Procedure advies en aanmelding

download report

Transcript Procedure advies en aanmelding

Procedure advies en aanmelding
september 2014
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Voorbereiding PO Juni
Planningsafspraken met bureau
School & Onderwijs Service (SOS)
2 toetsmomenten(dagdelen):
 NIO en PMT-K2
 Drempelonderzoek
Voorbereiding PO september-oktober
 Voorlichting aan ouders groep 8
 Voorlopig advies a.d.h. van
schoolgegevens en algemeen
beeld van functioneren
 Digitale onderwijskundige
rapport ‘ klaarzetten’
Actie SOS en PO: oktober t/m december
Afname capaciteiten onderzoek en
vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling:
 NIO: Nederlandse Intelligentie test voor
Onderwijsniveau
 PMT-K2: Prestatie Motivatie Test voor
Kinderen
Actie PO Januari
 Onderzoek didactische
vaardigheiden d.m.v. adaptief
toetsen (Cito) (voor 1
februari!)
 Resultaat invoeren in digitaal
onderwijskundig rapport
Actie PO februari

Inventariseren en aanmelden geselecteerde leerlingen
voor drempelonderzoek (n.a.v. NIO geeft SOS ook een
selectie aan)


Opstellen definitief advies
Aanvullen info digitaal onderwijskundig rapport (nagaan
of het compleet is, deadline 15 maart)
Uitdraaien aanmeldformulier met unieke code en aan
ouders overhandigen

Let op: Zo vroeg mogelijk in februari: Aanmelden leerlingen met
speciale onderwijs-ondersteuningsbehoefte
Actie ouders
Aanmelden bij VO school uiterlijk
15 maart
d.m.v. Inleveren adviesformulier
met unieke code
Inschrijfformulier VO
 Bij ontvangst aanmeldcode door VO
krijgen ouders een inschrijfformulier
van de school uitgereikt of
opgestuurd. Dit is nog geen
plaatsingsbewijs!
 Mogelijkheid om een voorkeur aan
te geven voor school (PSG), wel of
juist niet bij bepaalde kinderen in
de klas et cetera.
 Veiligheidsvragen, bijvoorbeeld
over allergieën.
Wie wel en wie niet?
Alleen leerlingen uit groep 8 komen in aanmerking voor aanmelding
Uitzondering worden uitsluitend gemaakt voor een leerling uit groep 7
waarvoor door het zorgplatform PO een expliciet advies na uitvoerig
onderzoek voor een vervroegde overstap is gegeven in verband met:
– aantoonbaar excellentie (op basisschool intellectueel uitgeleerd) of;
– praktijkonderwijs is maximaal haalbare niveau gezien capaciteit
leerling en continuering in groep 8 leidt tot te grote frustratie van de
leerling op intellectueel gebied.
Alle andere dossiers van leerlingen uit groep 7 worden niet in behandeling
genomen.
Procedure VO na aanmelding
v.a.15 maart
Na ontvangst dossier: Check of beschikbare informatie
voldoende is om besluit tot plaatsing te nemen.
Indien nodig:
– opvragen / uitwisseling aanvullende informatie / contact
PO VO
– intake gesprek
– adviesvraag aan zorgplatform en of voloket waterland als
ouders/verzorgers niet akkoord gaan met plaatsingsadvies
VO school
Procedure VO vanaf mei
 uiterlijk 6 weken (wetgeving Passend Onderwijs) na
aanmelding en toegang tot compleet digitaal
onderwijskundig rapport: Ouders ontvangen brief met
bevestiging van plaatsing van de VO school of:
 met kort redenen toegelicht uitstel in verband met nog
te beantwoorden onderzoeksvragen (max uitstel van 4
weken)
 Eind mei-begin juni:
Nog niet geplaatste leerlingen worden besproken in centrale
commissie VO (zogenaamde “veegactie”: doel, alle leerlingen
hebben een plek)
 Aanvang warme overdracht POVO (mag eerder)
Procedure VO juni
 Begin-medio juni: Alle leerlingen hebben een plaats:
Ouders ontvangen een brief met bevestiging
 Vanaf medio juni: Kennismakingsactiviteiten VO
Digitaal onderwijskundig rapport
 Advies van de basisschool
 Testgegevens
 Gegevens leerontwikkeling
 Gegevens sociaal emotionele ontwikkeling
 Andere relevante informatie






dyslexie- dyscalculie verklaring
specifieke talenten of vaardigheden
ontwikkelingsperspectief/handelings plan
psychologische verslagen
conclusies en adviezen hulpverlening
et cetera…
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Instrumenten Waterlandse Overstap
leervorderingen  CITO en of Drempel
Wat heeft een leerling bereikt?
capaciteiten onderzoek NIO
Intelligentietoets/ IQ= Wat heeft een leerling in
zijn/haar mars?
sociaal emotionele vragenlijst PMT-K2
Meet o.a. faalangst/ motivatie ; Welke
ondersteuning heeft een leerling eventueel nodig?
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Leervorderingen: Cito M8
 School voegt de Cito M8 (of B8, let op, adaptief
toetsen) toe aan het digitale onderwijskundige
rapport
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Adaptief toetsen
– = M8 of B8 vaardigheden toets afnemen of de
toets die bij de leerling wel aansluit indien
deze te moeilijk of makkelijk zijn:
•
•
•
•
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spellen
Rekenen
– Door PO, SBO en SO
– Zie ook instructie Protocol Waterlandse
Overstap
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Leervorderingen 2: drempelonderzoek
door SOS
• Alle leerlingen met een IQ < 90 én;
• leerlingen met een IQ = of > 90 maar er lijkt sprake van
ondersteuningsbehoefte op onderwijs en/of sociaal
emotioneel gebied, bijvoorbeeld:
– Leerlingen met een disharmonisch intelligentie profiel
– Leerlingen bij wie de leervorderingen niet lijken te
passen bij het vastgesteld IQ of vice versa
– Faalangstige leerlingen
– Leerlingen met (vermoeden van) sociaal emotionele
problematiek
– ……………….
» Twijfels? SOS bellen!
NIO (klassikaal door SOS)
• Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs (NIO)
Subtesten:
- Synoniemen
- Getallen
- Analogieën
- Rekenen
- Categorieën
- Uitslagen
Uitkomst: - Verbaal IQ
- Symbolisch IQ
- Totaal IQ
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Sociaal emotionele vragenlijst PMT-K2
• Resultaten worden gebruikt bij keuze van het
onderwijsniveau
• Resultaten worden gebruikt om indien nodig
in het VO snel begeleiding of zorg in te kunnen
zetten
• Wettelijk verplichting bij LWOO of PRO
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
PMTK Prestatie Motivatie Test voor
Kinderen
prestatiemotivatie
negatieve faalangst
positieve faalangst
sociale wenselijkheid
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Leerling uit andere regio,
ondersteunings traject of speciaal
onderwijs kan al getoetst zijn…..
 Verschillende soorten intelligentietesten
 NIO (groepsafname Waterlandse Overstap
 WISC-III (individueel)
 Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL)
 SON 6-40
 ………
 Resultatenesultatenitkomst
 Verbaal IQ
 Symbolisch IQ
 Totaal IQ
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Sociaal emotionele vragenlijsten
Ter informatie……
 PMT-K2 (Prestatie motivatie test voor
kinderen) Waterlandse Overstap
 LMT (Leer Motivatie Test)
 NPV-J (Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst
– Junior)
 TRF (Gedragsvragenlijst voor leerkracht)
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Planning toetsen
Toets moment/ dagdeel 1
Alle Leerlingen groep 8 doen mee aan de NIO en PMTK
Toets moment/dagdeel 2 (min. 2 weken later)
 Drempelonderzoek voor leerlingen met een NIO score
gelijk of lager dan 90 (RVC richtlijn) én;
 door de scholen zelf geselecteerde leerlingen a.d.h.v.
eigen volgsysteem en/of op basis van gesignaleerde
sociaal emotionele problematiek
(dit kunnen leerlingen zijn met een NIO score hoger dan 90,
maar die mogelijk toch gebaat zijn bij extra ondersteuning in
het VO).
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
RVC criteria: Leer Weg Ondersteunend
Onderwijs
• IQ 75 t/m 90
• Leerachterstanden van anderhalf tot drie
leerjaren (dat is dus 25 t/m 49%) op tenminste
twee van de vier leerdomeinen Technisch
lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk
rekenen.
– Ten minste één van deze domeinen moet
Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn.
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
RVC criteria :Praktijk Onderwijs
 IQ 55 t/m 80
 Leerachterstanden van drie jaar of meer (dat
is dus gelijk aan of groter dan 50%) op
tenminste twee van de vier leerdomeinen
Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling,
Inzichtelijk rekenen.
 Ten minste één van deze domeinen moet
Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn.
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
PRO-LWOO bespreekgebied
• IQ van 75 t/m 80
• afhankelijk van de door het bevoegd gezag
gegeven motivering kan een PRO- of LWOO
beschikking afgegeven worden.
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling