markedsinfo svv

download report

Transcript markedsinfo svv

Utlysing av tilbod i 2014– 2015
Veg, bru og tunnel
Vestlandske bygg- og anleggsdag 2013
31. okt. 2013
Jan Olav Skogland
Veg- og transportavdelinga
Statens vegvesen
Region vest - 2014
Omlag 10.000 km riks- og
fylkesvegar
Ei samla økonomisk ramme på
ca. 10.000 mill.kr
Til nybygging ca. 6.900 mill.kr
Til drift- og vedlikehald
ca. 2.900 mill.kr
Ca. 200 mill.kr til kjøp av
Rv.- ferjetenester (Fv. i tillegg)
Fjordane
E39 Breimsfjelltunnelane
(Nytt el.anlegg – utlysing nå, ca. 15 M)
Fv 55 Høyangertunnelen
(Rehabilitering 2014-1.kv., ca. 30 M)
Fv 60 Ugla – Skarstein
(tunnel og veg 2014-1.kv., ca. 380 M)
+ Mindre anlegg (busslomme)
og reparasjon av mur (ca. 12 M)
Sogn
Rv 5 Loftesnesbrua
(2014/16, 250 M
Fv 337 Veitastrond- Hafslo II
(forskjæring og tunnel, 2014/15, 230 M)
Fv 365 Pilestrædet bru
(nybygg, ca. 30 m, 2014, ca. 20 mill.kr)
7 mindre tiltak (fotgj.sikring, veglys og
busslommar, sum ca. 40 mill.kr)
Stort prosjekt
E16 – Prosjekt Filefjell
Ca. 20 km, av dette 6 km i
tunnel. To portalar og 6 bruer.
Planlagt utlysing i nov. 2013
Overslag ca. 950-1000 mill.
Nord- Midt- og Sunnhordland
E39 Tuft – Flatøy, midtdelar,
omfang ca. 55 mill.kr
E39 Engevik sør, (Stord), utbetring,
omfang ca. 65 mill.kr
Fv 48 Tunnel bak Tysse, el. i tunnel
omfang ca. 30 mill.kr
Fv 49 Uggdal –Uggdalseid og Holmalia
g/s og veg, omfang ca. 24 mill.kr
Fv 541 Hestaneset – Tjong, veg og bru
omfang ca. 80 mill.kr
Fv 542 Stokkabekken – Siggjarvåg
7,5 km ny veg. Omfang 230 mill.
Fv 545 Sagvåg bru, ny bru. Ca. 12 mill.
Fv 121 Venjaneset – Strandvik, vegutbetring inkl. g/s, omfang ca. 35 mill
+Inntil 5 ulike tiltak av mindre omfang
Voss og Hardanger
Fv 7 Lussandberget, rassikring,
omfang ca. 200 mill.
Diverse tiltak i fleire tunnelar,
omfang ca. 240 mill.
Diverse tiltak m.a.
murar, rekkverk, ferjekai og
trafikktrygging, omfang ca. 85 mill
Andre nye kontraktar
Kvammapakken
Linga (Oma – Norheimsund)
Vegutbetring, 2014, ca. 6 M
Norheimsund – Nes (mot Øystese)
Vegutbetring, 2014, ca. 50 M
Stort prosjekt
Rv 13 Joberget – Øvre Granvin –
Holven x Fv 572
Tunnel ca. 2 km. Omfang ca. 300 mill.kr.
Oppstart avhengig av tilslutning i
Stortinget
Bergensområdet
E39 Mindemyren – fabrikkgaten
E39 Kryssing Fjøsangervegen
Rv 555 Gyldenpris –Karl Conowsgt.
Fv 263 Kong Oscarsgt. (del1)
Fv 287 Øvre Kråkenes, snupl.
Fv 567 Hosanger sentrum
Fv 540 Fyllingsdalen (kollektiv/sykkel
Fv 582 Sykkelfelt Kringsjåveien
- Fabrikkgaten – Kronstad (sykkel)
- G/s-veg bru Nygårdstangen
--Totalt inntil 15 mindre prosjekt med
overslag ca. 1,0 – 13,0 mill.kr
Andre nye kontraktar
2014/2015
E39 Svegatjørn-Rådal
Førebuande tiltak i Endelausmarka
Omfattar 2 bruer og tilstøytande
grovplanert veg
Hovudprosjektet, 3 tunnelar
Oppstart uavklart grunna
manglande deponi
Haugesund
E39 Ølen – Ølensvåg, G/S-veg, 62 Mill.
E39 Eikeskogen, to-planskryss, 79 Mill.
E134 Førrestjørn, to-planskryss, 90 Mill.
Fv. 47 Raglamyr, firefelt, 14 Mill.
Fv. 47 Kvala–Fagerheim, firefelt, 216 Mill.
Fv. 831 Spannavegen MPG,
Fv.890/E39 Føresvik, utbedring G/S-veg
Stavanger
E39 Hove – Sandve
(4-feltutvidelse, ca. 500 mill.kr)
Rv 509 Sømmevågen
(4-felt ved Sola flyplass, ca. 700 mill.kr)
Tiltak av ulik størrelse på
Fv 44, Fv 328, Fv 443 og Fv 507 og
2 samlekontrakter, samlet omfang
ca. 110-120 mill.kr (forbehold!)
Prosjekt
Rv 13 Ryfast og E39 Eiganestunnel
Utlysing av E04 Eiganestunnelen og del
av Hundvågtunnelen. NÅ!
Kontrakt E05 Hundvågtunnelen. 2014
Kontrakt E06 Dagsone Tasta. 2015
E39 Rogfast
Planlegging pågår.
Endra regulering pga. krav om maks.
stigning 5%.
Klar for utlysing i 2015 eller 2016?
Drift- og vedlikehaldskontraktar Region vest,
Utlysing nov. 2013
1102
1206
1401
1405
Høgsfjord
Voss
Indre Sogn
Indre Sunnfjord
Utlysing nov. 2014
1105
1403
1202
----
Indre Ryfylke
Nordfjord
Stor-Bergen
Elektro Voss – Hardanger
Info
www.vegvesen.no
E og Rv:
Dokument knytt til
Nasjonal Transportplan
(Handlingsprogrammet)
Fv: Dokument frå fylka
Årsbudsjetta