Μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει: Υπεύθυνο

Download Report

Transcript Μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει: Υπεύθυνο

Μεγάλη Φαρμακευτική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει:
Υπεύθυνο Υποκαταστήματος ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
με Έδρα την Χαλκίδα
Αρμοδιότητες/Καθήκοντα:
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει:




Την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία τοπικά του Προσωπικού
Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαδικασιών για την ομαλή
λειτουργία.
Την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των νέων εργαζομένων.
Τη διαχείριση και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.
Απασχόληση σε σπαστό ωράριο (πρωί – απόγευμα) στο γραφείο
Απαραίτητα προσόντα:






Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού.
Τουλάχιστον 3χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Φαρμακευτική ή σε
ιατρική διαγνωστική ή στον ευρύτερο χώρο της Υγείας.
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, εμπειρία ανάπτυξης Ανθρωπίνου
Δυναμικού.
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα.
Γνώσεις Η/Υ (CRM, MS Office)
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Προσφέρονται:



Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών & παροχών.
Άριστες συνθήκες εργασίας.
Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά
αναπτυσσόμενο οργανισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους
σημειώματα.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικού