MIELENTERVEYSTYÖ JA OMA JAKSAMINEN

Download Report

Transcript MIELENTERVEYSTYÖ JA OMA JAKSAMINEN

MIELENTERVEYSTYÖ
JA OMA JAKSAMINEN
Copyright Tero Lappalainen 2011
Mielenterveystyö
”Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin,
toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja
muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja
lievittämistä.”
Mielenterveyslain 1. luvun 1. pykälä
”Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita
mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein
arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut). Mielenterveystyöhön
kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet
ehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät
mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalveluiden järjestämistä”
Mielenterveyslaki 11 16/90
Jaksaminen
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus ja alikuormitus
Mielenterveys- ja päihdetyön kuormittavia tekijöitä ovat
erityisesti asiakkaiden motivoitumattomuus, moniongelmaisuus
ja monimutkainen ongelmanratkaisu = vaativa palveluala
Työ ja vapaa-aika
Persoonallisuustekijät
Työolosuhteet
Hoitajan suhde itseensä
Halu hakeutua sosiaali- ja terveysalalle?
Omien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen
Kyky käsitellä omia ongelmia
Omien heikkouksien ja rajallisuuden tunnistaminen ja
hyväksyminen
Tunnetietoinen työskentely vaatii aikaa
Hoitajan eettinen velvollisuus on pitää huolta itsestään,
koska oma itse on tärkein työväline
Hoitajan suhde potilaisiin
Tiedot, taidot , asenteet ja arvot (koulutuksen merkitys)
Potilas voi siirtää aikaisempien ihmissuhteidensa mallin
vuorovaikutuksessa hoitajaan
Potilaan herättämät vastatunteet hoitajassa
Empatia
Etäisyyden pitäminen; mitä potilaan tulee tietää hoitajasta
ja mitä hoitajan tulee tietää potilaasta
Kuinka paljon hoitaja voi auttaa?
Hoitajan suhde työyhteisöön
Yhteinen linjaus työtehtävistä
Mahdollisuus vaikuttaa työnsisältöön
Selkeä työnkuva ja työtehtävät
Mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja tunteitaan
Tunteet eivät saisi saada ylivaltaa
Työyhteisön tuki
Johdolta saatu tuki ja palaute
Hoitajan suhde yhteiskuntaan
Lait, asetukset ja näyttöön sekä kokemukseen perustuvat
käytännöt ohjaavat hoitotyötä
Yhteiskunnan vaatimukset vs. resurssit
Työn arvostus; palkkaus, työolosuhteet, edut, joustavuus
Koulutus
KIITOS JA
OPISKELUN ILOA!