SVV - EBA

download report

Transcript SVV - EBA

Utlysing av tilbod i 2013 – 2014
Veg, bru og tunnel
Vestlandske bygg- og anleggsdag 2012
1. nov. 2012
Jan Olav Skogland
Veg- og transportavdelinga
Statens vegvesen Region
vest (ca. oppdaterte tal)
Omlag 10.000 km riks- og
fylkesvegar
Ei samla økonomisk ramme på
ca. 8.000 mill.kr i 2013
Til nybygging ca. 6.000 mill.kr
Til drift- og vedlikehold ca.
2.000 mill.kr
Ca. 200 mill.kr til kjøp av
Rv.- ferjetenester (Fv. i tillegg)
Bevilgninger i inneværende Handlingsprogramperiode
til riks- og fylkesveger i Region vest
År
Riksveger
Fylkesveger Sogn og Fjordane
Fylkesveger Hordaland
Fylkesveger Rogaland
sum
Fylkesveger i Hordaland
inkluderer bybane i Bergen:
2010
2011
2012
2013
2084
1930
2634
4215
442
440
758
371
1797
1879
1839
2254
862
1175
879
1196
5185
5423
6110
8035
319
578
533
900
alle tall i mill kr
Fjordane
E39 G/S-veg Nordfjordeid
E39 Lavik ferjekai
(11-12)
E39 Oppedal ferjekai
Fv. 545 Kinnvegen
(11-12)
(våren -12)
(2012/2013)
Fv. 664 Otterdal – Grodås
(01-13)
+ Fleire mindre nyanlegg, og
vedlikehaldsarbeid på veg og i
tunnel (1kv.-2kv. – 13)
E39 Prosjekt i Gaular
Dregebø-Grytås / Birkeland-SandeN
(1.kv.2013)
Sogn
E 39 Instefjordkrysset
Ombygging av kryss og litt
rassikring (tilbodsfrist 2. nov.!)
Rv. 5 Loftesnesbrua
(2.kv.-13)
Fv. 152 Ulvestad – Menes
(02-
13)
Fv. 337 Veitastrond- Hafslo
(tunnel, forskjæring 2013)
Stort prosjekt
E16 – Prosjekt Filefjell
Ca. 20 km, av dette 6 km i
tunnel.
Blir lyst ut i ca. 2. kvartal 2013
Nord- Midt- og Sunnhordland
E39 Tuft – Flatøy (2.kv. -13)
E39 Engevik sør (2014)
E39 Føyno bomstasjon (1.kv.-13)
Fv. 49 Uggdal - Uggdalseid/
Holmalia (2 prosj. 2. kv. -13)
Fv. 122 Venjaneset – Strandvik (2.kv.
Fv. 542 Røyksund – Eikeland
Fv. 542 Stokkabekken - Siggjarvåg
+
Inntil 10 ulike tiltak av mindre omfang
Voss og Hardanger
E134 Svandalsflonatunnelen
Rv. 13 Skjelvik bru
(2.kv.-13)
Rv. 13 Odda sentr, G/S-veg
Rv. 13 Enconkrysset
(12-12)
(2013/2014)
Rv. 13 Bjørgum sk., G/S-veg
Fv. 315 Voss sentr. Ug.
Fv. 344 Trefallstrand
(13/14)
(04-13)
(06-13)
Fv. 550 Utne fk. (div.)
Fv. 550 Alsåker bru
(03-13)
(06-13)
(05-13)
Fv. 569 Dalseidet – Eidslandet
(12-12)
+
Inntil 10 ulike tiltak av mindre omfang
Andre nye kontraktar
Rv. 7 Kvammapakken
Norheimsund – BøRv.enes
Vegutbedring 800 m
Utlysing årsskiftet 2012/2013
Fyksesund – Ålvik
Vegutbetring (2 stader 300-400 m)
Utlysing i 2013
Kjerlandskrysset (Granvin)
Utlysing tidleg 2013
Bergen og vest
E39 Minde Allé – fabrikkgaten (13/14)
Fv. 179 Nordås rundkjøring (03-13)
Fv. 209 Storskaret –Arefj.pollen (2014
Fv. 261 Landåslien – Sollien (2.kv.-13)
Fv. 263 Kong Oscarsgt. (del1) (13/14)
Fv. 287 Øvre Kråkenes, snupl.(2.kv.-13)
Fv. 552 Rundkjøring v/Amfi (12-12)
Fv. 562 Olsviktun. - Storavatnet(3.kv.)Fv. 563 Florvåg – Ask v/F.M. (3.kv.-13)
Fv. 563 Florvåg – Ask, Bakerv.fl.(3.kv.)
Fv. 567 Hosanger sentrum (2013/2014)
Fv. 582 Nygård – Lyngbø (2013/2014)
Holdeplasser linje 4 Åsane (2013)
+ Inntil 10 mindre tiltak
Stort prosjekt
2012/2013
E39 Svegatjørn-Rådal
Førebuande tiltak i Endelausmarka
blir utlyst nov./des. 2012.
Omfattar 2 bruer og tilstøytande
grovplanert veg
Hovudprosjektet blir utlyst seint
2013
Haugesund
E39 Førde (1. kv.-13)
E39 Susort (1.kv. -13)
E134 Førrestjern (3.kv.-13)
E134 Skjoldavik – Solheim (2.kv.-13)
E134 Stordalsprosjektet (4.kv.-13)
Fv. 6 Sveio sentr. – Buavåg (3.kv.-13)
Fv. 46 Sandsfjordbrua (medio -13)
Fv. 47 Bygneskrysset (1. kv.-13)
Fv. 47 Kvala – Fagerheim (2014)
Kollektivprosjekt Haugalandet
Støyskjermingstiltak ( 3 stader)
(2013)
Stavanger
E39 Hove – Sandve (våren 2014)
Fv. 44 Kollektivfelt (2013)
Fv. 328 Somamyrveien bru (2013/2014)
Fv. 379 Vigdelvegen G/S-veg
Fv. 443 Forusbeen TS-tiltak
Fv. 443 X Fv. 349
Forusbeen X Løwenstrasse (3.kv.-13)
Fv. 443 X Fv. 329
Forusbeen X Bærheimsveien (4.kv.-13)
Fv. 521 Mekjarvikveien (2013)
Store prosjekt
2012-2015
Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnel
Utlysing av E02 Solbakktunnelen (fra
Solbakk) i nov./des. 2012.
Øvrige kontraktar i løpet av 2013/2014
E39 Rogfast
Planlegging pågår.
FoRv.enta avgjerd om prosjekt i 2014.
Fyrste kontrakt i slutten av 2015?
Drift- og vedlikehaldskontraktar Region vest,
utlysing 2013
1106 Haugesund
1203 Nordhordland
1207 Stord
1404 Ytre Sunnfjord
Drift- og vedlikehaldskontraktar Region vest,
utlysing 2014
1102 Høgsfjord
1206 Voss
1401 Indre Sogn
1405 Indre Sunnfjord
Statistikk tilbodsopningar 2012 – t.o.m. august
Info
www.vegvesen.no
E og Rv.:
Dokument knytt til
Nasjonal Transportplan
(Handlingsprogrammet)
Fv.: Dokument frå fylka
Årsbudsjetta