Младежки иновационен център - Бизнес Инкубатор – Гоце Делчев

download report

Transcript Младежки иновационен център - Бизнес Инкубатор – Гоце Делчев

www.bi-gd.org
МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ НА
БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ
НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА
24.11.2014, СОФИЯ
www.ipa-cbc-007.eu
IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
CCI Number 2007CB16IPO007
European Union
www.bi-gd.org
Проект “Иновационен център за
младежи”
ICY
Водещ партньор:
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за
подпомагане на предприемачеството
Партньор:
Фондация за местно и информационно и
технологично развитие - Гевгелия
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез
Програма за трансгранично сътрудничество, CCI Number 2007CB16IPO007
ЦЕЛИ
www.bi-gd.org
Обща цел: Да допринесе за трансграничното развитие
на регион Гоце Делчев – Гевгелия чрез иновации
Специфични цели:
1.
2.
3.
4.
Да подкрепи развитие на среда за иновации в трансграничен регион
Гоце Делчев-Гевгелия чрез нови услуги с добавена стойност на
Младежки иновационен център
Да стимулира конкурентоспособността и атрактивността на региона
чрез генериране на иновативни идеи и разработването им от младежи.
Да насърчи ориентацията към иновации и внедряването им в малките и
средни предприятия в регион Гоце Делчев- Гевгелия.
Да развие капацитета на безработни и в неравностойно положение
младежи чрез предоставяне на достъп до знания и умения по ИКТ.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
www.bi-gd.org





Студенти от трансграничния регион, интересуващи се от иновации и нови
технологии. В област Благоевград има два университета, но студенти от
регион Гоце Делчев учат и в университети в София, Пловдив, Варна. В
Гевгелия има Факултет по туризъм и бизнес логистика.
Ученици от последните класове на средните училища. В регион Гоце
Делчев има 5 гимназии и 2 професионални гимназии. В регион Гевгелия
има 2 средни училища.
Безработни младежи и млади хора в неравностойно положение
(малцинства, младежи в риск от социално изключване, самотни майки и
др.) , които искат да получат и/или подобрят компетентността и уменията
си по ИКТ.
Млади предприемачи от трансграничния регион, които искат да развият и
приложат иновации в бизнеса си
Младежи заети в предприятия, ориентирани към иновации
ДЕЙНОСТИ
www.bi-gd.org
1. Избор на младежи, участници в проекта


20 български и 20 македонски младежи
20 BG и 20 MK младежи в неравностойно положение
2. Създаване на съвместен BG - MK Младежки Иновационен Център
3. ИКТ Обучения


2 обучения за 20 младежи в неравностойно положение
ИКТ обучение за напреднали младежи, (уеб дизайн)
4. Иновативни обучения


3–дневен иновативен уъркшоп в Гевгелия за 20 BG и 20 MK младежи за
креативност, генериране на идеи, иновации и иновативни процеси. 8
екипа за генериране на идеи.
Онлайн срещи на екипите за обсъждане на идеите
ДЕЙНОСТИ
www.bi-gd.org
5. Трансграничен иновативен лагер в Гоце Делчев



4–дневен иновативен лагер за 20 BG и 20 MK младежи, вкл.
създадените екипи, които с обучители и ментори да развият идеите си.
Панели: Иновативно предприемачество, Социално предприемачество,
Европейски мрежи в подкрепа на иновации, Европейско финансиране на
иновации и други (например Иновации в туризма, образованието и т.н.)
В последния ден от лагера екипите ще представят разработените идеи
за бизнес пред жури. Мениджъри на предприятия и потенциални
инвеститори също ще бъдат поканени да представят какви иновации и
решения търсят.
6. Менторство и работа в мрежа в трансграничния регион

Екипите ще продължат да работят с ментори за доразвиване на бизнес
идеите си
Иновационен семинар в Македония
www.bi-gd.org
Иновационен семинар в Македония
www.bi-gd.org
РЕЗУЛТАТИ
www.bi-gd.org
Съвместен българо-македонски младежки иновационен център
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.670987592948391.1073741872.15
1289268251562&type=1
 Обучени 40 младежи в неравностойно положение и безработни за
работа с ИКТ
 Обучени 40 младежи по ИКТ
 Разработени 8 бизнес плана от екипите за иновации
 Изграждане на капацитет, работа в мрежа и съвместни събития за
български и македонски представители в сферата на иновациите
 Повишен капацитет на партньорските екипи за предоставяне на
иновативни услуги
 Промоционни материали за популяризиране на иновативните идеи на
младежите
 Стимулиране на трансграничното сътрудничество и развитие на
местния капацитет чрез работа в мрежа и провеждане на съвместни
събития с участие на 120 лица – обучения, семинари, конференции
 уеб портал

Проект „Преодоляване на
пропаст“
This project has been funded with support from the European
Commission. This publication [communication] reflects the views
only of the author,
and the has
Commission
cannotwith
be held
This project
been funded
support from the European Commission. This publication
[communication]
reflects
views
only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for
responsible
for any use which
may bethe
made
of the
information
use which may be made of the information contained therein.
containedany
therein.
BRIDGING THE GAP
UK/13/LLP-LdV/TOI-646
10
Трансфер на иновация:
Модел «Свързване» – от идея до успешен
бизнес
http://www.bridgingtothefuture.co.uk/bridgemodel/bridge-model.aspx
•Практическо обучение на бъдещи
предприемачи
•Взаимодействие предприемач с опит –
начинаещ предприемач
•Усъвършенстване на личните качества
• 4 фази – пътувания
http://www.btgap.eu/
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.
BRIDGING THE GAP
UK/13/LLP-LdV/TOI-646
11
Ползите от проекта:
• Практическо разработване на
Бизнес идеята
• Развитие на личните
качества на предприемача
• Практически научени уроци
• Създаване на работни места
• Изграждане на предприемачи
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.
BRIDGING THE GAP
UK/13/LLP-LdV/TOI-646
12
Вкусът на миналото
www.bi-gd.org
 Опитни готвачи предават своите познания, умения и разкриват позабравени и
традиционни ястия на обучаеми в професионални училища и колежи от 5
европейски държави
 Реализиран за 2 години - 2012 – 2014 г
 Всеки партньор представя 50 позабравени ястия, които отразяват културата на
хранене на своята страна в е-рецептурник
 Електронен рецептурник "Европейската култура на хранене от миналото към
настоящето", с 250 рецепти на английски език
 Уеб-страница на проекта http://tastethepast.eu/ с рецепти от всички партньори
 E-брошура с резултатите и рецепти от 5 европейски страни на български език
Партньори
www.bi-gd.org

Координатор: Професионално средно училище, Бурса, Турция

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на
предприемачеството, гр. Гоце Делчев, България

Занаятчийска камара Бурса, Турция

Хаят Ресторант, Бурса, Турция

Колеж за професионално обучение, Авиано, Италия

Техникум за професионално образование, Люблин, Полша

ЛеСоКо, Колеж за професионално образование, Лондон,
Великобритания
Работна среща в Гоце Делчев,
България
www.bi-gd.org
Контакти
www.bi-gd.org
Росица Джамбазова
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев,
Център за подпомагане на предприемачеството
+359 751 60404
е-mail: [email protected]
www.bi-gd.org