ανακοινωση

Download Report

Transcript ανακοινωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των διαδικασιών του,
σχεδίασε και υλοποίησε το Μητρώο Παροχών το οποίο περιέχει το σύνολο των
αποζημιούμενων ειδών και υπηρεσιών του Οργανισμού.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν.4447/16 (αρ.34) , ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να χρησιμοποιεί
και να επεξεργάζεται από κοινού με το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. το ήδη υπάρχον σε αυτή
Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, το οποίο μπορεί να διατηρεί στον Οργανισμό,
να το χρηματοδοτεί και να το επεξεργάζεται.
Ως εκ τούτου καλούνται, οι εισαγωγείς/κατασκευαστές των παρακάτω κατηγοριών
ειδών:













Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής
Οπτικά
Αναπνευστικά
Ορθοπεδικά
Ακουστικά Βαρηκοϊας
Επιθέματα
Υλικά αποσιδήρωσης
Οστομικά Υλικά
Καθετήρες
Υλικά Περιτοναϊκής Κάθαρσης & Αιμοκάθαρσης
Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη
Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό
Λοιπός Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός
να εγγραφούν και να αιτηθούν την έγκριση των ειδών που διαθέτουν, στο νέο μητρώο
Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. – Ε.Ο.Π.Υ.Υ στη διεύθυνση:
http://apps.eopyy.gov.gr
Οι αιτήσεις που θα καταχωρηθούν θα αξιολογηθούν από το Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. και τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στα αντίστοιχα είδη θα αποδοθούν νέοι μοναδικοί κωδικοί Μητρώου.
Σημειώνεται πως, από 01/01/2017 ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αποζημιώνει αποκλειστικά είδη τα
οποία έχουν ενταχθεί στο νέο μητρώο Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και διαθέτουν τη
σχετική έγκριση.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ