βοηθητικοι πινακες πετρογραφιας

Download Report

Transcript βοηθητικοι πινακες πετρογραφιας

Πετρογραφία Ιζηματογενών
Έντυπο περιγραφής
Ονοματεπώνυμο ..................................................................................................................
Ημερομηνία .........................................................................................................................
Αριθμός δείγματος ...............................................................................................................
Κλαστικά πετρώματα
Λεπτή τομή ..........................................................................................................................
Φαινόμενο μέγεθος κόκκων ................................................................................................
Στρογγυλότητα ....................................................................................................................
Ταξινόμηση .........................................................................................................................
Κλαστικά συστατικά %
Χαλαζίας ..............................................................................................................................
Τύποι χαλαζία
μονοκρυσταλλικός ................................................................................................. %
πολυκρυσταλλικός ................................................................................................. %
Αστριοι ................................................................................................................................
Λιθοκλάστες ........................................................................................................................
Μοσχοβίτης .........................................................................................................................
Βιοτίτης ...............................................................................................................................
Βαρέα ορυκτά ......................................................................................................................
Διαφανή ορυκτά ..................................................................................................................
Ανθρακικά ...........................................................................................................................
Κύρια μάζα ...................................................................................................................... %
Τύπος πορώδους
πρωτογενές ............................................................................................................ %
δευτερογενές .......................................................................................................... %
ιστολογική ωριμότητα.....................................................................................................
ορυκτολογική ωριμότητα.................................................................................................
Διαγενετικά συστατικά
Συνδετικό υλικό ...................................................................................................................
Αλλα αυθιγενή ορυκτά ........................................................................................................
Ενδείξεις συμπίεσης ............................................................................................................
Παρατηρήσεις .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Πετρολογικός τύπος (ονομασία) .......................................................................................
Ιχνογράφηση τομής