υλη α` λυκειου

Download Report

Transcript υλη α` λυκειου

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΤΑΞΗ Α
ΑΓΓΛΙΚΑ
Για το σχολ.έτος 2015-2016 η εξεταστέα ύλη καθορίζεται ως εξής:
Από το course book “Take off!” CEF Level B1+ oι ενότητες: UNITS 1- 6, σελίδες
6-89 , grammar section, σελίδες 180-196 και όλα τα worksheets που δόθηκαν
στο μάθημα.
Αφαιρούνται οι σελίδες : 6-7,14,18- 19, 20-21, 28, 32, 34-35, 42, 46, 48-49, 5657, 59-60, 62-63, 70-71, 74, 76-77, 84-85, 86-88, και όλα τα φυλλάδια που
αναφέρονται σε videos.
JUNE EXAM STUDY MATERIAL
A.



Reading Comprehension:
texts and vocabulary sections (exercises) from course book
vocabulary lists
worksheets (scanning and skimming)
B.





Grammar and structure
Grammar sections from course book
Grammar worksheet exercises
Φυλλάδια από τράπεζα
Tenses( present tense +past tenses+ future tenses)
Adjectives and adverbs (comparative + superlative degrees, order of
adjectives, position of adverbs, too/enough)
 Nouns + articles + quantifiers + determiners (plural form of nouns,
definite/indefinite articles, both/either/neither, many/much/little/few)
 Gerund + infinitive
 Phrasal verbs
C.



Writing
Writing sections in course book (samples +exercises)
Layouts + worksheets
Types of writing: ARTICLE, REVIEW, ESSAY, INFORMAL LETTER, FORMAL
LETTER (LETTER OF OPINION)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η διδακτέα (Ξενοφών-Θουκυδίδης)
 ΚΕΙΜΕΝΑ
 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ:
Βιβλίο 2ο
 Κεφάλαιο 2ο :παράγραφοι 1-4 (σελ.63-66)
παράγραφοι 16-23 (σελ.70-75)
 Κεφάλαιο 3ο : παράγραφοι 11-16 (κείμενο από μετάφραση σελ.80-83)
παράγραφοι 50-56 (σελ. 85-91)
 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ:
Βιβλίο 3ο





Κεφάλαιο 70 (σελ.296-305)
Κεφάλαιο 71-73 ( σελ.308-311)
Κεφάλαιο 74 (σελ.315-317)
Κεφάλαιο 75 (σελ.320-325)
Κεφάλαιο 82 (κείμενο από μετάφραση σελ.353-357)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ






Κεφ. 2ο σελ. 19-28
Κεφ. 4ο σελ. 43-54
Κεφ. 6ο σελ. 69-80
Κεφ. 10ο σελ. 127-140
Κεφ. 11ο σελ. 141-152
Κεφ. 13ο σελ. 167-180
ΑΛΓΕΒΡΑ
Η εξεταστέα ύλη είναι:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:
Σελ.20 – Σελ.31 και
Σελ.33 (Κανόνες λογισμού των Πιθανοτήτων) – Σελ.36 (χωρίς την εφαρμογή
3) και
Σελ. 37(ασκήσεις) – Σελ.41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:
Σελ.46 (Δυνάμεις) - Σελ.47 και
Σελ.61 – Σελ.68 και
Σελ.76- Σελ.77 (χωρίς τις ερωτήσεις που αναφέρονται στις ρίζες)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:
Σελ. 79 – 85 και Σελ. 88 - 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:
Σελ. 101 – 114 και
Σελ. 119 - 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο:
Σελ. 145 – Σελ. 153 και
Σελ. 155(Γραφική παράσταση συνάρτησης) - Σελ.160 και
Σελ. 161(Η συνάρτηση f(x) = αx) – Σελ. 167
ΦΥΣΙΚΗ
1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
Παράγραφοι 1.1.8 , 1.1.9
1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Παράγραφοι 1.2.1 έως και 1.2.7
1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Παράγραφοι 1.3.1 , 1.3.3 , 1.3.4 , 1.3.7
2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Παράγραφοι 2.1.1 έως και 2.1.4
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Η εξεταστέα ύλη είναι:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:
Σελ.40 – Σελ.46 (χωρίς τις αποδείξεις των Θεωρήματος 1 σελ.41 και των
θεωρημάτων 2,3 σελ.44-45) και
Σελ.49 – Σελ.59 (από κριτήρια ισότητας τριγώνου και χωρίς τις αποδείξεις
των θεωρήματος1,2 σελ.50 και χωρίς την απόδειξη για την Σχέση εξωτερικής
και απέναντι γωνίας σελ.59) και
Σελ.60 (χωρίς τις αποδείξεις των δύο θεωρημάτων) – Σελ.61 και
Σελ.63 – Σελ.72 (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος2 σελ.65, χωρίς την
απόδειξη του θεωρήματος1 σελ.67 και χωρίς την παράγραφο Γεωμετρικές
Κατασκευές και το ιστορικό σημείωμα σελ.72)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:
Σελ.80 – Σελ.95 (χωρίς την απόδειξη της Πρότασης I σελ.82 και χωρίς την
απόδειξη της Πρότασης ΙV, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων της
παραγράφου 4.5 σελ 85-86) χωρίς τις αποδείξεις του θεωρήματος της
παραγράφου 4.7 και των πορισμάτων i,ii σελ.89)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο:
Σελ. 102 –Σελ.117 (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος σελ.112 και χωρίς
τα τραπέζια σελ.117)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η εξεταστέα ύλη είναι:
Κεφάλαιο 1 εκτός §1.1 και §1.2
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9 εκτός §9.1, WEB X.0
Κεφάλαιο 10 εκτός §10.2
Κεφάλαιο 11 εκτός §11.3 και §11.4
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας.
3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία.
6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον…».
7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία.
8. Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού.
13. Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προσέγγιση της γιορτής της
Μεταμόρφωσης.
16. Παναγία, η μητέρα του Χριστού.
21. Η είσοδος και ένταξη στην Εκκλησία: τα μυστήρια του Βαπτίσματος και του
Χρίσματος.
22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της θείας Ευχαριστίας.
23. Το βαθύτερο νόημα της θείας Λειτουργίας.
24. Το μυστήριο της Μετάνοιας.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Όλο το κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Όλο το κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Υποδοχείς - Αισθήσεις (σελ.171)
Σωματικές αισθήσεις (σελ.172 - 173)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
Εισαγωγή - Ορμόνες (σελ.191 - 192)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εισαγωγή – Δομή και λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος (σελ.203 207)
Από τη μείωση στη γονιμοποίηση (σελ.210 - 211)
Ανάπτυξη του εμβρύου – Τοκετός (σελ.219 – 227)