BilansSSEII - Robert Marek Relich

Download Report

Transcript BilansSSEII - Robert Marek Relich

Współpraca Gminy i Miasta
Nowogrodziec i Przedsiębiorców
Nowogrodziec, dnia 16/01/2014 r.
Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Powstanie strefy ekonomicznej
Została powołana na podstawie ustawy z dnia 20.X.1994
roku o Specjalnych SE
 Gmina i Miasto Nowogrodziec dokonała zakupu
nieruchomości ponad 300 ha od Skarbu Państwa,
 Gmina jest współwłaścicielem SSEMP S.A. i posiada 15,4 %
akcji wnosząc aport rzeczowy do spółki 106,98 ha gruntu.
 Rada Gminy i Miasta uchwala w 2002 r. program pomocy
publicznej o zwolnieniu z podatku od nieruchomości
przedsiębiorców w strefie na wniosek E.Szczerbienia,
Burmistrza

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości
Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty – podatek od nieruchomości
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości
Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty – podatek od nieruchomości
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości
Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty – podatek od nieruchomości
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości
Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty – podatek od nieruchomości
Gmina i Miasto Nowogrodziec
Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec –
Wykroty

,,Budowa wodociągu doprowadzającego
wodę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Wykrotach wraz z modernizacją stacji
uzdatniania wody w Godzieszowie w
gminie Nowogrodziec ”
Okres realizacji inwestycji:
lata 2007 - 2010
Całkowita wartość projektu
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 – 2013 wyniosła ostatecznie 884 tys.
zł przy czym dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego to niespełna
600 tys. zł
Gmina i Miasto Nowogrodziec
Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec –
Wykroty

,, Przebudowa drogi gminnej na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wykroty
w Wykrotach”
Okres realizacji inwestycji: rok 2009
Całkowita wartość projektu:
367 779,02 zł

Dofinansowano remont drogi
wojewódzkiej nr 296 na odcinku 1,125
km od ronda w Jeleniowie (dr nr 94) do
wjazdu do SSE w Wykrotach
Okres realizacji inwestycji: rok 2010
Całkowita wartość dofinansowania:
279 tys. zł
Gmina i Miasto Nowogrodziec
Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec –
Wykroty

,, Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej oraz budowa
kanalizacji deszczowej
odprowadzającej wody deszczowe na
terenie SSE w Wykrotach”
Okres realizacji inwestycji:
lata 2009 - 2010
Całkowita wartość projektu:
1 778 264, 13 zł
Gmina i Miasto Nowogrodziec
Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec –
Wykroty

,, Budowa kolektora tłocznego z
miejscowości Wykroty przez
miejscowości Godzieszów, Gierałtów
do Nowogrodźca”
Okres realizacji inwestycji:
lata 2009 - 2010
Całkowita wartość projektu
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 wyniosła ok. 3 200 000,00 zł
przy czym dofinansowanie ze środków
UE to ok. 1 909 000,00 zł
Gmina i Miasto Nowogrodziec
Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec –
Wykroty

budowa obwodnicy Godzieszowa –DSDIK
O/Wrocław (mpzp; przekazanie gruntów
stanowiących własność JST);

zagospodarowanie terenu obwodnicy (
parkingi TIR, hotele, stacje paliw );

Oznakowanie autostradowych zjazdów

Włączenie nowych terenów do SSE

Pozyskiwanie nowych inwestorów;

Budowa sieci szkieletowej sieci
teleinformatycznej w Gminie z udziałem
Marszałka Województwa
Bezrobotni

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy
ze względu na
 wykształcenie dzień 30.06.2013 roku.
 Wykształcenie
 Liczba
 bezrobotnych
 Wyższe 364
 Policealne i średnie zawodowe 886
 Średnie ogolnokształcące 383
 Zasadnicze zawodowe 1367
 Gimnazjalne i poniżej 1122
 ogółem 4122
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych
 Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu
Stopa bezrobocia
w Gminie
Na 31.X.2013 r. zarejestrowano 563
bezrobotnych
 Stopa bezrobocia na 30.IX.2013 r. wynosi
12.3 %
 Powszechne umowy zlecenia
 Minimalne wynagrodzenia
 Wzrost ubóstwa pomimo zatrudnienia

Rosnące wydatki na pomoc
społeczną
rok
Wydatki na
pomoc
społeczną
łącznie z
dotacją
(Dział 852)
2008
2009
2010
2014
6.195.940,82
6.711.539,34
7.049.438,56
6.509.320,00
Wydatki na
pomoc społeczną
z budżetu Gminy
Udział
wydatków z
budżetu Gminy
w stosunku do
całości
wydatków na
pomoc społeczną
887.149,99
1.265.154,67*
1.194.145,42
1.820.420,00
14,32%
18,85%
16,94%
27,96%
Pomoc publiczna w opinii urzędów i
organów- UOKIK
Interpelacja poselska Posła na Sejm RP
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=02DBD0A3
Odpowiedź na interpelację poselską Prezesa UOKIK
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DB6A61A
Cytat z odpowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
„ W związku z tym, że przedmiotowej uchwały nie można uznać za pomoc istniejącą okres, w którym
podmioty mogły nabywać prawo do pomocy publicznej na jej podstawie nie powinien wykraczać poza
dzień przystąpienia Polski do UE, po którym to dniu uchwała powinna zostać dostosowana do
obowiązujących przepisów wspólnotowych. Oznacza to, że po dniu 1 maja 2004 r. żadne nowe podmioty
nie powinny nabywać prawa do otrzymywania pomocy na podstawie przedmiotowej uchwały. Należy
bowiem zauważyć, iż po dniu przystąpienia Polski do UE udzielanie pomocy bez jej wcześniejszej
notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 108 TFUE, po 1 maja 2004 r. stanowi tzw. pomoc
nielegalną w rozumieniu art. 1 lit. f rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27 marca 1999
Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej

Odpowiedź do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu z dnia 13 marca 2013 roku

Izba podziela stanowisko UOKIK wyrażone w piśmie z
dnia 21 listopada 2012 r.
Skoro Uchwała nr XXXVI//325/02 Rady Gminy i Miasta
Nowogrodziec z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości… nie została w
ramach procedury przejściowej przesłana do KE … nie
można uznać jej za pomoc istniejącą.

Jeszcze przed utworzeniem SSE
BURMISTRZ MIAŁ RACJĘ
Na początku I kadencji w 2007 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca poddał ocenie
prawnej legalność możliwości udzielanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości przedsiębiorcom w strefie ekonomicznej. Determinacja Roberta Relicha, Burmistrza
Nowogrodźca pomimo wielu przeciwności i trudności przez wiele lat, pozwala jednoznacznie
powiedzieć, że zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę blisko ponad 3 mln zł rocznie po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie są przedsiębiorcom należne, którzy rozpoczęli działalność
gospodarczą po 1 maja 2004 roku. Stanowisko Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca potwierdza
stanowisko Premiera RP, wyrażone w jego imieniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów w Warszawie.
Na podstawie interpelacji poselskiej nr 21140 Pani Marzeny Machałek z Partii Prawo i
Sprawiedliwość została opublikowana na stronie Sejmu RP odpowiedź od Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów. Ponieważ sprawa
jest najważniejszą okolicznością dla Mieszkańców naszej Gminy i Miasta Nowogrodziec, udostępniamy
interpelację poselską i odpowiedź opublikowaną na oficjalnej stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Interpelacja poselska Posła na Sejm RP
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=02DBD0A3
Odpowiedź na interpelację poselską Prezesa UOKIK
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DB6A61A
Cytat z odpowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
„ W związku z tym, że przedmiotowej uchwały nie można uznać za pomoc istniejącą okres, w którym
podmioty mogły nabywać prawo do pomocy publicznej na jej podstawie nie powinien wykraczać poza
dzień przystąpienia Polski do UE, po którym to dniu uchwała powinna zostać dostosowana do
obowiązujących przepisów wspólnotowych. Oznacza to, że po dniu 1 maja 2004 r. żadne nowe podmioty
nie powinny nabywać prawa do otrzymywania pomocy na podstawie przedmiotowej uchwały. Należy
bowiem zauważyć, iż po dniu przystąpienia Polski do UE udzielanie pomocy bez jej wcześniejszej
notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 108 TFUE, po 1 maja 2004 r. stanowi tzw. pomoc
nielegalną w rozumieniu art. 1 lit. f rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27 marca 1999
r.).”