Update Sociale wetgeving (SdWorx)

Download Report

Transcript Update Sociale wetgeving (SdWorx)

Het Eenheidsstatuut

11 februari 2014 Renata De Witte

2

Inhoud

I.

Situering II. Nieuwe ontslagregels III. Afschaffing carensdag IV. Afschaffing proef V.

Beëindiging tijdens arbeidsongeschiktheid VI. Compensaties voor werkgevers

I. Situering

4

Historiek

 Arbitragehof - 8 juli 1993  Grondwettelijk Hof - 7 juli 2011  deadline 8 juli 2013  Compromis - 5 juli 2013  Wetsontwerp  ingang vanaf 1 januari 2014

5

Weggewerkte verschillen

 Duur opzeggingstermijn  Aanvangsdatum opzeggingstermijn  Tegenopzegging bedienden  Willekeurig ontslag arbeiders  Proefperiode  Carensdag

6

Nog bestaande verschillen

 Begrippen arbeider / bediende  Gewaarborgd loon igv arbeidsongeschiktheid  Tijdelijke werkloosheid  Vakantiegeld  Socialezekerheidsbijdragen  Uitbetaling loon  Sectorale bepalingen (Paritaire Comités)

II. Nieuwe ontslagregels

8

Nieuwe ontslagregels

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Algemene opzeggingstermijnen Opzeggingstermijn igv pensioen WN Tegenopzegging Anciënniteit & ingangsdatum OT Opzeggingsvergoeding Rugzak en ontslagcompensatievergoeding Correctiefactoren Sollicitatieverlof Uitzonderingen Overgangsregelingen Motivering ontslag

1. Algemene opzeggingstermijnen

10

Basisregels

 Zelfde opbouw OT voor elke WN  Vaste opzeggingstermijnen  formule Claeys  Uitgedrukt in (kalender)weken  Sectoren mogen niet afwijken  wel hogere OT op ondernemings- en individueel vlak  Let op : per begonnen periode / jaar

11

Opbouw in 3 fases

1. Eerste 5 jaar - 1 ste en 2 de jaar - 3 de t/m 5 de jaar 2. Vanaf 6 de t/m 20 ste jaar 3. Vanaf 21 ste jaar

12 Per begonnen jaar

1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar 5 e jaar

Per begonnen periode van 3 maanden

0 < 3 M anc 3 < 6 M anc 6 < 9 M anc

OT ontslag WG

2 weken 4 weken 6 weken

OT ontslag WN

1 week 2 weken 3 weken 9 < 12 M anc 12 < 15 M anc 15 < 18 M anc 18 < 21 M anc 21 < 24 M anc 7 weken 8 weken 9 weken 10 weken 11 weken 3 weken 4 weken 4 weken 5 weken 5 weken 12 weken 13 weken 15 weken 6 weken 6 weken 7 weken

13 Per begonnen jaar

6 e jaar 7 e jaar 8 e jaar 9 e jaar 10 e jaar 11 e jaar 12 e jaar 13 e jaar 14 e jaar 15 e jaar 16 e jaar 17 e jaar 18 e jaar 19 e jaar 20 e jaar

OT door WG (= 3 weken per jaar)

18 weken 21 weken 24 weken 27 weken 30 weken 33 weken 36 weken 39 weken 42 weken 45 weken 48 weken 51 weken 54 weken 57 weken 60 weken

OT door WN

9 weken 10 weken 12 weken

13 weken

13 weken 13 weken 13 weken 13 weken 13 weken 13 weken 13 weken 13 weken 13 weken 13 weken 13 weken

14 Per begonnen jaar

21 e jaar 22 e jaar 23 e jaar …

OT door WG

(= aanvangsrecht 62 weken, nadien 1 week per jaar) 62 weken 63 weken 64 weken …

OT door WN

13 weken 13 weken 13 weken 13 weken

2. Opzeggingstermijn igv pensioen WN

16

Afwijkende OT bij pensioen WN

 Enkel bij ontslag door WG  Normale opzeggingstermijnen MAAR met max. van 26 weken  Einde arbeidsovereenkomst vanaf 1 ste maand nà 65 ste verjaardag WN dag v/d

17 OT

Normale OT,

ONTSLAG door WG - WN 65 j

max 26 weken

Beoordelings moment bij opzegging

einde OT ten vroegste 1 e dag v/d maand volgend op 65 e verjaardag WN

Beoordelings moment bij verbreking

verbreking ten vroegste op 1 e dag v/d maand volgend op 65 e verjaardag WN

3. Tegenopzegging

19

Overzicht tegenopzegging

Anciënniteit WN

0 < 3 maanden 3 < 6 maanden 6 < 12 maanden 12 maanden en meer

Tegenopzegging

1 week 2 weken 3 weken 4 weken

4. Anciënniteit & ingangsdatum

21

V erworven anciënniteit

= ononderbroken dienst in dezelfde onderneming + anciënniteit als uitzendkracht - enkel bij ontslag door WG - mits voldaan aan voorwaarden - beperkt tot max. 1 jaar

22

Ingangsdatum opzeggingstermijn

= maandag volgend op de week waarin OT betekend werd   NIET gewijzigd: Wijze van kennisgeving Uitwerking van kennisgeving

5. Opzeggingsvergoeding

24

Berekening opzeggingsvergoeding

 Variabel loon  maanden gemiddelde van 12 voorgaande  Formule weekloon : Forfaitair maandloon x 3 13  Berekeningsbasis (= lopend loon + voordelen) wijzigt niet

6. Rugzaksysteem + compensatie arbeiders

26

Rugzaksysteem

 Voor WNs in dienst vóór 1 januari 2014  OT bestaat uit 2 componenten :  Rugzak (virtueel uit dienst op 31/12/2013)  Nieuwe OT (fictief in dienst op 1/1/2014)  Ook igv ontslag door WN

27

Inhoud rugzak

= verworven rechten op OT volgens regels die gelden vóór 1/1/2014 Uitzondering : alle hogere bedienden (met jaarloon > 32.886 EUR)

28

Rugzak hogere bedienden

(> 32.886 EUR)  Ontslag door WG :  1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met min. van 3 maanden  Ontslag door WN :  1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit, met max. van : - 4,5 maanden (jaarloon < 65.771 EUR) - 6 maanden (jaarloon > 64.771 EUR)

29

Opmerking igv ontslag door bediende

 Als OT rugzak = maximumtermijn  component 2 niet meer berekenen  Als OT rugzak < maximumtermijn  component 2 wel berekenen  Huidige maximumtermijnen afhankelijk van jaarloon: - 3 maanden voor bedienden met jaarloon < 32.886 EUR - 4,5 maanden voor bedienden met jaarloon > 32.886 EUR - 6 maanden voor bedienden met jaarloon > 65.771 EUR

30

Compensatie voor arbeiders

 Resultaat rugzaksysteem nadeliger dan nieuwe OT  compensatie voor arbeiders  Ontslagcompensatievergoeding ten laste RVA  Stapsgewijze invoering, ter vervanging van ontslaguitkering die geleidelijk uitdooft

31

Ontslagcompensatievergoeding

 Verschil tussen : - rugzakje + nieuwe OT - OT berekend volgens nieuwe regels op basis van werkelijke aanwervingsdatum  Nettobedrag  Geen cumul met werkloosheidsuitkering  Afschaffing gedeeltelijke fiscale vrijstelling beëindigingsvergoeding

7. Correctiefactoren bij ontslag door WG

33

Correctiefactoren

 Enkel bij ontslag door WG  2 correctiefactoren :  Outplacementfactor  Inzetbaarheidsfactor  OT + correctiefactoren = “ontslagpakket”

34

1. Outplacement

 Veralgemening recht op outplacement voor WNs met min. 30 weken OT  Huidige regeling (45+) wordt residuair  voor WNs die niet vallen onder nieuwe outplacement

35

Outplacement igv verbreking

 Inkorting van opzeggingsvergoeding met 4 weken loon  Aanbod door WG binnen 15 dagen nà einde AO  Voorlopig facultatief : tot 31/12/2015 kan WN kiezen voor - hetzij outplacement - hetzij basisopzeggingsvergoeding (zonder inkorting)

36

Outplacement igv opzegging

 Aanrekening van outplacementuren op het sollicitatieverlof  géén inkorting van de opzeggingstermijn  Aanbod door WG binnen 15 dagen nà aanvang OT

37

2. Inzetbaarheid

• Voor WNs met min. 30 weken OT • 1/3 van de OT omzetten in sectorale inzetbaarheidsmaatregelen • Pas tegen 2019 van toepassing

8. Sollicitatieverlof

39

Overzicht sollicatieverlof

Outplacement begeleiding tijdens OT OT Sollicitatieverlof

neen Ja Laatste 26 weken 1 of 2 ½ dagen (max. 1 arbeidsdag/week) Periode voorafgaand aan laatste 26 weken 1/2 dag/week Volledig duur OT 1 of 2 ½ dagen (max. 1 arbeidsdag/week

9. Uitzonderingen

41

Uitzonderingen

 Wie ?

 Arbeiders  met OT < CAO nr.75 indien ontslag op 31/12/2013  Wat ?

 Toepassing OT van CAO nr.75, uitgedrukt in weken  2 uitzonderingen :  Tijdelijke uitzondering  Uitzondering van onbepaalde tijd

42

CAO nr. 75

Anciënniteit

< 3 maanden 3 < 6 maanden 6 maanden < 5 jaar 5 < 10 jaar 10 < 15 jaar 15 < 20 jaar > 20 jaar

Ontslag door WG

2 weken 4 weken 5 weken 6 weken 8 weken 12 weken 16 weken

Ontslag door WN

1 week 2 weken 2 weken 3 weken 4 weken 6 weken 8 weken

43

Tijdelijke uitzondering

 Tijdelijk: enkel opzeggingen betekend tussen 01/01/2014 en 31/12/2017  PC’s 109, 111.03, 114, 124, 126, 128.01, 128.02, 142.02, 147, 316, 324 en 330.03

 Sectoren kunnen sneller evolueren naar nieuwe opzeggingstermijnen.

44

Uitzondering van onbepaalde duur

Enkel voor :  Arbeiders zonder vaste plaats van tewerkstelling  Opgesomde activiteiten  de facto betreft het de bouwsector

10. Overgangsregelingen

46

Overgangsregelingen

• Lopende proefbedingen • Verkorte OT arbeiders < 6 maanden dienst • Enkel in arbeidsovereenkomsten waarvan uitvoering is aangevangen vóór 2014

11. Motivering ontslag

48

Motivering ontslag

 CAO van de NAR  Motivering van het ontslag  Het voeren van een goed HR-beleid  Afschaffing willekeurig ontslag bij arbeiders

III. Afschaffing carensdag

49

50

Carensdag ?

 De 1 ste werkdag wegens ziekte of ongeval, wanneer de afwezigheidsperiode < 14 kalenderdagen duurt  Onbetaald, tenzij de sector anders bepaalt  De periode van gewaarborgd loon begint pas de volgende dag te lopen  Van toepassing op :  arbeiders  bedienden tijdens de proefperiode  bedienden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of bepaald werk < 3 maanden

51

Afschaffing carensdag

Gevolgen :  1 ste ziektedag voor alle WNs betaald  Telling van de periode van gewaarborgd loon bij ziekte start vanaf de 1ste kalenderdag

52

Omkaderende maatregelen

Afschaffing carensdag gaat gepaard met verschillende begeleidingsmaatregelen, zoals :  Sanctie niet-naleving verwittigingsplicht  verlies van gewaarborgd loon  Beschikbaarheid voor controlearts  Max. 4 aaneengesloten uren tussen 7u en 20u   In woning of andere meegedeelde verblijfplaats Te voorzien op sector- of ondernemingsvlak

IV. Afschaffing proef

53

54

Afschaffing proef

 Bestaansreden van de proeftijd wordt weggenomen door de nieuwe – korte – opzeggingstermijnen  2 weken tijdens eerst 3 maanden  4 weken tijdens daaropvolgende 3 maanden  Overgangsregeling : proefbedingen in arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 01/01/2014 blijven geldig

55

Uitzonderingen

 2 uitzonderingen :  Studentenarbeid  Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid  Automatische proeftijd van 3 werkdagen  WG en WN kunnen beëindigen zonder opzegging noch vergoeding  Van toepassing op arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 01/01/2014

56

Nog vragen?

Bedankt voor jullie tijd