Horizontas 2020

Download Report

Transcript Horizontas 2020

Galimybės verslui 7BP ir naujojoje
programoje „Horizontas 2020“
Arūnas Beržinskas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
[email protected]
Kas yra 7BP?
Kas gali dalyvauti 7BP?

Bendra dalyvavimo sąlyga: ne mažiau kaip 3 nepriklausomi dalyviai iš 3
skirtingų ES valstybių narių (VN) ar asocijuotų šalių (AŠ)*
Būtinos dalyvavimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo finansavimo
schemos
 Darbo programoje ar Specifinėje programoje gali būti numatytos
papildomos sąlygos

Finansavimą gali gauti:
•
Partneriai iš ES VN, AŠ
•
Partneriai iš ICPC šalių (Annex 1 of Work programme);
•
Jei numatyta Darbo programoje ar kituose dokumentuose – ir
partneriai iš kitų trečiųjų šalių.
*Asocijuotos šalys: Šveicarija, Izraelis, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Kroatija, Makedonija,
Albanija, Juodkalnija, Bosnija ir Hercegovina, Farerų salos.
7BP finansavimas
Partneris gali:
•
•
•
•
•
vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti studijas
kurti technologijas
testuoti technologijas ir metodologijas
dalintis resursais; stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą
stiprinti pajėgumus, dalintis žiniomis
Finansavimas:
•
•
•
•
MTEP veiklos: MVĮ, tyrimų, akademinės, viešosios įstaigos:
maksimaliai 75 % patirtų tinkamų išlaidų
Demonstracinės veiklos: maksimaliai 50 %
Valdymo ir projekto administravimo veiklos: maksimaliai 100 %
Kitos veiklos: maksimaliai 100 % (mokymai, koordinavimas,
sklaidos renginiai...)
Paraiškų teikimas
• Teikiamos nustatytu metu – skelbiami kvietimai teikti paraiškas;
• Teikia konsorciumas – partnerių grupė - įvairios organizacijos ir
fiziniai asmenys;
• Rašomos anglų k. ir per EPSS teikiamos Europos Komisijai;
• Atrenkamos konkurso būdu.
7BP projektai yra:
 Sprendžiantys problemas, aktualias europiniu/pasaulio mastu
 Ne pelno siekiantys
 Nefinansuojantys ilgalaikio turto įsigyjimo
Finansavimo schemos
Bendradarbiavimo
projektai
skirti remti mokslinių tyrimų
projektus, kurių dalyviai yra iš
skirtingų šalių ir kurių tikslas sukurti
naujas žinias, naujas technologijas,
produktus, vykdyti demonstracinę
veiklą ar plėtoti mokslinių tyrimų
priemones.
Collaboration Projects - CP
IP (Large scale integrating projects) –
dideli projektai, 36-60 mėn., vid. 15
dalyvių ir 8,3 M€ finansavimas
STREP (Small or medium-scale focused research projects) – maži
projektai, 18-36 mėn., vid. 8 dalyviai,
2,7 M€ finansavimas
Kompetencijos
tinklai
Jų tikslas - sukurti
pagrindą ilgalaikiam
mokslininkų
bendradarbiavimui,
integruojant tam tikroje
mokslo srityje vykdomas
veiklas bei resursus.
Networks of Excellence - NoE
Paprastai 48-60 mėn., vid. 18
dalyvių ir finansavimas 4,6 M€
Nefinansuojami
moksliniai
tyrimai!
Koordinavimo ir
paramos veiklos
Parama yra skiriama mokslinei veiklai
bei mokslo politikai koordinuoti arba
pasirengimui vykdyti mokslinių tyrimų
projektus (kontaktų užmezgimas,
personalo mainai, prieiga prie
tarptautinės mokslinių tyrimų
infrastruktūros, studijos, konferencijos
ir kt.).
Coordination and Support Actions - CSA
Koordinavimo veiklos (CA) – paprastai
19-36 mėn., vid. 11 dalyvių ir 1 M€
finansavimas.
Paramos veiklos (SA) – paprastai 9-30
mėn., vid. 8 dalyviai ir 0,9 M€
finansavimas.
Nuo idėjos iki paraiškos
Paraiškų vertinimo kriterijai
• Mokslinė ir technologinė kokybė
— idėjos ir tikslo išskirtinumas
— tyrimų ir technologijų metodologijos ir darbo plano efektyvumas ir kokybė
— indėlis į aukštos kokybės mokslinių tyrimų koordinavimą
• Projekto valdymo ir įgyvendinimo kokybė
—
—
—
—
valdymo struktūros tinkamumas
individualių dalyvių pasiruošimas ir patirtis
konsorciumo kokybė
Tinkamas resursų (biudžeto, darbuotojų, įrangos) panaudojimas ir paskirstymas
• Projekto poveikio, rezultatų sklaidos ir rezultatų panaudojimo
reikšmė
— Indėlis į atitinkamoje darbo programoje nurodytų tikslų pasiekimą europiniu ir
(arba) tarptautiniu mastu.
— Tinkamos projekto rezultatų sklaidos ir panaudojimo priemonės pasitelkus
visuomenę ir partnerius bei intelektinės nuosavybės valdymas.
7BP projektų finansavimas
7BP projektai yra nesiekiantys pelno
Kompensuojamos tik tinkamos projekto išlaidos – tiesioginės + netiesioginės
Tiesioginės išlaidos
Netiesioginės išlaidos
Personalo išlaidos
Infrastruktūros palaikymo išlaidos
Kelionių išlaidos
Nuoma
Ilgalaikis turtas (angl. durable equipment) –TIK
NUSIDĖVĖJIMAS!
Sekretoriato, administracijos personalo išlaidos
Trumpalaikis turtas (angl. consumables)
Komunikacijos išlaidos
Rangos išlaidos (angl. subcontracting)
Biuro išlaidos
Išlaidos metodologijos ir finansinių ataskaitų
sertifikatui
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Netiesioginės (pridėtinės) išlaidos apskaičiuojamos:
– pastovaus dydžio išmokas 20% arba 60%, CSA finansavimo schemose – 7%
– faktiškai patirtas netiesiogines išlaidas
7BP projekto pavyzdinis biudžetas
TIK AMORTIZACIJA – jei įranga perkama, likutinė vertė po projekto pabaigos išskaičiuojama iš
dotacijos, nes laikoma pelnu
Pagrindiniai dokumentai
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
Darbo programa
Vadovas pareiškėjams (Guide
(Work Programme)
for Applicants) - pasirenkamas
priklausomai nuo finansavimo
schemos
Europos politika teminėje
srityje
Kvietimo tematikų
aprašymai, trukmės,
finansavimo sąlygos ir sumos
Išsamus finansavimo
schemos aprašymas
Paraiškos struktūra
Žodynas
Paraiškos vertinimo kriterijai
Nurodymai kaip pildyti
paraiškos A ir B dalis
Kiekvienam kvietimui nauji
Paraiškų teikimo ir vertinimo
taisyklės
(Rules on submission and
evaluation)
Bendros taisyklės paraiškų
teikimui per EPSS (elektroninė
paraiškų teikimo sistema)
Paraiškų vertinimo
procedūra
Visai 7BP
Horizontas 2020 – nauja
bendroji mokslinių tyrimų ir
inovacijų programa
Politiniai tikslai
• Europai reikia pažangiausių mokslinių tyrimų ir inovacijų
• Būtina užtikrinti konkurencingumą, augimą ir darbo vietų
kūrimą
• Būtina spręsti aktualiausias visuomenės problemas (klimato
kaita, energetinis saugumas, demografiniai pokyčiai ir t.t.)
• 3% BVP investuotajama į MTEP: pagrindinis iniciatyvos
„Europa 2020“ tikslas
• Bet: Europos rezultatai atsilieka nuo JAV ir Japonijos, sparčiai
vejasi BRIK šalys
• Reikalingi koordinuoti ES lygio veiksmai
• ES biudžetas gali padaryti teigiamą poveikį!
Nauja programos struktūra
ES bendroji mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir
demonstracinės veiklos programa
(BP)
ES Konkurencingumo ir inovacijų
bendroji programa (CIP)
Europos inovacijų ir technologijų
institutas
HORIZONTAS
2020
Horizontas 2020 – uždaviniai ir struktūra
Europa 2020 prioritetai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Europos mokslinių tyrimų erdvė
Bendri uždaviniai ir principai
Visuomeninių iššūkių sprendimas
 sveikata, demografiniai pokyčiai ir
gerovė
 maisto saugumas, tvarus žemės
ūkis ir biologinė ekonomika
 saugi, švari ir veiksminga energija;
 išmanus, „žalias“ ir integruotas
transportas
 kova su klimato kaita ir išteklių
vartojimo efektyvumas, įskaitant
žaliavas;
 integruotos, inovatyvios ir saugios
visuomenės
Pramoninė lyderystė ir
konkurencingos programos
 Lyderystė pramoninių ir įgalinančių
technologijų srityje
 Prieiga prie rizikos kapitalo
 Inovacijos MVĮ
Kompetentinga mokslo bazė
 Priešakiniai moksliniai tyrimai (ERC)
 Ateities ir kuriamos technologijos(FET)
 Gebėjimai ir karjera (Marie Curie)
 Mokslinių tyrimų infrastruktūros
Finansavimo schemų bendros taisyklės, įrankiai
Supaprastinta prieiga
Susieta su kitomis ES ir VN veiklomis
Biudžetas
Planuojamas Horizontas 2020 biudžetas:
Tai 46 proc. didesnė suma nei 7BP biudžetas
Horizontas 2020 - Pagrindai
• Aiškus tikslų rinkinys, paremtas iniciatyvomis „Europa
2020“ ir „Inovacijų Sąjunga“
• Moksliniai tyrimai ir inovacijos integruota į vientisą
programą
• Koncentravimasis į didžiuosius iššūkius
• Programa struktūrizuota pagal tikslus
• Paprastesnės mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo
taisyklės ir schemos
Horizontas 2020 naujovės
• Iniciatyvos „iš apačios“ plėtojimas
• Administravimo supaprastinimas ir įprastų buhalterinių
praktikų taikymas
• Plačiau taikomos vienkartinių išmokų ir nustatyto
dydžio finansavimo normos
• Maži konsorciumai ir maži projektai
• Naujos, paprastesnės programos, skirtos MVĮ
• MVĮ finansavimo palaikymas per vietines paskolas,
veiklos rizikos amortizavimo priemonės
Horizontas 2020 - Įgyvendinimas
• Racionalizuotas finansavimo schemų ir priemonių
rinkinys
• Bendros tinkamumo, apskaitos, atskaitomybės, audito
taisyklės
• Stipriai supaprastintas išlaidų kompensavimo
mechanizmas
• Daug trumpesnės derybų ir vertinimo fazės
• Paprastesnės gairės, unikalus IT portalas, viena vieta
pagalbos gavimui nacionaline kalba
• Bendra audito politika
Galimybės MVĮ
• MVĮ priemonė įgyvendinta iššūkiuose (ir įgalinančiose
technologijose)
• Atskiros MVĮ veiklos (Konkurencingumo bloke)
• Finansiniai instrumentai
Galimybės MVĮ
• Lengva ir greita MVĮ priemonė apims:
• Pilotinį/įgyvendinamumo etapą
• Mokslinius tyrimus ir technologijų plėtros bei demonstracines
veiklas
• Tolesnę paramą komercializavimui
• Atskiros MVĮ veiklos (Pramoninės lyderystės bloke)
• „Eurostars“ programos tęsimas
• Papildomos priemonės (tinklų kūrimas, mokymai, parama
inovacijoms...)
• Finansiniai instrumentai
Finansavimo schemos
•
Mokslinių tyrimų ir inovacijų dotacija
–
•
•
•
•
•
Visų dydžių ir tipų projektų finansavimas, apimantis visas mokslinių tyrimų ir
inovacijų veiklas – PAGRINDINĖ finansavimo schema
Mokymų ir mobilumo dotacija
Programos ko-finansavimo dotacija
Koordinavimo ir paramos dotacija
Kapitalo investicijos
Apdovanojimai
–
•
Apdovanojimai už praeities pasiekimus ar paskatinimo prizai už iš anksto
nustatyto tikslo pasiekimą
Viešieji pirkimai – dviejų tipų
–
–
Viešieji iki-komerciniai pirkimai (MTEP paslaugų, įtraukiant rizikos-pelno dalijimąsi)
Inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai (valdžios įstaigos perka inovatyvias prekes ir
paslaugas)
Tolimesni žingsniai
• ES 2014-2020 biudžeto svarstymas
• Komisijos pasiūlymas dėl Horizonto 2020: 2011 m.
pabaiga
• 7BP 2013 m. darbo programos, perėjimas į Horizontą
2020
• Europos Tarybos ir Parlamento teisėkūros sprendimai
dėl Horizonto 2020 (2012-13)
• Horizontas 2020 (nuo 2014)
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!
www.mita.lt
[email protected]