Έγγραφο 5 - Protothema.gr

Download Report

Transcript Έγγραφο 5 - Protothema.gr

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382152
Fax : 210 3617217
Ε-mail: [email protected]
Αθήνα, 04/01/2016
Αριθ. Πρωτ. :136557
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «MICRODATA ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΙCRODATA» και αριθμό ΓΕΜΗ 007040101000 (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ.
61178/001/Β/06/0362).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :
Την 07/11/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 518577, η από30/06/2014 Απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία
«MICRODATA ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007040101000 , από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι (30/06/2017) την σύγκλιση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Παλλάδος αριθμ. 91, κάτοχος του με αριθμό Χ.632498/2004 δελτίου
ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 018500205, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2) ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κορίνθου, οδός Κροκίδα αριθμ. 14, κάτοχος του με αριθμό Λ.272307/1978 και Α.Φ.Μ.
043866339. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3)ΧΑΤΖΗΚΙΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Εμμανουήλ, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Παλλάδος αριθμ. 91, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ.048594/2005 δελτίου
ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 065084576. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την
εκπροσώπηση της εταιρείας στον κ. Νικόλαο Μπάκουλη του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον οποία παρέχει την δικαιοδοσία,
όπως, ενεργώντας μόνος, ασκεί όλα τα έργα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και αναφορές,
δεσμεύοντας απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως κεκτημένος
όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και
του Καταστατικού της εταιρείας, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (αρ. πρωτ.24766/14 – 07/11/2014)
Kοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «MICRODATA ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΓΡΑΒΙΑΣ 10-12 Τ.Κ.: 10678, ΑΘΗΝΑ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα
Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: [email protected]
Ε/O.ΓΔ.110.03-02