w Polsce
(liczba wniosków na 1000 aktywnych przedsiębiorstw - 22,67)
www.marr.pl
Fundusze Unijne 2007-2013
Przykładowe inwestycje w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka w Małopolsce (POIG 4.4):
• Grupa Kęty S.A.: Nowa linia technologiczna do produkcji profili
aluminiowych, ponad 30 mln. dotacji
• METALODLEW S.A.: Linia produkcyjna do odlewów z żeliwa
sferoidalnego, ponad 11 mln. dotacji
• INTERSPORT Polska S.A.: Budowa centrum logistycznego do
interaktywnej obsługi sieci sprzedaży: 9 mln. dotacji
• Alvernia Studios Sp. z o.o.: Studio nagrań – produkcja filmów w
standardzie 4K, ponad 8 mln. dotacji.
www.marr.pl
Fundusze Unijne 2007-2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
W dotychczasowych 2 edycjach projektu „Zostań Małopolskim
Przedsiębiorcą” 895 osób otrzymało wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz
dotacje na założenie własnej firmy
MARR S.A. jest obecnie operatorem :
ZMP – region oraz ZMP – 25, (dla ok. 300 nowych firm)
-Wsparcie szkoleniowe, doradcze,
-Dotacja 25 000 złotych na start
-800 zł miesięcznie wsparcia pomostowego
www.marr.pl
Strategia Europa 2020
Nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii
Europejskiej. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Priorytety:
1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o
wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i
terytorialną.
www.marr.pl
Strategia Europa 2020
Cele strategiczne:
• wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;
• na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii;
• należy osiągnąć cele „20/20/20”(CO2 / odnawialne źródła energii /
efektywność energii) w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie
emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki);
• liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć
do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać
wyższe wykształcenie;
• liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.
www.marr.pl
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Cel strategiczny POIR
zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki:
• wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności
badawczo-rozwojowej,
• podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych,
• zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań
naukowych.
www.marr.pl
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Beneficjenci POIR 2014-2020
Wsparcie adresowane będzie do:
 przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
 jednostek naukowych,
 klastrów,
 instytucji otoczenia biznesu, takich jak:
• parki naukowo-technologiczne,
• centra transferu technologii,
• sieci aniołów biznesu,
• funduszy kapitałowych.
www.marr.pl
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Formy wsparcia:
Wsparcie badań naukowych i innowacyjności w PO IR będzie opierać
się na dotacjach ze względu na duże ryzyko związane z realizacją
tych przedsięwzięć.
Instrumenty finansowe w PO IR:
• wsparcie rozwoju rynku kapitałowego, zwłaszcza venture capital,
• wsparcie sieci aniołów biznesu,
• w projektach „od pomysłu do przemysłu” – finansowanie fazy
wdrożenia nowego rozwiązania, czyli doprowadzenia do
uruchomienia produkcji i sprzedaży na podstawie działającego
prototypu.
www.marr.pl
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie projektów „od pomysłu do rynku”
Pomysł
B+R
- wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw
oraz wyspecjalizowanych B+R
- projekty B+R inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe
- współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje)
Rynek
- wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w
działalności firm – rozwój instrumentów finansowych
Świat
- umiędzynarodowienie innowacyjnych firm
www.marr.pl
Program Operacyjny
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
Alokacja PO WER 2014-2020 4,4 mld. Euro
Narzędzie wspierania rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia
społecznego oraz dobrego rządzenia.
Celem programu będzie wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności
społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej
Oś I Osoby młode na rynku pracy
Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
www.marr.pl
Małopolski Regionalny
Program Operacyjny 2014-2020
Alokacja MRPO 2014-2020 2,87 mld. Euro
W ramach zintegrowanego podejścia terytorialnego specjalne środki
zostały wydzielone w programie na wsparcie pięciu subregionów
województwa (Subregionalny Program Rozwoju) oraz Metropolii
Krakowskiej tworzonej przez Miasto Kraków i gminy otaczając stolicę
regionu (Zintegrowana Inwestycja Terytorialna).
• większe środki finansowe na poziomie programu regionalnego,
• nacisku na ocenę kryterium innowacyjności, badań i rozwoju oraz
współpracy biznesu z nauką,
• wprowadzenie dwufunduszowości - EFRR i EFS,
• wzrost wykorzystania instrumentów finansowych
www.marr.pl
Małopolski Regionalny
Program Operacyjny 2014-2020
1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
1.2 Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw
2. Cyfrowa małopolska
3. Aktywna gospodarczo małopolska
3.1 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego i przedsiębiorczości
3.2 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
3.3 Wsparcie MŚP
4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku
5. Ochrona środowiska naturalnego
6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna
www.marr.pl
Małopolski Regionalny
Program Operacyjny 2014-2020
7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społ.-gosp.
8. Otwarty rynek pracy (EFS)
8.2 Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie
8.3 Dostosowanie kompetencji kadr do potrzeb regionalnej
gospodarki
8.3 Ograniczenie ryzyka wzrostu bezrobocia w regionie
9. Region spójny społecznie (EFS)
10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (EFS)
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
12. Infrastruktura ochrony zdrowia
13. Pomoc techniczna (EFS)
www.marr.pl
Dziękuję za uwagę
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
www.marr.pl
www.marr.pl