ενισχυτικη-θεσσαλια

Download Report

Transcript ενισχυτικη-θεσσαλια

ΑΔΑ: 6ΦΕ64653ΠΣ-ΣΚΚ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.08 13:21:46
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
---
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. - Πόλη
Ιστοσελ.
Πληροφ.
Τηλέφωνο
Fax
Email
:
:
:
:
:
:
:
Λάρισα,
08/12/2016
Αρ. πρωτ.: 15035
Μανδηλαρά 23
41222-Λάρισα
http://thess.pde.sch.gr
Μότσιου –Λούκουτου
2410539213
2410539219
tpekbthes@ thess.pde.sch.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Ορισμός Σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και
Υ.Σ.Κ.Α.Ε. ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο
πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2016-2017» με MIS 5001952, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμό 84172/ΙΒ/2010 (1180/Β) ΥΑ, η οποία τροποποίησε τη με αρ. πρωτ.
Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (1340/Β) ΥΑ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών
μονάδων και ΣΕΚ των συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Τη με αρ. πρωτ. 10522/05-08-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» στους Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση», το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης καθώς και τις
τροποποιήσεις αυτού.
ΑΔΑ: 6ΦΕ64653ΠΣ-ΣΚΚ
3. Τη με αριθμό πρωτ. 169770/Δ2/12-10-2016 (ΦΕΚ 3406/τB/21-10-2016) Υπουργική
Απόφαση με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής
εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως
αυτή εκδίδεται, τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος
εφαρμογής του προγράμματος.
Αποφασίζουμε
Για το σχολικό έτος 2016-2017, ορίζουμε τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης
(Σ.Κ.Α.Ε.) και τους Υπευθύνους Σ.Κ.Α.Ε., στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με MIS 5001952, στους Άξονες
Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:
Α/Α
1
ΔΔΕ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Σ.Κ.Α.Ε.
2ο Γ/σιο Καρδίτσας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΟΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΟ
Σ.Κ.Α.Ε.
ο
1. 2 Γυµνάσιο Καρδίτσας,
2. 5ο Γυµνάσιο Καρδίτσας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Σ.Κ.Α.Ε.
Νεοχωρίτης Νικόλαος
1. 6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας,
ο
6 Γυµνάσιο
Καρδίτσας
ο
3 Γυµνάσιο
Καρδίτσας.
ο
2.
1 Γυµνάσιο Καρδίτσας,
3.
4 Γυµνάσιο Καρδίτσας,
4.
7 Γυµνάσιο Καρδίτσας
1.
3 Γυµνάσιο Καρδίτσας,
2.
Γυµνάσιο –Λ.Τ. Μητρόπολης
ο
ο
Παπαμαργαρίτης
Κων/νος
ο
Κοβάνογλου Εμμανουήλ.
ο
1. 1 Γυµνάσιο Σοφάδων,
ο
1 Γυµνάσιο Σοφάδων
2. Γυµνάσιο Λεονταρίου
Κουρτεσιώτης Δημήτριος
ο
1. 1 Γυµνάσιο Μουζακίου
ο
1 Γυµνάσιο
Μουζακίου
2.
Γυµνάσιο – Λ.Τ. Μαγούλας
Μπάγκος Βάιος
ΑΔΑ: 6ΦΕ64653ΠΣ-ΣΚΚ
1. Γυµνάσιο Προαστίου
ο
2. 1 Γυµνάσιο Παλαµά
Γυµνάσιο Προαστίου
Γυµνάσιο – Λ.Τ. Ιτέας
3.
Κουκουλή Αναστασία
ο
1. 1 Γυµνάσιο Τρικάλων,
ο
2.
ΤΡΚΑΛΩΝ
2. 4 Γ/σιο Τρικάλων «Γιώργος
ο
1 Γυµνάσιο Τρικάλων
Σεφέρης»
Ζαψαλή Νικολέτα
ο
1. 2 Γυµνάσιο Τρικάλων
ο
2 Γυµνάσιο Τρικάλων
ο
2. 7 Γυµνάσιο Τρικάλων
Αλεξίου Θεοδόσιος
ο
1. 5 Γυµνάσιο Τρικάλων
ο
5 Γυµνάσιο Τρικάλων
2. Μουσικό Γυµνάσιο Τρικάλων
Σµιξιώτη Φανή
1. Γυµνάσιο Βαλτινού,
Γυµνάσιο Βαλτινού
Γυµνάσιο Φαρκαδόνας
ο
2 Γυµνάσιο
Καλαµπάκας
3.
ΛΑΡΙΣΑΣ
ο
2 Γ/σιο Λάρισας
2.
Γυµνάσιο Πύλης
1.
Γυµνάσιο Φαρκαδόνας
2.
Γυµνάσιο Οιχαλίας
1.
2 Γυµνάσιο Καλαµπάκας
2.
1 Γυµνάσιο Καλαµπάκας
1.
5 Γ/σιο Λάρισας,
2.
14 Γ/σιο Λάρισας,
3.
Εσπερινό Γυµνάσιο
ο
ο
ο
ο
1 Γ/σιο Λάρισας
ο
ο
ο
8 Γ/σιο Λάρισας
ο
11 Γ/σιο Λάρισας
10 Γ/σιο Λάρισας
12 Γ/σιο Λάρισας
Μπαλάνης Αδαµάντιος
ο
6 Γ/σιο Λάρισας
4 Γ/σιο Λάρισας
Κλωτσοτήρα-Τρίκα
Μαρία
ο
ο
3 Γ/σιο Λάρισας
Καγιούλης ∆ηµήτριος
ο
Παλάτος Χρήστος
Ματραπάζης ∆ηµήτριος
Ιωαννίδης ∆ηµήτριος
Περάκη Αλεξάνδρα
Λάσκαρης Αστέριος
ο
ο
15 Γ/σιο Λάρισας
1. 9 Γ/σιο Λάρισας
2. Μουσικό Σχολείο
Γερούκης Κων/νος
ΑΔΑ: 6ΦΕ64653ΠΣ-ΣΚΚ
ο
2 Γ/σιο Τυρνάβου
ο
1 Γ/σιο Τυρνάβου
Μπιζέλη Βασιλική
ο
1. 2 Γ/σιο Φαρσάλων,
ο
1 Γ/σιο Φαρσάλων
2.
Γ/σιο Βαµβακούς,
Παπαθανασίου Λουκία
3. Γ/σιο Ευϋδρίου
ο
7 Γ/σιο Λάρισας
ο
Λίτσιος Ιωάννης
13 Γ/σιο Λάρισας
Κουβούνας Θεοφάνης
Γ/σιο Αγιάς
Τζιτζιλέρη Φωτεινή
Γ/σιο Αµπελώνα
Παπακωνσταντίνου
Βασιλική
Γ/σιο Αρµενίου
Σκούφας Ιωάννης
Γ/σιο Βερδικούσας
Κυπαρίση Θεοδώρα
Γ/σιο Γιάννουλης
Μαντέ Ειρήνη
Γ/σιο Γόννων
Πατσίδης Αντώνιος
Γ/σιο ∆οµένικου
Κουκούλης Γεώργιος
Γ/σιο Καλλιθέας
Παρασκευάς Ιωάννης
Γ/σιο Κοιλάδας
Νάστου Αγλαΐα
Γ/σιο Κρανέας
Ζέρβας Νικόλαος
Γ/σιο Κρανέας
Πλιούτσια Ασπασία
ΑΔΑ: 6ΦΕ64653ΠΣ-ΣΚΚ
Γ/σιο Μακρυχωρίου
Μητσογιάννης Γεώργιος
Γ/σιο Νίκαιας
Βλάνδος Παναγιώτης
Γ/σιο Πλατυκάµπου
Νταφούλης Θεόδωρος
Γ/σιο Συκουρίου
Πανιώρας ∆ηµήτριος
Γ/σιο Τσαριτσάνης
Πλιάτσικας Κων/νος
Γ/σιο Φαλάνης
Λιντέρη Αλεξάνδρα
ο
1 Γ/σιο Ελασσόνας
4.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ντίνα-Τσιµπόλη Βασιλική
1ο Γ/σιο Βόλου
6ο Γ/σιο Βόλου
7ο Γ/σιο Βόλου
9ο Γ/σιο Βόλου
Μουσικό Σχολείο Βόλου
Γ/σιο Ιωλκού
3ο Γυµνάσιο Βόλου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2ο Γυµνάσια Βόλου
1. 8ο Γ/σιο Βόλου,
2. 5ο Γ/σιο Βόλου
Βουρδουμπάκη Ευτυχία
10ο Γυµνάσιο Βόλου
4ο Γυµνάσιο Βόλου
Σταματοπούλου Βασιλική
2ο Γυµνάσιο ν. Ιωνίας
1. 1ο Γ/σιο ν. Ιωνίας
2. 3ο Γ/σιο ν. Ιωνίας
3. 4ο Γ/σιο ν. Ιωνίας
Καμβρογιάννης Κων/νος
Χανόπουλος Δημήτριος
Γυµνάσιο ν. Αγχιάλου
Παπαδόπουλος Ιωάννης
ειδικό κατάστηµα
κράτησης νέων
(παράρτηµα Αγχιάλου)
Ρούσση Νικολέτα
1ο Γυµνάσιο Αλµυρού
1. 2ο Γυµνάσιο Αλµυρού
2. Γυµνάσιο Ευξεινούπολης
3. Γυµνάσιο Πτελεού
Φούντα Γεωργία
ΑΔΑ: 6ΦΕ64653ΠΣ-ΣΚΚ
Γυµνάσιο Βελεστίνου
1. Γυµνάσιο Στεφανοβικείου,
2. Γυµνάσιο Καναλίων
Παπακυριαζή Μαρία
Γυµνάσιο Αγριάς
Αγγελοπούλου
Αικατερίνη
Γυµνάσιο Ζαγοράς
Γυµνάσιο Τσαγκαράδας
Ζήκος Ιωάννης
Γυµνάσιο Μηλιών
Γυµνάσιο Αργαλαστής
Γυµνάσιο Κ. Λεχωνίων
Χάρλας Γεώργιος
Γυµνάσιο Σκιάθου
Ζαφειρίου Σταματία
Γυµνάσιο Σκοπέλου
Κρουσουλούδης
Χριστόφορος
Γυµνάσιο Γλώσσας
Σκοπέλου
Σανάγου Λουκία
Γυµνάσιο Αλοννήσου
Μαχαιρίδου Μερόπη
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ