2012-2013 M.M. 5-10 KLASIŲ MOKINIŲ I TRIMESTRO

Download Report

Transcript 2012-2013 M.M. 5-10 KLASIŲ MOKINIŲ I TRIMESTRO

2013-2014 M.M. 5-10 KLASIŲ MOKINIŲ
I TRIMESTRO PAŽANGUMO
REZULTATAI
TRAUPIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
Pavaduotoja Jurgita Verikienė
2013-12-09
PRANEŠIMO TIKSLAS

Pranešimo informacijos šaltinis – 2013-2014
m. m. 5-10 klasių mokinių mokymosi ir
pamokų lankomumo rezultatų ataskaitų
duomenys.

Pranešimo informacijos šaltinis – 2013-2014
m. m. 5-10 klasių mokinių mokymosi ir
pamokų lankomumo rezultatų ataskaitų
duomenys iš e-dienyno.
2013/2014 M.M 5-10 KLASIŲ
I TRIMESTRO MOKINIŲ PAŽANGUMO REZULTATAI
2013-2014 M.M. 5-10 KLASIŲ
I SIGN. IR I TRIMESTRŲ MOKINIŲ PAŽANGUMO REZULTATŲ
PALYGINIMAS
2012/2013 M.M. IR 2013/2014 M.M 5-10 KLASIŲ
I TRIMESTRO MOKINIŲ PAŽANGUMO REZULTATŲ PALYGINIMAS
2013-2014 M.M. 5-10 KLASIŲ
I SIGN. IR I TRIMESTRO MOKINIŲ PAŽANGUMO
PALYGINIMAS
2013-2014 M.M. 5-10 KLASIŲ
I SIGNALINIO ir I TRIMESTRO MOKINIŲ
PAŽANGUMO PALYGINIMAS
2013-2014 M.M. V-X KLASIŲ I TRIMESTRO
MOKINIŲ PAŽANGUMAS
Klasė
Aukštesnysis
( 10, 9 )
Pagrindinis
( 8, 7,6 )
Patenkinamas
(5, 4 )
Nepatenkinamas
( 3, 2, 1 )
Iš viso:
5
14,3%
71,4%
14,3%
0%
100%
6
0%
40%
60%
0%
100%
7
0%
42,9%
57,1%
0%
100%
8
20%
0%
80%
0%
100%
9
0%
50%
33,3%
16,7%
83,3%
10
0%
66,7%
33,3%
0%
100%
48,7%
43,6%
2,6%
97,4%
Iš
5,1%
viso:
2013-2014 M.M. 5-10 KLASIŲ
I SIGN. IR I TRIMESTRO MOKINIŲ PAŽANGUMO
PALYGINIMAS
Aukštesnysis
Klasė
Pagrindinis
I trim.
I sign.
trim.
Patenkinamas
I trim.
I sign.
trim.
I sign.
trim.
Nepatenkinamas
I trim.
I sign.
trim.
I trim.
5
14,3%
14,3%
28,6%
71,4%
57,1%
14,3%
0%
0%
6
0%
0%
20%
20%
80%
80%
0%
0%
7
0%
0%
28,6%
42,9%
71,4%
57,1%
0%
0%
8
20%
20%
0%
0%
60%
80%
20%
0%
9
0%
0%
33,3%
50%
33,3%
33,3%
33,3%
16,7%
10
0%
0%
33,4%
66,7%
44,4%
33,3%
22,2%
0%
Viso:
5,1%
5,1%
25,7%
48,7%
56,4%
43,6%
12,8%
2,6%
Pokytis
0%
+23 %
-12,8 %
-10,2%
2013-2014 M.M. V-X KLASIŲ I TRIMESTRO MOKINIŲ
PAŽANGUMAS
Klasė
Klasės
Mokinių
pažangumas
skaičius
%
BP lygiai
Aukštes-
Pagrin-
Patenki-
Nepaten-
nysis 10,9
dinis, 8,7,6
Namas, 5,4
kinamas, 3-1
5
100
7
1
5
1
0
6
100
5
0
2
3
0
7
100
7
0
3
4
0
8
100
5
1
0
4
0
9
83,3
6
0
3
2
1
100
9
0
6
3
0
97,4%
39
2
19
17
1
10
I
š viso
V-X KLASIŲ 2012/2013 M.M. ir 2013/2014 M.M. I TRIMESTRO
MOKINIŲ PAŽANGUMO PALYGINIMAS
Labai gerai
( 10, 9 )
Gerai
( 8, 7 )
Patenkinamai
( 6, 5, 4 )
Nepatenkinama
i ( 3, 2, 1 )
Iš viso:
2012/2013
m. m.
4.45%
20%
73.33%
2.22%
97.8%
2013/2014
m. m.
5,1%
48,7%
43,6%
2.6%
97.4%
2013-2014 m.m. 5-10 klasių
I trimestre labai gerai (10,9) besimokantys
mokiniai
Klasė
Mokinių skaičius
Mokosi 9-10 balų
(pavardė, vardas)
5
7
Vaidas Kalibatas
6
5
-
7
7
-
8
5
Malickas Matas
9
6
-
10
9
-
Viso:
39
2
2013-2014 m. m. 5-10 klasių gerai
(10-7) besimokantys mokiniai
Klasė
Mokinių
skaičius
Mokosi 10-7 balų (pavardė, vardas)
5
7
J. Kalibataitė,
6
5
G.Kizytė
7
7
-
8
5
-
9
6
E. Verikas
10
9
D. Juzėnaitė, I. Mackevičiūtė, A. Nakvosas,
J.Paukštis
Viso:
39
7
2013-2014 M.M. 5-10 KLASIŲ
I TRIMESTRO MOKINIŲ LANKOMUMO REZULTATAI
2013-2014 M.M. V-X KLASIŲ I TRIMESTRO MOKINIŲ
LANKOMUMAS
Lankomumas
Klasė
Dėl ligos
Kitos
priežastys
Pateisintos
pamokos
Nepateisintos
pamokos
Iš viso
praleista
5
18
8
26
0
26
6
70
16
86
0
86
7
133
30
163
0
163
8
119
10
129
0
129
9
203
2
205
30
235
10
74
68
142
0
142
Iš viso
617
134
751
30
781
V-X KLASIŲ
2012/2013 M.M. IR 2013/2014 M.M. I TRIMESTRO
MOKINIŲ LANKOMUMO PALYGINIMAS
Klasė
Dėl ligos
Kitos
priežastys
Pateisintos Nepateisin.
pamokos
pamokos
Iš viso
praleista
2012-2013
m.m.
I trimestras
659
110
769
0
769
2013-2014
m.m.
I trimestras
617
134
751
30
781
IŠVADOS




I trimestro V-X klasių mokinių pažangumas 97,4 % (I sign. trim. buvo
87,2 %), 2,6 % nepažangių (I sign. trim. buvo nepažangūs 12,8 %).
Palyginant 2012/2013 m.m. su šiais metais padidėjo 0,38 %
nepažangumas.
Tiek 2012/2013 m.m. I trimestre, tiek 2013/2014 m.m. I trimestre du
mokiniai mokosi aukštesniuoju lygmeniu.
2013/2014 m. m. iš viso V-X klasių mokiniai praleido 781 pamokas.
Iš jų: 617 dėl ligos, 134 dėl kitų priežasčių. Net 30 pamokų yra
nepateisintų.
Lyginant su praeitais mokslo metais, šiais 2013/2014 m.m. mokslo
metais padaugėjo praleistų pamokų- 12, 30 pamokų yra
nepateisintų, kai tuo tarpu praeitais mokslo metais visos pamokos
buvo pateisintos.