Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων Έκτακτης Εξεταστικής Περιόδου

Download Report

Transcript Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων Έκτακτης Εξεταστικής Περιόδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δ11
08:00-10:00
8ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ
Δο
15:30 - 18:00
6ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΣΤΑΤ Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελεγκτική
Κ. Καραμάνης
ΜΑΘΗΜΑ
Π. Βασσάλος
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου
και Επικοινωνία ΑνθρώπουΥπολογιστή
Ειδικά Θέματα Χρημ/μικής
Λογιστικής (Λογιστική Εταιρειών)
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Επιχειρηματικότητα
Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης
Τεχνολογία Λογισμικού
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Οικονομετρικές Εφαρμογές
Μακροοικονομική
Μακροοικονομική
Ηλεκτρονική Επικοινωνία
Διοίκηση Επωνυμιών
Σ. Σπύρου
Κ. Δράκος
Σ. Δημητριάδης
Γ. Πανηγυράκης
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Ι. Μούρτος
Α25
08:00-10:00
6ο ΔΕΤ + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
Δο
08:00-10:00
6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
Δ11
Δο
Α24
Α21
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-11:00
2ο ΣΤΑΤ
4ο ΟΙΚ
8ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕ
6ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ
Δ21
10:15-12:15
6ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ
Δ23
Α31
Α32
Α44
Α25
10:15-12:15
10:15-12:15
10:15-12:15
10:15-12:15
10:15-12:15
Γ
11:15-14:15
6ο ΔΕΟΣ
4ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ)
4ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω)
4ο Μ&Ε + ΟΔΕ
6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
4ο ΔΕΤ + 8ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ +
ΟΔΕ
Α21
11:15-14:15
8ο ΠΛΗΡ
Α, Β
Δ22
Α44
12:30-14:30
12:30-14:30
12:30-14:30
6 ΔΕΟΣ + ΟΔΕ
8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ
4ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + OIK
Τεχνολογίες και Προγραμματισμός
Εφαρμογών στον Ιστό
Οικονομική Ανάπτυξη
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Α23
12:30-14:30
8ο ΟΔΕ + ΠΛΗΡ
Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Α. Ζαρκάδα
Δ11
12:30-14:30
2ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΔΕΤ
Εισαγωγή στην Επικοινωνία
Γ. Λεκάκος
Ε. Δεδούλης
Ε. Ιωαννίδης
Ι. Πεπελάση
Α. Μπάλλας
Ν. Διαμαντίδης
Σ. Παγκράτης
Ι. Κωτίδης
Π. Τσακλόγλου
Π. Σακελλάρης
Ι. Βρόντος
Ε. Αποσπόρη - Α.
Ευαγγελάτος - Δ.
Λυμπερόπουλος
Σελίδα 1 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αμφ.Δεριγνύ, Γ
Β
14:30-17:30
14:45-16:45
2ο ΠΛΗΡ + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
4ο ΔΕΟΣ
Προγραμματισμός Η/Υ με Java
Μικροοικονομική ΙΙΙ
Β. Σύρης
Χ. Μήλλιου
Α44
14:45-16:45
8ο ΣΤΑΤ
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
Β. Βασδέκης - Π. Μερκούρης
Α24
14:45-16:45
6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΣΤΑΤ
Κ. Ανδρουτσόπουλος
Δ21
14:45-16:45
2ο ΟΙΚ (Α-Λ)
Δο
14:45-16:45
2ο ΟΙΚ (Μ-Ω)
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Αρχές Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής
Αρχές Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής
Χ, Υ
14:45-16:45
2ο ΛΟΧΡΗ + 8ο Μ&Ε + ΔΕΟΣ Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο
Χ. Ταρνανίδου
Α23
14:45-16:45
6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
Έρευνα Μάρκετινγκ
Γ. Σιώμκος - Μ. Ψιλούτσικου
Β
Δ21
Δ22, Δ23
Α44
Α21
Α25
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:45-20:45
6ο Μ&Ε + 8ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
2ο ΔΕΟΣ
2ο ΟΙΚ
6ο ΣΤΑΤ
8ο ΛΟΧΡΗ + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
8ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ
Δ. Σκαρμέας
Σ. Μπλαβούκος
Σ. Αρβανίτης
Ι. Ντζούφρας
Κ. Χαλέβας
Μ. Τίτσιας
Δ21
19:15-21:15
8ο ΔΕΟΣ
Δίκτυα Διανομής και Logistics
Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε.
Στατιστική ΙΙ
Ανάλυση Δεδομένων
Φορολογική Λογιστική
Μηχανική Μάθηση
Δίκαιο Ανταγωνισμού & Εποπτείας
Αγορών της Ε.Ε.
Α21
19:15-21:15
4ο ΟΙΚ
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης Ι. Κατσελίδης
Α43
Δ23
19:15-21:15
19:15-21:15
Β
19:15-21:15
8ο ΟΔΕ
8ο Μ&Ε + ΔΕΤ
8ο + 6ο ΟΔΕ + ΔΕΤ + ΔΕΟΣ +
ΟΙΚ
Τραπεζική Διοικητική
Διαπραγματεύσεις
Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής
Τεχνολογίας
Δ. Γκίκας
Κ. Μιχαλοπούλου
Γ. Καρύδης
Γ. Κουρέτας
Η. Καπουτσής
Γ. Σιώμκος - Α.
Βασιλικοπούλου
Σελίδα 2 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Β
Α31
Α22
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-10:00
6ο ΛΟΧΡΗ + ΠΛΗΡ
8ο ΟΔΕ + ΔΕΤ
2ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΟΔΕ
Α32
08:00-10:00
8ο ΔΕΤ + 8ο Μ&Ε
Η/Υ 1
08:00-10:00
6ο ΟΔΕ
Δ23
10:15-12:15
6ο ΔΕΤ
Αμφ.Δεριγνύ
Δ11
Α
10:15-12:15
10:15-12:15
10:15-12:15
Γ
10:15-12:15
Α32
10:15-12:15
2ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ)
2ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω)
6ο ΟΔΕ + ΣΤΑΤ
4ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΔΕΤ
Διοίκηση Πωλήσεων
+ ΟΔΕ
6ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ
Συγκριτική Πολιτική
Α44
10:15-12:15
6ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚ
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Δ. Καρλής
Η/Υ 2, 3
10:15-12:15
2ο Μ&Ε (Α-Ω)
Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ
Η. Μπαλαφούτης - Μ.
Ψιλούτσικου
Α22, Α23, Α24
10:15-13:15
Αλγόριθμοι
Ι. Μήλης
Α44
12:30-14:30
Δ23
12:30-14:30
Η/Υ 3
12:30-14:30
Δο
12:30-14:30
Αμφ.Δεριγνύ
12:30-14:30
Β
12:30-14:30
Δ21, Δ22
12:30-14:30
Α32
12:30-14:30
4ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ +
ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΔΕΤ
8ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣ
Εισαγωγή στην Οικονομετρία
Διοίκηση Απόδοσης
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Ψηφιακή Καινοτομία &
Επιχειρηματικότητα
Μεθοδολογίες Σχεδίασης και
Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστημάτων
Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής
Συμπεριφοράς και ΔΑΠ
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Διαχείριση Επενδύσεων
Λ. Ρομπόλης
Α. Παπαλεξανδρής
Γ. Πολύζος
Γ. Δουκίδης
Ξ. Μαμάκου
Ι. Νικολάου
Φ . Μακαντάση
Π. Προδρομίδης
Α. Δράκος
Β. Σταθακόπουλος
Γ. Παγουλάτος
Επιχειρηματικότητα
Α. Ιωαννίδης
Ανάλυση και Σχεδιασμός
4ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ
Α. Πουλούδη - Ξ. Μαμάκου
Πληροφοριακών Συστημάτων
Προχωρημένη Υπολογιστική
Χρηματοοικονομική (Συστήματα
Γ. Χαλαμανδάρης
8ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕ
Πληροφορικής Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης)
2ο Μ&Ε + ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ
Φ. Κοκκινάκη - Μ.
Συμπεριφορά Καταναλωτή
+ ΔΕΟΣ
Ψιλούτσικου
4ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ + ΟΔΕ
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ
Α. Βλάχου
Τεχνολογία Επιχειρηματικού
8ο ΟΔΕ
Επανασχεδιασμού και Πληροφοριακά Δ. Καρδαράς
Συστήματα
2ο ΔΕΟΣ
Στατιστική
Ι. Μπίλιας - Α. Ντέμος
Προχωρημένες Μέθοδοι
8ο ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ
Π. Μερκούρης
Δειγματοληψίας
Σελίδα 3 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Α42
Δο
13:30-16:00
14:45-16:45
8ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ
6ο ΟΙΚ
Θεωρία Πληροφορίας
Οικονομική Ανάπτυξη
Ι. Κοντογιάννης
Θ. Παλυβός
Δ11
14:45-16:45
6ο Μ&Ε + ΣΤΑΤ + ΔΕΟΣ + ΟΙΚ Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Σ. Δημητριάδης
Α
14:45-16:45
8ο ΛΟΧΡΗ + ΟΔΕ
Α. Βρεχόπουλος
Η/Υ 1, 2, 3
14:45-16:45
2ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
Β
14:45-16:45
6ο ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ
Α31
14:45-16:45
2ο ΔΕΤ
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Στοιχεία Υπολογιστικών &
Πληροφοριακών Συστημάτων
Μακροοικονομική ΙΙΙ
Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη
Διοίκηση και Τεχνολογία
Α24, Α25
16:15-18:15
2ο ΠΛΗΡ
Πιθανότητες
Ι. Κοντογιάννης - Σ. Τουμπής
Α31
17:00-19:00
6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣ
Χ
17:00-19:00
4ο ΛΟΧΡΗ
Α32
17:00-19:00
Α21
18:15-21:15
Αμφ.Δεριγνύ
19:15-21:15
Δ11
19:15-21:15
Δο
19:15-21:15
8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ
6ο ΠΛΗΡ + 6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ +
ΣΤΑΤ
8ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΔΕΤ
4ο ΔΕΟΣ + 8ο ΛΟΧΡΗ +
ΠΛΗΡ + ΟΙΚ
2ο ΔΕΤ
Α31
19:15-21:15
4ο ΟΔΕ
Α22
19:15-21:15
8ο ΟΙΚ
Δ. Καρδαράς - Ξ. Μαμάκου
Γ. Οικονομίδης
Ε. Βουδούρη
Διαχείριση Συγκρούσεων &
Διαπραγματεύσεις
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική
των Επιχειρήσεων
Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.
Γ. Παγουλάτος
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
Ι. Κωτίδης
Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ
Γ. Μπάλτας
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Α. Πλιάκος
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
Μάρκετινγκ ΙΙ (Συμπεριφορά
Καταναλωτή)
Α. Καζάνας
Η. Καπουτσής
Γ. Λελεδάκης
Α. Ζαρκάδα
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις Η. Τζαβαλής
Σελίδα 4 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αμφ.Δεριγνύ
08:00-10:00
2ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) + ΟΔΕ
Δ11
08:00-10:00
2ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) + ΟΔΕ
Δο, Δ21, Δ22, Δ23
08:00-10:00
6ο ΟΔΕ (Α-Ω) + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ
Α24
08:00-10:00
Γ
Α31
Α21
08:00-10:00
08:00-10:00
08:00-11:00
6ο ΔΕΤ + 8ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ +
ΟΙΚ + ΣΤΑΤ
2ο ΔΕΟΣ
2ο ΣΤΑΤ
6ο ΠΛΗΡ
Α
10:15-12:15
4ο ΟΔΕ (Α-Λ) + ΟΙΚ
Β
10:15-12:15
4ο ΟΔΕ (Μ-Ω) + ΟΙΚ
Α42
10:15-12:15
8ο ΔΕΟΣ
Αμφ.Δεριγνύ, Δ11
10:15-12:15
Α23
Α44
Χ
Α
Δ22
10:15-12:15
11:15-14:15
12:30-14:30
12:30-14:30
12:30-14:30
Β
12:30-14:30
Αμφ.Δεριγνύ
Α31
Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε
Χ. Παυλόπουλος
Επιχειρησιακά Προβλήματα
Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε
Ι. Βρόντος - Μ. Αϋφαντή
Επιχειρησιακά Προβλήματα
Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική Β. Παπαδάκης
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Γ. Ιωάννου
Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ
Κατανεμημένα Συστήματα
Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ρυθμίσεις
Εμπορικών και Οικονομικών
Συναλλαγών)
Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ρυθμίσεις
Εμπορικών και Οικονομικών
Συναλλαγών)
Περιφερειακή Ανάπτυξη &
Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.
Π. Κωνσταντίνου
Α. Γιαννακόπουλος
Β. Καλογεράκη
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Θ. Παλυβός
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Θεωρία Παιγνίων & Αποφάσεων
Μαθηματικά ΙΙ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Μαθηματικά ΙΙ
Δ. Μπουραντάς
Ε. Μαρκάκης
Α. Ξεπαπαδέας
Ε. Νικάνδρου
Ε. Κρητικός
Χ. Ταρνανίδου
Α. Κουλορίδας
Α. Χριστοφόρου
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας
Ι. Πεπελάση
12:30-14:30
12:30-14:30
4ο ΟΙΚ + 6ο ΛΟΧΡΗ + ΣΤΑΤ +
ΠΛΗΡ
4ο ΔΕΤ + ΔΕΟΣ
8ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ
2ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ
2ο Μ&Ε + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ
2ο ΔΕΤ
2ο ΟΙΚ + ΔΕΟΣ + ΠΛΗΡ +
ΟΔΕ
ΕΕ ΟΔΕ + 6ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ
4ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚ
Εργατικό Δίκαιο
Αναλογιστικά Ι
Α22
14:30-16:30
2ο ΠΛΗΡ (Α-Λ)
Λογιστική
Α23
Α
14:30-16:30
14:45-16:45
Δ21
14:45-16:45
Δ23
14:45-16:45
Δ11
Α31
Α21
14:45-16:45
14:45-16:45
16:45-19:00
Β
17:00-19:00
Αμφ.Δεριγνύ
Δ22
Α31
Α25
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
Α22
17:00-19:00
*
17:00-19:00
2ο ΠΛΗΡ (Μ-Ω)
Λογιστική
6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ
Διοικητική Λογιστική
4ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
+ ΔΕΟΣ
Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας
6ο ΔΕΤ + ΠΛΗΡ
Λογισμικού
6ο ΛΟΧΡΗ
Διοικητική Λογιστική
8ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ
Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
8ο ΠΛΗΡ
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων
Επιχειρησιακή Στρατηγική &
6ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
4ο ΔΕΟΣ
Διεθνείς Οργανισμοί
6ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
6ο ΟΔΕ + ΔΕΟΣ
Διαχείριση Κινδύνου
6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ
Διοίκηση Ποιότητας
Τεχνικές Πωλήσεων Επώνυμων
6ο ΟΔΕ
Προϊόντων
6ο ΣΤΑΤ
Προσομοίωση
Α. Κουλορίδας
Α. Ζυμπίδης
Α. Παπαδάκη - Ο.
Παυλοπούλου
Χ. Τζόβας
Σ. Κοέν
Δο
Α
Α22, Α23
Α25
19:15-21:15
19:15-21:15
19:15-21:15
19:15-21:15
8ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ + ΣΤΑΤ
6ο ΟΙΚ
6ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ
8ο ΟΔΕ
Α21
19:15-21:15
6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣ
* Το μάθημα "Προσομοίωση"
Διαχείριση Κινδύνων
Χρήμα και Τραπεζική
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διεθνής Χρηματοδοτική
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές
Διαδικτύου
Μ. Βακόλα
Δ. Σπινέλλης
Δ. Χέβας - Ν. Καραμπίνης
Τ. Κολλίντζας
Ι. Μήλης
Ε. Σαλαβού - Β.
Σταθακόπουλος
Δ. Μπουραντώνης
Ε. Ζαχαριάς
Κ. Κασιμάτης
Ε. Σόντερκβιστ
Γ. Πανηγυράκης
Π. Μπεσμπέας
Σ. Σπύρου
Γ. Σαπουντζόγλου
Α. Δημάκης
Γ. Κουρέτας
Κ. Πραματάρη
θα εξεταστεί με εργασία.
Σελίδα 5 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Α32
Α23
08:00-10:00
08:00-10:00
8ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ
8ο ΛΟΧΡΗ
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Α. Ντέμος
Προχωρημένη Οικονομετρία
Σ. Μπεκίρος
Μάρκετινγκ Κοινωνικών
Επιχειρήσεων και Μη Κερδοσκοπικών Κ. Ήντουνας
Οργανισμών
Α24
08:00-10:00
8ο Μ&Ε + ΟΔΕ + ΟΙΚ
Α25
08:00-10:00
6ο ΔΕΤ
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προιόντων Ε. Σόντερκβιστ
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική
Λογιστική (Λογιστική ΙΙ)
Βάσεις Δεδομένων
Αμφ.Δεριγνύ, Δ11
08:00-10:30
Α
08:00-11:00
4ο ΟΔΕ (Α-Ω) + 8ο ΟΙΚ +
ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ
4ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ + ΟΔΕ
Δ23
10:15-12:15
2ο ΛΟΧΡΗ
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Α31
10:15-12:15
2ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ + ΟΙΚ
Πιθανότητες ΙΙ
Δ22
Α24, Α25
10:15-12:15
10:15-12:15
4ο Μ&Ε
4ο ΔΕΟΣ
Αμφ.Δεριγνύ
10:45-12:45
2ο ΟΔΕ (Α-Ω) + ΟΙΚ
Λογιστική ΙΙ
Οικονομετρία ΙΙ
Γενικές Αρχές Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Α21
11:15:14:15
6ο ΠΛΗΡ + ΣΤΑΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ Δίκτυα Υπολογιστών
Δ23
12.30-14.30
Α23
Α25
Α31
Α44
Αμφ.Δεριγνύ , Δ11, Δ21,
Δ22
Κ. Καραμάνης - Ε. Δεδούλης Β. Ναούμ
Ε. Γιαννακουδάκης
Ε. Γαλανάκη - Λ.
Παναγιωτοπούλου
Μ. Ζαζάνης - Ι.
Παπαγεωργίου
Ε. Δεμοιράκος
Ι. Μπίλιας - Α. Ντέμος
Ο. Κυριακίδου - Ε. Σαλαβού
Γ. Σταμούλης
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Γ. Σαπουντζόγλου
12.30-14.30
12.30-14.30
12.30-14.30
12:30-14:30
8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ +
ΔΕΟΣ
6ο ΔΕΟΣ
8ο Μ&Ε
8ο ΔΕΤ
4ο ΣΤΑΤ + ΟΙΚ
Φορολογικές Πολιτικές
Επιχειρηματικότητα
Οργανωσιακή Θεωρία
Δειγματοληψία
Ν. Χριστοδουλάκης
Ε. Γαλανάκη
Γ. Σπανός
Ι. Παπαγεωργίου
13:00-15:00
4ο ΟΔΕ (Α-Ω)
Μικροοικονομική ΙΙ
Κ. Μπουρλάκης
Γ
14:45-16:45
4ο ΛΟΧΡΗ (Α-Ω) + Μ&Ε + ΔΕΤ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Δ23
14:45-16:45
6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΣΤΑΤ
Α21
14:45-16:45
8ο ΟΙΚ
Α32
14:45-16:45
8ο ΣΤΑΤ
Α24
14:45-17:45
6ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ
Α22
15:15-17:15
8ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
Χ
17:00-19:00
2ο ΟΙΚ + 2ο Μ&Ε
Α44
Α32
Α31
Α42
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
19:00-21:00
6ο ΛΟΧΡΗ
6ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ
2ο ΔΕΤ + 6ο ΟΔΕ + ΣΤΑΤ
8ο ΠΛΗΡ
Α
19:15-21:15
6ο ΛΟΧΡΗ
Α32
19:15-21:15
6ο ΟΙΚ + ΟΔΕ
Δ11, Δ21, Δ22
19:15-21:15
6ο ΟΔΕ
Δ23
19:15-21:15
6ο Μ&Ε
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και
Συστημάτων Αποφάσεων
Διάρθρωση και Προβλήματα της
Ελληνικής Οικονομίας
Στατιστικές Μέθοδοι για το
Περιβάλλον και την Οικολογία
Εννοιολογική Μοντελοποίηση
Συστημάτων
Δημόσιες Σχέσεις και Επιχειρησιακή
Ηθική
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
ΙΙ
Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος
Βιοστατιστική Ι
Προγραμματισμός Ι
Τεχνολογία Πολυμέσων
Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών και
Τραπεζικών Υπηρεσιών
Οικονομετρία ΙΙ
Αγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή
Ορολογία
Αγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή
Ορολογία
Σ. Σπύρου - Μ. Αγοράκη
Χ. Ταραντίλης
Ε. Λουρή
Π. Μπεσμπέας
Π. Κωνσταντόπουλος
Γ. Πανηγυράκης
Α. Φιλιππόπουλος
Γ. Χαλαμανδάρης
Ν. Δεμίρης
Γ. Λεκάκος
Γ. Πολύζος
Γ. Πανηγυράκης
Α. Κυριαζίδου
Φ. Καραμητρόγλου
Φ. Καραμητρόγλου
Σελίδα 6 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Α
08:00-10:00
2ο ΟΔΕ
Δ22
08:00-10:00
8ο Μ&Ε + ΟΙΚ
Δο
08:00-10:00
6ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ + ΔΕΟΣ
Δ11
08:00-10:00
2ο ΟΙΚ + ΟΔΕ
Μακροοικονομική Θεωρία και
Πολιτική
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών
Παραγώγων
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Α24, Α25
08:00-10:00
4ο ΔΕΟΣ + ΟΙΚ
Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε. Μ. Κατσίμη
Α31
08:00-10:00
6ο ΔΕΤ + ΟΔΕ + ΟΙΚ
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Α. Βρεχόπουλος
Α21, Α22
08:00-10:00
4ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ + ΔΕΤ
Λειτουργικά Συστήματα
Ι. Μήλης - Ι. Κωνσταντίνου
Η/Υ 3
10:15-11:45
2ο Μ&Ε
Μ. Μάγγου
Αμφ.Δεριγνύ
10:15-12:15
ΕΕ ΟΔΕ (Α-Ω) + ΠΛΗΡ + ΔΕΤ
Α32
Α44
Α43
10:15-12:15
10:15-12:15
10:15-12:15
6ο ΔΕΟΣ
4ο ΣΤΑΤ
4ο ΔΕΤ
Δ21
10:15-13:15
8ο ΟΙΚ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ
Εισαγωγή στην Επικοινωνία
Διάρθρωση και Προβλήματα της
Ελληνικής Οικονομίας
Θέματα Διεθνούς Οικονομίας
Μαθηματικές Μέθοδοι
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική
Οργάνωση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση &
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Οικονομικά των Δικτύων
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Τιμολογιακή Στρατηγική
Επίσημες Στατιστικές
Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική
Στρατηγική
Ανάλυση και Μοντελοποίηση
Διαδικασιών και Συστημάτων
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μαθηματικά ΙΙ
Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών
Εξαγωγικό Μάρκετινγκ και
Παγκοσμιοποίηση (Διεθνές
Μάρκετινγκ)
Α
10:15-13:15
Α42
Α32
Α44
Α43
11:00-13:15
12:30-14:30
12:30-14:30
12:30-14:30
8ο ΛΟΧΡΗ + ΠΛΗΡ + ΟΔΕ +
ΔΕΤ
8ο ΠΛΗΡ
ΕΕ ΟΔΕ + OIK
6ο Μ&Ε
8ο ΣΤΑΤ + ΟΔΕ + ΟΙΚ
Δο
12:30-14:30
6ο ΔΕΟΣ + ΟΔΕ
Δ23
13:30-15:30
6ο ΔΕΤ + ΟΙΚ + ΠΛΗΡ
Α, Β
Α21, Α22
13:30-15:30
13:30-15:30
4ο ΟΙΚ + ΣΤΑΤ + ΠΛΗΡ
2ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ
Α42
13:30-15:30
6ο ΛΟΧΡΗ
Α24
14:30-16:30
8ο ΟΔΕ
Δ23
15:45-17:45
6ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ
Χ
15:45-17:45
8ο ΔΕΟΣ + 8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ
Α21, Α22
Α44
Α31
Α
Η/Υ 3
Δο
Α21
Α31
15:45-17:45
15:45-17:45
15:45-18:15
16:45-18:45
18:00-20:00
18:00-20:00
18:00-21:00
18:30-20:30
Α22
Α44
Γ. Βάμβουκας
Α. Γιαννόπουλος
Ε. Καβουσανός
Ε. Τσιώνας
Γ. Βάμβουκας
Π. Κωνσταντίνου
Μ. Ζαζάνης
Π. Λουρίδας
Ι. Κατσουλάκος
Δ. Γκίκας - Α. Παπαδάκη
Γ. Σταμούλης
Ε. Τρούλη
Κ. Ήντουνας
Π. Μερκούρης
Λ. Πεχλιβάνος
Α. Πουλυμενάκου
Α. Φιλιππόπουλος
Π. Κατερίνης
Γ. Σιουγλέ
Γ. Πανηγυράκης
Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα Ε. Φουστούκου
2ο ΔΕΤ
6ο ΣΤΑΤ +ΔΕΟΣ + ΟΙΚ
4ο ΛΟΧΡΗ (Α-Ω) + ΔΕΤ
4ο ΟΔΕ + 4ο Μ&Ε + ΣΤΑΤ
2ο ΔΕΟΣ
6ο ΟΙΚ + ΕΕ ΟΔΕ + ΠΛΗΡ
8ο ΠΛΗΡ
6ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς
Εμπορίου
Λογιστική ΙΙ
Μη Παραμετρική Στατιστική
Λογιστική Κόστους
Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι
Εφαρμογές Πληροφορικής
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
Ασφάλεια Δικτύων
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ
Γ. Σιουγλέ
Ι. Βρόντος
Δ. Χέβας - Ο. Βλησμάς
Α. Δράκος
Ε. Γιαννακουδάκης
Ν. Βέττας
Ι. Μαριάς
Α. Παπαδάκη
19:00-21:00
ΕΕ ΟΔΕ
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Ο. Κυριακίδου - Ε. Σαλαβού
19:00-21:00
8ο Μ&Ε + ΟΙΚ
Σχεδιασμός και Ανάλυση
Προωθητικών Ενεργειών
Π. Αργουσλίδης
Π. Χατζηπαναγιώτου
Σελίδα 7 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Α31
08:00-10:00
2ο ΟΙΚ + 8ο Μ&Ε
Α43, Α44
08:00-10:00
8ο ΟΔΕ
Α21, Α22
Δ21
08:00-10:00
08:00-10:00
2ο ΛΟΧΡΗ
4ο ΔΕΤ
Δ23
08:00-10:30
8ο ΠΛΗΡ
Α43
10:15-12:15
8ο ΟΔΕ
Δ11
10:15-12:15
Α44
10:15-12:15
8ο Μ&Ε + ΠΛΗΡ + ΟΙΚ +
ΔΕΟΣ
8ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΔΕΟΣ
Δο
10:15-12:15
2ο ΔΕΤ
Α22
10:15-12:15
8ο ΔΕΟΣ
Η/Υ 3
10:15-12:15
2ο ΣΤΑΤ
Δ21
10:15-12:45
Δ22
10:15-12:45
4ο ΛΟΧΡΗ (Α-Λ) + ΔΕΟΣ +
ΠΛΗΡ + ΔΕΤ
4ο ΛΟΧΡΗ (Μ-Ω) + ΔΕΟΣ +
ΠΛΗΡ + ΔΕΤ
Α42
10:45-13:45
8ο ΠΛΗΡ + ΟΔΕ + ΟΙΚ
Α
12.30-14.30
6ο ΔΕΤ + ΔΕΟΣ
Β, Γ
12.30-14.30
2ο ΟΔΕ (Α-Ω)
Α23
12:30-14:30
8ο Μ&Ε
Δ11
12:30-14:30
4ο ΟΙΚ
Ιδιωτικό Δίκαιο Ι
Διοίκηση Τεχνολογίας στις
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Επαλήθευση, Επικύρωση &
Συντήρηση Λογισμικού
Διαδίκτυο και Επιχειρηματικά
Πληροφοριακά Συστήματα
Ε. Τρούλη
Διεθνές Μάρκετινγκ
Δ. Σκαρμέας
Περιφερειακή & Αστική Οικονομική
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία
και στην Διοίκηση Ι
Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και
Στατιστική με R
Ε. Καραβέλη
Δ. Μανωλόπουλος
Α. Επίσκοπος
Α. Ρεφενές
Ν. Μαλεύρης
Δ. Καρδαράς - Ξ. Μαμάκου
Α. Γιαννακόπουλος
Σ. Σκούρας
Δ. Καρλής
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Δ. Χέβας
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Χ. Τζόβας
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιχειρησιακή Πολιτική και
Στρατηγική
Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική για
τη Διοίκ. Επιχειρήσεων)
Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών
Δεξιοτήτων
Εισαγωγή στην Οικονομετρία
Ι. Κωτίδης
Ε. Βουδούρη
Π. Λορεντζιάδης
Λ. Παναγιωτοπούλου
Α. Κυριαζίδου
Σελίδα 8 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δ21, Δ22
Δ11
Δ23
14:00-17:00
14:45-16:45
14:45-16:45
Α31
14:45-16:45
Α21
14:45-16:45
Α22
14:45-16:45
Δ21
17:15-19:15
Α24
17:15-19:15
Α31
17:15-19:15
Α31
17:15-19:15
Α31
17:15-19:15
Δ21
19:30-21:00
Δ21
19:30-21:00
Δ21
19:30-21:00
Δ21
19:30-21:00
Δ21
19:30-21:00
Δ21
19:30-21:00
4ο ΠΛΗΡ + ΟΙΚ
4ο Μ&Ε + ΟΙΚ
6ο ΟΙΚ + ΟΔΕ + ΠΛΗΡ
Αυτόματα & Πολυπλοκότητα
Πολιτική Προϊόντος
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Παραγωγής
6ο ΟΔΕ + ΟΙΚ
& Υπηρεσιών
Χρηματοοικονομικά Ακίνητης
6ο ΛΟΧΡΗ + ΟΙΚ + ΟΔΕ
Περιουσίας
Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων
8ο ΔΕΤ
Δεδομένων
Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
6ο ΟΔΕ
(Logistics)
Αγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή
6ο ΠΛΗΡ + 6ο ΔΕΤ + 6ο ΣΤΑΤ
Ορολογία
6ο ΛΟΧΡΗ + 6ο ΟΙΚ + 6ο
Αγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή
ΔΕΟΣ
Ορολογία
6ο ΟΔΕ + 6ο Μ&Ε + 6ο ΟΙΚ +
Γαλλική Γλώσσα VI– Επιχειρησιακή
6ο ΔΕΟΣ + 6ο ΠΛΗΡ + 6ο
Ορολογία
ΣΤΑΤ + 6ο ΔΕΤ
6ο ΟΔΕ + 6ο Μ&Ε + 6ο ΟΙΚ +
Γερμανική Γλώσσα VI– Επιχειρησιακή
6ο ΔΕΟΣ + 6ο ΠΛΗΡ + 6ο
Ορολογία
ΣΤΑΤ + 6ο ΔΕΤ
4ο ΟΙΚ + 4ο ΟΔΕ + 4ο ΔΕΟΣ +
Αγγλική Γλώσσα IV – Ενδιάμεσα
4ο ΠΛΗΡ + 4ο ΛΟΧΡΗ + 4ο
Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Β
Μ&Ε + 4ο ΣΤΑΤ + 4ο ΔΕΤ
4ο ΟΙΚ + 4ο ΟΔΕ 4ο ΔΕΟΣ +
4ο ΠΛΗΡ + 4ο Μ&Ε + 4ο
ΣΤΑΤ + 4ο ΔΕΤ
4ο ΟΙΚ + 4ο ΟΔΕ 4ο ΔΕΟΣ +
4ο ΠΛΗΡ 4ο Μ&Ε + 4ο ΣΤΑΤ
+ 4ο ΔΕΤ
Π. Μανιάτης
Α. Τσεκρέκος
Δ. Χατζηαντωνίου
Π. Μανιάτης
Ι. Στεφανέα
Κ. Καραγκούνη
Γ. Βομπίρη
Ι. Ζήκου
Κ. Καραγκούνη
Γαλλική Γλώσσα IV – Ενδιάμεσα
Επιχειρησιακά Γαλλικά: Μέρος Β
Γ. Βομπίρη
Γερμανική Γλώσσα IV– Ενδιάμεσα
Επιχειρησιακά Γερμανικά: Μέρος Β
Ι. Ζήκου
2ο ΟΙΚ + 2ο ΟΔΕ + 2ο ΔΕΟΣ +
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ – Βασικά
2ο ΠΛΗΡ + 2ο ΛΟΧΡΗ + 2ο
Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Β
Μ&Ε + 2ο ΣΤΑΤ + 2ο ΔΕΤ
2ο ΟΙΚ + 2ο ΟΔΕ + 2ο ΠΛΗΡ
+ 2ο Μ&Ε + 2ο ΔΕΟΣ + 2ο
ΣΤΑΤ + 2ο ΔΕΤ
2ο ΟΙΚ + 2ο ΟΔΕ + 2ο ΠΛΗΡ
+ 2ο Μ&Ε + 2ο ΔΕΟΣ + 2ο
ΣΤΑΤ + 2ο ΔΕΤ
Ε. Φουστούκου
Π. Αργουσλίδης
Ε. Βασιλάτος
Ι. Στεφανέα
Γαλλική Γλώσσα ΙΙ– Βασικά
Επιχειρησιακά Γαλλικά: Μέρος Β
Γ. Βομπίρη
Γερμανική Γλώσσα ΙΙ– Βασικά
Επιχειρησιακά: Γερμανικά Μέρος Β
Ι. Ζήκου
Σελίδα 9 από 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δ4
08:00-10:00
8ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο ΠΛΗΡ
+ 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο Μ&Ε + 8ο
ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ + 8ο ΔΕΟΣ
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ΙΙ
Β. Μπρίνια
Δ4
10:15-12:15
8ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο ΠΛΗΡ
+ 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο Μ&Ε + 8ο
ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ + 8ο ΔΕΟΣ
Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη
Διδασκαλία
Κ. Ντέλιου
Δ4
12:30-14:30
8ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο ΠΛΗΡ
+ 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο Μ&Ε + 8ο
ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ + 8ο ΔΕΟΣ
Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές
Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Θ. Ανδρούτσος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Α36
08:00-10:00
8ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο ΠΛΗΡ
+ 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο Μ&Ε + 8ο
ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ + 8ο ΔΕΟΣ
Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Διδακτική Οικονομικών Επιστημών
Β. Μπρίνια
Α36
10:15-12:15
8ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο ΠΛΗΡ
+ 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο Μ&Ε + 8ο
ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ + 8ο ΔΕΟΣ
Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Διδακτική Πληροφορικής
Θ. Ανδρούτσος - Β. Μπρίνια
Α36
12:30-14:30
8ο ΟΙΚ + 8ο ΟΔΕ + 8ο ΠΛΗΡ
+ 8ο ΛΟΧΡΗ + 8ο Μ&Ε + 8ο
ΔΕΤ + 8ο ΣΤΑΤ + 8ο ΔΕΟΣ
Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία
Α. Ράλλη - Σ. Τάνταρος
Τελευταία ενημέρωση 27/1/2017
Αθήνα, 27 / 1 / 2017
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Σελίδα 10 από 10