beslutas av förskolechef

Download Report

Transcript beslutas av förskolechef

Förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg
Information om avgifter och
tillämpningsföreskrifter
2012-01-31
Beslut av
Barn- och utbildningsnämnden
2011-11-01
I Kristianstads kommun har förskolechef ansvar
för förskolor och pedagogisk omsorg. Rektor
ansvarar för fritidshem. Skolchefen har yttersta
ansvaret i skolområdet och assistenten sköter
det administrativa arbetet.
www.kristianstad.se/forskola
2012-01-31
Inledning
Barnets perspektiv
Servicefunktion
Möta samhället
2012-01-31
Förskolans uppdrag Läroplan Lpfö98
• Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt
lärande.
• Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för
alla barn som deltar.
• Förskolan skall stimulera barns utveckling och
lärande samt erbjuda en trygg omsorg.
• Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet
och barnets behov och utformas så att omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet.
2012-01-31
Förskolans uppdrag Läroplan Lpfö98
• Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras
ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande.
• Förskolans uppgift innebär att i samarbete med
föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att
utvecklas efter sina förutsättningar.
• Verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan
• Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd
och stimulans än andra ska få detta stöd utformat
med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att
de utvecklas så långt som möjligt.
2012-01-31
Barnets
perspektiv
Vad styr?
•
•
•
•
•
•
•
Skollagen
Läroplan (Lpfö 98)
Skolplan
Verksamhetsplan
Tillämpningsföreskrifter (Bun 2011-11-01, taxa KF)
Föräldrabalken
Barnkonventionen
• Beslut enligt delegation av
Förskolechef
Rektor tillika förskolechef
Rektor
2012-01-31
Barnkonventionen
Föräldrabalken
BUN
Tillsynsansvar
Statens Skolinspektion
Måldokument
Läroplan tillsammans med Allmänna råd
SLG
Skolchef
Förskolechef
Rektor
Adm chef
Ledningsgrupp
Assistent
Assistent träff
Nätverk
Förskolechef / Rektor
Assistent
2012-01-31
Var finns aktuella regler?
www.kristianstad.se/forskola
• Alltid aktuellt
• Alla samma information
• Utskriftsmöjlighet i Pdf
• Tryckt folder (Bun 111101 from 111201)
Ansvarig Lena Noren
2012-01-31
Aktuella blanketter?
http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/Blanketter-BUF/
• Hemsidan under menyn blanketter
• Pdf-filer (ifyllningsbara)
• Ärendeblad A (insidan Buf blanketter)
• Släng gamla blanketter!!!
• Ansvarig för blanketter är Lena Norén
2012-01-31
Information om avgifter och
tillämpningsföreskrifter (from 111201)
Indelad i avsnitt
1. Lagbestämmelser
2. Praktiska bestämmelser
3. Tidstilldelning
4. Avgifts och betalningsregler
2012-01-31
Diskussionsfrågor & Kaffe
• Malte och Molly
• Alva och Albin
• Viola
• Kurt och Knut
2012-01-31
Semester
Får barnen vara i förskolan när föräldrar åker på
semester?
Ur barnets perspektiv!
Förläggning av de timmar som barnet är i förskola/
pedagogisk omsorg, och som inte är beroende av
vårdnadshavares arbetstid, beslutas av förskolechef
2012-01-31
Förskolebarn ändrar schema till 15 tim/v
Fritidshemsbarn säger upp platsen
Vid arbetslöshet
Förskolebarn har rätt till förskola 15 timmar per vecka
när vårdnadshavare står till arbetsmarknadens
förfogande. Förläggning av tiden beslutas av
förskolechef.
Under sommarmånaderna förutsätts barnen vara lediga
fyra veckor.
I samband med att vårdnadshavare får arbete utökas
vistelsetiden.
Rätten till plats i fritidshem upphör då vårdnadshavare
blir arbetslös. När arbete erhålls erbjuds åter placering.
2012-01-31
Vid arbetslöshet
• Arbete räknas som tillsynsbehov
timvikarie som blir inrigd mycket titta på snittiden
under en period. Ange snittiden som obestämt schema
och lämna aktuella tider till personalen. Följ upp!
• Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i
genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i
verksamheten upp till detta timantal
Vid tillfälliga arbeten, t.ex. inringd enstaka dagar,
kvarstår rätten till 15 timmar per vecka
2012-01-31
Vårdnadshavare vill ha 2 platser
• Bedömning är att vi inte bör erbjuda två placeringar
• Barnets behov av trygghet och kontinuitet åsidosätts
om vi bejakar detta föräldraönskemål
• Resursplaneringen upptar 2 platser när stor
efterfrågan finns (ur ekonomiska aspekten)
Information till
vårdnadshavarna
2012-01-31
Anmälan och Avgift
Skriftlig anmälan ska ske fyra månader innan plats
önskas. Av anmälan ska framgå vilket datum och
under vilka tider barnet är i behov av plats, samt
var placering önskas.
För barn som får plats betalar vårdnadshavarna
avgift enligt fastställd taxa.
För att beviljas plats ska behovet omfatta minst en
månad.
2012-01-31
Upprättande av kö
Barn ställs i kö efter anmälningsdatum och
födelsedatum. Som anmälningsdatum gäller den
dag då fullständig ansökan inkommit.
Barn i samma familj köar efter äldsta barnets
födelsedatum så länge de är aktuella för samma
förskola/ pedagogisk omsorg.
Förändras köalternativ inom fyramånadersperioden
kan kötiden påverkas.
2012-01-31
Förändring av kö – Hur vill vi ha det?
Förändras köalternativ inom fyramånadersperioden kan
kötiden påverkas.
Vad blir anmälningsdatum på det nya/förändrade
alternativet?
1. Ett gemensamt datum och det kvarstår. Skriv i
anteckningar
2. Ett gemensamt datum och det ändras
3. Anmälningsdatum per alternativ
Placeringserbjudande
Tackar ja till plats men vill stå kvar i kö
• Ändra anmälningsdatum till ankomstdatum vid
”ja tack till placering”
2012-01-31
Platsfördelning
Om inte vårdnadshavares förstahandsval kan
tillgodoses gäller följande prioriteringsordning vid
fördelning av plats:
• Barn som är i behov av särskilt stöd.
• Barn vars vårdnadshavare är ensamstående och
där särskild hänsyn måste tas för att underlätta för
vårdnadshavare att förvärvsarbeta eller studera.
• Platsfördelning enligt upprättad kö.
2012-01-31
Kompetensutveckling för personal
Fyra dagar per år har personal i förskola och fritidshem
gemensam fortbildning och planering.
Vårdnadshavarna får information om dessa datum
minst två månader i förväg, dagarna medför ingen
reducering av avgiften.
•
•
två av dagarna kan det förekomma
sammanslagningar av avdelningar och ordinarie
personal kan ersättas av vikarier
två av dagarna stänger verksamheten
För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn
erbjuds dock placering på annan förskola eller fritidshem
inom skolområdet.
2012-01-31
Interkommunal
•
•
Lagstiftningen
Skånenordost avtal
Förskolechef/Rektor kontaktar sin AC och skriv avtal.
Avgiften debiteras av hemkommun
Ekonomiavdelningen skapat en mall för underlag
G:\BUF\Styrning_Ledning\Ekonomi\Externa_placeringar
2012-01-31
Normaltid
Barn får vara i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem på de tider
som är beställda och som utgår från vårdnadshavares arbetstid eller
studier, inklusive skälig restid.
Barn i behov av särskilt stöd som beviljats plats i förskola har rätt att
delta i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.
Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per
vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal.
Förläggning av de timmar som barnet är i förskola/pedagogisk omsorg,
och som inte är beroende av vårdnadshavares arbetstid, beslutas av
förskolechef.
Beslut
2012-01-31
Hur länge ska vi hålla platsen?
Exempel: Barn som åker på semester till sitt hemland
och föräldrar har meddelat att de kommer och vara borta
i 1 månad. I det senaste fallet var de borta i 3 månader.
Bedömning utifrån barnet/familjens perspektiv.
Svar i samråd med SKL:
Praxis 3 månader, rättighet att behålla platsen mot
betalning.
• Orimligt med onyttjade platser när efterfrågan är stor
• Efter dialog kan kommunen besluta att säga upp platsen
2012-01-31
Obekväma tider
Kristianstads kommun kan inte garantera att
placering på obekväma tider kan erbjudas inom fyra
månader efter anmälningsdatum.
På nattavdelningen har de barn företräde som har
mest omsorgsbehov på obekväma tider.
Om behov av placering på obekväma tider förändras
kan överflyttning till annan förskola bli aktuellt.
2012-01-31
Vid föräldraledighet
Förskolebarn har rätt till förskola 15 timmar per vecka
vid vårdnadshavares föräldraledighet. Förläggning av
tiden beslutas av förskolechef.
Om platsen inte ska behållas ska den sägas upp.
Under sommarmånaderna förutsätts barn vara lediga
från förskolan under fyra veckor.
Barn på fritidshem har inte rätt till plats under
vårdnadshavares föräldraledighet.
2012-01-31
Havandeskapspenning
•
Avsluta placeringen och debiteringen utifrån beslut
från Försäkringskassan
•
Förskolebarn: schemaändring till 15 timmar/vecka
•
Förskolebarn: schema mer än 15 timmar/vecka.
Förläggning av de timmar som barnet är i förskola
och som inte är beroende av vårdnadshavares
arbetstid, beslutas av förskolechef utifrån
individuell bedömning
2012-01-31
Vid föräldraledighet och arbete
Arbetstiderna är underlag för tillsynsbehov
Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i
genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att
delta i verksamheten upp till detta timantal
2012-01-31
Allmän förskola
Alla barn erbjuds Allmän förskola från och med höstterminen det år
barnet fyller tre år. Det innebär att alla barn i åldrarna tre till fem år
har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola.
Verksamheten omfattar tre timmar per dag under grundskolans
terminer, utlagt på 175 dagar per år. Förläggningen av de tre
timmarna per dag beslutas av förskolechef beroende på aktuell
situation och beläggning i förskolan. Den avgiftsfria allmänna
förskolan inkluderar inte lunch.
För de barn som har rätt till Allmän förskola och redan har placering
reduceras avgiften med motsvarande 525 timmar per år.
Får barn i Allmän förskola ett kontinuerligt tillsynsbehov grundat på
vårdnadshavares arbete eller studier kan detta innebära viss väntetid
innan plats kan erbjudas på en förskoleavdelning.
Vårdnadshavare som ändrar schema och inom tre månader återgår
till tidigare tidsbeställning får betala för mellanliggande tid.
2012-01-31
Förklara på ett
pedagogiskt
sätt skillnaden
Arbetssökande eller Allmän förskola
Det är förälderns val men de måste veta att valet
innebär
1. Allmän förskola kan man inte förvänta sig att
utökning av tid p.g.a. arbete eller studier kan ske
omgående. Kan innebära viss väntetid. Det är
förskolans platstillgång och planering som styr.
2. Aktivt arbetssökande betalar avgift enligt taxa.
Föräldern är garanterad omsorg under hela året
och får utöka tid omgående när arbete avhålls.
Förälderns rätt!
3. Allmän förskola till för de som ej har ”behov” av
tillsyn. Barnets rätt!
2012-01-31
Tillfällig tid
Tillfällig utökning av tid kan ske efter samråd med
personal eller förskolechef/rektor.
För att erbjudas plats i förskola eller fritidshem ska
tillsynsbehovet omfatta minst en månad.
För skolbarn kan kortare tid erbjudas exempelvis
under skollov. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid
ansökan om tillfällig barnomsorg.
2012-01-31
Tillfällig tid - Fritidshem
Vid debitering
•
utgår dagavgift d.v.s. en 30-del av den fasta
månadsavgiften utifrån taxan
•
Skulle månadens avgift underskrida 50 kronor
debiteras miniavgiften 50 kronor
2012-01-31
Grundavgift
Månadsavgiften utgår ifrån antal barn i familjen som
har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk
omsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst
per år.
Ändrad inkomst skall vara skriftligt anmält en månad
före förändringen.
För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas
bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om
barnet/barnen är gemensamma eller inte.
2012-01-31
Avgifts och betalningsregler
Avgiftsberäkning
• Bruttoinkomsten per månad (årsinkomst/12) max 42 000 kronor
• Avgiften betalas 12 månader om året
• Avgiften betalas preliminärt i förskott
Avgiftsgrundande inkomst
Inkomstuppgift skall lämnas
• Innan placeringen påbörjas
• När familjens inkomst ändras
• Om familjeförhållandena ändras
• Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen (september)
(cirka 10% av kostnaden för plats)
2012-01-31
Avgifts och betalningsregler
Delad faktura
I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam
vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare
och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för
barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive
hushåll. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men
summan får inte överstiga taket i maxtaxan.
Information ifrån schemablanketten
2012-01-31
Sambo ej gemensamt barn
I ett samboförhållande
• Kvinnan är arbetslös
• Pappan arbetar och har ett barn sedan tidigare
• Pappan har behov av förskoleplats
Ska familjen endast ha 15 timmar per vecka eller
ska kommunen gå efter pappans behov?
Svar SKL:
Kommunen ska gå efter vårdnadshavarens behov
Enligt en tidigare dom, Regeringsrätten den 5 juni 1998 Mål nr 4484-97, är kommunen skyldig
att ge förskoleplats efter förälderns behov, i detta fall pappans.
2012-01-31
Årlig efterkontroll mot deklarerad
inkomst
Årligen sker efterkontroll av vårdnadshavarens
inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om
taxerad förvärvsinkomst.
Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan
innebära återbetalning eller efterkrav av avgift.
En separat faktura skickas till aktuella
vårdnadshavare och fakturan ingår i befintliga kravoch avstängningsrutiner.
Jämförelser from 2007
Våren 2012 fjärde gången mot
taxerad förvärvsinkomst 2010
2012-01-31
Familjehemsplacering
För familjehemsplacerat barn utgör arvodesdelen
och omkostnadsersättningen avgiftsgrundande
inkomst.
Har familjen både familjehemsplacerat barn och
egna barn inom barnomsorgen räknas totala
bruttoinkomsten och familjen får tillgodogöra sig
den vanliga flerbarnsrabatten.
2012-01-31
Uppsägning
• Uppsägningstiden är två månader
• Uppsägning skall ske skriftligt till skolområdets
expedition.
Uppsägningstid räknas från det datum uppsägningen inkom till expeditionen. Avgift
debiteras under uppsägningstiden.
Platsen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om
debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.
• Sker byte från fristående förskola/fritidshem till
kommunal eller tvärtom är uppsägningstiden två
månader
2012-01-31
Uppsägning
• Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan
ansöker om ny inom tre månader skall betala avgift
mellanliggande tid
• Vid övergång från förskola till fritidshem ska platsen
sägas upp och det sker ingen debitering under
mellanliggande period förutsatt att uppsägningen
kommit in i tid
2012-01-31
Betalning
Barnomsorgsfakturan betalas 12 månader om året
och är ett abonnemang vilket föräldrar betalar för
oavsett om platsen nyttjas eller ej.
Förfallodag är i slutet av månaden och avgiften
betalas i förskott (preliminär avgift)
2012-01-31
Avgifter och betalningsregler
Kristianstads kommun skickar inte ut någon påminnelse.
Ett inkassokrav utgår 7-13 dagar efter fakturans
förfallodag. På inkassokravet finns besked om
avstängning från fortsatt placering övervägs.
•
15:e varje månad kontrolleras obetalda fakturor
(15/2 kontroll mot förfallodatum 31/12)
•
Skickar avstängningsbrev
•
•
Placeringen avslutas den 1:e om ej betalning sker
Förskolechef bedömning och beslut utifrån barnets
perspektiv
2012-01-31
Avstängd – ny plats
•
•
Skulderna måste vara uppklarade
Avbetalningsplanen följas
Nytt samboförhållande och gemensamt barn
• Kvar skuld erbjuds ingen plats
Enligt Gunilla Lindell Ekonomi och Jurist.
De har delgivit ett skolområde detta
2012-01-31
Skyddade personuppgifter
www.skolverket.se
Stödmaterialet ”Unga med skyddade personuppgifter ”
vänder sig till personal i förskola, skola och fritidshem
samt till huvudmän för dessa verksamheter.
•
syftar till att ge kunskap om och förståelse för vad det innebär att leva med
skyddade personuppgifter.
•
ger konkreta råd till personalen om hur de kan ta emot dessa unga på ett
bra sätt. Det finns mycket som går att göra för att underlätta vardagen och
stödja dem.
•
vänder sig främst till huvudmännen med råd kring hur man kan planera
och förbereda för att ta emot unga med skyddade personuppgifter.
•
ger även kunskap om aktuella bestämmelser på området, sekretess och
tystnadsplikt och förslag till en handlingsplan.
2012-01-31
SEKRETESS – några nedslag
•
•
•
•
•
OSL
”sekretessområde”
”självständigt verksamhetsområde”
”formell sekretess”
Sekretess utifrån ett etiskt och moraliskt
perspektiv
• ”rakt resp. omvänt skaderekvisit”
• Vårdnadshavares rätt att ta del av
sekretesskyddade uppgifter
• ”Generalklausul”
2012-01-31
FÖRÄLDRABALKEN (Fb) - nedslag
•
•
•
•
•
6 kap Fb
Vårdnadshavare vs. Förälder
Vårdnadshavares skyldighet
Tillsynsplikt
Val av förskola
2012-01-31
Myndighet, myndighetsutövning
• ”Myndighet” – definition
• Myndighetsutövning
2012-01-31
”Förvaltningsprocessen”
•
•
•
•
Förvaltningslag
Förvaltningsbesvär
Kommunalbesvär
Delegation - delegeringsordning
2012-01-31
Reduceringar (skollagen)
•
•
Förskolebarn
Fritidshemsbarn
•
•
Taxa 2 med tillsynsbehov
Taxa 3 avgiftsbefrielse utan tillsynsbehov
Delegation
kap 8 §7
kap 14 §6 §7
C 1 = kap 8 §5
C 2 = kap 8 §7
G1 = kap 14 §6 §7
Skriv Ärendeblad A (diarieföras)
2012-01-31
Nya ärendeblanketten
2012-01-31