Kirkon virka- ja työehtosopimus 2014-2016

download report

Transcript Kirkon virka- ja työehtosopimus 2014-2016

Kirkon virka- ja
työehtosopimus 2014 - 2016
Neuvottelutulos 22.10.2013
Kirkon työmarkkinalaitos 2013
Työllisyys- ja kasvusopimuksen
kustannusvaikutus 2014 ja 2015
• 1.8.2014 sopimuskorotus (20 € / 12 snt):
– Kustannukset kuukausitasolla + 0,9 %
– Palkkasumman kasvu vuositasolla + 0,8 %
• ((0,9 x 5 kk + 1,9 x 3 kk) : 12 kk) = 0,8 %
• 1.8.2015 sopimuskorotus (0,4 %):
– Kustannukset kuukausitasolla + 0,4 %
– Palkkasumman kasvu vuositasolla + 0,7 %
• ((0,4 x 5 kk + 0,9 x 7 kk) : 12 kk) = 0,7 %
Allekirjoituspöytäkirja 1 (5)
• Toteuttaa ja edellyttää työllisyys- ja kasvusopimusta
• Voimassaolo 1.4.14 – 31.1.17, irtisanottavissa 30.9.15
päättymään 31.1.16
• Sopimuskorotukset 1.8.2014 lukien (yleiskorotus):
– Kuukausipalkkaisilla 20 €/kk peruspalkkaan (täysi
työaika)
– Tuntipalkkaisilla 12 snt/perustuntipalkkaan
– Lisä yms. joka lasketaan prosentuaalisesti
peruspalkasta, tarkistuu automaattisesti
– Jos lisä yms. euromääräinen, ei tarkistu
Allekirjoituspöytäkirja 2 (5)
• Sopimuskorotukset 1.8.2015 lukien (yleiskorotus):
– Palkantarkistus 0,4 %
– Tuntipalkkojen euromääräiset lisät (kokemus-,
henkilökohtainen- ja työolosuhdelisä) tarkistetaan
sentillä, jos ei muutoin korotu
• Ruokaraha, luottamusmieskorvaus,
työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.8.2015:
– Ruokaraha pyöristetään 24 €:ksi/kurssipv
– Luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun korvaus
pyöristetään täysiin kymppeihin (30, 50, 60 €)
• Mahdollisuus tekstimuutosten huomioimiseen
Allekirjoituspöytäkirja 3 (5)
• Sopimuskorotukset 1.8.2016 lukien:
– Kustannusvaikutus ja toteutusajankohta
keskusjärjestöjen päätettävä 15.6.15 mennessä
• Palkkaratkaisun mitoitus 12 kk:n mukaan => suhteutus II jakson
pituuteen
– Mahdollisuus sopia kirkon alalla, vaikka keskusjärjestöt
eivät saavuttaisikaan yksimielisyyttä
– Toteutetaan ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä
HAVAan
• Yksityiskohtainen toteutus neuvoteltava 29.9.15 mennessä
• J-erää kohdennettaessa edistetään tuloksellisuutta tuottavaa
toimintaa ja palkkausjärjestelmien kannustavaa soveltamista
Allekirjoituspöytäkirja 4 (5)
• Sekalaista
– Tarkistetut palkat maksetaan viimeistään 2 kk kuluessa
tarkistusten voimaantulosta lukien, suurissa yksiköissä
ja Kipaan siirtyvillä mahdollisuus maksamiseen 3 kk
kuluessa
– Jatkuva neuvottelumenettely sopimuskauden aikana
– Talouden kehityksen poikkeaminen sopimuksen
tekohetkestä, neuvottelu sopijapuolten kesken +
mahdollisuus tes:n muuttamiseen
– Srk:n taloudellinen tilanne edellyttää
säästötoimenpiteitä, jotka toteutettavissa muuttamalla
sopimuksenvaraisia pasu-ehtoja, sopijapuolet
tarvittaessa sopivat niiden muuttamisesta
Allekirjoituspöytäkirja 5 (5)
• Työryhmät
– Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen
työaikajärjestelyjen avulla 31.12.16 mennessä
– KirVTES:sta poikkeaminen sopimusalalla/paikallisesti
– Leirityön vaativuus ja korvausten mahdollinen
kehittäminen
– Tuloksellisuutta ja työelämän laatua kehittävät toimet,
erityisesti palkkausjärjestelmän kannustava
soveltaminen, hlöstön ja heidän edustajiensa
yhteistoiminnallinen toimintatapa, osaamisen
kehittäminen ja rakennemuutoksen hyvä toteuttaminen
Lomarahavapaa
• Osaksi KirVTESa 1.4.2014 lukien
• Sovitaan ta:n ja tt:n/vh:n kanssa lomarahan tai sen
osan vaihtamisesta lomarahavapaaksi
• Sovittava lomarahan maksuvuonna 30.4. mennessä
• Vähennys kuukausipalkkaiselle 4,76 % ja
tuntipalkkaisille 7,65 tunnin varsinainen palkka
• Lomarahapäivät työpäiviä (ma-pe)
• Annetaan lomarahan maksuvuoden tai seuraavan
kalenterivuoden aikana
• V-lomaoikeutta laskettaessa työssäolopäivien veroisia
päiviä
Vuosiloma
• Vuosiloman siirto (sairauslomakarenssin poisto)
– Ulotettu koskemaan myös ns. pitkälomalaisia
• Vuosilomapalkka, kun työaika ja palkka muuttuvat
lomanmääräytymisvuoden aikana
– Lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloman palkka
määräytyy lomanmääräytymisvuoden aikana käytettyjen
työajan mukaan määräytyneiden palkkausprosenttien
keskiarvon perusteella (keskimääräinen
palkkausprosentti)
– Esim. 6 kk 100 % ja 6 kk 50 % => keskimääräinen
palkkausprosentti ((6x100+6x50)/12 = 75 %)
• Vastikkeena lomarahavapaa KirVTES:iin
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä
• Kokeilu 1.8.2014 – 31.1.2017
• Kirkkoherrat ja ”ykköstalous-hlöstöjohtaja”
• K- ja J –ryhmäkohtaiset asteikot ja
kokonaisharkintaan perustuva peruspalkka (tehtävä +
henkilö)
• Peruspalkka pasuun otettaessa
– Epäpätevyysalennus asteikkoon max 12 %
• Peruspalkan tarkistaminen pasun aikana
– Olennainen muutos => korotus tai alennus,
määräaikainen muutos, muussa tapauksessa alennus 3
kk kuluttua
– Siirtymämääräykset
Neuvottelijoiden muistio
• Neuvotellaan 31.12.13 mennessä
– Kehittämissopimuksen tarkistamisesta
osaamisenkehittämis-lain perusteella
• Selvitetään/arvioidaan/toteutetaan 31.1.14 mennessä
– matkakustannusten korvausta koskevia
verotuskäytäntöjä
– nuorten työllistämistoimenpiteitä
– HAVAn käyttöönoton edistymistä ja edellytyksiä
kannustuspalkkioon ja/tai määräaikaiseen HAVAan
– kodifiointi
• Selvitetään 28.2.14 mennessä
– työaikakokeilun tulokset ja työaikamääräysten