%C3%85rsbesked%20Konton%20och%20L%C3%A5n%202017%20G%C3%B6ran%20Lundberg(2)

Download Report

Transcript %C3%85rsbesked%20Konton%20och%20L%C3%A5n%202017%20G%C3%B6ran%20Lundberg(2)

1(2)
ÅRSBESKED 2017
KONTON OCH LÅN
Göteborg Frölunda
Box 111
421 21 Västra Frölunda
Göran Lundberg
Johns Gata 8
421 65 Västra Frölunda
Kundnummer: 571216-5132
Uppgifter om konton och lån
Allkonto
Bokfört 31/12 2017
Totalt för året
501 630 171
Pension
Gottskrivna räntor
Saldo per 31/12
Sparkonto
0,00+
31 334,31+
0,00+
0,00+
101 000,00+
0,00+
501 630 651
Gottskrivna räntor
Saldo per 31/12
Lån Stadshypotek
12-293354
Göran Lundberg/Marit Lundberg
Betald ränta
Skuld per 31/12
Din andel av er skattemässiga fördelning
ränta
50 %
skuld
50 %
5 395,002 673 500,002 698,001 336 750,00-
*
* Beloppet ingår i Kontrolluppgift.
KONTROLLUPPGIFT
För ovanstående kundnummer är kontrolluppgift lämnad till Skatteverket för år 2017:
Stadshypotek AB (publ)
Betalda avdragsgilla räntor
2 698 KR
Årsbeskedet för 2017
Årsbeskedet visar vad som bokförts på kontot respektive krediten till och med den 31 december.
Om du till exempel använt kort eller betalat via Internettjänsten, Mobiltjänsten, Privatgiro, Bankgiro eller
gjort överföringar under årets sista dagar kan tillgodohavandet eller skulden avvika från egna noteringar.
Rapportering av ränta till Skatteverket
Kreditinstitut är skyldiga att lämna kontrolluppgift till Skatteverket om utgiftsränta. Om det finns flera kredittagare
kommer vi att fördela utgiftsräntan lika mellan kredittagarna om inte annan fördelning har överenskommits med oss.
Annan fördelning av räntan kan begäras i självdeklarationen. Önskas en annan räntefördelning för kommande år ber
vi dig ta kontakt med ditt bankkontor. Kredittagarna har alltid ett solidariskt betalningsansvar för hela krediten.
Om kredittagaren har registrerats i banken med utländsk skattehemvist lämnas inga kontrolluppgifter för utgiftsräntor
till Skatteverket. I fall kredittagaren ändå deklarerar i Sverige måste denne själv begära avdrag för räntorna i
självdeklarationen. Kundens skattesituation kan påverkas om flytt sker mellan Sverige och utlandet eller mellan två
olika länder utanför Sverige. Kunden måste därför lämna uppgift till banken vid ändring av skattehemvist.
Allkonto (G)
Bankens löpnr: 1180488
Räntesatser
Från 0 kr
2017
0,00 %
Sparkonto (G)
Räntesatser
Från 0 kr
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6686
www.handelsbanken.se/frolunda
2017
0,00 %
Postadress:
Box 111
SE-42121 Västra Frölunda
[email protected]
Gatuadress:
Frölunda Torg
Telefon:
+46 (0)31 734 14 00
Telefax:
+46 (0)31 734 14 15
Bankgiro:
846-8019
2(2)
Statlig Insättningsgaranti
Bankens löpnr: 1180488
Kontoformer markerade med (G) omfattas av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning
för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor.
Privatpersoner: har i vissa fall rätt till högre ersättning, läs mer i bifogat Informationsblad om insättningsgarantin.
Företag: vissa kundgrupper omfattas inte av insättningsgarantin, läs mer i bifogat Informationsblad om
insättningsgarantin.
1 (1)
Informationsblad om insättningsgaranti
Information till insättare
Grundläggande information om skydd för insättning
Insättningar i Handelsbanken skyddas av:
Insättningsgaranti1
Skyddets begränsning:
950 000 kronor per insättare per kreditinstitut 2
Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:
Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman
och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på
950 000 kronor
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra
personer:
Gränsen på 950 000 kronor gäller för varje insättare separat.
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:
7 arbetsdagar
Valuta:
Ersättning betalas i svenska kronor
Kontakt:
Riksgälden
103 74 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 613 52 00
[email protected]
Ytterligare information lämnas på Riksgäldens webbplats:
www.insattningsgaranti.se
Dessa insättare omfattas inte av garantin
Banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsförening, finansiella
institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder,
pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter eller motsvarande utländska företag.
1) Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till
950 000 kronor av insättningsgarantisystemet.
A693 1.5 2016-10-03
2) Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarn a få återbetalning via
ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 950 000 kronor per kreditinstitut. Detta innebär att alla ins ättningar hos ett och
samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Har en insättare exempelvis ett sparkonto med 900 000 kronor och ett
lönekonto med 100 000 kronor kommer insättaren enbart få ut ersättning med 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren få
ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, exempelvis förs äljning av
privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning. Pengarna får ha funnits på kontot i högst 12 månader. För ytterligare
information, se riksgalden.se