7 dni - WKU Konin

Download Report

Transcript 7 dni - WKU Konin

ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ
PIENIĘŻNYCH ŻOŁNIERZO REZERWY ODBYWAJĄCYM
ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ ZASADY ZWROTU
KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW
ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY NSR
Opracował: mjr Rafał WOJCIECHOWSKI
1
Zgodnie z art. 132d ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr
241, poz. 2416 z późn. zm.) żołnierzom rezerwy, pozostającym na przydziałach
kryzysowych, niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń
wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej:
 Których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie
zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej –
przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy
między tym wynagrodzeniem i uposażeniem.
 Skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa
pełnionej w ramach okresowej służby wojskowej – przysługują uprawnienia
i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych, określone w art. 24
ust. 5–7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych i w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 8 tej
ustawy.
.
2
Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego
1.Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych albo po dniu
jego zwolnienia, w przypadku przebywania przez niego na leczeniu szpitalnym, wydaje temu
żołnierzowi zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych.
2.W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL
żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte
w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych
ćwiczeń.
3.Dowódca jednostki wojskowej, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia ćwiczeń wojskowych,
przesyła do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wykaz żołnierzy uczestniczących
w ćwiczeniach wojskowych.
4.W wykazie podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierzy,
datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach
wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych.
5.Wojskowy komendant uzupełnień, po otrzymaniu wykazu, sporządza oddzielnie jego wyciągi
i przesyła do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.
6. Wyciągi uzupełnia się o nazwy właściwych gmin.
3
7.Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
8. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych , wydane przez
dowódcę jednostki wojskowej oraz zaświadczenie z podaną kwotą dziennego utraconego
wynagrodzenia albo dochodu, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego lub pracodawcę.
9. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania
wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.
10.Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła w terminach miesięcznych, do właściwego
terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zestawienie wypłaconych żołnierzom
świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego.
11.W zestawieniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, numer PESEL żołnierzy
oraz wysokość ustalonych i wypłaconych im świadczeń rekompensujących, a ponadto numer
jednostki wojskowej.
12.Szef WSzW w terminie 7 dni od dnia otrzymania zestawienia, przekazuje środki pieniężne
w wysokości wskazanej w zestawieniu, na rachunki bankowe wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta.
4
ALGORYTM WYPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
ZAŚWIADCZENIE
O OKRESIE ODBYTYCH ĆWICZEŃ ORAZ
KWOTĘ WYPŁACONEGO UPOSAŻENIA
W DNIU ZWOLNIENIA Z ĆWICZEŃ
WYKAZ ŻOŁNIERZY
UCZESTNICZĄCYCH W ĆWICZENIACH
DO 7 DNI
PRZESYŁA
WYDAJE
DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
WNIOSEK O OKREŚLENIE
WYSOKOŚĆI ŚWIADCZ.
ZA 1 DZIEŃ
WYDAJE
WYCIĄGI DLA
POSZCZEGÓLNYCH
WOJEWÓDZTW
PRACODAWCA
LUB NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
PRZESYŁA
WNIOSEK
O WYPŁATĘ
ŚWIADCZENIA
WRAZ Z
ZAŚWIADCZE.
D-CY JW ORAZ
PRACODAWCY
(NACZELNIKA)
SKŁADA
SKŁADA
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
ZAŚWIADCZENIE
DO 7 DNI
WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA
PRZESYŁA
SZEFOWIE WSZW
ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH
ŚWIADCZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH
W TERMINACH MIESIĘCZNYCH
ŚRODKI PIENIĘŻNE
7 DNI
ŚWIADCZENIE
RENKOMPENSUJĄCE
DO 7 DNI
PRZEKAZUJE
WYPŁACA
RACHUNKI BANKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia
zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez
pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego.
We wskazanym wniosku wskazuje się w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz
okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki składające się na koszty.
Pracodawca oblicza koszty za okres nieobecności w pracy żołnierza rezerwy, liczony włącznie
od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym, że w
przypadku:
a) ćwiczeń wojskowych rotacyjnych – okres ten stanowi suma poszczególnych dni czasu
trwania tych ćwiczeń w danym roku kalendarzowym,
b) okresowej służby wojskowej – okres ten stanowi suma poszczególnych dni nieprzerwanego
czasu trwania tej służby w danym miesiącu.
W przypadku ćwiczeń wojskowych pracodawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie
wojskowe, a w przypadku okresowej służby wojskowej sporządza wniosek osobno za każdy
miesiąc czasu trwania tej służby. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające
poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg
rachunkowych.
Wzór wniosku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21
kwietnia 2010 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom
zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres
odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby
wojskowej.
6
DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
Wydaje zaświadczenie w ciągu 7 dni od zwolnienia żołnierza rezerwy z
ćwiczenia lub do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
żołnierz pełnił okresową służbę wojskową.
W zaświadczeniu podaje:
 rodzaj czynnej służby wojskowej;
 termin jej rozpoczęcia i zakończenia;
 liczbę dni uznanych za odbyte;
 przynależność do WKU.
7
PRACODAWCA
Oblicza koszty poniesione w związku z nieobecnością żołnierza rezerwy
za okres od dnia powołania włącznie do dnia zwolnienia włącznie.
W przypadku służby okresowej wypłaca odprawę w wysokości 2
tygodniowego wynagrodzenia obliczonego na zasadach jak dla urlopu
wypoczynkowego (art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony) i
uwzględnia w kosztach liczonych za okres 1 miesiąca pełnienia
okresowej służby wojskowej.
Przesyła wniosek do 30 dni po zakończeniu ćwiczenia lub w ostatnim
dniu m-ca po zakończeniu służby okresowej do Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego właściwego ze względu na siedzibę jednostki
wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy o
wypłatę świadczenia pieniężnego.
8
PRACODAWCA
Rodzaj kosztów, które może uwzględnić:
- przeszkolenie nowego pracownika lub któremu powierzył obowiązki;
- szkolenie z zakresu BiHP;
- przydzielenie obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony
indywidualnej – jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków
zatrudnienia;
- badania lekarskie lub psychologiczne przed objęciem stanowiska i po
objęciu jeżeli przewidują tak przepisy;
- ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
- przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego lub kosztów pośrednictwa pracy;
- innych należności wypłaconych nowemu lub któremu powierzył
obowiązki pracownikowi z wyłaczeniem odprawy i kwot wynagrodzenia
za pracę.
9
SZEF WSZW
Po otrzymaniu wniosku od pracodawcy oraz zaświadczenia od dowódcy
JW ustala wysokość świadczenia według algorytmu:
 koszty uznane we wniosku ÷ liczbę dni naliczonych włącznie od dnia powołania do dnia
zwolnienia i tak wylicza koszt dzienny
 jeżeli kwota dziennych kosztów jest > 1/30 2,5 krotnego przeciętnego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw (obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania) i
ogłoszonego przez GUS – to przyjmuje kwotę GUS.
 kwotę tę mnoży przez liczbę dni uznanych w oświadczeniu dowódcy za odbycie ćwiczeń lub
pełnienie okresowej służby
 tak wyliczona kwota stanowi wysokość świadczenia pieniężnego dla pracodawcy.
Przekazuje środki pieniężne max. do 30 dni od otrzymania wniosku w postaci bezgotówkowej
na konto wskazane przez pracodawcę we wniosku lub w formie przekazu pieniężnego na
adres wskazany we wniosku.
Wydaje decyzję administracyjną w przypadku odmowy lub obliczenia kwoty niższej jak we
wniosku pracodawcy. W przypadku złożenia wniosku przez kilku pracodawców postępuje
adekwatnie dla każdego osobno.
10
ALGORYTM WYPŁATY ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA PRACODAWCY
DOWÓDCA JW
PRACODAWCA
WNIOSEK
w którym podaje:
O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
ZA PONIESIONE KOSZTY
30 dni
ŚRODKI PIENIĘŻNE
BEZGOTÓWKOWO NA KONTO
WSKAZANE WE WNIOSKU
LUB
W FORMIE PRZEKAZU
NA ADRES WG WNIOSKU
Wydaje decyzję administracyjną
SZEF WSZW
Właściwy ze względu na siedzibę JW.,
do której ŻR posiada przydział kryzysowy
Szef WSzW na podstawie otrzymanego wniosku od pracodawcy oraz zaświadczenia od dowódcy JW. ustala wysokość świadczenia
uwzględniając dni uznane przez dowódcę JW. według algorytmu :
 koszty uznane we wniosku ÷ liczbę dni naliczonych włącznie od dnia powołania do dnia zwolnienia i tak wylicza koszt dzienny
 jeżeli kwota dziennych kosztów jest > 1/30 2,5 krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
(obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania) i ogłoszonego przez GUS – to przyjmuje kwotę GUS.
 kwotę tę mnoży przez liczbę dni uznanych w oświadczeniu dowódcy za odbycie ćwiczeń lub pełnienie okresowej służby
 tak wyliczona kwota stanowi wysokość świadczenia pieniężnego dla pracodawcy.
Wydaje decyzję administracyjną w przypadku odmowy lub obliczenia kwoty niższej jak we wniosku pracodawcy.
W przypadku złożenia wniosku przez kilku pracodawców postępuje adekwatnie dla każdego osobno.
PRZESYŁA
ZAŚWIADCZENIE WYDAJE W CIĄGU 7 DNI OD
ZAKOŃCZENIA ĆWICZENIA LUB DO 7 DNIA
MIESIĄCA NASTĘPNEGO PO MIESIĄCU,
W KTÓRYM PEŁNIONO SŁUŻBĘ OKRESOWĄ.
USTALA I PRZEKAZUJE
30 dni
PRZEKAZUJE
7dni
 rodzaj czynnej służby
 termin rozpoczęcia i zakończenia
 liczbę dni uznanych za odbycie ćwiczeń
lub pełnienie służby okresowej
 przynależność do WKU
PRZEKAZUJE
ZAŚWIADCZENIE