Presentaties bijeenkomst 20 juni 2014 (PowerPoint)

download report

Transcript Presentaties bijeenkomst 20 juni 2014 (PowerPoint)

Bachelor Nursing 2020
Ontwikkelingen
in het werk van
eerstelijns verpleegkundigen
V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen
drs Gia Wallinga - voorzitter
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Onze uitdagingen Wijk
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Onze uitdagingen Wijk
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Onze uitdagingen Jeugd
• Preventie en het totale jeugd-domein
• Transitie jeugdzorg van provincie naar
gemeente
• Jeugdteams van gemeente
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugd- en
Wijkverpleegkundige
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugd- en
Wijkverpleegkundige
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Beroepsprofiel
Jeugd en Wijk
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Indicatiestelling
Normenkader vastgesteld
• Professionele autonomie
• HBO of hoger opgeleide verpleegkundige
• Versterk eigen regie en zelfredzaamheid van
cliënten(systeem)
• Besluitvorming obv verpleegkundig proces
• Verslaglegging conform V&VN richtlijn verslaglegging
• Verpleegkundige overdracht conform V&VN
standaard
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Speerpunten V&VN
•
•
•
•
Klinisch redeneren
Ontwikkelen reflective practitioner
Behoud rol zorgverlener
Helder maken kwaliteit van ons werk:
 Gebruik maken van kwaliteitsregister
 Advies richtlijnen eerstelijn
• EBP
• = In beweging naar Excellente Zorg
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig
leiderschap
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Professionalisering
• Shared Decision Making
• Verbinden
opleidingen – onderzoek – zorginstellingen
• Inwerken & Stimulerende werkomgeving
• Bewust & georganiseerd V&VN
Resultaat: kwalitatief goede klantenzorg
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Bruggen bouwen:
•
•
•
•
Naar BN 2020 als basis
Rolmodellen voldoende tijdens stage
Ontvangst nieuwe professional
Werkklimaat:
7 rollen met zorgverlener centraal
Reflective practitioner
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Tot slot
• Vragen?
• Bedankt voor uw aandacht
[email protected]
20 juni 2014
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
De wijkverpleegkundige is…
De wijkverpleegkundige is een
zorg- en gezondheidsprofessional
De wijkverpleegkundige
is een verbinder
Kracht zit in communicatie en coördinatie
-> kwaliteit van zorg
(evaluatiestudie Zichtbare Schakels Rotterdam, maart 2013)
Huisartsenzorg
wijkverpleegkundige zorg
maatsch. ondersteuning
en in leggen van effectieve en stabiele
verbindingen in de wijk
Huisartsenzorg
wijkverpleegkundige zorg
maatsch. ondersteuning
De wijkverpleegkundige is een
 Zelfstandige discipline met
 eigen ruimte in eerstelijnszorg
 Verbonden met V&V teams –
huisartsenzorg en sociaal wijkteam
huisartsenzorg
V&V teams
Wijkverpleegkundige
maatschappelijke
ondersteuning
wijknetwerk
De wijkverpleegkundige is …
van niemand!
Doel: opleidingsprofiel dat anticipeert op:
• Nieuw beroepsprofiel voor de verpleegkundige
• Rapport “Voortrekkers in verandering”
• Transities in de zorg
Opleidingsprofiel
Resultaten proces:
•
•
•
•
•
•
3 themagroepen: 25 leden
Klankbordgroepen: 700 deelnemers
Beweging met werkveld
Impuls van ZonMw
Stagetraject NVZ NFU
Publiciteit / Nieuwsbrief / website Metro O&G
Impuls ZonMw
• Extra impuls op eerste lijn
• Lange, korte en middellange termijn
• Gesprekken in Rotterdam, Amsterdam, Heerlen,
Eindhoven, Groningen en afdelingen V&VN
• Andere regio's na de zomer
Knelpunten
• Imago van de wijkverpleegkundige
• Stages kwantitatief en kwalitatief
Verleturen voor stagebegeleiding
• Docenten
• Huidige curriculum
• Beroepsperspectief: 0 uren contracten
Beweging korte termijn
•
•
•
•
Ontwikkeling van minoren voor 2014-2015
Stages: kwantitatief en kwalitatief
Docenten uit/ in praktijk en ambassadeurs
Huidige curriculum wijzigingen
Beweging korte termijn
• Bijscholingsvragen van huidige
beroepsbeoefenaren naar niveau
expertisegebied wijkverpleegkundige
• Indiceren, zelfmanagement, preventie, klinisch
redeneren en patiëntproblemen
Beweging
• Afdelingen V&VN expertisegebieden
Wijk,- Jeugd, ARBO, praktijk- Sociaal
verpleegkundigen en casemanagers dementie
• Wat kan initieel en wat is daarna nog nodig?
Beweging langere termijn
• Opleidingsprofiel 2020
toegerust op de wijkverpleegkundige / eerste lijn
De wijkverpleegkundige in het
nieuwe curriculum BN 2020
Monique Jansen Schuiling
(Lid themagroep 1)
Oud curriculum t.o.v. nieuw
Toen: leren rijden met een Solex
Nu: leren rijden met Vespa
Oud curriculum t.o.v. nieuw
Toen: Vragen naar de weg
Nu: Routeplanning via TOMTOM
Oud curriculum t.o.v. nieuw
Toen: gebruik van m.n.
mechanische instrumentaria
Nu: gebruik van m.n. digitale
instrumenten
Oud curriculum t.o.v. nieuw
Toen: Mantelzorger maakt schoon
Nu: Mantelzorger maakt schoon
Grote uitdagingen in de
extramurale zorg
Zie: Expertisegebied wijkverpleegkundige, 2012
Herontdekte belang wijkverpleegkundige door
verschillende ontwikkelingen op gebied van:
- Demografie
- Maatschappij
- Zorginhoudelijk
Huidige werkomgeving
van wijkverpleegkundige
• Zeer diverse doelgroep met niet alleen
individuele cliënt, maar ook systeem +
mantelzorger als partner en zorgvrager
• Bij de cliënt thuis, in de wijk en met het
wijknetwerk
Huidige werkomgeving
van wijkverpleegkundige
• Zelfstandig vanuit een team, geen continue
aanwezigheid, vanuit mogelijk langdurige
relatie, preventiegericht, integraal, vanuit
zelf/samenredzaamheid
• Regievoering zoveel mogelijk bij cliënt en
werken met teamleden van wisselend niveau
Rollen wijkverpleegkundige
“Een wijkverpleegkundige is eerst en vooral een
(HBO) verpleegkundige”
een generalist , een professional die de bekwaamheid van
het verpleegkundig beroep goed onder de knie heeft, op
basis daarvan kan doorstromen naar post-initiële
(beroeps)opleidingen of bij specifieke vraagstukken kan
doorverwijzen naar specialistische zorg- of hulpverlening
Wijkverpleegkundige en
CanMEDS gebieden BN2020
Verweven in het Robuust Curriculum, zoals ook
geldt voor andere contexten. Terug te vinden
onder:
-Kritische beroepssituaties
-Competenties
-Kernbegrippen
-Kennis, vaardigheden, attitude
-Boks
Zorgverlener (1)
- Klinisch redeneren
• Vraagverheldering (ook vraag achter de vraag)
• Indicatiestelling en zorgtoewijzing op basis van
gevalideerde instrumenten
• Preventie (individueel en/of collectief)
Zorgverlener (2)
- Uitvoeren van zorg
• In woonomgeving zorgvrager met extra attentie voor
privacy, autonomie, waarden en normen
• Financiële grenzen bewaken
• Wet regelgeving inzake o.a. beslissingen, vrijheid, veiligheid
• informeren, instrueren, inzet mantelzorger (systeem) als
partner in de zorg met inachtname draaglast - draagkracht
• Zelfstandige bevoegdheid
Zorgverlener (3)
- Zelfmanagement versterken
• Zorgvrager als partner
• Zorgtechnologie en creatieve op maat
oplossingen
Communicator
- Persoonsgerichte communicatie
• Samenwerken met vele partners verschillende
organisaties en informele partners
• Kwetsbaarheid overdracht/transfers
• In dialoog met zorgvrager en systeem
- Inzet ICT
• Privacy i.v.m. gebruik internet, social media
Samenwerkingspartner (1)
•
•
•
•
•
Multidisciplinaire samenwerking
Met wijknetwerk (formeel en informeel)
Sociale kaart
In ketens, transmuraal
Coördinatie en ‘domein’ afstemming
Professionele relatie
In de thuissituatie, leefomgeving zorgvrager;
nabijheid met behoud van distantie
Samenwerkingspartner (2)
- Gezamenlijke besluitvorming
• Shared Decission Making
- Continuïteit van zorg
• Zorglogistiek (alarmering)
• Continuïteit in deskundigheid/kwaliteit
Reflectieve EBP professional (1)
- Inzet EBP
• Participeren in/uitvoeren praktijkonderzoek m.n.
in 0e en 1e lijn en overgang tussen 0e, 1e, 2e lijn
- Onderzoekend vermogen
• Wijkanalyse/Gezondheidsprofiel wijk en daarop
interventies in samenhang inzetten
- Deskundigheidsbevordering
• Vanuit generalistische functie op
wijkproblematiek, multidisciplinair en integraal
Reflectieve EBP professional (2)
- Professionele reflectie
• Intervisie binnen team, met collega
wijkverpleegkundigen en multidisciplinair team
- Morele sensitiviteit
• Niet alleen voor gezondheid, ook t.a.v. wonen
• Prominenter naar hele systeem
Gezondheidsbevorderaar (1)
- Preventiegericht analyseren
• Aandacht voor verschillende financierders/wet
en regelgeving o.a. gemeenten –
zorgverzekeraar
• Individueel en collectief; Universele, selectieve,
geïndiceerde en zorggerelateerde preventie
Gezondheidsbevorderaar (2)
- Gezond gedrag bevorderen
• Opsporen, screenen, preventie en interventie
bij kwetsbare groepen (wijkanalyse)
• Opsporen zorgmijders
• Verantwoordelijkheid in leefstijl
Organisator (1)
•
•
Verpleegkundig leiderschap
Voor verpleging/verzorging team(s) in de wijk
Coördinatie van zorg
Tot waar eigen regie/regie in coördinatie/afstemming
voor zorgvrager en/of mantelzorger
• Schaarste
• Formeel + informeel afstemmen ,
duidelijkheid/vastleggen in taken en
verantwoordelijkheden
Organisator (2)
- Veiligheid bevorderen
• Veiligheid 24/7 zonder continue aanwezigheid
• Veiligheid omgeving en spanning met
privacy/leefnormen en waarden
• Eigen en teamleden veiligheid
• Signaleren mishandeling/agressie zorgvrager/
omgeving
Organisator (3)
- Verpleegkundig ondernemerschap
• Zelfsturende teams
• Spanningsveld zorgvrager, teamleden en
organisatiebelangen
Professional en
kwaliteitsbevorderaar
- Participeren in kwaliteitszorg
• LESA’s en andere multidisciplinaire
afspraken/standaarden
- Professioneel gedrag
• Positionering wijkverpleging
• Domeinbegrenzing
Differentiatie MGZ?
• Opleiden om in elke context inzetbaar te zijn.
• Mogelijk wel verdieping en keuzemogelijkheden
bijv. via minoren
• Voorstel verdieping in: acute somatische zorg,
intensieve somatische zorg, langdurige zorg,
preventieve zorg, verpleegkundige GGZ,
premaster
STELLING 1:
De wijkverpleegkundige voor
een gezonde wijk
Dat moet goed komen met
dit Robuust Curriculum
STELLING 2:
Oude wijkverpleegkundige is terug
in ‘nieuw jasje’
Zichtbare schakel fase 2
Ineke Voordouw
Arnhem, 20 juni 2014
Missie ZonMw
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw
financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van
de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te
verbeteren.
ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers:
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO)
Zichtbare schakel
De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt
•
•
•
Motie Hamer (2008): Extra (tijd) wijkverpleegkundigen
in m.n. de aandachtswijken - € 10 miljoen/jaar
ZonMw-programma: 96 uitvoeringsprojecten
Eind 2012:
•
•
•
•
400 wvp in de projecten werkzaam en
100 mbo-verpleegkundigen e.a.
2013-2014 financiering via gemeenten
Vanaf 2015 financiering Zvw
Waar staan ‘we’ nu voor?
• Huidige wijkverpleegkundigen  anders
werken en meer taken
• Meer wijkverpleegkundigen nodig
•
•
•
•
Nu in de wijk (cijfers VWS):
 10.500 hbo, waarvan 8.500 wvp
 7.500 mbo
2015: € 40 miljoen extra voor wvp
2016: € 80 miljoen extra voor wvp
2017: € 200 miljoen extra = + 3000 fte
Zs fase 2: Opleidingsimpuls wvp
•
•
•
Start voorjaar 2014 voor twee jaar
Budget: € 6,3 miljoen voor alle kosten
Vier hoofdlijnen:
•
•
•
•
Inwerktrajecten nieuwe wijkverpleegkundigen
Deskundigheidsbevordering huidige wijkverpleegkundigen
Mbo-verpleegkundigen  wijkverpleegkundigen
Impuls aan LOOV 2020  meer wijk en 1stelijn
Activiteiten in ontwikkeling (1)
•
Inwerken en deskundigheidsbevordering
•
•
•
•
•
•
Verkenning ‘zelftest’ competenties wvp
Verkenning wvp en (sociale) wijkteams: gevraagde
competenties
Voorbereiden subsidieronde deskundigheidsbevordering: indiceren en organiseren van zorg
E-learning indiceren en organiseren van zorg
Verder implementeren goede voorbeelden relevante
deskundigheidsbevordering: train-de-trainers
Pilots inwerktrajecten
Activiteiten in ontwikkeling (2)
•
•
Van mbo  hbo
•
•
Impuls aan LOOV 2020 = in uitvoering
•
•
•
Verkenning nog uitzetten
Initiatief ministerie OCW: Advies cie Rinnooy Kan
Leerlijnen in samenwerking hbo-opleidingen en praktijk, o.a.
preventie (rol gezondheidsbevorderaar)
Docenten en wijkverpleegkundigen samen als ambassadeurs
Algemeen, o.a.
•
Bijeenkomsten, kennis en ervaringen uitwisselen en bundelen,
kosten-baten in kaart brengen, Onderwijs dwars (ZonMw)
Meer informatie
•
Vandaag: Evelien Dijkstra en Ineke Voordouw
•
Bijeenkomst maandag 7 juli a.s.:
•
•
•
•
Utrecht van 13.00 – 17.00 uur.
M.m.v. ZN, V&VN, LOOV 2020 en Ministerie van
OCW
Opgeven tot 24 juni a.s.
www.zichtbareschakel.nl
Margriet van Iersel
Promovenda aan
Hogeschool van Amsterdam
‘Educating on complex care’
Werktitel
De beeldvorming van de student hboverpleegkunde van de wijkverpleegkundige
en wijkzorg, en de invloed van een nieuw
curriculumontwerp op deze beeldvorming
1. (Ontwikkeling van) beeldvorming
van de student ten aanzien van het
werken in de wijk
2. Curriculum- herontwerp: definitie
eindniveau & daarvan afgeleid
elementen van wijkzorg in de
opleiding
Beeldvorming
• Omvang
Rijkdom van het beeld van wijkzorg
• Cognitieve aspecten
Kennis: ideeën over bepaalde aspecten
• Affectief aspect van het beeld
Gevoel over de (combinatie van) ideeën
Onderzoeksontwerp
Survey onderzoek cross-sectioneel longitudinaal
• Literatuuronderzoek
• Meetinstrument ontwikkelen en valideren
• Meten in cohort aanvang (n=350) en einde
opleiding
Curriculum
• Wijkzorg vraagt om nieuwe inhoudelijke
thema’s
• Eindniveau student vaststellen
• EBE: herontwerp 4C/ID-ontwerpmodel
• Zelf de focus verleggen als docententeam
Onderzoeksontwerp
Ontwikkeling meetinstrument
Toetsen en valideren instrument
Twee maal afname bij historische controls:
cohort 12-13 en 13-14 in jaar 4 (n=360)
Afname bij 4e jaars die het nieuwe onderwijs
hebben gevolgd = cohort P14 (n=210)
[email protected]
Bevindingen van de Expertgroep Protocol
ONDERZOEKEND VERMOGEN IN
LANDELIJKE PERSPECTIEF
Kwaliteit als opdracht (2009)
1.
2.
3.
4.
Gedegen theoretische basis
Onderzoekend vermogen
Professioneel vakmanschap
Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie
Onderzoekend vermogen
2009: HBO raad (2009) “Kwaliteit als opdracht”:
“In onze moderne samenleving is het cruciaal
dat hbo-bachelors over een onderzoekend
vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot
evidence based practice, en tot innovatie”.
Opdracht Expertgroep Protocol (2014)
• “Onderzoek de wenselijkheid en mogelijkheid
van een gezamenlijk, bottom-up opgesteld
protocol of protocollen voor het beoordelen
van (kern)werkstukken en adviseer over de
wijze waarop deze tot stand dienen te komen
en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te
voldoen”
Onderzoekend vermogen moet leiden
tot:
• Reflectie: dit betreft het terugkijken op
het eigen handelen in de
beroepspraktijk, signaleren wat er niet
goed ging, dat proberen te verklaren
vanuit de kennisbasis en in diezelfde
kennisbasis ook de uitgangspunten
vinden voor een betere aanpak;
• Evidence-based practice: dit betreft het
gebruiken van de kennisbasis om de
juiste handelingen te kiezen;
• Innovatie: dit betreft het ontwikkelen
van nieuwe handelingen om de
beroepspraktijk te verbeteren.
VERANTWOORDEN
ONDERBOUWEN
VERNIEUWEN
Onderzoekend vermogen =
• Onderzoekend houding (Van der Rijst, 2009)
– kritisch zijn
– willen begrijpen
– willen bereiken
– willen delen
– willen vernieuwen
– en willen weten
• Onderzoeksresultaten van anderen toepassen
• Onderzoek doen
Naar een definitie van
onderzoek

Onderzoek is een doelbewust en
methodisch zoeken naar nieuwe kennis in
de vorm van antwoorden op tevoren
gestelde vragen volgens een tevoren
opgesteld plan (Verschuren, 1994).
Naar een definitie van
onderzoek

Onderzoek is een methodisch zoeken naar
nieuwe kennis in de vorm van antwoorden
op tevoren gestelde vragen volgens een
tevoren opgesteld plan.
Naar een definitie van
onderzoek

Onderzoek is een methodisch zoeken naar
nieuwe kennis in de vorm van antwoorden
op vragen volgens een tevoren opgesteld
plan.
Naar een definitie van
onderzoek

Onderzoek is een methodisch zoeken naar
nieuwe kennis in de vorm van antwoorden
op vragen.
Een definitie van
praktijkgericht onderzoek

Onderzoek is het methodisch
beantwoorden van vragen dat leidt tot
relevante kennis.
Rol van onderzoekend
vermogen hangt samen met
beroepsproduct
1. Advies
Mogelijke
oplossing of een
plan
2. Ontwerp
Verbeelding van
een eindproduct
3. Eindproduct
Fysiek of digitale
uitwerking van
een ontwerp
4. Handeling
Professioneel
gedrag naar
cliënt of publiek
 Organisatieadvie
s
 Pedagogisch
advies
 Financieel
advies
 Bouwontwerp
 Technisch
ontwerp
 Bestemmingsplan
 Ondernemingsplan





 Les geven
 Archeologisch
 Voorstelling
rapport
uitvoeren
 Laboratorium
 Hulpverlenen
rapport
 Verplegen
 Forensisch
rapport
 Therapie
geven
 Leiding geven
 Ondernemen
Schilderij
ICT applicatie
Apparaat
Film
Journalistieke
tekst
5. Onderzoek
Antwoorden en
conclusies
Naar Losse (2012)
Onderzoekend vermogen
ondersteunt beroepsproduct
Methodisch werken
Probleemstelling
V
A
Diagnose
V
A
Plan
V
A
Onderzoekscyclus
Onderzoekscyclus
Onderzoekscyclus
Probleemverkennend
onderzoek
Diagnostisch
onderzoek
Ontwerponderzoek
Onderzoeken
Ingreep
Evaluatie
V
V
A
Onderzoekscyclus
Monitoring
onderzoek
A
Onderzoekscyclus
Evaluatieonderzoek
Naar Leen (2012)
Samenvattend rol van
praktijkgericht onderzoek
Praktijkgericht onderzoek =
 het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot
relevante kennis,
 Teneinde het beroepsproduct te VERANTWOORDEN,
ONDERBOUWEN en VERNIEUWEN
 Rol verschilt per soort beroepsproduct
Verslaglegging bv:
 Beroepsproduct voor de opdrachtgever
 Verantwoordingsverslag voor de opleiding
Nederlands kwalificatieraamwerk
• Niveau 6: “Brengt met begeleiding op basis
van methodologische kennis een
praktijkgericht of fundamenteel onderzoek tot
een goed einde.”
• Niveau 7: “Brengt op basis van
methodologische kennis een fundamenteel
onderzoek zelfstandig tot een goed einde.”
Drie niveaus van
onderzoekend vermogen
Methodische grondigheid (MG)
Praktische relevantie (PR)
Naar Butter (2013)
Drie niveaus van
onderzoekend vermogen
Methodische grondigheid (MG)
Methodische
grondigheid
Bescheiden
Diepgaander
Uitgebreid
Praktische relevantie (PR)
Praktische relevantie
Relevant voor de
situatie /
opdrachtgever
Relevant voor het
vakgebied
Relevant voor
wetenschap en
maatschappij
BA
MA
PhD
Naar Butter (2013)
Mogelijke dimensies van
methodische grondigheid
Methodische grondigheid (MG)
Bescheiden
Gebruik literatuur
Bewijskracht
(Van Yperen, in press)
Generalisatie
Body of Knowledge
Diepgaander
Uitgebreid
Vakliteratuur vs Wetenschappelijke literatuur
Nederlands vs Engels
Theoretisch, Indicatief, Causaal
Geen, Beperkte groep, Grote groep
Vereiste kennis van onderzoeksdesigns en -methoden
Samenvattend eisen aan
onderzoekend vermogen BA
Het verantwoorden van de gekozen aanpak en de
resultaten.
2.
Het reflecteren op de gekozen aanpak en de resultaten.
3.
Het toepassen van modellen, theorieën en
onderzoeksresultaten van anderen.
4.
Een kritische houding ten aanzien van modellen,
theorieën en onderzoeksresultaten van anderen.
5.
Het realiseren van vernieuwing in één specifieke situatie.
6.
Zelf kunnen uitvoeren van een onderzoekscyclus met een
rode draad van vraag naar conclusie.
Daarnaast vult iedere opleiding dit aan met het beschrijven
van de body of knowledge & skills op het gebied van
onderzoek.
Voor de Associate Degree geldt alleen 1 t/m 4.
1.
Dank voor uw aandacht
• [email protected]
• www.methodologie.hu.nl
• @onderzoekcoach.nl
Themagroep 1:
Robuust Curriculum
De totstandkoming van de beschrijving
van het eindniveau in stappen
Kritische situaties
als
uitgangspunt:
“Wat doet een Hbo-verpleegkundige?”
Canmed ‘Zorgverlener’
Stap 1: Van tekst beroepsprofiel naar competenties
Hoe:
•Analyseren van de kern van de Canmed
•Zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke beschrijving gebleven
1. De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte
aan verpleegkundige zorg vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en
sociaal gebied en verleent deze zorg in complexe situaties, volgens het
verpleegkundig proces, op basis van evidence based practice.
2. De verpleegkundige versterkt (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement
van mensen in hun sociale context. Ze richt zich daarbij op
gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten en
houdt hierbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen,
etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en
ideologische overtuigingen.
3. De verpleegkundige functioneert binnen de kaders van de wet BIG ten
aanzien van het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen
op basis van zelfstandige bevoegdheid (injecties, katheterisaties en het
voorschrijven van UR-geneesmiddelen) of functionele zelfstandigheid
(onder andere voorbehouden handelingen)
Stap 2: Van competenties naar kernbegrippen
Hoe:
•Kern uit omschrijving beroepsprofiel gelicht; ‘waar gaat het nu
om?’
•Liggen over alle competenties van een Canmed heen
•Geeft mogelijkheid om KVA’s te clusteren
Klinisch redeneren:
Het continu procesmatig gegevens verzamelen en analyseren gericht op het
vaststellen van vragen en problemen van de zorgvrager, en het kiezen van
daarbij passende zorgresultaten en interventies.
Uitvoeren van zorg :
Het verlenen van zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief
voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe
zorgsituaties uit te voeren met in achtneming van de geldende wet- en
regelgeving.
Zelfmanagement versterken:
Het ondersteunen van zelfmanagement van mensen, hun naasten en hun
sociale netwerk, met als doel het behouden of verbeteren van het dagelijks
functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven.
Kernbegrippen die ook relevant zijn voor deze rol:
•Inzet EBP
•Gezamenlijke besluitvorming
•Persoonsgerichte communicatie
Stap 3: Van kernbegrippen naar Kennis, Vaardigheden en
Attitude
Zelfmanagement versterken
Kennis
•Kent (ontwikkelings)psychologie,
principes van zelfmanagement en
copingstijlen en
systeembenaderingen (systeem:
de zorgvrager in relatie tot voor
hem/haar belangrijke anderen )
•Kent benaderingen van zorg die
zelfmanagement bevorderen
•Kent de verschillende fasen in
het versterken van
zelfmanagement en past deze toe
•Kent (chronische) ziektebeelden
en de gevolgen daarvan voor het
leven van zorgvragers
Vaardigheden
•Kan de zorgvrager
ondersteunen in
het realiseren of
handhaven van een
zo groot mogelijke
mate van
autonomie in het
dagelijks
functioneren
•Kan passende
gespreksvaardighe
den toepassen
Attitude
•toont een open en
respectvolle
houding naar de
zorgvrager en diens
systeem
•toont een
stimulerende
houding bij het
vaststellen en
benutten van de
mogelijkheden door
de zorgvrager
Stap 4: Van KVA’s naar de Body of Knowledge & Skills
(BOKS)
Kernbegrip: Zelfmanagement versterken
Sociologie
• Patiëntsysteem,
systeemtheoretische
benadering
• Mantelzorg
• Interculturalisatie
• Zorgorganisatie, zorgsysteem
en zorgverzekering
• Sociale omgeving (armoede,
leefomgeving)
• Kwetsbare groepen
Verpleegkunde
• Principes van zelfmanagement gericht op zorgvrager en naasten
• Fasen van versterken zelfmanagement
• Achterhalen
• Adviseren
• Afspreken
• Assisteren
• Arrangeren
• Gezamenlijke besluitvorming
• Benaderingen van zorg zoals zorgethische theorieën: presentietheorie, menslievende zorg,
belevingsgerichte zorg, menslievende zorg.
• Verpleegkundige visies en theorieën zoals de klassiekers: Henderson, Neumann, Orem, Peplau,
Grypdonck, en vdBrink Tjebbes
• Draaglast en draagkracht inschatten
• Ervaringsdeskundigheid
• (omgaan met) beperkingen
• Sociale kaart, mogelijkheden en het dienstenaanbod in de wijk/buurt, dorp/stad of regio
• Financiering van zorg- en welzijnsdiensten
• Religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen en stromingen
• Etnische en culturele kenmerken en gebruiken
Recht
• WMO (maatschappelijke
ondersteuning)
• AWBZ
• Zorgverzekeringswet
• Wet langdurige zorg
Psychologie
• Psychologische aspecten van
ziekte en gezondheid
• Copingstijlen
• Ziekte inzicht
Totaal overzicht:
Communicator
•Persoonsgerichte
communicatie
•Inzet ICT
Organisator
•Verpleegkundig
leiderschap
•Coördinatie van zorg
•Veiligheid
bevorderen
•Verpleegkundig
ondernemerschap
Samenwerker
ZORGVERLENER
•Klinisch redeneren
•Zelfmanagement
versterken
•Uitvoeren van zorg
Gezondheidsbevorderaar
•Preventiegericht
analyseren
•Gezond gedrag
bevorderen
Refl. Professional
•Inzet EBP
•Onderzoekend
vermogen
•Deskundigheidsbevordering
•Prof. Reflectie
•Morele sensitiviteit
•Prof. Relatie
•Gezamenlijke
besluitvorming
•Multidisciplinaire
samenwerking
•Continuïteit van zorg
Aansluiting naar de Hbo-V

Cijfers: instroom, uitval, diplomarendement
 Groeiende instroom
 Gemiddeld aantal uitvallers na 1 en 3 jaar (resp. 16,8% en 22,7%)
 Mbo’ers vallen het meest uit, gevolgd door Havisten en daarna VWO’ers
 62% heeft diploma binnen 5 jaar; snelst door VWO’ers, gevolgd door Mbo’ers en Havisten

Ontwikkelingen in Hbo en Mbo
 Nieuw kwalificatiedossier Mbo
 Beperking vrije doorstroom van Mbo naar Hbo
 Ontwikkeling Associate Degree (Ad)
 Studiekeuzeactiviteiten in kader wet in Verscheidenheid
 Numerus fixus meeste Hbo-V’s
 Verkorte routes maken voor VWO’ers

Knelpunten
 Flinke uitval, voornamelijk onder Mbo’ers en Havisten
 Onvoldoende uitdaging voor VWO’ers
 Onbekend effect nog van studiekeuzeactiviteiten en de numerus fixus
 Nog maar de vraag of een AD gewenst is ‘tussen’ de Mbo-V en de Hbo-V

Adviezen
 Goede analyse reden van uitval en vertraging Hbo-V studenten
 Overleg tussen toeleverende VO en Mbo scholen en de Hbo instelling (convenanten)
 Evalueren effecten van studiekeuzeactiviteiten en numerus fixus op uitval en rendement
 Aansluitprogramma ontwikkelen tussen Mbo-V en Hbo-V gericht op voorbereiding op de Hbo-V en
opvang tijdens de Hbo-V
 Onderzoek doen naar arbeidsmarktbehoefte van een Ad
Aansluiting na de Hbo-V
Mogelijkheden binnen het verpleegkundig domein:
– Hbo-master Advanced Nursing Practice
• Heeft ook profiel in canmeds beschreven
• Nog ingedeeld in NLQF 6, wens is naar NLQF 7 te gaan
• Adviezen voor doorstroom:
– 2 profielen naast elkaar leggen, afstemmen waar de Hbo-V eindigt en de MANP
begint
– Mogelijkheden onderzoeken om excellente Hbo-V studenten gelijk door te laten
stromen naar MANP (zonder werkeis van 2 jaar)
– Master Verplegingswetenschappen
• Master pas te volgen na premaster van 30 EC
• Adviezen doorstroom
– In kaart brengen aantal studenten Hbo-V die premaster willen doen
– In overleg met master om premaster in te dikken naar half jaar zodat
studenten Hbo-V 2 minorblokken hiervoor kunnen gebruiken
– Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO)
• Hebben profielen ook in canmeds beschreven
• Adviezen doorstroom
– Minorruimte in Hbo-V gebruiken om deel opleiding VVO te volgen
Open eindjes
• V&VN: indiceren en uitvoeren van voorbehouden
handelingen (brief minister)
• V&VN: normen voor indicering en toewijzing
• Onderzoek (Andriessen, expertgroep)
• Wel en niet indalen van (1e lijns) functiegerichte opleidingen
• Verwerken feedback conferentie
• Afstemmen met andere themagroepen
Vragen:
1.
Is de uitwerking van het eindniveau voldoende
herkenbaar voor de diverse werkvelden?
2.
Geeft de uitwerking van het eindniveau voldoende
houvast om een curriculum te bouwen?
•
Is door het uit elkaar halen van de
canmeds evengoed de samenhang nog wel
zichtbaar?
•
Is de gedetailleerdheid van de diverse
onderdelen voldoende?
Themagroep 2
Focus en differentiatie
1.
2.
Welke speerpunten in de differentiaties zijn noodzakelijk, rekening
houdend met de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen in de
ouderenzorg en ontwikkelingen in de eerste lijn?
Voldoen de huidige differentiaties AGZ, GGZ en MGZ voor de toekomst of
moet er voor een andere indeling (bijvoorbeeld intra-extramuraal)
gekozen worden?
Focus en differentiatie (2)
Werkwijze
•
•
•
•
Bestudering documenten en literatuur
Discussie
Twee klankbordgroepen
Discussie, voorlopige conclusie
Focus en differentiatie (2)
Speerpunten in differentiaties
•
•
•
•
Verschuivende accenten in de zorg
Transities in de zorg
Multiculturele samenleving en zorg
Organisatie van zorg
Focus en differentiatie (2)
Generalist of specialist
Differentiaties
AGZ, GGZ, MGZ?
Focus en differentiatie (2)
Differentiatie: wat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Acute somatische zorg
Intensieve somatische zorg
Langdurige zorg
Preventieve zorg
Verpleegkundige GGZ
Premaster
Focus en differentiatie (2)
Differentiatie: hoe?
6 scenario’s -> 3 scenario’s -> 1?
50 % / 2 jr
25 % / 2 jr
25 % / 2 jr
Focus en differentiatie (2)
Stelling 1:
25 % van de tijd in jaar 3 en 4 mag de student in een context naar keuze
leren (bijvoorbeeld in een minor en/of stage)
Focus en differentiatie (2)
Stelling 2: Het is goed om te differentiëren naar het model VBOC
Thema groep 3
Borging van het opleidingsprofiel in de
praktijk
&
praktijkonderzoek
Onze opdracht
• Beschrijf en adviseer hoe het opleidingsprofiel
geborgd dient te worden in de praktijk
• Adviseer op welke wijze praktijkgericht
onderzoek hier deel van uit zou moeten
maken.
Praktijkonderzoek
– Verwarring over de term onderzoek in het hbo,
beantwoord door Daan Andriessen en komt neer op:
– Praktijkgericht onderzoek= methodisch beantwoorden
vragen dat leidt tot relevante kennis (het ondersteunt het
maken van een beroepsproduct)
– Bachelors moeten over een onderzoekend vermogen
beschikken =
• Onderzoekende houding
• Onderzoeksresultaten van anderen toepassen
• Onderzoek doen
– Praktijkgericht onderzoek heeft een vraag uit de praktijk
en draagt direct bij aan die praktijk
Borging praktijk
• Uitgangspunt:
De snelle ontwikkelingen in de zorg vereisen een
meer duurzame samenwerking tussen hgzo en
werkveld die leidt tot een innovatief
partnerschap.
Dat is cruciaal om daadwerkelijk méé te
bewegen met de ontwikkelingen in de zorg
Stages en opleidingscapaciteit
• Regionaal opleiden
• Strategische opleidingsplanning in
zogenaamde Zorgacademies
(netwerkorganisaties van zorginstellingen met
bestuurlijke commitment)
• Leren van het medische domein
Kwaliteitscriteria
•
•
•
•
•
Van de docent
Van de werkbegeleider
Van de stageplaats
Van de student
Van het LOOV…..
Praktijk in de school, de school in de
praktijk
• Veel meer leerwerkplaatsen, learning
communities, leerafdelingen of ZIC’s inrichten;
• Vanuit een andere mindset. (we hebben
elkaar veel te bieden)
Jong gediplomeerde, de transitie
Eigen verwachtingen worden niet waargemaakt :
• Werkdruk en personele bezetting
• Er ontstaan conflicterende waarden
De huidige Jong gediplomeerden bezitten:
• een bredere en diepere theoretische kennis dan
voorheen,
• hebben minder praktische vaardigheden (of
erkennen beter dat ze niet alles kunnen)
• Hebben een meer proactieve houding en meer
gericht op levenslang leren
conclusie
• Er is fasering in de ontwikkeling
• Mentorschap/rolmodel helpt bij de
ontwikkeling
• Een goede werkomgeving:
– Autonomie
– Hulp collega’s
– Support leidinggevende etc.
• Ontwikkeltrajecten met bijv: Signal Post
Development Scheme (Engeland)
Stelling 1
• MBO en HBO functieprofielen in de praktijk
zijn een voorwaarde om het opleidingsprofiel
Bachelor Nursing 2020 te borgen in de praktijk
Stelling 2
• De leerwerkplaats is de oplossing om het
opleidingsprofiel Bachelor 2020 te borgen in
de praktijk
Stelling 3
• Een goede teamleider leidt tot twee maal zo
veel stageplaatsen