Πρόσκληση - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Download Report

Transcript Πρόσκληση - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Π. Ξυνογαλά
210-6478887
[email protected]
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 3576
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, που θα προταθεί ως μέλος της
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΙΠ, καθηγητής Βασίλειος Τσίκαρης, έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3733/2009 (ΦΕΚ Α’ 7/28.1.2009) “Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ”
2. Την υπ’ αριθμ. 78508/17.05.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 252/19.05.2016) με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. Παστέρ) και ορισμός
μελών αυτού σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων .»
3. Την υπ’ αριθμ. 176976/5.11.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 833/19.11.2015) με θέμα: “Ορισμός μελών και
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ”.
4. Τον Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α’ 199/21.10.2016) «Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας
και άλλες διατάξεις»
5. Το με ΑΠ. 693/11.11.2016, έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με θέμα ‘Συγκρότηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)’
ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός (1) τακτικού και ενός
(1) αναπληρωματικού μέλους, που θα προταθούν από το ΔΣ του ΕΙΠ, ως μέλη της
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ).
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφί ας 127, Αθήν α 115 21 ● 210 64 78 800 ● Fax: 210 64 25 038 ● e-mail: library@pas teur. gr ● www. p as teur.gr
127, Vas. Sofias Ave., 115 21 Athénes, Gréce ● T e l : + 3 0 2 1 0 6 4 7 8 8 0 0 ● F a x : + 3 0 2 1 0 6 4 2 5 0 3 8 ● e m a i l : l i b r a r y @ p a s t e u r . g r ● w w w . p a s t e u r . g r
Ειδικότερα, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4429 , (Γενική Συνέλευση)
και στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο:
1. Μέλη της Γ.Σ
Ως μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και
σημαντική ερευνητική εμπειρία, που προτείνονται από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία
διαθέτουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να
υποβάλουν είτε στελέχη του ιδίου Ιδρύματος, είτε διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή
της διασποράς, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 7 παρ. 2γ και 2δ και 13
παρ 1 του ν. 4429/2016 (Α’ 199).
2. Ασυμβίβαστα
Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους
Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Α.Ε.Ι..
β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου
του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014.
3. Διάρκεια θητείας.
Η θητεία της παρούσας Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης λήγει στις 30 Ιουνίου 2018.
4. Αμοιβή – Αποζημίωση
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούνται για τη συμμετοχή τους σε αυτήν, αμοιβής
ή άλλης αποζημίωσης.
5. Διαδικασία επιλογής
Το Δ.Σ. εξετάζει το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, επιλέγει, αιτιολογημένα και με βάση
«το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των
επιλεγέντων» και προτείνει ένα κύριο και ένα αναπληρωματικό μέλος. Η συγκρότηση της
Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης θα γίνει με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
6. Αίτηση ενδιαφέροντος - Προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 30
Νοεμβρίου 2016, αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη
για την ορθότητα των αναφερομένων στοιχείων και υποχρεούνται στην προσκόμιση των
αντίστοιχων δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων, αν και όταν απαιτηθεί. Όλοι οι
ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εγγράφως μετά το πέρας της διαδικασίας.
7. Δημοσιοποίηση πρόσκλησης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αποσταλεί σε όλους τους εργαζόμενους του ΕΙΠ, θα αναρτηθεί
στους πίνακες ανακοινώσεων, στον διαδικτυακό τόπο του ΕΙΠ και στον διαδικτυακό τόπο της
ΓΓΕΤ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Καθηγητής Βασίλειος Τσίκαρης