PowerPoint-presentation från mötet

download report

Transcript PowerPoint-presentation från mötet

VA*-utbyggnad
– Skättilljunga
*VA – Dricks-, spill- och dagvatten
Presentation
• Henrik Wester – informatör, C4 Teknik
• Jonas Schrevelius – abonnentchef
• Bo Kjellgren – projektledare för VA i Skättilljunga
Bakgrund
VA-utbyggnad i Skättilljunga
• Hållbar miljö
för människor, djur och natur
• Fungerande infrastruktur
ger ett attraktivt boende
• Service
god och kostnadseffektiv
Bakgrund
Politiskt beslut
• Kommunfullmäktige
beslut om verksamhetsområde
för VA, september 2011
• Andra VA-utbyggnader
Kusten, Åhus
Kusten, Yngsjö
Kusten, Furuboda
Enskilda avlopp idag
– ohållbar situation
• Slamavskiljare med infiltration –
dålig reduktion av näringsämnen
• Markförhållanden/skyddsavstånd
till grundvatten och Vramsån
Vad säger lagen?
– Kristianstads kommuns skyldigheter
• 6§Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster
”Om det med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större
sammanhang…”
• Praxis
”ett större sammanhang” =
20 – 30 fastigheter
Vad säger lagen?
– Arrendator
• Bär kostnadsansvar
• Äger anslutningen
• VA-anslutning följer
arrendekontrakt
• Upphör arrende, upphör VAanslutning
Skättilljunga
• 33 fastigheter
• Spillvatten
till samtliga
• Dricksvatten
till samtliga
• Dagvatten
lokalt omhändertagande
OBS! drän- och dagvatten får
ALDRIG kopplas på
spillvattenledning
Ekonomi
vad gäller i en VA-gemenskap?
• Ej skattemedel
• Självkostnad
enligt skälighetsprincip
• Alla betalar
enligt VA-taxa
www.kristianstad.se/vattenavlopp
• Ersättning
Enskilt avlopp yngre än 10 år
Ekonomi
vad kommer det att kosta?
• Kostnad för dricks- och spillvatten för en
fastighet på 2 200 m² enligt dagens taxa:
C:a 125 000 kr
• med reservation för taxejustering
Tidplan
när sker vad?
•
•
•
•
•
•
Projektering – klar
Upphandling – pågår
Val, entreprenör
Entreprenadstart – beräknas till juni – augusti
Klart – december 2013
Debitering – januari/februari 2014
Teknik
– hur kommer det att fungera?
• LTA (LågTrycksAvlopp)
pump med styrskåp vid
tomtgräns (fastighetssidan)
• Driftsäker
backventil
ljudlarm vid driftsstörning
Teknik
– varför LTA?
• Skonsam installation
för befintlig bebyggelse,
gaturum och natur
• Självfallsystem svårt
p.g.a. terräng och installation
Teknik
– hur kommer det att fungera?
Teknik
– vem ansvarar för vad vid installation?
• Kristianstads Kommun
ledningar i gata
ledning mellan gata – LTA-pump
LTA-pump med styrskåp
• Fastighetsägare/arrendator
ledning hus – LTA-pump
elanslutning 3-fas
Teknik
– vem ansvarar för vad, drift/underhåll?
• Kristianstads Kommun
uppstart (anmäl i god tid, samordna gärna)
stopp i ledningar (gata)
driftstörning, LTA-pump/styrskåp
• Fastighetsägare/arrendator
anmäla uppstart
stopp i ledningar på tomt
övervakning LTA-pump (larm)
Teknik
– underlätta drift/underhåll
• Hög drift/underhåll = hög taxa
VA är självfinansierande
• Läs mer på
www.kristianstad.se/vattenavlopp
Information
• www.kristianstad.se/vattenavlopp
• [email protected]
• Framtida utskick
Meddelande om förbindelsepunkt
Debiteringsunderlag (faktura)
Kristianstads kommun
C4 Teknik
291 80 Kristianstad
Tfn: 044 – 13 50 00
www.kristianstad.se/vattenavlopp