OC Leieland, Ooigem - Gemeente Wielsbeke

Download Report

Transcript OC Leieland, Ooigem - Gemeente Wielsbeke

INFOMAGAZINE
C M Y
91 43 0
K
0
C M Y
50 30 0
K
0
C M Y K
60 65 100 0
C M Y
45 47 75
K
0
maart - april | 2016.02
Sint-Baafs-Vijve: herinrichting dorpskern
Van 30 april
tot 4 ju
ni 2016
Met belgerinkel naar de winkel
30 april - 4 juni 2016
Han Solo - Kloenke
15 april 2016
Toneelgroep Podium Ooigem
Gek en vrienden
5 - 19 maart 2016
inhoud
maart - april | 2016.02
3-9
10-11
12
Dinsdag 17u00 – 19u00
andere momenten op afspraak 056/67 32 00
gemeentelijke info
andere info
Zitdag OCMW-voorzitter
ondernemen
Dinsdag 17u30 - 19u30
en op afspraak 056/67 45 01
13-15
welzijn
16-17
milieu
18-23
jeugd
24-29
OCMW
30-33
sport & ontspanning
34-40
cultuur
41
Sluitingsdagen
GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW
• Maandag 28 maart (paasmaandag)
• Donderdag 5 mei (Hemelvaartdag)
• Vrijdag 6 mei
CONTAINERPARK
• Maandag 28 maart (paasmaandag)
• Vrijdag 6 mei
bib
42-43
activiteiten
44
nuttige info
Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm
(Word-document) te mailen naar:
[email protected] of op drager
binnen te brengen op het redactiesecretariaat
en dit vóór vrijdag 8 april 2016.
Deze deadline wordt strikt en zonder
uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na
deze datum worden binnengebracht zullen dus
niet meer opgenomen worden in de infokrant.
Teksten in WORD – foto’s enkel in JPG, EPS of
TIFF formaat. Foto’s afzonderlijk doorsturen
en niet inwerken in een word-document.
Redactiesecretariaat:
Gemeentehuis - Werkgroep infokrant,
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke
[email protected]
Beeldgebruik:
www.shutterstock.com / www.ingimage.com
2
Zitdag burgemeester
gemeentelijke infokrant | MAART - APRIL
• BIBLIOTHEEK
• Maandag 28 maart (paasmaandag)
• Donderdag 5 mei (Hemelvaartdag)
• Vrijdag 6 mei
• Zaterdag 7 mei
Deadlines infokranten 2016:
Hieronder vindt u de deadline voor het binnenbrengen van
artikels voor de eerstvolgende infokrant terug.
Gelieve hier strikt rekening mee te houden!
Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht
zullen niet meer worden weerhouden.
INFOKRANT EDITIE MEI-JUNI 2016 - DEADLINE:
VRIJDAG 8 APRIL 2016
Editie juli-augustus 2016: vrijdag 10 juni 2016
gemeentelijke info
Woordje van de burgemeester
Beste inwoners,
We kunnen bijna de zachte winter definitief achter ons laten waarin er niet echt is
stilgezeten. Maar ook de komende maanden staan er opnieuw heel wat werken op
het programma.
Zo is men onlangs gestart met een grondige opfrisbeurt van de kerkhoven van
Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve. De wandelpaden worden omgevormd naar hard
gazon, vrijgekomen plaatsen worden opnieuw ingezaaid, en nog tal van andere
kleine ingrepen worden uitgevoerd. Volgend jaar komt de begraafplaats in Ooigem
aan de beurt.
Vanaf april start ook een eerste fase in de herinrichting van de dorpskern van SintBaafs-Vijve. Doel van het hele project is in hoofdzaak het dorpsplein een groener
accent geven.
We verontschuldigen ons bij voorbaat voor de hinder die deze werken zullen
veroorzaken wat de bereikbaarheid van de kerk en zaal Den Aert betreft. U vindt alle info omtrent inhoud en timing van de
werken terug op de gemeentelijke website.
Ondertussen is onze Wielsbeekse geschenkbon een goeie maand gelanceerd. Ik maak van deze gelegenheid graag
gebruik om deze cadeaubon te promoten, niet in het minst ter ondersteuning van onze lokale economie. We zijn dan
ook erg blij met de grote respons onder de lokale handelaars om deel te nemen aan dit initiatief! Binnenin vindt u een
overzichtslijst van alle deelnemers.
Tot slot kan ik zeggen dat we als gemeente aan heel wat van onze verenigingen en inwoners een extra dienstverlening
wensen aan te bieden door een openbaar WiFi-netwerk te voorzien in het merendeel van onze gebouwen. De werken
zijn nog niet volledig afgerond, maar ondertussen zijn er toch al heel wat locaties voorzien. In een volgende editie van ons
infomagazine zal hiervan een overzicht gegeven worden.
Uw burgemeester,
Jan Stevens
Werken in de gemeente
> Boonaertsbeek
In de loop van de maand maart starten rioleringswerken om de
Boonaertsbeek aan te sluiten op een collector en zo het vuile
water te kunnen zuiveren.
De werken gebeuren voornamelijk op privaat domein en zullen
zeker in de aanvangsfase geen hinder opleveren voor het
verkeer. Meer info volgt in de infokrant mei-augustus.
> Herinrichting dorpskern Sint-Baafs-Vijve
Vanaf april 2016 start men met de werken voor de herinrichting
van de dorpskern in Sint-Baafs-Vijve. Doel van de werken: het
dorpsplein opnieuw een modern aanzicht geven en het groene
karakter ervan extra accentueren.
De herinrichting van de dorpskern wordt opgesplitst in 4 fasen:
Fasering en hinder?
- Fase 1 - maart-mei 2016: aanleg nutsleidingen en rioleringen
Sint-Bavoplein, Leiestraat en riolering Sint-Bavoplein
- Fase 2 - Mei – september 2016: aanleg van de verharding op
het Sint-Bavoplein en in de Leiestraat
- Fase 3 – half oktober 2016 – mei 2017: het Sint-Bavoplein is
bereikbaar via de Leiestraat – het verkeer wordt geregeld
door middel van verkeerslichten. Vanaf januari 2017 start
men met de aanleg van de riolering in de Sint-Bavostraat.
De zone van de Sint-Bavokerk en den Aert zal vanaf dan
tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn, parkeren op het plein zal dan
wel weer mogelijk zijn.
- Fase 4: Voor de laatste fase is er nog geen planning vastgelegd.
De voorziene duur van de werken bedraagt 150 werkdagen.
MA A RT - A P R I L
| gemeentelijke infokrant
3
gemeentelijke info
Werken in de gemeente (vervolg)
> Opfrissen begraafplaatsen Wielsbeke
Sint-Baafs-Vijve.
Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van onkruidverdelgers
verboden op openbaar domein. Vroeger was het sproeien
het meest efficiënte middel om verhardingen onkruidvrij te
houden maar nu mag dit niet meer. Daarom willen wij onze
begraafplaatsen onderhoudsvriendelijker maken.
Onderhoudsvriendelijkheid, uniformiteit, biodiversiteit en
opfrissing van bepaalde structuren zijn de leidraad zodat
de begraafplaatsen er in de komende vele jaren verzorgd
kunnen bijliggen.
Wanneer ?
De werken starten op 22 februari 2016 en zullen minstens
een week in beslag nemen. Daarna zullen de paden nog
twee maanden moeten rusten (dus geen betreding!) om
te kunnen begroeien. We doen dit in het voorjaar zodat er
zeker geen werken zijn tijdens de novemberperiode.
Waar ?
We pakken dit jaar de begraafplaatsen van Sint-Baafs-Vijve
en Wielsbeke aan. De begraafplaats van Ooigem komt
volgend jaar aan bod.
Hoe ?
We transformeren stilaan de kerkhoven in groene, ecologische en duurzame begraafplaatsen.
Een belangrijk onderdeel van dit omvormingsconcept is
dat een groot stuk van de bestaande grindpaden wordt
omgezet naar grindgazon: een bewandelbaar, onderhoudsvriendelijk en groen alternatief.
Nummering van gebouwen en aanbrengen van andere tekens
De eigenaars en bewoners van gebouwen zijn verplicht het
huisnummer dat hen door de bevoegde overheid is toegewezen aan te brengen en ervoor te zorgen dat dit nummer
leesbaar en zichtbaar blijft.
Het huisnummer wordt aangebracht:
- op manshoogte, naast de hoofdingang indien deze langs
de straatkant is gelegen of op de gevel die naar de straatzijde is gekeerd op de meest geschikte plaats, zodat het
huisnummer leesbaar is vanaf de openbare weg.
- Als het gebouw meer dan 6 meter van de openbare weg
is afgelegen of als enige blijvende of tijdelijke hindernis
het huisnummer onleesbaar maakt vanaf de openbare
weg, moet het huisnummer aangebracht worden op de
brievenbus of op een vast element van de toegangspoort.
Herhaling van het huisnummer is in dit geval verplicht.
- Indien de woning nochtans minstens 30 meter van de
openbare weg gelegen is, dient aan de openbare weg
een bord aangebracht te worden door de bewoner met
vermelding van het huisnummer en dit aan de weg die
leidt naar de hoofdingang van het gebouw, of bij het
begin van de private weg die naar de woning leidt.
Wanneer in een gebouw verschillende woongelegenheden
zijn, moet bovendien iedere woongelegenheid binnen het
gebouw genummerd worden door de eigenaar.
De aanvullende nummering in dergelijk geschiedt van
beneden naar boven en van links naar rechts vanaf de trappengang.
Het aanvullend nummer moet aangebracht worden bij de
toegangsdeur tot de woongelegenheden, alsook desgevallend op de overeenstemmende brievenbus.
Deze aanvullende nummering binnen
het gebouw is niet toepasselijk op
logementhuizen. Het is verboden de
nummers of tekens te verwijderen, te
beschadigen, onleesbaar te maken
of andere nummers of tekens aan te
brengen.
Huisnummers kunnen gratis verkregen worden bij de dienst
burgerzaken op het gemeentehuis, u bent vrij om een eigenhuisnummer aan te kopen.
Doolhof
Kromme wegen
Je weg zoeken
Voorgetekende lijnen bieden houvast
Hulp
Niet
vastlopen, maar zoeken naar
de juiste weg
naar buiten.
Aankomen.
Angelina Van de Moortele
4
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
gemeentelijke info
Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD DD. 16 DECEMBER 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting.
Aktename ontslag gemeenteraadslid.
Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de opvolger van ontslagnemend gemeenteraadslid.
Rangorde der raadsleden.
Personeel: verhoging maaltijdcheques n.a.v. VIA4 - restmiddelen 2015.
Vaststellen reglement gebruik gemeentelijke aankondigingsborden.
Kennisname vaststelling dienstjaarrekening 2014 - OCMW.
Goedkeuring strategisch meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2015/1 - OCMW.
Kennisname budgetwijziging 2015/1 - OCMW.
Goedkeuring strategisch meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2016/1 – OCMW.
Kennisname budget 2016 - OCMW.
OCMW: Nieuw technisch financieel plan “uitbreidingsnieuwbouw” WZC Ter Lembeek in het kader van prefinanciering: advies.
Goedkeuring strategisch meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2015/1 - gemeente.
Goedkeuring budgetwijziging 2015/1 - gemeente.
Vaststellen voorlopige twaalfden voor drie maanden.
Vaststellen retributiereglement op de afgifte van fotokopies.
Vaststellen gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2016.
Vaststellen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2016.
Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2016.
Vaststellen gemeentelijke contantbelasting op afgifte administratieve stukken - aanslagjaar 2016.
Vaststellen van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt
(2015-2019): aanpassing reglement.
22. Aanstelling informatieveiligheidsconsulent - gemeente.
GEMEENTERAAD DD. 28 JANUARI 2016
1.
2.
3.
Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting.
Kennisname eedaflegging OCMW-raadsleden.
Kennisname tijdelijke verhindering opnemen mandaat van OCMW-raadslid, niet opnemen van mandaat door
opvolger, voordrachtsakte U.- fractie, tijdelijk aanstellen opvolger OCMW-raadslid.
4. Goedkeuring Interlokale Vereniging Associatie Midwest-traject ‘samen sterke besturen maken’.
5. Goedkeuring aanpassing gemeenteraadsbesluit dd. 29.09.2004 betreffende de geboortepremies.
6. Kennisname goedkeuringsbesluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring dienstjaarrekening 2014: Lokale
Politiezone MIDOW.
7. Kennisname specifiek toezicht - Goedkeuring politiebegrotingswijziging 2015 van de PZ MIDOW.
8. Kennisname goedkeuring politiebegroting 2016 van de PZ MIDOW.
9. BOT/VEW 2016.
10. Goedkeuren gemeentelijke retributie voor de uitvoering van werken door gemeentepersoneel.
11. Renovatiewerken aan de Sint-Laurentiuskerk - werken in de kerk nevenbestemming fase 2: nieuwbouw bibliotheek
in verbinding met de kerk met dubbel gebruik: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
12. Bouwen kinderopvang: goedkeuren ontwerp, gunningswijze.
Zitdagen belastingen 2016
Heb je een vraag over het invullen van je belastingaangifte?
Wil je graag ondersteuning van belastingdeskundigen?
Of wil je snel weten wat je zal terugkrijgen of moet betalen?
Kom dan zeker naar de zitdagen van de belastingdienst!
De zitdagen van de belastingen vinden plaats op:
• Dinsdag 17 mei 2016 – Ontmoetingscentrum Hernieuwenburg, Rijksweg 314 te Wielsbeke van 9u tot 12u en
van 13.30u tot 16u.
Om alles vlot te laten verlopen, brengt u best volgende
documenten mee:
• de aangifte(n)
• de laatste aanslag (aanslagjaar 2015)
• alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen,
brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen...)
• alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen,
levensverzekeringen, kinderopvang, giften, PWA,
dienstencheques, energiebesparende uitgaven...)
• Dinsdag 24 mei 2016 – Ontmoetingscentrum ‘Leieland’,
Guido Gezellestraat 55 B te Ooigem van 9u tot 12u en
van 13.30u tot 16u.
• Dinsdag 31 mei 2016 – Raadszaal Lokaal Dienstencentrum OCMW, Hernieuwenstraat 15 te Wielsbeke van 9u
tot 12u en van 14u tot 16u
MA A RT - A P R I L
| gemeentelijke infokrant
5
gemeentelijke info
uitgiftedatum:
printklaar voorbeeld
De Wielsbeekse Geschenkbon

Het gebruik van deze bon is heel eenvoudig. Op de dienst burgerzaken in
het gemeentehuis kies je tussen bonnen van 5, 10 of 20 euro en kan je er
een persoonlijke tekst aan toevoegen.
In de mooie bijhorende envelop zit er naast de bon(s) ook een lijst met
de deelnemende handelaars, waarvan je de meest actuele lijst altijd kunt
terugvinden op www.wielsbeke.be/ondernemen/geschenkbon.
Hieronder vindt u de lijst van de handelaars die momenteel hebben ingetekend.

euro
Vervaldatum:
Waarde:
Begin januari van dit jaar werd met succes de Wielsbeekse Geschenkbon
gelanceerd waarmee je momenteel bij bijna 50 handelaars in Wielsbeke
kan betalen.
Wordt u aangeboden door
uitgiftedatum:
De ontvanger van de bons kan dan zelf kiezen bij welke van de deelnemende handelaars hij de bons spendeert. Deze handelaars zijn trouwens gemakkelijk te herkennen aan de sticker met het logo op het uitstalraam.
Drie keer hetzelfde geschenk krijgen, totaal nutteloze cadeaus krijgen of een hopeloze zoektocht in veel te drukke winkels,
al die zorgen zijn verleden tijd dankzij de Wielsbeekse Geschenkbon.
Deelnemende handelaars “Wielsbeekse Geschenkbon”
(stand op 16 februari 2016)
Apotheek Debeuckelaere
Baron v/d Bruggenlaan 12
Hobby Time
Bavikhoofsestraat 8
Apotheek Delrue
Rijksweg 57
Instituut Bo
Vijvedreef 63
Apotheek Ooigem nv
Oostrozebeeksestraat 8
Kapsalon Belle Hair
Markt 8
Au bel etage
Abeelestraat 28
Kapsalon Elbe+
Verbindingsstraat 5
Bakkerij Bavo
Rijksweg 21
Kapsalon Image
Oostrozebeeksestraat 9
Bakkerij Peers - Hostijn
Rijksweg 255
Lux-shop Wasserij Droogkuis
Rijksweg 240
Bakkerij Peter Lagrainge
Nieuwstraat 20
Maison Blanche
Rijksweg 209
Bakkerij Pauwels
Rijksweg 174
Natuurhuis ‘t Biotiekje
Baron v/d Bruggenlaan 23
Bakkerij Wouter
Molenstraat 56
Patsy’s Winkeltje
Molenstraat 20
Bistro Bistecca
Rijksweg 281
Pedicure Jo
Rijksweg 111
Brood en Banket Vanhuysse
Bavikhoofsestraat 28
Proxy Delhaize Ooigem
Hulstersestraat 41
Café ‘t Paradijs
Bavikhoofsestraat 1
P’tit Milo - kinderschoenen
Hof van Vlaanderenstraat 1
Coiffure Celine
Le Cateaustraat 7
Renard Natuurlijk
Waterstraat 9
Culinaire Slagerij Kristof en Isabel Rijksweg 330
Schoonheidssalon Marijke
Wandellaan 26
De Schrijvere Martin Elektro
Molenstraat 82
Schoonheidssalon Myosotis
Oostrozebeeksestraat 2 A
d-toxx Hotel & Welness
de Maurissenstraat 34
Slagerij - Traiteur B - L
Oostrozebeeksestraat 39
Fietsen De Pedaal
Oostrozebeeksestraat 142
Slagerij Pol
Bavikhoofsestraat 47
Fietsen Mabbe
Baron v/d Bruggenlaan 1
Spar Vandie
Rijksweg 185
Frituur Evelyne
Rijksweg 253
Spherebox In & Outdoor
Rijksweg 224
Frituur Patrick
Sint-Brixiusplein
Sport-idee
Oostrozebeeksestraat 127
Frituur Viviane
hoek Rijksweg-Abeelestr.
‘t Gouden Frietje
Baron v/d Bruggenlaan 14
Groenten & Fruit
Debosschere - Depypere
Bavikhoofsestraat 95 B
‘t Smoske
Rijksweg 116
t Stokbroodje
Oostrozebeeksestraat 2B
Hairstyle Sybille
Vlasstraat 42
VDW - Fietsen
Priesteragiestraat 9
Welness & Health
Korenbloemstraat 6
Meest actuele lijst terug te vinden op www.wielsbeke.be > ondernemen > geschenkbon
6
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
Vervaldatum:
Waarde:
Wordt u aangeboden door
gemeentelijke info
De elektronische identiteitskaart even opfrissen
De eID is de wettelijke elektronische identiteitskaart voor
Belgen ouder dan 12 jaar.
Met je eID kun je in de eerste plaats:
- je identiteit bewijzen
- reizen in België en in de andere EU-landen.
Maar de eID is zoveel meer dan een identiteitskaart. De
eID bevat namelijk een microchip die, naast alle zichtbare
gegevens, ook je adres en je digitale certificaten bevat. Je
digitale certificaten kun je gebruiken in combinatie met je
pincode:
- het authenticatiecertificaat bevestigt je identiteit
wanneer u zich aanmeldt met uw eID op een website;
- het handtekeningcertificaat zorgt ervoor dat je een elektronische handtekening kunt plaatsen.
Pin- en pukcode
Je eID werkt, net zoals een bankkaart, met een pincode. De
pin- en pukcode vind je terug in de brief die je thuis toegestuurd krijgt 2 à 3 weken na de aanvraag van uw nieuwe
identiteitskaart.
• De pukcode of ‘Personal Unblocking Key’ is alleen nodig
om je eID te activeren of te deblokkeren.
• De pincode of ‘Personal Identification Number’ is de
persoonlijke code die je moet ingeven telkens je toegang
wilt tot een eID-toepassing of een elektronische handtekening wil plaatsen. !!! Deze elektronische handtekening
heeft dezelfde juridische waarde als een handtekening
op papier!!!
Als je je eID gaat afhalen, is het aangeraden om je pincode
te wijzigen in een cijfercombinatie die je gemakkelijk kunt
onthouden. Bij de keuze van je nieuwe pincode ben je
niet beperkt tot vier cijfers maar kan je code tot 12 cijfers
bevatten.
Opgelet!
> Je pincode is strikt persoonlijk. Kies dus geen voor de
hand liggende cijfercombinatie zoals je geboortedatum
of -jaar. Houd je code ook strikt geheim! Met je pincode
kan iemand anders je kaart gebruiken en in jouw naam
handelen op het internet.
> Bewaar uw codes zorgvuldig, maar niet bij uw identiteitskaart! De aanvraag van nieuwe codes kost € 5,00.
eID-toepassingen
Hoe meer de eID gebruikt wordt, hoe meer toepassingen
ervoor ontwikkeld worden. Vandaag kun je de eID bijvoorbeeld al gebruiken:
• als bibliotheekkaart;
• als identiteitsbewijs bij aan- en verkopen via het web, bij
reservatie van je hotel, bij het openen van een bankrekening, enz.;
• als toegangssleutel tot het netwerk van je bedrijf, tot
veilige kastruimtes, tot gebouwen enz.;
• als bewijs van je leeftijd voor verkoopautomaten van
bijvoorbeeld sigaretten, voor het online spelplatform van
de Nationale Loterij, enz.;
• als treinticket
• … en nog tal van andere mogelijkheden
Wil je weten welke andere toepassingen je nog kunt
gebruiken, neem dan snel een kijkje op volgende website
http://eid.belgium.be/nl/beschikbare_eid-toepassingen
De eID in het buitenland
Ga je naar het buitenland, zorg er dan zeker voor dat je identiteitskaart geldig is tot en met de datum van terugkeer.
Voor sommige landen moet je identiteitskaart zelfs nog
langer geldig zijn. Alle informatie over de eID in het buitenland vind je op volgende website: http://www.ibz.rrn.fgov.be/
fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/reizen-met-belgischeidentiteitdocumenten.pdf.
Nog andere reisdocumenten nodig? Raadpleeg de website:
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_
buitenland/reisdocumenten/
Vervanging van je eID
Elektronische kaarten aangevraagd
vanaf 1 maart 2014 hebben
volgende geldigheidsduur:
· 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig
· 19 tot 74 jaar: 10 jaar geldig
· vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig
Als het einde van de geldigheidsduur in zicht komt, krijg je
automatisch een oproepingskaart in de bus. Vanaf de datum
die vermeld staat op deze kaart, moet je je persoonlijk
aanmelden bij de bevolkingsdienst van je hoofdverblijfplaats.
Een nieuwe eID kost € 20,00.
Andere redenen om je kaart te vernieuwen zijn:
• Je schrijft je opnieuw in België in nadat je ambtshalve
geschrapt was uit het Belgische Bevolkingsregister.
• Je wil een kaart in een andere taal (dat kan alleen als
je verblijft in een gemeente die identiteitskaarten mag
afleveren in de gekozen taal).
• Je bent je identiteitskaart verloren, ze werd gestolen of
ze is beschadigd.
• Je pasfoto is niet meer gelijkend.
• Je verandert van voornaam of achternaam.
• Je verandert van geslacht.
Wanneer je een nieuwe eID gaat aanvragen, zorg er dan voor
dat je de volgende documenten bij je hebt:
• de oproepingskaart;
• een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die
op de oproepingskaart staan;
• je huidige identiteitskaart (of het vervangingsattest van
de politie indien ze verloren ging of gestolen werd).
Drie tot vier weken na je aanvraag krijg je uw pin- en
pukcodes toegestuurd waarmee je uw nieuwe eID kan
afhalen bij de dienst burgerzaken. Wanneer je de nieuwe
identiteitskaart gaat afhalen, moet je jouw oude identiteitskaart (of het vervangingsattest van de politie) teruggeven.
Verhuizing
Wanneer je verhuist, dien je uw elektronische identiteitskaart niet te laten vernieuwen. Na de woonstcontrole door
de wijkagent kom je 2 dagen later naar de dienst burgerzaken om je adresgegevens in de microchip aan te passen.
Hiervoor moet je wel je PINcode kennen!
Elektronische handtekening
Vanaf je achttiende verjaardag ben je gemachtigd om een
elektronische handtekening te plaatsen. Opgelet! Wanneer je
achttien jaar wordt, moet je zelf naar het gemeentehuis gaan
om je digitale handtekeningcertificaat op de eID te activeren.
Je krijgt hiervoor geen oproep. (Vergeet niet je pukcode mee
te nemen.
MA A RT - A P R I L
| gemeentelijke infokrant
7
gemeentelijke info
Nieuw
Registratie verdeelde huisvesting minderjarigen
Vanaf 16 februari 2016 bestaat de mogelijkheid om in uw
bevolkingsdossier en dit van uw niet-ontvoogde minderjarige zoon of dochter het feit te vermelden dat het kind af en
toe of voor de helft van de tijd bij u als huisvesting verlenende ouder verblijft.
• De term ‘ouder’ zijn de ascendenten in de eerste graad,
ongeacht de wijze van afstamming.
> Het registreren van verdeelde huisvesting is niet van
toepassing voor grootouders, opvanggezinnen, en
dergelijke meer.
Dit is de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats
heeft.
• De registratie van de gedeelde huisvesting kent geen
enkele bijkomende socio-economische of fiscale
rechten toe aan het kind of aan de huisvesting verlenende ouder.
> De registratie wordt op geen enkel attest of identiteitsdocument vermeld.
• Wie vraagt de registratie aan?
> de huisvesting verlenende ouder kan de registratie
aanvragen.
Het verzoek wordt ingediend op basis van de gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord tussen
de ouders wat de huisvesting van de minderjarige
betreft, in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk
Wetboek. Enkel indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat moet het akkoord van de andere ouder
gevraagd worden.
8
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
• Om veiligheidsredenen kan de registratie evenwel
nuttig zijn voor de hulpdiensten zodat zij weten dat op
een bepaald adres ook eventueel kinderen verblijven.
Voor deze registratie kan je terecht op het gemeentehuis –
dienst burgerzaken.
gemeentelijke info
AL UW VRIJE TIJD VERDWIJNT IN HET SCHOONMAKEN VAN UW WONING EN IN HET STRIJKEN VAN UW WAS?
PWA-PLUS DIENSTENCHEQUES WIELSBEKE KOMT U TE HULP!
STRIJKATELIER
POETSDIENST
Breng uw propere en droge was naar
het PWA-plus strijkatelier.
U wenst hulp in het huishouden?
VZW PWA-plus Wielsbeke is een dynamisch bedrijf.
Gemotiveerde en opgeleide dames strijken
met veel plezier uw was.
Elke werkdag doorlopend open van
7.30u. tot 18.00u.
Kleine
m
o
s
betalen?
Onze werkneemsters staan in voor
het onderhoud van uw woning.
Openingsuren kantoor: ma-di-woe-do
van 8u30 tot 12u00
woensdag en vrijdagnamiddag
van 13u00 tot 16u00
Op de dienst burgerzaken kunnen alle documenten zoals
identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen, … via bancontact
worden betaald.
Betalen met bancontact is eenvoudig en snel en draagt
niet enkel bij tot uw comfort, maar tevens aan de veiligheid
van onze medewerkers.
Wij vragen u dan ook zoveel mogelijk cash geld te
vermijden en met bancontact te betalen.
Alvast bedankt en denk eraan:
moet je een nieuwe identiteitskaart of rijbewijs gaan halen?
Dan kan je die met bancontact betalen!
bovenhalen!
MA A RT - A P R I L
| gemeentelijke infokrant
9
andere info
Bacterievuur
help deze vervelende plantenziekte in te dijken!
Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral planten van de
Rozenfamilie treft. De bekendste zijn Meidoorn (Crataegus),
Peer (Pyrus), Appel, (Malus), Dwergmispel, (Cotoneaster),
Vuurdoorn, (Pyracantha), Kweepeer, (Cydonia), Meelbes /
lijsterbes, (Sorbus) en Krentenboompje, (Amelanchier)
Bacterievuur bezorgt vooral fruitkwekers (peer, maar ook
appel) kopzorgen. Ook boomkwekers kunnen met de ziekte te
maken krijgen.
Maar ook u bent (misschien) betrokken partij. Vele sierstruiken
zijn immers ook gevoelig voor de ziekte. Ook tuinen kunnen
dus ‘geïnfecteerd’ zijn.
Dit betekent verlies van mooie planten in de tuin, maar zeker
ook zijn deze geïnfecteerde planten een mogelijke bron van
nieuwe infectie.
De eerste vraag, die u zich moet stellen, is of er in uw tuin
bacterievuurgevoelige planten staan.
Is het antwoord ‘ja’, geen paniek, de plant is niet noodzakelijk
geïnfecteerd. Hou ze echter wel extra in de gaten! Dé maanden
waarin de ziekte in de regel toeslaat zijn mei/juni (maar ook
nog tot in augustus).
Hét meest typerende ziektebeeld is de bruin-, zwartverkleuring van de bloesems, vruchten, bladeren en jonge twijgen (als
door ‘vuur verschroeid’).
Twijgen en bladeren krullen daarbij ook typisch om.
Denk je de ziekte vast te stellen?
Les 1:
genezing van de ziekte met chemische middelen (antibiotica)
is niet mogelijk!! Laat u op dat vlak niets wijsmaken…
Les 2:
snoei zieke plantendelen weg, tot minstens 50 cm (!) onder
de zichtbare aantasting, rooi de aangetaste plant desnoods
helemaal!
Les 3:
vernietig het weggesnoeide of gerooide hout, het liefst door
verbranding (doe dit zelf, als het wettelijk is toegestaan, of
voer de plantenresten af naar de verbrandingsoven, niet om
te composteren, maar om te verbranden!)
Onthoud bij bacterievuur:
zachte heelmeesters maken stinkende wonden!
Terwijl je met dit alles bezig bent, let je erop dat je tijdens je
werken de ziekte niet verder verspreid:
1 vermijd contact tussen gezond en weggesnoeid hout
2 zorg dat je met je handen niet constant vergrijpt van geïnfecteerd naar gezond hout.
3 pak weggesnoeide takken goed in
4 Ontsmet je snoeimes tussen twee knippen door
(Dettol heeft bijvoorbeeld kiemdodende werking)
Wil je meer weten en leren?
Neem een kijkje op www.bacterievuur.be. Er bestaat ook een
folder die het verhaal meer in detail vertelt - met goed fotomateriaal van zowel de waardplanten als de ziektebeelden. Vraag
de folder op bij je gemeente.
Op de website kun je ook te weten komen of jij dichtbij
een professionele fruitkweker woont, waardoor verhoogde
aandacht van jouw kant nog méér aangewezen is…
Start met Facebook
Wanneer?
• Twee dinsdagen 8/03 en 15/03 van 19u tot 21u
• Baron van der Bruggenlaan 19, Wielsbeke
Inschrijven?
• [email protected]
• www.waskovzw.be
• 0472 95 61 53
Een doofstomme koerier uit Pruisen
Aanhoorde de stem van het ruisen
Het water stroomde
De jongen droomde
De toren van Pisa te kuisen
M. Ch. Martens
10
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
andere info
Nieuwe waterfactuur vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit. De Vlaamse regering heeft beslist dat alle
Vlaamse drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op dezelfde manier berekenen.
Via uw waterfactuur betaalt u voor de productie en levering van uw drinkwater, de afvoer van
uw afvalwater en de zuivering van uw afvalwater. De nieuwe berekening geldt voor de deze drie
delen van de waterfactuur en bestaat uit:
• een vastrecht met een korting per gedomicilieerde
• een basistarief voor het basisverbruik
• een comforttarief voor het comfortverbruik.
Vóór 1 januari 2016 kreeg elke gedomicilieerde 15 m3 water gratis. Dit stopt vanaf 1 januari 2016.
Er komt wel een korting op het vastrecht.
In de praktijk komt dit vastrecht neer op:
Korting op vastrecht,
per gedomicilieerde
(excl. 6% BTW)
Bedrag vastrecht,
per wooneenheid,
per jaar (excl. 6% BTW)
Soort vastrecht
Vastrecht drinkwater
50 euro
10 euro
Vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer
30 euro
6 euro
Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering
20 euro
4 euro
De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per wooneenheid.
De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht.
Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,48 euro/m3
aangerekend.
Dit geldt voor 30 m3 per wooneenheid plus 30 m3 per
gedomicilieerde per jaar.
Voor al het water dat méér verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend.
Het comforttarief bedraagt twee keer het basistarief,
in dit geval dus 2,96 euro/m3.
Heeft u recht op een sociale korting?
De voorwaarden om recht te hebben op een sociale
korting blijven ongewijzigd, de berekening is wel
veranderd. Indien u in aanmerking komt voor een
sociale korting, wordt de factuur eerst op de gewone
manier berekend. Daarna krijgt u voor elk onderdeel een
korting van 80%. Normaal gezien gebeurt deze verrekening automatisch. Mocht dit niet het geval zijn, neem
dan contact op met onze klantendienst.
Meer info?
Neem zeker een kijkje op onze website: www.dewatergroep.be/mijnfactuur. Voor vragen over uw concrete
situatie kan u contact opnemen met onze klantendienst
via mail aan [email protected] of telefonisch naar
02 238 96 99.
Op de website van VMM kan u zelf berekenen wat de
nieuwe tariefstructuur betekent voor uw waterfactuur:
www.vmm.be/data/bereken-je-waterfactuur.
MA A RT - A P R I L
| gemeentelijke infokrant
11
ondernemen
j un i
4
t
o
t
l
i
Van 30 apr
2016
Het gemeentebestuur heeft beslist ook dit jaar haar medewerking te verlenen aan de campagne
C M Y
91 43 0
K
0
C M Y
50 30 0
K
0
C M Y K
60 65 100 0
C M Y
45 47 75
K
0
Met Belgerinkel naar de Winkel
editie 2016
Deze campagne, die dit jaar aan haar 10e editie toe is, is een samenwerking tussen UNIZO, Bond Beter Leefmilieu,
gezinsbond en het gemeentebestuur. Jaarlijks nemen op nationaal vlak meer dan 10.000 handelaars aan de campagne deel.
De Wielsbeekse handelaars, die kosteloos aan deze actie kunnen deelnemen,
mogen zich nu al inschrijven via www.belgerinkel.be/handelaars.
Nadien ontvangen ze via het gemeentebestuur/Unizo vanaf april het
campagnemateriaal (affiche, loten en een infobrief).
Dit jaar gaat de campagne door onder de slogan
Eén lot, twee keer kans op prijzen!
Klanten die tussen zaterdag 30 april en zaterdag 4 juni hun boodschappen doen met de fiets of te voet bij een deelnemende
handelaar in onze gemeente, maken namelijk elke dag 2 keer kans op mooie prijzen.
Vooreerst maken zij kans op een nationale prijs als ze hun lot registeren op de website van Belgerinkel.
Maar diezelfde loten kunnen ook gedeponeerd worden in de spaardozen die voorzien zijn voor de klanten die
hun loten niet registreren. In het volgende infomagazine zullen de locaties vermeld staan waar deze
spaardozen in de gemeente zullen geplaatst worden.
Vanzelfsprekend hoopt het gemeentebestuur dat deze Belgerinkelcampagne ook dit jaar in Wielsbeke een groot succes
wordt. Daarom worden de handelaars bij deze opgeroepen om zich vanaf heden in talrijke getale in te schrijven
via de hierboven vermelde website.
12
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
politie MIDOW
welzijn
Bloedinzamelingen in Wielsbeke
Basisschool De Vliegeraar is een School met een Hart!
Op 28 januari kleurde Basisschool De Vliegeraar uit SintBaafs-Vijve rood, want die dag overhandigde het Rode Kruis
aan de school de erkenning “School met een Hart”.
Volgende bloedinzamelingen - iedereen welkom!:
vrijdag 20 mei - Cultuurcentrum, Wielsbeke
dinsdag 24 mei - OC Leieland, Ooigem
Op de hoogte blijven? Like onze Facebook pagina
(http://www.facebook.com/rodekruiswielsbeke)
De school krijgt deze titel omdat ze via de kinderen 81
kandidaat bloeddonoren onder de ouders, familie en vrienden
wist te identificeren.
Daarmee scoorden de kinderen zelfs beter dan de doelstelling
van 75 kandidaat donoren. Samen met zanger Wim Soutaer
werd deze knappe realisatie bezongen met o.a. het bloedgeverslied.
Vanuit de Rode Kruis afdeling Wielsbeke een oprechte warme
dankjewel én proficiat aan de directie, leerkrachten en leerlingen die dit succes mee mogelijk maakten!
FIETSTOCHT
WIELSBEKE
HALLE
± 80 KILOM ETER
Z AT E R D A G
De kandidaat donoren werden ondertussen opgebeld en
uitgenodigd naar de februari collectes in Wielsbeke en SintBaafs-Vijve. Hun komst betekent een belangrijke en noodzakelijk aanvulling van de reeds trouwe groep bloeddonoren in
onze gemeente.
30
APRIL
2016
7u30 GEMEENTEHUIS WIELSBEKE
VERTREK
TOERTOCHT:
80 kilometer
ONDER BEGELEIDING: GROEP A: 20 km/uur
GROEP B: 25 km/uur
tussenstop met
bevoorrading voorzien
AANKOMST
KOSTPRIJS
WIJ RIJDEN,
ZIJ STRIJDEN!
ONDER HET PETERSCHAP VAN PROFWIELRENNER: YVES LAMPAERT
TVV: ONCOLOGISCH SUPPORT TEAM
ONDERSTEUNING AAN KANKERPATIËNTEN ZIEKENHUIS WAREGEM
± 12u - HALLE
€ 10
HEENRIT onder begeleiding van:
> volgwagens
> motobegeleiding
> pechdienst
> ziekenwagen
(verzekering inbegrepen!)
TERUGRIT op eigen initiatief
OPBRENGST TEN VOORDELE VAN
ONCOLOGISCH SUPPORT TEAM
ONDERSTEUNING AAN KANKERPATIËNTEN
ZIEKENHUIS WAREGEM
INFO & INSCHRIJVEN VIA WEBSITE:
IJDEN.BE
WWW.WIJRIJDENZIJSTR
VOOR 25 APRIL 2016
www.facebook.com/wijrijdenzijstrijden
FIETSTO
VU: MAGDA DEPREZ - HEIRWEG 105 - 8710 SINT-BAAFS-VIJVE
MA A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
13
politie MIDOW
welzijn
Wachtdiensten
DOKTERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)
(Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken, Oeselgem, Markegem,
Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: 051 48 78 66
Adressen van de betrokken dokters:
- Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 62 09
- Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
- Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: 056 60 62 65
- Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
- Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 74 03
- Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
OOGARTS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)
Adres van de betrokken arts:
- Dr. VANHAELEMEESCH Nathalie, Hernieuwenstraat 24, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 29 97 89
APOTHEKERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)
De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b.
Adressen van de betrokken apothekers:
- Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron Vander Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 60 45
- Apr. OOIGEM NV, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: 056 66 74 46 - fax: 056 66 31 93
e-mail: [email protected] - website: www.apotheekooigem.be
- Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056 60 05 34
- Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel.: 056 60 22 30
- Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel.: 056 66 68 93
- Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel.: 056 60 48 43
- Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel.: 051 63 30 62
- Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel.: 056 66 63 14
- Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel.: 056 66 98 68
Tel. wachtdiensten: 0903/99 000 (€ 1,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld.
Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/61 32 61. De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid.
Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele
kalender die u kunt raadplegen via: - de website: www.apotheek.be > wachtdiensten
- telefonisch: 0903/99 000 (€ 1,50/minuut)
TANDARTSEN (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)
-
DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/66 87 77
VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/60 72 66
FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/29 04 39
WALCARIUS D., Kerkweg 49, Ooigem, tel.: 056/66 85 40
DIERENARTSEN
-
14
Dr. DE GROOTE GAËLLE, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke – tel.: 0494/86 71 33
Bvba MEDIVET, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke, tel.: 056/66 23 66
Dr. V. VANDERLINDEN, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke – tel.: 0473/61 32 06
Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 0475/28 76 59
Dr. DELBAERE Matthias, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke – tel.: 0479/29 73 47
Dr. LAMBRECHT Henri, Rijksweg 210, 8710 Wielsbeke - tel.: 0499/38 30 88
Dr. MEERSCHMAN Mathieu Zwingelkotstraat 15, 8710 Wielsbeke
Tel. 0479/645658
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
De wachtdienst
Algemeen Tandarts:
telefonisch bereikbaar
op 0903/39969 op zaterdag,
zon- en feestdagen tussen 9u en 18u
Opgelet:
• Het tarief van de oproep is € 1,5 per
minuut.
• De wachtdienst is een dienstverlening
aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen.
De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling.
politie MIDOW
welzijn
Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke
Deprez Sabrina (Felies– kinderopvang Femma) – A. Rodenbachlaan 21 – 8710 Wielsbeke – tel. 056/66 47 35
‘t Dol-fijntje – Baron v/d Bruggenlaan 35 – 8710 Wielsbeke – tel. 056/66 36 30
Do-re-mi – Rijksweg 494 – 8710 Wielsbeke – tel. 0474/54 20 42
Ferket Barbara (Felies – kinderopvang Femma) – Abeelestraat 26c – 8710 Sint-Baafs-Vijve – tel. 0477/85 70 53
Goemaere Inge – Hulstersestraat 193 – 8710 Ooigem – tel. 056/66 41 67
Het Konijntje – Lobeekstraat 39 – 8710 Wielsbeke – tel. 0495/25 50 19 (inkomensgerelateerde opvang)
Kriebeltjes – Kerkweg 6 – 8710 Ooigem - tel. 0491/36 18 48
Lambrecht Mieke – Eekhoutstraat 33 -8710 Ooigem – tel. 056/66 58 23
Moerman Sabine (Felies– kinderopvang Femma) – Kastanjestraat 17 – 8710 Wielsbeke – tel. 056/66 96 61
’t Pimpeloentje – Sint-Bavostraat 17 – 8710 Sint-Baafs-Vijve – tel.0479/29 96 32
Reilhof Carine – A. Rodenbachlaan 7 – 8710 Wielsbeke – tel. 056/66 90 10
’t Stampertje – Molenstraat 201A – 8710 Wielsbeke – tel. 0470/82 43 86
Tremerie Wendy (Felies– kinderopvang Femma) – Heirweg 25 – 8710 Wielsbeke – tel. 0478/74 55 48
Van Haesebroeck Nancy (Felies– kinderopvang Femma) – Guido Gezellestraat 25a – 8710 Ooigem – tel. 056/66 62 24
‘t Vlinderke – Bavikhoofsestraat 9 – 8710 Ooigem – tel. 056/66 91 21
Waelkens Adelheid (Felies– kinderopvang Femma) – Wilgenlaan 28 – 8710 Ooigem – tel. 056/66 82 28 (enkel buitenschoolse opvang)
Thuisverpleging
Abid Rachida
Loverstraat 60 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
GSM: 0476/82.03.37
Deloof Caroline
Klaverstraat 2 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0476/41.07.98
Alfacare
Bengy De Croix
Pand 340 - 8790 Waregem
Tel.: 056/61.71.11
Website: www.alfacare.be
Demarez Valerine
Grote Molstenstraat 35 - 8710 Wielsbeke
(Ooigem)
GSM : 0479/53.66.90
E-Mail : [email protected]
Blancke Delfine
Beukenlaan 28 – 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/72.29.28
GSM: 0479/31.72.81
Dewaele Carine
Wilgenlaan 26 - 8710 Wielsbeke (Ooigem)
Tel.: 056/66.98.29
Sillis C.
Leopold III-laan 29 - 8710 Ooigem
GSM: 0475/46.17.50
De Waele Lien
Jasmijnenstraat 1 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
GSM: 0475/32.37.20
Solidariteit voor het Gezin, afdeling
Kortrijk
Stasegemstraat 110 - 8500 Kortrijk
Tel.: 056/26 61 31
E-mail: [email protected]
Website: www.solidariteit.be
Callens Els
Molenstraat 117 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/66.42.85
GSM: 0476/92.87.22
E-mail: [email protected]
Colpaert Fabienne
Wakkensteenweg 86A – 8710 Wielsbeke
GSM: 0479/41.64.66
Coussens Eveline
Dalakkerstraat 6 – 8780 Oostrozebeke
GSM: 0477/43.90.11
E-mail:thuisverplegingcoussenseveline@
telenet.be
De Deken Sindy
Merellaan 8 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0499/15.09.10
E-mail: [email protected]
Dobbels Ilse
Schaapdreef 18 - 8710 Wielsbeke (Ooigem)
GSM: 0496/145680
E-mail: [email protected]
Ghysens Peggy
Leegstraat 5 - 8780 Oostrozebeke
Tel.: 056/66.92.29
GSM: 0475/28.95.95
E-mail: [email protected]
Loosveldt Hilde
Dentergemstraat 85a - 8780 Oostrozebeke
Tel.: 056/66.58.33
GSM: 0478/42.83.51
Maes Dorine
Waterstraat 57 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/66.88.48
GSM: 0475/78.44.46
E-mail: [email protected]
Robberecht Etienne – Bouckaert Marleen
Rijksweg 190 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0478/28.83.49 (Bouckaert Marleen)
Vandemaele Martine
Kerkstraat 23 - 8780 Oostrozebeke
Tel.: 056/66.76.54
Vanmeenen Wim
Moerdijkstraat 2 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
Tel.: 056/60.22.95 - GSM: 0475/96.22.79
Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen,
afdeling Harelbeke
Kleine Waregemstraat 17 - 8530 Harelbeke
Tel.: 056/71.22.77
E-mail: [email protected]
Website: www.wgkwvl.be
MA A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
15
milieu
Groenafval: ophaling aan huis op vrijdag 29 april 2016
Wat kan worden meegegeven met de ophaling:
SNOEIHOUT (PARTICULIERE HUISHOUDENS):
Aanbieden in bundels, samengebonden met natuurlijk touw:
> Max. lengte: 1 meter
> Max. dikte van de takken: 10 cm
> Max. 2 m3 per adres
Men mag de avond voordien (28 april 2016) het groenafval
buiten leggen. Alle klachten dienen gemeld te worden op
maandag na de ophaling.
Contactpersoon:
Magali Penninck, Milieuambtenaar Wielsbeke
056/67 32 16
[email protected]
KLEIN TUINAFVAL:
Aanbieden in composteerbare zakken.
> Te koop in het gemeentehuis
> Per rol: 10 stuks voor € 5
> Per stuk: € 0,50
Kippenactie
2016
bon € -7,50
VOORNAAM: …………………………………………… NAAM: ………………..............……………………………
£ IK KOOP VOOR DE EERSTE MAAL KIPPEN.
Korting bij aankoop van
3 kippen
(€ 2,5 per kip)
STRAAT: …………………………………………………………………………............... NUMMER: …………..…….
POSTCODE: ………………............. GEMEENTE: …………………………………………………………………..
TELEFOONNUMMER: …………………………………………………………………………………………...............
Geldig van
14/03/2016 t.e.m. 31/05/2016
DATUM AANKOOP: …………………………………………… AANTAL KIPPEN: ………………………...
HANDTEKENING KLANT:
…………………………....................................
HANDTEKENING HANDELAAR:
……..............................................………………......
> De korting is geldig mits afgifte van deze ingevulde bon aan de kassa t.e.m. 31/05/2016 bij de deelnemende handelaars uit Wielsbeke. Korting van €
2,5 per kip, met een max. van € 7,5 voor 3 kippen. Kostprijs per kip (zonder korting): € 8,50. De korting is enkel geldig voor kippen, niet voor ander
pluimvee of reeds gekochte kippen. Niet omruilbaar in geld. Niet geldig met terugwerkende kracht. Niet cumuleerbaar. Enkel originele bonnen worden
aanvaard. Max. 1 bon per gezin.
> Deelnemende handelaars: Daniël Lannoo, Pannenstraat 6A te Wielsbeke
> Uw gegevens worden NIET gebruikt voor verdere promotionele of commerciële doeleinden.
16
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
milieu
22 maart is het Wereldwaterdag. Kies voor water van de kraan!
Vandaag beschikt 10% van de wereldbevolking nog steeds niet over drinkwater in zijn nabije omgeving. In België stroomt er
elke dag, 24 uur op 24, perfect drinkbaar water uit de kraan. En toch behoort België wereldwijd tot de landen met de hoogste
flessenwaterconsumptie.
Flessenwater is niet alleen voor onze eigen portemonnee veel duurder dan kraantjeswater, het is ook slecht voor het milieu.
Productie en transport eisen veel grondstoffen op, en de afvalberg aan petflessen groeit steeds aan.
Bovendien is kraantjeswater gezond. Het wordt op meer dan 60 kwaliteitseisen gecontroleerd en is daarmee het strengst
gecontroleerde voedingsmiddel.
Laat flessenwater en andere dranken dus wat vaker aan de kant staan en kies voor kraantjeswater! Met wat fruit, kruiden of
groenten eraan toegevoegd, krijg je een verrassend fris drankje.
Meer info en tips vind je op www.drinkraantjeswater.be.
Earth Hour 2016
zaterdag 19 maart 2016
Ook dit jaar organiseert WWF ‘Earth Hour’, waarbij
iedereen wordt opgeroepen om gedurende een uurtje
zoveel mogelijk lichten te doven op
19 maart van 20.30u tot 21.30u.
Samen kunnen we wel degelijk het verschil maken in de
strijd tegen de klimaatverandering!
Ook ons gemeentebestuur neemt deel door de
monument- en klemtoonverlichting van Wielsbeke en
haar deelgemeenten te doven van vrijdag 18 tot en met
zondag 20 maart.
Textielcontainers
Inzameling textiel
Oude kledij, schoenen, handtassen, gordijnen... kunnen dikwijls
nog een tweede leven krijgen.
Daarom voorziet de gemeente een aantal mogelijkheden om
deze afgedankte materialen kwijt te geraken. Zo zijn er de
straatcontainers en het containerpark.
Sedert dit jaar zal er echter geen ophaling meer plaatsvinden
huis-aan-huis.
Erkende inzamelaars
De straatcontainers worden uitgebaat door diverse instellingen. Zij hebben een overeenkomst met de gemeente om
deze containers te plaatsen. Deze bedrijven/instellingen zijn
door Ovam erkend.
Volgende instanties kregen toelating:
• De Kringloopwinkel
• Wereldmissiehulp
Locaties van de containers:
• Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vzw:
Domein Hernieuwenburg Naast glasbol
Ooigemstraat
Containerpark
Bavikhoofsestraat
Parking Kloosterdreef
Fabiolalaan
Bushok Kruispunt
Fabiolalaan-Guido Gezellestraat
W.B. Cartonstraat
Naast glasbol
Rijksweg 490
T.h.v. Elektriciteitscabine
• Wereld Missie Hulp vzw
Hulstersestraat 41
Blauwvoetstraat
Schaapdreef 43
Sint-Bavostraat
Wakkensteenweg 25
Parking Proxy Delhaize
T.h.v. Blauwvoetstraat +38
Braakgrond
Parking achter café Rembrandt
T.h.v. Garage Verbauwhede
MA A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
17
jeugd
KAJ Ooigem eetfestijn - 9 april 2016
KAJ Ooigem geeft op 09 april 2016 hun eetfestijn die door gaat in het OC Leieland te Ooigem.
Voor de prijs van 15€ voor volwassenen en voor kinderen (-12j) een schappelijke prijs van 8€ krijg je een aperitief & warme been
hesp met frietjes.
Bij deze nodigt de KAJ jullie uit voor een gezellige babbel, lekker eten & nog veel meer!
Meer info & kaarten bestellen kan op het volgend nummer & e-mailadres.
Dit ten laatste tegen maart 29 maart 2016, 0497/223761 & [email protected]
Hopelijk tot dan!
Vele groetjes
de kern van KAJ Ooigem
Gezocht: m/v met speeltalent
Speelpleinwerking ’t Ravotterke is op zoek naar versterking voor de monitorenploeg.
Word je minimum 16 jaar in 2016? Ben je enthousiast, speels en creatief? Zijn je vakanties nog niet
volgeboekt en ben je op zoek naar een fijne bezigheid waarmee je ook nog een centje kan bijverdienen? Heb je zin om de Wielsbeekse kinderen een geweldige vakantie te laten beleven?
Dan is monitor zijn op het speelplein misschien wel iets voor jou! Ervaring met kinderen is mooi
meegenomen, maar is niet noodzakelijk!
Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst!
Je vindt de jeugddienst in ’t Speelhuisje, Baron v/d Bruggenlaan 15, Wielsbeke (eerste verdieping).
De jeugddienst is ook bereikbaar op 056/67 32 19 of via [email protected].
Roefel 2016
Op zaterdag 25 juni 2016 gaat opnieuw de Roefeldag door in Wielsbeke. Op deze dag krijgen de kinderen van 6 tot
12 jaar uit de gemeente de kans om een kijkje te nemen bij de plaatselijke handelaars of kennis te maken met een
aantal interessante hobby’s. Eindelijk komen de kinderen het antwoord te weten op vragen als: “Hoe zou de garagist
een auto herstellen?”, “Maken ze in de bank het geld zelf?”…
Om deze Roefeldag opnieuw goed te kunnen laten verlopen zijn we nog op zoek naar:
- Leuke beroepen of hobby’s: misschien wil je zelf een aantal groepjes kinderen laten kennismaken met jouw
beroep of hobby?
- Medewerkers voor het vervoer naar de verschillende handelaars en hobbyisten
Dus… Heb je een eigen bedrijf, ben je lid van een vereniging, of heeft je buurman een niet-alledaagse hobby?
Laat het ons weten! Wil je meer weten? Of heb je zin om mee te werken, neem dan zeker contact op met de
werkgroep Roefel ([email protected] of 056/67 32 19)
18
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
jeugd
18-jarig bestaan Jeugdhuis Contrast
Dit jaar bestaat het jeugdhuis in Wielsbeke 18 jaar.
18 jaar plezier, 18 jaar feestjes, 18 jaar goedkope dranken,
18 jaar optredens, 18 jaar vrienschap, 18 jaar…
11 MAART 2016
So You Think You Can Quiz?!
De quiz start stipt om 19u30.
Inschrijven is niet meer mogelijk, wegens volzet :)
12 MAART 2016
B-day Partybri
Optredens van Shevolver en Highway Jack, gevolgd door de
dansplaatjes van TLP (Studio Brussel) en
Oliver Age. Tickets zijn te verkrijgen bij de medewerkers
(Heike, Robin, Kimberly en Louis). OP = OP
Heb jij kleren hangen die je zelden of niet (meer) draagt?
Hangen ze in de weg voor nieuwe aankopen?
Kom dan naar onze ‘MISKOOP’. Je kan er jouw kleren
weggeven of verkopen aan maximum €15.
Iedereen is welkom!
> mannen en vrouwen
> Alle leeftijden
> Personen die kleren weggeven/verkopen
(INSCHRIJVEN VERPLICHT)
> Personen die op zoek zijn naar ‘nieuwe’ kleren
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen, stuur dan nu een
mailtje naar [email protected].
Wij voorzien een gratis drankje, tafels, enkele rekken.
13 MAART 2016
Pop-Up Contrast: MISKOOP 2 (i.s.m. FREECIRCLE Wielsbeke)
Vanaf 14u tot 17u @ Jeugdhuis Contrast & CC Hernieuwenburg.
VRIJDAG
11 MAART
DOORS OPEN @ 19.00U
START QUIZ @ 19.30U
INSCHRIJVEN:
[email protected]
€ 12,00/PLOEG (MAX. 4 PERS)
ZATERDAG
ZONDAG
12 MAART
13 MAART
GIGS & PERFORMANCES:
POP-UP CONTRAST /
MISKOOP
20.30U: SHEVOLVER
22.00U: HIGHWAY JACK
23.30U: TLP TROUBLEMAN
01.30U: OLIVER AGE
TICKETS:
MEMBERS: VVK € 5,00 - ADD € 9,00
OTHERS: VVK € 7,00 - ADD € 9,00
V.U. JEUG DHUI S CONT RAST - RIJKS WEG 310 -
START @ 14.00U
INGANG: GRATIS
INSCHRIJVEN:
[email protected]
8710 WIEL SBEK E - JHCO NTRA [email protected] MAIL .COM
- WWW.JHCO NTRA ST.BE
MA A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
19
jeugd
Speelpleinwerking ’t RAVOTTERKE
LOCATIE?
’t Ravotterke,
domein Hernieuwenburg
Adres: Hernieuwenstraat 14,
8710 Wielsbeke
VOOR WIE?
De speelpleinwerking organiseert
activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is op het
speelplein (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij
u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen.
OPENINGSDAGEN 2016
telkens op weekdagen, van 7u tot 18u
Paasvakantie 29 maart - 8 april
Gesloten op paasmaandag 28 maart
Zomervakantie: 1 - 20 juli en 8 - 31 augustus
Gesloten van 21 juli t.e.m. 7 augustus
Gesloten op maandag 15 augustus
Herfstvakantie: 31 oktober - 4 november
Gesloten op dinsdag 1 november
TARIEVEN
Voormiddag (7u – 12u): € 2,00
Voormiddag met warme maaltijd (7u – 13u): € 4,50
Namiddag (12u30 – 18u): € 2,00 incl. vieruurtje
Volledige dag (7u – 18u): € 6,50 incl. warme maaltijd en vieruurtje
Inschrijvingsgeld: € 4,00 per kalenderjaar
Bijkomend tarief bij laattijdig afhalen:
€ 3,00 per kind per begonnen kwartier.
20
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een
factuur voor de gemaakte kosten.
EEN DAGJE OP HET SPEELPLEIN:
Voormiddag
7u-9u: inschrijvingen + opvang (in de Sporthal)
9u-11u30: activiteiten onder begeleiding van opvangmoeders
11u30-12u: afhalen kinderen die niet blijven eten
(in Vogelsang, waar de warmeters hun middagmaal nuttigen)
Namiddag
12u30-13u40: inschrijvingen + opvang (in ’t Ravotterke)
13u45-17u: activiteiten onder begeleiding van enthousiaste
monitoren (pauze rond 15u30)
17u-18u: opvang in ‘t Ravotterke
We gaan, onder begeleiding van de monitoren,
zwemmen met de kinderen van de speelpleinwerking op
woensdagnamiddag 30 maart!
De kleuters en kinderen uit de lagere school
zwemmen in aparte groepen.
Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij:
Jeugddienst Wielsbeke,
Tel:
056/67 32 19
E-mail: [email protected]
Tijdens de krokusvakantie en kerstvakantie is
Speelpleinwerking ’t Ravotterke gesloten.
Daarom is kleuteropvang ’t Kapoentje
(normaalgezien enkel voor kleuters)
tijdens deze vakanties uitzonderlijk open voor alle
kinderen tot 12 jaar.
U vindt de jeugddienst
in ‘t Speelhuisje
Gemeentelijke kleuteropvang
‘t KAPOENTJE
Baron v/d Bruggenlaan 15 (Wielsbeke)
T. 056/67.32.19 - [email protected]
WAAR?
TARIEVEN
Lokaal naschoolse opvang Vrije Basisschool Sint-Baafs-Vijve
W.B. Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve.
Volle dag
7u - 18u (Incl. koek, middagmaal, vieruurtje
en drankjes)
VOOR WIE?
De gemeentelijke kleuteropvang ’t Kapoentje is er voor kleuters vanaf 2,5 (schoolgaand én pampervrij) tot 6 jaar.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is in de
kleuteropvang (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen
wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen.
Belangrijk: Gelieve uw kind dagelijks vóór 9u in te schrijven
indien uw kind ’s middags blijft eten (warm middagmaal).
jeugd
2e kind
€ 9,00 € 7,00
Halve dag: voormiddag
7u - 12u (Incl. drankje en koek)
€ 4,50 € 3,50
Halve dag: voormiddag met middagmaal
7u – 13u (Incl. drankje, koek en middagmaal)
€ 7,00 € 6,00
Halve dag: namiddag
13u – 18u (Incl. drank en vieruurtje)
€ 4,50 € 3,50
OPENINGSDAGEN 2016
Afhaling later dan 18u.: € 2,50 per kind, per begonnen kwartier
Telkens op weekdagen, van 7u tot 18u
Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een
factuur voor de gemaakte kosten.
Paasvakantie: 29 maart - 8 april
Gesloten op paasmaandag 28 maart
We gaan, samen met de begeleiders,
zwemmen met de kinderen van de kleuteropvang
op woensdagnamiddag 30 maart!
Zomervakantie: 1-20 juli en 8-31 augustus
Gesloten van 21 juli t.e.m. 7 augustus- - Gesloten op 15 augustus
Herfstvakantie: 31 oktober - 4 november
Gesloten op dinsdag 1 november
Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij:
Kerstvakantie: 26-30 december en van 2-6 januari 2017
Jeugddienst Wielsbeke,
Tel: 056/67 32 19
E-mail: [email protected]
✁
INSCHRIJVINGSSTROOK ’T RAVOTTERKE / ‘T KAPOENTJE
Gegevens deelnemer:
Naam kind:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum kind:
. . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . . . . .
Rijksregisternummer kind:
Domicilie-adres kind:
Postcode & plaats:
Kleef hier een klevertje van de
mutualiteit (van het kind)
_
_
.
_
_
.
_
_
-
_
_
_
.
_
_
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam ouder 1 + telefoonnummer:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam ouder 2 + telefoonnummer:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gegevens ouder facturatie
Naam: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rijksregisternummer ouder facturatie:
E-mailadres:
_
_
.
_
_
.
_
_
-
_
_
_
.
_
_
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medische gegevens
Huisdokter:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. huisdokter:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medische informatie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerkingen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening ouder(s) + datum
Door het ondertekenen van deze fiche neemt u kennis van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van uw kinderen kan worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat dit beeldmateriaal op websites of in publicaties van de jeugddienst of aanverwante niet-commerciële organisaties wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de jeugddienst. Wenst u
dit niet, kruis dan volgend bolletje aan: ❍
M A A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
21
jeugd
Chiro Kris Kras
Dag leden, ouders en sympathisanten!
Binnenkort is het weer zo ver: onze jaarlijkse fruitverkoop gaat van
start! De opbrengst hiervan gebruiken we om er in juli een fantastisch
kamp van te maken.
Zoals gewoonlijk is er keuze tussen appels en appelsienen. Voor 1 kilo
betaal je maar 2,50€! Op zaterdag 12 maart trekken we door de straten van Wielsbeke, de week daarna, op zaterdag 19 maart, trekken we
richting Ooigem. En vergeet niet: een appel in de morgen is een dag
zonder zorgen!
Onze aspi’s gaan dit jaar op buitenlands kamp naar Denemarken. Om wat extra geld in te zamelen organiseren ze een fuif. Op 9
april ontpopt ons heem zich tot een heuse feestzaal! De traditionele croque-à-oké maakt dit jaar plaats voor een gloednieuw concept: Aspiñata. Heb je zin in een fantastisch feestje? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Kaarten zijn verkrijgbaar bij de aspi’s
en de leiding van Chiro Kris-Kras.
Hopelijk tot dan!
Justine V – Louise – Justine D – Marie V – Elène – Tine – Eline – Delphine – Ellen – Marie D – Febe – Janne – Erin – Mauranne
Gezocht: gemotiveerde kampkoks met of zonder ervaring
Jaarlijks gaan we van 1 t.e.m. 10 augustus op kamp. Hiervoor zijn we nog op zoek naar koks die
Chiro Elckerlyc deze 10 dagen willen vergezellen en ervoor willen zorgen dat alle buikjes gevuld raken.
Uiteraard doe je dit niet alleen!
We hebben reeds een 3-tal jonge, gemotiveerde koks die het reilen en zeilen al wat kennen.
Om deze toffe ploeg te versterken, zoeken wij nog een 2-tal koppels die er samen met ons een
spetterend kamp van willen maken. Interesse?
Vraag gerust naar meer info via [email protected]
Verwen je mama!
Op 8 mei 2016 is het tijd om onze lieftallige mama’s terug te verwennen.
Wil je haar graag verrassen met een lekker ontbijt? Dat kan bij Chiro Elckerlyc!
Wij zorgen voor mooi gevulde ontbijtpakketten die je zelf kan afhalen of kan laten leveren
door onze leidingsploeg. Meer info volgt!
Zit je nu al met enkele vragen?
Contacteer ons gerust via [email protected]
22
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
jeugd
Tieners in
actie
Hoe inschrijven?
Meer info
STAP 1
Het inschrijvingsformulier bezorgen aan:
Dienst Vrije Tijd (jeugd-, sport- en cultuurdienst)
Dienst Vrije Tijd
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke
056 67 32 50
[email protected]
www.wielsbeke.be
Hernieuwenstraat 14
8710 Wielsbeke
e-mail: [email protected]
STAP 2
Je ontvangt een factuur met de juiste gegevens
en het juiste rekeningnummer.
voor tieners van
12 tot 16 jaar
STAP 3
Je schrijft het saldo over op het rekeningnummer
van de gemeente Wielsbeke (met vermelding
van de juiste gestructureerde mededeling).
Pas na ontvangst van de betaling ben je officieel
ingeschreven voor “Tieners in Actie”. Half juni
krijg je nog een brief thuisgestuurd met een
gedetailleerd programma en alle praktische
11 - 15 juli 2016
informatie.
Inschrijven kan t.e.m. 31 mei 2016!
Inschrijvingsformulier
C M Y
91 43 0
C M Y
50 30 0
K
0
K
0
C M Y K
60 65 100 0
K
0
C M Y
45 47 75
Tieners in actie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-15 juli 2016 - kostprijs: € 120,00
NAAM TIENER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOORNAAM TIENER . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIJKSREGISTERNUMMER TIENER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
ADRES . . . . . . . . .
Wat?
Ook in 2016 organiseren de jeugd-, sport- en cultuurdienst
van het gemeentebestuur opnieuw een week vol activiteiten
op maat van de Wielsbeekse tieners! “Tieners in Actie” zorgt
voor net dat ietsje meer, zodat je zomervakantie
onvergetelijk wordt!
Wanneer?
Van maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli 2016
vliegen we er weer helemaal in, telkens van
9u tot 16u (tenzij bij daguitstappen).
Waar?
Domein Hernieuwenburg is onze uitvalsbasis.
We spreken altijd af in de sporthal. Van daaruit
vertrekken we per fiets naar de voorziene
bestemming. Vergeet dus zeker jullie fiets niet,
en zorg ervoor dat hij in orde is!
Kostprijs?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
GEBOORTEDATUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSM TIENER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deelnemen aan “Tieners in Actie” kost € 120,00.
Alle toegangsprijzen, vervoer en verzekering zijn
hierbij inbegrepen. Iedereen brengt zelf een
lunchpakket en voldoende drankjes mee.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Facturatiegegevens:
NAAM OUDER . . . . . . . . .
Programma
Na inschrijving ontvang je een gedetailleerd
programma, maar hieronder kan je al even piepen
welke prettig gestoorde activiteiten we voor jullie
in petto hebben:
ADRES OUDER . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
TEL. . . . . . . . .
Avonturendag – Retro gaming
…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Sportieve dag aan zee – Baseball
Tennis – Tattoo & tribal art - Fotofop
Bobbejaanland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIJKSREGISTERNUMMER OUDER . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSM OUDER . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-MAIL . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATUM . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAAM EN HANDTEKENING OUDER:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Opgelet! de betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van factuur!
Er kan niet contant betaald worden.
Na afgifte van dit formulier ontvangt u automatisch een factuur.
M A A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
23
ondernemen
OCMW
Kort genoteerd uit de OCMW-raad
ZITTING VAN 9 DECEMBER 2015
NOTULEN
Verslag vorige vergadering
1. Zitting 28 oktober 2015
WOONZORGCENTRUM
2. Aanpassing interne afsprakennota en opnameovereenkomst.
3. Financieel plan WZC Ter Lembeek: prefinanciering uitbreiding WZC: bekrachtiging beslissing BCO 26 november 2015.
4. Aanvraag erkenningskalender uitbreiding WZC en CKV: goedkeuring.
5. Aanvraag verlenging voorafgaande vergunning WZC en CVK: goedkeuring.
SOCIAAL HUIS
Maatschappelijk welzijn
6. Nieuwe overeenkomst inzake gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters tussen Eandis en OCMW Wielsbeke: goedkeuring.
PATRIMONIUM
7. Overeenkomst tot terbeschikkingstelling woning Vaartstraat 53 en 55 te 8710 Wielsbeke: kennisgeving.
FINANCIËN
8. Jaarrekening 2014: waarderingsregels /beginbalans: vaststelling.
9. Strategisch meerjarenplan 2014-2019: aanpassing 2015/1: goedkeuring.
10. Budgetwijziging 2015/1: goedkeuring.
11. Strategisch meerjarenplan 2014-2019/aanpassing 2016/1: goedkeuring.
12. Budget 2016: goedkeuring.
13. Jaarrapportering decreet 2014: kennisname.
PERSONEEL
Algemeen
14. Adviesvraag gemeente betreffende besteding middelen VIA3 en VIA4: goedkeuring.
15. Verhoging maaltijdcheques met VIA4 restmiddelen: goedkeuring.
16. Edenred maaltijdcheques: wijziging tarieven/verlies kaart.
17. Leveren en implementeren van software voor een tijdsregistratiesysteem en personeelsplanningsysteem ten behoeve
van het gemeentebestuur en OCMW Wielsbeke: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
18. Leveren en implementeren van software voor een tijdsregistratiesysteem en personeelsplanningsysteem ten behoeve
van het gemeentebestuur en OCMW Wielsbeke: goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s.
ZITTING VAN 27 JANUARI 2016
NOTULEN
Verslag vorige vergadering
1. Zitting 9 december 2015.
SECRETARIAAT
2. Aanstelling van een nieuw lid van het Bijzonder Comité Ouderenzorg: kennisname.
3. Aanduiding vervangers Bijzonder Comité Sociale Dienst en Bijzonder Comité ouderenzorg: goedkeuring.
WOONZORGCENTRUM
4. Opnamecriteria WZC: toelichting.
SOCIAAL HUIS
Lokaal Dienstencentrum
5. Samenwerking CVO Waregem: aanvraag onderwijsbevoegdheid Wielsbeke: kennisname.
Ouderen- en thuiszorg
6. Prijsherziening maaltijden personeel, in restaurant en aan huis: goedkeuring.
Ouderenhuisvesting
7. Serviceflats: aanpassing huurovereenkomst en interne afsprakennota: goedkeuring.
Maatschappelijk welzijn
8. Selectieprocedure maatschappelijk werker: vergoeding leden selectiecommissie.
LOI
9. Huishoudelijk reglement LOI: goedkeuring.
KEUKEN
10. Catering: werkingsjaar 2015: toelichting.
PATRIMONIUM
11. Uitbreidingsnieuwbouw WZC ‘Ter Lembeek’: goedkeuring lastenboek, raming en meetstaat en wijze van gunnen.
12. Aanpassingswerken veranda ‘t Vlinderke: overrulen negatief visum financieel beheerder d.d. 14 januari 2016: goedkeuring.
13. Ereloonfactuur Evolta in het kader van de uitbreidingsnieuwbouw van het WZC ‘Ter Lembeek’: goedkeuring.
FINANCIËN
14. Opening nieuwe centralisatie rekening LOI: goedkeuring.
Alle verslagen kunt u steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website (www.wielsbeke.be) tabblad:
OCMW Wielsbeke > dagorde en verslagen OCMW Raad.
24
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
ondernemen
OCMW
[email protected]
0800 12 699
Consultatiemomenten Dementie
Elke derde dinsdagavond van de maand ontvangen Hein Vanhuyse of Jolien Vandersteene, beiden referentiepersonen
dementie, u in het gemeentehuis (1ste verdieping) tussen 17u en 19u.
Vanuit hun opleiding en expertise bieden zij u een luisterend oor en geven zij u de nodige info en ondersteuning.
Heb je vragen over het ziektebeeld, wens je informatie over omgaan met personen met dementie, heb je behoefte aan een
babbel…. ? Kom gerust eens langs.
Op dinsdag 15 maart, 19 april…
Enkel op afspraak.
[email protected] -
0800 12 699
HET VERHAAL VAN KASPER BORMANS - DINSDAG 12 APRIL 2016 OM 20U
Wat Alz?
over de kern van communicatie, de kracht van dromen …
OC Leieland
Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem
Inkom: 3 euro (incl. drankje)
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met ouderdom en
dementie, direct of indirect. Dat vooruitzicht maakt de meesten
van ons niet bepaald gelukkig. Maar klopt dat beeld wel? Moet
leven met dementie of alzheimer per definitie negatief zijn?
Kasper Bormans (°1987) doctoreert aan de Leuven School for
Mass Communication Research (KUL). Hij ontwikkelt virtuele
geheugenpaleizen en andere technieken om beter te communiceren met mensen met Alzheimer.
In organisatie van Dementievriendelijke Gemeente Wielsbeke.
Inschrijven graag vóór 8 april via
[email protected] of telefonisch via 056/674514
Een auto, een fiets, een huis
Tas, boek of hemd
Wat is al deze materie
Als je geen liefde kent
Wouter Vandeginste
M A A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
25
ondernemen
OCMW
Lokaal Dienstencentrum “Ter Lembeek”
Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/67.45.06
Danscursussen voor senioren
1. Danscursussen voor beginners: basispassen van 9u. tot 10u.
2. Danscursussen voor gevorderden: vervolmaking van 10u. tot 11u.
We leren u de quickstep, tango, Engelse en Weense wals alsook
de cha cha cha, rumba, samba en jive op hedendaagse muziek.
Naast deze ballroom en Latijns-Amerikaanse dansen komen in deze
cursussen ook lijn-, disco- en gemeenschapsdansen aan bod.
DATA 1E SEMESTER
•
•
•
•
4, 11, 18 en 25 maart
1, 8, 15, 22 en 29 april
13, 20 en 27 mei
3, 10 en 17 juni
DATA 2DE SEMESTER
• 2, 9, 16, 23 en 30 september
• 7, 14, 21 en 28 oktober
• 4, 18 en 23 november
Telkens wordt € 1 uitgelegd en het jaar wordt afgesloten met
een optreden op vrijdag 25 november 2016.
Petanqueclub ‘ter lembeek’
Iedereen is van harte welkom om op maandagnamiddag van
14 uur tot 17 uur te petanquen.
Telkens wordt € 1 uitgelegd en het nieuwe
petanqueseizoen wordt afgesloten met een feestmaaltijd.
Kaartclub ‘De Vrije Manillers’
KAARTDATA 2016
•
•
•
•
•
•
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
• Dinsdag
• Dinsdag
26
15 maart
19 april
17 mei
21 juni
19 juli
16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
• Maandag 21 november
= klaaskoekenkaarting
• Dinsdag 6 december
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
ondernemen
OCMW
Lokaal Dienstencentrum “Ter Lembeek”
Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/67.45.06
Cursus ‘Senioren leren kinderen manillen’
Elke maand leren senioren kinderen kaarten. Een actieve en leerrijke namiddag voor jong en oud. Senioren die zich geroepen
voelen om de kinderen de kunst van het manillen aan te leren of die zelf willen leren kaarten kunnen zich steeds aanmelden bij
Annick Willems, centrumleider: 056/67.45.06
DATA 1STE SEMESTER
2016
• Woensdag 23 maart 2016
• Woensdag 11 mei 2016
• Woensdag 01 juni 2016
Yoga
Stapsgewijs op weg naar je ware zelf!
Wil je op een zachte, ongedwongen manier je lichaam en
geest lenig en fit houden? Zoek je rust en ontspanning om de
mentale stress in onze huidige maatschappij te doorbreken?
Dan zal jij je zeker kunnen vinden in deze cursus yoga.
Wegens het grote succes worden er 2 cursussen ingericht.
De eerste cursus gaat door van 18u15 tot 19u15 en de tweede
van 19u30 tot 20u30, telkens in de cafetaria van het Lokaal
Dienstencentrum “Ter Lembeek”. De deelnameprijs bedraagt
€4,00/les. De lessen zijn bedoeld voor alle volwassenen
en vereisen geen enkele voorkennis. Zorg voor gemakkelijke, loszittende kledij en breng een matje, badhanddoek of
dekentje en een glimlach mee.
RESTERENDE DATA 2016
•
•
•
•
•
•
15 en 22 maart
12, 19 en 26 april
3, 10, 17, 24 en 31 mei
7, 14, 21 en 28 juni
6, 13, 20 en 27 september
4, 18 en 25 oktober
Gelieve in te schrijven aan de balie van het Sociaal Huis of op
het nummer 056/67 45 36 en te melden of u inschrijft voor
groep 1(18u15-19u15) of groep 2 (19u30-20u30).
Vinkenzettingen
ZATERDAG 7 MEI EN 28 MEI 2016 OM 9 UUR
> Inleg: € 1,50
> Vooruit – Gratis: € 62 + € 50
> Prijzen: per 2-tal. Aftrek bloemen: € 0,75
> Prachtige natuurprijzen ter waarde van € 150.
> Grote prijs : Ter Lembeek
> Inschrijving tot 8u30
> In samenwerking met de vinkenmaatschappij ‘Klein
maar moedig’ Wielsbeke
M A A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
27
ondernemen
OCMW
Lokaal Dienstencentrum “Ter Lembeek”
Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke - Tel.056/67.45.06
INFORMATIENAMIDDAGEN
Woensdag 30 maart 2016 om 14 uur
VROLIJK GEZIND
EEN GEZONDE GEEST VOEDT EEN GEZOND LICHAAM !
Ben je op zoek naar hét middel om gezond en gelukkig door het leven te gaan? De
oplossing ligt bij jezelf! Gezondheidsproblemen hangen vaak samen met te veel negatieve
stress, te weinig goede en open communicatie, angst, minderwaardigheidscomplexen,
emotionele verslavingen, onbevredigd seksleven...
Stuk voor stuk factoren die je zelf in eigen handen hebt. Aan de hand van haar jarenlange praktijkervaring toont Hilde Demurie, voedingsgeneeskundige en auteur van ‘100
x groente’, ‘Vrolijk gezond’, ‘12 maanden groente’, ‘Natuurlijk zoet’, ‘Dagelijks gezond!’ en
‘Vrolijk gezind’, hoe je de oorzaken van je problemen kunt aanpakken.
Hierbij wijst ze op signalen van het lichaam en benadrukt ze het belang van voeding,
voldoende buitenlucht en daglicht. Ook leert ze je het negatieve in je leven los te laten en
lachend door het leven te gaan.
Een liefdevol leven is de snelste weg naar het geluk. In deze informatienamiddag draait alles
om een gezond denk- en leefpatroon en krijg je tal van concrete tips om toe te passen op
je werkrelaties, vriendschappen, liefdes- en seksleven.
Woensdag 20 april 2016 om 14 uur
SYMPTOMEN ZIJN WEGWIJZERS
NAAR GEZONDHEID EN VITALE KRACHT
LEER ZE TE GEBRUIKEN!
In deze voordracht leert mijnheer Koen Margo, gegradueerde in de kinesitherapie, je in de
eerste plaats kennis maken met de werking van je lichaam vanuit aetiopatisch standpunt.
Dit wil zeggen dat je leert begrijpen hoe je lichaam functioneert als een onlosmakelijk
geheel. Je lichaam is een samenstelling van verschillende elementen die nauw met elkaar
verbonden zijn en die samen één geheel vormen. Ieder proces binnenin je lichaam is een
reactie van je lichaam om te overleven in de situatie waarin het zich bevindt. Je krijgt
inzicht in het ontstaan van je ziektebeelden waarbij je op zoek kan gaan naar oplossingen
voor jouw problemen. Je klachten zijn er niet zomaar gekomen, ze zijn er in de eerste
plaats om je te helpen en niet om je te straffen. Je symptoom is dan ook je ideale bondgenoot op weg naar genezing en persoonlijke ontwikkeling.
Woensdag 4 mei 2016 om 15 uur
EEN ZACHTE KENNISMAKING MET HET BOEDDHISME
In een leerrijke en humoristische voordracht vertelt Manu Adriaens op heldere toon over de
principes van het boeddhisme. Geen hoogdravende taal, maar met veel anekdotes die op
de lachspieren werken. Het boeddhisme kun je namelijk kort samenvatten: het is gewoon
de leer van de liefdevolle vriendelijkheid. Kom dus luisteren, glimlach en geniet!
Manu Adriaens is een populaire spreker, journalist en auteur. Hij publiceerde een dertigtal
boeken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder recent “Wijsheid maakt je
jonger” en “Het kleine grootouderboek”. In opdracht van de VRT schreef hij het jubileumboek “Blijven kijken!” naar aanleiding van 50 jaar Vlaamse televisie.
Deze informatienamiddag wordt georganiseerd door het lokaal dienstencentrum
“Ter Lembeek” in samenwerking met OKRA-Wielsbeke.
28
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
ondernemen
OCMW
Plantjesverkoop “Kom op tegen Kanker”
ZATERDAGVOORMIDDAG 17 SEPTEMBER 2016
Ook dit jaar nemen we opnieuw deel aan het plantjesweekend
van “Kom op tegen Kanker”.
Om de huis-aan-huis verkoop te organiseren, hebben we
minstens een 100-tal medewerkers nodig indien we alle
straten van Wielsbeke willen bereiken.
Er zijn 3 centrale punten waar de plantjes voor verkoop
kunnen afgehaald worden – 1 punt in iedere deelgemeente.
Na de verkoop voorzien we een broodje en soep voor de
medewerkers.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Daarom spreken wij ook u aan om mee te werken.
Wie wenst deel te nemen aan deze verkoop kan zijn naam,
adres en emailadres nu reeds en uiterlijk tegen maandag 5
september 2016 doorgeven aan het lokaal dienstencentrum
“Ter Lembeek”.
Bezorg de gevraagde gegevens telefonisch op het nummer
056/67 45 36 of stuur een mail naar [email protected].
In de loop van de week die vooraf gaat aan de plantjesverkoop wordt u verwittigd waar u zich kan aanbieden om te
helpen.
Actie
Solidair met kansarmen
December is traditioneel een maand waarin extra aan de
minderbedeelden wordt gedacht. Dit bracht de federatie van
de parochies in Oostrozebeke-Wielsbeke op het idee om een
inzamelactie ten voordele van kansarmen op touw te zetten.
Op de foto ziet u hoe de ingezamelde goederen overhandigd
werden aan het OCMW van Wielsbeke, die instond voor de
verdere verdeling aan de cliënten v/d voedselbank.
Oproep
Hebt u hier en daar nog een beetje tijd over die u nuttig wenst
te besteden? Dan hebben wij misschien de oplossing voor u.
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor onze Minder
Mobielen Centrale (MMC)!
Deze centrale staat in voor het vervoer van personen die om
een bepaalde reden (o.a. ziekte, ouderdom…) zelf niet met de
auto kunnen/mogen rijden. Dit kan gaan om een afspraak in
het ziekenhuis, een bezoek aan vrienden, boodschappen…
Hebt u hiervoor interesse en wenst u meer informatie dan
kan u altijd contact opnemen met:
OCMW Wielsbeke, Annick Willems, Hernieuwenstraat 15, 8710
Wielsbeke (tel.: 056/67.45.06).
M A A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
29
sport & ontspanning
Wielsbeke rijdt
Wegens het grote succes van de voorbije 3 jaren komt er een vierde editie van Wielsbeke rijdt. Alle motorijders van Wielsbeke
en buurgemeenten (ook vrienden van Wielsbeekse motards) zijn welkom. Wij plannen een ritje van ongeveer 250km langs
rustige wegen op zaterdag 11 juni 2016.
Plaats van afspraak is café ‘t GLAZEN DAK, langs de Rijksweg, waar de koffie klaar staat vanaf 7u30.
Om de rit op een gemoedelijke snelheid te kunnen afwerken, starten we stipt om 8u30.
Zoals de voorbije 3 jaar houden wij het maximum motoren op 40 en dit om alles in veilige banen te leiden.
De deelnameprijs bedraagt net als vorig jaar € 45,00 per deelnemer.
Daarvoor voorzien wij koffie en koffiekoek bij vertrek, een drankje tijdens de stopplaatsen, een middagmaal + aperitief en ‘s
avonds een worst op de BBQ. Inschrijven kan vanaf nu en dit voor 29 mei 2016 door te storten op reknr.: BE09 7380 2680
4657 op naam van Motoclub De Saaie Bende. (vol is vol) Graag naam vermelden en met hoeveel personen u meegaat.
Mogen wij vragen aan de personen die meerijden om uw emailadres door te sturen naar: [email protected]
en dit om het ons makkelijk te maken om verdere info door te sturen.
Mvg
Motorvrienden Wielsbeke Rijdt (Bart, Fanne, Claude en Nick).
FIETSTOCHT WIELERTOERISTEN: 55-85-110 km
Op 5 maart 2016 kunnen fietsliefhebbers deelnemen aan
de fietstocht voor wielertoeristen, namelijk
“Dwars door Vlaanderen cyclo”.
Inschrijven kan via de website: ddv.proximuscyclingchallenge.be
Proximus Bike Wash
De Proximus Bike Wash zal op dit evenement van de partij zijn
met leuke gadgets voor iedereen!
Winnaars tombola
Cycling vzw schenkt 5 wieleruitrustingen van Bioracer aan
Wielsbekenaren die deelnemen aan de proximus cycling
challenge op 5 maart 2016 (zie infokrant januari 2016).
De winnaars van deze tombola zijn: Jozef Buysschaert, Kurt
Haerinck, Brecht Tanghe, Vinciane Callens en Tony Verhulst.
KIJK IK FIETS - zaterdag 5 maart
De kindjes die nog fietsen met steunwieltjes kunnen dan weer
gratis aansluiten bij “kijk, ik fiets!” om te leren fietsen zonder
steunwieltjes. Info en inschrijven: [email protected]
30
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
sport & ontspanning
Sportiek
Zomer:
HERNIEUWENBURG WIELSBEKE
G1: 04 - 08 juli
G2: 11 - 15 juli
G7: 15 - 19 aug.
G8: 22 - 26 aug.
SPORTKAMPEN 2016
KLEUTERKAMPEN 3 - 6 jaar
Kleutersportkampen met dagelijkse lessen watergewenning,
uitgewerkt in een wekelijks creatief thema.
Sportpakket: kinderdans - kleutergym - klimmen en klauteren
-bewegingsspelen - dagelijks watergewenning - fietsen
Verder nog: airtrack - knutselen - grime - toffe springkastelen
Opvang ‘s morgens vanaf 7 uur (+ € 1) - ‘s avonds tot 18 uur (+ € 1)
Enkel picknick € 104 (P)
BASISKAMPEN 6 - 8 jaar
Sportpakket: dagelijks zwemmen - gym - minitennis - hockey rollerroad - sportspelen - bewegingsspelen
Verder nog: airtrack - knutselen - springkastelen
Rollerroad: fietsen, steps, trike en gocart
Opvang ‘s morgens vanaf 7 uur (+ € 1) - ‘s avonds tot 18 uur (+ € 1)
Enkel picknick € 109 (P)
OMNIKAMPEN 8 - 14 jaar
Sportpakket: dagelijks zwemmen - biking - voetbal - dans omnisport - minigolf
Omnisport: balsport, hockey, badminton,...
Opvang ‘s morgens vanaf 7 uur (+ € 1) - ‘s avonds tot 18 uur (+ € 1)
Enkel picknick € 114 (P)
AVONTURENKAMP 11 - 14 jaar
Sportpakket: biking - golf of zwemmen - voetbal - dans - vlottenbouw kanovaren - avontuurlijk activiteiten op verplaatsing
Opvang ‘s morgens vanaf 7 uur (+ € 1) - ‘s avonds tot 18 uur (+ € 1)
Enkel picknick € 134 (P)
WWW.SPORTIEK.BE
MINIVOETBAL zomercompetitie 2016
DE COMPETITIE
De zomercompetitie start op maandag 4/04/2016
De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Leieland en De Vlaschaard te Wielsbeke en in sporthal De Mandelmeersen te
Oostrozebeke. Wij spelen in een A-, B- en C-reeks. De reeksindeling wordt gemaakt aan de hand van de voorronde. Er worden
maximaal 36 ploegen toegelaten.
Er wordt rekening gehouden met het EK voetbal.
Er zijn geen wedstrijden als de Belgen spelen.
De verzekering is ten laste van de deelnemers, maar kan afgesloten
worden via de organisatie
(€ 69,00 voor een heel jaar van 1/04/2016 t.e.m. 31/03/2017)
Ploegen die deelnemen aan de zomercompetitie krijgen
voorrang voor deelname aan de wintercompetitie 2016-2017
DEELNAMEGELD
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 125,00 (excl. € 50,00 waarborg).
Daarnaast betaalt u € 6,50 vóór aanvang van de wedstrijd.
KALENDERVERGADERING
Donderdag 31/03/2016 om 20u00
Locatie: sporthal Leieland (aanwezigheid verplicht)
INFO EN INSCHRIJVINGEN
Sportdienst, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/67.32.50
E-mail: [email protected]
Website: www.wielsbeke.be
MA A RT - A P R I L
| gemeentelijke infokrant
31
sport & ontspanning
SPORT JE FIT - volwassenen
PERIODE: MAART – JUNI 2016
Maandag
FITHEIDSGYM
Maandag: 18u45-19u45
Oefeningen ter bevordering van de spiergroepen en
algemene fitheid.
sporthal De Vlaschaard, W.B. Cartonstraat 44A, 8710
Wielsbeke
Woensdag: 20u00-21u00
Tijdens de les worden verschillende spiergroepen getraind
op muziek met behulp van gewichtjes.
Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A, 8710
Wielsbeke
Donderdag
BBB
Maandag: 20u00-21u00
Spierversterkende oefeningen op muziek voor borst, buik en
billen.
Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A,
8710 Wielsbeke
Dinsdag
AQUAFITNESS
Dinsdag: 19u00-20u00
Spierversterkende- en conditionele oefeningen in het water
op muziek.
Zwembad, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke
YOGA
Dinsdag: 18u15-19u15 (groep 1) 19u15-20u15 (groep 2)
Relaxatie en ademhalingsoefeningen.
Cafetaria Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek,
Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke
TOTAL BODY WORKOUT
Woensdag: 20u30-21u30
Total Body Workout omvat zoals de naam al vermoed een
workout voor heel het lichaam.
Wij laten u zweten met spierversterkende- en conditionele
oefeningen.
Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A, 8710
Wielsbeke
Woensdag
ABS WORKOUT
Woensdag: 19u30-20u00
Een intensieve work-out voor de buikspieren
Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A, 8710 Wielsbeke
32
PUMP IT UP
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
BOOTCAMP
Donderdag: 19u30-20u30
Bootcamp combineert de voordelen van een personal trainer
met de gezelligheid van het trainen in groep. De lessen
vinden plaats in openlucht.
’t Ravotterke, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke
STEP AEROBIC
Donderdag: 20u30-21u30
Er wordt een danscombinatie op de steps aangeleerd om
de fysieke fitheid te bevorderen alsook spierversterkende
oefeningen met de steps.
Dansstudio sporthal Ooigem, G. Gezellestraat 55A, 8710
Wielsbeke
KOSTPRIJS
€ 40,00 voor een 10-beurtenkaart
€ 75,00 voor een 20-beurtenkaart
€ 100,00 voor een 30-beurtenkaart
De sport je fit beurtenkaarten zijn verkrijgbaar bij de
lesgever.
U vult een inschrijvingsformulier in met uw gegevens en u
krijgt de sportkaart meteen mee, de factuur wordt achteraf
opgestuurd.
PERIODE
Er is geen les tijdens de schoolvakanties: paasvakantie van
28/03/2016 tot 10/04/2016
INFO
Sportdienst, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/67.32.50
E-mail: [email protected]
Website: www.wielsbeke.be
sport & ontspanning
WANDEL JE FIT
DATA
elke woensdag (10 weken)
start: 20/04/2016, laatste les: 22/06/2016
SPORTELEN 55+
Gym
Dinsdag: 9u30-10u30, dansstudio sporthal Ooigem
ZWEMMEN
Woensdag: 15u15-16u15, zwembad Wielsbeke
UREN
19u30-20u30
LOCATIE
wisselende startplaatsen
20/04: voetbal Hernieuwenburg
27/04: sporthal Sint-Baafs-Vijve
04/05: markt Ooigem
11/05: voetbal Hernieuwenburg
18/05: sporthal Sint-Baafs-Vijve
25/05: markt Ooigem
01/06: voetbal Hernieuwenburg
08/06: sporthal Sint-Baafs-Vijve
15/06: markt Ooigem
22/06: voetbal Hernieuwenburg
KOSTPRIJS
De kostprijs voor een 15-beurten sportelkaart is € 15,00.
INFO
SPORTDIENST
Hernieuwenstraat 14
8710 Wielsbeke
056/67.32.50 - [email protected]
www.wielsbeke.be
`
KOSTPRIJS
€ 10,00
INFO
SPORTDIENST
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke
056/67.32.50 - [email protected]
www.wielsbeke.be
WEST-VLAAMSE
SENIORENSPORTDAG
Donderdag 12 mei 2016, Ruiselede.
Gratis busvervoer vanuit Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve/
Ooigem.
Keuze uit verschillende sporten zoals wandelen, fietsen,
petanque, volksspelen…
Geef ons alvast uw adres door, dan krijgt u later de folder
thuis opgestuurd!
E-mail: [email protected]
BLIJF FIT VERBLIJF 2016
WAT
groepsreis voor actieve senioren
WANNEER
van 4 juni 2016 t.e.m. 11 juni 2016.
WAAR
Griekenland, Corfu,
Hotel Sentido apollo palace****
KOSTPRIJS
inwoners: € 840,00 p.p.
niet Wielsbekenaren: € 915,00 p.p.
INFO
[email protected]
M A A RT - A P R I L
| gemeentelijke infokrant
33
cultuur
André Demedtshuis | André Demedtsm
useum
Sint-Bavostraat 19, 8710 Sint-Baafs-Vijve
056/67.32.70 | [email protected]
www.andredemedtshuis.be | www.facebook
.com/andredemedts
| www.twitter.com/ADemedts
Koffieconcert
Zondag 20 maart, 17u
Duo Arpeggione (Wouter Vercruysse cello & Jan Depreter gitaar)
Cellist Wouter Vercruysse (°1981 Kortrijk) en gitarist Jan Depreter
(°1975 Antwerpen) staan allebei bekend als grote virtuozen op hun
respectievelijke instrumenten in het Vlaamse muzikale landschap.
Hun gezamenlijke liefde voor de muziek van Vlaams componist
Armand Coeck (°1941, Menen) bracht hen bij elkaar en over de
jaren heen ontwikkelde zich een groot wederzijds respect en een
dialoog die – zo vonden ze – niet langer enkel uit woorden mocht
blijven bestaan.
Terwijl Wouter Vercruysse, Armand Coeck inspireerde tot het
schrijven van prachtige originele muziek voor cello die Vercruysse
opnam op de CD’s Nightbird en Folies de Flandre, nam Jan
Depreter voor het prestigieuze KLARA label Legend op, een anthologie van de 25 mooiste concertwerken voor solo gitaar van
de componist uit Menen ter gelegenheid van diens 70ste verjaardag in 2011. In 2013 werd de “Vals” hieruit weerhouden voor
BAZAAR BELGIË als één van de 100 mooiste muzikale realisaties uit de geschiedenis van ons land.
In 2014 bundelen ze voor de eerste maal hun krachten in een met veel liefde samengesteld snarenvuurwerk zoals onze
contreien nog maar zelden gehoord heeft. Hun debuut concertserie georganiseerd door LOGE 35 te Antwerpen, Leuven en
Gent, was meteen uitverkocht.
Het ter ziele gegane instrument, de “Arpeggione” werd uitgevonden door Johann Georg Stauffer te Wenen op vraag van Franz
Schubert. Het was een merkwaardige kruising tussen cello en gitaar die volledig in de vergetelheid zou zijn geraakt, ware het
niet voor het virtuoze meesterwerk, de Sonate D.821 in la-klein van Schubert, ook wel de “Arpeggione Sonata” genoemd, die
sinds het prilste begin steevast deel uitmaakt van het concertprogramma van Duo Arpeggione.
Wouter Vercruysse speelt op een piccolo cello uit Italië, 1796 (anon.). Jan Depreter speelt op een kopie van een gitaar van J. G.
Stauffer “Legnani model” (1830), gebouwd door Jan Tulacek (Tsjechië).
Programma: werk van Jan Depreter, Armand Coeck, Franz Schubert
Tentoonstellingen
Maart
Gilbert Van Gampelaere en Sonja Bulteel
In maart is er terug de combinatie schilderijen (Gilbert Van
Gampelaere) en keramiek (Sonja Bulteel).
De tentoonstelling loopt van 5 maart tot en met 27 maart.
De vernissage is op vrijdag 4 maart, om 20u.
Openingsuren: zaterdag en zondag van 14u tot 18u
Website: www.andredemedts.be
April
Philippe Marchand, Dora Seaux, Dien de Bruyn,
Karel Op De Beeck
In april is er een groepstentoonstelling met werk van vier
kunstenaars. Philippe Marchand brengt beeldhouwwerk, Dora
Seaux schilderijen/tekeningen, Dien De Bruyn beeldhouwwerk
en installaties en Karel Op De Beeck fotografie.
De tentoonstelling loopt van 2 april tot en met 24 april.
De vernissage is op vrijdag 1 april om 20u
Openingsuren: zaterdag en zondag van 14u tot 18u
Website: www.andredemedts.be
34
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
cultuur
HORIZON
fête de la bière in Le Cateau-Cambrésis
Om het lentebier ‘bière du printemps’ alle eer aan te doen,
verbroedert Groot-Wielsbeke op 20/03/2016 in
Le Cateau-Cambrésis.
Wat
Organisatie
Wanneer
Hoe
Programma
Prijs
Daguitstap naar Le Cateau-Cambrésis
Horizon - Wielsbeke
20 maart 2016
met de bus
07u30: vertrek aan het gemeentehuis van Wielsbeke
09u30: ontvangst met ontbijt aangeboden door ‘Les Amis de Wielsbeke’ in Le Cateau-Cambrésis
10u30: cultureel programma (wordt pas de dag zelf bekend gemaakt, dit kan een bezoek zijn aan het
‘Musée Matisse’, een wandeling met gids…)
13u00: aperitief gevolgd door een maaltijd
15u00: gezellig samenzijn en verbroederen
18u00: vertrek vanuit Le Cateau-Cambrésis (voorziene aankomst in Wielsbeke rond 20u00)
20 €/persoon
Contact
Ria Devos via mail op [email protected] of telefonisch op 0476/47.24.90
Wie erbij wil zijn, schrijft zich best tijdig in door te mailen of te bellen naar Ria.
We zijn genoodzaakt het aantal tot 50 personen te beperken. De betaling geldt als inschrijvingsbewijs.
MARKANT Wielsbeke nodigt u uit:
Wetsdokter Dr. Med. Jan Bolt vertelt…
Maandag, 21 maart 2016
zaal Den Aert te Sint-Baafs-Vijve om 19u30
Een merkwaardige lezing waarin forensisch patholoog-anatoom Jan Bolt, zijn publiek meeneemt naar de soms lugubere maar
evenzeer wetenschappelijke wereld van misdaad en dood.
Mocht justitie beslissen dat uw lichaam na uw dood nog een blik waard is, dan maakt u veel kans bij dokter Bolt op tafel te
komen.
Hij doorspekt zijn uiteenzetting met beelden van overleden slachtoffers en eigen humor.
Ook doorprikt hij de valse voorstelling van het vlotte speurwerk dat we in politieseries zoals Witse en CSI vaak te zien krijgen.
Niet te missen !!
Leden Markant : 5 EUR - Niet leden : 8 EUR
Gelieve uw aanwezigheid per mail te bevestigen aan : [email protected] voor 15 maart 2016.
Graag vooraf betalen op rek.nr. Markant : BE02 1030 4111 5540 met vermelding van uw naam en aantal personen.
M A A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
35
cultuur
Zondag 19 juni 2016: jaarlijkse cultuurreis van de culturele raad
Vertrek om 8u15 op de markt in Wielsbeke. We starten met een koffie en croissant in het bureau voor toerisme in Komen-Waasten
en in de voormiddag bezoeken we met een gids.
PLUGSTREET 14 - 18
Dit interpretatiecentrum over de Eerste Wereldoorlog bevindt zich vlak bij het Britse Memorial in Ploegsteert, België.
> Het centrum geeft je een blik op het leven van de soldaten en de burgerbevolking. Je gaat het centrum binnen via een glazen
piramide in het midden van het Bos van Ploegsteert. Doordat de piramide zich ook een deel onder de grond bevindt, krijg je
het gevoel dat je de ontoegankelijke Catacombes van Ploegsteert betreedt.
> Middagmaal in Ploegsteert
> In de namiddag trekken we naar ROUBAIX voor een stadswandeling met gids en bezoeken we aansluitend het prachtige
museum in “la piscine”.
Daarna is er nog tijd om een terrasje te doen in ROUBAIX.
Inschrijven voor deze boeiende uitstap kan kan via de culturele dienst ([email protected] of 056/673270) en
€ 50 overschrijven op rekeningnummer BE20 4686 1345 6156 / BIC: KREDBEBB van de cultuurraad.
36
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
cultuur
Fietsknooppunten
Aanpassingen Fietsknopennetwerk
Op 28 maart presenteert Westtoer het vernieuwde
fietsknooppuntennetwerk in West-Vlaanderen.
Ook in Wielsbeke zijn er enkele aanpassingen aan de
knooppunten.
Hierdoor zijn de huidige kaarten niet meer actueel en bruikbaar.
Nieuwe kaarten zijn vanaf 1 april 2016 verkrijgbaar in de dienst
vrije tijd.
Proeven op de hoeven
De gemeentes Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke sloegen de
handen in elkaar en ontwierpen een gloednieuwe fietsroute die u
leidt door de streek en zijn ambachtelijke hoeves.
Vanaf 28 maart kunt u deze nieuwe route ontdekken via de
website van Toerisme Leiestreek (www.toerisme-leiestreek.be).
De route kunt u dan ook vinden op www.west-vlinderen.be.
Hiernaast kunt u elke tweede en vierde zaterdag van de maand in
de periode april tot september een bezoek brengen aan één van
de deelnemende hoeves en er genieten van lekkere proevertjes
aan € 2 per stuk.
Meer informatie en reservatie kan gebeuren via de toeristische
infokantoren van Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke
([email protected] / 056/67 32 70).
Wijncursus
Een stukje Zuid...
Onbekend? Zeker!
Pacherenc du Vic-Bihl? Wit of rood? Of zoet? Een vraag voor de slimste mens misschien?
We reizen deels af naar Zuid-West Frankrijk en een stukje Midi. Beide regio’s liggen geankerd aan de rand van de Pyreneeën.
We proeven wat klassiek Bordelees in de buurt van Bergerac om aan te komen in de moederstreek van de Malbecdruif, de
onvervalste Vin noir uit Cahors. En wat zegt U Ondenc of Mauzac? Gaillac?
Vervolgens gaan we richting Lourdes op zoek naar Petit Manseng, Fer Servadou en Tannat. Een korf vol verrassende wijnen met
een fenomenale prijs/kwaliteitsverhouding.
Afsluiten doen we met de wijngaarden op vulkanische grond aan de rand van de Middellandse Zee: in Frans-Catalonië en meer
bepaald de Roussillon streek. We proeven ongetwijfeld en grandeur wel enkele fameuze versterkte wijnen uit Banuyls.
Heeft u interesse in deze wijncursus? Inschrijven kan via [email protected] of 056/67 32 70.
Data:
Dinsdag 12, 19 en 26 april 2016 van 19u30 tot 22u30
Plaats:
Zaal Mozaïek, Sint-Bavostraat 6, 8710 Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke)
Prijs:
€ 75 voor 3 sessies, kwaliteitswijnen inbegrepen
Inschrijven:
Cultuurdienst Wielsbeke, Baron van der Bruggenlaan 15, Wielsbeke | [email protected] | 056/67.32.70
M A A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
37
cultuur
OP ZATERDAG 23 APRIL
NEEMT HET (JEUGD)MUZIEKATELIER WIELSBEKE DEEL AAN DE
Week Van De Amateurkunsten
OPENDEURDAG ZATERDAG 23 APRIL VAN 9u TOT 13u
> U kan een kijkje nemen in de klassen terwijl er les wordt gegeven.
> U kan er alle nodige informatie krijgen over de lessen en de verschillende muziekinstrumenten.
INSTRUMENTENVOORSTELLING ZATERDAG 23 APRIL OM 18u
> Wij stellen aan alle belangstellenden de instrumenten voor die in het JMA Wielsbeke kunnen
aangeleerd worden. Na de voorstelling kan u praten met de lesgevers en de instrumenten uitproberen.
> Dit is een activiteit voor alle 1ste jaars notenleer en alle muziekliefhebbers.
Place to be:
Lokalen van het Jeugdmuziekatelier Wielsbeke
Rijksweg 35, 8710 Wielsbeke
38
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
cultuur
Het orkest en koor van Jeugdmuziekatelier Wielsbeke en
de Harmonie De Ware Vrienden Ooigem
zijn samen met het koor La Gioia uit Vichte en KPZ (Koninklijk Parochiaal Zangkoor) uit St. Lodewijk Deerlijk
volop aan het repeteren voor een concert in de
kerk van Wielsbeke - zaterdag 16 april 2016 om 19u30.
We brengen op dit concert bekende klassieke werken en hedendaagse muziek die bij iedereen vertrouwd in de oren zal klinken.
Kortom een concert met een hoog “Night of the Proms” gehalte.
We brengen nummers zoals Memory uit de musical Cats, Funiculi-Funicula, O Happy Day, O Fortuna uit Carmina Burana…
Geniet met ons mee en laat u meevoeren door de muziek.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemers, [email protected]
Inkom: vvk: 8€ en -12j. 5€ - add: 12€ en -12j. 8€
Tot zaterdag 16 april!
De muzikale vrachtwagen van de
Koninklijke harmonie ‘Steeds Beter’
doorkruist op zaterdag 30 april opnieuw de gemeente.
De harmonie van Sint-Baafs-Vijve heeft sinds haar beginjaren altijd
kunnen rekenen op de steun van de bevolking. Vroeger waren er
allerlei feesten op de gemeente waarbij ‘het muziek’ moest spelen;
de ommegang, de wijkfeesten, jubileums, allerlei plechtigheden…
Veel van die tradities zijn verloren gegaan. Maar de toenmalige
fanfare ‘Steeds Beter’ heeft standgehouden, en is ondertussen
uitgegroeid tot de Koninklijke Harmonie ‘Steeds Beter’ (koninklijk
wordt een vereniging als ze meer dan 50 jaar actief bestaat).
De wijkfeesten zijn bijna uitgestorven, en buiten de hondenzwemming zijn er niet veel dorpsfeesten meer. Maar de muzikanten van
‘Steeds Beter’ willen de bevolking tonen dat ze nog altijd even
springlevend en enthousiast zijn als in 1952. Daarom hebben ze
een nieuwe traditie in het leven geroepen.
Sinds meer dan 20 jaar, stappen ze in het voorjaar op een open vrachtwagen en doorkruisen ze zo alle straten en straatjes van SintBaafs-Vijve en ook een groot deel van Wielsbeke. Het is even gezellig voor de muzikanten die een hele namiddag samen muziek
maken, als leuk voor de inwoners van de gemeente. Want voor jullie doen ze het. Op hun manier wil de harmonie alle mensen van
de gemeente hartelijk bedanken voor alle steun en vertrouwen elk jaar opnieuw! Dus zet op zaterdagnamiddag 30 april ramen en
deuren open, kom even tot op jullie stoep en geniet van vrolijke deuntjes die de muzikanten speciaal voor jullie spelen!
In een notendop:
De Koninklijke Harmonie ‘Steeds Beter’ van Sint-Baafs-Vijve
Voor alle muzikanten met ongeveer 2 jaar ervaring
Repetitie harmonie: op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur (jeugd tot 21.00 uur)
Repetitie drumkorps: op maandag van 19.00 tot 20.30 uur
Inlichtingen harmonie: PR Hans Delange 0479/679.668 of voorzitter Patricia Messiaen 0474/952.120
Inlichtingen drumkorps: Maarten Decock 0497/399.386
MA A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
39
cultuur
Het Prethuis - In de Duinhalm
een organisatie van Rode Kruis Wielsbeke,
in co-productie met Gemeente Wielsbeke.
Met een cast van steengoede professionele acteurs komt Het Prethuis
terug naar Ooigem met hun vierde West-Vlaamse komedie.
Eerder kon u in onze gemeente al met hen kennismaken in de
producties “Van kwoad nor erger”, “De Latste Kanse” en vorig jaar
nog “De Quaghebeurs”.
Wie er bij deze voorstellingen bij was, weet dat de lachspieren danig op
de proef worden gesteld. Het Prethuis staat garant voor een avondje
heerlijk en degelijk amusement, zo ook in “In de Duinhalm”, een situatiekomedie pur-sang met de opstart van een gloednieuwe Bed&Breakfast als
kader voor komische verwarringen, verrassende wendingen en doldwaze
ontwikkelingen.
Waar?
Wanneer?
Prijs?
Reserveren?
OC Leieland, Ooigem
vrijdag 23 september (20u) en zaterdag 24 september (20u)
16 euro per persoon
Mail naar [email protected] met
vermelding van de voorstelling naar keuze (vrijdag
of zaterdag) en het gewenste aantal kaarten.
Geen email, bel dan 0497/698409 (na 18u).
Toneelgroep podium Ooigem
brengt in 2016
Gek en Vrienden
Een komedie van Luc Kerkhofs in een regie
van Michel Rogissart
De brave Max belandt tegen zijn goesting in een instelling.
Hij is overspannen beweert zijn vrouw. In dat ‘rusthuis’ de
13 berken lopen rare gasten rond, zelfs bij het personeel.
Hij wil er na 14 dagen buiten, want hij voelt zich daar
gevangen.
Hij organiseert samen met zijn nieuwe vrienden een feestje
en ze bereiden een avontuurlijk plan voor. Lukt dat plan…
en wat zijn ze nog van plan?
zaterdag
5 maart 2016
20.00 uur
zondag
6 maart 2016
17.00 uur
vrijdag
11 maart 2016
20.00 uur
zaterdag
12 maart 2016
20.00 uur
vrijdag
18 maart 2016
20.00 uur
zaterdag
19 maart 2016
20.00 uur
OC Leieland Guido Gezellestraat 8710 Ooigem
inkom 8 €
Reservatie vanaf 1 februari 206:
Yvonne Hellyn, Cdt. Vinckestraat 3 – 8710 Ooigem
telefoon: 056 663549 - 0479 580354
40
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
bibliotheek
Op zoek naar informatie over de bibliotheek en haar werking?
Bezoek ons bibliotheekportaal:
http://wielsbeke.bibliotheek.be
Weemoed
In de ban van weemoed en ander beklemmend wee
onweert het in mijn ziel vannacht zoals vannacht op zee,
in de golven voel ik mij gevallen, die kreunend lallen
een klaagzang van neergang, opstaan, weder vallen.
Wat voor slaap houdt mijn ziel toch in haar greep,
die sombere optocht van kommer, spijt, illusie, dreiging, leed …
van zoveel zinloos ’, zoveel ijdels in mijn doen en laten …
Ach ziel! Wil toch gauw weer veranderen van gedaante.
Roland Debucquoy
MA A RT - A P R I L | gemeentelijke infokrant
41
activiteiten
MAART
DAT
DAG
ACTIVITEIT
ORGANISATIE
1/3
dinsdag
Fietsen
OKRA Wielsbeke
OKRA Ooigem
2/3
woensdag
Kaarting
2/3
woensdag
EHBO: reanimeren-gebruik van automatische externe defibrilator= AED
3/3
donderdag
Bedrijfsbezoek
4/3
vrijdag
Vernissage tent.: schilderijen (G. Van Gampelaere) en keramiek (S.Bulteel)
LOCATIE
UUR
14.00u
OC Leieland
Ooigem
Markant Ooigem
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
A. Demedtshuis
14.00u
Wielsbeke
Harelbeke
15.00u
A. Demedtshuis
Sint-Baafs-Vijve
20.00u
5/3
zaterdag
Toneel: Gek en vrienden
Podium Ooigem
OC Leieland
Ooigem
20.00u
6/3
zondag
Toneel: Gek en vrienden
Podium Ooigem
OC Leieland
Ooigem
17.00u
7/3
maandag
Gewest: themanamiddag
KVLV Groot Wielsbeke
8/3
dinsdag
Wandelen
OKRA Ooigem
8/3
dinsdag
Regiokaarting Pittem
OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke
8/3
dinsdag
Kaarting & Rummikub
OKRA Wielsbeke
8/3
dinsdag
Line Dance
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
14.00u
Sint-Brixiusplein
Ooigem
14.00u
Pittem
14.00u
DC Ter Lembeek
Wielsbeke
14.00u
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
09.30u
8/3
dinsdag
Wandeltocht in Bavikhove
NEOS Ooigem
OC Leieland
Ooigem
13.30u
10/3
donderdag
Petanque
OKRA Ooigem
Sporthal Leieland
Ooigem
14.00u
OKRA Wielsbeke
10/3
donderdag
Bowling
10/3
donderdag
Voordracht: “De functie v.d. Gouverneur” spreker Carl Decaluwé
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg
11/3
vrijdag
So you think you can quiz
Jeugdhuis Contrast
Jeugdhuis Contrast
Wielsbeke
19.30u
11/3
vrijdag
Toneel: Gek en vrienden
Podium Ooigem
OC Leieland
Ooigem
20.00u
Podium Ooigem
12/3
zaterdag
Toneel: Gek en vrienden
12/3
zaterdag
Optredens: Shevolver, Highway Jack, en dansplaatjes v. TLP en Oliver Age
Deerlijk
14.00u
Wielsbeke
OC Leieland
Ooigem
20.00u
Jeugdhuis Contrast
Jeugdhuis Contrast
Wielsbeke
12/3
zaterdag
Fruitverkoop
Chiro Kris Kras
13/3
zondag
Pop-Up Contrast: Miskoop
Jeugdhuis Contrast
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
14/3
maandag
Voordracht: Een duidelijke kijk op kanker
OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke
CM lokaal
Tielt
14/3
maandag
Kaarting
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
15/3
dinsdag
Fietsen
OKRA Wielsbeke
dinsdag
Line Dance
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
15/3
dinsdag
Bloemschikken - Creatief bloemstuk voor Pasen
Markant Ooigem
OC Leieland
Ooigem
16/3
woensdag
Kaarting
OKRA Ooigem
OC Leieland
Ooigem
14.00u
14.30u
14.00u
09.30u
14.00u
17/3
donderdag
Paasfeest
OKRA Wielsbeke
CC Wielsbeke
Wielsbeke
14.00u
18/3
vrijdag
Toneel: Gek en vrienden
Podium Ooigem
OC Leieland
Ooigem
20.00u
OC Leieland
Ooigem
20.00u
19/3
zaterdag
Toneel: Gek en vrienden
Podium Ooigem
zaterdag
Fruitverkoop
Chiro Kris Kras
20/3
zondag
Koffieconcert: Duo Arpeggione
A. Demedtshuis
20.30u
Wielsbeke
15/3
19/3
14.30u
Ooigem
Sint-Bavokerk
Sint-Baafs-Vijve
17.00u
(W.Vercruysse cello & J. Depreter gitaar)
20/3
zondag
Daguitstap naar Le Cateau-Cambrésis
Horizon
Gemeenhuis
Wielsbeke
07.30u
21/3
maandag
Agra: sectorvergadering varkens
KVLV Groot Wielsbeke
CM lokaal
Tielt
19.45u
21/3
maandag
Koffietafel met kaarting
NEOS Ooigem
OC Leieland
Ooigem
14.00u
21/3
maandag
Lezing: wetsdokter Jan Bolt vertelt…
Markant Wielsbeke
Den Aert
Sint-Baafs-Vijve
19.30u
22/3
dinsdag
Fietsen
OKRA Ooigem
Sint-Brixiusplein
Ooigem
14.00u
22/3
dinsdag
Regiowandeling Kanegem
OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke
22/3
dinsdag
Kaarting & Rummikub
OKRA Wielsbeke
DC Ter Lembeek
Wielsbeke
22/3
dinsdag
Line Dance
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
09.30u
22/3
dinsdag
kookles: “Snel en simpel”
KVLV Groot Wielsbeke
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
13.30u en 19.30u
23/3
woensdag
Paasfeest
OKRA Ooigem
OC Leieland
Ooigem
14.00u
23/3
woensdag
Fietstocht
NEOS Ooigem
Sint-Brixiusplein
Ooigem
14.00u
24/3
donderdag
Petanque
OKRA Ooigem
Sporthal Leieland
Ooigem
14.00u
24/3
donderdag
Hobby
Ziekenzorg Wielsbeke
29/3
dinsdag
Fietsen
OKRA Wielsbeke
29/3
dinsdag
Line Dance
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
09.30u
30/3
woensdag
Kaarting
OKRA Ooigem
OC Leieland
Ooigem
14.00u
42
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
Kanegem
14.00u
14.00u
activiteiten
APRIL
DAT
DAG
ACTIVITEIT
ORGANISATIE
LOCATIE
UUR
1/4
vrijdag
Vernissage groepstentoonstelling
A. Demedtshuis
A. Demedtshuis
Sint-Baafs-Vijve
20.00u
5/4
dinsdag
Fietsen
OKRA Ooigem
Sint-Brixiusplein
Ooigem
14.00u
5/4
dinsdag
Fietsen
OKRA Wielsbeke
6/4
woensdag
Film4kids
Jeugddienst
OC Leieland
Ooigem
13.00u-16.45u
7/4
donderdag
Petanque
OKRA Ooigem
Sporthal Leieland
Ooigem
14.00u
14.00u
9/4
zaterdag
Fuif: Aspiñata
Chiro Kris Kras
Ravotterke
Wielsbeke
9/4
zaterdag
Eetfestijn
KAJ Ooigem
OC Leieland
Ooigem
11/4
maandag
Kaarting
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
14.30u
11/4
maandag
Petanque
NEOS Ooigem
SH Leieland
Ooigem
14.00u
12/4
dinsdag
Kaarting & Rummikub
OKRA Wielsbeke
DC Ter Lembeek
Wielsbeke
14.00u
12/4
dinsdag
Line Dance
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
09.30u
12/4
dinsdag
Wijncursus
Cultuurdienst
Mozaïek
Sint-Baafs-Vijve
19u30
13/4
woensdag
Kaarting
OKRA Ooigem
OC Leieland
Ooigem
14.00u
Deerlijk
14.00u
14/4
donderdag
Bowling
OKRA Wielsbeke
14/4
donderdag
Fietsen
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
14.00u
15/4
vrijdag
Comedy: “Kloenke” van Han Solo
Cultuurdienst
OC Leieland
Ooigem
20.00u
16/4
zaterdag
Concert met orkesten, koren, drumkorps en majorettes
JMA Wielsbeke & Harmonie De Ware Vrienden
Kerk Wielsbeke
Wielsbeke
19.30u
OC Leieland
Ooigem
16/4
zaterdag
Lentefeest
Ziekenzorg Wielsbeke
18/4
maandag
Koffietafel met kaarting
NEOS Ooigem
19/4
dinsdag
Fietsen
OKRA Wielsbeke
19/4
dinsdag
Fietsen
OKRA Ooigem
14.00u
14.00u
Sint-Brixiusplein
Ooigem
14.00u
19/4
dinsdag
Regiowandeling
OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke
19/4
dinsdag
Line Dance
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
09.30u
19/4
dinsdag
Wijncursus
Cultuurdienst
Mozaïek
Sint-Baafs-Vijve
19u30
21/4
donderdag
Petanque
OKRA Ooigem
Sporthal Leieland
Ooigem
14.00u
21/4
donderdag
OKRA 60 jaar
OKRA Ooigem/OKRA Wielsbeke
21/4
donderdag
Hobby
Ziekenzorg Wielsbeke
Zwevezele
Antwerpen
23/4
zaterdag
Opendeurdag in het JMA Wielsbeke
JMA Wielsbeke
Rijksweg 35
Sint-Baafs-Vijve
09.00u-13.00u
23/4
zaterdag
Muziekinstrumentenvoorstelling
JMA Wielsbeke
Rijksweg 35
Sint-Baafs-Vijve
18.00u
24-29/4
zondag-vrijdag Zorgweek
OKRA Wielsbeke
25/4
maandag
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
Daguitstap: Gentse Floraliën
25/4
maandag
Daguitstap: Gentse Floraliën
NEOS Ooigem
25/4
maandag
Gewest: 55+ “Ouder worden met een glimlach”
KVLV groot Wielsbeke
26/4
dinsdag
Kaarting & Rummikub
OKRA Wielsbeke
DC Ter Lembeek
Wielsbeke
26/4
dinsdag
Line Dance
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
09.30u
26/4
dinsdag
Wijncursus
Cultuurdienst
Mozaïek
Sint-Baafs-Vijve
19u30
27/4
woensdag
Kaarting
OKRA Ooigem
OC Leieland
Ooigem
14.00u
14.00u
14.00u
27/4
woensdag
Confituur bereiden met natuurlijke suikers: Griet Hellebuyck Markan Ooigem
OC Leieland
Ooigem
27/4
woensdag
Fietstocht
NEOS Ooigem
Sint-Brixiusplein
Ooigem
14.00u
28/4
donderdag
Petanque
OKRA Ooigem
Sporthal Leieland
Ooigem
14.00u
28/4
donderdag
“Bloemschikken” door Phebe Bovyn
KVLV groot Wielsbeke
Vogelsang
Wielsbeke
19.30u
28/4
donderdag
Koffietafel
NEOS Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve
OC Hernieuwenburg
Wielsbeke
14.30u
29/4
vrijdag
Start: Week van de Amateurkunsten
Cultuurdienst
Werkgroep: Fietstocht naar Halle
30/4
zaterdag
Fietstocht naar Halle tvv kankerbestrijding
30/4
zaterdag
Met een muzikale vrachtwagen door Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve Harmonie Steeds Beter
Wielsbeke
Sint-Baafs-Vijve
M A A RT - A P R I L
| gemeentelijke infokrant
43
Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 00 - Fax: 056 67 32 49
[email protected] - www.wielsbeke.be
Gemeentehuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8u - 12u
8u - 12u en 15u - 19u
8u - 12u en 13u - 17u
8u - 12u
8u - 12u
Dienst Vrije Tijd
© Carlos Pauwels
Nuttige
info eninfo
telefoonnummers
gemeentelijke
Hernieuwenstraat 14 – 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/67.32.50 – Fax: 056/67.32.59 – [email protected] – www.wielsbeke.be
Openingsuren secretariaat
Maandag
8u30 – 12u en 13u – 18u
Dinsdag
8u30 – 12u en 13u – 16u30
Woensdag 8u30 – 12u en 13u – 16u30
Donderdag 8u30 – 12u
Vrijdag
8u30 – 12u en 13u – 18u
Zaterdag
9u – 12u
Openingsuren uitleendienst
Maandag
17u – 18u45
Vrijdag
17u – 18u45
Zaterdag
Enkel op afspraak
Daags voorafgaand 17u – 18u45
aan feestdag
Daags na een
10u – 11u45
feestdag
Cultuur- en Jeugddienst
Baron v/d Bruggenlaan 15
Tel.: 056/67.32.70 - [email protected] [email protected]
Openingsuren:
• elke weekdag van 08u30 tot 12u00
• ‘s Namiddags geopend op maandag en
woensdag, telkens van 13u00 tot 16u00
Openingsuren
maandag:
16u – 19u
woensdag: 13u – 17u
donderdag: 8u30 – 11u30 en 16u – 19u
vrijdag:
15u – 18u30
zaterdag:
13u30 – 15u30
Uitleenpost Ooigem (OC Leieland)
Guido Gezellestraat 55B – 8710 Ooigem
Tel.: 056/67.32.74
Openingsuren
woensdag:
17u-19u
zaterdag:
10u-12u
Bibliotheek
Molenstraat 69 – 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/66.45.11
[email protected]
www.wielsbeke.be
Containerpark
Ooigemstraat 9B – 8710 Wielsbeke
056/67.32.00 (gemeentehuis)
Openingsuren
maandag:
8u – 12u
woensdag:
13u – 18u
vrijdag:
13u – 18u
zaterdag:
9u – 16u
Gelieve u steeds 15 minuten
voor sluitingstijd aan te bieden.
Brandweer
Weversstraat 11 – 8790 Waregem
056/60.39.34 (inlichtingen)
Fax: 056/60.39.30
[email protected]
Dringende oproepen: 112
Openingsuren:
Maandag – vrijdag: 8u –12u & 13u – 7u
Woonwinkel
Gemeentehuis Wielsbeke
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke
Openingsuren:
dinsdag: 16u - 19u
vrijdag; 9u00 - 12u00
Lokale politie
Wijkbureau Wielsbeke
Rijksweg 314 – 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/67.19.70 – Fax: 056/67.19.79
www.midow.be
[email protected]
Openingsuren
maandag:
9u – 12u
dinsdag:
9u – 12u en 15u – 19u
woensdag:
9u – 12u en 13u – 17u
donderdag:
9u – 12u
vrijdag:
9u – 12u
Dringende interventie: 101
Sociaal Huis - OCMW
Hernieuwenstraat 15 – 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/66.52.83 – Fax: 056/66.95.05
[email protected] - www.wielsbeke.be
onthaal dementie: 0800 12 699
Openingsuren:
zonder afspraak: maandag-vrijdag van 9u - 12u en
dinsdag van 17u - 19u
op afspraak:
maandag-donderdag van 14u - 16u30
44
gemeentelijke infokrant | M A A RT - A P R IL
Politiezone MIDOW hoofdkantoor
zonaal onthaalpunt
Wielsbekestraat 96
8780 Oostrozebeke
Tel.: 056/67.19.40 - Fax: 056/67.19.49
Openingsuren
elke dag:
8u – 19u
gesloten op zon- & feestdagen
Wachtdiensten
Dokters:
051/48.78.66
Apothekers: 0900/10500
www.apotheek.be
Tandartsen: 0903/39969
Postkantoor Wielsbeke
ma-woe-vrij: 14u - 17u
di-don:
15u - 18u
PWA
Molenstraat 61 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056/66.36.40
[email protected]
Openingsuren PWA
maandag-vrijdag van 8u30-12u00
dinsdag van 15u00 tot 18u00
woensdag van 13u00 tot 16u00
vrijdag op afspraak
Openingsuren strijkwinkel
maandag-vrijdag: 7u30 – 18u00