Informatieavond groep 8

Download Report

Transcript Informatieavond groep 8

Informatieavond
groep 8
Dinsdag 2 september 2014
19.00 – 20.00 uur
Welkom !
Een kort overzicht
Activiteiten in groep 8
De (nieuwe) vakken
Huiswerk
Verantwoordelijkheden en afspraken
De Entreetoets
Informatieavond V.O.
De Proefcito, Cito eindtoets en het
definitieve advies
Belangrijke data nog even op een rijtje
Vragen en / of opmerkingen
Activiteiten in groep 8
Activiteit
Datum
laatste vrijdag v/d maand
een activiteit naar keuze
voorbereiden en uitvoeren in de
eigen klas
Jantje Beton
tweede week van september
Schoolreisje Poldersport
vrijdag 19 september
Kinderpostzegelactie start
24 september
Schoolkorfbal
woensdag 1 oktober
proefcito
week van 5 januari
lesjesochtenden op het V.O.
januari / februari
Bezoek Tropenmuseum
vrijdag 13 februari
Activiteiten in groep 8 (2)
Activiteit
Datum
Voorleeswedstrijd
februari/maart
Actie Holland Helpt
maandag 9 maart
3VO Dode Hoek, Van 8 naar 1
Vrijdag 17 april
Cito eindtoets
uitslag
Dinsdag 21, woensdag 22 en
donderdag 23 april
week van 18 mei
De liedjesman
Aantal keer
bezoek Artis, met les Planetarium
Vrijdag 24 april
Schoolverlaterskamp te Otterlo
dinsdag 2 juni tot en met vrijdag
5 juni
Musical
maandag 29 juni en dinsdag 30
juni
De nieuwe vakken
Ontleden:
- Redekundig (zinsontleding)
- Taalkundig (woordbenoeming)
Presentatie in het Engels (5 minuten)
Begrijpend leesmethode Leeslink (digibord)
Zelfstandig werken
Leren plannen m.b.v. een werkplanner
Huiswerk
3 x per week huiswerk:
Vak
Methode
Dag
Toelichting
Taal
Slagwerk
Dinsdag
Taal: WS
Ajodact
Donderdag
*
A.O.
Internetopdr.
Vrijdag
10 tekstvragen + antwoorden
*In geval van een proefwerk komt dit huiswerk te vervallen
Verantwoordelijkheden en
afspraken kinderen
Huiswerk uiterlijk op de dag zelf om 8.40u inleveren
Gymkleding mee en na afloop naar huis om te wassen.
Gymschoenen zijn noodzakelijk. Een deo wordt op prijs
gesteld (geen houder onder druk!!)
Eten / drinken en kleedje mee
Elke dag agenda mee en een rode pen om na te kijken
Werk dat niet af is kan na schooltijd (15 min) en / of ‘s
ochtends om 8.15u worden afgemaakt.
Niet op het schoolplein fietsen. Plaatsen in de rekken op het
achterplein
De entreetoets, maar nu?
N.a.v. de entreetoets en/of de citotoetsen van het LVS
(Leerling Volg Systeem) zullen een aantal kinderen
binnenkort starten met R.T. en extra hulp. Dit kan in
de klas en/of buiten de klas, maar soms ook thuis
gebeuren
Een aantal criteria hiervoor zijn:
D/E scores LVS na overleg tussen leerkracht en IB’er
Welke kinderen hebben er het meeste baat bij
Welke vakken hebben prioriteit
Welke vorm is het meest zinvol en/of praktisch
Wat kunt u thuis doen?
Oefenen m.b.v. cd-roms en internet
Samen moeilijke vakken oefenen met uw kind
Oefenen van onderdelen van cito-toetsen van
voorgaande jaren
- Wij kunnen eventueel aangeven welke materialen
er beschikbaar zijn, maar ouders dienen zelf deze
materialen e.d. aan te schaffen
Informatieavond V.O.
Op donderdag 6 november zullen
leerkrachten van een aantal V.O.
scholen iets komen vertellen over
het V.O.
Wij denken hierbij aan scholen uit
Amsterdam en Hoofddorp (mogelijk
ook Amstelveen).
Oriëntatieperiode V.O.
Begin december worden de keuzegidsen aan de
leerlingen uitgedeeld.
In januari/februari gaat groep 8 naar een aantal
V.O. scholen voor een zgn. lesjesochtend
De open dagen vinden plaats van maandag 5
januari tot en met vrijdag 13 maart.
Wacht niet op de open dagen, maar ga nu al
kijken naar V.O. scholen
De Proefcito, Cito eindtoets en het
definitieve advies
Van dinsdag 6 januari tot en met donderdag 8 januari
nemen we de Proefcito af
In de week van 13 januari wordt het definitieve advies
opgesteld. We letten dan op de volgende punten:
Eigen inzicht en ervaring leerkrachten groep 8
Huiswerk, inzet en motivatie
Uitslag Entreetoets
Uitslag Proefcito
LVS uitslagen groep 6, 7 en 8
Advies leerkrachten van groep 6, 7 en 8
Advies Intern Begeleider en directeur
Rapporten
Het definitieve advies; vervolg
Aanwezig op het adviesoverleg:
- De leerkrachten van groep 6, 7 en 8
- De IB’er (Intern Begeleider)
- De directeur
Op maandag 19, dinsdag 20, maandag 26 en dinsdag 27
januari geeft de leerkracht van groep 8 in een 15
minuten gesprek het definitieve schooladvies aan de
ouders. Bij dit gesprek is ook een lid van het ZoDi team
(zorg / directie) aanwezig. Tevens wordt aan de ouders
gevraagd waar de leerling wordt ingeschreven:
Amsterdam / Amstelland en de Ronde Venen of elders.
In de week van 18 mei* komt de Cito uitslag binnen op
school. Deze uitslag gaat in een gesloten envelop met de
kinderen mee naar huis.
*kan nog wijzigen
Belangrijk om te weten t.a.v. de
kernprocedure
Wij zijn een grensschool. D.w.z. dat wij te maken
hebben met wel 4 of soms 5 verschillende
kernprocedures (Amsterdam, Amstelland,
Haarlemmermeer, Kennemerland, Haarlem).
Juridisch gezien moeten wij de kernprocedure
Haarlemmermeer (erg summier) volgen, maar in
de praktijk volgen wij voornamelijk Amsterdam
en Amstelland (Amstelveen).
Belangrijke data op een rijtje
Vanaf nu kijken naar VO scholen
Donderdag 6 november
5 januari t/m 13 maart
6, 7 en 8 januari
Dinsdag 13 januari
19, 20, 26 en 27 januari
Januari / februari
21, 22 en 23 april
In de week van 18 mei
Van maandag 16 maart tot
en met donderdag 2 april
- Info avond VO
- Open dagen VO
- Proefcito
- Opstellen definitief advies
- Definitief advies gesprekken
- lesjesochtenden VO groep 8
- Cito eindtoets
- Uitslag Cito mee naar huis
- Eerste aanmeldingsronde VO
Tijd voor vragen en/of
opmerkingen