Πρόγραμμα Σπουδών 2016-17

Download Report

Transcript Πρόγραμμα Σπουδών 2016-17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ΢ 2016 – 2017
Α΄ ΓΕΝΙΚΟ΢ ΚΤΚΛΟ΢
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ Γ.Μ.
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
3 0 0
3
Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή
Φηινινγία
Α΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
(ECTS)
1,5
5
Κιαζηθή
2.
Αξραία Διιεληθή
Θεκαηνγξαθία Η
3 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
3.
Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή
Φηινινγία
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
Δηζαγσγή ζηε
Νενειιεληθή Φηινινγία
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
Γεληθή
3 0 0
3
1,5
Γισζζνινγία Η
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢
5
Γισζζνινγία
5
Γεληθήο Παηδείαο
4.
5.
1.
1
Αξραία Διιεληθή
Ηζηνξία
*Ξέλε Γιώζζα
3 0 0
3
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ
3 0 0
0
0
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ Γ.Μ.
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
Αξρατθό Έπνο:
3 1 0
3
Όκεξνο
2.
3 0 0
3
Λαηηληθή Θεκαηνγξαθία
3.
4.
5.
1.
1,5
Β΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
(ECTS)
1,5
5
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
Κιαζηθή
1,5
5
Κιαζηθή
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
Ο ΢νισκόο
θαη ε Δπηαλεζηαθή
΢ρνιή
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
Γεληθή
Γισζζνινγία ΗΗ
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 1 ΜΑΘΖΜΑ)
3
1,5
5
Γεληθήο Παηδείαο
Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή 3 0 0
Ηζηνξία
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ
3 0 0
0
0
0
ΠΑΠΑΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ
ΚΗΑΠΗΓΟΤ
ΚΑΣ΢ΗΓΗΑΝΝΖ
ΑΡΥΑΚΖ΢
΢ΤΡΚΟΤ
Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ
0
Δηζαγσγή ζηελ Αξραία
Διιεληθή
Φηινζνθία
*Ξέλε Γιώζζα
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ΢
ΑΘΖΝΖ
ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ΢
΢ΤΡΚΟΤ
Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ Γ.Μ.
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
3
Αξραίν Διιεληθό Γξάκα: 3 0 0
Aηζρύινο- ΢νθνθιήο
2.
Λαηηληθό Έπνο: Βηξγίιηνο
3.
Βπδαληηλά Κείκελα
θαη Πνιηηηζκόο
4.
Πεξηγξαθηθή αλάιπζε
ηεο Νέαο Διιεληθήο
Π.Δ.
Γ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
1,5
5
Κιαζηθή
ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΛΗΠΚΑ
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΝΟΤ΢ΗΑ
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ΢
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 2 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
1.
2.
3 0 0
3
1,5
5
Νενειιεληθή Ηζηνξία
3 0 0
3
1,5
5
Ζ Σέρλε ηεο Ρεηνξηθήο
3 0 0
3
1,5
5
Αξραία Διιεληθή θαη
Ρσκατθή ξεηνξηθή
ζεσξία: ΑξηζηνηέιεοΚηθέξσλαο-Κντληηιηαλόο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
Ζ πνίεζε ηνπ
Μεζνπνιέκνπ
3 0 0
3
1,5
5
Γεληθήο παηδείαο
5
Γεληθήο παηδείαο
3.
4.
5.
6.
1.
Γεληθήο παηδείαο ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ΢
Βπδαληηλή Ηζηνξία
Υξήζε Φεθηαθήο
0 0 3
3
1,5
Σερλνινγίαο ζηηο
Αλζξσπηζηηθέο
Δπηζηήκεο Η
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ
*Ξέλε Γιώζζα
3 0 0
0
0
0
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΚΤΠΡΗΑΝΟ΢
Γεληθήο παηδείαο ΠΑΠΑΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ
ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ΢
ΗΚΤ/ Δ΢ΠΑ
ΔΔΓΗΠ
Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ Γ.Μ.
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
Αξραία ειιεληθή
3 0 0
3
Ηζηνξηνγξαθία:
Ζξόδνηνο
2.
Ρσκατθή Ηζηνξηνγξαθία
3 0 0
3
Γ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
1,5
5
Κιαζηθή
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ΢
1,5
5
Κιαζηθή
ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ΢
Νενειιεληθή
Πεδνγξαθία: 19νο – 20νο
αη.
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΓΚΟΣ΢Ζ
Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο
Γιώζζαο
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ΢
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 2 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
1.
Αξραίεο Διιεληθέο
3 0 0
3
1,5
Γεκνθξαηίεο
5
Τ407
Κιαζηθή
ΠΑΠΑΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ
3.
4.
Όπεξα, ΢ύγρξνλν
Μνπζηθό Θέαηξν θαη
Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο
ζηε ΢θελή
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢
3.
Θέκαηα Δπξσπατθήο
Ηζηνξίαο
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΚΤΠΡΗΑΝΟ΢
4.
Φηινζνθία 19νπ- 20νύ
αηώλα
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζηε
Φηινζνθία
ΚΟΝΣΟ΢
5.
Υξήζε Φεθηαθήο
Σερλνινγίαο ζηηο
Αλζξσπηζηηθέο
Δπηζηήκεο ΗΗ
0 0 3
3
1,5
5
Γεληθήο παηδείαο
ΔΔΓΗΠ
2.
1.
*Ξέλε Γιώζζα
ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ
3 0 0
0
0
0
Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ
Β’ ΚΤΚΛΟ΢ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ ΚΛΑ΢ΗΚΧΝ ΢ΠΟΤΓΧΝ
Α/Α
Σίηινο Μαζήκαηνο
Ώξεο/εβδ
ΓΦΔ
Γ.Μ.
Δ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
2.
Διιεληζηηθή θαη
Ρσκατθή Φηινζνθία
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ΢
Αξραία Διιεληθή
Θεκαηνγξαθία ΗΗ
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΠΟΣΑΜΗΣΖ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
1.
΢πκπόζην θαη
΢πκπνζηαθή
Λνγνηερλία θαηά ηελ
Αξραηόηεηα
2.
3.
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
Αξρατθό Έπνο: Ζζίνδνο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΠΟΣΑΜΗΣΖ
Αξραία
Διιεληθή θαη
Λνγνηερλία
Ρσκατθή
θαηά Βηνγξαθία
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΑΘΖΝΖ
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΝΟΤ΢ΗΑ
Κεηκελνγισζζνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΑΡΥΑΚΖ΢
Θεσξία ηνπ ζεάηξνπ θαη
ηνπ δξάκαηνο ζηνπο
λεόηεξνπο ρξόλνπο (25)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
΢ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΖ΢
Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο θαη
Αλαπηπμηαθή
Γπζιεμία: Αμηνιόγεζε
θαη εθπαηδεπηηθή
παξέκβαζε
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
Σ΢Δ΢ΜΔΛΖ
Δηεξόηεηα θαη
εθπαίδεπζε ζηελ
ειιεληθή δηαζπνξά
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
Διεύζεξε επηινγή
3 0 0
3
1,5
5
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
4.
Νενειιεληθή
Λνγνηερλία
Φηινινγία:
θαηά Καηά1670-1830
5.
Ηζηνξία ηεο
Δπξσπατθήο
Λνγνηερλίαο: 19νο –
20νο αη.
6.
Βπδαληηλή πνίεζε
7.
8.
9.
10.
11.
ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΚΟΣ΢Ζ
Α/Α Σίηινο Μαζήκαηνο
Ώξεο/εβδ
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Κείκελα Β’
1.
3 0 0
΢νθηζηηθήο
2.
Λνγνηερλία ηεο
3 0 0
Απηνθξαηνξηθήο
Πεξηόδνπ
Γ.Μ.
΢Σ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
3
1,5
5
3
1,5
5
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
Κιαζηθή
Κιαζηθή
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
1.
Αξραίν Διιεληθό
Γξάκα: Δπξηπίδεο
2. Αξραία Διιεληθή Λατθή
Παξάδνζε
3.
Αξραία Διιεληθή
Ηζηνξηνγξαθία:
Θνπθπδίδεο
4.
Λαηηληθή Λπξηθή
Πνίεζε
5.
Δπηγξαθηθή
6.
Αξραίν Διιεληθό θαη
Λαηηληθό Μπζηζηόξεκα
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
7.
Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί
θαη ρξνλνγξάθνη
8.
Θέκαηα Θεσξίαο ηεο
Λνγνηερλίαο
9.
Παιακάο – ΢ηθειηαλόο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΠΟΣΑΜΗΣΖ
3 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΡΑΓΚΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΛΗΠΚΑ
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
΢ΤΡΚΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΚΗΑΠΗΓΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
10.
Διιεληθή
Παιαηνγξαθία
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
11.
Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα
Γηαρξνληθήο
Γισζζνινγίαο
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
3 0 0
3
1,5
5
12.
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα
θαη ΢ρεδηαζκνί Μάζεζεο
Π.Δ. (50)
13.
Διεύζεξε επηινγή
ΓΚΟΣ΢Ζ
ΚΑΣ΢ΗΓΗΑΝΝΖ
ΝΟΤ΢ΗΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ΢
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖ ΜΑΣΑ
1.
3 0 0
Λαηηληθή ΢άηηξα
Γ.Μ.
3
Ε΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
1,5
Γξακκαηεία
Ύζηεξεο
3 0 0
3
1,5
Αξραηόηεηαο θαη
Πξσηνβπδαληηλήο
Πεξηόδνπ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
Δηδίθεπζε
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
5
Κιαζηθή
ΛΗΠΚΑ
5
Κιαζηθή
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ΢
2.
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
Αξραία Διιεληθά
Φηινζνθηθά Κείκελα:
Πιάησλ
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΗΚΤ/Δ΢ΠΑ
Αξραία Διιεληθή
Λπξηθή Πνίεζε
3 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢
Δπηγξαθηθή
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
Αξραία Διιεληθά
Πεδνγξαθηθά Κείκελα:
Ζ Γηδαθηηθή ηνπο
Π.Δ.
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ
Γηπισκαηηθή
εξγαζία
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
Βπδαληηλή Φηινινγία:
7.
Ο Μ. Φειιόο θαη ε
επνρή ησλ Κνκλελώλ
8.
Γισζζηθή Μεηαβνιή
3 0 0
3
1,5
5
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΚΗΑΠΗΓΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
΢ρνιηθή Φπρνινγία Η
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΓΖΜΑΚΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΜΠΑΛΗΑ΢
1.
2.
3.
4.
5.
Κ.Π. Καβάθεο
6.
9.
10.
11.
12.
Αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα θαη
εθπαίδεπζε
κεηνλνηήησλ
Π.Δ. (30)
Δθπαίδεπζε θαη
Δηεξόηεηα:
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα
θαη Γηαπνιηηηζκηθή
Δπηθνηλσλία
Π.Δ. (30)
Αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα
Π.Δ. (50)
ΚΧ΢ΣΗΟΤ
΢ΤΡΚΟΤ
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ΢
13.
Γιώζζα, πνιηηηζκόο/
θνπιηνύξα θαη
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Π.Δ. (30)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
΢ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
14.
Κνηλσληθή Φπρνινγία:
ην άηνκν σο κέινο
νκάδαο
Π.Δ. (20)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
15.
Κνηλσληνινγία,
Κνηλσληνινγηθή
Θεσξία
Π.Δ. (30)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ΢
16.
Διεύζεξε
επηινγή
3 0 0
3
1,5
5
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
3 0 0
Αξραίν Διιεληθό
Γξάκα: Αξηζηνθάλεο
2.
Αξραία Διιεληθά
Φηινζνθηθά Κείκελα:
Αξηζηνηέιεο
3 0 0
Γ.Μ.
Ζ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΠΑΠΑΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΡΑΓΚΟ΢
5
Κιαζηθή
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
1.
3 0 0
3
1,5
Πξόζιεςε ηνπ Αξραίνπ
Διιεληθνύ Γξάκαηνο
ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ
2.
Παππξνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
΢ΤΡΚΟΤ
3.
Λαηηληθό Έπνο:
Λνπθξήηηνο - Οβίδηνο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΛΗΠΚΑ
4.
Λαηηληθό Γξάκα
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ΢
Γηπισκαηηθή
εξγαζία
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
6.
Γ. ΢εθέξεο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΚΧ΢ΣΗΟΤ
Γξακκαηεία ύζηεξεο
βπδαληηλήο πεξηόδνπ
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΝΟΤ΢ΗΑ
Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία
θαη Θεσξία ηνπ
Κηλεκαηνγξάθνπ (25)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ
Αξρέο Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
5.
7.
8.
9.
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΤΦΑΝΣΖ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Δηζαγσγή ζηηο
Δπηζηήκεο ηεο
Δθπαίδεπζεο
Π.Δ. (20)
ΚνηλσληθνπνίεζεΣαπηόηεηεο
εθπαηδεπηηθώλ
Π.Δ. (30)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΒΑ΢ΗΛΟΠΟΤΛΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ΢
Δηδηθά ζέκαηα ζηελ
εθπαίδεπζε
αιινδαπώλ
/κεηαλαζηώλ
Π.Δ. (30)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
΢ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
Πνιηηηθή
θνηλσληνινγία
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΜΠΑΛΗΑ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΓΖΜΑΚΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
0 0 3
3
1,5
5
Κιαζηθή/ΒΝΔ΢/
Γισζζνινγίαο
Γηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε
εθπαηδεπηηθώλ
Π.Δ. (50)
Γηαπνιηηηζκηθή
Γηδαθηηθή
Π.Δ. (30)
΢ρνιηθή Φπρνινγία ΗΗ
Π.Δ. (30)
΢θέςε θαη
ζπλαίζζεκα: άμνλεο
ηεο ζπκπεξηθνξάο
Π.Δ. (30)
*Πξαθηηθή
Άζθεζε
Σειεηνθνίησλ
Διεύζεξε επηινγή
3 0 0
3
1,5
5
ΜΔΛΖ ΓΔΠ ΚΑΗ ΣΧΝ
ΣΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΢ΠΟΤΓΧΝ
(ΒΝΔ΢)
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
3 0 0
Βπδαληηλή πνίεζε
Γ.Μ.
3
Δ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
1,5
Νενειιεληθή
3 0 0
3
1,5
Φηινινγία: 16701830
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
1. Ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο
3 0 0
3
1,5
Λνγνηερλίαο: 19νο –
νο
20 αη.
2.
Πνιηηηζκηθή Ηζηνξία
3 0 0
3
1,5
ηνπ Βπδαληίνπ:
αξρηηεθηνληθή θαη ηέρλε
2.
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
4.
Διιεληζηηθή θαη
Ρσκατθή Φηινζνθία
5.
΢πκπόζην θαη
΢πκπνζηαθή
Λνγνηερλία θαηά ηελ
Αξραηόηεηα
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
5
ΒΝΔ΢
ΝΟΤ΢ΗΑ
5
ΒΝΔ΢
ΑΘΖΝΖ
5
ΒΝΔ΢
ΓΚΟΣ΢Ζ
5
ΒΝΔ΢
ΜΔΡΑΝΣΕΑ΢
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ΢
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ
6.
Φσλνινγία
2 0 1
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ
7.
΢εκαζηνινγία
Λνγνηερλία
θαηά
Κεηκελνγισζζνινγία
2 0 1
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΡΟΤ΢΢ΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΑΡΥΑΚΖ΢
Μαζεζηαθέο
Λνγνηερλία
Γπζθνιίεο θαη
θαηά
Καηά
Αλαπηπμηαθή
Γπζιεμία: Αμηνιόγεζε
θαη εθπαηδεπηηθή
παξέκβαζε
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
Σ΢Δ΢ΜΔΛΖ
Δηεξόηεηα θαη
εθπαίδεπζε ζηελ
ειιεληθή δηαζπνξά
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
11.
Σν επξσπατθό ζέαηξν
ηνπ 20νύ αη. (19001960) (25)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
ΡΟΕΖ
12.
Διεύζεξε επηινγή
3 0 0
3
1,5
5
8.
9.
10.
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί
1.
3 0 0
θαη ρξνλνγξάθνη
2.
3 0 0
Παιακάο – ΢ηθειηαλόο
Γ.Μ.
΢Σ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΚΗΑΠΗΓΟΤ
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΚΑΣ΢ΗΓΗΑΝΝΖ
5
ΒΝΔ΢
ΓΚΟΣ΢Ζ
5
ΒΝΔ΢
5
ΒΝΔ΢
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
1.
3 0 0
3
1,5
Θέκαηα Θεσξίαο ηεο
Λνγνηερλίαο
Διιεληθή
2.
2 0 1
3
1,5
Παιαηνγξαθία
3.
Δξεπλεηηθά θαη
Μεζνδνινγηθά
3 0 0
3
1,5
Εεηήκαηα
Νενειιεληθήο
Φηινινγίαο
ΝΟΤ΢ΗΑ
ΑΘΖΝΖ
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
4.
Αξραίν ειιεληθό
δξάκα: Δπξηπίδεο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢
5.
Αξραία Διιεληθή
Ηζηνξηνγξαθία:
Θνπθπδίδεο
3 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΡΑΓΚΟ΢
6.
Αξραίν Διιεληθό θαη
Λαηηληθό Μπζηζηόξεκα
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ
΢ύληαμε
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΡΟΤ΢΢ΟΤ
Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα
Γηαρξνληθήο
Γισζζνινγίαο
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
Σν ζέαηξν ηνπ 19νπ
αηώλα. Ρεαιηζκόο,
λαηνπξαιηζκόο,
ςπρνινγηθό δξάκα (25)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
ΚΤΡΗΑΚΟ΢
11. Σν Νενειιεληθό Θέαηξν
ηνπ Πξώηνπ Μηζνύ ηνπ
20νύ αη. (25)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
ΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ
12.
3 0 0
3
1,5
5
7.
8.
9.
10.
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα
θαη ΢ρεδηαζκνί Μάζεζεο
Π.Δ. (50)
Διεύζεξε επηινγή
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
2.
Βπδαληηλή Φηινινγία:
Ο Μ. Φειιόο θαη ε
επνρή ησλ Κνκλελώλ
Κ.Π. Καβάθεο
Γ.Μ.
Ε΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
5
ΒΝΔ΢
ΚΑΣ΢ΗΓΗΑΝΝΖ
5
ΒΝΔ΢
ΗΚΤ/Δ΢ΠΑ
ΒΝΔ΢
ΝΗΦΣΑΝΗΓΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
Πξσηνπνξίεο ζηελ
1.
3 0 0
3
1,5
επξσπατθή ινγνηερλία
θαη ηέρλε ηνπ 20νύ
αηώλα
Βπδαληηλή
2.
3 0 0
3
1,5
Γξακκαηεία 12νπ Αη.
Γηδαθηηθή ηεο
Νενειιεληθήο
Λνγνηερλίαο
Π.Δ.
4.
Γηπισκαηηθή
Δξγαζία
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
5.
Αξραία Διιεληθή
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
ΚΗΑΠΗΓΟΤ
ΚΧ΢ΣΗΟΤ
3.
3 0 0
3
1,5
5
3 0 0
3
1,5
5
3 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
Γξακκαηεία
Ύζηεξεο
Αξραηόηεηαο θαη
Πξσηνβπδαληηλήο
Πεξηόδνπ
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ΢
7.
Δπηγξαθηθή
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
΢ΤΡΚΟΤ
8.
Λεμηθνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ΢
Γισζζηθή Μεηαβνιή
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
10.
΢ρνιηθή Φπρνινγία Η
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
11.
Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία
θαη Θεσξία ηνπ
Κηλεκαηνγξάθνπ (25)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
΢ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
ΒΑ΢ΗΛΔΗΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
Λπξηθή Πνίεζε
6.
9.
12.
13.
Σν Κξεηηθό Θέαηξν
(25)
Αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα θαη
εθπαίδεπζε
κεηνλνηήησλ
Π.Δ. (30)
ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ΢
ΓΖΜΑΚΟ΢
14.
15.
Δθπαίδεπζε θαη
Δηεξόηεηα:
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα
θαη Γηαπνιηηηζκηθή
Δπηθνηλσλία
Π.Δ. (30)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
Αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΜΠΑΛΗΑ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
΢ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
Κνηλσληνινγία,
Κνηλσληνινγηθή
Θεσξία
Π.Δ. (30)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ΢
Διεύζεξε επηινγή
3 0 0
3
1,5
5
16.
Γιώζζα, πνιηηηζκόο/
θνπιηνύξα θαη
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Π.Δ. (30)
17. Κνηλσληθή Φπρνινγία:
ην άηνκν σο κέινο
νκάδαο
Π.Δ. (20)
18.
19.
Α/Α
Σίηινο
Ώξεο/εβδ
Μαζήκαηνο
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
Γξακκαηεία ύζηεξεο
3 0 0
Γ.Μ.
Ζ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΝΟΤ΢ΗΑ
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΚΧ΢ΣΗΟΤ
5
ΒΝΔ΢
5
ΒΝΔ΢
407/80
ΠΑΠΑΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ
βπδαληηλήο πεξηόδνπ
2.
Γ. ΢εθέξεο
3 0 0
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
1.
Γξακκαηεία κέζεο
3 0 0
3
1,5
βπδαληηλήο πεξηόδνπ
νο
νο
(8 -10 αη)
2.
3 0 0
3
1,5
Μεηαπνιεκηθή
ΚΗΑΠΗΓΟΤ
Λνγνηερλία
Γηπισκαηηθή
Δξγαζία
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
4.
Αξραίν Διιεληθό
Γξάκα: Αξηζηνθάλεο
3.
3 0 0
3
1,5
5
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
5.
Πξόζιεςε ηνπ Αξραίνπ
Διιεληθνύ Γξάκαηνο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
6.
Παππξνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ
΢ΤΡΚΟΤ
7.
Αξρέο Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο
Π.Δ. (50)
8.
Σν κεηαπνιεκηθό
Νενειιεληθό Θέαηξν
(25)
Δηζαγσγή ζηηο
Δπηζηήκεο ηεο
Δθπαίδεπζεο
Π.Δ. (20)
ΚνηλσληθνπνίεζεΣαπηόηεηεο
εθπαηδεπηηθώλ
Π.Δ. (30)
Δηδηθά ζέκαηα ζηελ
εθπαίδεπζε
αιινδαπώλ
/κεηαλαζηώλ
Π.Δ. (30)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Πνιηηηθή
θνηλσληνινγία
Π.Δ. (50)
Γηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε
εθπαηδεπηηθώλ
Π.Δ. (50)
Γηαπνιηηηζκηθή
Γηδαθηηθή
Π.Δ. (30)
΢ρνιηθή Φπρνινγία ΗΗ
Π.Δ. (30)
΢θέςε θαη
ζπλαίζζεκα: άμνλεο
ηεο ζπκπεξηθνξάο
Π.Δ. (30)
*Πξαθηηθή
Άζθεζε
Σειεηνθνίησλ
Διεύζεξε
επηινγή
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΤΦΑΝΣΖ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
Θεαηξηθώλ
ΡΟΕΖ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΒΑ΢ΗΛΟΠΟΤΛΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
΢ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΜΠΑΛΗΑ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΓΖΜΑΚΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
0 0 3
3
1,5
5
Κιαζηθή/ΒΝΔ΢/
Γισζζνινγίαο
3 0 0
3
1,5
5
ΜΔΛΖ ΓΔΠ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ
ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
Β’ ΚΤΚΛΟ΢ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ ΓΛΧ΢΢ΟΛΟΓΗΑ΢
Α/Α
Ώξεο/εβδ
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
2 0 1
Μνξθνινγία
2.
1.
Σίηινο Μαζήκαηνο
2 0 1
Φσλνινγία
΢εκαζηνινγία
Γ.Μ.
Δ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
3
1,5
5
Γισζζνινγία
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
ΡΑΛΛΖ
ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ
ΡΟΤ΢΢ΟΤ
Κεηκελνγισζζνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΑΡΥΑΚΖ΢
3.
Γηδαθηηθή ηεο
Γιώζζαο
Π.Δ.
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ
4.
Εεηήκαηα Γισζζηθήο
Δθπαίδεπζεο
Π.Δ.
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΦΣΔΡΝΗΑΣΖ
5.
Νενειιεληθή
Φηινινγία: 16701830
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΑΘΖΝΖ
Βπδαληηλή πνίεζε
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΝΟΤ΢ΗΑ
΢πκπόζην θαη
΢πκπνζηαθή
Λνγνηερλία θαηά ηελ
Αξραηόηεηα
2 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ
Αξρατθό Έπνο: Ζζίνδνο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΠΟΣΑΜΗΣΖ
Δηεξόηεηα θαη
εθπαίδεπζε ζηελ
ειιεληθή δηαζπνξά
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
Διεύζεξε επηινγή
3 0 0
3
1,5
5
2.
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
6.
7.
8.
9.
10.
Α/Α
Ώξεο/εβδ
ΓΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.
3 0 0
΢ύληαμε
1.
2.
Σίηινο Μαζήκαηνο
΢πγθξηηηθή
Μνξθνινγία
Μεζνδνινγία ηεο
Γισζζηθήο Έξεπλαο
Γ.Μ.
3
΢Σ΄ Δμάκελν
΢.Β.
Π.Μ.
(ECTS)
1,5
5
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
Γισζζνινγία
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 5 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
2 0 1
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
ΡΟΤ΢΢ΟΤ
ΡΑΛΛΖ
2 0 1
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ
3.
Κνηλσληνγισζζνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΑΡΥΑΚΖ΢
4.
Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα
Γηαρξνληθήο
Γισζζνινγίαο
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ΢
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
5.
Θέκαηα Θεσξίαο ηεο
Λνγνηερλίαο
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΓΚΟΣ΢Ζ
Παιακάο – ΢ηθειηαλόο
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
ΚΑΣ΢ΗΓΗΑΝΝΖ
7.
Αξραίν Διιεληθό
Γξάκα: Δπξηπίδεο
2 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢
8.
Αξραία Διιεληθή
Ηζηνξηνγξαθία:
Θνπθπδίδεο
3 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΡΑΓΚΟ΢
9.
Αξραία Διιεληθή Λατθή
Παξάδνζε
3 0 0
3
1,5
5
10.
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα
θαη ΢ρεδηαζκνί Μάζεζεο
Π.Δ. (50)
3 0 0
3
1,5
5
3 0 0
3
1,5
5
6.
11.
Διεύζεξε επηινγή
Ε΄ Δμάκελν
Ώξεο/εβδ Γ.Μ. ΢.Β.
Π.Μ.
ΓΦΔ
(ECTS)
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 6 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
1.
Μνξθνθσλνινγία
2 0 1
3
1,5
5
ησλ Νενειιεληθώλ
Γηαιέθησλ
2.
3 0 0
3
1,5
5
΢πγθξηηηθή ΢ύληαμε
Α/Α
3.
4.
5.
Σίηινο Μαζήκαηνο
Κιαζηθή
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
Δηδίθεπζε
ΠΟΣΑΜΗΣΖ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
Γισζζνινγία
ΡΑΛΛΖ
Γισζζνινγία
ΡΟΤ΢΢ΟΤ
Γηαιεθηνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΗΚΤ/Δ΢ΠΑ
Λεμηθνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ΢
Γισζζηθή Μεηαβνιή
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ΢
6.
Γηπισκαηηθή Δξγαζία
3 0 0
3
1,5
5
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
Κ.Π. Καβάθεο
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
Δπηγξαθηθή
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
9.
Αξραία Διιεληθή
Λπξηθή Πνίεζε
3 1 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΥΡΗ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢
10.
Γξακκαηεία
Ύζηεξεο
Αξραηόηεηαο θαη
Πξσηνβπδαληηλήο
Πεξηόδνπ
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ΢
11.
΢ρνιηθή Φπρνινγία Η
Π.Δ. (50)
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΓΖΜΑΚΟ΢
12.
Αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα θαη
εθπαίδεπζε
κεηνλνηήησλ
Π.Δ. (30)
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
Δθπαίδεπζε θαη
Δηεξόηεηα:
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα
θαη Γηαπνιηηηζκηθή
Δπηθνηλσλία
Π.Δ. (30)
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
14.
Αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα
Π.Δ. (50)
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΜΠΑΛΗΑ΢
15.
Γιώζζα, πνιηηηζκόο/
θνπιηνύξα θαη
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Π.Δ. (30)
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
΢ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ΢
3 0 0
3
1,5
5
7.
8.
13.
16. Κνηλσληθή Φπρνινγία:
ην άηνκν σο κέινο
νκάδαο
Π.Δ. (20)
Κνηλσληνινγία,
17.
Κνηλσληνινγηθή
Θεσξία
Π.Δ. (30)
18.
Διεύζεξε επηινγή
ΚΧ΢ΣΗΟΤ
΢ΤΡΚΟΤ
Ζ΄ Δμάκελν
Ώξεο/εβδ Γ.Μ. ΢.Β.
Π.Μ.
ΓΦΔ
(ECTS)
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ΢ (ΔΠΗΛΟΓΖ 6 ΜΑΘΖΜΑΣΑ)
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ΢
1.
3 0 0
3
1,5
5
Αλάιπζε Λόγνπ
Α/Α
2.
Σίηινο Μαζήκαηνο
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ
ΓΗΓΑ΢ΚΧΝ
Γισζζνινγία
ΑΡΥΑΚΖ΢
Δξγαζηεξηαθή
Φσλεηηθή
1 0 2
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ
Λεμηθνγξαθία
1 0 2
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ΢
Σππνινγία Γισζζώλ
3 0 0
3
1,5
5
Γισζζνινγία
ΗΚΤ/Δ΢ΠΑ
5.
Τπνινγηζηηθή
Γισζζνινγία
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζε Ζ/Τ
΢ΓΑΡΜΠΑ΢
6.
Αλαιπηηθή
Φηινζνθία ΗΗ
3 0 0
3
1,5
5
Αλάζεζε ζε
ΦΗΛΟ΢ΟΦΗΑ
ΕΔΨΜΠΔΚΖ΢
7.
Γηπισκαηηθή
Δξγαζία
3 0 0
3
1,5
5
ΚΧ΢ΣΗΟΤ
3.
4.
ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
8.
Γ. ΢εθέξεο
3 0 0
3
1,5
5
ΒΝΔ΢
9.
Πξόζιεςε ηνπ Αξραίνπ
Διιεληθνύ Γξάκαηνο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
10.
Αξραίν Διιεληθό
Γξάκα: Αξηζηνθάλεο
3 0 0
3
1,5
5
Κιαζηθή
3 0 0
3
1,5
5
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΤΦΑΝΣΖ
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΒΑ΢ΗΛΟΠΟΤΛΟ΢
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΚΑΜΑΡΗΑΝΟ΢
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
΢ΠΗΝΘΟΤΡΑΚΖ
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΜΠΑΛΗΑ΢
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Αξραία Διιεληθά
Φηινζνθηθά Κείκελα:
Αξηζηνηέιεο
Αξρέο Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο
Π.Δ. (50)
Δηζαγσγή ζηηο
Δπηζηήκεο ηεο
Δθπαίδεπζεο
Π.Δ. (20)
ΚνηλσληθνπνίεζεΣαπηόηεηεο
εθπαηδεπηηθώλ
Π.Δ. (30)
Δηδηθά ζέκαηα ζηελ
εθπαίδεπζε
αιινδαπώλ
/κεηαλαζηώλ
Π.Δ. (30)
Πνιηηηθή
θνηλσληνινγία
Π.Δ. (50)
ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ
ΠΑΠΑΥΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟΤ
Κιαζηθή
ΡΑΓΚΟ΢
17.
18.
19.
Γηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε
εθπαηδεπηηθώλ
Π.Δ. (50)
Γηαπνιηηηζκηθή
Γηδαθηηθή
Π.Δ. (30)
΢ρνιηθή Φπρνινγία ΗΗ
Π.Δ. (30)
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΣΔΔΑΠΖ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΝΗΚΟΛΑΟΤ
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΓΖΜΑΚΟ΢
20.
΢θέςε θαη
ζπλαίζζεκα: άμνλεο
ηεο ζπκπεξηθνξάο
Π.Δ. (30)
300
3
1,5
5
Αλάζεζε ζην
ΠΣΓΔ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
21.
*Πξαθηηθή Άζθεζε
Σειεηνθνίησλ
0 0 3
3
1,5
5
Κιαζηθή/ΒΝΔ΢/
Γισζζνινγίαο
ΜΔΛΖ ΓΔΠ ΚΑΗ ΣΧΝ
Διεύζεξε επηινγή
3 0 0
22.
3
1,5
ΣΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤ΢ΔΧΝ
5
ΓΔΝΗΚΔ΢ ΓΗΑΣΑΞΔΗ΢:
1. Σν Πξόγξακκα ΢πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, κε βάζε ην Π.Γ. 167/2001,
πξνζθέξεη ηξεηο (3) Δηδηθεύζεηο: α) Κιαζηθώλ ΢πνπδώλ, β) Βπδαληηλώλ θαη
Νενειιεληθώλ ΢πνπδώλ (ΒΝΔ΢) θαη γ) Γισζζνινγίαο.
2. Σα καζήκαηα ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ εμακήλσλ είλαη θνηλά γηα όινπο ηνπο
θνηηεηέο. Από ην πέκπην εμάκελν αξρίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο: α)
Κιαζηθώλ ΢πνπδώλ, β) Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ ΢πνπδώλ (ΒΝΔ΢), γ)
Γισζζνινγίαο.
3. Ζ «Ξέλε Γιώζζα» είλαη «πξναηξεηηθό κάζεκα» θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
απαηηνύκελν αξηζκό καζεκάησλ, ππνρξεσηηθώλ θαη επηινγήο γηα ηελ απόθηεζε
πηπρίνπ.
4. Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΢πνπδώλ είλαη ηξίσξα, αληηζηνηρνύλ ζε ηξεηο (3)
δηδαθηηθέο κνλάδεο έθαζην κε ΢πληειεζηή Βαξύηεηαο 1,5 θαη έρνπλ δηάξθεηα ελόο
εμακήλνπ.
5. Όια ηα καζήκαηα ηνπ Α΄ θαη Β΄ Κύθινπ ΢πνπδώλ (ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο)
αληηζηνηρνύλ ζε 5 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) ην θαζέλα.
6. Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη νη θνηηεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ
ηνπιάρηζηνλ 144 δηδαθηηθέο κνλάδεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηνπιάρηζηνλ 48
καζήκαηα σο εμήο: γηα ηνλ πξώην θύθιν ζπνδώλ θαη γηα όζνπο έρνπλ έηνο
εηζαγσγήο πξηλ από ην 2012 απαηηείηαη ε επηηπρήο παξαθνινύζεζε από 15 έσο 20
ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ θαη 4 έσο 9 καζεκάησλ επηινγήο ζε ζύλνιν
ηνπιάρηζηνλ 24 καζεκάησλ όπσο έρνπλ νξηζηεί ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. Γηα
όζνπο έρνπλ έηνο εηζαγσγήο από ην 2012 θαη κεηά απαηηείηαη ε επηηπρήο
παξαθνινύζεζε 18 ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ θαη 6 καζεκάησλ επηινγήο ζε
ζύλνιν 24 καζεκάησλ όπσο έρνπλ νξηζηεί ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. Γηα ηνλ
δεύηεξν θύθιν ζπνπδώλ απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε, γηα ηελ Κιαζηθή
εηδίθεπζε, ηνπιάρηζηνλ ζε 8 ππνρξεσηηθά καζήκαηα εηδίθεπζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 4
επηινγήο καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη έσο 12 καζήκαηα επηινγήο είηε ηεο εηδίθεπζεο
είηε άιισλ εηδηθεύζεσλ ζε ζύλνιν 24 καζεκάησλ. Γηα ηελ εηδίθεπζε ΒΝΔ΢
απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε ηνπιάρηζηνλ 8 ππνρξεσηηθά καζήκαηα
εηδίθεπζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 4 επηινγήο καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη έσο 12 καζήκαηα
επηινγήο είηε ηεο εηδίθεπζεο είηε άιισλ εηδηθεύζεσλ ζε ζύλνιν 24 καζεκάησλ.
Γηα ηελ εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα ππνρξεσηηθά
καζήκαηα εηδίθεπζεο “Μνξθνινγία”, “Φσλνινγία”, “΢ύληαμε”, ζε ηνπιάρηζηνλ 9
επηινγήο καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη έσο 12 καζήκαηα επηινγήο είηε ηεο εηδίθεπζεο
είηε άιισλ εηδηθεύζεσλ ζε ζύλνιν 24 καζεκάησλ.
7. Σα καζήκαηα πξνζκεηξώληαη ζην πηπρίν κε βάζε ην ραξαθηεξηζκό ηνπ θάζε
καζήκαηνο όηαλ έγηλε ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπ.
8. Οη θνηηεηέο ηνπ Γ΄ έηνπο δύλαληαη λα εθπνλήζνπλ Πηπρηαθή Δξγαζία, ε νπνία
αληηζηνηρεί κε 6 Γ.Μ. Ο θνηηεηήο πνπ ζα επηιέμεη «Πηπρηαθή Δξγαζία» ζην Ε΄
εμάκελν νθείιεη λα επηιέμεη ην ίδην κάζεκα θαη ζην Ζ΄ εμάκελν.
9. Οη θνηηεηέο ηνπ Γ΄ έηνπο θαηόπηλ αίηεζήο ηνπο θαη αθνύ επηιεγνύλ από ηελ
Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαιύπηνληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, δύλαληαη λα
επηιέμνπλ ην κάζεκα «Πξαθηηθή Άζθεζε Σειεηνθνίησλ», ε νπνία αληηζηνηρεί κε 3
Γ.Μ.
10.
Σν κάζεκα “Διεύζεξε Δπηινγή” αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε
αλαγλώξηζε καζεκάησλ από ην πξόγξακκα “ERASMUS”
ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ΢ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ΢ ΔΠΑΡΚΔΗΑ΢
Οη θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2013 ζην Σκήκα θαη κόλνλ
απηνί, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα κε ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπο λα πάξνπλ
Πηζηνπνηεηηθό Γηδαθηηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ
ην πηζηνπνηεηηθό απηό νη θνηηεηέο νθείινπλ λα έρνπλ ζην πξόγξακκά ηνπο 6
καζήκαηα από ηηο ηξεηο παξαθάησ ζεκαηηθέο πεξηνρέο :
1. Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο
2. Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο
3. Δηδηθή δηδαθηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε
Από ηηο δύν πξώηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πξέπεη λα έρνπλ ζην πξόγξακκά ηνπο 4
ζπλνιηθά καζήκαηα κε ηελ αθόινπζε θαηαλνκή: 2 καζήκαηα από ηελ πξώηε θαη 2
καζήκαηα από ηε δεύηεξε ζεκαηηθή πεξηνρή ή 3 καζήκαηα από ηελ πξώηε θαη 1
κάζεκα από ηε δεύηεξε ή 1 κάζεκα από ηελ πξώηε θαη 3 καζήκαηα από ηε
δεύηεξε.
Από ηελ ηξίηε ζεκαηηθή πεξηνρή ζα πξέπεη λα έρνπλ ζην πξόγξακκά ηνπο 2
καζήκαηα
Α ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: Θέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο





Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο (εαξηλό)
Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη εθπαίδεπζε κεηνλνηήησλ (ρεηκεξηλό)
Δθπαίδεπζε θαη Δηεξόηεηα: Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία
(ρεηκεξηλό)
Κνηλσληθνπνίεζε-Σαπηόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ (εαξηλό)
Δηδηθά ζέκαηα ζηελ εθπαίδεπζε αιινδαπώλ/κεηαλαζηώλ (εαξηλό)





Δηεξόηεηα θαη εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά (ρεηκεξηλό)
Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (ρεηκεξηλό)
Πνιηηηθή θνηλσληνινγία (εαξηλό)
Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ (εαξηλό)
Αξρέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, (εαξηλό)
Β ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: Θέκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο









Γιώζζα, πνιηηηζκόο/θνπιηνύξα θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηα (ρεηκεξηλό)
Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή (εαξηλό)
Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αλαπηπμηαθή δπζιεμία (ρεηκεξηλό)
΢ρνιηθή Φπρνινγία Η (ρεηκεξηλό)
΢ρνιηθή Φπρνινγία ΗΗ (εαξηλό)
Κνηλσληθή Φπρνινγία: ην άηνκν σο κέινο νκάδαο (ρεηκεξηλό)
΢θέςε θαη ζπλαίζζεκα: άμνλεο ηεο ζπκπεξηθνξάο (εαξηλό)
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ζρεδηαζκνί κάζεζεο (εαξηλό)
Κνηλσληνινγία, Κνηλσληνινγηθή Θεσξία (ρεηκεξηλό)
Γ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: Δηδηθή δηδαθηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε
1. Σν Σκήκα πξνζθέξεη ζην Γ΄ εμάκελν ην κάζεκα “Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηεο
λέαο ειιεληθήο”, ππνρξεσηηθό γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξώηνπ θύθινπ (ηξίην
εμάκελν)
2. Κάζε εηδίθεπζε έρεη νξίζεη ηνπιάρηζηνλ 1 κάζεκα πνπ ζα πξνζθέξεη
ζεσξεηηθή ή πξαθηηθή θαηάξηηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ πνπ αθνξά ηελ εηδίθεπζε:
 Αξραία ειιεληθά πεδνγξαθηθά θείκελα: Ζ Γηδαθηηθή ηνπο, (Κιαζηθή
εηδίθεπζε, Σκήκα Φηινινγίαο, Ε΄ εμάκελν)
 Γηδαθηηθή ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, (Δηδίθεπζε ΒΝΔ΢, Ε΄ εμάκελν)
 Γηδαθηηθή ηεο γιώζζαο, (Δηδίθεπζε Γισζζνινγίαο, ΠΣΓΔ, Δ΄ εμάκελν)
 Εεηήκαηα γισζζηθήο εθπαίδεπζεο (εηδίθεπζε Γισζζνινγίαο, ΠΣΓΔ, Δ΄
εμάκελν)
3. Πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιεία (Γπκλάζηα, Λύθεηα) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν
εμακήλσλ, αιιά όρη πξηλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο Γηδαθηηθήο
ηεο εηδίθεπζεο.
Οη θνηηεηέο έρνπλ ηηο παξαθάησ επηινγέο:
Δθηόο από ην ππνρξεσηηθό κάζεκα δηδαθηηθήο ηεο εηδίθεπζήο ηνπο: α) λα πηζησζεί
σο κάζεκα δηδαθηηθήο ην Τπνρξεσηηθό «Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηεο λέαο ειιεληθήο»
ηνπ Γ΄ εμακήλνπ· β) λα παξαθνινπζήζνπλ έλα κάζεκα δηδαθηηθήο άιιεο εηδίθεπζεο·
γ) λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρνιεία ηεο ΓΔ (εάλ απηό πινπνηεζεί).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο ζε πξνεγνύκελα έηε ησλ
ζπνπδώλ ηνπο θάπνην από ηα παξαπάλσ καζήκαηα κπνξνύλ λα ηα πηζηώζνπλ σο
καζήκαηα Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο Σα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη από άιια
Σκήκαηα έρνπλ αλώηαην όξην θνηηεηώλ. Αλ ην όξην θάπνηνπ καζήκαηνο εμαληιεζεί,
ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άιιν κάζεκα ηνπ νπνίνπ ην όξην δελ ζα έρεη
εμαληιεζεί.
Σν παξαπάλσ πξόγξακκα ζπγθξνηήζεθε ππό ηελ πίεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3848/2010 (ΦΔΚ Α 71/19.5.2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
36, παξ. 22 ηνπ Ν. 4186/2013, γηα λα κπνξέζνπλ νη ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο λα
απνθνηηήζνπλ παίξλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό. Σν πξόγξακκα έρεη
ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.