ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ System Administrator / Citrix Technical

Download Report

Transcript ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ System Administrator / Citrix Technical

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg”
System Administrator / Citrix Technical / ΚΩΔ. IT1
A. Μονάδα Υποδοχής: Διεύθυνση Λειτουργιών και Υποδομών Πληροφορικής Ομίλου
B. Τόπος Εργασίας: Γέρακας Αττικής
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών:

Technical και System Administration σε Περιβάλλοντα Desktop και Application Virtualization

Επέκταση του Desktop Virtualization σε επίπεδο VDI

Δημιουργία νέων Images / Desktop Virtualization Περιβαλλόντων
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:

Πτυχίο, κατά προτίμηση, στον τομέα της Πληροφορικής

Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής

Εξειδικευμένες γνώσεις Windows Technology

Γνώσεις Desktop Virtualization (επιθυμητές)

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1), συμπεριλαμβανομένης τεχνικής ορολογίας
πληροφορικής

Ικανότητες / Δεξιότητες: Δημιουργική Σκέψη, Ομαδικό Πνεύμα, Ικανότητα Συνεργασίας
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg”
Systems Centre Technical / System Administrator / ΚΩΔ. IT2
A. Μονάδα Υποδοχής: Διεύθυνση Λειτουργιών και Υποδομών Πληροφορικής Ομίλου
B. Τόπος Εργασίας: Γέρακας Αττικής
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών:

SCOM Technical και System Administration
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:

Πτυχίο, κατά προτίμηση, στον τομέα της Πληροφορικής

Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής

Εξειδικευμένες γνώσεις: Windows Technology

Γνώσεις IIS Environment, SQL Environment, Active Directory (επιθυμητές)

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1), συμπεριλαμβανομένης τεχνικής ορολογίας
πληροφορικής

Ικανότητες / Δεξιότητες: Δημιουργική Σκέψη, Ομαδικό Πνεύμα, Ικανότητα Συνεργασίας
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg”
Web Developer / ΚΩΔ. IT3
Α. Μονάδα Υποδοχής: Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής
Β. Τόπος Εργασίας: Γέρακας Αττικής
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών:

Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης εφαρμογών και ειδικά στην ανάπτυξη Web εφαρμογών
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:

Ακαδημαϊκές σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής

Επιθυμητές γνώσεις σε τεχνολογίες:

.net framework

Javascript / Typescript, HTML, CSS

Node.Js

Sql Server και noSql Databases

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)

Ικανότητες / Δεξιότητες: Ομαδικό Πνεύμα, Ικανότητα Συνεργασίας
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg”
Web Developer / ΚΩΔ. IT4
Α. Μονάδα Υποδοχής: Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής
Β. Τόπος Εργασίας: Γέρακας Αττικής
Γ. Περιγραφή Κύριων Εργασιών:

Κατανόηση και συλλογή επιχειρηματικών απαιτήσεων για τις εκάστοτε υπό ανάπτυξη ανάγκες

Κατανόηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Λογικών και
Φυσικών Μοντέλων

Σχεδιασμός και υλοποίηση ETL διαδικασιών με κατάλληλη χρήση εργαλείων ανάπτυξης (κατά
προτίμηση SQL Server Integration Services)

Εφαρμογή διαδικασίας Testing & Bug fixing κατά την διάρκεια της ανάπτυξης ETL διαδικασιών
Δ. Προδιαγραφές Θέσης:

Πτυχίο, κατά προτίμηση, σε τομείς Πληροφορικής / Εφαρμογών Πληροφορικής

Μεταπτυχιακές σπουδές, κατά προτίμηση, σε τομείς Βάσεων Δεδομένων ή Business Analytics

Εξειδικευμένες γνώσεις:

Γνώση θεμελιωδών εννοιών Data Warehouse (ETL, Staging/Target Area, OLAP, Dimensional
Modelling, Data Marts κ.τ.λ.)

Καλή γνώση T-SQL

Εξοικείωση με τουλάχιστον ένα εμπορικό DWH/BI stack, κατά προτίμηση Microsoft (MSSQL
Server RDBMS, Integration Services - SSIS, Analysis Services - SSAS, Reporting Services SSRS)

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)

Ικανότητες / Δεξιότητες: Ομαδικό Πνεύμα, Ικανότητα Συνεργασίας