ελληνικη δημοκρατια

Download Report

Transcript ελληνικη δημοκρατια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην την υπηρεσία : «Διοργάνωση και
Εκτέλεση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων», με στόχο κυρίως την ψυχαγωγία των
κατοίκων της πόλης.
Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Αλίμου κατά
την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και για διάστημα
δέκα επτά (17) ημερών.
Οι εκδηλώσεις, αναφέρονται στον Προϋπολογισμό της μελέτης, ενώ το πλήρες
και αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα είναι σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα που θα έχει καταθέσει ο ανάδοχος με την προσφορά του.
Λόγω της ειδικής φύσεως των υπηρεσιών δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές
για μέρος του συνόλου των ζητουμένων υπηρεσιών καθώς οι εκδηλώσεις θα πρέπει
να έχουν συνέχεια και συνάφεια.
Τα βεγγαλικά που θα χρησιμοποιηθούν, με ευθύνη του αναδόχου, θα είναι
ασφαλή για την χρήση την οποία προορίζονται, θα φέρουν σήμανση CE ή έγκριση
κυκλοφορίας και η χρήση τους θα γίνει μόνο σε εξωτερικό χώρο.
Όλες οι κατασκευές και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για
τις εκδηλώσεις θα πρέπει
να είναι ασφαλή και να φέρουν την κατάλληλη
αδειοδότηση όπου χρειάζεται.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα μέτρα για την πρόληψη τυχόν
ατυχημάτων εργαζομένων, διερχόμενων πεζών, παρευρισκόμενων στις εκδηλώσεις
και γενικά ζημιών οποιασδήποτε φύσεως έχοντας απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη.
Η δαπάνη ύψους 73.792,40 € με Φ.Π.Α 24%, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του Δήμου και από τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15.6471.0003 για το έτος 2016.
Άλιμος, Νοέμβριος 2016
Ο Α/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ