avviso-pubblico-consulta-turismo-marsala

Download Report

Transcript avviso-pubblico-consulta-turismo-marsala

v
E,
ÀvvI§O PI'BBL]CO PEI{ RI PERIUR
TEI{MIM IIIIì
-§rÈrioRra D^
IL DNUOFNII
RI]NDTI NOTO
cr. ù Cb'nm di M,Éla h. api'rvuto o ddib.ui;r d.r (l\i8lio
fmuds n"7i &, r90t?0,j,*cùrn4 iì Re§ot.mènro conemùr,
IisduTomdella(oNùxrcomùmlep6r TùÀmo:
aho lr Cvtu I'i a',tu' d.llù. J' d.E .- rlÀtr,c'm É\p'lne !d . .otr
vinùlÀr
in
d, svilunpo
Chc
trd'É Jl'[email protected]'m
dellu
i«)hpon
d' Fhùche J' n,omeMc
delrmù-o.
virà e.o.oniche conn!$e.on ilschrc ndsd.o;
delld Consulh vengo o mmin{ri dalsù\hEo con
lrowcdnncnb su,là bÀs dclLc d.siSMotri opùa1c da
pd
p(Eno
dèlle
d' pubhli(ù'o! d' appGiiù.6bo
Che
I
.omponcnli dela Co surh nùu lDtrio dn ro ad dcunà nìdenDiLr o
a{o .l 0.1 *hbÉ 2016 à *ro nubblic"b oll Alho Prrùio
del aoirn€ di Mù*la e $Lrb isirtoziomh dropagna- ar1! inponù['
l'rwro pubbli.o t r ra d*lgtrùione dcì mplìIsuloflri derl{
di
GEsqu dr i',*.ito ncll, C(Nlra cohunatc pcr il Tùrismo.^$..iaiun]
ffi ydkM
cb. &l
0:ì
ch. illo d, r di
s§odenzr
dcllawiso pubbLico ( 02 stcnhE 2016)
§ono
psvùtrI. al ,tutocollo (i.nemle (ll colrunr rochs isbÌz. trd
d' Assi iotr' m ied' nd vryctu
(iurJ
.i
ne!u\.' prlil!rc Jl, nirclM
nd cui
'o
ini di p§!fiu,ooc clle islec EsstrMdo
ù coi:lruo rùrÒdo dr
dorE*daÙv. di tutu lc
d.i
rù
@Eoi
(
1,,
,rrpr.mn", .z7x !, où riir o.
q'|'l'1 | |'Ù.
u onnaP
P
0lÙ:trll
) .r\!r rusùù r oLl;rF
{r;ìtp : É*: ouÌu1irì ù Nt,rrh a, \ìdo .n!
/
liìùlLìqnùr,§ ro!:.
nùlu:ìdJ&
'arinm
"(r0
NP\trtr oxùìuì Fr nlrr! ì!4lJnrdJu
olotrlJrtJtr
I
trr adoHr.irr
'f '
ouquolol,ji uvrn§\,
:u:p anrnasrdds
Lir,rLi
^
Lr
Ltrr:tvùxr;nm
ltìltrrr.irr
ouinnf\rr0
uo
rri
t
flll nl4trù
'r
I
ldrl
rtlnrlr\r,ddu I
troiJBr . LL.p :!trxtrnrddÙ I
,
poxa .ùLilicora al sé8Dnc nrdriTzn
lqtL![!trli?ìcc conìùL. r'r$laù il ,6ù0 e noi olt 1..È 12,00 d.l
tl bEu {hÀ,ii EI* h *8uenc d'cnuÉ: . c:ndidrtoE p.. k
dsì3 rion.ir{,0r.r ..r.ddrrcor.ùr.comtrnrl.ddTurnno".
l-a dì[email protected]ìone Dereorilc d' ciùdiddum di ctrì àllall.sdo B' d.v!
.onon.rc i ddl plBoMrr( glleriririlruogo . dlG di
n6cù.rcrd.tr74domicilio,aùpito rd.fotrico €d indff2..-mn)
ln èr,pq:lm a [email protected]
d.l D ler 196,200r , òri p.Mrli lòhni
'lEp{tu
ratri. miliai «l§[email protected] , fini del ll«ì..n,ìrMk d mmiia di cu' al
Pù quuù tror Ècvisro ùc Ècsenb dwiro pùbtìri.o si & rilèrincnlo d
ReEohftDb
conu
pÉnr. !vv;o
lÈ vigeù,apprcvdrÒ
.oi
delibÒaiÒnu
cusiliùe
o71
qrÀ pùbblim all'^lùo Prdto dd Cmu., [email protected] sul
§irn iiiui.iùlc dentnk alrn Dasim " avriri iopotu i' olr è daymib,rc l,
nDddnriu! p.r la ltrsùrEDnè dd]c donull!è
rl
-"sd"§:"