PROFIELKEUZE HAVO 4

Download Report

Transcript PROFIELKEUZE HAVO 4

PROFIELKEUZE HAVO
MONDIAL COLLEGE
LEUVENSBROEK NIJMEGEN
november 2014
Begeleiding van school
• Mentor is eerste aanspreekpunt
• Mentor behandelt “PROFIELKOMPAS”.
• 3 HAVO na 2-jarige brugperiode = Tussenjaar?
Nee, doorlopende leerlijn.
• Decaan
• Vraagbaak: brochures, handboeken enz.
• Gesprekken, adviezen
• Adviezen vakdocenten inwinnen
• Tests afnemen, adviseren.
• Profielkeuzedag/HAN-dag oktober
• Profieldag: - met leerlingen 5 havo
» - proeflessen nieuwe vakken (BSM, MaWe, MeO, Ec)
Inspanning door leerling
- Goede cijfers scoren.
- Dagelijks werk in voldoende mate doen.
- Zelfstandig en zelfverantwoordelijk zijn/worden
- Overgaan! (Alle cijfers tellen meer)
- CIJFERS ZIJN BELANGRIJK !
- Onderzoeken welk profiel het beste bij je past.
-
Goede vakken zijn vaak ook leuke vakken!!
Inzicht en kunnen tonen aan docenten !!
Inzet tonen voor het vak/de docent !!
Interesse in opleiding/beroep in HBO!!
Rol van de ouders
• Klankbord voor uw kind  toekomst ?
• Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter
dan de school.
• Bron van informatie (beroepenwereld, “wie ben ik?”)
• Begeleiding open dagen/voorlichtingsdagen (4 havo)
• Studiehouding controleren? (en verbeteren?)
• Toetsen aan de werkelijkheid.
• Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer”
• Bovenal ………. Trajectbegeleider
Hoe kiezen ?
Wie ben ik?
Wat wil ik ?
Wat kan ik ?
Eigenschappen
Interesse
Capaciteiten
Hoe kies ik het juiste profiel ?
• “Goede” redenen:
– Ik ben goed in die vakken.
Slaag wel.
– Ik vind die vakken leuk.
– Ik denk, dat ik later een
beroep in die
profielrichting kies.
– De adviezen van de
vakdocenten zijn goed.
– Werk/activiteiten passen
goed bij mijn persoon.
• “Foute” redenen:
– Mijn vriend(-in) kiest dit
ook.
– Deze leraar/lerares vind ik
(niet) leuk !
– Ik wil mij niet zo druk
maken.
– Eigenlijk weet ik niets
beters.
– Ik wil rijk worden.
Overwegingen
•
•
•
•
•
•
•
Definitieve richtingkeuze door profielkeuze?
Ik heb nu onvoldoende(s) voor profiel vak
“Functie” tegenover opleidingsniveau!
“Ik weet nog geen beroep!”
Eerst slagen, dan vervolgstudie.
Doubleren in 4 Havo? Of MBO? (ROC)
Na Havo eerst MBO? Toegang tot HBO, dus waarom?
• Na MBO gaat 50% door in HBO
De vier profielen
• Natuur & Techniek
NT
• Natuur & Gezondheid
NG
• Economie & Maatschappij
EM
• Cultuur & Maatschappij
CM
Gemeenschappelijk deel
• Verplicht voor iedereen:
–
–
–
–
–
–
–
–
Nederlands
Engels
Rekenen
Maatschappijleer (Mij)
Lichamelijke Opvoeding (LO)
Culturele & kunstzinnige vorming 1 (CKV 1)
Oriëntatie op studie & beroep (OSB) 40 uur
Profielwerkstuk 80 uur (begeleide middagen)
– Enigszins klassenverband door clustering met profieldeel
Natuur-profiel
• Natuur & Techniek
– Wiskunde B
– Natuurkunde
– Scheikunde
Vrije deel, 1 vak:
• Profielkeuzedeel, 1 vak:
• Biologie
• Onderzoek en Ontwerp
Biologie
Economie
Management en Onderzoek en
Organisatie
Ontwerp
Wat kan ik er mee?
• Alle (technische) opleidingen als je geen vak mist (Ec/2e mvt/Bi)
• Als je economie of management & organisatie kiest kun je ook alle
economische opleidingen kiezen.
Opleidingen
N+T
N+G
E+M
C+M
Logistiek en technische vervoerskunde




Luchtvaarttechnologie

na of nl&t


Maritiem officier¹

na of nl&t


Medisch ingenieur




Milieukunde


sk

Forensisch onderzoek

na of nl&t


Game architecture and design




Ruimtelijke ordening en planologie




Scheepsbouwkunde

na of nl&t


Technische bedrijfskunde




Technische commerciële confectiekunde




Technische commerciële textielkunde




Technische informatica


wib
wib
Technische natuurkunde

na of nl&t


Verkeerskunde




Werktuigbouwkunde

na of nl&t


Natuur-profiel
• Natuur & Gezondheid
– Wiskunde B of Wiskunde A
– Scheikunde
– Biologie
• Profielkeuzedeel, 1 vak:
• Natuurkunde
• Aardrijkskunde
• Onderzoek en Ontwerp
Vrije deel, 1 vak:
Onderzoek en
Ontwerp
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Management en
Organisatie
Wat kan ik ermee?
Opleidingen
N+T
N+G
E+M
C+M
Aot-techniek (energie-techniek)

na


Autotechniek

na


Aviation

na
na

Game architecture and design




Bewegingstechnologie



wi (a of b)
Luchtvaarttechnologie

na


Biologie en medisch laboratoriumonderzoek




Gezondheidszorgtechnologie




Biotechnologie




Bouwkunde

na
wib + na

Bouwmanagement en vastgoed
Chemie
Chemische technologie









ec + wi (a of b)


Civiele techniek
Informatica
Communication and multimedia design
Elektrotechniek




na


na





wi (a of b)
wi (a of b)

Engineering, design and Innovation

na
Na

Instroom TECHNASIUM in bovenbouw!
• Leerlingen van TECHNASIUM in 3 Havo-t
• Kenmerk is het vak O & O
–
–
–
–
–
–
Ontwerp en onderzoek (technisch)
Praktische opdrachten in groepjes
Opdrachten uit het bedrijfsleven
2 grote proeven en 1 keuzeopdracht in 4 havo
meesterproef in 5 havo (profielwerkstuk is onderdeel)
Geen CSE maar schoolexamen
• Keuze voor O&O in 4 Havo mogelijk (advies)
• Alleen bij Natuur- profiel.
Maatschappij-profiel
• Economie & Mij.
–
–
–
–
Wiskunde A
Economie
Geschiedenis
(IBC 2015-2016)
Profielkeuzedeel, 1 vak:
•
•
•
•
Aardrijkskunde
Duits
Frans
Maatschappijwetenschappen
• Management en
Organisatie
Vrije deel, 1 vak:
Frans
Duits
Kunst (tekenen)
Aardrijkskunde
BSM
Maatschappijwetenschappen
Management
en Organisatie
Wat kan ik ermee?
• Bijna alle economische opleidingen.
Opleidingen
N+T
N+G
E+M
C+M
Accountancy
ec of m&o
ec of m&o

(ec of m&o) + wi (a of b)
Bedrijfseconomie
ec of m&o
ec of m&o

(ec of m&o) + wi (a of b)



(ec of m&o) + wi (a of b)
Bestuurskunde /overheidsmanagement
Commerciële economie
ec
ec of m&o
ec
ec of m&o


ec
(ec of m&o) + wi (a of b)
Communicatie
ec of m&o
ec of m&o

(ec /m&o of mw)+ wi (a of b)






(ec of m&o) + wi (a of b)

Hogere Europese beroepenopleiding
2e mvt
2e mvt
2e mvt

Hoger hotelonderwijs¹
2e mvt
2e mvt
2e mvt
ec of m&o
Hoger toeristisch en recreatief onderwijs



ec of m&o
Informatiedienstverlening en –management




Integrale veiligheid




Integrale veiligheidskunde
ec
ec

ec
International business and
management studies
Journalistiek
ec of m&o of 2e
mvt

ec of m&o of 2e
mvt


ec of m&o






ec of m&o
ec of m&o

(ec of m&o) + wi (a of b)
Bedrijfskundige informatica
Food and business
Hbo-Rechten
Kunst en economie
Logistiek en economie
Maatschappij-profiel
• Cultuur & Mij.
– MVT 2 (Frans of Duits)
– Geschiedenis
– Kunst (tekenen)
• Profielkeuzedeel, 1 vak:
• Aardrijkskunde
• Economie (alleen met WiA)
Vrije deel, 1 vak:
Duits
Frans
Wisk A (vwo)
BSM
Maatschappijwetenschappen
Wat kan ik ermee?
• Alle studies in cultuur/welzijn , zorg en onderwijs
Opleidingen
N+T
N+G
E+M
C+M
Creatieve therapie¹




Culturele en maatschappelijke vorming




Godsdienst-pastoraal werk




Integrale veiligheidskunde
ec
ec

ec
Maatschappelijk werk en dienstverlening




Pedagogiek




Personeel en arbeid




Sociaal-juridische dienstverlening




Sociaal pedagogische hulpverlening




Social work




Sport en bewegen¹




OPLEIDINGEN IN DE ZORG
• Profiel N&G is dus niet nodig, maar gewenst.
Opleidingen
N+T
E+M
C+M
Fysiotherapie

N+G
Huidtherapie




Kunstzinnige therapie




Logopedie, opleiding voor¹
Management in de zorg¹
Medisch beeldvormende en
radiotherapeutische technieken
Mondzorgkunde











wi (a of b)




Oefentherapie Cesar




Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot




Optometrie



wi (a of b)
Orthoptie
Podotherapie, opleiding






wi (a of b)

Sport, gezondheid en management




Verpleegkunde




Voeding en diëtetiek







(Röntgen enz.)
Na het HAVO
•
HBO
•
–
–
–
–
Vervolg profiel kan
2e klas starten (???)
Minder eisen
Niveau 4 kiezen voor
doorstroming naar HBO
– Doorstroomtrajecten !!
– Zeer praktisch, volledig op
beroep gericht.
– Vervolg op profiel
techniek (HTO) met NG ?
– Betere aansluiting?
– BACHELOR (4 jaar) / MASTER
• 1 + 3 jr (WO) + 1-2 jr (WO)
– Elk profiel:
• GEZONDHEID/MEDISCH
• SOCIALE OPLEIDINGEN
• ONDERWIJS
– Los vak geëist:
•
•
•
•
•
Toerisme 2e mvt geëist
Economie – Ec/ MeO + Wa
Economie – Ec/MeO+ MVT
Zie lijst boekje!
C&M met eco/wi ???? !!
MBO
•
VWO
–
–
–
–
–
Aansluitprobleem
Nieuwe 2e Fase in klas 4
Taal moet! (FA of DU)
Vrijstellingen
Wi A/C verplicht
Belangrijke informatie
• Vanaf nu
• Tot eind januari
• Januari/februari
Decaan, kamer 1.23 voor info
ProfielKompas en mentoruren
Adviezen docenten
• bij cijferoverzicht februari 2015 advieslijst vakken per leerling.
• 17 Maart 2015
• Maart 2015
• Overgangsrapport
Uiterlijk inleveren definitieve
profielkeuze!!
Gesprek met decaan
(evt. ouders) over profielkeuze
Keuze bijstellen vanwege
resultaten?
Informatiebronnen
•
•
•
•
www.studiekeuze123.nl
www.icares.nl
www.han.nl www.avans.nl www.hu.nl www.saxion.nl
www.mondialcollege.nl/Leuvensbroek/Begeleiding&Zorg/Decanaat
• Decaan:
– Kamer 1.23 op de eerste verdieping.
– Informatie via de site … zie decanennieuws
Decanen Mondial College
locatie Leuvensbroek
Barbara van Kempen
(ma,di,wo,do)
Colette Ribbers
(di)
Tel.: 024 – 378 69 93
[email protected]
www.mondialcollege.nl
Dank voor uw aandacht.