Genealogie Lange

Download Report

Transcript Genealogie Lange

1
Dit is een ge-update versie van mijn boek
LANGE(N) IN DUN KROMMENDIEK
dat in mei 2008 in een (nu uitverkochte) oplage van 200 exemplaren
is gedrukt bij Drukkerij Groen te Hoofddorp.
Dit document is een weergave van Deel I,
een parenteel van de eerste vijf generaties afstammelingen
van Peter Jansz Lange(n), op 11 mei 1688 te Mill gehuwd met Luijtjen Dircx.
Deel II bevat de nakomelingen Lange vanaf generatie VI en volgende
en is in een apart document op deze site geplaatst.
Het staat de lezer(es) vrij om met bronvermelding gegevens uit beide delen te benutten voor eigen gebruik.
Nieuw-Vennep
Februari 2016
Drs. Jan W.M. Lange
2
3
GENEALOGIE
VAN
DE
FAMILIE
LANGE
4
GENEALOGIE VAN DE FAMILIE LANGE
UIT MILL (NOORD-BRABANT)
Auteur: Drs. Jan W. M. Lange, Landei 8, 2151 SR Nieuw - Vennep
________________________ ____
_______________
__
INLEIDING
De Genealogie van de Millse rooms-katholieke familie Lange begint zeer waarschijnlijk met een Jan Willems
(geboren ca. 1630), die in 1659 te Mill huwt met Jenneke Jans (Lange ?). Zij krijgen o.m. twee zonen: Jan Jans
Lange(n) en Peter Jans(z) Lange(n), die beiden ca. 1660 geboren zijn.
Van eerstgenoemde zoon is geen nawijsbaar nageslacht gevonden; laatstgenoemde zoon is de stamvader
geworden van een omvangrijk nageslacht, waarvan dit boekwerk de neerslag vormt.
Deze Genealogie van de familie Lange bestaat uit twee delen.
DEEL I
is een Parenteel van de eerste vijf generaties mannelijke en vrouwelijke nakomelingen van Peter Jans Lange(n)
en Luijtjen Dirckx. Een Parenteel beschrijft vanuit het verleden naar het heden toe alle nakomelingen, die
generatiegewijze geboren zijn uit de stamouders/parentes.
Dit Parenteel beslaat de periode ca.1650 tot ca. 1850/1900.
Het aantal nakomelingen (gehuwd en ongehuwd) is
in de eerste generatie 5 (5),
in de tweede generatie 21 (11),
in de derde generatie (bij benadering) 58 (4),
in de vierde generatie (bij benadering) 208 (25) en
in de vijfde generatie (bij benadering) 472 (78) personen.
Totaal (bij benadering) 764 (123) personen/nakomelingen.
Deze aantallen zijn bij benadering, omdat met name in de latere generaties nog nakomelingen gevonden kunnen
worden.
Tussen haakjes staan de aantallen naamdragers Lange, waaruit blijkt, dat de vrouwelijke, respectievelijk de
aangetrouwde kant in dit Parenteel het leeuwendeel voor haar rekening neemt wat betreft het aantal
nakomelingen. Het had weinig gescheeld, of in de tweede en derde generatie was de strikte familie Lange
uitgestorven, met resp. 1 en 3 gehuwde mannelijke naamdrager(s) Lange, die voor nageslacht zorgen !
In de vierde en vijfde generatie zijn dat er respectievelijk weer 9 en 14.
Zie voor deze 14 naamdragers Lange en hun nakomelingen in Deel II, sub VI.A, VI.B en VI.C
Generatiegewijze zijn er de volgende aantallen gehuwde nakomelingen:
Gen. 1 (II a – II e): 5 (100 % van het totaal).
Gen. 2 (III a – III h): 8 (40 % van het totaal).
Gen. 3 (IV a – IV dd): 30 (50 % van het totaal).
Gen. 4 (V a – V wwww): 100 (50 % van het totaal).
Gen. 5 (de gehuwde nakomelingen van V a – V wwww): 266 (57 % van het totaal).
Totaal zijn er dus in dit Parenteel tot nu toe 409 gehuwde nakomelingen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen
Dirckx in kaart gebracht; dat is 54 % van het totale aantal nakomelingen.
Het valt op, dat het percentage gehuwden-ongehuwden vooral bepaald wordt door een hoge kindersterfte,
alsmede door het relatief hoge aantal niet-huwenden.
Vanaf pagina 9 tot en met pagina 17 vindt u de inhoudsopgave en een generatiegewijze overzicht van de
nakomeling en zijn/haar echtgenoot/genote.
Op de pagina‟s 19 – 26 vindt u de daarbij behorende schematische overzichten.
Dit vergemakkelijkt het opzoeken van een eventuele aansluiting met uw eigen gegevens.
Op de pagina‟s 288 en 289 vindt u de Legenda/de verklaring van termen, afkortingen en tekens.
Op pagina 290 tenslotte staat een overzicht van de genealogische publicaties van de auteur.
5
DEEL II
is een weergave van de 472 nakomelingen van de 14 mannelijke naamdragers Lange vanaf generatie VI en
volgende, voortbordurend op de in dit parenteel onder de generaties IV en V genoemde voorvaders Lange.
Achterin Deel II vindt u een overzicht van de illustraties in de beide Delen, alsmede.uittreksels uit de
Gevangenis- en Militieregisters (19e eeuw) m.b.t. familieleden Lange.
Dit Deel II is als apart document op de site geplaatst en kent een eigen nummering van de pagina‟s. Zie de
inhoudsopgave aldaar voorin.
KWARTIERSTATEN
In Deel I zijn kwartierstaten opgenomen van de met de nakomelingen aangetrouwde families. Een kwartierstaat
begint vanuit het heden naar het verleden en geeft generatiegewijze de rechtstreekse (ouders-grootouders etc.)
afstammingslijnen weer. In Deel II vindt u de kwartierstaten van mijn vader Cornelis Johannes Lange en van
mijn moeder Maria Johanna van der Poel, alsmede een afstammingslijn van de auteur via zijn moederskant naar
Karel de Grote/Carolus Magnus.
DANKWOORD EN OPDRACHT
Voor het onderhavige “magnum opus” ben ik dank verschuldigd aan heel veel mensen.
Eerstens aan pater A. van den Elsen O.S.Cr. + , leraar Engels aan het College van het H. Kruis te Uden, waar ik
vanaf 1965 tot 1971 gestudeerd heb. Hij heeft mijn interesse voor genealogie gewekt.
Dank vooral aan mijn vrouw Jeannette Kamp en aan onze kinderen Bram, Coos, Dirk en Willem, die me
hiervoor ruimte en tijd gegeven hebben. Het nageslacht leed soms onder mijn ijver voor het voorgeslacht !
Als tegenprestatie draag ik deze genealogie aan mijn gezin op !
Verder ben ik dankbaarheid verschuldigd jegens mijn (groot)ouders, die mij familiezin hebben bijgebracht.
Ook was ik blij, dat bij andere familieleden Lange het genealogievirus toesloeg en dat zij mij vooral in de laatste
fase de helpende hand reikten !
En met name dank ik Toos Thijssen-Hendrix, Henk van de Weem, Roland Zwiebel, Joost van de Vorle, Jan
Veekens, Wim Jaegers, Carla Bakker, Herman Damveld, Antoon Egelmeers, Gerrit van den Hark + , Gerard
Lemmens en Gerrit Termaat, die mij van gegevens en tips voorzien hebben.
Ik bedank de medewerk(st)ers van de diverse archieven, die me geholpen hebben.
TENSLOTTE
In deze Genealogie van de familie Lange zijn in totaal ca. 1235 nakomelingen verbonden aan stamvader en –
moeder Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx, die 328 jaar geleden met elkaar in het huwelijk traden.
Vanwege de enorme hoeveelheid namen, het werk dat dit met zich mee zou brengen en de onevenredige
toename van het aantal bladzijden is afgezien van een index van namen met een verwijzing naar de betreffende
pagina(„s).
Het gemis daarvan is tegelijkertijd een uitnodiging om dit boek van voor naar achteren door te lezen.
De inhoudsopgaven in beide Delen (resp. op pagina‟s 9-17 en op pagina 2) en de schemata in Deel I, pagina‟s
19-26 zijn, naar ik hoop, een goede gids.
Ik verwijs verder naar de website van het BHIC, sub locale geschiedenis, sub gemeenten Mill en Cuijk, waar
diverse artikelen van mijn hand zijn gepubliceerd.
In 403 pagina‟s is veel feiten- en beeldmateriaal bijeengebracht.
Ik wens de lezer(es) veel lees- en kijkplezier toe !
Nieuw-Vennep, februari 2016
Jan Lange
6
DEEL
I
PARENTEEL
VIJF GENERATIES NAKOMELINGEN
VAN
PETER JANS(Z) LANGE(N) EN LUIJTJEN DIRCKX
UIT MILL
7
INLEIDING EN VERANTWOORDING DEEL I
WERKWIJZE
In Deel I/het Parenteel heb ik voor de volgende werkwijze gekozen. Ik geef eerst informatie over de nakomeling:
geboorte, huwelijk, overlijden en eventuele nadere bijzonderheden. Vervolgens noem ik de namen van de
kinderen. Tenslotte geef ik in een kwartierstaat het voorgeslacht van de aangetrouwde partner van de nakomeling
weer.
Dit doe ik niet zonder reden. Met het voorgeslacht van de partner wordt namelijk het sociale milieu, waarin
nakomelingen van Peter Jans Lange(n) verkeerden, in beeld gebracht. Duidelijk wordt zo, dat de familie Lange
in de 17e en 18e eeuw geparenteerd is aan de sociale en bestuurlijke “boven-middenlaag” van het dorp Mill.
De oudste aangetrouwde families zijn in hoofdzaak pachters van de Dominiale (vanaf 1613 van de Prins van
Oranje ), voorheen de Marienweerdse (vanaf de 13e eeuw van de Abdij Marienweerd te Beesd/Tielerwaard)
hoeven te Mill, met name de families Van de Vorle, (Van de) Vloet en Kempen. Zie ook pag. 76 en 290.
HET VOORGESLACHT VAN PETER JANSZ LANGE(N)
Bewijsbaar begint deze genealogie Lange met Peter Jans Lange(n); hij heeft een broer Jan Jans Lange(n) en
waarschijnlijk ook een zus Jenneke Jans Lange en een zus Catharina Jans. De vraag is: wie zijn hun ouders ?
Vóór die tijd zijn er slechts de aanduidingen van Jan of Peter (etc.) , die de zoon/dochter zijn van een Jan. Dit
zijn in genealogie-land de lastigste namen om verder te zoeken in het verleden.
Dit Parenteel beginnen we vanaf pagina 42 met een speurtocht naar die vader Jan. Zo brengen we allerlei
gegevens bijeen rondom Jan Willems, te Mill in 1659 gehuwd met Jenneke Jans (Lange ?), die de beste papieren
hebben om de vader en moeder van bovengenoemde zonen en dochters te zijn.
Het veelvuldig voorkomen van de voornaam Catharina beweegt ons tot een onderzoek naar een mogelijk
grootouderschap van Willem Jans, gehuwd met Catharina NN. (zie vanaf pagina 40).
Op pagina 47 vindt u de conclusie. Na ruim 45 jaar onderzoek kunnen we tot op de dag van vandaag over het
voorgeslacht van stamvader Peter Jans Lange(n) nog niets met 100 % zekerheid zeggen.
We blijven echter zoeken !
Met het voorgeslacht van stammoeder Luijtjen Dircx hebben we meer geluk; mede dankzij een huwelijksdispensatie uit 1721 kunnen we die lijn opvoeren tot ca. 1550.
DE FAMILIENAAM LANGE(N)
In de Veecijns/het Beestencohier van het Land van Cuijk uit ca. 1673 vinden we te Mill/Wanroij de losse
aanduiding van Tuenis/Tonnijs Lange (zie Deel II pag. 113), Daarna duurt het tot 29.4.1707 (zie pag. 45), dat we
in de Millse archieven frequenter de familienaam Lange(n) zien verschijnen. Jan Jans Lange(n), Peter Jans
Lange(n) en Jenneke Jans Lange zijn in de periode 1707-1729 de eerste naamdragers.
Doordat de (bij)naam “Lange(n)” in aanvang bij drie verschillende personen voorkomt, ligt het voor de hand te
veronderstellen, dat de gemeenschappelijke voorvader Jan (Willems x Mill 1659 Jenneke Jans) deze naam ook
reeds gedragen moet hebben. Dat is niet gevonden. Of, en dat is ook niet vreemd in het Land van Cuijk, is de
familienaam Lange via moederskant de familie in gekomen (via Jenneke Jans dus, die dan Lange heet), wat door
de vondst van een Tuenis Lange (haar broer ?) in 1673 tot de mogelijkheden behoort (zie verder pag. 44 en 47 en
in Deel II een hypothese vanaf pag. 109, die de afstammingslijn opvoert naar (1629) “Jan Thonissen, in de
wandelinge gen(aemp)t den langen Jan Thonissen”/Jan Thonissen de Lange (ca. 1560 - ca. 1635).
Ook het toponiem “de lange(n) camp” in het Hollanderbroek in de Vaerdijk (nabij de Krommendijk) kan aan de
naamgeving ten grondslag liggen (zie volgende pagina), maar dit is niet erg waarschijnlijk.
Naast het frequenter wordende gebruik van de familienaam Lange(n) is er gedurende de hele 18e eeuw nog het
gewone gebruik van patroniemen (bijv. Peter Janszoon), al dan niet gekoppeld met de toevoeging “aen (den)
Crommendijck”, waar de familie dan gegoed is.
Tot medio 19e eeuw is het patroniem (Peters/Willems) vaak nog gekoppeld aan de familienaam Lange(n).
De naam Lange(n) suggereert een verwijzing naar een voor die tijd (!) meer dan normale lichaams-lengte van de
eerste leden van ons voorgeslacht.
Merkwaardig is het voorkomen van de naam “Lange(n)” zonder gebruik van het alom voor de hand liggende
voorvoegsel “de”. In de 17e eeuw zijn er namelijk genoeg voorbeelden van mensen in St. Hubert en Wanroij, die
met de familie-/bijnaam “de Lange/ghe” getooid zijn: bijvoorbeeld de hierboven genoemde “Jan Thonissen de
Lange” of “de lange Jan Thonissen”, die in de periode 1600-1630 te Wanroij nabij “de Helmont” woont (zie pag.
44); in 1661 is er de vermelding te Wanroij van vermoedelijk zijn zoon Thonis Jans de Lange; verder een “Claes
Handricx genaemt de Langh” xx Grietjen x Jenneke, erfgenaam van Hanrick Dericx x Grietje (ORA Mill 539A
dd. 21.4.1615, gegoed te Wanroij); verder te Cuijk (ORA 401 dd. 1.2.1608) Hanrick Dericx de Langh x
Lijsbetken en idem dd. 2.1.1625 Claes Hanricx, gen. Lange Claes en ORA Cuijk 402 dd. 27.2.1653 Thonis
8
Dericx de Langh; tenslotte een “Huijbert Jans de Lange”, vermeld ca. 1620 te St. Hubert.
Een relatie met deze laatste De Lange-families is echter niet gevonden. Overigens zijn van genoemde De Langefamilies na 1700 te Wanroij en Mill ook geen nakomelingen met die naam meer te vinden.
Evenmin is duidelijk of er een familieverband bestaat met de Jan Hendricks Langensoen, die in 1487 in het
Gasthuisarchief te Grave vermeld wordt en die in de omgeving van Escharen woont.
Van Ruth Janssen koopt Peter Jans Lange in 1711 een boerderij in de Krommendijk; interessant is de vermelding de LANGE camp in de Vaerdijk. Dus: Lange van de lange camp ? (ORA Mill 543 f. 141v dd. 3.6.1707)
EEN FAMILIE VAN BOEREN, LANDARBEIDERS EN GILDELEDEN
De familie Lange is een geslacht van landbouwers en (land)arbeiders.
Het grondbezit van de familie Lange concentreert zich in de beginfase van deze genealogie (ca. 1685-1850) in de
omgeving van de Krommendijk, Veesteeg/Vissteeg in het Hollanderbroek te Mill. Met name het voorgeslacht
van de stammoeder Luijtjen Dirckx is daar reeds sinds enkele generaties (zeker vanaf 1613) gegoed. Zie hiervoor
pag. 27-33 en de kwartierstaat van Luijtjen Dirckx sub I, vanaf pag. 49.
Vanaf de eerste generaties is het ook een echte gildefamilie: veel familieleden zijn lid van het St. Catharinagilde
te Mill en van het St. Barbaragilde te St. Hubert. Zie de publicaties over deze beide gilden door Myllesheem en
Heemschut St. Hubert.
FAMILIEWAPEN
Veelgesteld is de vraag naar een eventueel familiewapen van deze/onze familie Lange. Zulk een wapen is niet
gevonden en gezien de sociale status van de familie ligt het ook niet voor de hand, dat zulk een wapen er ooit
geweest is.
BRONNEN
Naast de acten van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 en de kerkelijke Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB)
vanaf de 17e eeuw, bedien ik me ook van de 16e tot 18e eeuwse acten van de schepenbanken/het Oud-Rechterlijk
Archief (ORA); verder van het Notariaat en het Vredesgerecht in het Land van Cuijk, van het Archief van de
Ambtman van het Land van Cuijk; van de Cuijkse Leenregisters; verder van documenten betreffende het St.
Catharinagilde te Mill en van het St. Barbaragilde te St. Hubert en tenslotte van archivalia van de Nassause
Domeinraad (ND) in het Nationaal Archief te Den Haag (ND Toegang 1.08.11).
Ook is er dankbaar gebruik gemaakt van in druk verschenen genealogische gegevens en via het Internet
gepubliceerde databestanden, vooral die van het BHIC-Den Bosch.
LEESWIJZER KWARTIERSTATEN
Van de meeste partners der gehuwde nakomelingen is een kwartierstaat gemaakt.
De ouders van nr. 2 zijn nr. 4 en nr. 5; de ouders van nr. 3 zijn nr. 6 en nr. 7.
De grootouders van nr. 2 zijn weer een verdubbeling van nr. 4 en 5: resp. nrs. 8 en 9; 10 en 11.
De grootouders van nr. 3 zijn de verdubbeling van nr. 6 en 7: resp. nrs. 12 en 13; 14 en 15. Etc.
RESULTAAT
Het Parenteel is, schat ik in, nu voor 95 % compleet. Wellicht vinden u en ik in de onderscheiden generaties nog
nakomelingen naar het heden toe. Suggesties, aanvullingen en verbeteringen van de lezer(es) zijn bij mij
uiteraard altijd welkom ! Met name het kwartierstatengedeelte is in zich eindeloos, maar ergens kent het (nu) een
(voorlopig) einde.
Desalniettemin is in dit Deel I/het Parenteel met 290 pagina‟s gegevens en met 409 geregistreerde gehuwde
nakomelingen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx reeds een aardig begin gemaakt !
Nieuw-Vennep, februari 2016
Jan Lange
9
INHOUDSOPGAVE VAN DEEL I
OVERZICHT VAN DE GEHUWDE NAKOMELINGEN, GENERATIEGEWIJZE GERANG SCHIKT (totaal 409 gehuwde nakomelingen): Pag. 9-17.
(*) is een voorvader in rechte lijn van de auteur, die een achterkleinzoon is van V zzz.
SCHEMATISCHE OVERZICHTEN DER GEHUWDE NAKOMELINGEN: Pag. 19 – 26.
DE FAMILIE LANGE, REEDS 328 JAAR GEGOED IN DE KROMMENDIJK: Pag. 27.
OP ZOEK NAAR DE GROOTOUDERS PATERNEL VAN PETER JANS LANGE(N):
00.WILLEM JANS x CATHARINA NN.: Pag. 40
EEN ZOEKTOCHT NAAR DE OUDERS VAN PETER JANS LANGE(N):
0.JOANNES WILLEMS x JOANNA JANS (LANGE ?): Pag. 42
TWEE ZUSSEN (?) EN EEN BROER VAN PETER JANS LANGE(N):
CATHARINA JANS x (?) ANTONIUS WILLEMS PLUCK (xx AGNES NN.): Pag. 44
JOANNA JANS LANGE: Pag. 45
JOANNES JANS LANGE(N) x (?) ALLEGONDA JANS/KERSTEN: Pag. 45.
******************************************
0. JOANNES WILLEMS (*) x JOANNA JANS (LANGE) (?)
******************************************
DE STAMVADER EN STAMMOEDER:
I.PETRUS JANSZ LANGE(N) (*) x LUTILDIS DIRCX: Pag. 48
DE EERSTE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN: 5 personen.
II a.JOANNA PETERS LANGE x BARTHOLOMEUS JANS: Pag. 56
II b.THEODORUS PETERS LANGE(N) x PETRONELLA REIJNEN: Pag. 57
II c.MARIA PETERS JANS LANGE(N) x GERARDUS WILLEMS xx JOANNES PETERS
JACOBS: Pag. 58
II d.WILHELMUS PETERS LANGE(N) (*) x PETRONELLA JORDENS (SELTEN): Pag. 61
II e.CATHARINA PETERS (LANGE) x REIJNERUS JORDENS (SELTEN): Pag. 65
DE TWEEDE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN: 8 personen.
III a.JACOBA GERRITS x JOANNES JANS SLUIJS : Pag. 68
III b.JOANNES GERRITS x MARIA JANS VAN THIENEN xx MARIA WILBERS VAN DER
LINDEN: Pag. 69.
III c.GERARDA JANS (HEULEN) x JOANNES WILBERS KEMPEN: Pag. 71
III d.CATHARINA JANS PETERS (LANGENS)(HEULEN) x PETRUS WILLEMS: Pag. 75.
III e.MARIA JANS (HEULEN) x PETRUS LAMERS VAN DE VORLE: Pag. 76
III f.PETRUS WILLEMS LANGE(N) (*) x WILHELMINA HENDRIKX ERMERS: Pag. 80.
III g.JORDANUS REIJNEN SELTEN x REIJNERA REIJNEN: Pag. 82.
III h.CATHARINA REIJNEN SELTEN x PETRUS KERSTEN PIE(C)K: Pag. 83.
DE DERDE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN: 30 personen.
IV a.GERARDUS JANS SLUIJS x ERCKE DERCKX CLAESSEN: Pag. 91.
IV b.JOANNES JANS SLUIJS x MARIA BERNARDUSSEN VAN BOMMEL: Pag. 92.
IV c.WILLIBRORDUS JANS KEMPEN x PETRONELLA JANS VAN DE WEEM: Pag. 92.
IV d.LUCAS JANS KEMPEN x JOANNA NELISSEN: Pag. 95
IV e.JOANNES JANS KEMPEN x ANNA MARIA GERRITS SMITS: Pag. 96.
IV f.PETRUS PETERS HEULEN x CATHARINA (WILLEMS) LINDERS: Pag. 97.
IV g.MICHAEL PETERS HEULEN x GIJSBERDINA LAMERS ROERS: Pag. 97.
10
IV h.THEODORA PETERS (HEULEN) x MATTHIAS JANS WILLEMS IN DE GAGEL/
VERBROEKKEN: Pag. 99
IV i.HELENA PETERS x HENDRICUS HENSEN xx THEODORUS REIJNEN: Pag. 100.
IV j.MARIA PETERS HEULEN x JOANNES HERMENS N(E)UIJEN: Pag. 101
IV k.CATHARINA PETERS x WILLIBRORDUS EMONS: Pag. 102
IV l.GERTRUDIS PETERS x WILHELMUS COUWENBERG: Pag.103
IV m.MARIA PETERS VAN DE VORLE x MARTINUS AERTS DE VAEL: Pag. 103
IV n.PETRUS PETERS VAN DE VORLE x ANTONETTA AERTS KEMPEN: Pag. 105
IV o.HELENA PETERS VAN DE VORLE x THEODORUS KEUSTERS: Pag. 106
IV p.CATHARINA PETERS VAN DE VORLE x JOANNES HENDRIKS VAN ROOIJ: Pag. 106
IV q.JOANNA PETERS VAN DE VORLE x WILLEM PETERS (BUS): Pag. 107.
IV r.LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE x MARIA DOMINICUSSEN VAN DEN AKKER
Pag. 107
IV s.PETRONELLA PETERS LANGE(N) x JOANNES VAN DER VELDEN xx JOANNES TOON
ERMERS (V zz): Pag. 110
IV t.HENDRICUS PETERS LANGE(N) x PETRONELLA PETERS EBBEN xx MECHTILDIS
MAESSEN: Pag. 113
IV u.WILHELMUS PETERS LANGE(N) x AGNES PETERNEL KUIJPERS: Pag. 115
IV v.JOANNES PETERS LANGE(N) (*) x CHRISTINA VAN DE WATER: Pag. 121.
IV w.JOANNA JORDENS SELTEN x GERARDUS JANS VLOET: Pag. 124.
IV x.HELENA JORDENS SELTEN x ARNOLDUS JANS VLOET: Pag. 126.
IV y.MATTHIAS JORDENS SELTEN x MARIA JANS GIELENS: Pag. 126.
IV z.REIJNERUS JORDENS SELTEN x JOANNA PETERS JANS: Pag. 128.
IV aa.JOANNES JORDENS SELTEN x ANTONIA FRANSEN SMITS xx JOANNA GOOSSENS:
Pag. 128.
IV bb.CATHARINA PETERS PIE(C)K x WILLEM PETERS MARTENS: Pag. 135.
IV cc.JOANNES PETERS PIE(C)K x ANNA LAMERS SELTEN xx JOANNA WILBERS
KEMPEN: Pag. 136.
IV dd.THEODORA PETERS PIE(C)K x JOANNES VAN THIENEN: Pag. 139.
DE VIERDE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN: 100 personen.
DE VIJFDE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN
(zijnde de gehuwde kinderen vanV a – V wwww): 263 personen.
V a.JOANNES GERRITS SLUIJS x JOANNA VAN DEN BROEK: Pag. 146.
Kind: HELENA SLUIJS x LEONARDUS SOMMERS
V b.THEODORUS GERRITS SLUIJS x MARIA ANNA ERMERS HENDRIKS: Pag. 148
Kind: WILLEM SLUIJS x PETRONELLA WIENTJES
Kind: JOANNES SLUIS x THEODORA HERMSEN
Kind: HENDRINA SLUIJS x MARTINUS JANS DERKS
Kind: ANNA MARIA SLUIJS x MARTINUS VAN DEN BROEK
Kind: EGBERDINA SLUIJS x MARTINUS HUBERS.
V c.MARTINUS GERRITS SLUIJS x MARIA TOONEN VAN DE HOEF: Pag. 149
Kind: GERTRUDIS SLUIJS x ADRIANUS HENDRIKS
Kind: ANTONIUS SLUIJS x MARIA VERHAGEN
Kind: JOANNES SLUIJS x THEODORA KUIJPERS
Kind: CATHARINA SLUIJS x WILLEM ABELS.
V d.THEODORA GERRITS SLUIJS x SIMON VAN DER HAGEN: Pag. 150
Kind: PETRONELLA VAN DER HAGEN x JOANNES NABUURS
Kind: MARTINUS VAN DER HAGEN x THEODORA SELTEN (V llll)
Kind: JOANNA VAN DER HAGEN x GERARDUS GERRITS
V e.JOANNA JANS SLUIJS x AERT PETERS VAN DE VORLE (V tt): Pag. 152.
Kind: MARIA VAN DE VORLE x CORNELIS CORNELISSEN
Kind: ANNA MARIA VAN DE VORLE x HENDRICUS MICHIELS
Kind: HERMINA VAN DE VORLE x JOANNES DERKS.
V f.BARBARA JANS SLUIJS x MARTINUS LINDERS: Pag. 152.
11
Kind: MARIA LINDERS x JOANNES BERNAERS
Kind: WILHELMINA LINDERS x ARNOLDUS VAN DER LINDEN
Kind: LAURENS LINDERS x THEODORA VAN SAMBEEK
Kind: MECHELINA LINDERS x JOANNES VAN DER LINDEN
Kind: HELENA LINDERS x JOANNES VAN DER HEIJDEN
Kind: THEODORUS LINDERS x BARTELINA BERNARDUSSEN.
V g.MECHTILDIS KEMPEN x CORNELIUS VELDPAUS: Pag. 153
V h.MARTINUS KEMPEN x ANNA MARIA MARTENS: Pag. 154
Kind:JOANNES KEMPEN x CHRISTINA SMITS:
Kind: PAULINA KEMPEN x GERARDUS VAN DER MEER
Kind: WILLIBRORDUS KEMPEN x JOANNA WILHELMA AELBERS xx SOPHIA CORNELISSEN
Kind: MARTINUS KEMPEN x GERARDA VAN DER WIELEN
Kind: WILLEMINA KEMPEN x ELEBERTUS ROSMALEN xx ALBERTUS GIJSBERTS
V i.WILHELMA KEMPEN x THEODORUS CROEF: Pag. 155
Kind: THEODORUS KROEF x JOANNA VERHAGEN
Kind: JOANNES KROEF x HELENA DE HOOG
V j.MARIA KEMPEN x REINIER SEROEN: Pag. 156
Kind: PETRONELLA SEROEN x ADRIANUS RA(D)T
Kind: ARDINA SEROEN x JOANNES JANS
Kind: JOANNES SEROEN x GERTRUDA REIJNEN
Kind: PETRUS SEROEN x CATHARINA VAN OVERBEEK.
V k.ANNA KEMPEN x JOANNES FRANCISCUS VERHAGEN: Pag. 157
V l.PETRUS KEMPEN x WILHELMINA EBBEN: Pag. 157
V m.JOANNES KEMPEN x HERMINA KOUWENBERG: Pag. 158
Kind: CHRISTINA KEMPEN x JOANNES DE MAN
Kind: PETRONELLA KEMPEN x JOANNES BOEIJEN xx HUBERTUS VAN DE LAAR
Kind:WILHELMINA KEMPEN x PETRUS JOANNES VERSTEGEN
Kind: JOANNA (VAN) KEMPEN x PETRUS SCHRAVEN
Kind: MECHELINA KEMPEN x PETRUS DINNISSEN
Kind: PETRUS KEMPEN x MARIA GOOSSENS
Kind: ANNA MARIA KEMPEN x JACOBUS DERCX SCHOENMAKERS.
V n.JOANNES KEMPEN x HENDRINA BOU(W)MANS: Pag. 159
Kind: WILLIBRORDUS KEMPEN x GEERTRUI VAN HAANDEL xx JOANNA BOUMANS
Kind: PETRONELLA KEMPEN x HENDRICUS DAAMEN
Kind: JACOBUS KEMPEN x JOANNA VOGELSANK(S)
Kind: MECHEL KEMPEN x GERARDUS ARNOLDUS GIEZEN
Kind: MARIA KEMPEN x EGBERTUS HENDRIKS.
V o. VERVALT. Zie Bijlage I na V wwww.
V p.GERARDUS KEMPEN x JOANNA GEERTRUI KEMPEN: Pag. 160
Kind: MARIA KEMPEN x GERARDUS VAN DER LOOP xx MARTINUS COENEN.
Kind: ANNA BERNARDINA KEMPEN x ADRIANUS VAN DEN ELSEN
Kind: JOANNA KEMPEN x WILHELMUS GERARDUS VAN CASTEREN.
V q.WILHELMINA PEETERS HEULEN x ANTONIUS VAN DER HORST: Pag. 160
V r.MECHTILDIS PETERS HEULEN x PETRUS CORNELISSEN: Pag. 161.
Kind: CATHARINA CORNELISSEN x ANTONIUS CORNELISSEN.
Kind: MARIA CORNELISSEN x ANTONIUS GERRITS VAN T(H)IEL.
Kind: EGBERDINA CORNELISSEN x ANTONIUS DE GROOT.
Kind: JOHANNES CORNELISSEN x HENDRIKA CORNELISSEN
Kind: GEERTRUI CORNELISSEN x PETRUS DE KLEIJN.
V s.PETRONELLA HEULEN x PETRUS VAN DER HEIJDEN: Pag. 162
Kind: MARTINUS VAN DER HEIJDEN x MARIA GERRITS
Kind: LAMBERDINA VAN DER HEIJDEN x PETRUS ERMERS xx PETRUS VAN DER CRUIJSSEN
Kind: PETRONELLA VAN DER HEIJDEN x MARTINUS HENDRIKS.
V t.CORNELIS PETERS HEULEN x HENRICA VAN DER LINDEN: Pag. 163
Kind: LAMBERDINA/ARDINA HEULEN x GERARDUS GERRITS
12
Kind: GERARDUS HEULEN x ANTONETTA CUIJPERS
Kind: MARIA HEULEN x WILLEM LINDERS
Kind: JOANNA HEULEN x PETRUS JOANNES VERHEIJEN.
V u.JOANNA HEULEN x HENRICUS FLEUREN: Pag. 163
Kind: HENDRICUS FLEUREN x WILHELMINA BONGERS
Kind: GERARDUS FLEUREN x ANTONIA KIEVIT
Kind: JOANNA FLEUREN x MARTINUS GERRITS
Kind: JOANNES FLEUREN x PETRONELLA HOENSELAAR
Kind: ANTONIUS FLEUREN x PETRONELLA VAN DEN AKKER.
V v.LAMBERDINA HEULEN x JOANNES ANTONIUS VAN DER SCHANS: Pag. 165
Kind: MICHIEL VAN DER SCHANS x LAMBERDINA VAN DEN BRUNKUM
Kind: ALLEGONDA MARIA VAN DER SCHANS x JOANNES POOS.
V w.WILHELMINA THIJSSEN VERBROEKKEN x RUTGERUS HULSMANS xx MATTHIJS
BARDOEL: Pag. 165
Kind: MARIA HULSMANS x JOANNES VLOET xx PETRUS LOGTENS
Kind: JOANNA HULSMANS x JOANNES VAN GEFFEN
Kind: CATHARINA HULSMANS x MARTINUS THIJSSEN
Kind: MARIA ANNA HULSMANS x PETRUS LANGE ( V nnn).
V x.GERARDUS THIJSSEN VERBROEKKEN x ANNA MARIA JANS VAN ESCHAREN:
Pag. 167
Kind: MATTHIAS VERBROEKKEN x ANTONETTA VAN DER HORST xx PETRONELLA ROELOFS
Kind: HENDRINA VERBROEKKEN x JOANNES VAN DINTHER
Kind: JOANNA VERBROEKKEN x MARTINUS HERMSE
Kind: PETRUS VERBROEKKEN x JOANNA HOOGEVEEN
Kind: ANNA MARIA VERBROEKKEN x HERMANUS VAN EEKEREN
Kind: DOROTHEA VERBROEKKEN x WILLEM VAN DEN HOOGEN xx ANTONIUS PETERS.
V y.MECHTILDIS THIJSSEN VERBROEKKEN x LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE
(Kinderen: zie V ww): Pag. 170
V z.PETRUS JANS VERBROEKKEN x JOANNA EMONS: Pag. 170
Kind: JOANNA VERBROEKKEN x HENDRICUS VAN KATWIJK
Kind: JOANNA VERBROEKKEN x JOANNES BOUWENS
V aa.ARNOLDUS VERBROEKKEN x JACOMINA VAN DE WEEM: Pag. 171
Kind: MARIA VERBROEKKEN x ADRIANUS VAN DINTHER
Kind: HERMINA VERBROEKKEN x ANTONIUS SMITS
V bb.CORNELIS THIJSSEN VERBROEKKEN x MARIA HENDRIKS xx JOANNA MARIA
PEETERS: Pag. 172
Kind: MARIA VERBROEKKEN x HENDRICUS ARTS xx CORNELIS KREMERS
V cc.ELISABETH HENSEN x LAURENTIUS VAN DE WIEL: Pag. 174
Kind: JOANNES VAN DE WIEL x AUGUSTINA VAN ASTEN
Kind: HENDRICUS VAN DE WIEL x MARIA VERBRUGGEN
Kind: CORNELIS VAN DE WIEL x JOANNA VAN DEN BUNGELAAR
Kind: HENDRICA VAN DE WIEL x HERMANUS GERRITS
Kind: THEODORA VAN DE WIEL x HENDRICUS VAN RAAIJ.
V dd.WILHELMINA NUIJEN x CHRISTIANUS DE GROOT: Pag. 175
Kind: HELENA DE GROOT x MARTINUS VAN DER WIELEN.
V ee.PETRUS NUIJEN x JOANNA VOLLENBERG : Pag. 175
Kind: HENDRICA NUIJEN x LAMBERTUS VAN DEN BOGERT
V ff.JOANNA NUIJEN x HERMANUS WILLEMS: Pag. 176
Kind: JOANNA WILLEMS x PETRUS DE KLEIN
Kind: PETRONELLA WILLEMS x JOANNES GERRITS
Kind: JOANNA WILLEMS x JOANNES CLAASSEN
Kind: CORNELIS WILLEMS x ANTONIA KLOMPMAKERS
Kind: CECILIA CHRISTINA WILLEMS x GERARDUS GEURTS.
V gg.ANTONIUS NUIJEN x REGINA REIJNEN: Pag. 176
Kind: JOANNES NUIJEN x GERTRUDIS GEURTS
13
Kind: HENDRICUS NUIJEN x JOANNA REIJNEN
Kind: MARTINUS NUIJEN x ANNA MARIA GRADINA SPRANG.
V hh: PETRUS EMONS x JOANNA HERMENS: Pag. 177
Kind: CATHARINA EMONS x MARCELLUS ACKERMANS
V ii: WILHELMUS EMONS x MARIA VERVOORT: Pag. 177
Kind: JOANNES EMONS x MARGARETHA VAN DER MOLEN
V jj: MARIA EMONS x GERARDUS JACOBS: Pag. 178
V kk: CORNELIS EMONS x JOANNA CORNELISSEN xx PETRONELLA JACOBS: Pag. 178
Kind: PETRUS EMONS x JOANNA MARIA HENDRIKS
Kind: WILLEMINA EMONS x GERARDUS RIJNEN
V ll: ANNA EMONS x CORNELIS PETERS VAN KUPPEVELD: Pag. 179.
Kind: ANTONIUS VAN KUPPEVELD x HENDRINA JANSSEN
Kind: WILHELMUS VAN KUPPEVELD x JOANNA ROBBERS
Kind: JOANNA VAN KUPPEVELD x WILLEM JANS
Kind: CORNELIS VAN KUPPEVELD x JOANNA MARIA WILLEMS
Kind: PETRONELLA VAN KUPPEVELD x WILHELMUS VAN DEN BROEK
Kind: CORNELIA VAN KUPPEVELD x WOUTER VAN DER CRUIJSSEN
V mm: CATHARINA EMONS x HENDRICUS GEURTS: Pag. 181
Kind: CATHARINA GEURTS x WOUTER VAN DER CRUIJSSEN
Kind: GEERTRUI GEURTS x HENDRICUS DINNISSEN
Kind: WILLEMINA GEURTS x JOANNES VAN DOOREN
Kind: JOANNA GEURTS x PETRUS VAN KUPPEVELD
V nn.HENDRICA COUWENBERG x PETRUS VAN DER HAGEN: Pag. 182.
Kind: JOANNA VAN DER HAGEN x WILLEM PETERS
Kind: WILLEM VAN DER HAGEN x JOANNA BEELEN
Kind: GEERTRUI VAN DER HAGEN x MARTINUS PETERS
Kind: HENRICUS VAN DER HAGEN x MARIA GERRITS
Kind: JOANNES VAN DER HAGEN x PETRONELLA HENDRIKS
Kind: PETRONELLA VAN DER HAGEN x HENDRICUS FLEUREN
V oo.DOROTHEA COUWENBERG x EGIDIUS VAN DER HAGEN: Pag. 182
Kind: WILLEM VAN DER HAGEN x ANTONIA VAN HOUT
Kind: JOANNES VAN DER HAGEN x MARIA VAN DER VELDEN (zie V lll)
Kind: GEERTRUI VAN DER HAGEN x WILLEM VERHOEVEN xx JOANNES GOOSSENS
Kind: PETRUS VAN DER HAGEN x ANNA MARIA VAN DONGEN
V pp.PETRUS COUWENBERG x JOANNA JANS: Pag. 183.
Kind: GERTRUDIS COUWENBERG x ADRIANUS WILLEMS (V zzz/V vvvv)
Kind: WILHELMINA COUWENBERG x PETRUS JANS
Kind: HENDRICUS COUWENBERG x MARIA ANNA VAN CASTEREN.
V qq.ANTONIUS DE VAEL x JOANNA MARIA GRADUSSEN CLOMP: Pag. 184.
V rr.MARIA AERTS DE VAEL x CHRISTIANUS KERSTENS: Pag. 185
Kind: ANTHONIUS KERSTENS x MARIA ANNA MOORS
V ss.CATHARINA DE VAEL x JOANNES VERBONT: Pag. 186
V tt.AERT PETERS VAN DE VORLE x JOANNA JANS SLUIJS (V e): Pag.188
Kinderen: zie V e.
V uu.MARIA PETERS VAN DE VORLE x ANDREAS VAN HAAREN: Pag. 188
V vv.JOANNA PETERS VAN DE VORLE x HENDRICUS DERCX VAN ZEELAND: Pag. 188
V ww.LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE x MECHTILDIS THIJSSEN VERBROEKKEN
(V y): Pag. 189
Kind: PETRUS VAN DE VORLE x PETRONELLA LAMBERDINA TOONEN xx GEERTRUI ELBERS
Kind: MARTINUS VAN DE VORLE x ANNA LINDERS
Kind: CATHARINA VAN DE VORLE x FRANCISCUS VERBERKT
Kind: THEODORA VAN DE VORLE x MARTINUS VAN DER HEIJDEN.
V xx.PETRONELLA PETERS VAN DE VORLE x MICHIEL SELTEN: Pag. 190
Kind: JOANNA SELTEN x MARTINUS BONGERS
Kind: LAMBERTUS ANTOON SELTEN x CATHARINA JANS HELMERICH
14
Kind: MARIA SELTEN x WILLEM KLOMP
Kind: EVERDINA SELTEN x JOANNES HERMENS xx GERARDUS ABEN
V yy.MARIA KUSTERS x HENDRICUS THIJSSEN: Pag. 191
V zz.HENDRINA VAN ROOIJ x JOANNES ERMERS (IV s): Pag. 191.
Kind: ANNA CATHARINA ERMERS x ANTONIUS PLOEGMAKERS.
Kind: MARIA ERMERS x MARTINUS EIKMANS.
Kind: PETRUS ERMERS x LAMBERDINA VAN DER HEIJDEN (V s)
V aaa.LAMBERTUS VAN ROOIJ x MARIA VAN DER VELDEN: Pag. 192
V bbb.PETRUS VAN ROOIJ x PETRONELLA NELISSEN VAN DEN HEUVEL: Pag. 192
Kind: JOHANNA CATHARINA VAN ROOIJ x JOANNES LANGE (V yyy).
Kind: CORNELIS VAN ROOIJ x MARIA CATHARINA JILESEN
Kind: WILLEM VAN ROOIJ x JOANNA JANS.
V ccc.PETRONELLA PETERS x JOANNES PRINCEN/PRINSSEN: Pag. 193
Kind: JOANNA PRINCEN x PETRUS ROBBEN
Kind: MATHIJS PRINSSEN x JOHANNA VAN DEN BROEKKANT
Kind: WILLEM PRINCEN x REGINA VAN WIJCHEN
V ddd.MARIA PETERS x HENDRICUS TIESSEN: Pag. 194
Kind: ANNA MARIA TIESSEN x ANTONIUS TOONEN
Kind: JOANNA TIESSEN x HERMANUS DOMINICUSSEN VAN DEN AKKER xx WILHELMUS VAN
MARWIJK.
V eee.ARNOLDUS PETERS x PETRONELLA GERRITS: Pag. 194
Kind: JOANNA PETERS x PETRUS ARNOLDUS WILLEMS
Kind: BERNARDUS PETERS x PETRONELLA VERGEEST
Kind: WILLEM PETERS x THEODORA HENDRIKS xx JOANNA VAN DEN HEUVEL.
V fff.MARTINUS PETERS x THEODORA HEIJNEMANS: Pag. 195
V ggg.JOANNES VAN DE VORLE x ANNA MARIA VERSTEGEN: Pag. 195
Kind: ANNA MARIA VAN DE VORLE x REINIER JANSSEN
Kind: MARTINUS VAN DE VORLE x ANNA MARIA DANIELS xx ANNA GEERTRUI GERARTS
V hhh.PAULINA VAN DE VORLE x ANTONIUS DERKS: Pag. 197
Kind: LAMBERTUS DERKS X MARIA JOANNA VAN DE WIJST
Kind: GERARDUS DERKS x ARDINA DERKS
Kind: JOANNES DERKS x JOANNA DERKS.
V iii.JOANNA VAN DE VORLE x JOANNES VAN DEN HEUVEL: Pag. 198
Kind: MARIA ANNA VAN DEN HEUVEL x HENDRICUS DE BRESSER
Kind: JACOBUS VAN DEN HEUVEL x PETRONELLA MACHIELS
Kind: PETRUS VAN DEN HEUVEL x FRANCISCA HERMANS.
V jjj.MARTINUS VAN DE VORLE x ANNA MARIA GEURTS: Pag. 200
Kind: MARIA VAN DE VORLE x PETRUS PIJNAPPELS
Kind: LEONARDUS VAN DE VORLE x EBBERDINA PETERS
Kind: LAMBERTUS VAN DE VORLE x JOANNA MARTENS xx HELENA HENDRIKS
Kind: HENDRIKA VAN DE VORLE x REINIER DORUSSEN
Kind: PETRONELLA VAN DE VORLE x WILLEM VAN LITH
Kind: JOANNES VAN DE VORLE x MARIA MARTENS
Kind: GERARDUS VAN DE VORLE x MARIA VAN BAAL/VAN DAAL
Kind:JOANNES VAN DE VORLE x GEERTRUI SELTEN
Kind: GERARDA VAN DE VORLE x PETRUS TOONEN.
V kkk.MARIA VAN DE VORLE x JOHANNES VERHAGEN: Pag. 201
Kind: ANNA MARIA VERHAGEN x THEODORUS DE BROUWER xx GOVERT GRANDIA
V lll.WILHELMUS VAN DER VELDEN x JOANNA VAN DER STRAATEN xx HENDRINA
VAN DEN HARK: Pag. 201.
Kind: JOANNA VAN DER VELDEN x CONSTANTINUS JACOBUS GREGORIUS MOORS
Kind: HENRICA VAN DER VELDEN x HENDRICUS VAN TIENEN
Kind: PETRONELLA VAN DER VELDEN x JOANNES HENDRIKUS BARTEN
Kind: JOANNES VAN DER VELDEN x MARIA TEUNISSEN
Kind: MARIA VAN DER VELDEN x JOANNES VAN DER HAGEN (zie V oo).
15
V mmm.WILHELMINA LANGE x WILHELMUS VAN DUIJNHOVEN: Pag. 213
Kind: PETRUS VAN DUIJNHOVEN x ALLEGONDA VAN DE KERKHOF xx HENDRICA VAN
VEGHEL.
Kind: MARTINUS VAN DUIJNHOVEN x ANNA CATHARINA VAN DEN HOVEN xx PETRONELLA
NABUURS.
Kind: JOANNA VAN DUIJNHOVEN x JOANNES JACOBUS VAN KEMPEN
Kind: CORNELIS VAN DUIJNHOVEN x CATHARINA VERBRUGGEN.
V nnn.PETRUS LANGE x ANNA MARIA HULSMANS (d.v. V w): Pag. 215
Kind: WILHELMINA LANGE x JOANNES JACOBS
Kind: MARTINUS LANGE x PETRONELLA VERHOEVEN xx HENRICA JANS RAT xxx JOANNA
JACOBS (Deel II, VI.A.1)
Kind: CORNELIS LANGE x MARIA AGATHA LAMERS.
V ooo.JOANNA LANGE x PETRUS PEETERS: Pag. 215
Kind: MARIA THEODORA PEETERS x JOANNES DERKS
Kind: HENDRICUS PEETERS x CORNELIA GEVEN
Kind: ANTONIUS CORNELIS PEETERS x GERTRUDA HENDRIKA FRANSSEN
V ppp.JOANNES LANGE x MARIA JOANNA POOS: Pag. 217.
Kind: WILHELMINA MARIA LANGE x JACOBUS JACOBS
Kind: ANNA MARIA LANGE x ARNOLDUS LUCASSEN
V qqq. PETRONELLA LANGE x JOANNES VAN SAMBEEK: Pag. 218.
Kind: CORNELIS HENDRICUS VAN SAMBEEK x HENDRINA SELTEN
Kind: MARIA VAN SAMBEEK x HERMANUS SOMMERS (zie V a)
Kind:HENDRICUS VAN SAMBEEK x WILHELMINA VAN ZEELAND.
V rrr.ELISABETH LANGE x LEONARDUS ADRIAANS: Pag. 221
V sss.PETRUS LANGE x FRANCISCA VAN DE GROES xx JOANNA LAARAKKERS: Pag. 224.
Kind: HENDRICUS MARTINUS LANGE x ALLEGONDA GERARDINA POOS (Deel II, VI.B.1).
Kind: CORNELIS JOANNES LANGE x JOANNA MARIA VAN DUIJNHOVEN (Deel II, VI.B.2)
Kind: PETRONELLA JOANNA LANGE x PETRUS WILLEMS
V ttt.HERMINA LANGE x ARNOLDUS CRUIJSEN: Pag. 227.
Kind: ANNA MARIA ELISABETH CRUIJSSEN x JOANNES LAURENTIUS MARTENS
Kind: ARNOLDUS JOANNES CRUIJSSEN x LAMBERTA GERARDA HUBERTS
V uuu. RUTGERUS LANGE x ANNA MARIA LOEFFEN: Pag. 232
Kind: PETRONELLA CATHARINA LANGE x GERARDUS JOANNES PETERS
Kind: AGNES MARIA LANGE x MARTINUS WILHELMUS ADRIANUS BARDOEL
Kind:LAMBERTHA HENDRIKA LANGE x LEONARDUS SPANJERS.
Kind: HELENA ANTONETTA LANGE x PETRUS HENDRICUS LOEFFEN xx MARTINUS ELBERS
Kind: MARIA JOANNA LANGE x WILHELMUS FAAZEN
V vvv.PETRUS LANGE x ANNA MARIA KLOMP: Pag. 235
Kind: JOANNES LANGE x MARIA VERBERK xx BERDINA ROVERS (Deel II, VI.C.1)
Kind: CHRISTINA JOANNA LANGE x HENDRIKUS ARNOLDUSSEN
Kind: JOANNES WILHELMUS LANGE x JOANNA MARIA OPSTEEG (Deel II, VI.C.2)
Kind: ANTONIUS MARTINUS LANGE x HENDRICA PUTJES xx LAMBERTHA VERMEULEN
(Deel II, VI.C.3)
Kind: PETRUS JOANNES LANGE x GERARDINA JACOBS (Deel II, VI.C.4)
V www.MARTINUS LANGE x MARIA SWARTS xx CATHARINA CUPPEN xxx HENDRINA
WILLEMS: Pag. 238
Kind: HERMINA LANGE x CONSTANTINUS JOANNES CUPPEN.
Kind: JOANNES LANGE x AGNES HUBERTINA HENDRIKX (Deel II, VI.C.5)
Kind: LEONARDUS CHRISTIANUS LANGE x MARIA ANNA VAN DER LEEST (Deel II, VI.C.6)
Kind: PETRUS CORNELIS LANGE x HUBERTA PETERS (Deel II, VI.C.7)
V xxx.WILHELMUS LANGE x MARIA ANNA LOURENSSEN: Pag. 246
Kind: CHRISTINA MARIA LANGE x GERARDUS GERRITS
Kind: JOANNES PETRUS LANGE x GERARDINA SELTEN (Deel II, VI.C.8)
Kind: MARIA LANGE x LAMBERTUS CUPPEN.
V yyy.JOANNES LANGE x JOANNA VAN ROOIJ (zie V bbbb) xx HENDRICA VAN MUNSTER
16
xxx PAULINA VERBRUGGEN: Pag. 247
Kind: PETRONELLA LANGE x PETRUS SELTEN
Kind: JOSEPHUS JOANNES LANGE x HELENA ELISABETH GERRITS (Deel II, VI.C.9).
Kind: WILLEM MARTINUS LANGE x MARIA REIJNEN (Deel II, VI.C.10).
Kind: JOANNA LANGE x MARTINUS DERKS
Kind: WILHELMINA MARIA LANGE x JOANNES THEODORUS VAN BERKEL
Kind: CATHARINA MARIA LANGE x MARTINUS JOANNES DE KLEIJNE.
V zzz.CORNELIS LANGE (*) x WILHELMINA VAN DE KOLK: Pag. 251.
Kind: JOANNES LANGE (*) x CORNELIA HAAST xx MARIA VERHOEVEN (Deel II,VI.C.11).
Kind: JOANNA LANGE x GERARDUS JOANNES WILLEMS (V pp/V vvvv) xx PETRUS ALBERS
Kind: ADRIANA LANGE x GERARDUS PETERS
Kind: MARIA LANGE x HENDRICUS GIJSBERTUS VAN HUISSELING
Kind: HENDRICA LANGE x CORNELIS THEODORUS VAN KILSDONK.
V aaaa.WILHELMINA LANGE x LAMBERTUS CUPPEN: Pag. 255.
V bbbb.EERKE VLOET x PETRUS VAN DER WEIJDEN: Pag. 258
V cccc.JOANNES GERRITS VLOET x MARIA THOONEN VERHOEVEN: Pag. 259
Kind: JACOBUS VLOET x JOANNA ANSEMS
Kind: HENDRICA VLOET x JOANNES SELTEN
Kind: PETRUS VLOET x BERNARDINA ELISABETH GERRITS
Kind: GEERTRUI VLOET x GERARDUS GERRITS
Kind: FRANCISCUS VLOET x PETRONELLA JANSSEN
Kind: THEODORUS VLOET x JOANNA SCHRAVEN
V dddd.JOANNA MARIA VLOET x JACOBUS VERHOEVEN: Pag. 260
V eeee.CATHARINA VLOET x PETRUS VERHEIJEN: Pag. 263
Kind: CATHARINA VERHEIJEN x JOHANNES DERKS
V ffff.EGBERTUS VLOET x ARDINA ARTS: Pag. 264
V gggg.ARNOLDUS VLOET x REGINA VAN GAAL xx WILHELMINA KUPPEN: Pag. 264
Kind: ANNA VLOET x MARTINUS SCHAAP
Kind: PETRUS VLOET x ADRIANA DE LEEUW
Kind: HELENA VLOET x ARNOLDUS VOS
Kind: JOANNES VLOET x ELISABETH VAN ASTEN
Kind: ANTONIUS VLOET x ARDINA VAN COOLWIJK
V hhhh.JOANNA SELTEN x PETRUS SWARTS: Pag. 266
Kind: JOANNES SWARTS x CATHARINA VAN DE KOLK.
V iiii.PETRONELLA SELTEN x JOANNES RAIJMAKERS: Pag. 266.
V jjjj.JOANNA MARIA SELTEN x ARNOLDUS CENTEN: Pag. 267
Kind: MARIA CENTEN x JOANNES SCHIKS.
V kkkk.REGINA SELTEN x JOANNES GERRITS: Pag. 268
Kind: MARIA GERRITS x PETRUS BENS xx MARTINUS RAT.
Kind: WILHELMINA GERRITS x MARTINUS KLOMP.
V llll.THEODORA SELTEN x MARTINUS VAN DER HAGEN (z.v. V d): Pag. 269
Kind: THEODORA MARIA VAN DER HAGEN x GERARDUS DERKS
Kind: MARIA ANNA VAN DER HAGEN x CORNELIS BALTUSSEN
V mmmm.GERTRUDIS SELTEN x MARTINUS HERMENS: Pag. 269
Kind: MARIA ANNA HERMENS x WILLEM VAN DE LOOKANT.
V nnnn.ANNA SELTEN x JOANNES JACOBS: Pag. 270
Kind: JOANNA JACOBS x JOANNES VAN DIJK
V oooo.FRANCIEN SELTEN x PETRUS STOFFELEN: Pag. 271
Kind: REGINA JOANNA STOFFELEN x HENDRICUS THIJSSEN
Kind: ANTONIUS STOFFELEN x JACOBA VERDIJK
Kind: ANNA STOFFELEN x THEODORUS LAMBERTUS DERKS.
V pppp.REIJNERUS SELTEN x JOANNA DRIESSEN: Pag. 272
Kind: JOHANNES SELTEN x MARIA ANNA ROOIJENDIJK
Kind: PETRUS SELTEN x WILHELMINA MARIA LAARAKKERS
Kind: HENDRICUS SELTEN x GEERTRUI JILISSEN
17
Kind: HERMANUS SELTEN x ALLEGONDA JACOBA THOONEN.
V qqqq.CATHARINA PIEK x MARTINUS VAN DEN HOVEN: Pag. 273
V rrrr.WILHELMINA PIEK x ANTONIUS VERBERKT: Pag. 274
Kind: JOANNA MARIA VERBERKT x MARTINUS STIPHOUT.
V ssss.ANNA MARIA PIEK x GERARDUS BASTIAANS: Pag. 276
Kind: JOANNES BASTIAANS x MECHTILDIS DERIJCKX
V tttt.CATHARINA VAN TIENEN x JOANNES GERRITS VAN DIJK: pag. 276
Kind:JOANNES VAN DIJK x MARIA ANNA STORME.
Kind: ANNA VAN DIJK x MARTINUS MARTENS
Kind: GERTRUDIS VAN DIJK x JOANNES THEODORUS VAN DEN BERG
Kind: PETRUS VAN DIJK x ANNA MARIA NABUURS.
V uuuu.MARTINUS VAN TIENEN x JOANNA SCHRAVEN: Pag. 277
Kind: ANNA CATHARINA VAN TIENEN x ANTONIUS MOOREN
Kind: ANNA VAN TIENEN x MARTINUS VAN DEN EIJNDEN
Kind: JOANNES VAN TIENEN x WOLTERA DE WIT xx HUIBERDINA DE GROOT xxx ELISABETH
ELBERS.
V vvvv.REGINA VAN TIENEN x ARNOLDUS VERLI(E)NDEN: Pag. 278
Kind: MATTHIAS VERLINDEN x WILHELMINA SWARTS xx WILHELMINA NABUURS.
Kind: ANNA VERLINDEN x PETRUS NABUURS
Kind: MARIA VERLINDEN x ADRIANUS WILLEMS (V zzz en V pp).
V wwww.THEODORA MARIA VAN TIENEN x WILHELMUS WALTERUS WILLEMS (VAN
DER SLUIS): Pag. 282
Kind: JOANNES WILLEMS x ANNA CATHARINA VAN DEN HOOGEN
Kind: THEODORA WILLEMS x JOANNES VLOET
Kind: WILHELMINA WILLEMS x ANTONIUS VERSTRAATEN
Kind: HELENA WILLEMS x PETRUS JOANNES VAN DER HEIJ
Kind: EGBERDINA WILLEMS x MATTHIJS FLEUREN
Kind: MARIA ANNA WILLEMS x ARNOLDUS WILLEMS
Kind: PETRONELLA WILLEMS x MARTINUS VAN TIENEN
Kind: ANNA WILLEMS x ANTONIUS KLOMP
Kind: MARTINUS WILLEMS (SLUIS) x PETRONELLA JOSEMANDERS
BIJLAGEN: Pag. 286.
LEGENDA/VERKLARING VAN TERMEN, AFKORTINGEN EN TEKENS: Pag. 288.
GENEALOGISCHE PUBLICATIES VAN DE AUTEUR: Pag. 290.
HIERNA VOLGT DEEL II (apart document)
Enkele dagen na ondertekening (met handmerk) van deze acte (dd. 6.4.1728) als Schepen
Loco/plaatsvervangend Gesubstitueerd Scholtus/schout overlijdt Peter Jans Lange op 13.4.1728.
18
Op de volgende acht pagina’s 19 – 26 vindt u bovenstaande gehuwde nakomelingen
in schema terug.
Pag. 19: schema I: de gehuwde kinderen en kleinkinderen van Peter Jans Lange(n).
Pag. 20: schema III a: gehuwde nakomelingen van kleinkind Jacoba Gerrits.
Pag. 21: schema III c: gehuwde nakomelingen van kleinkind Gerarda Jans.
Pag. 22: schema III d: gehuwde nakomelingen van kleinkind Catharina Jans.
Pag. 23: schema III e: gehuwde nakomelingen van kleinkind Maria Jans.
Pag. 24: schema III f : gehuwde nakomelingen van kleinkind Peter Willems Lange(n).
Pag. 25: schema III g: gehuwde nakomelingen van kleinkind Jordanus Reijnen Selten.
Pag. 26: schema III h: gehuwde nakomelingen van kleinkind Catharina Reijnen Selten.
.*********************************************************************.
HUWELIJKSAANTEKENING VAN PETER JANS EN LUTGEN DERCX OP 11.5.1688 TE MILL.
11 Maij/mei contraxerunt matrimonium/trouwden Peter Jans et/en Lutgen Dercx coram testibus/in tegenwoordigheid van de getuigen Jenneken Blommers et/en Margaretha van Aken et pastore ut supra/en de pastoor, als
hierboven vermeld (is: Hermannus Josephus Tielen, kanunnik van de Norbertijnerabdij van Postel-Belgie).
19
20
21
22
Schema III d.
Volgende pagina: Schema III e.
23
24
25
26
27
DE FAMILIE LANGE, REEDS 328 JAAR
GEGOED IN DE KROMME(N)DIJK TE MILL
Op pag. 34-36 vindt u 3 afdrukken uit kadastrale kaart „De Bruggen“ (ca. 1825) van de Krommendijk in het
Hollanderbroek te Mill. Detailkaarten uit resp. 1840 en 1760 van de Krommendijkvindt u op pag. 29 en 31.
Het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa uit 1840 beschrijft het Hollanderbroek als een polder,
palende noord aan de Achterdijk tegen de gemeente Gassel en Beers en oost aan de Achterdijk tegen de
gemeente Haps aan; zuidelijk wordt hij begrensd door de straat of de weg van Mill naar Wanroij en westelijk
door de beek langs de Molenbrug en de Rooijendijk. In 1840 beslaat hij 629 bunders, 35 roeden en 52 el; er staan
78 huizen, waaronder 66 boerderijen. Het zomerpeil is 8 ellen en 5 palmen boven N.A.P.; de hoogte der dijken is
doorgaans 11 ellen, 7 palmen en 5 duim boven N.A.P. Reeds aan het einde van de 13e eeuw wordt deze polder,
die in oorsprong „Thonghelaerebroke“ heet, genoemd. Zeer waarschijnlijk is de naamsverwante invloed van
Hollanders, die op instigatie van Hollandse Heren hier gepolderd hebben. Vanaf 1282 is er nl. aanwijsbare
invloed van graaf Floris V van Holland en eind 1325 van Jan I van Amstel, een achterneef van Otto van Cuijk,
op de bezittingen van het nabijgelegen kasteel Tongelaer, dat vanouds aan de Heren van Cuijk toebehoorde.
Het Hollanderbroek heeft ca. 1320 reeds een eigen heemraadschap, bestuurd door een dijkgraaf en heemraden.
De Kromme(n)dijk, reeds vermeld in 1534, ontleent ongetwijfeld zijn naam aan de winkelhaak, die deze dijk
kenmerkt. De Krommendijk loopt op de lengte-as in ongeveer noordwestelijke richting tussen aan de
zuidoostkant de weg van Mill naar Beers en aan de noordwestkant de Vissteeg/Veesteeg. Westelijk/aan de
linkerkant van deze dijk ligt De Horst, oostelijk/aan de rechterkant de polder het Hollanderbroek. Men woont
„in“ de Krommendijk. Voor het Hollanderbroek is de Achterdijk de buitendijk (lopend vanaf kasteel Tongelaer
tot aan de kom van St. Hubert). De Voor(sten)dijk en de Krommendijk zijn binnendijken in deze polder. Aan
beide laatstgenoemde dijken zijn de boerderijen aan de noordzijde gesitueerd (in zekere zin van het dreigende
Maaswater uit gezien dus „buitendijks“ te noemen !)
Zie de hedendaagse luchtfoto in Deel II op pag. 5 en de kaart aldaar op pag. 97.
Omstreeks 1825 zijn alle boerderijen op het bovenste noordwestelijke lange gedeelte van de Krommendijk
eigendom van de familie Lange, respectievelijk van zuidwest naar noordwest: aan de rechterkant Jan Peters
Lange (nr. 492), aan de linkerkant Hendrik Peters Lange (nr. 620), dan aan de rechterhand Jan en Willem van der
Velden, de zonen van de beiden vroeg overleden Peternel Peters Lange en Jan van der Velden (nr. 470) en direct
noordelijk daarvan aan dezelfde zijde Willem Peters Lange (nr. 469).
Peternel Peters Lange (1784-1820; zie IV s), Hendrik Peters Lange (1786-1854; zie IV t), Willem Peters Lange
(1788-1847; zie IV u) en Jan Peters Lange (1790-1863; zie IV v) zijn allen kinderen van Peter Willems Lange
(1736-1816), die in 1783 huwt met Willemijn Hendriks Ermers (1747-1814). Zie sub III f.
Dit familiale grondbezit gaat terug tot vóór 1700, toen stamvader Peter Jans Lange(n) (1660-1728) in deze
omgeving gegoed was/raakte, enerzijds door zijn huwelijk met Luijtjen Dirckx in 1688, wier voorgeslacht reeds
enkele generaties in de Krommendijk gegoed was, anderzijds door grondaankopen in 1711 en later door hemzelf
en/of zijn kinderen.
Zie verderop sub I (vanaf pag. 48) en sub II a – II e (vanaf pag. 56) en hierna.
Op het korte horizontale gedeelte van de Krommendijk staat van links naar rechts in de eerste bocht aan de
rechterkant de boerderij van Cornelis van de Water (nr. 513), en in de volgende bocht respectievelijk die van
Gerardus van Hout (nr. 511) en weer van Cornelis van de Water (nr. 495). Cornelis van de Water (1771-1852) is
de schoonvader van Jan Peters Lange en aangetrouwd aan de Millse schoutenfamilie Verstraaten (zie
kwartierstaat (kw.st.) Van de Water sub IV v, nr. 2).
Tot op de dag van vandaag, dus al meer dan 3 eeuwen zijn familieleden Lange grondbezitter/ woonachtig in de
Krommendijk (in dialect: „dun Krommendiek“), hetgeen de inspiratie voor de titel van deze publicatie heeft
gegeven. In de hele 18-e eeuw ontbreekt in de Nassause Domeinarchieven de familienaam Lange(n) en heeft
men na het vermelden van de voornaam en het patroniem (bijv. Peter Janszoon) genoeg aan het toegevoegde
„aen/van (den) Crommendijck“. Blijkbaar was dit voldoende en had men geen behoefte aan het ook nog
gebruiken van de toen reeds in zwang zijnde familienaam Lange(n), die vanaf de eerste vermelding in 1673
(Tuenis Lange; zie Deel II achterin)/1707 (Jan Jans Lange) te Mill steeds meer gemeengoed werd…..
De www.dewoonomgeving.nl, later www.WatWasWaar.nl tonen ons het grondbezit ca. 1825 van de vier
kinderen van Peter Willems Lange in (de directe omgeving van) de Krommendijk:
28
Willem Peters Lange: de kadastrale nummers (zie de drie kaarten verderop pag. 34-36):
456: weiland 01:94:70 (resp. bunders/hectaren:roeden/aren:ellen/centiaren)
457: weiland 01:11:60
467: bouwland 03:00:90
468: tuin 00.09:00
469: huis, schuren, erf 00.05:48
610: bouwland 01:83:20 (gelegen in linkerhoek Krommendijk-Vissteeg)
Totaal: 08:04:88 hectare. Zie ook de foto van deze boerderij in Deel II sub VI.B.2
Jan en Willem van der Velden (zonen van Peternel Peters Lange): de kadastrale nummers:
470: huis, schuur en erf 00.16:20
472: weiland 00.17:80
477: weiland 00.31:70
487: weiland 00.46:60
616: bouwland 01:38:70
Totaal: 06:01.20 hectare
471: tuin 00.11:20
473: bouwland 02:03:30.
486: bouwland 00.79:70
493: bouwland 00.56:00
Hendrik Peters Lange: de kadastrale nummers:
461: weiland 00.25:90
462: bouwland 00.42:20
463: bouwland 00.25:10
464: bouwland 01:15:40 (461-464 vanaf de hoek Krommendijk-Vissteeg in oostelijke richting).
494: bouwland 00.63:70
619: tuin 00.03:30
620: huis, schuur, erf 00.07:77
621: bouwland 01:28:80
Totaal: 04:11.87 hectare.
Jan Peters Lange: de kadastrale nummers:
488: weiland 00.56.80
490: schuur 00.01.28
492: huis en erf 00.03.42
Totaal: 02:53:30 hectare. Zie ook hieronder.
489: bouwland 01.:17:10
491: tuin 00.74:70
Het totale bezit van de vier kinderen Lange in de Krommendijk bedraagt: 20:71:25 hectare.
Jan Peters Lange erft uit de boedel van zijn ouders van moederskant in 1819 de boerderij te St. Hubert in het
Ven (later: De Koekkoek). Het betreft zeer waarschijnlijk het huis, waar ook zijn moeder in 1747 geboren is (zie
sub III f). Deze boerderij is nog steeds in het bezit van nakomelingen van Jan Peters Lange (zie Deel II,
VI.C.11.3.2 en op pag. 4-5 aldaar). Het gaat om de kadastrale nummers:
691: bouwland 00.95.60
692: tuin 00.05.60
693: huis en erf 00.07.20
694: tuin 00.04.00
732: weiland 00.43.40
733: bouwland 00.62.40 (nrs. 732 en 733 zijn nog steeds bekend onder het toponiem Kievitskamp).
Totaal: 02.18.20 hectare. Zie de kaart op pagina 37
Cornelis van de Water (de schoonvader van Jan Peters Lange): de kadastrale nummers:
434: weiland 00.25:70
436: huis 00.00:67
450: bouwland 00.38:45
474: bouwland 00.89:8
476: bouwland 00.30:50
496: bouwland 02:25:40
512: bouwland 01:23.00
514: tuin 00. 25:10
570: bouwland 00.47:70
593: bouwland 00.80:35
Totaal: 10:46:24 hectare
435: bouwland 00.28:50
449: onbekend 00.11:20
458: onbekend 00.38:60
475: weiland 00.34:50
495: huis, schuur, erf 00.05:74
497: weiland 01:10:10
513: huis, schuur, erf 00.10:43
515: tuin 00.17:60
590: weiland 00.21:50
622: bouwland: 01:01:40
Grondbezit en -verwerving in de 17e en 18e eeuw.
In mei 1688 trouwt Peter Jans Lange(n) met Luijtjen Dircx, wier „roots“ in de Krommendijk liggen.
Haar vader Dirck Willems, ca. 1656 gehuwd met Truijtjen Aerts Pruijt, is gegoed in de Krommendijk en sterft
daar volgens het Dodenboek van Mill in 1681
29
Detail van een kaart van het Hollanderbroek uit ca. 1840. Afgebeeld v.l.n.r. boerderijen van Willem Peters
Lange (nr. 892), kinderen Van der Velden-Lange (nr. 470), Hendrik (nr. 893) en Jan Peters Lange (nr. 872). Op
deze kaart zijn niet alle kavelnrs. gelijk aan die van de kaarten uit ca. 1825 (zie pag. 34-36). Bij de rode X-tekens
is een overgang/heul getekend in de onder de dijk doorlopende Krommendijk Sloot (blauwe lijn).
.****************************************.
Haar grootvader Willem Thijssen, vóór 1613 gehuwd met Luijtken, is sinds 27.2.1613 gegoed met een hofstad
met ca. 4 morgen land in de Krommendijk en ca. 4 hond land aan de Vissteeg (ORA 552).
Hij wordt in 1650 belast voor 13 morgen land, deels in/aan de Krommendijk, Vissteeg en Rooijendijk.
Haar overgrootmoeder Jenneke, in 1613 weduwe van Matthijs Willems Willems, is (waarschijnlijk ook reeds
sinds enkele generaties) gegoed in de nabijgelegen Rodedijk/Rooijendijk. Zie pagina 49 e.v.
Waar Peter Jans Lange(n) en zijn vrouw van 1688 tot 1711 wonen is onbekend, maar waarschijnlijk aan de
Krommendijk. Bij de boedelscheiding in 1744 is daar immers sprake van twee boerderijen met ieder drie morgen
land. Een van die boerderijen is gekocht in 1711. Op de andere kunnen ze dan vanaf 1688 gewoond hebben,
misschien zijnde het huis, waar Luijtjen‟s (groot)ouders in gewoond hebben. Ook kan die boerderij toebehoord
hebben aan Jan Jans Lange(n), welke na diens dood ca. 1729 aan het totale familiegoed is toegevoegd.
In het Rechterlijk Archief van Mill en in het Archief van de Nassause Domeinraad vinden we:
(zie voor meer details sub I en II a - II e)
ORA Mill 546 dd. 7.2.1711 (zie Dl. II, pag.103) kopen Peter Jans (Lange) en Luijtjen Dircx voor 613 gld. van
Ruth Jansen en (huw. Mill 1680) Jenneke Hendriks (Aerts ?) een huis, hof en schuur in de Crommendijk met
derden halve morgen land, belast met 15 vaten rogge aan het Gasthuis te Grave. Zij blijven 413 gld. aan
verkopers schuldig.
In de nabijheid van waar Ruth Janssen gegoed is, is in 1707 nabij de Vaerdijk sprake van het toponiem „de lange
camp“, hetgeen de naamgeving van de familie kan verklaren.
ND 10095 (cijnzen Land van Cuijk) meldt vanaf 1711 „Peter Jansen van/aen de Crommendijck“; verwezen
wordt naar folio 137 van ND 10093, waar Ruth Jansen en Jan Fransen als cijnsplichtig genoemd worden. Het
betreft hier de hofstad aan de Crommendijk, waar vóór 1640 Hendrik Aerts x Geritje eigenaar van zijn, en
waarvan in 1658 Andries Jans de Swart en in 1663 Geritje Hermens de cijns van overnemen.
PM. ORA Mill 541 dd. 22.5.1648: Roelof Cornelissen (van den Berg) x Lijske verkopen aan Hendrik Aerts x
Geertke een huis, schuur, hof, bouw-, wei- en hooiland (cijnsvrij) aan de Crommendijk en de Vuijterdijk, de
30
comparanten aangestorven van Hermen Gerits x Deriske. Dd. 15.2.1645 kopen Roelof en Lijske van Jutke
Peeters, wed. van Peter Peters van Sambeeck, e.a. huis, schuur en 4 en halve morgen bouw- en weiland, bel.
Hendrik Aerts, Andries de Swart, Peter Aerts, de Crommen-, Voorsten- en Meulendijk, belast met 5 malder
rogge aan de Capelaanschap van Mill en 2 gld. en 15 st. aan de heer van het land. Hendrick Aerts overlijdt vóór
23.3.1662.
Van 1711 tot 1725 is consequent sprake van Peter Janssen aen Crommendijck. De cijns bedraagt over dit goed
steeds 00.18.06.
ORA Mill 547 dd. 31.5.1726 kopen Peter Jans Langen en Lutjen Dircx van familieleden Van Stockheim ca. drie
morgen bouw- en weiland aan de Crommendijk.
In de periode 1728-1736 meldt ND 10096 (cijnzen Land van Cuijk) onder Mill:Derck Peters aen den
Crommendijck, belast voor goed afkomstig van Merij Dercx (ND 10093 folio 164) voor 00.08.09. Derck Peters
aen den Crommendijck voor goed afkomstig van Hester Maria van Stockheim (aankoop dd. 31.5.1726), belast
voor 00.07.09. Willem Peters aen den Crommendijck van Peter Jans aen Crommendijck (cfr. ND 10093 folio
137), belast voor 00.18.06.
ORA Mill 548 dd. 7.8.1741 kopen Dirck Peters Lange(n) en zijn vrouw Peerke Reijnen voor 320,- van Ds. Van
Lamsweerde een hollandse morgen bouw- (voorheen wei)land aan de Crommendijk, bel. west de Veesteeg, zuid
de Crommendijk, oost Gerrit Schraven, noord Jan Hermens (zie II b).
ORA Mill 561 dd. 15.7.1744 bij de erfmaegescheid tussen de vijf kinderen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen
Dirckx zijn er twee loten met onroerend goed. De twee loten, die buiten het onroerend goed vallen, krijgen ieder
325 gld. uitbetaald, nl. Jenneke Peters Lange (II a) en Maria Peters Lange (II c).
Verdeeld worden in lot 1 huis en anderhalve hollandse morgen aangelegen bouw- en weiland, belast met 15
vaten rogge aan het Gasthuis te Grave en 19 st. aan het Comptoir te Grave met recht van overpad over de erven
van Willem en Reijn Jordens (dat is het in 1711 gekochte). Verder 1 morgen bouw- en weiland aan de Veesteeg,
bel(endend) Jan Hermens; tenslotte wordt gedeeld met lot 2 de helft van 1 hollandse morgen hooiland aan de
Veesteeg naast de wetering. Dit lot valt toe aan Dirck Peters Lange (II b).
Lot 2 krijgt huis en schuur en drie hollandse morgen bouw- en weiland, bel. heer Vincent van Turenhout en Jan
Hermens, belast met 16 st. en 8 penningen aan het Comptoir te Grave; verder de helft van de onder lot 1
voornoemde 1 hollandse morgen hooiland aan de Veesteeg naast de wetering, bel. Theunis Nelissen en Dirck
Peters Jansen. Dit lot valt toe aan Willem Peters Lange(n) (II d) en diens zwager Reijn Jordens, die met de dan
overleden Catharina Peters (Lange) (II e) gehuwd is. Totaal dus twee boerderijen met zes en halve morgen land.
Zie copie van de ondertekenaars van deze erfmaegescheid op pagina 31.
ORA Mill 567 dd. 27.11.1747/549 dd. 20.12.1747 kopen Willem Peters Lange(n) x Petronella Jordens en zijn
zwager Reijn Jordens ieder voor de helft van Christiaan Driessen en Maria Hermens vier en halve hond land (ca.
6750 m2) voor 200,-. Zie II d.
ORA Mill 570 dd. 5.7.1776/ 550 dd. 31.7.1776: Jan Peter Jacobs x Maria Peters (zie II c), Jan Rijnen x
Thomaske Hermens, Mechel Raijmakers, wed. Rijn Rijnen (zie III g), Anthoon Rijnen x Joanna Maria Kempen,
Jorden Reijnen x Reijntje Rijnen (zie III g), Arnoldus Peters x Joanna Rijnen, Thijs Jans x Gertruijd Rijnen (zie
IV h), Agnes Rijnen, meerderj. dochter, Peter Kerstens Piek x Catharina Rijnen (zie III h) verkopen in een
onverbrekelijke erfkoop uit de hand aan Petronella Jordens, wed. van Willem Peter Janssen (Lange) (zie II d) de
navolgende onroerende goederen onder Mill in Hollanderbroek: (1) 5/6 deel van huis, schuur, bakoven, moeshof
en anderhalve morgen bouwland, bel. oost Krommendijk, west Zijne Hoogheid, zuid Anthony Verstraaten,
noord juffrouw Van Turenhout, jaarlijks belast met 15 vaten rogge aan het Gasthuis te Grave (is lot 1 hierboven)
en 18 en half stuiver aan het Comptoir van Zijne Hoogheid te Grave; (2) 5/6 deel van anderhalve morgen
bouwland, bel. zuid Gerrit Schraven, verder de gemene straat, belast voor 5/6 van 15 stuivers en 6 duiten aan
Comptoir te Grave; (3) 5/6 deel van bouw- en weiland, bel. oost Zijne Hoogheid, zuid erfgen. van Jan Hermens,
noord de Veesteeg, belast met 5/6 van 9 en half stuiver aan het Comptoir te Grave; (4) 5/6 van stuk weiland, bel.
oost de wetering, west de koopster, zuid de Veesteeg, noord Jan Diependaal. Totale koopsom is 1250,-. Plus:
273.8.12 voor de 15 vaten rogge; 19.5.6 tweederde voor de 18 en half stuiver cijns; 16.8.2 voor de 15 st. en 6
duiten cijns; 9.17.14 tweederde voor de 9 en half st. cijns maakt totaal 1569.0.3 eenderde.
Zeer waarschijnlijk is deze koop de verrekening van de erfenis van de zonder nageslacht overleden Dirck Peters
Lange x Peerke Reijnen (zie II b), welke laatste op 8.4.1776 overlijdt. Blijkens de acte hieronder dd. 12.1.1801
komt een groot deel van deze erfkoop in handen van de ongehuwde Jorden Willems Lange.
Zie copie van de ondertekenaars van deze acte op pag. 32.
31
De handtekeningen en -merken onder de erfdeling uit 1744.
Detail topografische kaart Nederambt van Cuijk dd. ca. 1760 met o.m. de Krommendijk (winkelhaak)
32
Handtekening/-merken van een deel der comparanten onder de acte ORA 550 (1776)
ORA Mill 550 dd. 16.7.1781 koopt Peerke Jordens, weduwe van Willem Peters Lange(n), van familieleden Van
Empel voor 1250,- (incl. 41 hoogen en 15 driekwart st. cijns totaal 1392.13.12) een huis, schuur, bakoven, put,
moeshof en zes morgen land, belendend Anthony Verstraaten, de wed. Steven Willems, de gemene straat en de
Brabantse Kampen. Belast met 15 driekwart stuiver aan het Comptoir te Grave.
Totaal is er dus in 1741, 1747 en 1781 nog ruim 8 morgen land verworven. Opgeteld met het bezit in 1744 (6 en
halve morgen land) komen we aan bijna 15 morgen land, die eind 18e eeuw eigendom van de familie Lange is.
In ND 10105 (1796-1805) wordt Aert Thijssen van Empel (cfr. ND 10093 folio 129) aangeslagen voor 00.15.08,
later „modo“ Peter Willems Lange (III f).
Idem worden Peter en Thijs Willems (Lange), gebroeders in de Crommendijck over het goed cfr. ND 10093
folio 164 aangeslagen voor 00.08.09. Later alleen Peter Willems. Zie sub II b.
ORA Mill 234 dd. 12.1.1801: Taxatie van goederen bij het overlijden van de ongehuwde Jorden Willems Lange
(II d.2): (1) huis, schuur, moeshof en 1 morgen bouwland, belendend weduwe C. (is Constantinus) Verstraaten,
de erfgen. van W. van Tuerenhout, Krommendijk en Domeingoederen, belast met 15 vat rogge aan het Gasthuis
te Grave (is lot 1 hierboven) t.w.v. 720,- min 328.2.8 (is 15 vat rogge) = 391.17.8; (2) een morgen bouwland,
bel. Veesteeg, Gerrit Schraven, Krommendijk, Cornelis Schraven, jaarlijks belast met 18 st. aan het Comptoir
van de Domeinen te Grave t.w.v. 225,- min 22.10 = 202.10; (3) anderhalve morgen bouw- en weiland, bel.
Cornelis Schraven, Veesteeg en Domeingoederen, belast met 9 en halve st. aan Comptoir Grave t.w.v. 125,- min
11.17.8 = 113.2.8; (4) een kwart morgen weiland bel. Veesteeg, de erfgen. van Jan Diependaal, de wetering en
Gerrit van der Aa t.w.v. 75,-; (5) de helft van huis, schuur, moeshof en anderhalve morgen bouw- en weiland,
bel.wed. C. Verstraaten, Jacob Stevens, Krommendijk en De Zes Morgen, belast met 14 en half st. p. Comptoir
Grave t.w.v. 315,- min 9.14 = 305.18.12; (6) een obligatie t.w.v. 50,- t.l.v. de gemeente Mill dd. 5.7.1795. Totale
waarde is 1138.8.12. Een aantal van deze goederen staat in relatie met de acte hierboven dd. 5.7.1776.
.*****************************.
33
KASTEEL ALDENDRIEL MILL
Woonplaats van de jonkers Van de Voort.
Getekend in 1743 door Jan de Beijer.
KASTEEL TONGELAER
op de grens van Gassel en Mill, belendend het
Hollanderbroek (13e-18e eeuw).
KASTEEL ALDENDRIEL
.**********************************.
Hierna volgen vier pagina‟s kadastrale kaarten ca. anno 1825.
Eerst drie kaarten van de omgeving Krommendijk te Mill.
Uit een kaart van het Hollanderbroek uit ca. 1840 (zie voor een detail op pag. 29) blijkt, dat onder de
Krommendijk, aan de zijde van De Horst, de zgn. Krommendijk Sloot loopt. Deze begint in het land op de
scheiding van kavelnrs. 566-588 (kaart 1; pag. 34), volgt de Krommendijk tot aan de Veesteeg, gaat dan
noordwaarts rechts van de Veesteeg door (kaart 2; pag. 35), om na kavelnr. 464 landinwaarts te lopen en na
kavelnr. 466 op de scheiding van kavelnrs. 457-458 (kaart 3; pag. 36) weer noordwaarts te buigen, verder
paralel aan de Veesteeg, tot ze uitmondt in de Wetering. O.m. ter hoogte van. de huizen van Willem (nr. 486) en
Hendrik Peters Lange (nr. 620) en van Cornelis v.d. Water (nr. 513) zijn er overgangen/ duikers/ heulen om de
sloot te kunnen oversteken. Ook zuidwaarts langs de Veesteeg loopt een sloot richting De Bruggen/de Rodedijk.
Op pag. 37 vindt u een hand-nagetekende kaart uit ca. 1825 van het Grootven te St. Hubert, waar Jan Peters
Lange gegoed is.
34
35
36
37
38
Richting kasteel Aldendriel
richting Voordijk
Kadastrale kaart Mill ca. 1825: heden ten dage hoek Looijerijstraat-Brandsestraat. De weg linksonder loopt
naar de provinciale weg Wanroij-Grave. Pastoor Barthold van der Voort richtte in 1656 een gedeelte van
kasteel Aldendriel in als schuurkerk. De vervallen Millse kerk (staande in het centrum op het oude kerkhof; zie
de afbeeldingen op pag. 144-145) was na 1648 geconfisceerd door een handvol protestanten. Conform
schepenacte dd. 14.3.1745 werd naast het onderstaande huis een schuurkerk gebouwd van 10 bij 20 meter groot;
dit gebouw stond voor 2/3 ten dienste van Millse, voor 1/3 ten dienste van St. Hubertse katholieken. Pastorie (nr.
816) en pastorietuin (nr. 817) waren omgracht en zijn ca. 1820 eigendom van de Roomsche Gemeente.
39
Artikel van Henk van de Weem over de Krommedijk in de column “Myllesheem” in het huis-aan-huis-blad “de
Koerier” te Mill c.a. dd. 20 januari 1988. Voor het stamhuis van de familie Van der Velden: zie Jan en Willem
van der Velden op de kaarten na pag. 34-36.
40
OP ZOEK NAAR DE GROOTOUDERS VAN
PETER JANS LANGE(N) VAN VADERSZIJDE
00. WILHELMUS/WILLEM JANS x CATHARINA/TRIEN/TRIJN(TJE) NN.
Omdat genealogie een speurtocht is vanuit het heden naar het verleden en dus een tegendraadse beweging
vertoont met de voortgaande lijn van de geschiedenis zelf (altijd vanuit een verleden via het heden naar de
toekomst), is het raadzaam eerst het sub 0 gestelde vanaf pagina 42 tot en met 47 te lezen.
Onderstaande is immers een poging tot reconstructie vanuit de doop- en huwelijksgetuigen betreffende Jan
Willems x Jenneke Jans (zie sub 0), vooropgesteld natuurlijk dat dit de ouders zijn van Peter Jans (Lange) (zie I).
Deze aanname is immers vooralsnog allerminst zeker. Zie de conclusie op pagina 47.
Gezien de vernoeming in 1662 van het kind Catharina van Jan Willems x Jenneke Jans (zie sub 0) kan de vrouw
van diens vader Willem Catharina heten; of deze identiek is aan de Trien Reijnen (wat in die tijd kan betekenen:
de dochter van Reijn of de vrouw van Reijn), die in 1660 als getuige bij de doop van Peter (onze (?) Peter Jans
Lange, zie sub I), de zoon van Jan Willems x Jenneke Jans genoemd wordt, is zeer de vraag.
Hierin en omdat het jongste kind van Peter Jans Lange ook Catharina (zie I) heet, ligt onze motivatie voor een
nader onderzoek naar een Willem Jans x Catharina NN. (00) als mogelijke ouders van Jan Willems x Jenneke
Jans (0).
We vinden in het Rechterlijk Archief van Mill drie acten van een Willem Jans, die in ieder geval vóór 1648
gehuwd is met Catharina.
Op 23.2.1651 verkoopt Lijske Reijnen, de dochter van Reijn Jans van den Heuvel x (vóór 1570) Lijske, en
weduwe van Dries Aerts (gehuwd met hem vóór 1608 en wonend te St. Hubert) aan Willem Jans x Catharina 1
morgen land in het Hollanderbroek, belendend de Achterdijk.
In een andere acte op gelijke datum wordt Willem Jans als momber/voogd genoemd van het dan nog ongehuwde
kind Catharina Driessen van Lijske Reijnen van den Heuvel en Dries Aerts.
Tenslotte worden Willem Jans x Catharina op 17.2.1659 als verkopende partij genoemd te Mill, samen met Peter
Hermens x (vóór 1630) Baetje, Jan Selen x (vóór 1639) Erke, Willem Selen x (vóór 1649) Geritje, Jan Selen x
Merrike en Aert Hendriks x Merrike; tesamen verkopen dezen aan Hendrik Aerts een huis en 4 morgen land in
het Hollanderbroek tussen Voor- en Achterdijk.
Het Archief van de Nassause Domeinraad (ND 10123; geldrenten van het kapittel van de St. Elisabethkerk te
Grave vanaf 1631 tot 1648) meldt, dat Willem Jans x Trijntje “modo”/in plaats van optreden voor Jan Peters x
vóór 1609 Segerke, die op hun beurt de cijns overnemen van Peter Willems x Heijl, en die weer van Trijn, de
weduwe van Peter Aelbers, wonende aan de Voordijk.
Het oudste Cijnsboek van Mill (ND 10091, ca. 1580-90 met lijsten van cijnsplichtigen, die teruggaan tot ca.
1500) maakt dit cijnsplichtige lijstje terug in de tijd: Jan Peters x Segerke, van Peter Willems x Heijlke, van Aert
Hermens x Weijndel, van Hermen Hendriks x Peterke.
In “Aantekeningen van de inkomsten van de Elisabethkerk te Grave” van Roeloff van Dael uit 1565 (RA Den
Bosch/Land van Cuijk toegangsnr. 7071, nr. 6 A en waar ND 10123 op voortborduurt) staat onder “Mill int
Broick”: uit erfenis Wolffs betaalt nu Peter Aelbers, nu Trijn zijn weduwe, nu Peter Willems.
ND 10093, folio 153 verso/achterzijde (vanaf ca. 1640) noemt Jan Peters x Segerke, van wie voor een hofstad in
de Voordijk in 1657 Willem Jans de cijns overneemt en in 1683 Thonis Thijssen.
Idem folio 153 recto/voorzijde is sprake van Dries Aerts wijf voor 1 morgen land in de Voordijk; Willem Jans
neemt (in 1651; zie boven) de cijns over, waarna Thonis Thijssen in 1683.
In 1695 en later (ND 10094) betaalt een/onze (?) Peter Jans (Lange ?) de cijns cfr. folio 153 van Tonis Tijssen.
ND 10126 (geldrenten altaren St. Elisabethkerk te Grave; datering onduidelijk: ca. 1680 ?) meldt tenslotte een
Peter Jans uit St. Hubert modo/in plaats van Willem Jans x Trijntje voor 15 stuivers ‟s jaars.
“Trien (de vrouw van) Teunis Thijssen” sterft te Mill op 6.11.1687. Op 22.12.1699 overlijdt te Mill Teunis
Thijssen. Te Mill en Wanroij vinden we in de periode 1657-1687 noch een huwelijk, noch dopen van kinderen
van een echtpaar Teunis Thijssen x Trien.
Het is niet uitgesloten, dat Trien x Willem Jans en Trien x Teunis Thijssen dezelfden zijn. Zo zou na de dood van
Willem Jans (vóór 1683, want dan neemt Thonis Thijssen de cijns over; zie boven) Trien met Teunis Tijssen
hertrouwd kunnen zijn. Het Trouw- en Dodenboek van Mill vertonen echter in 1682-84 beiden een hiaat, zodat
hierover geen uitsluitsel is te geven.
In ieder geval lijkt Teunis Thijssen na de dood van Trien in 1687 hertrouwd te zijn: op 28.5.1688 huwt hij te Mill
met Lijneken Jans. Lijntien Teunis Thijssen overlijdt te Mill op 14.8.1695. Zij maken een testament op de
41
langstlevende dd. 10.8.1695 (ORA Mill 555). Teunis “is gezond en wel te passe zijnde, gaande en onder de
mensen converserende, Lijneke krankelijk/bedlegerig”.
Op 22.3.1702 overlijdt te Mill Anneke Peters, vidua/weduwe van Teunis Tijssen. Zij zijn te Mill gehuwd op
4.3.1696, get. Dries Peters en Lijsbeth Ebben.
Zie ook de vermelding van (deze ?) Teunis Thijssen als getuige, wanneer een Jan Jans (Lange ?) te Mill in 1686
huwt met Aelken Kersten (zie sub 0, pag. 45).
Vanuit bovenstaande is mogelijk, dat Willem Jans x Catharina via vererving van de cijns zoon/ dochter/familie
zijn van Jan Peters x Segerke en van de hierboven ook genoemde Peter Willems x Heijl. Het blijft vooralsnog
tasten in duister…..
Wel is duidelijk, gezien het tijdsverloop, dat Willem Jans, tussen 1640 en 1650 gehuwd met Trien NN., in ieder
geval nooit de grootouders van Peter Jans (Lange) kunnen zijn.
Idem dito geldt ook een uitsluiting van een broer-relatie tussen beiden.
Niet uitgesloten is echter, dat de vader van Peter Jans Lange, die dan Jan Jans moet heten, een broer is van
Willem Jans, waardoor enige relatie tussen de hierboven steeds terugkerende Peter Jans in de cijnsregisters met
Willem Jans x Trien aannemelijk wordt.
Op 27.2.1667 is er een Jan Jans, gehuwd met Catharina ( zie de gemelde acte dd. die datum sub 0 en de
vernoeming van een dochter Catharina van Peter Jans Lange en Luijtjen Dirckx sub I) !
Maar evenzogoed verloopt een eventuele familierelatie via bovenstaande Trien NN (x Willem Jans xx (?) Teunis
Thijssen). Teveel vraagtekens en een doodlopend spoor dus !
Tenslotte meld ik nog een acte ORA Mill 541 dd. 3.2.1653/542 dd. 14.12.1671: Jan Jacobs x Jenneke, Tuenis
Jans (in 1671 x Stijntje), Leendert Reijnen x Judith, Thonis Hendrikx (Broeren) x (1649) Jenneke (Jans Pieck),
Jan Jans Jongeman (Pieck) (x Cuijk 27.9/19.10.1659 Maria Peters Reijnen op „t Rot xx Hilleke Thijssen) en
Merrike Jans, geassisteerd met Willem Jans (Pieck) hun momber dragen op aan Lijske Hermens, weduwe van
Hermen Peters (Sluijmers) te St. Hubert een perceel land in de Liespes. Dit zijn echter allemaal kinderen van
Jan Jans Pieck x Jenneke (zie kw.st. Pieck sub III h, nr. 32). Zie ook ORA Cuijk 406 dd. 27.7.1682.
******************************************.
RUINE VAN DE KAPEL O.L.V. TEN HOVE TE MILL, NABIJ DE WEEMHOF (15e e.) FOTO ca. 1975.
DE KAPEL IS NADIEN GERESTAUREERD TOT TROUWKAPEL. ZIE OOK DEEL II, PAGINA 102.
42
EEN ZOEKTOCHT NAAR DE OUDERS
VAN PETER JANS LANGE(N)
0. JOANNES/JAN WILLEMS (PETERS ?) x JOANNA/JENNEKE JANS (LANGE ?).
Joannes Willems en Joanna Jans kunnen (!) de ouders zijn van Peter Jans Lange(n) (I), waarmee dit Parenteel op
pag. 48 begint. Zij zijn geboren ca. 1625-30 en overleden (?) vóór 6.3.1678 (ORA Mill 542).
Zij huwen te Mill op 16.2.1659 (ondertrouw); getuigen zijn Bernaert Aerts, Jan Jacobs, Hendrick Jans en
Matthijs Jans. Zie voor de drie kinderen uit hun huwelijk geboren vanaf pag. 44.
Wat betreft de huwelijksgetuigen: een Hendrick Jans (Becker ?) wordt rond 1665 ook als koster/kerkmeester
genoemd en fungeert in het Doop- en Huwelijksboek van Mill meermalen (dus hier ook ?) als obligate getuige,
zonder familierelatie.
De andere huwelijksgetuige is Bennaert Aerts. Is hij dezelfde, die op 10.5.1645 samen met zijn broers Jan en
Claes Aerts (met als mombers (dit suggereert minderjarigheid !) Aert Hendriks en Alert Leenders) en zwager
Aert Joosten (x Pouwelke Aerts – waaruit een zoon Dirck – en xx Stijneke; allen kinderen van Aert Claessen x
Peterke) verkopende partij is van 1 morgen land in Hollanderbroek aan Geurt Dirkx Willems x Lijske, de
dochter van Jacob Jans Ermits Verbeeck x (vóór 1609) Barbara Reijnen Jans van den Heuvel ?. Of is hij de
Bennaert Aerts, vóór (ORA Mill 552) 16.7.1628/22.2.1630 gehuwd met Jenneke (Peters), die in 1628 als broer
heeft Arnt x Jenneke, en als zussen Lijske x Guert Michiels en Merike x Guert Elberts en dan door hen gegoed
wordt aan de Crommendijk ? Bennaert Aerts neemt in 1644 de cijns over van Adriaen Dericx x Bertke voor 2
morgen in de Boerstege (ND 10093).
Het Zielboek van het St. Catharinagilde te Mill (dit Zielboek bevat vanaf 1631 een chronologische reeks van
namen zonder datum; als achternaam van de vrouw wordt steeds de voornaam of de familienaam van de
echtgenoot genoemd; het is ca. 1780 overgeschreven door de toenmalige pastoor uit een niet meer bestaand
origineel; het Zielboek berust thans in de pastorie te Mill, en is in afdruk aanwezig in het BHIC/Rijksarchief te
Den Bosch; zie copie op pag. 67) noemt Jenneke Bernaerts; het Dodenboek van de parochie Mill noemt, de
chronologie van het Zielboek volgend, op 28.7.1661 echter Jenneke Peters. Bennaert Aerts overlijdt na1665 en
vóór 15.1.1668. De Inventarisatie van de Ambtman uit 1665 te Mill meldt: Leendert Bernts ( x Petronella Dercx;
get. bij de doop van hun dochter Metgen te Mill op 20.6.1660 is dan Lisbeth Willems) in plaats van Bernt Aerts.
En: Bernt Aerts, wonend op het goed van de weduwe Jacob Martens, hem generende/de kost verdienende met
een bouwerij met 2 paarden op gepacht land, belast met 4 kinderen.
.**************************.
ORA Mill 542 dd. 27.2.1667 compareren voor schepenen van Mill een Jan Willems x Jenneke met vele anderen
bij de verkoop aan Jan Willems Pieck x Jenneke Jordens voor 1600 gulden van een huis, schuur met 3 morgen
land aan de Achterdijk in St. Hubert. De wijze van vermelding der comparanten suggereert een staaksgewijze
vermelding in familierelaties. Na Jans Jans (overleden) x Merrike Cornelissen, met hun dochter Lijske Jans en
hun zoon Peter Jans, worden genoemd Jan Hendrikx x Merrij, Jan Willems x Jenneke en Jan Jans x Catharina.
**************************.
In Mill komen rond 1660 meerdere Jan Willems-en voor. In onderstaande onderscheid ik “onze” Jan Willems,
gehuwd met Jenneke Jans, van de andere contemporaine Jan Willems-en in Mill.
*Hij is eerstens niet te verwarren met Jan Willems (Craeck ?), de zoon van Willem Thijssen x (vóór 27.2.1613)
Luijtken, die vóór 11.11.1655 huwt met Weijndel Hendriks en een oom is van Luijtjen Dirckx (zie kw.st. Dirckx
sub I en Verbont sub V ss, nr. 62 en 63). Deze Jan Willems sterft tussen 28.3.1672 en 18.11.1679. Hij kan dan
eigenlijk alleen maar identiek zijn met de Jan Willems Craeck, die lid is van het St. Catharinagilde en te Mill
sterft op 10.3.1679. Op 3.1.1678 sterft te Mill (zijn zoon (?), die dan is geboren vóór 1656) “Willem Jans Craeck
in den Crommendijck”. ND 10093 meldt, dat Weijndel Jans modo in 1678 de cijns overneemt van Jan Willems,
die hem in 1656 overneemt van zijn vader Willem Thijssen x Luijtje. Een Wendel Hendriks sterft te Mill op
18.9.1693. Een Wendel Jans, die ook lid is van het Catharinagilde, sterft te Mill op 16.2.1690.
*Vervolgens ook niet met Jan Willems (Clingels), die vóór 1650 huwt met Aelken Dirricks en een zoon is van
Willem Thijssen alias Clingels x (vóór 15.3.1616) Anneke Gerrits, die een broer is van bovengenoemde Willem
Thijssen x Luijtken. Deze Jan Willems (Clingels) is dus een oomzegger van Willem Thijssen x Luijtken. Aelken
Jan Clingels is lid van het Catharinagilde en sterft te Mill op 4.9.1676.
Jan Willems Clingels hertrouwt met Jenneke: van hen wordt te Mill op 16.12.1679 een dochter Allegonda/Aeltje
gedoopt; op 27.9.1682 een zoon Joannes en waarschijnlijk ook van hen (hier worden de ouders Joannes Willems
x Joanna genoemd) op 19.3.1687 een zoon Antonius.
Op 22.12.1683 wordt te Mill gedoopt Maria, d.v. Peter Clingels x Elisabeth, get. Christiaen Ariens en Maria
43
Aben. Op 26.7.1685 wordt te Mill gedoopt Allegonda, d.v. Peter Jans x Elisabeth; get. Jan Willems en Marij
Aerts. Vermoedelijk is deze Peter Clingels, gezien de naam van dochter Aeltje en zijn patroniem Jans, een zoon
van Jan Willems Clingels x Aelke Dircx. Hij is dan geboren vóór 1656. Wrschl. is hij identiek aan Peter Jans
Heij x Lisbeth Gerrits (ORA Mill 555 dd. 25.6.1701), die in de Heij woont. Lieske Clingels overlijdt te Mill op
25.9.1721, Peter vóór 1717. ORA Mill 543 f. 100v. dd. 17.4.1704 .
Op 2.7.1684 wordt te Mill gedoopt Gijsbertus, z.v. Aert Clingels x Maria, get. Peter Bernts en Beatrix Aerts.
Deze Aert Clingels overlijdt te Mill op 17.10.1721. Daarna krijgen Aert Jans x Maria (wrschl. dezelfden als Aert
Clingels x Maria) nog verscheidene kinderen, zonder de toevoeging Clingels; hun kinderen Gijsbert en Meus
Aerts noemen zich later Heij (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nrs. 56-112-224 bij de fam. Van de Weem). Van
hun zoon Martinus Aerts noemen de kinderen Jan Martens en Aert Martens zich in 1751 (archief Ambtman Land
van Cuijk) nog Clingels.
Op 15.12.1684 wordt te Mill gedoopt Aelke, d.v. Gerard Jans (Heij) x Metje. Gerard, z.v. Jan Willems Clingels
x Aelke Dircx wordt te Mill gedoopt op 9.5.1656. ORA Mill 543 dd. 16.3.1690: Gerrit Jans Heij is momber van
de kinderen van zijn broer Marten Jans Heij x Jenneke Jans Dircx Hammen (eerder x Thonis Peters).
ORA Mill 542 dd. 24.2.1678 meldt nog een Dirck Jans Heij en zijn zussen Leijske en Rijckske.
*Evenmin is hij niet te verwarren met Jan Jans Willems in de Gagel, die te Mill overlijdt op 9.10.1674. Deze
Jan huwt ca. 1645 met Jenneke (Hoeck ?; zie kw.st. sub V gggg, nr. 80, waar in 1657 Jan Jans Willems de cijns
overneemt van Peter Jans Hoeck voor 2 hoeven in de Gagel). Zij overlijdt waarschijnlijk als Joanna Jans te Mill
op 30.1.1665 of op 10.3.1667. Als Jan Jans Willems in de Gagel hertrouwt hij te Mill op 3 (schepenen ORA 542
Mill)/(kerk)19/ 30.6.1667 met Beelke Thomassen, welke overlijdt te Mill op 7.6.1674 (niet te verwarren met
Beelke Thomassen van de Voort x Cornelis Peters van den Heuvel uit Haps). Beiden, Jan in de Gagel en Beelke
zijn lid van het Catharinagilde.
In de Inventarisatie van de Ambtman uit 1665 staat: Jan Jans Willems in de Gaegel hem generende met een
bouwerij met 2 peerden, belast met grote schulden en met 4-5 kinderen. Zie ook ORA Mill 542 dd. 31.3.1669.
*Ook is hij niet identiek met Jan Willems (op de Hoove), die te Mill overlijdt op 10.10.1664. Een Jenneke
(Willems) van/op de Ho(o)ve(n) overlijdt te Mill op 24.7.1663. Beiden zijn lid van het Catharinagilde.
*En tenslotte ook niet met Jan Willems (Pieck), de z.v. Willem Jans Pieck x Grietje Aerts, die te Mill op
16.11.1664 (get. Aert Willems (Pieck) en Rijn Jordens) huwt met Jenneke Jordens; zie zijn broer Peter Willems
Pieck en hun gezamenlijk voorgeslacht kw.st. Pieck sub III h, vanaf nr. 8. Er sterven in Mill op 19.4.1673 en op
26.8.1679 een Jan Willems Pieck (er is nl. te Mill ook nog een Jan Willems Pieck x Jaexcke Peters; zie ORA
LvCuijk 604 dd. 5.6.1682 ).
PM. Er zijn genealogen, die `onze` Jan Willems x Jenneke Jans identificeren met deze Jan Willems Pieck x
Jenneke Jordens, die dan diens tweede vrouw zou zijn. Een stimulans voor deze redenering is, dat uit dit
(tweede) huwelijk in 1668 een zoon Joannes geboren wordt, die dan kan figureren als de verder in het Millse
Doopboek niet gevonden Jan Jans Lange(n), welke toch ondubbelzinnig een broer is van Peter Jans Lange(n).
Complicerend in dit alles is, dat Jan Willems (Pieck) en Jenneke Jordens op 16.11.1664 huwen, terwijl Jan
Willems en Jenneke Jans op 1.12.1664 nog een kind (Joanna) krijgen. Tegen pleit verder, dat de hierboven
genoemde acte dd. 27.2.1667 hen duidelijk onderscheidt als verkopende en kopende partij. Een verder negatief
argument is tenslotte, dat bij de doopgetuigen bij de kinderen van Jan Willems (Pieck) x Jenneke Jordens steeds
duidelijke Pieck-aanverwanten genoemd worden en bij Jan Willems x Jenneke Jans niet. Zie pag. 45.
Als kinderen van Jan Willems Pieck x Jenneke Jordens vinden we te Mill gedoopt: op 22.12.1666 Jorden, get.
NN Willems en Maria Peters; op 10.5.1668 Joannes (x St. Anthonis 13.9.1685) Allegonda/Aelke Jans Hendriks;
wonend St. Anthonis), get. Lambert Willems (Pieck) en Lijske Willems; op 27.4.1670 Willemke, get. Rijn
Jordens, Hendrik Laurenssen, Elisabeth Willems en Lijske Jans; en tenslotte op 24.8.1672 Margarita (x vóór
1693 Claes Theunissen van Dijck; wonend te St. Hubert/Mill), get. Aert Jordens en Maria Aerts. Zie ORA 542
Mill dd. 19.5.1670 en 543 dd. 18.5.1700. De kinderen Joannes (geb. 1668) en Margarita (geb. 1672) noemen
zich ook Pieck.
*************************
In de Inventarisatie/cohiertaxatie vanwege de Ambtman van het Land van Cuijk uit 1665 worden te
Mill/Wanroij drie Jan Willems-en genoemd:
*Jan Willems met een bouwerij, 2 peertjens, 5 kinderen en grote schulden. Van Jan Willems x Weijndel
Hendricks zijn in de periode 1658-1665 te Mill 5 kinderen gedoopt. Echter: ze zijn reeds vóór 11.11.1655
gehuwd, zodat er voór 11.3.1656, wanneer het Millse Doopboek begint, er al kinderen van hen geboren kunnen
zijn. In dat geval zou hij ook de volgende Jan Willems kunnen zijn.
*Jan Willems met een bouwerij, 1 peertje, 8-9 “naeckte” kinderen, zeer miserabel levend.
*Jan Willems, op het goed van Roelof Jans wonend met bouwerij en peertje. Het gaat hier om Roelof Jans, onder
kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 144 genoemd. Deze is gevest te Wanroij en St. Hubert. Het betreft hier
44
waarschijnlijk een Jan Willems (Pieck ?), die te St. Hubert gevest is, gezien de belending aldaar.
Overigens: ongeveer de helft van alle aangeslagenen leeft in 1665 met (zeer) grote schulden, hetgeen de
deplorabele economische situatie van die tijd verraadt !
.***************************.
In het Zielboek van het St. Catharinagilde te Mill, opgericht in 1631, worden genoemd als lid “Jenneke Jans
Lange” (1721), “Peter Lange en Luitje de huisvr.” (resp. 1728 en 1727) (zie sub I) en “Jan Jans Lange”(1729).
Ook Catharina Jans (een zus ?) x Antonius Willems Pluck (zie pag. 44) zijn lid.
Dit suggereert, dat ook de ouders zelf lid van dit gilde zijn geweest. In het Zielboek van het Gilde vinden we dus
misschien een overlijden van “onze” Jan Willems ? Op 10.3.1679 wordt een Jan Willems vermeld, maar dit
moet Jan Willems x Weijndel Hendriks zijn (zie hierboven pag. 42). Op 19.1.1691 wordt nog een Jan Willems
genoemd, maar dit kan ook nog Jan Willems Clingels (zie hierboven, ook pag. 42) zijn. In ORA Mill 542 dd.
6.3.1678 vinden we in belending “de erfgenaemen van Jan Willems en Jenneke zijn huijsvrouw” naast Gerrit
Aben en de wetering/omgeving Achterdijk. Er is dus geen link naar het Catharinagilde.
*************************
Misschien is hij ook de Jan Willems, die op 8.6.1662 en in 1670 schepen is te Mill.
*************************
Gezien de overeenkomst bij de doopgetuigen (met name Neesken Jans, Merij Jans, Bennaert Aerts (zie pag. 42)
en Willemken Jacobs) tussen beider kinderen, lijkt er een familierelatie te zijn tussen Jan Willems en Jenneke
Jans en Marten Gerrits (in 1680: “van Kamelbergh”) en Theodora/Deriske Willems, welke laatsten te Mill op
12.10/ 2.11.1659 huwen (getuigen zijn Jan Willems (!), Jan Thonissen en Nelis Peters). Is deze Deriske Willems
een zus van “onze” Jan Willems ? Marten Gerrits op Kamerberch overlijdt in Mill op 30.6.1699 en is mogelijk
een zoon van Gerrit Peters van Kamelbergh, die als doopgetuige te Mill genoemd wordt op 5.10.1671. Een Peter
Gerits op Camelbergh overlijdt te Mill op 8.2.1681. Deriske Martens van Kamerbergh overlijdt na 31.1.1699.
Kam(m)erberch/Camelbergh ligt op de grens tussen Escharen en Mill.
************************
Intrigerend met betrekking tot de familienaam Lange(n) is verder, dat we te Wanroij in de periode 1600-1635
“den langen Jan Thonissen/Jan Thonissen de Lange” vinden en op 10.1.1661, eveneens te Wanroij een
testament van waarschijnlijk zijn blijkbaar kinderloze zoon Thonis Jans de Lange, die testeert aan al zijn, niet
met toenaam genoemde oomzeggers.
Jan Thonissen de Lange/in de wandeling genaamd “den langen Jan Thonissen” (overleden na 1634) is ca. 1590
gehuwd met Neeske (een dochter van Jan Dirckx x Aelke); Neeske is tussen 14.2.1624 en 26.3.1629 overleden.
Op 26.3.1629 worden te Wanroij als kinderen van Jan Thonissen de Lange genoemd: Eb Gerits xx Merij
(in 1621 is Eb Gerits nog gehuwd met waarschijnlijk (voor- ?) dochter Jenneke), Tuenis Tuenissen x Aelke,
Tuenis Jans (de Lange) x Enneke, Jan Jans Lemmen x Claesken, Jan Gerits x Grietje; misschien ook nog Jan
Jans Tuenissen x Jenneke, aan wie op 26.3.1629 de helft van de boerderij verkocht wordt; de andere helft is door
(de lange) Jan Thonissen reeds op 3.7.1607 aan de schoonzoon Eb Gerits verkocht voor 1000 Phil. gulden.
Een Jan Thonissen x Jenneke Jans laten te Mill op 13.7.1659 een dochter Aelke dopen; is hij een zoon van
bovengenoemde Tuenis Tuenissen x Aelke ? In de Veecijns uit ca. 1673 wordt te Mill/Wanroij een Tuenis
Lange genoemd. De aanwezigheid van een Theunis Jans en een Neeske Jans (1662) als doopgetuigen van de
kinderen van Jan Willems en Jenneke Jans kan een familieverband (via Jenneke Jans ? Is genoemde Tuenis
Lange dan een broer van haar ?) inhouden. Zie ook Deel II, pag. 107. Hypothetische afstammingslijn is dan:
I.Jan Thonissen de Lange/den langen Jan Thonissen x ca. 1580 NN xx ca. 1590 Neeske Jans Dircx.
II.Jan Jans Theunissen x vóór 1629 Jenneke.
III.Tuenis Jans (Lange; vermeld 1673)-Neeske Jans (beiden doopget.1662)-Jenneke Jans x 1659 Jan Willems.
IV.Jan- Jenneke- Peter Jans Lange x 1688 Luijtjen Dircx.
.*************************.
DE DRIE KINDEREN VAN JAN WILLEMS EN JENNEKE JANS, allen te Mill gedoopt, zijn:
1.PETRUS/PETER JANS, ged. 24.3.1660, getuigen (get.) zijn Jacob Peters en Trien Reijnen.
Hij zou de hieronder I genoemde Peter Jans Lange (pag. 48) kunnen (!) zijn.
2.CATHARINA/TRIENTJEN JANS, ged. 17.6.1662, get. Theunis Jans eius loco/in wiens plaats Hendrick Jans;
Neesken Jans eius loco Liske Willems.
Een Catharina/Trientien Jans huwt te Mill op 20.6.1694 met Antonius Willems (Pluck), get. Jan Jans (is haar
broer Jan Jans Lange ?; zie verderop) en Teunis Laurensen. Hij is gedoopt te Mill op 30.6.1656 als zoon van
Willem Theunissen Pluck en Judith Huijbers (zie sub II c). Uit hun huwelijk zijn te Mill geboren en gedoopt:
1.Wilhelmus, ged. 18.3.1695, get. Judt Willems (is: Judith Huiberts, weduwe van Willem Theunissen Pluck).
2.Joanna, ged. 8.1.1697, get. Aelen Jans (is (?): Alen Jans x Jan Jans (Lange); zie verderop).
Op 28.1.1697 overlijdt te Mill “Trientjen Teunissen in de Horst”. Zij is lid van het Catharinagilde.
Antonius Willems hertrouwt kort erna met Agnes NN. Uit dit 2e huwelijk zijn te Mill geboren en gedoopt:
45
1.Catharina, ged. 17.4.1698, get. Jenneke Jans (is de hier onder nr. 3 volgende Jenneke Jans, Trien haar zus ?).
2.Maria, ged. 2.2.1701, get. Enneke Aerts.
Theunis Willems overlijdt te Mill op 3.1.1714; het Zielboek van het Catharinagilde meldt hier Theunis Pluck.
3.JOANNA/JENNEKE JANS, ged. 1.12.1664, get. (grootvader ?) Willem Peters, Willemken Jacobs en Maria
Jans. Een Jenneke Jans wordt tussen 1690 en 1701 driemaal genoemd als doopgetuige bij de kinderen van Peter
Jans Lange en Luijtjen Dirck (zie sub I). Is zij ook identiek aan de hier onderstaande Jenneke Jans Lange ?
*************************
JENNEKE JANS LANGE wordt vermeld in het Zielboek van het Catharinagilde te Mill.
Het Dodenboek van de Parochie noemt echter, volgend de chronologie van het Zielboek, op 23.11.1721 een
Jenneke Reijnen en op 7.12.1721 een Jenneke Peters !
We weten niet, of Jenneke Jans Lange gehuwd is geweest. Waarschijnlijk niet, omdat het Zielboek bij een
getrouwde vrouw consequent de voor-/familienaam van de partner aanhoudt. Maar daarom is het ook niet
uitgesloten, dat met Jenneke Jans Lange de (tweede ?) vrouw van de hierna genoemde Jan Jans Lange(n)
bedoeld kan zijn, die van haar eigen dan Jenneke Peters of Reijnen heet.
Zulk een huwelijk is te Mill niet gevonden. Wel vinden we te Wanroij op 14.1.1714 een huwelijk van een
Joannes Jansen met Joanna Peters; get. Joannes Aerdts en Jorden Jans. Zie hieronder.
*************************
Tot zover loopt onze zoektocht naar een mogelijk ouderschap van Jan Willems en Jenneke Jans zonder al te
grote problemen.
“Complicerend” is evenwel het bestaan van een JOANNES/JAN JANS LANGE(N).
Van hem hebben we namelijk als zoon van Jan Willems x Jenneke Jans te Mill geen doop gevonden; is hij een
voor-kind uit een eerder huwelijk of elders gedoopt ?
Hierboven onder de PM. op pagina 43 bij Jan Willems Pieck x Jenneke Jordens hebben we reeds aangegeven,
waarom een zoonschap van Jan Jans Lange(n) van deze Jan Willems (Pieck) uit een vermeend tweede huwelijk
met Jenneke Jordens ons inziens zeker niet voor de hand ligt. De ultieme consequentie hiervan zou bovendien
ook zijn, dat alle Lange`s uiteindelijk eigenlijk Pieck-en zouden zijn !
In de periode 1707 tot 1715 treedt Jan Jans Lange(n) acht maal op (als borg) bij diverse verkopingen van
roerende goederen te Mill. Met hem komt te Mill voor het eerst op 29.4.1707 de familienaam Lange(n) in beeld.
Het gaat om deze acten:
*Op 29.4.1707 staan Jan Jans Lange en Jorden Jacobs op een uitverkoop te Mill borg voor Gerrit Heijndericks.
*Op 20.11.1708 koopt Jan Jans Lange op een uitverkoop te Mill een wan ter waarde van 0:4:0 en braken ter
waarde van 0:5:0. Voorts voor een niet verantwoord bedrag van 4:7:0.
*In 1708 staat Jan Jans Lange op een uitverkoop te Mill borg voor een sopketel ter waarde van 6:8:0 en een korte
kar ter waarde van 2:5:0. Verder voor een niet verantwoord bedrag ter waarde van 0:3:0.
*Op 26.3.1710 staat Jan Janss. Lange op een uitverkoop te Mill borg voor: een peert ter waarde van 58:10:0; een
korte kar ter waarde van 2:12:0; een lange kar ter waarde van 8:7:0 en een ploeg ter waarde van 8:1:0.
*Op 26.4.1710 staat Jan Jans Langen op een uitverkoop te Mill borg voor een maal ter waarde van 8:3:0 en een
peerdt ter waarde van 15:1:0.
*Op 13.4.1711 koopt Jan Jans Lange op een uitverkoop te Mill twee leere ter waarde van 0:2:0.
*Op 15.2.1714 koopt Jan Jans L:(ange) op een uitverkoop te Mill turffleere ter waarde van 0:4:0.
*Op 15.3.1715 staat Jan Jans Lange op een uitverkoop te Mill borg voor een partij stro ter waarde van 2:12:0.
Jan Jans Lange wordt vermeld in het Zielboek van het Catharinagilde (zie pag. 67). Aangezien het Dodenboek
te Mill van 10.8.1728 tot 3.3.1734 een hiaat heeft, is zijn sterfdatum in de loop van het jaar 1729 (hij staat vijf
namen verder in het Zielboek dan Peter Jansen (Lange), die op 13.4.1728 overlijdt te Mill).
We weten niet zeker, of hij gehuwd is geweest. Zie het hierboven bij Jenneke Jans Lange gestelde.
Een ander gegeven is echter het volgende: bij de doop van de dochter Maria van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen
Dirckx in 1695 (zie I) fungeert als getuige een Alen Jans. We vonden deze losse einden:
*Te Mill wordt gedoopt op 26.11.1684: Catharina, dochter van Jan Jans en Aelen Jans, getuigen zijn Jacob Jans
en Jenneke Jans.
*Op 24.2.1686 huwt te Mill een Jan Jans met Alen/Aelken Kersten, getuigen zijn Wilhelmus Thijssen en
Antonius Thijssen (is deze laatste dezelfde als gehuwd met Trien NN., welke overlijden te Mill resp.
op 22.12.1699 en 9.11.1687 ?; zie sub 00).
*Na deze huwelijksdatum van Jan Jans x Aelken Kersten in 1686 worden nog de drie volgende kinderen gedoopt
te Mill, met als vermelding van de ouders: Jan Jans en Aelen (zonder patroniem !):
1.Theodora, ged. 8.11.1686, get. Maria Huberts.
46
2.Joanna, ged. 21.12.1686 (!), get. Maria Bernaerts (gezien de korte opeenvolging in de tijd kan het hier niet om
hetzelfde ouderpaar gaan !)
3.Theodora, ged. 5.7.1691, get. Lutje Peters (kan zijn: Lu(ij)tje, de vrouw van Peter Jans Lange).
*Het is dus niet duidelijk, welke van deze drie bovenstaande kinderen misschien ook wel een kind is van Jan
Jans x Aelen Jans, die reeds op 26.11.1684 een kind Catharina krijgen !
*Een Aeleken Jans overlijdt te Mill op 24.9.1684; een Alen Jans overlijdt te Mill op 28.1.1709.
*Een Joanna/Jenneke Reijnen of Peters zijn te Mill resp.overleden op 23.11.1721 en op 7.12.1721 en staan in
het Zielboek van het Catharinagilde dan (?) vermeld als Jenneke (de vrouw van Jan) Jans Lange (zie pag. 45).
*Te Wanroij vinden we op 14.1.1714 wel een huwelijk van een Joannes Jansen en Joanna Peters, get. Joannes
Aerdts en Jorden Jans. Deze getuigen wijzen niet naar een familierelatie met bovenstaanden (eerder: Muijen).
Te Mill en Wanroij zijn geen kinderen gevonden, geboren uit dit huwelijk van Joannes Jansen en Joanna Peters.
*Zijn bovengenoemde Theodora en Catharina Jans (kinderen van Jan Jans x Aelen) identiek met de
hieronderstaanden ? We vinden nl.:
-Een THEODORA JANS huwt te Mill op 24.5.1724 met WILHELMUS/WILLEM WOUTERS, get. Hendricus
Jans en Maria Jans. Hieruit is geen nageslacht te Mill/Wanroij gevonden.
-Een CATHARINA JANS huwt te Mill op 20.11.1712 met ANTONIUS/THEUNIS THIJSSEN, get. Willem
Aben en Theodora Jans. Kinderen uit dit huwelijk geboren en te Mill gedoopt:
1.Matthias, ged. 2.12.1713, get. Thijs Theunissen (is de vader van Theunis Thijssen) en Allegonda (Alen !) Jans.
2.Joannes, ged. 17.11.1715, get. Lientje Jans.
Op 25.1.1716 overlijdt te Mill Catharina Jans. Zij is met haar man lid van het Catharinagilde. Antonius Thijssen
(hij is gedoopt te Mill op 3.2.1692 en overlijdt er op 15.6.1760) hertrouwt te Mill op 1.5.1717 in 4e graad
verwantschap met Maria Aerts Lucassen (zij overlijdt te Mill op 10.1.1771; is lid van het Catharinagilde en d.v.
Aert Lucas Thijssen x Mill 29.11.1667 Ebke Peters), get. Willem Thijssen en Peter Aben. Het huwelijkscontract
voor notaris de Haen dd. 15.4.1717 noemt als mombers over de 2 voorkinderen grootvader Thijs Theunissen en
Peter Jans en Jan Jans als bloedomen. Deze Peter en Jan Jans lijken dus 2 broers van Catharina Jans te zijn,
hetgeen een evt. vaderschap van Jan Jans Lange ontkracht. Maar de doopget. van de 2 kinderen, Alen Jans en
Lientje (= Luijtjen ?) Jans kunnen de vrouwen van de 2 bloedomen Peter en Jan Jans zijn, en dan kan het zomaar
zijn, dat not. De Haen inzake Jans Jans (Lange) wellicht toch grootvader had moeten schrijven en alleen Peter
Jans (Lange) als de bloedoom ? De bloedomen Jacob en Derck Jans van de Biesen staan als momber Maria Aerts
(Lucassen) bij..12.1675 ORA Mill 542 dd. 29.12.1675.
Zie voor Theunis Thijsen en zijn voorgeslacht: kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 12 en 13.
Uit dit tweede huwelijk zijn geboren en te Mill gedoopt:
1.Wilhelmus, ged. 11.4.1718, get. Jacob Jans en Lintie Willems.
2.Arnoldus, ged. 18.3.1721, get. Joannes Theunissen. Zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 6.
3.Willibrordus, ged. 27.7.1723, get. Deriske Hendriks en Peter Arts.
4.Catharina, ged. 29.12.1725, get. Petrus Jans en Maria Thijssen.
5.Petrus, ged. 26.9.1728, get. Geurt Jans en Hendrica Peters.
6.Reijnerus, ged. op dezelfde dag, get. Antonius Meuwsen en Petronella Reijnen.
7.Petrus, ged. 5.7.1731, get. Gangericus Jans en Hendrica Peters.
Om uit dit alles harde conclusies te kunnen trekken, overheersen m.i. teveel de vraagtekens ! Er zijn te Mill dan
ook geen echt nawijsbare nakomelingen van (kinderen van ) Jan Jans Lange(n) gevonden.
*************************.
Tenslotte is er de (on)mogelijkheid, dat de in het Zielboek genoemde Jan Jans Lange en Jenneke (geboren
Peters/Reijnen ?) Jans Lange de ouders zijn van Peter Jans Lange. Zij zijn dan wel onwaarschijnlijk oud
geworden (90-100 jaar); te Mill zijn vanaf 1656 ook geen kinderen van een dergelijk echtpaar gevonden.
*************************.
En dan is er nog dit: ORA Mill 7011 Dorpsbestuur Mill, 1535-1810: Memoriael van het Hoovtgelt tot Mill 1742.
Het geeft de inhoud weer “van het oudste kohier, dat tot ons gekomen is, vermeldende de boerderijen onder Mill
en hun eigenaren omstreeks 1740: Dit Boek vernuwt uijt den Register van de verpondinghe wegens de Erven,
onder Mill gelegen en tot Zeelant, Uden en Boekel, sijn toebehoorende, waar van alle Jaar moet betaalt worden,
twee gulden per morgen aan de gemeente van Mill, gepasseert den 8 april 1742. Ter presentie van Jan Peters
Diependaal, Ariaan Jans Kempen ende Peter van den Heuvel, schepenen tot Mill.
1. in de ses mergen bij de oude beurg. Eenen halven mergen, toebehoorende de weduwe Gerrit Huijbers; 2.
benefens de vrij mergen, Eenen mergen toebehoorende Ludert Engsen met sijn Consorten; 3. Klingelskamp te
samen 1 mergen, toebehoorende Jacob en Peter Braeningen; 4. het vaarske toebehoorende Willem Aerts, groot
halven mergen; 5. in Griet Zeelen hoeven, Eenen mergen toebehoorende Jan Geurts; 6. in de zes mergen aan de
oude beurigt. Een halven mergen, toebehoorende Thonij Jansse; 7. in de Rouwhoeven. Eenen mergen
toebehoorende Hendrick Wilbers Kuijper; 8. in de ses mergen, agter Jacob Speulmans . Een verdel,
toebehoorende Jan Martens; 9. in Griet Zeelen hoeven. Eenen mergen, toebehoorende, Klaas Wolters; 10. in De
47
ses mergen, aan de oude beurigt. Eenen mergen, toebehoorende Peter Jan Willems; 11. in de zes mergen, aan
de oude beurigt. Eenen halven mergen, toebehoorende Jan van Osch ; 12. in de Drie mergen aan de Veessteegh.
Eenen mergen, toebehoorende Mijn Heer Doovens; 13. beneffens de twee geswaij. Eenen mergen, toebehorende
Jan Martens en mijn Heer Doovens; 14. in de vrij mergen. Eenen halven, toebehorende Hendricus Beckers
(1728); 15. in de vrij mergen, en nogh halven mergen aan de oude beurigse vonder, toebehoorende Nelis Derix
en Hendricus Beckers”; enz. t.m. nr. 54. Betekent het woord “beurig (t)” brug ?
In diverse acten worden zowel de erfgenamen van Peter Jans Lange (1733) als diens kleinzoon Peter Willems
Langen (1803) belendend verklaard aan deze Zes Mergen, die liggen in de nabijheid van de Krommendijk, de
Cuijlen/ Cullenkamp en de Wetering. De onder 10. genoemde Peter Jans Willems kan een hint geven, dat de
vader van Peter Jans Langre(n) inderdaad Jan Willems (x Jenneke Jans) is.
**********************************************.
Resumerend het sub 00. en 0. gestelde:
Een sluitend bewijs, waaruit een eenduidige aansluiting blijkt tussen de stamvader Peter Jans Lange(n) en het
voorgeslacht in de persoon van Jan Willems x Jenneke Jans hebben we tot nu toe in de archieven (nog) niet echt
gevonden. Evenmin is duidelijk, wat zijn relatie is met de onder 00 genoemde Willem Jans x Catharina; zijn
grootvader is laatstgenoemde in elk geval zeker niet, evenmin een oudere broer. Een (aangetrouwde) oom ?
Wat wel vaststaat is, dat de vader van Peter en Jan Jans Lange(n) Jan heet en dat de genealogie van de familie
Lange uit Mill pas echt aantoonbaar begint met het hierna, op pagina 48 onder I volgende.
Vermoed wordt, dat de familienaam Lange(n) zijdelings via de moeder van Peter Jans Lange, Jenneke Jans, de
kleindochter van Jan Thonissen de Lange/den langen Jan Thonissen, is overgegaan op haar kinderen Peter, Jan
en Jenneke Jans Lange(n). Zie de onderbouwing van deze hypothese in Deel II vanaf pag. 109.
.********************************************.
DE VERMOEDE BEGINSITUATIE:
I. THONIS, geb. ca. 1530.
II. DEN LANGEN JAN THONISSEN/JAN THONISSEN DE LANGE.
Geb. ca. 1560, overl. na 1634. Gegoed vóór 1604 aan de Helmont te Wanroij.
Huwt eerstens ca. 1585 NN/Claesken ? Ghieben ?,
waaruit kind Merij x vóór 3.7.1607 Eb Gerits.
Huwt tweedens ca. 1590-5 Neeske d.v. Jan Dircx x Aelke.
Zij overl. na 14.2.1624 en vóór 26.3.1629.
Maar wellicht is Neeske ca. 1585 eerstens gehuwd met ene Gerit NN,
waaruit dan geboren stiefzoon Eb Gerits.
Kinderen uit huwelijk met Neeske: Aelke, Thonis Jans de Lange, Jan (III), Claesken, Grietje,
III. JAN JANS THONISSEN, geb. ca. 1600, x vóór 1629 Jenneke.
Gegoed vanaf 1629 op de Helmont te Wanroij.
Kinderen: Tuenis (Jans Lange), Neeske, Jenneke (IV).
IV. JENNEKE JANS (LANGE), geb. ca. 1630, x 1659 Jan Willems
? Zoon van Willem Peters, doopget. in 1664, hetgeen aannemelijk maakt
de vernoeming van het kind Peter van Jan Willems ?
V. KINDEREN: (in willekeurige volgorde)
*JAN JANS LANGE(N) x 1686 (?) AELKEN JANS/KERSTEN.
*PETER JANS LANGE(N) x 1688 LUIJTJEN DIRCKX: zie sub I, volgende pagina.
*TRIENTJEN JANS x 1694 THEUNIS WILLEMS PLUCK (xx AGNES NN.).
*JENNEKE JANS LANGE.
48
DE STAMVADER EN STAMMOEDER
I. PETRUS/PETER JANS LANGE(N) x LUTILDIS/LUDOVICA/LUIJTJEN DIRCKX.
Hij kan (!) een zoon zijn van Joannes/Jan Willems en Joanna/Jenneke Jans (Lange ?) en is dan te Mill gedoopt
op 24.3.1660, getuigen (get.) zijn Jacob Peters en Trien Reijnen. Zie pag. 44.
Hij heeft een broer Jan Jans Lange(n) en (misschien) als zussen Jenneke Jans Lange en Catharina Jans (zie pag.
44-46). Hun vader is in elk geval Jan NN.
Als “Petrus Jansen” overlijdt hij te Mill op 13.4.1728. Hij is landbouwer in de Krommendijk.Vanaf 19.10.1717
tot aan zijn dood is hij schepen van Mill. Hij kan niet schrijven. Zie pag. 17 en in Deel II, pag. 102.
Hij huwt te Mill op 11.5.1688 met LUTILDIS/LUDOVICA/LU(IJ)TJEN/LUTGEN DIRCKX, get. zijn
Jenneke Blommers en Margaretha van Aken. Zie de copie hiervan op pagina 18.
Jenneke (Jacobs) Blommers is tot ca. 1700 een frequent voorkomende huwelijksgetuige, zonder enige
familierelatie dus. Hetzelfde geldt min of meer ook voor Margaretha van Aken.
“Peter Lange en Luitje de huisvr” (Zielboek) zijn lid van het Millse Catharinagilde (zie pag. 67).
In 1693 is Luijtjen Peters lid van de Rozenkrans te Mill.
ORA Mill 546 dd. 7.2.1711 kopen Peter Jansen en Luijtje Derx van Ruth Jansen en (huwelijk Mill 7/22.7.1680)
Jenneke Hendrikx een huis, schuur en hof aan de Krommendijk te Mill met ca. derden halve morgen land voor
613,- bel. Geurt (Hendriks) Ermers van den Hoven, Thonis Hendriks,„s Koninx erf en de Krommendijk. De cijns
is 15 vat rogge aan het Gasthuis te Grave en 17 en halve st. cijns aan de Heer van het land en de verplichting de
Moolendijk schouwbaar te houden. Cfr. pag. 4-5 m.b.t. de link met “de lange camp” aan de Vaerdijk.
ND 10095 meldt van 1711-1725 Peter Jansen aen Crommendijck als cijnsplichtig voor dit goed à 00.18.06. Vóór
1711 is Ruth Jansen daarvoor aansprakelijk. Zie pag. 18. Zie acte: Deel II op pag. 102.
ORA Mill 566/547 dd.20.4/31.5.1726 kopen Peter Jans Langen en Lutjen Dircx van Anthony van Hemert x (vóór
1723) Baldina Mechteld van Stockheim en van Theodorus van Hoogstraten x Hester Maria van Stockheim ca. 3
morgen bouw- en weiland aan de Crommendijk voor een bedrag van 340 gulden en 41 en halve hoogen: totaal
incl. 475.3.12., bel. Jacob Alberts, Peter Peters Driessen, Theunis Willems Hofmans en de gemene straat. Belast
met 7 st. en 12 penn. thijns aan de Heer van het land. (20.4.1726) Afgehangen van 800 gulden en gelopen op 340
gulden, gemijnd bij Anthonij Verstraaten, doet 25 hogen en een vierdedeel lijcoop, geeft zijn voorhogen over,
Anthonij van Hemert doet 5 hogen, Anthonij Verstraaten doet nog 1 hoog. Aert Dirkx Vos doet 5 en nog 5 hogen.
Peter Jans (Lange) nog een 1/2 hoog, is bij het uitbranden van de kaarsen aan dezelve gebleven, stelt tot borgen
Jacob Aalberts en Willem Peters.
In de periode van 1711-1722 treedt Peter Jans Lange(n) 5 maal op (als borg) bij verkopingen te Mill. Zijn broer
Jan Jans Lange(n) fungeert vanaf 1707 ook regelmatig als zodanig, hetgeen een zekere materiele welgesteldheid
van beiden suggereert. Het gaat om deze acten:
*Op 13.4.1711 staat Peter Jans Langen op een uitverkoop te Mill borg voor een sopketel ter waarde van 6:3:0.
*Op 18.3.1713 koopt Peeter Jans Langes op een uitverkoop te Mill beugels ter waarde van 0:5:0.
*Op 31.1.1714 koopt Peter Jans L(ange) op een uitverkoop te Mill een coeback ter waarde van 0:8:8.
*Op 12.4.1715 koopt Peter Jans La(nge) op en uitverkoop te Mill een lange kar ter waarde van 9:7:0.
*Op 28.11.1722 koopt Peter Jans Langen op een uitverkoop te Mill een drankton ter waarde van 0:6 en het
“gewigt” ter waarde van 0:7. Verder staat hij dan borg voor een bedtpan ter waarde van 1:17 en een sopketel ter
waarde van 11:6.
Op 19.10.1717 wordt Peter Jans Langen i.p.v. de dan overleden Jacob Alberts (lid van het Catharina-gilde
samen met zijn vrouw Neeske) tot schepen van Mill aangesteld. Op 5 october 1728 wordt in plaats van de
overleden Peter Jans (Lange) Jan Dircx Hammen (gehuwd met Maria Jans) tot schepen aangesteld.
Zie op pag. 17 zijn handmerk dd. 6.4.1728, enkele dagen vóór zijn dood en dd. 1724 in Deel II, pag. 102.
In het Archief van de Ambtman vinden we dd. 11.4.1730 het verzoek van de gezamenlijke kinderen van Peter
Jans Lange en Luijtje Dircks om tot scheiding en deling van de boedel over te gaan. Er zijn dan nog 2
minderjarige (bedoeld wordt waarschijnlijk “ongehuwde”) kinderen, te weten Joanna Peters en Catharina
Peters, waarover als mombers worden aangesteld Martinus Hendriks Raijmakers (uit Escharen) en (schout)
Antoon Verstraten.
ORA Mill 561 dd.15.7.1744 passeert voor de schepenbank van Mill de erfmaegeschijd tussen de erfgenamen
van Peter Jans en Luijtjen Derx. Zie voor de inhoud van deze erfenisdeling op pag. 30.
Op 25.7.1744 ontvangt de Ambtman deze erfmaegeschijd van het gerecht van Mill.
Hun kinderen, allen gedoopt te Mill:
1.JOANNA PETERS LANGE, ged. 12.11.1690. Zie II a.
2.THEODORUS PETERS LANGE(N), ged. 15.4.1693. Zie II b.
49
3.MARIA PETERS JANS LANGE(N), ged. 13.10.1695. Zie II c.
4.WILHELMUS PETERS LANGE(N), ged. 15.3.1698. Zie II d.
5.CATHARINA PETERS (LANGE), ged. 19.3.1701. Zie II e.
LUTILDIS/LUDOVICA/LU(IJ)TJEN/LUTGEN DIRCKS/DERCX is gedoopt te Mill op 24.11.1660,
get. Hermen Aerts (Pruijt) en Walden (is: Wendelina) Jans. Zij overlijdt te Mill op 2.12.1727.
Haar kwartierstaat: (nr. 2 en 3 zijn haar ouders; nrs. 4-7 en 8-15 resp. haar groot- en overgrootouders etc.).
2.Dirck Willems, geb. Mill ca. 1620, overl. Mill 23.3.1681 “in den Crommendijck”.
ORA Mill 541 dd. 11.11.1655 verkopen Dirck Willems, Jan Willems (zijn broer) x Weijndel Hendriks (zie sub 0
en kw.st. Verbont sub V ss, nr. 62), Jan Jans en zijn bestevader/grootvader Aert Willems (Clingels ?), Jan Ermits
als gemachtigde van (zijn broer) Steven Ermits x Willemke, Jacob Jans x Willemke Jans (overl. vóór 19.1.1670)
en Peter Peters (Hendriks; zie nr. 4) x Lijske Willems in collectief in een vijftal acten tal van onroerende
goederen.
Eerstens aan Jan Willems x Weijndel een schuur en anderhalve morgen bouwland, bel. erfgen. Thonis Aerts,
Hendrik Aerts en de Krommendijk; een hoekske land, bel. erfgen. Dirk Holthuijsen, Jacob en Jan Jans en de
Crommendijk; en 4 hond hooikamp, bel. dezelfde Holthuijsen, Hermen Jacobs, Gerrit Aben, Jan en Jacob Jans.
Tweedens op 11.11.1655 aan Jacob Jans x Willemke en aan Jan Jans een huis, hof en 3 holl. morgen bouw- en
weiland, bel. erfgen. Dirck Holthuijsen, Jan Gielens, Hermen Jacobs, Jan Willems en de Krommendijk.
Derdens op 11.11.1655 aan Dirck Willems 2 holl. morgen bouw- en weiland, bel. Jan Geerits, de Veesteeg, de
Herenbeempkens en de Krommendijk; eveneens de helft van anderhalve morgen bouwland, nieuw land geheten,
bel. de landweer, Peeter Peeters, erfgen. Kersten Jans en Bennert Aerts (zie nr. 4).
Vierdens aan Peter Peters (Hendriks) x Lijske een huis, hof, schuur en land aan de Rodedijk, de Vaardijk,
Hendrik Peeters en Hendrik Jans en de andere helft van de hierboven genoemde anderhalve morgen , nieuw
land geheten, bel. Alert Jacobs, Dirck Willems, Bennert Aerts en de landweer.
En tenslotte aan Steven Ermits x Willemke een stuk land aan de Rodedijk, bel. erfgen. Peter Jans, Jacob Ermits,
Jan Thijssen en Rodedijk; 2 wei- of hooikampkens, bel. Hendrik Ermits, Hendrik Hendriks Bekker, de Bultert en
de Vaardijk en nog een heikampke, bel. de heer van Tongelaer, Jan Thonissen en de middelwetering.
(Steven, Jan en Hendrik Ermits (x vóór 1639 Heijlke) zijn zonen van Ermit Handricks x vóór 1609 Merij Jans
Ermitsdr. Verbeeck, die o.m. gevest is op Diependael te Mill; zie kw.st. Van de Weem sub IV c, nr. 108-109).
Zie ook onder nr. 4, waaruit blijkt, dat (een deel van) deze gronden eigendom is geweest van Willem Thijssen x
Luijtken, wat suggereert, dat beiden dan zijn overleden. Juist rondom het jaar 1656 verandert ook de cijnsplichtigheid van Willem Thijssen x Luijtken naar de hierboven dd. 11.11.1655 genoemde nieuwe eigenaren.
Er kan ook een samenhang zijn naar het testament (ORA Mill 541 f. 111) dd. 3.6.1653 van Dirck Willems x
Merij, de zoon van de dan overleden Willem Matthijssen, waardoor een herschikking van het nog niet verdeelde
familiebezit noodzakelijk was. In dat testament wordt nl. gezegd, dat Dirck “gesondts lichaems” is, maar Merij
“niet wel gesondt” is en dat na het overlijden van Dirck en Merij de goederen van Dirck terugkeren naar zijn
vaders familie. Het kan ook zijn, dat Dirck Willems is blijven leven en bijvoorbeeld wil hertrouwen met Truijtje
Aerts Pruijt (zie nr. 3) en dat daarom tot herschikking van het familiebezit overgegaan moest worden.
ORA Mill 541 dd. 28.1.1656 verkopen Jan Cornelissen x (vóór 1645) Catharina aan Dirck Willems en zijn erven
een huis, hof, bouw-,wei- en hooiland in Hollanderbroek, bel. Jan Thijssen, Voorstendijk, middelwetering en
Achterdijk met cijns aan de Heer van het Land, het Gasthuis te Grave en de kerk van Mill (zie acte 22.2.1669).
Op dezelfde dag verkopen Hendrik Lauwereijnse x (vóór 1646) Merrijke Hendriks (zoon van Lauwereijn Dercx x
ca. 1625 Aelke, leden Catharinagilde en beiden overleden vóór 9.2.1640) aan Dirck Willems en zijn erven 4
hollandse morgen wei- en hooiland, bel. Jan Thonissen, Ermit Jans, de Veesteeg en de (halve) wetering.
ORA Mill 542 dd. 27.11.1663 verkopen Jan Willems x (vóór 1655) Weijndel Hendriks aan Dirck Willems en
Truijtje 7 hond bouwland in de grote Vuijterdijck, belendend Jacob Thonissen, erfgen. van Hendrik Aerts,
Louwerens Dircx, de Krommendijk.
Idem dd. 22.2.1669 dragen Dirck Willems x Truijken Aerts op aan heer Thomas Williams, luitenant, op
13.6.1657 te Grave gehuwd met Catharina Heurkens, een rente van 27 car. gld., gaande uit 4 morgen bouw- en
2 morgen hooiland en uit 3 morgen bouwland, met daarop staande een huis, aan de Achterdijk, de Voorstendijk,
de erfgen. van Jan Thijssen en Jan Geurts en de middelwetering; daarnaast uit 2 en halve morgen hooiland bel.
de Veesteeg. Merij Hermens en Jan Geerits, een kampke hooiland van 4 hont, bel. Jan Thonis, Jan Thijssen, de
Veesteeg en de Middelwetering en nog 2 en halve morgen aan de Veesteeg. Blijkbaar ontstaan er problemen,
want op 17.1/28.3.1678 is er een acte van ruiminggezinning en van panding van de goederen van Dirck Willems
door Juffer Williams ten laste van Dirck Willems, een en ander gerelateerd aan voornoemde acte uit 1669.
Idem dd. 1.2.1672 verkopen Dirck Willems x Truijken aan Peeter Jans x IJken een huis, hof en 3 holl. morgen
bouw- en weiland in Hollanderbroek, belendend erfgen. van Jan Thijssen en Jan Geerits, Voorstendijk en
middelwetering, voor 350,-, incl. cijnsen voor 625,-.
Idem dd. 14.11.1678 verkoopt Dirck Willems, wednr. van Trijntje Aerts, met Jan Aertz (Pruijt ?) als momber
over zijn onmondige kinderen een morgen wei- en hooiland aan Aert Peters x Catharina, bel. Meuwiske
50
Hermens, Mr. Gerrit Schuijl, Dirck‟s erf en Geurt Ermers van den Hoven.
Idem dd. 24.11.1678 verkoopt Dirck Willems, wednr. van Truijtje Aertz met Jan Aertz als momber over zijn
onmondige kinderen aan Geurt Hendriks Ermers van den Hove x Jenneke (Nielen Kempen) een holl. morgen
bouwland en een kwart morgen weiland in de Veesteeg en aan de dijk.
Dirck huwt eerstens met Merij NN, die na 3.6.1653 is overleden. Dit huwelijk is blijkbaar kinderloos gebleven.
Hij hertrouwt na 28.1.1656 en vóór 13.9.1657 (nl. de geboorte van hun eerste kind Willem)
3.Gertrudis/Truijtjen Aerts (Pruijt), ged. Beers 16.2.1625, overl. Mill 9.3.1675.
ORA Beers 466 dd. 29.6.1667: Jan Aerts (Pruijt) en zijn vrouw Ermken (Hermens); Hermen Aerts (Pruijt) en
Reijn Aerts (Pruijt) en Pouwel Kallen (is Caelen van Dael) als aangewezen momboirs van de 2 onmondige
kinderen (Maria en Jenneke), die Reijn Aerts verwekt heeft in huwelijk (Haps 26.5.1661) bij Peterken Jans
(Ebben); Dirck Willems en zijn vrouw Truijken (Aerts Pruijt); en Gerrit Jacops (van Kempen) en zijn vrouw
Geurtken (Aerts Pruijt) verkopen aan Jenneken Peeters, weduwe van Hendrick Jacops, en haar kinderen Aert en
Peeter Hendricx en zijn vrouw Jenneken, een stuk bouwland genaamd den Pluckwolff, grenzend zuid aan de
gemeente, west Hendrick Jacops, noord het Rijcxbroeck, oost de gemeijne straet. Jaarlijks belast met een
afdracht aan het Gasthuis te Grave, aan het Beerse St. Anthonijs Altaar en 6 vat rogge aan de pastorie van
Beers en met het onderhoud van een half hek aan het Rijcxbroeck; koopsom 425 gld.
ORA Cuijk 405 dd.11.4.1671: Reijn Aerts Pruijt, wednr. van Peterke Jans (Ebben), hertrouwt met Maria Gerrits
(Zelen) met o.m. als get. van zijn kant broer Hermen Aerts Pruijt en bloedverwant Pouwel Cael van Dael.
In eerste instantie verwarde ik deze Truijtje Aerts met de vrouw van (sinds 1649) en weduwe van (sinds
9.2.1657) Jan Jans Clompmaker. Maar ORA Cuijk 405 dd. 22.1.1669 (dan woont ze op de Hoenderberg te
Cuijk; idem als deze op 28.2.1678 verkocht wordt) en 23.3.1672 melden haar zonder enige connectie met Dirck
Willems, met wie ze dan gehuwd zou moeten zijn. Deze Truijtje Aerts overlijdt vóór (ORA Cuijk 405) 28.2.1678.
4.Willem Thijssen, geb. ca. 1585, overl. Mill na 22.5.1648 en vóór 12.2.1650 (dan is nl. gildebroeder Roelof
Cornelissen (van den Berg), die na Willem Thijssen in het Zielboek volgt, overleden). Lid Catharinagilde.
Heemraad van het Hollanderbroek 1619-1639; 1620 schepen (ORA Mill 552). Broer van Willem Thijssen alias/
genaamd Clingels x voor 15.3.1616 Anneke Gerrits. Deze overlijdt, ook als gildebroeder te Mill op 2.3.1665.
Volgens ND 10092 heeft Willem Thijssen x Luijtje cijnsplichtig land aan de Voordijk, voorheen van Jan Gerrits,
daarvoor van Aert Jans Esselen. ORA Mill 552 dd. 27.2.1613: Willem Thijssen x Huijtken kopen van Jan Gerrits
een hofstad en 4 morgen land aan de Krommendijk, belendend Geritje de weduwe van Jan Seelen, Arien Willems
en Derk Aerts. Verder 4 hont hoijlant aan de Veesteeg, belendend Derick Ariens, Derick Peters, Hermen Gerits,
de middelwetering. Idem dd. 22.2.1631: Willem Thijssen x Luijtke kopen 3 morgen land aan de Vaerdijk van
Gerrit Jan Peters x Jenneke Peter Hanrikx. ND 10092 noemt hen voor land, afkomstig van Matthijs Jans (is dit
dezelfde als Matthijs Jans/Thijs Schrobbers Jan Willemszoon ?; zie verderop) x Lijske . ORA 552 meldt, dat zij
van Matthijs Jans x Lijske dd. 22.2.1631 kopen een huis, schuur en 1 morgen land aan de Roijendijk.
ND 10092 (lopend van 1603-1635) meldt dat Willem Thijssen x Luijtje op 2.5.1622 gewonnen heeft nieuwe
afgegraven gronden, groot anderhalve morgen, belendend richterbode Rom Aerts, Jacob Hermens, de landweer
en de gemeijnt (zie onder nr. 2 de acten dd. 11.11.1655 !). Zie pag. 53 en 54.
ORA Mill 540 dd. 8.5.1619 kopen Willem en Luijtken van Cornelia Wolters, weduwe van Thomas Maessen (ook
genaamd: van Ravensteijn, overl. tussen 27.8.1613 en 8.5.1619 en gehuwd met hem vóór 1587) met de haren (nl.
haar broer Cornelis Wolters, Hanrick van Vucht x Jenneke Tomas, Jenneke Tomas x Jannen Hossoms en haar
onmondige kinderen Geraert, Hermen en Cornelis Thomassen) anderhalve morgen land aan de Krommendijk.
ND 10093 (vanaf 1645) noemt Willem Thijssen x Luijtje cijnsplichtig, daarna modo in 1656 modo Dirck Willems
en in 1678 modo Geurt Ermers van den Hove. Idem van een hofstad, herkomstig van Jenneke Ceelen, waarvan
modo in 1656 Jacob Jans de cijns overneemt. Idem van een hofstad op de Roijendijk, waar Steven Ermits in
1658 modo de cijns van hen overneemt. Zie acten dd. 11.11.1655 onder nr. 2 .
In de Inventarisatie/ Cohier Taxatie vanwege de Prins van Oranje dd. 27.8.1613, uitgevoerd door de Millse
richterbode Rom Aerts Rommen (x Lijske) (ND 9952) wordt Willem Thijssen te Mill onder Hollanderbroek
vermeld, met als naburen Jan Gijben, “Hermen Gerits goet opt huijsken” en Metjen Art Romme weduwe (is de
moeder van de richterbode Rom Aerts) ter eenre en Ariaen Willems, Willem Peters, Art Jans Esselen (x Merij)
en Jan Jordens Doesberg ter andere.
In de Inventarisatie/Cohier Taxatie van de cijnsplichtige goederen dd. 27.8.1650 (toegang 7011 Dorpsbestuur
van Mill) onder auspicien van de Wanroijse richterbode Dries Peters Spanjers (zie kw.st. Verlinden sub V vvvv,
nr. 124) wordt Willem Thijssen te Mill onder Hollanderbroek aangeslagen voor huis, hof en 13 morgen en 3
hond land, verdeeld in 8 percelen: een perceel van 2 morgen bouwland (6 gld.), een van 3 morgen bouwland in
Hollanderbroek (9 gld.), een perceel van 1 morgen en 3 hond nieuw afgegraven land (3 gld. en 15 st.), een van 3
en halve morgen weiland (2 gld. en 10 st.), een perceel van 3 hond weiland aan de wetering (10 st.), 2 morgen
weiland aan de Crommendijk (2 gld.), 3 hond weiland aan de Veesteeg (10 st.) en 1 morgen en 3 hond weiland
aan de Rooijendijk (1 gld. en 10 st.); verder is hij cijnsplichtig aan de Armen van Mill van 2 malder rogge.
Totaal betaalt hij na aftrek 18 gld., 8 stuivers en 9 penningen. Is er een parallel met de onder nr. 2 verkochte
goederen dd. 11.11.1655 ?
51
Op 28.1.1654/12.3.1655 is in belending sprake van de erfgenamen van Willem Matthijssen.
(Na die datum figureert nog een andere Willem (Mat)Thijssen, doch dit moet zijn broer Willem Thijssen
Clingels x Anneke Gerits zijn; ook omdat deze gegoed is in de omgeving “de Vloed”/de Marienweerdse
landerijen. Het gaat om deze acten: ORA Mill 541 dd. 9.7.1656 draagt Willem Thijssen aan de Armen van Mill
een rente op van 2,70 gld., komend uit een huis, hof en 1 morgen bouwland, belendend o.m. de Marienweerdse
landerijen en Hendrick Ermits en losbaar met 54 gld.
Willem Thijssen vest dd. 13.6.1661,voor zichzelf en zich mede sterkmakende voor zijn dochter Thijsken
Willems; Jan en Dirck Willems als mombers over de onmondige kinderen van Thijske en de dan overl. Geerit
Willems) en voor zijn zoon Jan Willems x Aelke; (zie sub 0) op 13.6.1661 Hendrik Ermers x (vóór 1639)
Heijltje met 3 lopen bouwland, bel. Hermen Hendrikx, de bouwhof “de Vloed” en hemzelf. ORA L.v.Cuijk 252
dd. 7.3.1643: Willem Mathijssen x Jenneke met hun onmondige kinderen Jan en Thijske (momber Willem
Lamberts en richterbode Adriaen Dericx) en Willem Matthijssen als grootvader en Dirk Jans als momber over de
onmondige Aert Gerrits z.v. Gerrit Willems zaliger verkopen aan Thonis Aerts Verwer x Jenneke een holl.
morgen bouwland te Mill, bel. de Marienweerdse landerijen en Willem Mathijssen zelf. Zie ook pag.52 sub nr. 9.
We keren terug naar “onze” Willem Thijssen. ND 10123 (inkomsten Elisabethkerk te Grave van 1631-1648)
noemt Willem Thijssen, wonend aan de Krommendijk. Daar treden Willem Thijssen x Luijtken “modo” op voor
“Thijs Schrobbers van Jan Willems F/Sijke Schrobberszoon uit erfenis aan de Rodedijk”. In het Cijnsboek van
het kapittel van de Elisabethkerk te Grave van Roelof van Dael (1565) vinden we over dit goed: “uit erfenis van
Gaert van Os, nu Willem die Schrobber, nu F/Sijke zijn huisvrouw”. Willem Thijssen zijn ouders zijn gegoed aan
de Rodedijk (zie 8 en 9); de cijnsplichtige opvolging kan (!) daarom een voorouderlijk verband suggereren naar
Willem Thijssen zelf, maar naar zijn vrouw Luijtken is ook niet uitgesloten; zie nr. 8 en de hypothese op pag. 52.
In ND 10125 (ook geldrenten Elisabethkerk Grave) over ditzelfde goed staat vermeld: Willem Thijssen, modo
Steven Ermits, modo Geurt Hendriks Ermers (van den Hove) uit erfenis aan de Rodedijk.
ND 10093 (vanaf 1645) noemt cijnsplichtig uit zijn hofstad Willem Thijssen x Luijtken; modo voor hen in 1656
Peter Peters Hendriks x (vóór 10.2.1649) Lijske Willems, een dochter van Willem Thijssen (zie de comparantie
in de acten dd. 11.11.1655 onder nr. 2). Peter Peters Hendriks is zeer waarschijnlijk een zoon van Peter
Hendriks x vóór 1597 Huijbertjen (? Goossen Aeben), van wie hij in 1648 modo de cijns overneemt; op
18.1.1691 is Lijske Willems overleden en blijft Peter Peters achter met de kinderen Huibert Peters x Marij Jans,
Merij Peters x Jacob Aerts, Peerke Peters x Ermert Hendricks en de dan nog onmondige Willemke Peters (ORA
Mill 543 f. 25v en f. 27).
Idem ND 10093 inzake nieuw afgegraven land te Mill (1622) noemt Willem Thijssen x Luijtje cijnsplichtig, later
modo 1656 Jan Willems, later 1678 Weijndel Jans (x Jan Willems).
Hij huwt vóór 27.2.1613
5.Luijtken (? Dircks/Thijssen/Jans). Op 2.4.1659 is te Mill get. bij de doop van Arnolda, d.v. (haar zoon ?) Jan
Willems x Weijndel Hendricks een Luijtje Dircks; dit verklaart wel de naamgeving van zoon Dirck van Willem
Thijssen x Luijtjen. Of is zij een d.v. Thijs (Jans Willems) Schrobbers x Lijske (vernoeming van een dochter
Lijske ?). Of van Jan Gerrits, die hen in 1613 vest met de hofstad in de Krommendijk; vandaar de vernoeming
van een zoon Jan Willems x Weijndel Hendriks ? ORA Mill 539 Willem Gerrits Jans x Luijtje dd. 14.1.1576.
6.Aert Dircks Pruijt, geb. ca. 1595, overl. na 9.6.1664 en vóór 29.6.1667, lid St. Nicolaasgilde Haps. Pachter
1657 van de Barendonck. In 1650 t.b.v. de Beerse pastorie aangeslagen voor 1 vat rogge op te Wiel, voor 5 vat
rogge voor hofstad aan De Plaets. Huwt Beers 21.11.1619/21.1.1620
7.Maria Hermens van Dael. Kinderen: o.m. Godefrida, Gertrudis, Joannes, Hermanus en Reijnerus.
8.Thijs Willems (Willems), geb. ca. 1555, overl. na 25.2.1608 en vóór 27.8.1613. Gegoed omgeving VaerdijkRooijendijk. In ND 10091 (het oudste cijnsboek van Mill uit ca. 1580-90) staan deze cijnsplichtige lijstjes,
teruggaande in de tijd: Thijs Willems x Jenneke, van Jan Willems x Lijske, van Gerrit Jans x Jaexcken, van Jan
Lamberts x Cathelijn, van Ermboldt Lijdens. Eveneens: Thijs Willems x Jenneke, van Jan Willems x Lijske, van
Gerrit Jans x Jaexcken, van Jan Jans x Bert, van Willem Lamberts x Merij. Idem: Thijs Willems x Jenneke, van
Jan Willems x Lijske, van Cornelis Celen x Jut, van Jan Vogel, van Jan Zittenssen, van Oijken Alyttens in
Roelofshove (in het Broeck). En tenslotte: Thijs Willems x Jenneke, van Willems Willems x Fije, van Goert Jans x
Ceel, van Thomas Gobbelsen x Bert.
Is deze meermalen genoemde Jan Willems x Lijske identiek met de boven onder 4 genoemde Jan de zoon van
Willem die Schrobber x F/Sijke ? Of zijn zij de ouders van Jenneke, de vrouw van Thijs Willems ? En is Willem
Willems x Fij(k)e identiek met de ook onder 4 genoemde Willem Schrobber x F/Sijken ? En Gaert van Os met de
in ND 10091 genoemde Goert Jans x Ceel ? Jan Willems x Lijsken kunnen, gezien het patroniem in elk geval
niet de ouders van Thijs Willems (x Jenneke) zijn.
ND 10092 meldt Thijs Willems x Jenneke als cijnsplichtig uit een hofstad aan de Roijendijk, later de weduwe
Jenneke, daarna Willem Thijssen x Luijtken. Idem voor een beemd aan de Roijendijk. Idem voor 2 hond nieuw
erf in de Gagel, later Willem Thijssen. In 1586 is sprake te Mill van Thijs Willems Willemsen.
Hij huwt ca. 1580-85
9.Jenneke ( ? Willems; zij heeft nl. 2 zonen, die Willem heten), geb. ca. 1555, overl. na 10.5.1625.
In de Inventarisatie/Taxatie vanwege de Prins van Oranje in augustus 1613 (ND 9952) is vermeld te Mill onder
52
Hollanderbroek/Roijendijk “Thijs Willems weduwe” met als naburen “Thijs Lenaerts goet daer Ariaen van
Wers/t woont”, Art Willemsen (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr. 26) en Derick Rutten ter eenre en Thonis
Thonissen, Marij Peters weduwe en Loeff Haene ter andere.
Jenneke, weduwe van Thijs Willems, met haar zoon Willem Thijssen alias Clingels vesten op 10.5.1625 hun
resp. zoon en broer Willem Thijssen x Luijtken met een halve morgen land, gelegen aan de heide.
Op dezelfde datum in ORA Mill 552 vest Jenneke met haar zoon Willem Thijssen genaamd Clingel x Anneke
(Gerrits) haar andere zoon/diens broer Willem Thijssen x Luijtke met huis, hofstad en anderhalve morgen aan
de Roijendijk met plicht tot onderhoud van de Meulenbeek. Zie pag. 54.
Willem Thijssen Clingels x Henneke Gerits is na Hermen Martens x Heijl Vos, ook genaamd Papen, cijnsplichtig
voor een hofstad in de heijde naast de molen en een weide aan de Vaardijk (ND 10123 en 10093).
Hij koopt ca. 1620 nieuwe afgegraven gronden, welke later overgaan naar Adriaen Dericx x Bertje. Er zijn
meerdere acten , die Heijl Vos x Herman Martens met deze Willem Thijssen Clingels x Anneke verbinden: te Mill
op 15.3.1616 dragen Willem Thijssen x Anneke (Gerrits) met Herman Martens x (vóór 11.2.1601 ) Heijlke Vos
(overl. vóór 1631), Gieb Gerits (x Heesken) en (Guert)/Evert Ariens x Margriet Gerrits op aan Jan Peters
Claessen x (vóór 12.11.1603) Merij met huis, schuur en land, 3 morgen groot in verschillende percelen, nl.
waar het getimmer op staat, belendend de vaarweg en de gemene straat, Rut Thonis en de kosterij van Venray en
de andere 2 stukken belendend Jan Nelissen, Derick Kersten en de vaarweg, die over het Hogeveld gaat.
ORA Cuijk 401 dd. 30.4.1631 is sprake van Herman Martens, wednr. van Heijl Vos en haar kinderen Gieb
Gerrits x Heesken (eerder gehuwd met Peter Dircx), Aert Gerrits (overleden te Harderwijk) x Meeltje Thijssen,
Willem Thijssen x Anneke Gerrits en Geurt Ariens x Grietje Gerrits. Soortgelijks ORA Mill 552 Mill dd.
1.2.1621, waaruit blijkt, dat Heijl eerder gehuwd is geweest met ene Gerit NN.: Herman Martens en Heijl Vos,
zich sterk makende voor de kinderen van haar overleden zoon Arnt Gerits, te Harderwijk overleden, Lijske
Gerits, Gerrit Peters, Willem Thijssen Clingel x Anneke, Gaert Ariens x Margriet: zij verkopen aan Aert Jans x
Aelke voor anderhalve morgen aan de Voordijk, belendend o.m. Jenneke, weduwe Thijs Willems.
Herman Martens alias Papen 1634 genoemd te Cuijk, borg Hees, de vrouw van Gieb Gerits.
Willem (Mat)Thijsen overl. Mill 2.3.1665, zijn vrouw Jenneke ca. 1652, beiden lid van Catharinagilde te Mill.
In de huisplaatsentelling van 1613 (ND 9952) vanwege de Prins van Oranje wordt deze Willem Thijssen
(Clingels) genoemd als wonende op het goed van Heijl Vos; dit ligt in de nabijheid van het Meulengat met als
directe naburen Hermen Thijssen (x Geeritje), het goed van Anthonij Conserva (x Jenneke Jacobs; xx vóór 1614
Margriet), waarop woont Cornelis Willemsen, Kersten Peters en Handrick Jacobs ter eenre en Derijk Willems
kijnder, het huis waar Peter Artssen (x Jenneke) in woont en Thijs Arts (x Aelke) ter andere.
De in Mill gelegen “Clingelskamp” wordt in de inventarisatie van 1650 onder Mill genoemd als geestelijk goed
en wordt in 1648 ook genoemd in het archief van het Kruisherenklooster te St. Agatha (nr. 1060). In 1822 wordt
De Klingelskamp genoemd als kroondominiaal/eertijds Marienweerds goed, groot 2 morgen (Dominiale legger
A 231). Zie voor Willem Thijssen Clingels ook kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 224 en 225.
12.Derck Aerts Pruijt, overl. na 21.2.1652. Schepen Beers 1612-39. Hertr. nr. 15. Huwt ca. 1595
13.Catharina/Trijn. ORA Cuijk dd. 22.3.1640.
14.Hermen van Dael, schepen Beers 1623-27, overl. Beers vóór 22.3.1640, (broer: Jan), huwt ca. 1595
15.Catharina, overl. Beers/begr. Haps 20.9.1640. Hertr. na 1632 Derick Aerts Pruijt (nr. 12). Zie voor de nrs. 1215 Deel II, kw.st. Cornelis Joh. Lange nrs. 3864-67.
16. ? Willem Willemsen, overl. vóór 1585, schepen Mill 1570-20.10.1585, huwt ca. 1555
17. ? Fij(k)e.
18. ? Jan Willems, huwt ca. 1555
19. ? Lijske.
24.Arnt Pruijt, overl. vóór 2.3.1617, huwt ca. 1565
25.Gaertken. PM. In 1448 is een Deric Proeyt uit Mill schatplichtig aan St. Catharinagasthuis te Grave.
************************************.
Mogelijke afstammingslijnen van Luijtken NN.: (uitgaande van de cijnsopvolging genoemd op pag. 50)
1.(=5) Luijtken (geb. ca. 1590, huwt vóór 27.2.1613 Willem Thijssen)
2.(=10) Thijs Schrobbers (is identiek aan Thijs Jansen (?), huwt ca. 1585
3.(=11) Lijske; Willem x Luijtken hebben nl. een dochter Lijske (x Peter Peters Hendriks).
4.(=20) Jan Willems F/Sijken Schrobberszoon , huwt ca. 1560 NN.
8.(=40) Willem Schrobbers, overl. 1565-1570, huwt ca. 1530
9.(=41) F/Sijken, overl. na 1570.
1.(=5) Luijtken (geb. ca. 1590, huwt vóór 27.2.1613 Willem Thijssen)
2.(=10) Jan Gerrits, overl. na 1613, huwt NN (overl. vóór 1613): Willem en Luijtken hebben nl. een zoon Jan.
*****************************************************************.
53
SCHUUR, BEHOREND BIJ DE DOMINIALE HOEVE “DE VLOEDT”
(medio 17e eeuw)(foto ca. 1975 vóór de restauratie). Zie ook foto‟s pagina 79
Willem Mathijssen x Luijtken: Acte 22.2.1631 ORA 552 Mill/Hollanderbroek: hofstad aan de Roijendijck.
ORA 552 Mill/Hollanderbroek dd. 27.2.1613: Willem Thijssen x Huijtken kopen hofstad aan de Krommendijk.
54
Willem Matijssen x Luijtken kopen dd. 22.2.1631 van Gerit Jan Peters x Jenneke Peter Hanricx 3 morgen land.
Jenneke, weduwe van Thijs Willems, verkoopt met haar zoon Willem Thijssen genaamd Clingel x Anneke
(Gerrits) dd. 10.5.1625 een hofstad aan de Roijendijck aan zoon/broer Willem Thijssen x Luijtke (ORA 552).
Acte, waaruit blijkt, dat Anneke, de vrouw van Willem Thijssen Klingel een dochter is van
Heijl Vos x Gerrit NN xx Hermen Martens (ORA Mill 552 dd. 1.2.1621)
55
Deze kaart komt uit de Gemeente-atlas van de provincie Noord-Brabant (J. Kuyper; 1865).
De gemeente Mill is dan 3819 bunders groot en telt 2150 inwoners.
Met pijlen zijn extra aangegeven de Krommendijk te Mill; de Voor- en Achterdijk en de Koekkoek te St. Hubert.
56
DE EERSTE GENERATIE
II a. JOANNA/JENNEKE PETERS JANSEN LANGE x BARTHOLOMEUS/MEUWIS
JANS(SE) (dochter van I).
Ged. te Mill op 12.11.1690, get. Jenneke Jans. Zij overlijdt tussen 15.7.1744 en 12.12.1755; in Dodenboek
Wanroij vinden we op 9.7.1746 “Joanna Meuwsen”. Zij kan niet schrijven. Zij huwt te Mill op 13.5.1736 met
BARTHOLOMEUS/ MEUWIS JANS(SE), get. Peter Jacobs en Petronella Hermens.
Hun huwelijk blijft kinderloos.
Zie huwelijkscontract ORA Mill 556, acte 85 dd. 12.5.1736 en het Archief van de Ambtman dd. 15.5.1736, waar
hij weduwnaar van Grietje Willems genoemd wordt en drie onmondige kinderen uit dit eerste huwelijk heeft; hij
wordt dan geassisteerd met Peter Peters en Jan Jans.
ORA Rijkevoort 364 dd. 30.12.1741 verkopen Meuwes Jans en Jenneken Peters aan Peter Jans en Gertruijdt
Thijssen huis, schuur, bakhuis en 5 holl. morgen land onder Rijkevoort voor 780,-.
ORA Mill 561 dd. 15.7.1744 bij de erfdeling tussen de nakomelingen van de ouders van Jenneke ontvangen
Meuwis en Jenneke in contanten 325 gulden uit lot 1.
In 1738 wordt te Mill een Jenneke Lange vermeld als lid van de Rozenkrans.
BARTHOLOMEUS/MEUWIS JANS(SE) is gedoopt te Haps op 15.9.1688, get. Petrus Meussen en
Eerken Willems. Hij is de zoon van Joannes Dercks (ged. Haps 7.2.1661/12.4.1665 als z.v. Theodorus Peters x
Joanna Peters Hendriks (Bloemers) en overl. vóór 1711) en (huwelijk ned.dts.geref. Cuijk/RK Haps 3/18.7.1683;
get. Hendrik Dercksen en Aert Meuijssen/Jan Huberts en Gerrit Jans) Elisabeth/ Lijsken Meu(ij)ssen (zij
hertrouwt in 1711 met Willem Aerts Cruijssen) uit Rijkevoort. Zie kw.st. Verhoeven sub V dddd, nr. 20. Hij
overlijdt te Wanroij op 17.3.1766. Landbouwer. Hij kan schrijven.
Notaris de Haen dd. 15.4.1716: Accoord tussen Bart Peters Bloemen en Meuws Aerts als mombers over Gerrit
Willems, ter eenre en Meuws Jans als erfgenaam van zijn vader Jan Dercx en momber over zijn moeder Lijsken
Meuwsen ter andere. Lijsken was gehuwd met Willem Aerts. Huw.contract op 13.4.1711 voor deze notaris.
Hij huwt (1) (ned.dts.geref. Cuijk 19.10/ RK Wanroij 3.11.1720) met Grietje/Margarita Willems. Zij is gedoopt
te Wanroij op 14.7.1700 als dochter van Willem Peters en (huwelijk vóór 1697) Hermken Jansen.
Uit dit eerste huwelijk van Meeuwis en Grietje worden te Haps geboren/gedoopt:
Joanna op 9.11.1721; Petrus op 17.4.1723 en Wilhelmus op 21.12.1724; doopgetuigen zijn Willem Peters,
Elisabeth Meuws/Hermanna/Hermken Jans en Jan Willems. Uit onderstaande acte dd. 1766 blijkt, dat er ook nog
een (voor)zoon Theodorus/Dirk Meuwsen is geboren.
Na de dood van Jenneke (II a) huwt hij (3) te Wanroij op 27.1.1756 met Adriana Re(ij)niers Hoeffnagels uit
Gemert (get. Hermanus Jans en Henricus van den Elsen). Adriana is een dochter van Reinier Paulissen
Hoefnagels en (huwelijk Gemert 22.2.1718) Joanna Aerdts, welke gedoopt is te Gemert op 3.2.1697 als zoon van
Paulus Janssen Hooftnagels en Anna NN.
Uit dit derde huwelijk worden drie kinderen te Wanroij geboren/gedoopt: Paulina op 30.5.1757; Gerardus op
27.9.1759 en Margaretha op 11.7.1761; doopget. zijn Reinier Pauwels, Elisabeth en Joanna Reiniers, Theodorus
Meussen en Elisabeth Peeters. Vóór hun huwelijk wordt er te Gemert op 12.12.1755 nog een onwettig kind
Joanna geboren/gedoopt (get. Petrus Meusen en Margarita NN.); later bij huwelijk wordt dit kind gewettigd.
Adriana Re(ij)niers hertrouwt te Wanroij op 15.2.1767 met Godefridus Jans, get. Theodorus Meuwsen en
Henricus van den Elsen.
ORA Rijkevoort 364 dd. 31.1.1757 verkopen Meuwis Jans en Adriaentje Reijniers aan Gerrit Hendricx Cuijpers
en Jenneke Gerrits voor 130,- anderhalve kleine morgen weiland op de Hulsberg onder Rijkevoort.
ORA Wanroij 578 dd. 7.6.1757: Meuwis Jans x Adriana Reijniers dragen op aan de kerk van Wanroij een
jaarlijkse rente van 16 car. gld. (kapitaal 400,-); onderpand is de in onderstaande acte van 1766 genoemde
hofstad met 3 en halve morgen land.
ORA Wanroij 589 dd. 25.2.1763: op verzoek van Meeuwis Jans en zijn vrouw Adriana Reijnen, in het openbaar
te verkopen gerede goederen. Betreft gereedschap en werktuigen, vee etc. Voor totaalbedrag van f. 208.14.0.
ORA Mill 569 dd. 26.4/14.5.1766: te Wanroij worden verkoopscondities opgesteld voor goederen van Meuwis
Jans te Wanroij en Rijkevoort; het gaat om (1) huis, schuur, bakhuis, hof en 3 en halve morgen bouw- en
weiland te Wanroij, verkocht t.w.v. 1105,-, incl. taxen etc. 1272.04.01; (2) een hond bouwland te Rijkevoort,
verkocht t.w.v. 110,-, incl. taxen etc. 155,-. De verkoopcondities worden gepresenteerd door Adriana Reijniers,
wed. van Meuwis Jans; Derk Meuwissen, meerderj. jongman; Elisabeth Jacobs, wed. van Peter Meuwissen,
geassisteerd door Jacob Gerrits en Jacobus Venhuijsen als mombers over haar 4 minderj. kinderen; Jan van der
Locht als vader en voogd over de 3 minderj. kinderen, verwekt bij wijlen zijn vrouw Joanna Meuwissen, met
Adriaan van der Locht als toeziend voogd over die kinderen. Allen (kinds)kinderen en erfgenamen van Meuwis
Jans in huwelijk met Grietje Willems verwekt. De hofstad te Wanroij koopt Johannes Bekkers x Anneke Aerts. De
hond land Peeter Jans. Zie ORA Wanroij 579 dd. 21.5.1766, waar een en ander bevestigd wordt.
Dezelfden verkopen ORA Rijkevoort 365 dd. 21.5.1766 vier hond bouwland onder Rijkevoort voor 155,-.
57
II b. THEODORUS/DIRCK PETERS JANSEN LANGE(N) x PETRONELLA/
PEERKE REIJNEN (zoon van I).
Ged. te Mill op 15.4.1693, get. Maria Dircx. Dirck Peeters Lange overlijdt te Mill op 5.11.1762. Hij huwt te Mill
op 19.11.1730 met PETRONELLA/PEERKE REIJNEN, get. Willem Peters (IId) en Petra Reijnen.
Beiden zijn lid van het St. Catharinagilde. Hij is landbouwer in de Krommendijk en kan niet schrijven.
ORA Mill 567 dd. 22.7.1741/548 dd. 7.8.1741 kopen zij van Ds. Stephanius van Lamsweerde (geb. Doesburg
12.9.1686) x (Vierlingsbeek 10.1.1729) Barbara Aalbers (zie Gens Nostra 1978, p. 337) een holl. morgen bouwland (voorheen weiland), gelegen in de Crommendijk, bel. oost Gerrit Schraven, west de Veesteeg, zuid de
Crommendijk en noord Jan Hermens, voor de som van 320 gulden, incl. taxen totaal 352:3:12 gulden. Het
geheel is jaarlijks belast met 16 stuivers en 4 penningen, alsmede met 9 stuivers en 6 deniers cijns aan de Heer
van het land. Dirck tekent met drietand, Peerke met kruisje.
ORA Mill 547 dd. 24.4.1736 heeft een Derck Peters in gebruik (gehad) land van de Erven Ludolph de Quay, nl.
7 lopen bouwland in de Hooge Horst, bel. west Willem Gerrits, oost Peter Jans Lange en 10 lopen bouw- of
weiland in de Lage Horst, genaamd het Campje Aghter de Streep.
Bij de erfdeling van de boedel van zijn ouders in 1744 krijgt Dirck toebedeeld een huis met anderhalve hollandse
morgen bouw- en weiland, gelegen aan de Crommen-dijk met recht om met de beesten te leiden en met een
paard te rijden over het erf van Willem en Reijn Jordens. Het is hetzelfde perceel, dat zijn vader Peter Jans
Lange in 1711 koopt, met dezelfde cijns van 15 vat rogge aan het Gasthuis van Grave en 19 stuivers aan de Heer
van het land. Verder krijgt hij toebedeeld een morgen bouw-en weiland, belendend de Veesteeg en Jan Hermens
erf . Tenslotte nog de helft van een hooikamp, groot een hollandse morgen, gelegen aan de Veesteeg naast de
wetering. Hij moet 325 gulden betalen aan Jenneke Peters Jans en Meuwis Jans (zie II a).
In ND 10095 is tussen 1728-1736 Derck Peters aen den Crommendijck belast voor goed, afkomstig van Merij
Dercx voor 00.08.09 en voor goed afkomstig van Hester Maria van Stockheim voor 00.07.09. Zie pag. 30 e.v..
Kinderen, geboren uit hun huwelijk, allen gedoopt te Mill:
1.LUTILDIS DIRCX, ged. 19.8.1731, get. Willem Peters en Joanna Peters. Zij overlijdt te Mill als “Luijtje
Dircx dysenteria/buikloop” op 25.10.1747.
2.PETRUS DIRCX, ged.28.10.1733, get. Hermen Geurts en Catrien Rijnen. Hij overlijdt te Mill vóór
13.11.1740.
3.RIJNERUS DIRCX, ged. 3.11.1734, get. Joannes Rijnen en Gertrui Hermens
4.PETRUS DIRCX, ged. 13.11.1740, get. Rijn Jordens en Maria Jans. Hij overlijdt te Mill op 18.4.1745 als
“Peter Dircx” ?
5.JOANNA DIRCX, ged. 15.12.1744, get. Jan Rijnen en Neeske Rijnen. Zij overlijdt te Mill (a) op 18.12.1744
als “Jenneke Dircx”, of (b) op 19.10.1747 als “Joanna Dircx dysenteria” (zie nr. 1 Luijtje Dircx, die eveneens in
october 1747 sterft) of (c) op 18.6.1760 als “Jenneke Dircx”.
Er is geen nageslacht uit deze kinderen bekend.
Zeer waarschijnlijk zijn ze allen op jonge leeftijd en/of ongehuwd overleden. Dit blijkt ook uit het feit, dat (delen
van) het bezit van Dirck in andere handen overgaat: op 5.7.1776 (naar de vrouw van zijn broer Willem) en na
1796 (naar zijn oomzeggers Thijs en Peter Willems Lange). Zie pag. 32.
PETRONELLA/PEERKE REIJNEN is gedoopt te Mill op 13.4.1702 (get. Reijn Reijnen) en overlijdt
“subitanei”/plotseling te Mill op 8.4.1776 als “vidua/weduwe Theodorus Peters Langen”.
Haar kwartierstaat:
2.Reijn Jans, ged. Mill 26.5.1668. Leenhof Cuijk nr. 8 f. 59: van 3 morgen land te Mill wordt 24.11.1700 Reijn
Jans de belener, overgenomen van zijn vader. Nr. 7 f. 42: dd. 4.1.1596 wordt drie morgen land te Mill in leen
ontvangen door Jan Jans, daarna op 6.12.1641 door Peter Jans en op 11.6.1648 door Tonnis Jans bij dood van
zijn vader in leen ontvangen. Op 18.6.1672 vernieuwt Tonnis Jans (Smits ?) de eed en op 4.3.1682 wordt het
leen door Jan Tonnissen ontvangen. Hij huwt Mill 3.6.1696 in 4e gr. verwant
3.Gertrudis Willems, ged. Mill 26.2.1669. Overl. Mill 16.3.1748 (?).
4.Jan Jans Thonissen, overl. na 25.1.1719 (Archief Ambtman; zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 28).
Hij verkoopt met Neeske Peters op 8.12.1671 aan Thonis Jans Smits x voor 1651 Weijndel een huis, schuur,
kuiphuiske en een halve morgen land aan de Karstraat; verder 1 morgen bouwland aan de Karstraat en het
Ketelaersgat; een halve morgen en 1 morgen bouw- en weiland in Hollanderbroek aan de Krommendijk. Op
6.3.1678 verkopen Peter Hermens Cruijsen x Hermke Peters aan Jan Jans Thonissen x Neeske 1 morgen hooien weikamp aan de wetering, belendend Jan Willems x Jenneke (zie 0 (?) of Jan Willems (Pieck) x Jenneke
Jordens ?). Op 25.6.1711 is te Mill een Jan Jans Thonissen getuige bij het huwelijk van Gerrit Peters en
Willemke Jans. Idem op 22.4.1715 bij het huwelijk van Jan Jans Sluijs en Elisabeth Jacobs (zie III a).
Hij huwt vóór 1656
5.Neeske Peters, overl. als “Agnes Jan Thonissen in den Boer (?)” Mill 29.11.1679.
58
6.Willem Lucassen, overl. Mill 8.8.1711. Leengoed van Cuijk dd. 1688 voor 2 morgen land na de dood van Jan
Peters. Huwt Mill 15.4/19.5.1668
7.Neeske Hendriks, overl. Mill 8.9.1727.
12.Lucas Thijssen, geb. ca. 1610, overl. vóór 1651, huwt ca. 1640
13.Ge(e)rtke Willems, overl. na 1651. Zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 52-53. ORA Mill 542 dd.
29.12.1675: Testament van Jan Thijssen, als erfgenamen: Aert Jans gehuwd met Lijske (Thijssen) zijn zuster; de
kinderen van Lucas Thijssen gehuwd met Gertje zijn huisvrouw zaliger: Jan Peters, gehuwd met Trijntje
(Lucassen); Willem Luijkassen, gehuwd met Neske (Hendriks); Aert Lucas, gehuwd met Ebken (Peters).
ORA Mill 542 dd. 24.2.1678 (3 acten), waarin o.m. Aert Jans x Lijs, Willem Lucas x Neske, Aert Lucas x Ebke,
Jan Peters x Catrijn, Reijn Reijnen (Clomp) x Peterke (Lucassen; zie sub II d, nr. 2) e.a. blijkbaar uit erfenis van
Jan Thijssen (overl. St. Hubert 27.2.1677; x Geertje) verkopen onroerend goed te St. Hubert.
24.Thijs Dericks, geb. ca. 1580, beiden overl. vóór 1651, huwt vóór 19.10.1608
25.Peeterke Reijnen Jans van/op den Heuvel. ORA Mill 541 dd. 29.3.1651/539A dd. 2/5.2.1610/20.10.1609.
gegoed te St. Hubert.
48.? Derick Thijssen, huwt
49.Bertke.
50.Reijn Jans van/op den Heuvel, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 46-47), huwt vóór 1570
51.Lijske, overl. vóór 1606.
II c. MARIA PETERS JANS(EN) LANGE(N) x GERARDUS/GERRIT WILLEMS
xx JOHANNES/JAN PETERS JACOBS (dochter van I).
Ged. te Mill op 13.10.1695, get. Alen Jans. Zij overlijdt te Mill op 21.6.1784 als weduwe van Jan Peter Jacobs.
Maria en haar beide echtgenoten zijn lid van het St. Catharinagilde.
Zij huwt eerstens met GERARDUS/GERRIT WILLEMS te Mill op 25.5.1721, get. Jenneke (IIa) en
Wilhelmus Peters (IId). Zij zijn 4e graad verwant (zie ook voor de dispensatie en verwantschapslijnen verderop
sub kw.st. Gerardus Willems, nr. 13).
Kinderen uit dit eerste huwelijk, allen gedoopt te Mill:
1.JACOBA GERRITS, ged. 25.1.1724. Zie III a.
2.MARIA GERRITS, ged. 8.12.1724, get. Gerardus Joachims en Leonarda Willems. Zij sterft te Mill vóór
11.2.1729. Dan treft haar moeder nl. een regeling inzake haar 2 dan nog in leven zijnde kinderen.
3.JOANNES GERRITS, ged. 26.11.1725. Zie III b.
4.ELISABETH GERRITS, ged. 10.12.1726, get. Hermen Peters en Joanna Willems. Zij overlijdt te Mill vóór
11.2.1729. Zie nr. 2.
Tweedens huwt zij met JOANNES/JAN PETERS JACOBS te Mill op 27.2.1729, get. Dirc Peters (IIb) en
Ruth Lambers. Zie voor het huwelijkscontract: ORA Mill 556 acte 53 dd. 11.2.1729.
Voor de Ambtman is er dd. 25.2.1729 een geapprobeerd huwelijkscontract, waar zij als bloedmombers over haar
2 kinderen uit haar eerste huwelijk heeft: Jan Hermens, Gerrit Hendriks en Derk Peters. Met Jan ontvangt
Maria uit de boedel van haar ouders in 1744 de somma van 325 gulden uit lot 2.
Kinderen uit dit tweede huwelijk, allen te Mill gedoopt:
1.GERARDA JANS, ged. 14.11.1729. Zie III c.
2.CATHARINA JANS PETERS (LANGENS), ged. 1.10.1731. Zie III d.
3.LUTJE JANS, ged. 16.10.1733, get. Willem Peters en Catrien Rijnen. Ongehuwd. Zij sterft te Mill op
21.10.1751 als “Lutie Jans majorensis variolis/meerderjarig aan de pokken”.
4.MARIA JANS, ged. 24.11.1735. Zie III e.
GERARDUS/GERRIT WILLEMS is gedoopt te Mill op 7.4.1688, get. Geurt Jans.
Hij overlijdt te Mill op 5.9.1727.
Op 27.11.1736 verschijnt voor de Ambtman van Cuijk Jan Hermens uit Mill, schoonzoon van Gerrit Willems zijn
ouders, die opkomt voor de rechten van zijn vrouw (Jan huwt te Mill op 20.2.1707 met Gerrits zuster Hermke
Willems, gedoopt te Mill op 3.2.1685 en overl. Mill 15.6.1751) en de rechten van de 2 kinderen uit het huwelijk
van Gerrit Willems en Maria Peters Jans Lange inzake de erfenis van resp. de schoon- en grootouders, waarvan
als eerste Maria Hermens is overleden en vervolgens Willem Gerrits (zie hieronder nr. 2 en 3). Als mombers
worden genoemd Gerrit Jochems/Joachims (neef; x Mill 12.2.1736 Neesken Meeuwis Hermens) en Gerrit
Hendriks (neef). (kw.st. Kempen sub IV n nr. 12-13; Gagel sub IV h, nr. 14-15).
ORA Mill 561 dd 15.2.1737: erfmaegescheid Willem Gerrits en Maria Hermens, de ouders van Gerrit Willems.
59
Compareren Jan Hermens x Hermke Willems en Maria Peters, wed. van Gerrit Willems met haar mombers.
Het eerste lot valt toe aan Jan Hermens x Hermke Willems. Het omvat (1) huis, schuur, bakhuis, hof, genaamd
“De Heul”, een halve morgen groot te Mill, bel. oost en zuid Peter Jacobs, west Hr. van Lamsweerde,
noord de gemene straat; (2) een morgen bouwland “De Horst”, bel. oost erfgenamen Peter Jans, zuid Vincent
van Turnhout, west Hr. van Lamsweerde, noord Peter Jacobs; (3) vijfvierendeel morgen bouw- en weiland “De
Kempkens”, bel. oost, west, noord Hr. van Turnhout en zuid Peter Jans; (4) eenvierde morgen bouwland “ De
Rooijenkamp”, bel. oost, noord Hr. van Turnhout, west Peter Jacobs, zuid de Heer van het land; (5) vijf hond
bouwland, bel. Hr. van Lamsweerde, Gerrit Dercx, gemene beek, gemene heide; (6) 80 roede bouwland, bel.
Anthony Verstraaten, wed. Jan Peters, gemene heide; (7) een morgen weikamp, bel. oost Hendrik Thonissen,
west Hr. van Lamsweerde, zuid kinderen/erfgen. Gerrit Willems, noord erfgen. Peter Jans.
Het tweede lot valt toe aan de kleinkinderen Jan en Jacomina Gerrits (III b en a). Het omvat: (1) huis, schop,
hof, twee en halve morgen bouw- en weiland, bel. oost de Veesteeg, zuid, west de Steeg, noord Hr. van Turnhout;
(2) drievierendeel morgen bouwland, bel. oost, west, zuid gemene straat, noord erfgen. Jan Peters; (3) een hond
bouwland “De Wever”, bel. noord, oost Jorden de Mulder, west gemene straat, zuid wed. Jan Peters; (4) 80
roeden bouwland, “het nieuwe land” geheten, bel. oost, zuid wed. Jan Peters, west Marten Pauwels, noord
Jorden Jans Mulders; (5) een holl. morgen weiland, bel. oost Hendrik Theunissen, west Hr. van Lamsweerde,
zuid Leendert Hulsmans, noord Jan Hermens. Het derde lot is gemeenschappelijk gebruik van het bosje
houtgewas (90 roeden), bel. Jorden Jans Mulders.(De genoemde (erfgenamen) Peter Jans zijn die wrschl. van
Peter Jans Lange).
Zijn kwartierstaat:
2.Willem Geurts/Gerrits, geb. vóór 1656, overl. Mill 23.1.1718. Lid van het Catharinagilde; huwt vóór 1685
3 Maria Hermens, geb. ca. 1650, overl. vóór 1718.
4. ? Geurt Jans.
6.Hermen Jacobs, geb. vóór 1620.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt (deze ?) Hermen Jacobs aangeslagen voor huis, hof en 4
morgen en 4 hond land in 2 percelen: een perceel van 2 morgen en 4 hond bouwland (4 gld., 6 st. en 8 p.) en
voor 2 morgen bouwland in het Broeck (2 gld.); verder is hij cijnsplichtig aan de Armen van Mill van 1 malder
rogge. Totaal betaalt hij na aftrek van kosten 2 gld., 12 st. en 8 p.
In de Inventarisatie van de Ambtman op 10.6.1665 heeft hij een bouwerij, 2 paarden, 5-6 kinderen en grote
schulden. Dd. 21.11.1658 een der rothmeesters van de gemene dijk in Hollanderbroek.
Hij huwt vóór 25.10.1645
7.Maria/Meriken. Beiden overl. vóór 1671.
Het Doopboek van Mill meldt dd. 27.3.1659 de doop van Maurus/Moor, de zoon van Hermen Jacobs en Maria.
12. (?) Jacob Hermens Mooren, overl. vóór 9.2.1640; lid Catharinagilde. Heemraad Hollanderbroek 1620-1636.
ORA Mill 552 dd. 15.6.1620: schepen van Mill.
Een Jacob Hermens wordt in de Inventarisatie van 1650 aangeslagen voor huis, hof en 5 morgen en 5 hond land
in 4 percelen: een perceel van 2 morgen bouwland (7 gld.),1 morgen bouwland aan de Crommendijk (2 gld.), 1
morgen bouwland aan de heij (2 gld.) en 1 morgen en 5 hond weiland in Hollanderbroek (1 gld. 16 st.); verder
is hij cijnsplichtig aan Roelof Vimsten (?) (halve malder rogge), aan de pastorie van Escharen (halve malder) en
3 stuivers aan Jan Coenen. Totaal betaalt hij na aftrek 7 gld., 13 st. en 2 p..
Index Cuijkse Leenregisters meldt te Mill in 1630 een Jacobus Hermens Mooren x Trijn Claessen en in 1571 een
Jacob Mooren, zijn grootvader ?
Jacob (her)trouwt vóór 4.1.1626 met Catharina Claes Meussen; zij overlijdt na 1645 en is geboren ca. 1590.
ND 10093: Jacob Hermens x Trijn zijn cijnsplichtig; later in 1657 modo hun zoon Wilbert Jacobs, in 1670 Peter
Aerts, in 1675 Willem Gerrits Croeff en Aert Peters in 1680.
Op 25.10.1645 draagt Catharina, weduwe van Jacob Hermens samen met haar kinderen Hermen Jacobs x
Merrike, Wilbert Jacobs en Allert Jacobs (Wilbert en Allert huwen resp. de zussen Merike en Catharina,
dochters van Gerrit Jans Kempen x Jutge Croeff, zie kw.st. Kempen sub III c) op aan Hendrick Ermits x Heijlke
acht hond wei- of hooiland in Hollanderbroek, de wetering en Achterdijk. Op 27.2.1646 is in belending van “de
Bruijntijensstreep” te Mill sprake van de erfgenamen van Jacob Hermens.
Catharina/Trijneke, de dochter van Claes Meeuwsen, gehuwd met Jacob Hermens Moorensen, koopt op
4.1.1626 een halve morgen bouwland van haar vader op het Hoogveld, belendend de Marienweerdse landerijen.
ND 10092 noemt als cijnsplichtig Claes Meeuwsen voor een hofstad, land op Hogeveld en voor de hofstad van
Wilbert van Cattwijck, later Jacob Hermens Mooren, later Hermen Jacobs en Trijn Jacobs.
ND 10123 meldt in 1649 “modo” Trijn Jacobs, die de cijns overneemt van Claes Meeuwsen (x Aelke), die het
weer heeft van “Meuwis die Smit in‟t Broeck”(en die weer vóór 1565 van Peter Hendriks Thonissen, deze weer
van Derick Weijers) over 2 morgen land aan het Klein Ven. Index Cuijkse Leenregisters meldt te Mill in
1603/1630 Claes Meeuwissen. Op 30.1.1601 is sprake in belending bij de Krommendijk van de erfgenamen van
Wilbert van Cattwijck.
Op 22.2.1583 is sprake van Gerrit Wilbers van Cattwijck x Lijs, Claes Meussen x Aelke, Peter, Hermen,
60
Lambert, Claes en Merrij Wilbers van Catwijck, die een stuk Peel verkopen aan Derck Jacobs Verwaijen. Is er
een verwantschap is met Lambert Jans van Catwijck (II d, nr. 24) ? ND 10091 meldt: Gerrit Wilbers van
Cattwijck x Lijs, van Hermen Wilbers van Cattwijck, van Aelbert Jans x Bertke, van Peter Claessen x Merij.
Kwartierstaat van Catharina Claessen:
2.Claes Meussen, geb. ca. 1555; hij wordt dd. 18.6.1598/24.8.1603 vermeld in Leenregister Cuijk (m.b.t. de
Raeijmakershoeve te Mill, afkomstig van (vanaf 1571) schepen (vanaf 1563) Gielen Thonissen x Jenneke
Claessen Suldo; Haar vader Claes Suldo x vóór 1537 Mechteld is rentmeester van klooster Marienweerd en
schepen Mill 1553-65); wellicht is deze Jenneke Claessen Suldo een zus van nr. 4 hieronder ?
Claes Meussen wordt in 1613 vermeld in Hollanderbroek, overl. vóór 1630, huwt vóór 1583
3.Aelke Wilbers van Cattwijck.
4.Meus Claessen die Smit (in ‟t broick), geb. ca. 1525; 1565 vermeld in cijnsboek kapittel Grave; in 1578
heemraad Hollanderbroek.
6.Wilbert Jans Lamberts van Cattwijck, geb. ca. 1525 (vermeld Leenregister Cuijk 1567;1571). Overl. na
1.2.1580 en vóór 1583.
12.Jan Lambers (van Catwijck), overl. vóór 16.1.1567. In 1536 vermeld in Cuijks Leenregister. Heemraad
Hollanderbroek 1530-58. Zie kw.st. Pieck sub III h.
Verwarrend is verder, dat we op 3.8.1631 ook een acte vinden, waarin Lijske Peters, de dochter van Peter Peters
x Iken en dan weduwe van Thijs Arnts, onder vele anderen ook 100 gulden uitkeert aan Jacob Hermens Mooren
x Griet (!) uit een huis, schuur en land, gelegen te St. Hubert aan den Berg, belendend het Brexsel (voor het eerst
in de archieven genoemd in 1411) en de rode beek.
Jacob Hermens Mooren huwt (volgend de afstammingslijn van de huwelijksdispensatie van 1721) vóór 1620
13.Anna Thijssen.
Dit zou volgens de huwelijksdispensatie uit 1721 te Mill dus de moeder van Hermen Jacobs (nr. 6) moeten zijn.
Dit kan alleen, als deze Anna Thijssen de eerste vrouw is van Jacob Hermens, welke dan reeds vroeg is
overleden (vóór 1626). Of Anna Thijssen is de moeder van nr. 7 Maria/Meriken ?
De huwelijksdispensatie te Mill uit 1721 noemt namelijk als afstammingslijnen enerzijds van Gerardus Willems:
Maria Hermani- Hermanus Jacobi- Anna Matthei- Mattheus Wilhelmi; en anderzijds van Maria Peters:
Ludovica Theodori- Theodori Wilhelmi- Wilhelmus Matthei- Mattheus Wilhelmi.
Ook is het niet uitgesloten, dat er twee Herman Jacobs-en zijn, waarvan er een een moeder heeft, die Anna
Thijssen heeft en een andere met als moeder Catharina Meussen. We vooronderstellen dan echter, dat de in de
dispensatie opgegeven lijnen kloppen !
24.Hermen Jacobs (?) Mooren.
26.Thijs Willems, geb. ca. 1555, overl. na 1608-vóór 27.8.1613, (zie kw.st. Dircks sub I, nr. 8-9), huwt ca. 1585
27.Jenneke ( ? Willems), overl. na 10.5.1625; zie nr. 26.
48.Jacob Mooren. In Index Leenregisters Land van Cuijk vinden we in 1571 een Jacob Mooren. ORA Miil dd.
17.3.1557 meldt de broers Jan en Henrick Jacopsen Moer.
JOANNES/JAN PETERS JACOBS is gedoopt te Mill op 20.12.1704; get. Catharina Theunissen.
Hij overlijdt te Mill op 20.4.1784.
ORA Mill 548 dd. 9.10.1738: Jan Peters x Maria Peters kopen van Catharina Ragaij, weduwe van Johan
Godfriedt de Quay, de bouwhof “de Cokse Beek” te Mill, bel. oost de erven Jacobus Smits, zuid de heide over
het veld, west Hoogheids erf, noord de Karstraat. Het geheel beslaat huis, schuur en bakhuis en ca. 3 morgen
land, daarnaast nog diverse landerijen, waaronder land, gekomen van Aeltje op de Weem. Koopsom 400 car.
gld., incl. cijnsen 1107.12.1 en eenderde. (Zie sub III c, waar dochter Geritje x Jan Wilbers Kempen dit goed met
gelijke cijns als onderpand gebruiken dd. 1/15.3.1805).
Idem dd. 10.10.1737 verkopen Jacob Peters x Metje Willems, Huibert Peters x Maria Gerrits, Ruth Peters x
Jenneke Jans, Willem Peters, Anthonij Peters x Maria Gerrits, Jan Peters x Maria Peters en Deriske Peters x
Jacob Lucassen (overl. beiden) aan Jan Aben x Antonetta Peters huis en landerijen aan de Rooijen Camp te Mill
voor een totaal incl. taxen 1077.3.10. De comparanten zijn, blijkens het doopregister, kinderen van Peter Jacobs
en Catharina Willems,hetgeen aannemelijk maakt , dat het hierbovene op onze familieleden betrekking heeft.
Zijn kwartierstaat:
2.Peter Jacobs, (zie kw.st. Van Zeeland sub V vv, nr. 22-23), huwt Mill 20.4.1687
3.Catharina Willems (Pluck), ged. Mill 29.3.1660. Zie nr. 2.
6.Willem Theunissen Pluck/Plugh, overl. Mill vóór 1683 (zie zijn zoon Theunis x Trien Jans: p. 44-45).
Hij huwt vóór 1656
7.Judith Huiberts. Overl. na 18.3.1695.
12.Thonis Aerts Raaijmakers/later: Pluck/Plugh, overl. Mill vóór 1654.
ORA Mill540 dd. 27.9.1622 dragen Hanrijk van Vught x Jenneke en Jan Hossoms x Jenneke Thomassen op aan
61
Thonis Aerts x Hanriske een bouwhof, huis, schuur en landerijen, zeker vanaf 1613 tot 1622 in gebruik door
Peter Thonissen, bouwman, en aangekocht door Thomas Maessen x (vóór 1587) Cornelia Wolters z.g. (zie ook
kw.st. Dominicussen sub IV r , nr. 40 en 80).
In ND 10093 (cijnsboek vanaf 1640) worden genoemd Thonis Aerts Raaijmakers x Handersken voor hun
bouwhof gelegen onder de Millse (?) Zeegen bij de Brugge. Hun 5 kinderen Jacob Theunissen Pluck (modo:
1680 Hendrick Pluck), Willem Theunissen Pluck (modo Jan Willems Pluck), Aert Theunissen (modo: 1662
Willem Theunissen en 1683 Juttje Willems Pluck), Trijn Theunissen (modo: 1666 Cornelis Lamberts) en Ercke
Theunissen (loco: 1656 Jan Willems en 1663 Dirck Willems) nemen de cijns over.
In 1654 is hij gevest in De Horst te Mill (liggend tussen Krommendijk en Molendijk; zie kaart pag. 31 en 35).
Hij huwt vóór 27.9.1622
13.Hanriske, overl. na 1654 (zie ook kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 40 en 41).
14.Huibert Jans (de Lange), overl. vóór 1656 te St. Hubert, (ND 9952 (opgave Millse pastoriegoederen ca. 1650)
ook GTOB 22 (2007), nr. 2, p. 62). Hij huwt ca. 1620
15.Heijltje, overl. vóór 1656.
28.Jan Huijben, wonend St. Hubert; gevest 1.2.1585 op Cuijkervoort (ORA Mill 539), huwt vóór 1585
29.Jut/Judith.
II d. WILHELMUS/WILLEM PETERS JANSSEN LANGE(N) x PETRONELLA/
PEERKE JORDENS (SELTEN) (zoon van I)
Ged. te Mill op 15.3.1698, get. Jenneke Jans. Hij overlijdt te Mill op 25.9.1751. Hij huwt met PETRONELLA/
PEERKE JORDENS (SELTEN) te Mill op 29.1.1736, get. Jan Jordens en Joanna Peters (IIa).
Hij is de grootvader van mijn betovergrootvader. Hij kan niet schrijven. In 1738 lid van de Rozenkrans te Mill.
Beiden zijn lid van het Catharinagilde. Willem is landbouwer in de Krommendijk.
Uit de boedel van zijn ouders ontvangen Willem en zijn zwager Reijn Jordens (zie II e) in 1744 een huis, schuur
en 3 hollandse morgen bouw-en weiland aan de Crommendijk, bel. Vincent van Turnhout en Jan Hermens en
belast met 16 stuivers en 8 penningen aan de Heer van het Land. Ook ontvangt hij de helft van een hooikamp,
een hollandse morgen groot (zie zijn broer Dirck (II b), die hij belendt, alsmede Theunis Nelissen). Zij betalen
325 gld. aan zus Maria (II c).
In ND 10095 is Willem Peters aen den Crommendijck van 1728-1736 belast voor het goed, door Peter Janssen
aen Crommendijck, in 1711 gekocht, voor 00.18.06. Zie p. 30 e.v.
ORA Mill 567 dd. 27.11.1747/ 549 dd. 20.12.1747 kopen Willem Peters en Petronella Jordens en haar broer
Reijn Jordens en zijn erfgenamen ieder voor de helft van Christiaan Driessen x Maria Hermens een weikampke
van 4 en halve hond groot voor 200 gulden, bel. oost Aart Gerrits, west Jan Hermens weduwnaar, zuid de
weduwe Anthony Verstraeten en noord Maria Theunissen. Willem en Peerke tekenen met een handmerk.
ORA Mill 550 dd. 16.7.1781: Aert Thijssen van Empel xxx Anna Matthea Christiaans, Maria van Empel x Jan
Bergers, Jacobus Huggers en Derk Jans als mede gemachtigde van Johannes Bergers; de voorn. Jacobus
Huggers, weduwnaar van Dirkje van Empel voor zich en als vader en voogd over zijn minderj. zoon Antoon
Huggers uit zijn huwelijk met voornoemde Dirkje van Empel; de voornoemde Derk Jans als momboir over de
minderj. dochter van voornoemde Dirkje van Empel uit haar huwelijk met wijlen Aart Jans, m.n. Anna Maria
Aarts en als momboir over de voornoemde minderj. zoon verkopen aan Peternel Jordens, weduwe van Willem
Peters Lange, een huis, schuur, bakoven, put, moeshof met 6 hollandse morgen bouw- en weiland, bel. Anthony
Verstraaten, de wed. Steven Willems, de gemene straat en de Brabantse Kampen voor 1250 gulden, incl. taxen
1392 gld., 13 st. en 12 penn.. Het geheel is belast met 15 drievierde stuiver aan de Heer van het land en met last
van onderhoud van de Molendijk (zuidwestelijk paralel aan de as van de Krommendijk lopend, in het verlengde
van de Rooijendijk richting het dorp Mill), met genot van de “plantagie” op de Molendijk staande.
Van 1796-1805 wordt hun zoon Peter Willems Lange hiervoor aangeslagen.
Zie voor verdere aankopen (o.m. op 5.7.1776) pag. 30 e.v.; zie in Deel II pag. 5. Zie ook sub II e.
Kinderen uit hun huwelijk, allen gedoopt te Mill:
1.PETRUS/PETER WILLEMS LANGE(N), ged. 2.11.1736. Zie III f.
2.JORDANUS/JORDEN WILLEMS LANGE(N), ged. 24.12.1737, get. Jan Joordens en Helena Peters.
Ongehuwd. “Jordanus Willems Langen coelebs/ongehuwd” overlijdt te Mill op 2.12.1800. Ca. 1792
ingeschreven als lid van de Millse Rozenkrans. Lid van het Catharinagilde. Voor de taxatie van zijn bezit/
nalatenschap dd. 12.1.1801 zie pag. 32.
3.LUTIE WILLEMS, ged. 4.5.1740, get. Jan Peters en Petronella Dircx. Er is van haar (nog) geen
overlijdensdatum gevonden. Wrschl. is zij op jonge leeftijd zonder relatie/nageslacht gestorven, omdat elke
latere vermelding inzake vererving ontbreekt.
4.MATTHIAS/THIJS WILLEMS LANGE(N), ged. 16.7.1744, get. Jan Peters Martens en Gertruij Jans.
Ongehuwd. “Matthias Willems Langen maior/meerderjarig” overlijdt te Mill op 22.4.1787. Lid van het
Catharinagilde.
62
Thijs en Peter Willems, gebroeders aen de Crommendijck zijn cijnsplichtig voor het goed, dat eerder in bezit was
van hun oom Derck Peters Lange, later alleen Peter Willems. Zie sub II b en pag. 32.
5.MARIA WILLEMS, ged. 8.9.1746, get. Rijn Jordens en Maria Dircx. Zij overlijdt te Mill als “Maria Willems”
op 24.9.1746.
6. LUCAS WILLEMS, ged. 1.9.1747, get. Maria Jans. Hij overlijdt op 25.10.1747 te Mill als “Lucas Willems”.
PETRONELLA/PEERKE JORDENS/JAERDENS (SELTEN) is geboren te St. Hubert en te Mill
gedoopt op 28.5.1710, get. Reijn Reijnen Clomp. Zij overlijdt te Mill op 28.2.1784.
Haar kwartierstaat:
2. Jorden Reijnen, ged. Mill 18.4.1666, overl. Mill/St. Hubert 30.1.1726, lid van het op 12.6.1715 opgerichte St.
Barbaragilde te St. Hubert als “Jaerden Reijnen op de hoeff”. 1717 belendend de bouwhof “de Hoef” St. Hubert.
Notaris de Haen Wanroij dd. 9.6.1702: Huwelijkscontract tussen Reijn Reijnen (Clomp), weduwnaar van
Peerken Lucassen (gehuwd Mill 13.2.1678), geassisteerd met Gerrit Claessen ter eenre en Peerken Hendrikx,
weduwe van Jan Lamers, geassisteerd met Peter Jans, de voorzoon van haar man ter andere.
Idem St. Hubert dd. 16.6.1710: Magescheid: Reijn Reijnen Clomp ter eenre en Jorden Reijnen en Aert Hendrikx
als mombers over Maria Reijnen; Thomas Peters x Jenneke Reijnen; Thijs Hendrikx x Reijntjen Aerts, Aert Aerts
en Beelke Aerts, geassisteerd met haar man Frans Jans, allen erfgenamen van Peter Reijnen Clomp. Reijntje
(ged. Mill 2.6.1676), Aert (ged. Mill 26.8.1677) en Isabella (ged. Mill 16.3.1678), zijn allen kinderen van Aert
Aerts Verbeeten x (Mill 5.8.1675) Margarita Reijnen. Zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 9, 18 en 19).
Idem Wanroij dd. 5.1.1714: Testament: Reijn Reijnen Clomp en zijn vrouw (!) Peterken Lucassen verwijzen naar
eerder testament voor schepenen Wanroij dd. 21.4.1698: t.b.v. de kinderen van Reijntjen Aerts m.n. Petronella,
Grietje, Allegonda, Bertha en Arnoldus Thijssen Hendriks.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 2.10.1728: de kinderen van Jorden Reijnen bij Heijltje Jans geven te kennen,
dat Reijn Reijnen Clomp, oudoom, bij zijn testament hen voor 1/12 e deel in plaats van hun moeder tot
erfgenamen heeft gemaakt. Zij willen overgaan tot deling, doch er zijn minderjarigen; tot mombers worden
aangesteld Teunis Jans Zelten en Reijn Aerts.
Op dezelfde dag willen de kinderen van Geertruidt Jans bij wijlen Lucas Willems, die voor 1/9e deel erfgenaam
zijn i.p.v. hun moeder van hun oud-moeij/tante Peterken Lucassen (de vrouw van Reijn Reijnen Clomp)
overgaan tot deling. Ook hier worden mombers aangesteld: Hermen Geurts, Peter Hendriks, Peter Jans en Jan
Ermers. Zie kw.st. Reijnen sub II b, Peterken Lucassen is d.v. nr. 12-13)
Op 6.10.1728 idem de kinderen van Thomas Peters bij wijlen Jenneke Reijnen: zij zijn bij testament van hun
oudoom Reijn Reijnen Clomp voor 1/12e deel erfgenaam i.p.v. hun moeder; ook hier zijn er mombers: Claes
Teunissen en Jorden Huijbers. Zie kw.st. Van der Kolk sub V zzz, nr. 42. Zie ook sub II e.
Hij huwt ca. 1700
3.Heijltje/Helena Jans S/Zelten, ged. Mill 28.3.1677, overl. Wanroij 24.5.1749. Zij kan niet schrijven.
Zij hertrouwt Wanroij 31.1.1734 met Peter Martens (hij kan schrijven).
Ambtman van Cuijk Wanroij dd. 28.1.1734: Huwelijkscontract van Peter Martens, wednr. van Hilleke Jans uit
Haps (met haar gehuwd als wedr. van Maria Jans te Cuijk ned.dts.geref. op 18.8/2.9.1708), geassisteerd met
Gerrit Jans de Bruijn en Jan Hermens als bloedmombers over de 2 onmondige kinderen ter eenre en Heijltje
Jans, weduwe van Jorden Reijnen, geassisteerd met Reijn Aerts en Thomas Peters over haar 4 onmondige
kinderen ter andere. ORA Mill 567 dd. 17.1.1744.
Peter Martens is gedoopt Wanroij 8.10.1680 als zoon van Marten Hendriks en Jenneke Peters (deze is eerder
gehuwd met Jan Peters en is een dochter van Peter Roelofs Jans x vóór 1652 Grietje). Marten Hendriks is een
zoon van Hendrik Thijssen en Geertje Martens Thonissen (zie kw.st. Gradussen Klomp sub V qq, nrs. 22, 44 en
88; tevens kw.st. Klomp sub V vvv, nr. 136 en 137). Peter Martens woont te Wanroij. “Petrus Martens viduus
Zelten” overl. Wanroij 8.4.1757. Hij is lid van het Millse Catharinagilde en waarschijnlijk ook van het St.
Hubertse St. Barbaragilde (“Peter Martens van Wanroij”).
4.Reijn Jordens/Jaerdens, overl. 9.10.1674 Mill. Vermeld Veecijns 1673 tot St. Hubert voor 2 pert/1 best.
In de Inventarisatie van de Ambtman in 1665 is sprake van een Reijn Jordens, wonend op het goed van Jacob
Jans, zich generende met een bouwerij, 2 paarden, met brouwen en tappen en grote schulden.
ORA Mill 542 dd. 6.10.1668 verkoopt Jan Jordens x Lijske (zie kw.st. Sluijs sub III a, nr. 8-9) aan (broer) Reijn
Jordens x Grietje uit het vadrlijk/moederlijk deel van de comparant een huis, schuur en brouwhuis met
anderhalve morgen bouw- en weiland voor 500 car. gld.,met een malder en een vat rogge t.w.v. 112,- en 10 st.,
bel. o.m. Willem Jans Pieck, Jan Jordens en Eb Driessen. Zie ook dd. 7.4.1668.
Hij huwt Mill 23.4/4.5.1665
5.Margaretha/Grietje Reijnen Clomp; zij hertr. Mill 5.8.1675 Arnoldus Aerts Verbeeten (zoon van Aert
Verbeeten en Isabel/Beel, welke laatste overlijdt Mill 22.5.1679; zie nr. 2 en kw.st. Smits sub IV aa, nr. 19).
6.Jan S/Celten, geb. ca. 1630, overl. Mill 25.9.1710. Schepen te Mill.
Op 22.3.1669 verkopen Hendrik Ermers x (vóór 1639) Heijltje aan Jan Selten x Merrike 2 halve kampen,
genaamd de Gortemakers, aan de Vaardijk (deze Hendrick Ermers woont net als zijn vader Ermit Hendriks x
63
Merij Jan Ermits Jans Verbeeck in Diependael te Mill). Vanaf 1674 neemt Jan Selten in ND 10093-95
meermalen de cijns over van zijn dan overleden vader Selt Lambers. Zie ook ORA 542 Mill dd. 18.5.1672.
Hij hertr. Reek 8.9.1682 Maria Hendriks (overl. Mill 25.10.1713 Maria Jans Zelte); huwt vóór 1667
7.Maria Dirckx Ermers , overl. na 1.10.1678 en vóór 3.9.1682.
10.Reijn Jans Peters; een “Reijn Jans Clomp” overl. St. Hubert 16.12.1680; hij huwt ca. 1640
11.Grietje Jans. Kinderen zijn o.m. Grietje, Reijn, (?) Peter,
12.Selt Lambers, geb. Mill ca. 1595-1600, overl. Mill 23.10.1674.
In ND 10092 (lopend van 1603 tot 1630) neemt Selt Lambers in 1633 de pacht over van Lambert Jans (vóór
1619). In ND 10123 (vanaf 1631) van het kapittel van de Elisabethkerk te Grave vinden we, dat Selt Lambers
land heeft, afkomstig van Willem Hermans (x Griet), oftewel den Swarten Willem, uit zijn erf tot Mill aan de
Vaerdijk en Roijendijk. Tevens van hetzelfde goed, afkomstig van Met Roelofs op het Hoge Velt, afkomstig van
Roelof Diercx (op de Schaepsdijck/Hal, gehuwd met de net genoemde Met Roelofs). De Zwarte Willem is in ND
10123 ook cijnsplichtig voor land, afkomstig van Gielen Arnts Rommen (x vóór 1598 Erken, de dochter van Jan
Lenarts “oock genaempt Klaptes” x Jenneke), van Met Roelofs, van Roelof Dircx (x dezelfde Met). Roelof van
Dael meldt, dat dit goed vóór Roelof Dircx weer afkomstig is van Jacob Claes die Cuper. ND 10091(het oudste
cijnsboek van Mill uit 1580/90) heeft terug in de tijd dit cijnsplichtig lijstje: Willem Hermans/Zwarte Willem x
Griet, Derick Melis x Aelke, Roelof Dircx x Met, Peter Arts x Jenneke, Jacob Claessen (die Cuper) x Willemke,
Claes Jacobs x Lijsbeth, van Jan Cost x Hendrikske. Ook in ND 10600 uit 1650 treedt Selt “modo” op voor
Zwarte Willem voor land onder Escharen. Zie ook nr. 52.
Eveneens in ND 10123 (vanaf 1631) treedt Selt modo op voor “Matthijs van Erken Jans aan de Veesteeg ende
Lijs van Gogh ende Jan Hagens van Dierck Melis, Gerrit Dericx Melis, nu Dirck zijn broeder als momber van
Gerrits kind”; Roelof van Dael (kapittel Elisabethkerk te Grave) meldt in 1565 (over ditzelfde goed ?) aan de
Bergh onder Mill aan de heide: “uit erfenis Ermboldt van der Aelst, Derick Arnts, Hendrik van Luenen, nu
Derick Melissen, nu Gerrit Dericx Melissen”.
In 1650 (ND 9952) wordt Selt Lamerts uit Hollanderbroek bij de door de Prins van Oranje vastgestelde en
geconfisceerde inkomsten van de Millse pastorie aangeslagen voor “vierde halft rogge”.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Selt Lammers aangeslagen voor huis, hof en 6 morgen en 1
hond land in 5 percelen: voor een perceel van 1 morgen en 1 hond bouwland (4 gld. en 13 st.), voor 4 hond
bouwland in de Gagel (2 gld. en 13 st.), voor 4 hond land (2 gld., 13 st. en 4 p.), 1 morgen en 3 hond weiland (1
gld. en 14 st.) en voor 2 morgen nieuw afgegraven land (3 gld.); hij is cijnsplichtig aan het O.L.V.-altaar in Mill
(5 vat rogge) en voor 1 malder rogge aan de Armen van Mill. Totaal betaalt hij na aftrek 1 gld., 7 st. en 9 p.
Op 17.2.1653/55 verkopen Selt en Heijlke aan Goduwaert Adriaens x Eerke 4 morgen land aan de kleine
Waterdijk, belendend de Marienweerdse goederen en Ketelers erf. Op 18.2.1655 verkoopt Thoniske, weduwe van
Marten Jacobs aan Selt en Heijltje een huis, schuur, hof en ca. 2 morgen bouwland in den Gagel. Op 21.11.1657
dragen dijkmeesters van de gemene dijk in het Hollanderbroek (o.m. Hermen Jacobs en Wilbert Geerits
Kempen) op aan Selt Lambers x Heijlke een deel van een dijkvak, belendend de Breegraeff, de Molenbeek en de
gemene dijk.
Op 12.2.1663 verkopen Gerit Aerts x Merike, Willem Aerts x Heijlke, Selt Lambers (dan weduwnaar van Heijlke
Aerts), Jenneke Wiggers (is: Jenneke Aerts, weduwe van Wigger Huibers Jans; Jenneken Wiggers overl. Mill
14.10.1671), geassisteerd met haar oudste zoon Huibert Wiggers en Peter Huijbers als momber over haar
onmondige kinderen en Jan Jans x Jaecxke (Aerts) aan Peter Hermens Cruijsen x (Mill 1659) Hermke Peters
een huis, schuur, schop, hof en bouwland aan de Rodedijk, de Vaardijk en de Dijkbeek, belendend Giel Dircx en
de erfgenamen van Jan Jans; tevens nog 3 andere stukken land: een streep land, belendend de Heren Horrick,
de gemene dijk, wetering en gemene straat; verder een stuk bouw- en weiland, genaamd de Middelkamp, 2 en
halve morgen groot, belendend Handrick Jans, Gerit Jans, de wetering en de Vaardijk; en een stuk hooi-, weien bouwland belendend Giel Dircx, Jan Jans, Jan Jans Willems (in de Gagel), Gerit Aerts, de gemene heide en
het gemene broekske. Uit deze acte blijkt m.i., dat Selt zijn vrouw Heijltje een Aerts is. Een Aert Willems is
getuige bij de doop van Iken, de dochter van Willem Jans en Thoniske Selten (de dochter van Selt Lambers) te
Mill dd. 2.11.1658. Zie ook nr. 26.
Van Steven Ermits (op 8.2.1639 genoemd als zoon van Ermit Hendriks x (vóór 1609) Merij Jans Ermits
Verbeeck), xx (vóór 11.11.1655) Willemke (x vóór 28.2.1652 Grietje, de weduwe van Hermen Hendriks
(Beckers) koopt Selt met Heijlke op 19.11.1657 vier hond wei- en hooiland in Hollanderbroek aan de
middelwetering (zie de parallel met het door Steven Ermits op 11.11.1655 gekochte onder kw.st. Dircks sub I, nr.
2). Steven Ermits overlijdt te Mill op 12.4.1696, zijn eerste vrouw Grietje ca. 1653 en zijn tweede vrouw
“Willemke Stevens Ermers in de Gagel” op 9.9.1676; alle drie zijn zij lid van het Catharinagilde. Steven huwt
ten laatste Mill 20.4.1678 de dochter van Peter in den Hoeck, met wie hij eerst in concubinaat leefde.
In 1665 wordt Selt Lamers bij de Inventaris van de Ambtman vermeld met een bouwerij en 2 paarden.
ND 10139 (inkomsten van kosterij en scholen te Mill) meldt Selt Lambers voor een half vat rogge cijnsplichtig.
Hij huwt ca. 1620-25
13.Heijltje Aerts, overl. Mill 20.5.1660 (“Heijlke Celten”).
64
20. ? Jan Peters (Clompmaecker), o.m.vermeld 30.11.1645.
Op 8.12.1634 verkopen Ceel Dircx Bloemen x Trijneke, Jacob en Gerrit Dircx Bloemen, Hubert Willems x
Jenneke en Lijske, weduwe van Geurt Roelofs aan Jan Peters Clompmaeker x Merij 5 hont land te St. Hubert in
het Brexsel. Op 27.11.1635 verkopen Jan Peters Clompmaker x Merij aan Peter Hendriksen x Merij 1 morgen
land te Wanroij aan de Boersebeek en de gemene straat.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Jan Peters Clo(e)mpmaekers (tussen inwoners van St. Hubert
staande) aangeslagen voor huis, hof en 7 morgen en 2 hond land in 3 percelen: voor een perceel van 4 morgen
en 5 hond bouwland (16 gld. en 15 st.), voor 1 morgen en 1 hond weiland (1 gld. en 15 st.) en voor 1 morgen en
2 hond weiland in de Hoeven (1 gld, 6 st. en 8 p.); verder is hij cijnsplichtig aan St. Anthonisaltaar te Zeeland (1
malder rogge), aan de pastorie te Wanroij (halve malder), een halve malder aan St. Anthonisaltaar te Mill en de
kerk van St. Hubert (1 malder rogge en 1 kan wijn). Totaal betaalt hij na aftrek 5 gld. en 14 st.
Eenzelfde of een andere Jan Peters Clo(e)mpmaeker wordt in 1650 aangeslagen, tussen Millenaren staande,
voor huis, hof en 8 morgen en 4 hond land in 5 percelen: voor 1 hond bouwland (8 st. en 4 p.), voor 3 morgen
weiland aan de Voordijk (7 gld. en 10 st.),voor 2 morgen bouwland aan de Wolfsberg (5 gld.), voor 3 morgen
weiland aan de Voordijk (3 gld.) en voor 3 hond aan de Hoeve (15 st.); verder is hij cijnsplichtig aan het St.
Anthonis altaar te Zeeland (3 malder rogge), aan de kosterij/”kuijsterij” van Mill 1 malder rogge, aan de
kosterij van Wanroij (6 vat rogge), 10 stuivers aan het Gasthuis te Grave en 10 stuivers aan Jonker (van der)
Voordt. Totaal betaalt hij na aftrek 3 gld., 8 st. en 10 p.
In de Inventaris van de Ambtman in 1665 heeft hij een bouwerij, 2 paarden, een klompenmakerij en enige
schulden. De Index Cuijkse Leenregisters meldt te Mill in 1642/48 en in 1672 een Jan Peters Clompmaecker.
Hij heeft een broer Lamert Peters: zie kw.st. Van de Vorle sub IIIe, nr. 20-21. Hij huwt ca. 1625-1630
21.Merij.
24.Lambert Jans (? Van Catwijck), geb. ca. 1565, overl. vóór 1633.
In de Inventarisatie van cijnsplichtige goederen in 1613 vanwege de Prins van Oranje (ND 9952) wordt te Mill
onder Hollanderbroek genoemd Lambert Janssen met als naburen Marij Peters weduwe, Loeff Haene, Jan
Goerts ter eenre en Rut Janssen, Derick Gerrits en Wijn Hermens ter andere.
In ND 10092 heeft Lambert Jans x Iken een cijnsplichtige hofstad, later de gezamenlijke erfgenamen, daarna
Selt Lambers x Heijl. Omstreeks 1620 verwerft hij nieuw afgegraven gronden te Mill, cijnsplichtig is later Selt
Lamers x Heijlke. Het oudste cijnsboek van Mill (ND 10091 vanaf ca.1580) meldt, dat Lambert Jans x Iken de
cijns overnemen van land van Silt Aerts x Merij. Ook is er in ND 10091 sprake van Selt Aerts x Thoniske.
Verder is er in ND 10091 sprake van dit cijnsplichtige lijstje: Lambert Jans van Cattwijck x Iken, van Thonisken
Jans van Malsendochter, van Jan Alberts van Malsen x Lijsken, van Frans Claes x Hendrikske, van Goert Jans,
van Art Jans en van Thonis Claes. Aangezien Selt Lambers een dochter Thonisken, geboren ca. 1625, heeft, gaat
de voorkeur uit naar een afstamming, zoals omschreven onder nr. 50 en 51 en volgende.
Hij huwt ca. 1595
25.Iken Selten, geb. ca. 1565-70.
26.Aert Willems, geb. ca. 1580, overl. Mill 2.6.1662 (Aert Willems in den Rooijendijck).
Op 11.11.1655 treedt een/dezelfde (?) Aert Willems op als bestevader/grootvader van Jan Jans (zie kw.st. Dircks
sub I, nr. 2).
In verband met de onder nr. 12 genoemde acte dd. 12.2.1663 (een erfdeling/verkoop door zijn kinderen van zijn
goed aan de Rodedijk na zijn dood in 1662) kan (!) de in 1655 genoemde Jan Jans een zoon zijn van de in 1663
genoemde Jan Jans x Jaexcke Aerts, zijn dochter.
In de huisplaatsentelling vanwege de Prins van Oranje in 1613 wordt onder Mill-Hollanderbroek een Art
Willemsen genoemd met als naburen Goossen Janssen, Geerlingh Janssen, Goert Cornelissen en Thijs Lenaerts
goet, waar Adriaen van Werst op woont ter eenre en Derick Rutten, Thijs Willems weduwe (ook woonachtig op
de Rodedijk !; zie kw.st. Dircks sub I, nr. 8 en 9) en Thonis Thonissen ter andere.
Hij huwt
27. ? Lijske.
48.Jan (? Lambers/Jans van Cattwijck), geb. ca. 1535.
Roelof van Dael noemt in 1565 cijnsplichtig aan het kapittel van de Elisabethkerk te Grave onder Mill een Jan
van Cattwijck senior, daarna Jan junior x Marij, daarna Roelof Diercx Melissen. Onduidelijk is hier de
betekenis van de woorden senior en junior: vader en zoon Jan of een oudere en jongere broer Jan.
50.Selt/Silt Aerts, hertr. vóór 1579 Merij, huwt vóór 1557
51.Thonisken Jans van Malsen, geb. ca. 1530, overl. vóór 1579.
52. ? Willem Hermans, alias den Swarten Willem. Gevest aan Rodedijk/Vaerdijk (zie onder nr. 12).
In de huisplaatsentelling in 1613 worden te Mill als naburen van een Willem Hermens genoemd Derick
Cornelissen, Jan Willems, Jan Artssen en Thijs (z.v. Gerit Jans Lenaerts x vóór 1564 Jaecxke xx vóór 1576
Griet) Bloemen ter eenre en Cornelis Diercx, Thomas Maes goet, daarop woont Peter Thonissen, IJken Kuijpers,
Cornelis Claessen en Rom Aerts ter andere. Hij huwt ca. 1575
53.Grietje.
65
102.Jan Alberts van Malsen, geb. ca. 1500, huwt ca. 1530
103.Lijsken.
II e. CATHARINA/CATRIEN PETERS JANSEN (LANGE) x REIJNERUS/REIJN
JORDENS/JAERDENS (SELTEN)(OP DEN HOEFF) (dochter van I).
Ged. te Mill op 19.3.1701, get. Jenneke Jans. Zij overlijdt in het kraambed van haar tweede kind te Mill/St.
Hubert op 19.11.1736. Zij huwt te Mill op 7.2.1733 met REIJNERUS/REIJN JORDENS/ JAERDENS
(SELTEN)(OP DEN HOEFF), get. Peter Lambers en Willem Jans.
Kinderen uit hun huwelijk, allen gedoopt te Mill en geboren te St. Hubert:
1.JORDANUS REIJNEN SELTEN, ged. 16.9.1734. Zie III g.
2.CATHARINA REIJNEN SELTEN, ged. 19.11.1736. Zie III h.
REIJNERUS/REIJN JORDENS/JAERDENS (SELTEN)(OP DEN HOEFF) is geboren te St.
Hubert en gedoopt te Mill op 22.2.1701. Hij overlijdt te Mill/St. Hubert op 13.11.1780. Landbouwer.
Als “Reijn Jaerdens op den Hoeff” is hij net als zijn vader lid van het St. Barbaragilde te St. Hubert.
Reijn is een broer van Peerken Jordens (Selten), gehuwd met Willem Peters Lange(n): zie sub II d.
Voor zijn kwartierstaat: zie boven sub II d bij zijn zus Peerke Jordens (Selten).
Archief Ambtman dd. 24.3.1739: Reijn Jordens, weduwnaar van Catharina Peters, moet goederen verkopen ter
delging van schulden; er zijn 2 onmondige kinderen en mombers zijn Peter Martens (stiefvader), Jan Jordens
(broer) en Derk Peters en Willem Peters (Lange) (zwagers).
Samen met zwager Willem Peters Lange(n) deelt hij in1744 in het tweede lot uit de nalatenschap van zijn
schoonouders Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx. Zie ook sub II d en pag. 30.
Evenals zijn zuster Peerken neemt ook Reijn Jordens en zijn nageslacht de familienaam Selten van zijn moeder
Heijltje Jans Selten aan.
ORA Mill 567/548 dd. 10.8.1742/13.9.1742: Heijltje Jans, wed. van Jorden Reijnen, nu getrouwd met Peter
Martens, en haar kinderen Jan Peters x Thijske Jordens, Willem Peters (Lange) x Petronella Jordens, Reijn
Jordens, wednr. van Catharina Peters (mombers over hun kinderen: Peter Martens, Willem en Derk Peters
(Lange)) en Jan Jordens (absent) verkopen voor 365 gld. aan Sr. Johannes van Ham x Johanna Geertruijdt
Wijntjens 2 holl. morgen hooi-/weiland aan de Vaerdijk, bel. oost Jan Aben, west de Vaerdijk, zuid de Heer van
Tongelaar en noord Hoogheids erf met 6 stuivers cijns aan het Comptoir van Grave.
ORA Mill 550 dd. 13.6.1780: Reijn Jordens, weduwnaar van Catharina Peters, Peternel Jordens, weduwe van
Willem Peters, Jorden Jans, meerderj. jongman, Helena Jans, weduwe van Reijn Jans Reijnen, Jorden Hendriks
x Maria Jans, voornoemde Reijn Jordens en Jorden Jans als gelasten van Hermen Hendrix, weduwnaar Jenne
Maria Ansems, van Antonij Jacobs x Maria Rombouts, van Coen Jacobs x Maria Jans, van Johannes Bult x
Lambertina Jacobs, van Cornelia Jacobs, meerderj. dochter, allen erfgenamen van Jan Zelten x Geertruijdt
Hendriks, verkopen aan Derk van Tienen x Anneke Jans (zie IV dd) te St. Hubert huis, schop, bakoven, moestuin
en anderhalve morgen land, benevens driekwart morgen weiland voor 550,-, incl. taxen 666.15.0.
ORA Gassel 495 dd. 13.6.1780: Peternel Jordens, weduwe van Willem Peeters (Lange), Jorden Jans, meerderj.
jongman, Helena Jans, weduwe van Reijn Jans Reijnen, allen tesamen voor zich en zich sterk makend voor de
absente Reijn Jordens, weduwnaar Catharina Peeters, voor Maria Jans x Jorden Hendriks, voornoemde Jorden
Jans als gelaste van Hermen Hendrix, weduwnaar van Jenne Maria Ansems, Gerrit Hendriks x Teuniske Gerrits,
Antonij Jacobs x Maria Rombouts, en ook van Coen Jacobs x Maria Jans, Johannes Buts x Lambertina Jacobs
en Cornelia Jacobs, meerderj. dochter, allen erfgenamen van Jan Zelten en Gertruijd Hendriks in leven
echtelieden, hebben verkocht aan Gerrit Hendriks x Theuniske Gerrits ongeveer drie achtste morgen hooi- of
weiland in een kamp van 3 morgen, “den Zeelander” genaamd onder Gassel, bel. de heer rentmeester Motman,
den Knolkamp, de gemeene straat de Balkgraev.
ORA Wanroij 579 dd. 13.6.1780: dezelfden verkopen aan Cornelis Jans en Gertruyd Thijssen, een stukje
weiland, groot ½ mergen aan de Broekkant onder Wanroij, bel. Jan Wijnen, Gerardus Andriessen, Wilbert
Peters, Cornelis Jans voor f. 277.10.0 .
.**********************************************************************.
Op de volgende pagina staat een kaart uit de Historische Atlas van N. Brabant van Mill e.o. uit 1855.
66
67
AFDRUK UIT HET ZIELBOEK VAN HET ST. CATHARINAGILDE TE MILL.
AFSCHRIFT dd. ca. 1780 VAN EEN NIET MEER BESTAAND ORIGINEEL.
U ZIET DE EERSTE PAGINA EN DE TWEE PAGINA‟S ONDER ELKAAR GEZET,
WAAR PETER LANGE, LUITJE DE HUIJSVR. EN JAN JANS LANGE VERMELD WORDEN.
68
DE TWEEDE GENERATIE
III a. JACOBA/JACOMIJN(A) GERRITS x JOANNES/JAN JANS SLUIJS
(dochter van II c).
Ged. te Mill op 25.1.1724, get. Meus Hermens en Maria Willems. Zij overlijdt te St. Hubert in juni 1804. Zij
huwt op 20/22/25.2.1753 te Mill (schepenbank/Ambtman/RK) met de tweevoudige weduwnaar JOANNES/JAN
JANS SLUIJS, get. Jan Gerrits en Gerarda Jans. Zie erfmaegescheid sub II c dd. 15.2.1737.
Voor schepenen van Mill (ORA 558) en de Ambtman is een geapprobeerd/goedgekeurd huwelijks-contract dd.
20/22.2.1753 tussen Jan Jans Sluijs, weduwnaar van Maria Jans, met Jacomina Gerrits.
Kinderen uit hun huwelijk geboren te St. Hubert, allen gedoopt te Mill:
1.MARIA JANS SLUIJS, ged. 28.11.1753, get. Jan Peters, Willemijn Nilisse Thomassen.
Zij overlijdt te Mill/St. Hubert “major ex dysenteria/meerderjarig aan de dysenterie” op 20.10.1783.
2.GERARDUS JANS SLUIJS, ged. 6.8.1755. Zie IV a.
3.JOHANNES JANS SLUIJS, ged. 23.4.1757. Zie IV b.
4.JACOBUS JANS SLUIJS, ged.3.2.1760; get. Joannes Peters en Wilhelma Arnoldessen.
Hij overlijdt vóór 31.8.1762.
5.JACOBUS JANS SLUIJS, ged. 31.8.1762, get. Jan Peters, Willemijn Jans.
Hij overlijdt te Mill/St. Hubert op 15.5.1768.
6.MARIA JANS SLUIJS, ged. 28.12.1766, get. Peter Lambers van der Vorle, Gertrudis Sluijs.
Zij overlijdt te Mill/St. Hubert op 20.10.1783.
JOANNES/JAN JANS SLUIJS is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 24.1.1716. Hij overlijdt te
Mill/St. Hubert op 29.2.1768. Jan is met zijn drie echtgenoten lid van het Catharinagilde.
Hij huwt eerstens Gertrudis Willems (geb. te St. Agatha) te Mill (sch./RK) op 11/26.4.1744, get. Jacob Jans en
Jenneke Wilberts. “Gertrudis Jans Sluijs” overlijdt te Mill op 12.2.1745.
Tweedens huwt hij in 4e gr. verwantschap met de uit St. Hubert afkomstige Maria Jans Hermens te Mill
(schepenen/RK) op 21.1/5.2.1747; get. Jacob Jans Sluijs en Barbara Jans Sluijs. Maria Jans Hermens overlijdt te
Mill op 2.1.1751. Jan kan schrijven. Zie acten ORA 549 onder III b.
Uit dit tweede huwelijk wordt gedoopt te Mill op 8.11.1750 Gertrudis Jans Sluijs; over haar worden op
30.10.1751 voor de Ambtman te St. Hubert mombers aangesteld. Deze Gertrudis Jans Sluijs huwt op 7.5.1775 te
Mill met Frans Jans Jans Ermers; na haar overlijden te Mill op 17.1.1776 hertrouwt Frans met Agnes
Theunissen Theunissen van Roij te Mill op 24.4.1779 (4e gr. verwant). Zie kw.st. Smits sub IV aa.
Jan‟s broer Jacob Jans Sluijs (ged. Mill 3.11.1720) is lid van St. Barbaragilde te St. Hubert en sterft te Mill
op 12.10.1750.
Zijn zus Barbara Jans Sluijs (ged. Mill 4.11.1724) huwt te Mill op 2.5.1751 met Hendrik Jans Ermers uit
Escharen. Zij sterft te Mill “op den Brant” op 24.1.1766. Berber en Hendrik “van den Brand” (hij overlijdt te
Mill op 8.2.1803) zijn beiden lid van het Catharinagilde. Zie ORA Mill 570 acte 12 m.b.t. Nelis Jans Sluijs.
Zijn kwartierstaat:
2.Jan Jans Sluijs, ged. Mill 7.7.1692, overl. Mill/St. Hubert als “Jan Sluijs” aan de dysenteria op 8.10.1750. Lid
van het St. Catharinagilde. Hij heeft een broer Nelis Jans Sluijs (overl. vóór (ORA Mill 556) 23.1.1725) x Maria
Aerts xx Jan Lamers Zelten. ORA Mill/Wanroij 579 dd. 30.7.1770. Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 12.2.1734:
Jan Jans Sluijs is met Jacob Gerrits, Jan Ermers en Egbert Willems momber over Martijntje Cremers, de
weduwe van Jan van Dommelen en Marten Jans Cremers, die in de 70 jaren oud is en niet in staat haar zaken te
beheren. Bedoeld wordt hier Martina Albers Grootenhuizen, die te Mill op 15.6.1692 gehuwd is met Joannes
Fransen van Dommelen en te Mill hertrouwt op 22.2.1705 met Martinus Jans Cremers.
Hij hertr. Mill 10.7.1729/Ambtman 7.7.1729 met Barbara Jans Hendriks Nabers, ged. te Wanroij op 17.2.1694.
Ambtman Land van Cuijk: Mill dd. 7.7.1729: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Jan Jans, weduwnaar van
Lijske Jacobs, geassisteerd met Jan Jacobs den oude, Jan Jacobs den jonge en Jan Lambers als aangetrouwde
bloedooms en mombers over de 3 kinderen ter eenre en Barbara Jans Nabuur met haar broer Hendrik Jans
Nabuur ter andere. ORA Mill 568 dd. 30.10.1751.
“Barbara Jans Sluijs” (St. Hubert) hertr. 2e-3e gr. verwant Mill 13/28.1.1753 Jan Jans van Gemert, wednr. van
Petronella Bertens, wonend St. Anthonis. Jan Jans van Gemert, wednr. Barbara Nabers overl. Mill 8.11.1768.
Op 4.2.1763 deelt Berbera Jans Nabers in de erfenis van haar broer Hendrik Jans Nabers en diens vrouw
Anneke Jacobs (zie kw.st. Van Escharen sub V x, nr. 6). Barbara en Jan van Gemert zijn lid van het
Catharinagilde.
Jan Jans (Sluijs) huwt Mill 22.4.1714
3.Elisabeth Jacobs, ged. Mill 21.11.1686.
ORA Mill 568 dd.30.10.1751: onr. goederen erfgen. van nr. 2 en 3. ORA Mill 546 dd. 28.12.1720 en Notaris de
Haen dd. 6.5.1720 te St. Hubert: Magescheijt: Hendrin Franssen, wed. van Jacob Jans, geass. met Jan Franssen
69
haar broer, en Jan Jacobs den oude, Jan Jacobs den jongen en Jan Jans x Lijsbeth Jacobs.
4.Jan Jans, overl. vóór 21.12.1722. Huwt vóór 1678
5.Maria Hendriks.
6.Jacob Jans, ged. Mill 27.3.1658, (Not, de Haen dd. 6.1.1708), wonend te St. Hubert, hertr. Hendrina Fransen,
overl. vóór 6.5.1720, huwt Mill 8.2.1682
7.Barbara Jans, ged. Mill 6.10.1658. Overl. Mill 3.3.1708 “Berbel Jacobs”.
Er trouwt te Mill op 29.2.1685 echter nog een Barbara Jans, nl. met Peter Hendriks, ged. Mill 16.6.1658 als
zoon van Hendrik Theunissen en Geertrui Peters; zij kan niet “onze” Barbara zijn; deze Barbara is volgens de
huwelijksdispensatie in 1685 een dochter van Jan Theunissen x Neesken; uit Barbara Jans x Peter Hendriks zijn
geboren als kinderen Theunis, Neeske (x Jan Peters Diependael; zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 45) en
Lijsbeth; beide ouders zijn volgens het Archief van de Ambtman overleden vóór 1.12.1727 te Wanroij. Vaststaat
vanuit de huwelijksdispensatie in 1747 tussen Jan Jans Sluijs en Maria Jans Hermens, dat de moeder van
“onze” Barbara Maria heet en haar vader, gezien het patroniem Jan.
8.? Jan Jordens, (heeft zoon Jan Jans, waaruit Nillis (ged. Mill 20.2.1680) en Jan Jans). Huwt ca. 1650
9.Lijsken Nillissen, beiden te St. Hubert/de Jordenswijck overl. (erfdeling not. de Haen dd. 21.12.1722).
12.Jan Peters, huwt vóór 1657
13.Liske Peters. Beiden overl. vóór 19.2.1685 (erfmagescheid ORA Mill 543)
14.Jan Theunissen, huwt
15.Maria Jans.
III b. JOHANNES/JAN GERRITS x MARIA JANS VAN THIENEN xx MARIA
WILBERS VAN DER LINDEN (zoon van II c ).
Ged. te Mill op 26.11.1725, get. Peter Jans en Hermanna Jans. Een “Joes Gerits viduus/ weduwnaar” overlijdt te
Mill op 26/29.4.1804. Als Maria Wilbers van der Linden, zijn tweede vrouw, overlijdt in 1810 (zie onder) kan
hij ook de Jan Gerrits zijn, die op 10.4.1806 (memorie van successie) of op 4.8.1809 te Mill overlijdt. Lid van
het Catharinagilde. Hij huwt eerstens te Mill/Beers op 6.2.1757 met MARIA JANS VAN T(H)IENEN, get.
Bernard Ermers en Maria Willems.
Hij hertrouwt als weduwnaar van Maria Jans ned.dts.geref. te Cuijk/Mill/Haps op 21.9/6/13.10.1782 met
MARIA WILBERS VAN DER LINDEN, weduwe van Francis Bogers, die geboren is te St. Anthonis en
wonend dan te Haps. Zij kunnen beiden niet schrijven. Dit tweede huwelijk blijft kinderloos.
ORA Mill 568 dd. 23.2.1754/ 549 dd. 11.3.1754: Jan Gerrits, meerderj. jongman samen met Jan Jans Sluijs x
Jacomijn Gerrits, Hermen Jans x Johanna Jans, Willem Jans x Anneke Willems en Jan Jans verkopen 3 percelen
(totaal ca. 1 morgen) land voor 200,- aan Wouter Willems x Catharina Nelissen.
ORA Mill 569 dd. 14.1.1768/549 dd. 3.2.1768: Jan Sluijs x Jacomina Gerrits en Jan Gerrits x Maria Jans
verkopen aan Vincent van Turenhout x Johanna Maria Bloemers een huis, schuur, moeshof, 2 holl. morgen
bouw- en weiland aan de Veesteeg en 1 holl. morgen weide (excl. 8 eikenbomen en een kersenboom) voor
1035,-, incl. 1316.10.0; ook verkopen zij dan aan Ruth Laemers x Weijndel Lucassen 5 lopen (5/4 morgen)
bouwland aan de Roodedijk voor 300,-, incl. taxen 441.10.0.
ORA Mill 570 dd. 18.12.1775/550, dd. 24.1.1776: Jan Gerrits x Maria Jans van Thienen kopen van Gerrit
Willems x Jacomina Wilbers een huisje en hof aan de Krommendijk, bel. oost die dijk, die door Jan Pluck
beplantbaar etc. gehouden mag worden, west en noord Thijs Ermers en zuid de gemene straat voor 200 gld.
Hetzelfde goed wordt in acte dd. 22.4.1803 weer verkocht.
ORA Cuijk 319 pag. 104 dd. 18.6.1785: Jan Gerrits en Maria Wilbers van der Linden e.l.; Gerardus Peeters en
Gertruijd van den Biezen e.l.; Wilbert van der Linden en Hendrik Nelis Wijntjes als mombers over Maria Peters,
minderj. d.v. Maria Wilbers van der Linden in 1 e huwelijk bij Peeter Geurts en over Peternel Bogers, minderj.
d.v. Maria Wilbers van der Linden in 2e huwelijk bij Francis Bogers, die met consent en van Ambtman v/h Land
van Cuyk d.d. 17 dezer hebben verkocht aan Geurt Peeters en Helena Jans e.l.: 5/6 deel van huis met
aangelegen bouw-, hof- als weiland, genaamd Den Deij, groot in totaal ca. 4 hond met het vruchtgebruik, dat
Maria Wilbers van der Linden haar leven lang ¾ deel van genoemde huis e.d. toebehoort; resterende 1/6 deel
van het huis e.d. onder Haps, bel. oost en zuid Marcelis Willems; west de erfgenamen van Jorden Aarts en noord
de gemeente behoort toe aan de getransporteerders en is in belast met een kapitaal van 200 gulden a/h Roomse
kerkhuis te Haps en jaarlijks belast met 5 vaten en 4 kannen roggepacht en 12 penningen thijns a/h Comptoir
van Zijn Hoogheid te Grave en 10 stuivers a/d kerk van Haps.
ORA Mill 551 dd. 22.4.1803: Jan Gerrits x Maria Wilbers van der Linden en Joanna Jans, voordochter van Jan
Gerrits, verkopen aan Johannes Cornelis Adrianus van Dolhopff, gepensioneerd luitenant x Johanna Maria van
Bodinkhuijzen een huisje en aangelegen moeshofje onder Mill bij de Krommendijk gelegen, bel. oost/zuid de
gemene weg en noord/west Matthijs Ermers voor 220 gld.
70
Kinderen, geboren uit het eerste huwelijk (ik heb geen nageslacht kunnen traceren):
1.GERARDUS JANS, ged. Mill 20.5.1758, get. Jan Sluijs en Maria Thoonen (is: oma Maria Willems x
Anthonius Cornelissen ?). Hij overlijdt waarschijnlijk vóór 1803.
PM. Een “Gerardus Jans, maritus Joanna Jans”, lid Catharinagilde, overlijdt te Mill op 23.9.1805.
2.JOANNA JANS, ged. Mill 6.6.1759, get. Martinus van Thienen en Maria Thoonen. Zij overlijdt na 22.4.1803.
Waarschijnlijk ongehuwd. Zij kan niet schrijven.
MARIA JANS VAN THIENEN is gedoopt te Beers op 6.2.1734; “Maria van Thienen uxor/ echtgenote Joes
Gerits” overlijdt te Mill op 3.4.1778. Lid van het Catharinagilde.
Haar kwartierstaat:
2.Jan Martens van Thienen, ged. Beers 5.7.1696, overl. Mill 19.7.1757; hertr. (zie ORA Beers 473) Beers
12/17.5.1744 Maria Willems (ged. Mill 10.10.1709 d.v. Willem Jans en Geertrui Baerends; ORA Mill 561 dd.
9.11.1752; zie kw.st. Gagel sub IV h, nr. 2). Maria Willems hertr. Mill 16.4.1758 Anthonius Nelissen (noemt
zich later Van Thienen) (ged. Zeeland 15.11.1730 en overl. Mill 9.9.1779); Maria Willems overl. Mill 11.5.1763.
Anthonius Nelissen hertr. (1) Mill 5.2.1764 Jacomina Jans Aben; hij hertr. (2) Mill schepenen (ORA Mill 559)/
kerk 2/10.11.1776 Maria Jans Creemers uit Wanroij, welke na de dood van Anthonius hertr. Mill 21.4/6.5.1781
met Jan Hendriks (Willems) van Gemert uit Mill. Jan Martens van Thienen huwt (1) Beers 15.4.1731
3.Maria Hendriks, overl. Beers 25.1.1742. Er is nog een Jan Martens van Thienen, ged. Beers 31.12.1704/ geb.
uit nr. 4 en zijn derde vrouw (x Mill 22.4.1736 Antonia Hendriks; zie kw.st. Van den Hoven sub V qqqq nr. 18.).
4.Martinus Jans van Thienen, ged. Beers 1.10.1660, overl. Beers 7.10.1725; wonend op het Caltbroock. Huwt (1)
Beers 6.5.1691 Maria/Maij Paulen (ged. Beers 30.1.1661 d.v. schepen (1673-78) Paulus Peters x Beers
14.4.1660 Maria Hendriks, overl. Beers 11.11.1693). Huwt (3) Beers/Cuijk ned.dts.geref. 4e gr. verwant 19.1/
3.2.1704 Lijsbeth Gerrits van der Geest (1704 te Cuijk-Heeswijk; overl. Beers 21.12.1725, d.v. Gerrit Jacobs op
de Geest x 1661 Hendrixken Deenen Hendriks Broeren). Huwt (2) Beers ned.dts.geref./RK 17.4/2/30.5.1694
5.Jenneke Jans, geb. te Haps. Overl. Beers 1.1.1701 (kraambed).
8.Jan Jans van Thienen, ged. Beers 22.8.1610, overl. na 1673. Huwt Beers 4.4/1.5.1640 Antonia Hermens
Timmermans. Hertr. Beers 8.2.1652
9.Cornelia Christiaans, ged. Beers 7.4.1624, overl. Beers (wonend op de Heuf) 26.10.1698 (?).
16.Jan van Thijenen, (zie kw.st. Van Thienen sub IV dd nr. 64-65), huwt vóór 1610
17.Maria Maertens.
18.Christianus Jans (op den Drul), overl. plotseling ‟s avonds bij het eten Beers 9.9.1652, huwt vóór 1621
19.Aleidis Hendriks Hermens Broeren. Haar vader kw.st. Cruijsen V ttt, nr. 260 en haar broer Antonius kw.st.
Peeters V ooo, nr. 108. Zij is zus van Deen Hendriks Broeren, zie nr. 4, bij 3 e huw..
MARIA WILBERS VAN DER LINDEN is geboren te St. Anthonis (ged. ? St. Anthonis 2.3.1737 als
dochter van Willibrordus/Wilbert Jans (van der Linden) en (huw. vóór 1734) Maria Hendriks. Deze Wilbert Jans
is zoon van Jan Jans Rijnen en Maria Gerrits (ORA St. Anthonis 9 dd. 20.6.1746).
Zij overlijdt na 22.4.1803; waarschijnlijk als “Maria Jans Gerrits” te Mill op 10.3.1810, lid van het
Catharinagilde. Zij huwt (2) als weduwe van Peter Gerrits en wonend te Haps ned.dts.geref. te Cuijk op
25.4/10.5.1778 met Francis Bogers/Bogards/Bogaerdt (jongeman, geboren te Vlierden en dan wonend te Haps en
overleden vóór 1782, waaruit nageslacht). Zij huwt (1) als Maria Wilbers, geboren/wonend te St. Anthonis, te
Cuijk ned. dts.geref. op 28.9/8.10.1769 met Peter Geurts, wonend te Haps en weduwnaar van Johanna Peters van
Mil. ORA Cuijk 427 dd. 30.9.1769: Huw. contract tussen Peter Geurts, weduwnr. van Johanna Peters, geass.
met Marcelis Willems en Jacobus Hoeben, momboiren van zijn 2 minderj. kinderen en Maria Wilberts van
der Linden, meerderj. jd., geass. met haar vader Wilbert van der Linden, haar momboir.
Petrus Geurts is gedoopt te Haps op 16.9.1730 als zoon van Geurt Peters Willems en Maria Hendriks Thomassen
en overlijdt te Haps op 14.5.1777. Peter Geurts huwt (1) te Cuijk ned.dts. geref./RK Haps op 29.5/13.6.1756 met
Johanna Peters van Mil, die is geboren te Oploo vóór 1730 als dochter van Peter Willems van Mil en Margaretha
Jans Tijssen en overlijdt te Haps op 7.1.1769.
PM. Complicerend kan zijn, dat ook op 6.2.1757 te Mill trouwen Cornelis Gerits (overl. Mill 23.10.1768) en
Hendrien Willems Linders; beiden zijn uit Mill en getuigen zijn Theodorus Croeff en Maria Willems. Cornelis
Gerrits is echter geen verwant van onze Johannes Gerrits sub III b: zie kw.st. Nelissen sub IV d, nr. 2 en 3.
De huwelijksgetuige op 6.2.1757 Bernard Ermers is in 1727 ook peetoom bij een kind van Jan Gerrits x (Mill
8.2.1722) Maria Ermers; zijn aanwezigheid in 1757 zou een tweede huw. van Jan Gerrits kunnen suggereren.
Verder noem ik ten overvloede andere Jan Gerrits-en in dezelfde periode te Mill:
A. Johannes Gerrits (uit Zeeland) x Maria Jans (uit Mill). Zij huwen te Mill (otr. 16.5)/juni 1744, get. zijn
Hendrik Huberts en Theodorus Jans van Gemert. Kind, geb. uit dit huwelijk: Willemijn Jans Gerrits, ged. Mill
27.3.1745, get. Geridt Jacobs en Maria Willems. Zij overlijdt te Mill op 18.8.1748 als “Willemijn Jan Gerrits”.
B. Johannes Gerits (van de Vloet) x Maria Pauwels van Sambeeck. Zij huwen te Mill op 17.10.1745, get.
71
zijn Barbara Pauwels van Sambeeck en Theodorus Thoonen. Deze Jan Gerits, gedoopt te Mill op 23.9.1720 is
echter een (Van de) Vloet: de zoon van Gerardus Jans van de Vloet en Isabella Dercx Raijmakers (zie kw.st. Van
de Vloet sub IV w, nr. 8 en 9). Maria van Sambeeck is gedoopt te Mill op 2.3.1718 en is een dochter van Paulus
Jans Pauwels van Sambeeck x Mill 17.2.1705 Maria Jans (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 16 en 17).
C. Johannes Gerrits x Maria Reijnen Aerts Clomp. Beiden zijn afkomstig uit St. Hubert en huwen te Mill op
18.2.1759, get. zijn Arnold Reijnen en Maria Andriessen.
Zij krijgen 11 kinderen; bij geen van hen is iemand, die als een verwant van Jan Gerits aangemerkt kan worden.
Bovendien komt “onze” Jan Gerrits uit Mill. Zie ook kw.st. Klomp sub V qq, nr. 4 en 5.
D. Johannes Gerrits (den Heer) x Joanna Jans. Joannes Gerrits overlijdt te Mill op 16.12.1765. Joanna Jans
overlijdt te Mill op 9.4.1771 als weduwe van “Jan Gerits in St. Hubert vulgo/in de volksmond den Heer”.
Van dit echtpaar worden te Mill kinderen gedoopt in de periode vanaf 1723.
III c. GERARDA/GERITJE JANS (HEULEN) x JOANNES/JAN WILBERS KEMPEN
(dochter van II c).
Ged. te Mill op 14.11.1729, get. Dirck Peters en Maria Willems. Zij overlijdt te Mill na 15.3.1805 en vóór
11.6.1809. Het Zielboek van Catharinagilde meldt in 1809: Gertruij Jans Kempen. RK Dodenboek Mill:
Geertruij Peters dd. 30.3.1809.
Bij overlijden van haar zoon Lucas in 1833 (zie IV d) Gerritje Jans Heulen genoemd. “Heulen” is een toponiem
te Mill ter hoogte van Vaardijk, Roijendijk en Krommendijk en gelieerd aan hofstad “De Heul”, die in het bezit
was van de ouders van de eerste man van Geritje‟s moeder (II c).
Zij huwt te Mill op 13.5.1759 met JOANNES/JAN WILBERS KEMPEN, get. Gerardus Schraven en Erke
Kempen. Beiden kunnen niet schrijven. Zij wonen, net als de ouders van Jan Wilbers Kempen, tijdelijk op het
grensgebied van de parochies Mill en Escharen, onder Hal, daar twee kinderen van hen in Escharen gedoopt
worden. Het Doopboek van Escharen meldt, dat beiden van Mill zijn.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.LUIJTJE sive/of LUTGARDIS KEMPEN, ged. Mill 21.2.1760, get. Jan Peters Jacobs en Jacoba Sluijs. Zij
overlijdt te Mill op 10.3.1760 als “Luijtje sive Lutgardis Kempe minor”.
2.WILLIBRORDUS KEMPEN, ged. eodem die/op dezelfde dag als Luijtje te Mill, get. Maria Jans en Wilbert
Jans Kempen. Hij overlijdt te Mill op 4.3.1760.
3.WILLIBRORDUS JANS KEMPEN, ged. Escharen/Hal 24.8.1761. Zie IV c.
4.LUCAS JANS KEMPEN, ged. Escharen/Hal 6.2.1764. Zie IV d.
5.JOHANNES JANS KEMPEN, ged. Mill 6.5.1768. Zie IV e.
6.PETRUS KEMPEN, ged. Mill 3.2.1771, get. Peter Willems en Christina Wilbers Kempen.
Een Petrus Jans Kempen minor/minderjarig overlijdt te Mill op 6.6.1772. Het is onzeker, dat dit onze Peter is,
daar een Petrus Kempen na 1800 regelmatig als doopgetuige optreedt bij onze familieleden Kempen. Zie aldaar
onder generatie IV c-d-e en vanaf V g.
JOANNES/JAN WILBERS KEMPEN: Bij de doop van zijn kinderen staat, dat hij uit Mill komt, behalve
bij de doop van zoon Petrus, dan uit Escharen. We vinden zijn doop te Escharen op 6.11.1732, waar hij tegelijk
met zijn tweelingbroer Wilbert/Willibrordus gedoopt wordt; doopget. zijn voor Willibrordus: Thomas Wilberts
en Christina Wilberts en voor Joannes: Joannes Cornelius Jans en Joanna Maria Jans. Hij overlijdt te Mill na
15.3.1805. Waarschijnlijk overlijdt hij op 24.6.1810 (Jan (Wilbers) Kempen, lid van het Catharinagilde).
ORA Mill 551 dd. 1/15.3.1805 verklaren Jan Wilbers Kempen x Geritje Jans resp. 700 gld. en 20 st. en 225
gld.schuldig te zijn aan Hendricus Steenmans x Maria v.d. Heuvel te Boxmeer; onderpand is een huis, schuur,
moeshof en 3 holl. morgen land bij de Koksebeek en anderhalve morgen land in Hollanderbroek. Dd. 11.6.1809
verklaart Dirk Hubers de Vael bij aankoop van dit goed, dat beide schulden zijn voldaan. Zie sub II c, waar dit
goed van de Erven de Quaij gekocht wordt in 1737.
PM.: Er overlijdt te Mill nog een Jan Wilbers Kempen op 12.6.1806 (memorie van successie); een op 2.4.1808
en een op 14.10.1808. (zie IV c). Zie ook ORA Mill 550 dd. 12.11.1784.
Zijn kwartierstaat:
2.Wilbert Jans Kempen, ged. Mill 8.12.1702, overl. Mill 5.6.1778 “Wilbert Kempen Roskam” (zijn vader koopt
in 1710 De Roskam van fam. Pluck; zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 11), lid Catharinagilde. Een/deze
Wilbert Jans Kemp heeft medio 1730 een kind gemaakt bij de meid van Goossen van Beusecom en wordt beboet
met 37 gld. en 10 st. (Archief Ambtman 65). Huwt Mill 25.11.1731
3.Mechtildis Wilbers, geb. Mill, lid Catharinagilde, overl. Mill 9.5.1783.
4.Jan Wilbers Kempen, geb. vóór 1659, overl. Mill 27.8.1723, schepen. Lid St. Catharinagilde.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 21.3.1724: Goduart van den Heuvel, Jan Wilbers en Goossen van Beusecom
als bloedooms, zwager en mombers van de onmondige kinderen van wijlen Jan Wilbers Kempen en Adriana
Adriaens doen een verzoek om (on)gerede goederen te mogen verkopen ten gunste van de boedel.
72
Idem Mill dd. 23.1.1736: Maria Dercx, weduwe van Jan Wilbers is genoodzaakt goederen te verkopen tot
redding van de boedel; er is een onmondige dochter Hendrina Jans; mombers over haar zijn Jan Pluk, Goossen
van Beusecom en Adriaen Jans Kempen, haar naastbestaande vrienden. Zie nr. 2 voor De Roskam.
PM. Een Hendrik Peters, overl. Mill 29.11.1720 is schoonvader van een Jan Wilbers Kemp.
Hertr. vóór 16.10.1726 Maria Dercx (overl. na 1.7.1736; uit dit huwelijk een dochter Hendrina). Huwt Mill
27.11.1701
5.Arnolda/Ercke Adriaens van den Heuvel, ged. Mill 25.6.1680, overl. Mill 20.8.1717, lid Catharinagilde.
6.Wilbert Peters, overl. vóór (ORA Mill 546) 1.3.1718, huwt vóór 1707
7.Christina Martens. Hertr. sch. Mill 16/RK 30.12.1719 Mathijs Essers (uit Raetheim/Wassenberg). Matthijs
hertr. Mill 23.1/12.2.1736 Hendrina Jans, wed. Peter Teunissen. Hendrina overl. Mill 2.1.1758. Matthijs overl.
Mill 17.10.1775. ORA L. v. Cuijk 606 Taxatie van overl. (St. Hubert 5.7.1718) Peter Wilbers, erfgen. is nr. 3.
8.Wilbert Geerits Kempen, geb. ca. 1615, pachter van de Millse Einden in 1650, overl. Mill 18.5.1660 .
Op 15.2.1651 verkopen Jan Geerits x Jenneke (Roelofs) aan Wilbert Geerits x Jenneke (Aerts) van alzulk
kindsdeel als comparanten is aangekomen van Geerit Jans Kempen x Jutge, hun overleden ouders, nl. een huis,
schuur, hof en bouw-, wei- en hooiland. Op 19.2.1652 idem een schuur, hof en hooiland in Hollanderbroek. Op
9.2.1659 idem 1 hollandse morgen hooiland aan de dijk. Op 20.2.1655 verkopen Wilbert Jacobs x Merike
Geerits Kempen aan Wilbert Geerits x Jenneke van hun aandeel, hen aangekomen van Geerit Jans Kempen en
Jutge in een huis, schuur, hof, bouw-, wei- en hooiland. Op dezelfde dag verkopen Geurt Hendriks (Ermers) van
den Hoven x Jenneke (Nielen Kempen) aan Wilbert Geerits x Jenneke een stuk bouwland, 4 hont groot, in
Hollanderbroek aan de Hollegraeff.
In de Inventarisatie van de Ambtman in 1665 heeft de weduwe Wilbert Geerits een bouwerij met 2 paarden, 4
kinderen en grote schulden. Dd. 21.11.1658 een der rothmeesters van de gemene dijk in Hollanderbroek.
Op 28.1.1671 verkoopt Catharina Gerits, weduwe van Alaert Jacobs, c.s. aan Jenneke Aerts, weduwe van
Wilbert Geerits een stuk land aan de Voortsendijk, Catharina aanverstorven van Gerit Jans Kempen en Jutge
Croeff z.g.. Op 23.12.1680 verkopen Jan Goduwaerts x Merrike aan Jenneke, weduwe van Wilbert Geerits,
bouw- en weiland in Hollanderbroek, verder een weikampke en 2 elzenbosjes aan de Voortsendijk.
Wilbert huwt eerstens Hermke Wilbers, geboren Peters, welke in 1650 overlijdt aan de kinderpokken.
Haar “vroemoeder”/grootmoeder (?) is Bertke, de weduwe van Adriaen Dericks, hetwelks aannemelijk maakt,
dat Hermke met haar in haar testament dd. 9.2.1650 ook genoemde zus Jenneke Peters, die al Hermkes kleren
erft, een dochter is van Peter, de zoon van Adriaen Dericks en Bertke (zie nr. 40-41). Hermke laat al haar bezit
na aan haar man en legateert 1 malder rogge aan de huisarmen van Mill om brood van te bakken en uit te delen
op haar begrafenis. Hij huwt tweedens vóór 15.2.1651
9.Jenneke Aerts, overl. na 23.12.1680. (zie ORA Mill 542)
10.Adriaen Goduwaerts, geb. Mill ca. 1645, overl. Mill 29.6.1708 (Zielboek Catharinagilde: ”Adriaen van den
Heuvel”), (substituut) schout en richterbode. Zie foto van herberg/brouwerij “De Zwaan” na pag. 48 B.
Op 7.3.1679 verkoopt Gijsbert van Goor c.s. aan Adriaen Goduwaerts x Heijlke een huis en anderhalve morgen
bouwland aan de Lijkweg en de Kaarstraat. Op 2.7.1680 verkoopt heer Theodorus van der Geest, scholtis in
land van Ravenstein, aan Adriaen x Heijltje een kampke weiland aan de Voordijk, bel. Jan Willems Pieck en
Reijn Jans Clomp.
Index Not. Protocol Grave 7128.16 dd. 10.11.1689: Peter Jans, pachter van de bierwagen, toont een biljet in de
hand van de vrouw van Hend. van der Borst met de volgende inhoud: "den 19.12.1686 Arien Godewarts 64
potten en 1 pint wyn by Jan Babtist Coeberg H:V:D:B:"; verklaart op verzoek van Hend. van der Borst
medepachter van 's lands imposten, dat hij in 1687 in het seizoen, ingegaan 1.10.1686 pachter is geweest van de
impost op de brandewijnen, toen verzoeker pachter was van de impost op de wijnen; het gaat over het wel/niet
betaald hebben van accijnzen. Getuigen Huybert Budding en Dirk Peters.
Notaris de Haen dd. 1.8.1702 te Mill: Magescheid. Adriaen Goduwaerts, scholtus te Mill en weduwnaar van
Heijltje Nelissen en nu gehuwd met Geritje Peters (van Kilsdonck) ter eenre en Goduwaert Adriaens, gehuwd
met Gertruijd Jansen, en Eerken Adriaens, gehuwd met Jan Wilbers, voorkinderen van voornoemde Adriaen
Goduwaerts ter andere; verdeeld worden landerijen in Hollanderbroek door de landmeter Hendrik Jans.
Idem dd. 16.8.1708 te Mill: Magescheid. Geritje Peters van Kilsdonk, weduwe van Adriaen Goduwaerts,
geassisteerd met Willem Peters van Kilsdonk en Marten Jans als mombers over haar 5 kinderen ter eenre en
Goduwaert Adriaens van den Heuvel en Jan Wilbers, gehuwd met Eerke Adriaens van den Heuvel, kinderen uit
het eerste huwelijk van Adriaen Goduwaerts met Heijlke Cornelissen ter andere; alle goederen komen aan
Geritje Peters; ieder der voorkinderen ontvangt f. 1100,-. Op 15.4.1733 is er een erfmaegescheijd.
Hij hertr. Zeeland 21.5.1689 Geertje Peters van Kilsdonck (zie kw.st. Van den Broek sub V a, nr. 29); huwt Mill
14.2.1677 en Haps/Cuijk (geref.) 21.2.1677
11.Helena/Heijltje Cornelissen van den Heuvel, geb. ca. 1650, overl. Mill 18.6.1688 (Zielboek Catharinagilde
“Heijltje van den Heuvel”)
16.Geerit Jans Kempen. Hij heeft o.m. een dochter Catharina( x Alert Jacobs Hermens Mooren (zie II c) xx Mill
31.1.1672 Aert Peters, pres. schepen van Mill xx Allegonda Kerstens (not. De Haen 24.9.1702)), en zonen Jan
73
en Wilbert Gerits. “De eersame” Geerit Jans Kempen maakt op 31.12.1648 zijn testament samen met zijn
vrouw; hierin wordt Wilbert Geerits als zijn zoon genoemd. Hij huwt ca. 1615
17.Jutke Gerrits Croeff; beiden zijn overleden vóór 15.2.1651. Zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 96.
20. Goduwaert Adriaens, geb. Mill ca. 1615, vanaf 1650 richterbode, lid Catharinagilde, overl. 30.4.1670 Mill.
Op 27.2.1646 verkopen Geerit Jans x Weijndel aan Goduwaert en Ercke een huis, schuur, hof en land aan de
Krommendijk en de Meulendijk. Op dezelfde dag dragen Derick Peters de Haen, mulder te Mill, x Metje
Theunissen aan Goduwaert x Eercken een rente op van 4 gld.; het onderpand is de Bruijntjensstreep onder het
gericht van Mill aan de wetering. Op 19.2.1652 dragen Dirck Peters de Haen x Metje Theunissen op aan
Adriaen x Ercke een halve morgen bouwland. Op 17.2.1653 verkopen Selt Lamers x Heijltje aan Goduwaert en
Eercke 4 morgen bouwland bij de kleine Waterdijk, belendend de Marienweerdse goederen en Ketelers erf. Op
26.1.1662 dragen Dirck Rutten x Jenneke op aan Goduwaert Adriaens x Eercke van een rente van 18 gld.,
gaande uit een huis, schuur, hof en een stuk kloosterland, tesamen ca. 1 hollandse morgen aan de Lijkweg.
Op 9.12.1668 verkopen Giel Dircx x Leendertje aan Goduwaert x Ercke 1 morgen weiland aan de Vaardijk en
de middelwetering. ND 10092 meldt Jan Jordens hofstad te Mill aan de Bruggen cijnsplichtig, later de
erfgenamen, later vanaf 1639 Godevaert Adriaens x Ercken.
In de Inventarisatie in 1650 wordt Goduwaert Adriaens aangeslagen voor huis, hof en 18 morgen en 3 hond land
in 6 percelen: voor een huis, hof en 2 morgen bouwland (8 gld.), voor 1 morgen bouwland in de Kleine
Vuijtterdijk (3 gld. en 10 st.), 1 morgen en 2 hond bouwland, genaamd de Papenkamp (4 gld.), voor 4 hond
bouwland aan de hofstad van Gerit Kempen (2 gld.), voor 2 morgen weiland (2 gld. ) en voor 1 morgen en 3
hond, deels wei- en hooiland, deels elzenbos (1 gld. en 10 st.); voorts is hij cijnsplichtig aan de pastoor van
Wanroij (2 malder rogge) en aan de bagijnen te Grave (5 stuivers).
Hij huwt vóór 21.3.1639 (zie ORA LvCuijk 252, waar zij dan kopen van Peter Peters van Sambeeck x Jutge)
21.Eerken Hermens (Backx), geb. ca. 1611, overl. Mill 16.11.1676, lid Catharinagilde. Eerder gehuwd met
Cornelis/Niel Cempen, waaruit dochter Jenneke x Geurt Hendriks Ermers van den Hoven.
Op 25.8.1657 worden tussen Goduwaert en Erke enerzijds en Geurt Hendriks Ermers van den Hoven x Ercke‟s
dochter Jenneke Cornelissen Kempen anderzijds afspraken gemaakt over de wijze van vererving van de
onderscheiden kinderen uit Erke Hermens geboren. Van Erke is bekend, dat zij op 23.2.1641 reeds weduwe van
Nielis Kempen is en op 26.5.1663, dat zij dan 52 jaar oud is.
Index Not. Protocol Grave 7128.10 dd. 26.5.1663: Eerken Hermens [tekent met een merk], echtgenote van
Goduart Adriaens, richterbode te Mill, oud ca. 52 jaar, verklaart op verzoek van Willem de Decquere, koopman,
dat zij dd. 12.5.1663 heeft gezien en gehoord, dat er verschil van mening was tussen verzoeker en notaris de
Meijer wegens zeker venster van de Meijer; de Meijer heeft daarop opzettelijk zijn vouwvenster uitgetrokken
recht voor het slagvenster van verzoeker met zoveel kracht dat de goot van verzoeker stuk viel; verzoeker zag dit
en kwam zijn keuken uit in het voorhuis door de deur met een grote stok, waarop de echtgenote van Frans Benoij
hem om de hals viel en zei: “Decquere, Decquere ziet wat gij doet”, waarop verzoeker: “ik wil niemand slaan,
ik wil dat venster toestoten”; comparante was daar toen om wat te kopen. Getuigen Hendrick Doppers, smid en
Frans (van) Beno(o)ij.
22.Cornelis Peters van den Heuvel, overl. na 1704 en vóór 1718.
In Beers wordt op 4.2.1658 van hem en Beelke Thomassen (uit Haps) een zoon Leonardus gedoopt (get. Claes
Peters en Anna Egidii); de overige kinderen zijn te Haps gedoopt.
Notaris de Haen dd. 8.8.1699 te Haps: Testament: Cornelis Peters, weduwnaar van Beelke Thomassen, legateert
aan dochter Maria Cornelissen de huisraad; aan Beelke Jans, de dochter van zijn zoon Jan Cornelissen f. 25,en aan de Kerk en de Armen van Haps f. 25,-.
Idem dd. 20.6.1718 te Haps: Magescheid tussen de kinderen en kleinkinderen van Cornelis Peters en Beelke
Thomassen; het gaat om de bouwhof “de Dorshees” te Haps, het nieuwe “huijs, mede genaempt de Dorshees”
en de Baerdonkse Camp onder Haps; hooiland op Bogelaer onder Klein Linden en te Oeffelt en 3 obligaties
t.w.v. f. 3100 gld. Hij huwt ca. 1650
23.Isabella/Beelken Thomassen van de Voort, overl. Haps vóór 8.8.1699.
32.Jan Gerits Kemp(en). Hij overl. na 1635.
In de inventaris van cijnsplichtige erven van de Ambtman in augustus 1613 wordt hij aangeslagen voor 3 huizen
in Mill. Eerstens te Mill “Jan Gerits Kempe closters”, waar hij woont op een van de voorhene Marienweerdse
hoeven, met als naburen Thomas Aertsen Rommen (x Willemke Gerrits) en het goed van Anthonij Conserve (x
vóór 1591 Jenneke Jacobs, xx vóór 1607 Margriet), “daer Seel Dircx op woont” ter eenre en Aert Thijssen
cremer closters, Thijs Lenaerts closters (x Meerske) en “Jan Hoijens en Lijs van den Hove goet daer Gerit Smits
op woont” ter andere. Vervolgens onder Hollanderbroek “Jan Gerits Kempen huijs en erff” met als directe
naburen Ermit Janssen en Peter Artssen ter eenre en Jan Peters Mellinge en Hermen Dericx ter andere;
en tenslotte 5 namen verderop “Jan Gerits Kempen goet daer op woont Jacop Bosmans” met als naburen Peter
Gerrits, Thijs Handricx en Thijs Gerits ter eenre en Art Peters, Alken Sep Jacops weduwe ten andere. Zie ook
ORA Mill 552 dd. 18.2.1628.
ND 10092 noemt Jan Gerrits Kempen x Jenneke cijnsplichtig, na 1638 zijn zoon Geerit Jans Kempen. In 1616 is
74
hij borg voor scholtis Jhr. Van de Voort, die dan de Dominiale, voorheen Marienweerdse hoeve de Millse
Eijnden pacht (ND 10312). ND 10123 (kapittel Elisabeth Grave vanaf 1631) meldt Jan Gerits Kempen
cijnsplichtig uit een huis met 2 kempkens aan de Krommendijk, herkomstig van Lijs de Haen, later neemt
Goduwaert Adriaens de cijns over. ND 10123 meldt ook een (broer ?) Thijs Gerrits Kempen. Hij huwt ca. 1585
33.Jenneke.
34.Gerrit Jans Gerrits Cro(e)ff. ORA Mill 552 dd. 1608:”Gaert Jans Croeff”. Hij overl. na 1639.
Vermeld ORA 552 Mill dd. 18.2.1628 belendend nr. 32. Ook dd. 20.10.1605, wanneer schoonvader Pouwel
Thijssen is overleden. In 1613 (ND 9952) als zodanig vermeld in de telling vanwege de Prins van Oranje in
Hollanderbroek met als naburen na Alke Sep Jacops weduwe (zie nr. 32), Willem Pouwelsen, Hermen Peters en
“Jan Hoijens op den Wolfsbercg, daer op woont Peter van Wers/t” ter eenre en “Hanrisken Willem Martens
goet, daerop woont Gerit Roeloffs”, Roelof Peters en Huijbert Jans Steppen (zoon van Jan Steppen x Lijs) ter
andere. Gerrit Jans koopt op 29.5.1606 met zijn vrouw Merrijke van Catharina Thijssen, weduwe van Jacob
Thonissen huis, hof en land in Klein Ven in Mill, belendend het Grote Ven naast de Voordijk. Huwt ca. 1590
35.Merrijke Pouwels Thijssen. Zij heeft een zus Trijn en broer Willem Pouwels x Merrijke, zie belending nr. 34.
40.Adriaen Dericks, vanaf 1622 richterbode te Mill, overl. Mill tussen 16.8.1649 en 12.2.1650; een der oprichters (1631) en eerste deken van het Millse St.Catharinagilde (zie ook kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 62).
In de telling van 1613 vanwege de Prins van Oranje (ND 9952) wordt onder Mill genoemd Ariaen Dericx, met
als directe buren voor hem genoemd diverse mensen, die wonen op de voorhene Marienweerdse, nu dominiale
hoeven van de Prins van Oranje: “Het Hecken” Sijbert Jansen closters, Jan Kerstens goet ”aen (de) kerck”,
Jan Jan Goesten, Lenaert Goerts closters, Ariaen Dericx; hierna begint de lijst met de huisplaatsen in MillHollanderbroek.
ND 10092: Adriaen Dericx heeft 7 morgen cijnsplichtig land onder Mill, door hem gewonnen van Jan
Theunissen Zegers (x Nees), de zoon van Thonis Jans Segeren en Griet.
Adriaen Dericx x Bertke doen op 14.2.1608 een acte van opdracht aan Peter Jans Ermits, waarin melding van
een rente volgens erfbrief van 3 malder rogge. Op 8.2.1618 dragen Ermit Hendrikx x Merij Jan Ermits Verbeeck
op aan Adriaen Dericx x Bertke 1 morgen land aan de O.L.V.-steeg, belendend verder de goederen van de abdij
Marienweerd, nu Prins van Oranje, Willem Thijssen, Willem Thijssen Clingels (zie kwartierstaat Dircx sub I) en
de straat. Op dezelfde dag dragen Hendrik Hendriks x Jenneke op aan Adriaen x Bertke een halve morgen land
aan de Kerk gelegen, aan de voorhene Marienweerdse goederen, de Lijkweg en het klein straatke. Op 6.2.1622
dragen Hendrik Hendricks x Aelke aan Adriaen x Bertke op een halve morgen op het Hogeveld, belendend
Adriaen, de voorhene Marienweerdse goederen en de Karstraat. Daags ervoor dragen Willem Thijssen Clingels
x Anneke aan hen op anderhalve morgen land aan de O.L.V.steeg, belendend opdrager en koper en de voorhene
Marienweerdse goederen. Op 8.2.1628 dragen Adriaen Dericx x Bertke op aan Andrijs Jans Swarten x Hanriske
een huis, hofstad en een halve morgen land aan de Vaartweg, de Abdij Marienweerd (nu de prins van Oranje) en
de Lijkweg. Op 9.2.1640 verkopen Hermen Hendriks x Grietje aan Adriaen x Bertke 4 hond land op Hogeveld,
belendend de erfgenamen Laurens Dircx en die van Jacob Hermens Mooren. Rond 1640 zijn Derick en Bertke in
een langdurig juridisch conflict verwikkeld met Peter Aerts Verwers en diens zoon Theunis (ORA 218).
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Adriaen Dierckx aangeslagen voor huis, hof en 18 morgen land,
in 8 percelen: voor 5 morgen en 3 hond bouwland op het Cauvelt (19 gld. en 5 st.), voor 1 morgen en 3 hond
bouwland op het Hoogland (5 gld. en 5 st.), voor 2 morgen en 3 hond bouwland aan de O.L.V.-steeg (8 gld. en
15 st.), voor 3 morgen weiland aan de Voordijk (3 gld.), voor 3 hond weiland achter den Clompmaker (10 st.),
voor 2 morgen en 3 hond “sleght suer” weiland (2 gld. en 10 st.), voor 1 morgen en 3 hond slecht en zuur land
aan de Veesteeg (1 gld. en 10 st.) en voor 1 morgen slecht en zuur land aan de Vaerdijk; verder is hij
cijnsplichtig aan het Gasthuis te Grave (10 st.), aan het St. Anthonis-altaar te Zeeland (4 kannen rogge) en 1
schepel rogge aan het St. Anthonis-altaar te Mill. Totaal betaalt hij na aftrek van kosten 31 gld. en 2 st.
Hij huwt vóór 6.2.1607 (ORA Mill 552; verwant aan (de vrouw van) Lenaert Jacobs en Anthonij Conserva)
41.Bertke, geb. ca. 1680, overl. Mill tussen 25.8.1657 en vóór 1.7.1659, lid Catharinagilde.
Over het voorgeslacht van Bertke tasten we in het duister; misschien is zij d.v. Arnt Ermers van Lunen x Beertke,
die op 9.2.1580 te Mill genoemd wordt ? Zie het ook onder nr. 80 gestelde en kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 218
(Lenaert Jacobs, die ook cijns overneemt van de fam. Van Lunen en verwant is). Arnt Ermers van Lunen is een
zoon van de Millse schepen (1527-1572) Ermijt Arnts van Luijnen x vóór 1531 Peterke, d.v. Hendrik Arnts van
de Lampeler en Richmoet Bax; deze Peterke is in 1575 weduwe en in 1564 wordt van Ermit gezegd, dat hij 70-80
jaar oud is, geb. ca. 1490 dus. Zie kw.st. Kempen sub IV c, nr. 104-105; 208-209.
44. ? Peter Peters van den Heuvel, ca. 1650 met een geldrente cijnsplichtig genoemd (ND 10599).
46.Thomas van de Voort.
ND 10092 meldt de hofstad van (dezelfde ?)Thomas Werts aan de Schootenberg als cijnsplichtig, later Gerit
Thomassen en zijn zus Beelke Thomassen (van de Voort ?). ND 10093 (vanaf ca. 1640) noemt als cijnsplichtig
voor de Schotenberg/Schotsberg Gerrit Thomassen en Beelke zijn zuster. Hij huwt ca. 1620
47.Helena.
68.Jan Gerits, (vermeld in ND 10091), huwt ca. 1565
75
69.Jutge.
70.Pouwel Thijssen, overl. vóór 20.10.1605. In 1580-87/1603-04 heemraad Hollanderbroek. Huwt ca. 1560
71.Deriske. Vermeld ORA Mill 539 dd. 1.2.1583/552 dd. 23.11.1603.
80.Derick Adriaens, richterbode te Mill vanaf 1594, kerkmeester in 1609. Overl. na 1620 en vóór 10.2.1627.
Benoeming dd. 28.6.1594 van Dirk Adriaansz tot richterbode in Mill, Wanroij en Hollanderbroek i.p.v. Hendrik
Jacobsz, die wegens disfunctioneren door de procureur-generaal van de Raad van Brabant is geschorst.
Dirck Adriaens x Trijn verwerven ca. 1620 nieuwe afgegraven gronden, later zijn deze cijnsplichtig voor
Adriaen Dericx x Bertke.
ND 10123 en 10126 (kapittel Elisabetkerk Grave vanaf 1631) meldt cijnsplichtig een “Dierck Adriaens ofte Aert
Bernts van Luijnen van Ermit van Luijnen, modo Aert Ermers in „t Diependael”, voor 3 stuivers en 4 denieren.
In de telling van 1613 vanwege de Prins van Oranje (ND 9952) wordt te Mill genoemd Derick Ariaens (op
Cauveldt) met als directe naburen Cornelis Goerts (van den Berg) (x Deriske Roelofs), Ermit Handrikx (x
Merij), Lenart Jacops daer hij woont ter eenre en Aert Hanricx Jan Bosselen goet, Lambert Rutten ( x Merij) en
Peter Aertssen Vakengoet (x Jenneke); een en ander gesitueerd in Cavelt, Diependael en overgaande naar het
Meulengat. (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 218 en Kempen sub IV c, nr. 104-105).
Hij huwt ca. 1575
81.Trijn.
88. ? Peter Jans van den Heuvel. Op 10.2.1613 is in belending sprake van Peter Jans van den Heuvel in de
Liespes te Wanroij. Op 20.1.1626 belooft Peter van den Heuvel een brug van 10 voet over de beek bij zijn erf ten
eeuwige dage ten gerieve van ieder te onderhouden.
PM. Tegelijkertijd is er in Mill nog een andere Jan Wilbers Kempen. Te Mill wordt op 5.4.1735 gedoopt
Joannes, zoon van Wilbert Jans x ca. 1725 Maria Wilbers (Raaijmakers). Deze andere Jan Wilbers Kempen uit
Mill/Wanroij huwt te Mill op 12.4.1761 (get. Gerardus Schraven en Anna Maria Wilberts Kempen) met
Margaretha Wilbers Schouten uit Mill. Dit echtpaar krijgt te Mill op 9.10.1762 ook een zoon Willibrordus (zie
voor diens nageslacht sub IV c het cursief gedrukte). Margaretha is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op
12.5.1734 als dochter van Wilbert Willems Schouten (overl. Mill 28.7.1759) x vóór 3.4.1720 Elisabeth Jans
(overl. Mill 4.1.1754). Margaretha overlijdt als weduwe van Jan Kempen te Mill op 1.12.1816.
III d. CATHARINA/TRIEN JANS PETERS (LANGENS)/(HEULEN) x PETRUS/
PETER WILLEMS (dochter van II c)
Ged. te Mill op 1.10.1731, get. Willem Peters en Maria Huberts. Zij overlijdt te Escharen op 3.5.1805 als
Catharina Janssen, weduwe van Peter Willems. Zij huwt te Mill op 1.5.1757 met PETRUS/PETER
WILLEMS. Get. Joannes Willems en Gerarda Jans.
Vier gehuwde kinderen van Catharina en Peter wonen later in Escharen. Voor de naam “Heulen” zie III c.
Hun kinderen, geboren en gedoopt te Mill:
1.WILHELMUS PETERS, ged. 20.1.1758, get. Maria Jans. Hij is overleden vóór 1766.
2.PETER PETERS (HEULEN), ged. 17.12.1759. Zie IV f.
3.MICHIEL PETERS (HEULEN), ged. 30.8.1761. Zie IV g.
4.THEODORA PETERS (HEULEN), ged. 4.2.1763. Zie IV h.
5.HELENA PETERS, ged. 11.9.1764 (moeder hier “Catharina Langens” genoemd). Zie IV i.
6.WILLEM PETERS, ged. 15.1.1766, get. Joannes Willems en Maria Peters.
7.MARIA PETERS (HEULEN), ged. 28.9.1767 (vader hier “Joannes Willems uit Escharen” genoemd; bij haar
overlijden in 1830 wordt haar vader Peter Heulen genoemd). Zie IV j.
8.GERARDUS PETERS, ged. 8.2.1770, get. Aert Hendriks en Gertrudis Jansen.
Op 24.7.1770 overlijdt te Mill een Gerit Peeters minor.
9.CATHARINA PETERS, ged. 18.11.1771. Zie IV k.
10.GERTRUDIS PETERS, ged. 6.7.1773. Zie IV l.
PETER WILLEMS is gedoopt te Escharen op 18.10.1726 en overlijdt (aldaar ?) na 27.4.1798 en vóór
3.5.1805.
Zijn kwartierstaat:
2.Willem Theunissen, geb. ca. 1695, hertr. Escharen (ORA Escharen 524 huw. voorwaarden dd. 3.2.1741)
12.2.1741 Gertrui Gerrits; zie kw.st. Linders sub V f nr. 12-13. Hij huwt vóór 13.2.1722
3.Mechtildis Peeters, overl. vóór 1741. Zij hebben 5 onm. kinderen in 1741, o.m. zoon Derk Willems x Escharen
9.5.1756 Jacoba Laurensen (doopget. bij kinderen van III d; zie ook kw.st. Linders sub V f nr. 6-7).
4.Theunis Jans Leenders/Linders, in 1713 gegoed aan den Langenboom, in 1715 ook aan de Lage Peel te
Escharen, huwt
5.Pe(t)erken Janssen. Beiden vóór 1722 overleden.
ORA Escharen 518 dd. 20.4.1709: Jan Claessen x Willemke Janssen; Peter Janssen x Maria Janssen; Jan
76
Janssen x Maria Janssen; Cornillis Ariens x Cornelia Janssen hebben verkocht aan Theunis Jan Linders x
Peterken Janssen een vijfde deel van een huis, hof en landerijen, bel. Judith Blommers en Wiggerken Cocken.
Idem dd. 13.2.1722: Jan Theunissen x Jenneken Peters, Leendert Theunissen x Petronella Jaspers, Willem
Ermers x Jenneken Theunissen, Anthonij Theunissen, Ansem Theunissen, Willem Theunissen x Mechteld Peters,
Lambert Leenderts x Maria Theunissen, Anneke Theunisssen, meerderj. dochter, geassisteerd door Nelis Jansz
en Jan Jansz, allen kinderen en erfgenamen van Theunis Jan Leenderts en Peerken Jansz in leven echtelieden
hebben verkocht aan Jan Hendrix op Steegh x Christina van Stippent een huis, schuur met moeshof en bouwland
groot ca. 4 holl. morgen onder Escharen, bel. advocaat Antonius van der Gronden. En nog een stuk weiland
groot ca. 4 holl. morgen, bel. dezelfde advocaat.
Idem: dezelfde comparanten, kinderen en erfgenamen van Theunis Jan Leenderts en Peerken Jansz, in leven
echtelieden, hebben verkocht aan Jan Jaspers x Maria Delissen een morgen bouwland onder Escharen, bel.
Laurens Gijsberts, de erfgenamen van Theunis Peter Ariens en Rom Simons. En nog een dries daar ook gelegen,
bel. Jan Simons, Rom Simons, Laurens Gijsbers en het Broeck.
III e. MARIA JANS (HEULEN) x PETRUS/PETER LAMBERS VAN DE VORLE
(dochter van II c). (Zie voor “Heulen” III c).
Ged. te Mill op 24.12.1735, get. Willem Gerrits en Maria Jans. Zij overlijdt te St. Hubert op 11.8.1823 als
“Maria, weduwe van Peter Lamers van de Vordele”. Bij het overlijden van haar dochter Helena in 1848 wordt zij
Maria Heulen genoemd. Zij is lid van het St. Catharinagilde. Te Mill op 20.5.1759 huwt zij met PETRUS/
PETER LAMBERS VAN DE VORLE; get. Joannes Hulsmans en Catharina Lamberts. Gegoed met
huis/oven/land in St. Hubert en land op de (Vrij)Hoeven te Mill.
Notaris Verstraaten dd. 16.1.1824: Kinderen en kleinkinderen van wijlen Peter Lamers x Maria Jans delen en
scheiden de boedel (huis, moeshof, oven en aangelegen bouwland te St. Hubert, weiland aldaar en een hooikamp
in de (Vrij)Hoeven te Mill) : Maria Peters Lamers, wed. Marten de Vaal met haar kinderen, m.n. Antoon de
Vaal, landbouwer; Theodorus de Vaal, boerenknecht, Maria en Catharina de Vaal, beiden dienstmeiden, allen te
Mill; Peter Peters Lamers, landbouwer, wednr. van Antonet Kempen en zijn kinderen Aart Peters Lamers,
landbouwer; Maria, Johanna en Peternel Peters Lamers (allen zonder beroep) en Lambertus Peter Lamers,
daghuurder, allen meerderj. en wonend te Mill; Derk Keusters, landbouwer St. Hubert x Helena Peter Lamers;
Willem Peters, daghuurder te St. Hubert x Johanna Peter Lamers; Lambert Peter Lamers, landbouwer te Mill en
de kinderen van wijlen Catharina Peter Lamers x wijlen Johannes Hendriks, m.n. Lambert Hendriks,
boerenknecht, Hendrina Hendriks x Johannes Ermers, landbouwer, beiden te Mill en Johannes Ermers als
voogd over de 2 minderj. kinderen van Catharina Peters Lamers voormeld (m.n. Peter en Adriaan Hendriks).
Het geheel wordt door Lambert Peter Lamers gekocht voor 470 gld.
Kinderen uit hun huwelijk, allen geboren en gedoopt te Mill:
1.MARIA PETERS VAN DE VORLE, ged. 3.3.1760. Zie IV m.
2.PETRUS PETERS VAN DE VORLE, ged. 20.8.1761. Zie IV n. (er overlijdt te Mill op 9.11.1784 een Petrus
Peters van de Vorle minor; dit kan echter niet deze Peter zijn).
3.CATHARINA PETERS VAN DE VORLE, ged.19.8.1763, get. Lambert Peters van de Vorle en Wendel
Lambers van de Vorle. Zij overlijdt te Mill op 29.6.1766
4.HELENA PETERS VAN DE VORLE, ged. 15.11.1765. Zie IV o.
5.CATHARINA PETERS VAN DE VORLE, ged. 9.1.1768. Zie IV p.
6.PETRONELLA PETERS VAN DE VORLE, ged. 29.5.1770, get. Joannes Gerrits en Maria van de Vordele. Zij
sterft te Mill op 26.2.1775.
7.JOANNA PETERS VAN DE VORLE, ged. 25.9.1772, get. Antoon Nelissen van Escharen en Gertrudis Jans
Sluijs. Zij sterft te Mill op 11.1.1773.
8.LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE, ged. 13.3.1774, get. Peter Willems en Maria Thonen. Hij overlijdt
te Mill op 26.6.1777.
9.JOANNA PETERS VAN DE VORLE, ged. 10.1.1777. Zie IV q.
10.LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE, ged. 15.12.1779. Zie IV r.
PETRUS/PETER LAMBERS VAN DE VORLE is gedoopt te Mill op 17.9.1732 en overlijdt aldaar op
19.2.1802. Hij en zijn vrouw zijn lid van het Catharinagilde.
Zijn zus Catharina Lambers van de Vorle is gehuwd met Peter Gerrits Michiels. Zij sterft als lid van het
Catharinagilde te Mill op 5.3.1794. Peter sterft te Mill op 23.9.1770.
Een andere zus, Wendel Lambers van de Vorle sterft ongehuwd te Mill op 25.1.1774.
De familie Van de Vorle dankt haar naam aan de hoeve De Vorle/Volre/Boorle/Voerlaer. In 1331 verkoopt Jan
van den Voerlaer x Bertradis de hoeve ten Voerlaer aan de Abdij van Marienweerd. In 1360 beslaat deze hoeve,
als een uitstulping in zuidelijke richting van het cultuurland gelegen aan de rand van Mill, alleen al aan akker-
77
land 20 morgen. Naast De Vorle zijn o.a. ook de hoeven De Nieuwenhof, Ten Hooff/Hove, De Weemhof en De
Vloedt vanouds Marienweerdse goederen, maar vanaf 1613 in handen van de toenmalige Prins van Oranje,
Prins Maurits. Deze hoeven met 25-30 morgen land hadden steevast 6 werkpaarden, 8 koeien, 9 gusten, 4
kalveren, 90 schapen en 6 varkens; een pachter op deze hoeve moest, gezien de jaarlijkse afdracht aan de
pachtheer, in meerdere opzichten van goeden huize komen. Zoals in onderstaande kwartierstaat blijkt, verandert
met het wisselen van pachtboerderij ook de achter/ familienaam van betrokkene.
Zie de foto‟s op pag. 53 en pag. 79.
Zijn kwartierstaat:
2.Lambert Peters van de Vorle/Nieuwenhof (ORA Mill 561 dd. 25.2.1735 erfmaegescheid v.d. ouders van nr. 3),
ged. Mill 13.1.1688, overl. Mill 23.3.1765, lid Catharinagilde; huwt 3e-4e gr. verwant te Mill op 28.4.1717
3.Catharina Jans van de Vloet, ged. Mill 18.6.1694, overl. Mill 30.4.1763, lid Catharinagilde.
4.Peter Hendriks van den Nieuwenhof, ged. Mill 28.10.1658, overl. Mill 20.5.1738; lid Catharinagilde;
(zie voor hun zoon Jan Peters v.d. Nieuwenhof kw.st. Ermers sub IV s nr. 12-13), huwt vóór 1685
5.Wendel Egberts, overl. als “Wendel Peters op den Nieuwenhof” Mill 21.5.1694; lid Catharinagilde.
Wendel heeft een broer Lamert Egberts x (Mill 28.1/12.2.1677) Maria Hendriks, welke laatste als lid van het
Catharinagilde overlijdt te Mill op 16.9.1680 als “Maria Lamert Egbers op de Volder”. Deze Lamert Egberts
hertrouwt Mill 23.5.1683 Dirriske Jans.
6.Jan Dircx van de Vloet, ged. Mill 19.1.1659, overl. Mill 26.10.1710, lid Catharinagilde, huwt begin 1680
7.Maria Geurts van Dijck, ged. Mill 21.3.1656 , overl. als “Maria van de Vloet” (Zielboek St. Catharinagilde) of
als “Maria Jans in de Voorstendijk” Mill 9.11.1727 (Dodenboek kerk). ORA Mill 543 f. 151 dd. 12.2.1709.
8.Hendrik Peters op de Hof, geb. ca. 1615.
Hendrik Peters woont in 1665 tesamen met Marten Nelissen (zie kwartierstaat Jans Gagel sub IV h, nr. 12) op
de hof van zijne hoogheid de Prins van Oranje “ten Hooff”, met een bouwerij, 2 paarden en 5-6 kinderen.
Hendrik Peters op de Hof is borg bij verpachting van dominiale hoeven in 1669.
PM. Te Beers huwt 17.1.1660 Petrus Hendriks Jacobs op de Nieuwenhof met Joanna Hendriks Meulepas (ged.
Beers 11.8.1622, d.v. Hendrik Dercx Meulepas x (vóór 1617) Aleijdis xx Mertjen Peeters. Het betreft hier een
andere, nl. de Beerse Nieuwenhof, de huidige Heuf 2. Zie nr. 26. Hij huwt vóór 1640
9.Jenneke.
10.Egbert Lamers, geb. ca. 1620, overl. Mill 4.3.1694, lid Catharinagilde.
Op 12.4.1650 dragen Peter Reijnen (van den Heuvel) x (vóór 1621) Baetke op aan Egbert Lambers x Peterke
een morgen bouwland op den Heuvel. Op 14.2.1648 verkopen Jan Reijnen (van den Heuvel) x Peterke Jans
Lemmen aan Egbert en Peterke een huis, hof en 2 morgen bouw-, wei- of hooiland aan de Voordijk in
Hollanderbroek. Op 23.2.1651 dragen Egbert Lamers x Peterke op aan Kersten Driessen x Grietje 1 morgen
bouw-, wei- en hooiland in Hollanderbroek aan de Voordijk. Op 29.3.1651 verkopen Egbert en Peterke aan Aert
Jans x Lijske een wei- en hooikamp in de Beersehoeven te St. Hubert, belendend o.m. Willem Jans Pieck (x
Griet; zie III h). Op dezelfde dag aan Geerit Willems x Anneke een streep land aan de middelwetering. Ook op
29.3.1651 verkoopt Geertke Willems, de weduwe van Lucas Thijssen (Dircx), aan Egbert Lamers x Peterke een
huis, hof en nieuw land te St. Hubert, belendend leenland en nieuw land. In de Inventarisatie van de Ambtman in
1665 woont Egbert Lambers op de hof “de Volre” van zijne hoogheid de Prins van Oranje, met een bouwerij, 2
paarden, grote schulden en een huis vol kinderen. In 1654 (ND 10151) pacht Egbert Lamers tot St. Hubert de
dominiale hoeven De Beersehoeven voor 8 malder en De Hoogkamp voor 16 malder. In 1660 biedt hij op de
hoeve De Millse Einden.Verder pacht hij in 1661 De Beersehoeven (8 m.) en De Hoogkamp (17 m.), in 1662 De
Hoogkamp (19 m.), in 1663 De Beersehoeven ( 8 m.) en De Vierde Gerven (30 m.). Hij is borg bij verpachtingen
in 1661,1665, 1670 en 1671.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 worden Egbert Lammers, Jan Jans en Ermert Willems aangeslagen
voor huis, hof en 5 morgen land in 2 percelen: voor 4 en halve morgen bouwland (7 gld. en 10 st.) en voor
anderhalve morgen weiland (1 gld. en 10 st.); verder zijn zij cijnsplichtig aan de kerk van St. Hubert (7 st.). Na
aftrek van kosten betalen zij totaal 6 gld., 16 st. en 6 p. Hij huwt vóór 1648
11.Peterke Driessen, overl. Mill 12.2.1691, lid Catharinagilde.
12.Derick Gerrits/”Theodorus Gerardi van de Vloet” (doopgetuige Mill 1678), geb. ca. 1630,
overl. Mill 3.3.1708, lid Catharinagilde.
In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 woont (deze ?) Dirck Geerits op het goed van Gerrit Peters (zijn
vader ?; zie 24) met bouwerij, 2 paarden en 2 kinderen. Hij huwt vóór 1659
13.Maria Hendriks, overl. Mill 21.5.1679 als “Maria Dircx van de Vloet”, lid Catharinagilde.
Notaris de Haen dd. 2.1.1708 te Mill: Erfdeling tussen de kinderen en erfgenamen van Derck Gerrits en Maria
Hendriks, te weten Jan Dercx, gehuwd met Maria Geurts van Dijck, Jan Thijssen, gehuwd met Maria Dercx en
Kersten Theunissen, gehuwd met Wilbertje Dercx (zie kw.st. Hermens sub V hh, nr. 14 en 15); het betreft
een huis, hof en 6 morgen land te Mill.
14.Geurt Jans van Dijk of van Dijckbeeck, overl. Mill 20.7.1698 , lid Catharinagilde, schepen vanaf ca. 1677.
Op 16.2.1659 dragen Hendrik Hendriks x Jenneke op aan Geurt Jans van Dijk x Merike een elzenbos en 2
78
morgen wei- en hooiland aan de Voordijk. Op 5.3.1664 dragen Geurt Jans x Merike aan jonker Francois Kessel,
cornet in legercompagnie, x juffer Elisabeth de Vries op van een rente van 24 gld., gaande uit een huis, schuur
en brouwhuis, gelegen bij de Millse kerk bij de Marienweerdse landerijen, verder uit een hof met ca. 2 hond
land, uit een stuk bouwland op het Hoogveld, ruim een morgen groot, belendend de Marienweerdse landerijen
en de gemene Heerstraat, uit een stuk bouwland/kloosterland van ca. 2 hollandse morgen op het Hoogveld en
tenslotte uit een hof van ca. 2 morgen bouwland, het geheel losbaar met 400 gld. Op 10.3.1669 verkopen Geurt
en Merrijke met anderen aan Aert Jans x Jenneke een huis, schuur, turfschop met 9 morgen bouw- en weiland en
een kamp bouwland, beiden aan de Voorstendijk.
Op 1.12.1670 verkoopt Peter Aerts c.s. aan Geurt Jans x Merij 4 hont land. Op 1.5.1681 verkopen de
erfgenamen van Thonis Jans Smits x Weijndel aan Geurt Jans van Dijckbeek een kwart land aan de Molendijk.
Notaris de Haen dd. 29.9.1716 te Mill: zijn zoon Jan Geurts van Dijk, gehuwd met Maria Louwerensen, leent
van Anthony Verstraaten, gehuwd met Maria de Bruijn een capitaal van 900 carolus guldens.
Zie erfmaegescheid ORA Mill 561 dd. 10.3.1730. Hij huwt vóór 1656
15.Maria Peters, geb. ca. 1625, overl. Mill 25.8.1676 “Maria Geurts van Dijk”, lid Catharinagilde.
16.Peter Dircx, geb. ca. 1575.
In de huisplaatsentelling dd. augustus 1613 is sprake van (dezelfde ?) “Peter op de Volder closters”.
20.Lamert Peters (zie zijn broer Jan Peters: kw.st. Selten sub IId, nr. 20); hij huwt vóór 6.6.1625
21.Merij.
22.Dries Aerts, geb. ca. 1580, overl. vóór 10.5.1645 te St. Hubert. Vermeld ORA 552 dd. 6.2.1612.
Op 16.3.1608 dragen Jan Peters (Sluijmers) x Anneke, Hermen en Metken Peters; Reijn Jans als vader van
Peter, Jan en Weijndelken, verwekt bij Maria Peters zaliger op aan Dries Aerts x Lijske een huis, schuur, hof en
3 morgen land. De vader van Lijske, Reijn Jans (van den Heuvel) draagt op 20.7.1609 bij wijze van huwelijksgoed aan Dries en Lijske op een kamp land in de Beersehoeve te St. Hubert. Op 21.2.1610 draagt Reijn Jans
aan hen op 1 morgen land in de Hoeve. Op 4.9.1630 vesten Peter Hermens x Baetje en Aert Hermens x Jaeckxke
Dries Aerts en Lijske met een halve morgen land op de Heuvel.
Op 1.11.1632 stellen Dries Aerts en Peter Peters zich garant namens de erfgenamen van Judith Hermens, de
dochter van Beel de Wildt, overleden te Haarlem; het onderpand van Dries bestaat uit een hofstad, huis en 5
morgen land. ND 10123 noemt Dries Aerts cijnsplichtig voor land in de Boer, voorheen van Jan Peters
Sluijmers, herkomstig van Willem Hendriks uit St. Hubert. Zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 68 en 138.
In 1613, in de telling van cijnsplichtige goederen vanwege de Prins van Oranje (ND 9952) wordt Drijs Artssen
onder St. Hubert genoemd als directe nabuur van zijn schoonvader Reijn Janssen.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Dries Aerts aangeslagen voor huis, hof en 8 morgen land in 8
percelen: voor 4 morgen en 2 hond bouwland (6 gld. en 6 st.), voor 2 hond weiland aan de Achterdijk (10 st.),
voor 4 hond bouwland op de Heuvel (2 gld. en 6 st.), voor 3 hond bouwland op de Achterdijk ( 1 gld. en 15 st.),
voor 2 hond weiland in Beersehoeven (10 st.), voor 1 hond weiland in Hollanderbroek (1 gld.), voor 1 hond
weiland (1 gld.) en 1 hond nieuw afgegraven land (5 st.); verder is hij cijnsplichtig aan de Armen van Mill
(halve malder rogge), aan het Barbara-altaar in Sambeek (15 vat rogge) en 10 stuivers aan het Gasthuis in
Grave. Totaal betaalt hij na aftrek van kosten 13 gld. en 7 st. Hij huwt vóór 16.3.1608
23.Lijske Reijnen van den Heuvel, geb. ca. 1580, overl. St. Hubert 25.5.1663.
Op 12.4.1650 draagt Lijske, weduwe van Dries Aerts, met haar kinderen op aan haar zoon Kersten Driessen x
Grietje 2 en halve morgen bouwland. Op 23.2.1651 is er een verdeling/verkoping door Lijske, weduwe van Dries
Aerts, en haar kinderen aan diverse kinderen van goederen op De Heuvel en in het Hollanderbroek. Het gaat
om 1 morgen bouwland in Hollanderbroek aan de Achterdijk; een kwart morgen bouwland op den Heuvel, een
huis, schuur en 2 en halve morgen land , belendend o.m. Lijske en een morgen bouw-, wei- en hooiland in het
Hollanderbroek, wat op die dag overgedragen wordt aan verschillende personen. Als haar kinderen worden dan
genoemd: Aert Driessen x Jenneke, Jan Driessen x Thoniske, Peter Driessen x Dirckxke en Kersten Driessen x
Grietje Peters (kw.st. Van der Straaten sub V lll, resp. nr. 58 en 54 en Swarts sub V www, nr. 90 en 86); verder
Reijn Driessen x Merike Dircx (kw.st. De Vael sub IV m, nr. 34), Thijs Driessen x Jenneke Theunissen (kw.st.
Goossens sub IV aa, nr. 44), Jan Ermits, weduwnaar van Wendel Driessen, xx Metke, Peterke Driessen x Egbert
Lamers (zie nr. 10 en 11), en Catharina Driessen, geassisteerd met Peter Reijnen en Willem Jans (zie sub 00).
24.Gerard Peters, geb. ca. 1600.
26.Hendrik, geb. ca. 1600. PM. Een zoon (?) Peter Hendriks op de Vorle wordt genoemd in 1661 als borg bij
verpachting van dominiale hoeven in 1661 te Mill. Een Peter Hendriks van Hove overl. Mill 29.8.1671. Op
18.4.1698 een Peerken Peters op den Nieuwenhof.
30.Peter Jans, overl. vóór 1635.
Peter Jans koopt ca. 1620 nieuwe afgegraven gronden te Mill, later worden daar Peterke Ariens en haar zoon
Peter Peters voor aangeslagen (ND 10093). Hij huwt ca.1625
31.Peterke Ariaens, geb. ca. 1600; zij hertr. ca. 1635 Willem Gerrits Croeff. Zij overlijdt te Mill op 20.5.1694.
Willem Gerrits Croeff echt op 16.8. 1649 haar drie voorkinderen Peter, Merij en Peterke Peters; Willem overl.
“lethali vulnere/ten gevolge van een dodelijke wond” 14.4.1670 Mill; lid Catharinagilde (zie kw.st. Goossens
79
Schoolstraat te Mill anno 1914. Herberg/bierbrouwerij “de Zwaan”. Op 13.4.1733 wordt in de erfmaegescheijd
van Adriaen Goduwaerts v.d. Heuvel en zijn tweede vrouw Gerritje Peters van Kilsdonck dit brouwershuis genoemd. Later kwam door vererving dit goed in het bezit van de burgemeestersfamilie Verstraaten (zie sub IV v).
Kroondomeinhoeve “de Nieuwenhof” te Mill (1934); zie kw.st. familie Van de Vorle.
Kroondomeinhoeve “de Vloedt” te Mill (1950). Hieraan dankt de familie Vloet haar naam (zie ook pag. 53).
80
sub IV aa, nr. 96 en 97). Peterke Ariens is lid Catharinagilde. In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 woont
Meeus Boijens op het goed van Peterke Ariens. Zij is te Mill op 17.6.1682 peetmoeder van (haar achterkleinkind
?) Maria Peters Geurts van Dijk, hetgeen de grond is voor de afstamming sub nr. 15, 30 en 31.
44.Aert NN., huwt
45.Peterke Aerts/Drijssen weduwe. ND 10092/ORA Mill 552 dd. 5.2.1612 noemt Dries Aerts en zijn moeder
Peterke Aerts/Drijssen weduwe cijnsplichtig.
46.Reijn Jans van/op den Heuvel, geb. ca. 1545, schepen 1577-87, overl. na 1613 te St. Hubert.
Op 19.12.1606 verkopen een Reijn Jans x Delije aan diens zoon Hanrick Reijnen x Heijlke een huis, hof en
anderhalve morgen land. In de telling van 1613 (ND 9952) vanwege de Prins van Oranje staat onder St. Hubert
vermeld “Delij Rijn Jan huijsvrou”, met als directe naburen Goof/Boef Claessen en Herman Artssen ter eenre
en Art Claessen ter andere. Idem onder St. Hubert, maar dan 25 namen eerder, Reijn Janssen met als directe
naburen Bartel Lodewijck en (zijn schoonzoon) Drijs Artssen ter eenre en Jan Hanricx en Handrick Peters ter
andere. ORA Mill 552 dd. 15.12.1606 verkopen Reijn Jans en Delijke aan Metje Reijnen, wed. Claes Jordens.
Op 20.10.1609 draagt Reijn Jans met al zijn met naam genoemde kinderen en hun partners (nl. Handrick
Reijnen x Heijlke, Hermen Reijnen x Margriet Lambers, Thijs Reijnen x Jaecxke, Eb Reijnen x Geritke, Jan
Willems x Lijske, Jacob Jans Ermits Verbeeck x Berber, Jan Peters x Merij, Peter Handricx x Metje, Thijs
Dericx (de zoon van Dirck Thijssen x Bertke) x Peterke en Drijs Arts x Lijske) een rente op aan de kerk van Mill,
uitgaande van land in de Beersehoeven. Op 22.3.1621 dragen Hermen Reijnen x Griet, Jan Reijnen x Peterke,
Jan Jans x Lijske, Roelof van Os Waltgraef x Margriet (Reijnen), Mathijs Dericx x Peterke, Drijs Aerts x Lijs,
Jan Hanricx x Weijndel op aan Peter Reijnen x Baetke (hun resp. broer/zwager/schoonzuster) huis, schuur en 5
morgen land, gen. Den Heuvel. Op 21.2.1610 draagt hij land in de Boer op aan zijn zoon Thijs Reijnen. Op
2.2.1574 is sprake van Reijn Jans x Lijs, met gronden in de Beersehoeven. Misschien is hij of zijn vrouw Lijske
een kind van Jan Jans op de Hoef (schepen Mill vanaf 1560) x (vóór 1562) Anna, van wie zij rond 1590 de cijns
overnemen. “De Heuvel” in St. Hubert (voor het eerst genoemd in 1560) wordt op 30.11.1645 gelocaliseerd als
liggend op Cuijkervoort (eerste vermelding in 1414) in het Brexsel (eerste vermelding 1411), bel. de gemene
beek. In ND 10092 (lopend van 1600-1633) is Reijn Jans cijnsplichtig voor 3 morgen in Hollanderbroek; tevens
voor de hofstad “de Heuvel”, vanaf 1614 Peter Reijnen x Baet en zijn broer Jan. Tevens voor nieuw erf, waarna
Peter Reijnen x Baet en nog een stuk nieuw erf, waarna zoon Eb Reijnen x Geeritje. Reijn Jans zijn zoon Thijs
Reijnen x Jaeckxke is cijnsplichtig voor Peter Luijcas‟ (x Met) hofstad, daarna Dries Aerts x Lijske. ND 10091
meldt: Reijn Jans x Lijs, van Peter Lucassen, van Thijs Arnts x Met. ORA Mill 552 dd. 20.6.1610.
In 1650 (ND 9952) wordt van Peter Jans Reijnen gezegd, dat hij een halve malder rogge cijnsplichtig is ten
behoeve van de Millse pastorie; deze Peter wordt op 30.12.1668 vermeld als gehuwd met Merike. Is hij een zoon
van Jan Reijnen x Peterke, die op 27.3.1648 cijnsplichtig zijn aan het St. Anthonis- en O.L.Vrouwaltaar te Mill ?
In ND 10599 (schaduwboekhouding van de Prins van Oranje van het in ND 9952 gestelde) wordt onder Mill
voor een halve malder rogge uit zijn hofstad en land aangeslagen Reijn Jans op de Heuvel.
ND 10123 meldt, dat Peter en Jan Reijnen in 1613 twee malder rogge betalen voor land, afkomstig van Reijn
Jans op te Heuvel onder Mill uit zijn hofstad, genaamd den Heuvel. Idem meldt ND 10093 Peter Reijnen x Baet
en Jan de broer, die cijnsplichtig zijn voor hun hofstad op de Heuvel. Huwt (2) ca. 1590 Maria Peters (Sluijmers)
(overl. vóór 16.3.1608; zie acte onder nr. 22). Huwt (3) vóór 19.12.1606 Delije/Deliken. Huwt (1) vóór 1572
47.Lijske, overl. ca. 1590.
48. = 16 (volgens huwelijksdispensatie Mill van nr. 2 en 3).
62.Adriaen Dericks, (zie ook kw.st. Kempen sub III c, nr. 40); vanaf 1622 richterbode Mill,
overl. tussen 16.8.1649 en 12.2.1650 Mill, een van de oprichters in 1631 en eerste deken van het Catharinagilde.
In ND 10092/10123 is Derick Adriaens (nr. 124) cijnsplichtig, daarna zijn zoon Adriaen Derickx x Bert; het
goed is herkomstig van Jan Ermens van Luijnen uit een stuk land, geheten (?) Rauensvelt/Cavensvelt.
Hij huwt vóór 6.2.1607 (ORA 552 Mill; verwant met (de vrouw van) Lenaert Jacobs en Anthonij Conserva)
63.Bertke, overl. na 25.8.1657 en vóór 1.7.1659, lid Catharinagilde. Zie nr. 62.
124.Derick Adriaens, richterbode te Mill vanaf 28.6.1594 en kerkmeester in 1609, huwt ca. 1575
125.Trijn.
III f. PETRUS/PETER WILLEMS LANGE(N) x WILHELMINA/WILLEMIJN
HENDRIKX ERMERS (zoon van II d).
Ged. te Mill op 2.11.1736, get. Dirck Peters en Jenneke Meeuwsen. Hij overlijdt te Mill op 26.5.1816.
Landbouwer aan de Krommendijk. Hij en zijn vrouw zijn lid van het St. Catharinagilde. Hij kan niet schrijven.
Hij huwt te Mill op 18.5.1783 met WILHELMINA/WILLEMIJN HENDRIKX ERMERS, get. Jorden
Willems Langen en Peter Hendrikx. Hij is de vader van mijn betovergrootvader.
ND 10105: Peter Willems Lange betaalt tussen 1796-1805 de cijns over van het door zijn moeder (zie II d) in
1781 van Aert Thijssen van Empel gekochte; zie pag. 32 en 61. Zie ook ORA Mill 234 dd. 24.9.1798.
Schepenprotocol Grave 270 dd. 18.10.1798 (4e jaar der Bataafse Vrijheid): Hendrik Geistman, krachtens
81
substitutie uit kracht van procuratie van P. van der Lee qq, wonende te Cuijk voor notaris Wynand Smits en
getuigen te Grave dd. 24.09.1798, schepenen gebleken en in het register van procuraties fol. 127vv ter secretarie
geregistreerd, vest Hendrikus de Bruyn, Gerrit Schraaven en Peter Willems Lange de hooi- of weikamp,
genaamd den Hollandschen camp, groot ca. 6 morgen in de Lage Wyth, jurisdictie van Grave met een daarbij
behorend rentje van 3 gld.- 18 st. en anderhalve denier uit de goederen der domeinen, oost juffr. Van der Geest
en meer erven, west de heer Van Ham en H. Gerritsen c.s., zuiden de Sluys kampkens en noorden de Maas, met
het recht van uitweg over de eerste Hollandsen camp, toebehorend aan Cornelis van Ham en Hermanus Gerrits
c.s. tot in en door het Hollands straatje en met de lusten en lasten, heggen of houtgewassen als vanouds met geen
andere lasten dan 3 gld.- 18 st. en anderhalve denier aan het comptoir der domeinen, verkocht voor 6200 gld.,
130 hogen. In de marge: koop met de hogen en last: fl. 6897-11-8.
ORA Wanroij 586A/581 dd. 22.4/9.7.1801: Aart Aerts x Geertrui Toonen verkoopt aan Peter Hendriks (Ermers)
x Maria (d.v. Willem Reijnen van de Kolk x Maria Gerrits Schraven) en Peter Willems Lange x Willemijn
Hendriks 2 holl. morgen bouwland te Wanroij, bel. gemene beek en straat, Antoon Peters en Wilbert Kempen
voor 130 gld., incl. 422.10 gld.
Schepenprotocol Cuijk 422, pag. 285 dd. 17.9.1804: Tomas van Duijnhooven, schepen der Civiele Hoofd-en
Rechtbank van Cuijk, loco Schout Civiel van het Schoutambt Cuijk, die in die kwaliteit uit kracht en vermogens
opene brieven van Executoriaal Generaal d.d. 23.03.1804 van het Departementaal Gerechtshof van Brabant,
geimpetreerd door of wegens Mr. Edm. Ruijs als rentmeester der Domeinen en Geestelijke Goederen van de
Stad Grave en Land van Cuijk en zo impetrant van executie, verder uit kracht van uit dien hoofde door P.L.
Muller, deurwaarder van welgenoemde Hove gedane publieke verkoop in naam en vanwege het Bataafse Volk
heeft verkocht aan Peter Willems Lange en Willemin Hendrikx e.l.: een huis, moeshof en aangelegen 3 lopen
bouwland onder Haps, welke toebehoorden aan Jan Selten, bel. oost Henricus Cornelissen; west en zuid de
gemeente en noord een voetpad. Koopsom 130 gld. en 16 hoogen: totaal 178 gld.
Notaris Peter Reijnen te Wanroij 22.2.1812:Transport. Peter Willems Langen te Mill verkoopt voor 300 francs
aan Andries Linssen, landbouwer te Haps, een huis met moeshof en 3 percelen bouwland.
Notaris A. Verstraaten 11.1.1816: Testament. Cornelis Hendriks, kostganger te Mill ten huize van zijn zwager
Peter Willems Lange in den Krommendijk, legateert zijn nalatenschap aan de kinderen van zijn overleden broer
Peter Hendriks te Wanroij uit zijn huwelijk met Maria Willems en aan de kinderen van zijn zuster Willemina
Hendriks uit haar huwelijk met Peter Willems Lange.
Notaris A. Verstraaten 14.8.1818: Scheiding en deling. Peternel Peters Lange, weduwe Jan van der Velden,
landbouwster te Mill; Hendrikus Peters Lange, Willem Peters Langen, Johannes Peters Lange, landbouwers te
Mill, kinderen van wijlen Peter Lange en Willemina Hendriks Ermers, beiden overleden. Verder: Maria Reijnen,
weduwe Peter Hendriks Ermers te Wanroij voor zichzelf en als moeder en voogd over haar kinderen Maria,
Reinier, Willemina en Cornelis Ermers, in bijzijn van Cornelis van den Heuvel, herbergier en landbouwer te St.
Hubert als toeziende voogd, alsmede haar meerderj. kinderen nl. Hendrina Ermers, gehuwd met Gerardus van
der Ligt, landbouwer te Mill, Egbertus Ermers, landbouwer te Wanroij, Johanna Ermers en Johannes Ermers,
beiden te Wanroij; van deze comparanten zijn hun grootouders Hendrik Jans Ermers en Elisabeth Brouwers,
beiden te Mill overleden; grootvader ongeveer 40 jaar geleden, grootmoeder ongeveer 25 jaar geleden. De
nalatenschap is sinds die tijd door hun ouders samen met hun oom Cornelis Hendriks Ermers onverdeeld
gebleven. Deze oom is overleden te Mill op 17.2.1816. De deling betreft: huis met moeshof en bouwland te St.
Hubert (bedoeld wordt de Koekkoek in het Ven); hooiland in de Lage Wijth te Grave, een roggepacht te St.
Hubert op de Korte Straat en contant geld. Een huis met schuur, bakoven, moeshof, bouw- en weiland in de
Verloren Hoek te Wanroij, weiland te St. Hubert, hooiland te Mill, een huis met schuur, bakoven, moeshof,
bouw- en weiland te Geijsteren. Er is aan contanten 1640 gulden, de waarde van de boedel is 10.600 gulden.
Notaris A. Verstraaten 22.10.1819: Scheiding/deling. Peternel Peters Lange, weduwe Jan van der Velden,
landbouwster; Hendricus, Willem en Johannes Peters Lange, allen landbouwers te Mill en alle vier kinderen van
Peter Willems Lange en Willemina Hendriks Ermers, delen de nalatenschap van hun ouders. Het gaat om een
huis met moeshof en aangelegen bouwland in het Ven/de Koekkoek te St. Hubert (hiervan is vanaf ca. 1820 Jan
Peters Lange de eigenaar; zie pag. 28 en 37 en sub IV v); hooiland in de Lage Wijth te Grave, een huis
gequoteerd nr. 168 met hof en bouwland aan den Krommendijk te Mill; een hoekje turfpeel op de Katwijkse Peel
en contanten.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen gedoopt te Mill:
1.PETRONELLA PETERS LANGE, ged. 11.4.1784. Zie IVs.
2.HENDRICUS PETERS LANGE, ged. 3.1.1786. Zie IV t.
3.WILHELMUS PETERS LANGE, ged. 21.12.1788. Zie IV u.
4.JOHANNES PETERS LANGE, ged. 10.8.1790. Zie IV v.
WILHELMINA/WILLEMIJN HENDRIKS ERMERS is geboren te St. Hubert/de Koekkoek, gedoopt
te Mill op 14.12.1747, get. Lindert en Derris Jans. Zij sterft te Mill op 10.4.1814.
82
Haar kwartierstaat:
2.Hendricus Jans Ermers, geb. St. Hubert/ged. 22.7.1707 Mill, overl. Mill 15.8.1777, lid Barbaragilde te St.
Hubert; huwt Mill 26.4.1739
3.Elisabeth Willems Brouwers, ged. Geijsteren 20.4.1709, overl. Wanroij 13.10.1792. Schepenprotocol Grave
269 dd. 26.10.1786: Jan Arts x Maria van Raaij vesten Elisabeth Willems Brouwers, wed. Hendrik Jans Ermers,
voor drievierde en Abel Peeters en Jenneke Tyssen e.l. voor het resterende 4e part de kamp hooi- of weiland in
de Lage With, groot 2 en halve morgen, bel. den Camercamp, het Zeelandscampke, naast de grondeling en het
Wessingscampke van Hermanus Gerrits, voor 3460 gld., 140 hogen en een ton bier, totaal 3880 gld.
ORA Wanroij 580 dd. 26.6.1789 koopt zij huis, schuur etc. en 10 holl. morgen land te Wanroij voor 3399 gld.
4.Joannes Ermers, ged. Mill 17.11.1674, overl. Mill 30.9.1743, huwt Mill 15.4.1701 3e en 4e gr. verwant
5.Elisabeth Jans Verheijen, overl. Mill 4.4.1740. Zie kw.st. Martens sub V h nr. 20-21.
6.Willem Peters Brouwers, overl. Geijsteren 30.8.1738, schepen, huwt Geijsteren 3.5.1704
7.(Anna) Maria Linders (aen de) Boom, ged. Geijsteren (27.2.1679)/2.3.1684, overl. Geijsteren 21.2.1754.
8.Ermert Peters. Schepen Mill 1701-05.
Op 28.12.1676 verkopen Ermit Peters x Deriske aan Gerit Jans 6 morgen bouw- en weiland.
In een latere acte verklaart deze Gerit Jans uit Wanroij, dat hij het goed niet gekocht heeft, maar als onderpand
aangenomen heeft bij een lening aan Ermit en Deriske voor een kapitaal van 500 gld. a 5 % rente.
Huwt Mill 20.5.1668 Anneke Peters (overl. Mill 4.9.1668), hertr. vóór 1674
9.Theodora/Deriske Hendriks.
12.Peter (de) Brouwer(s), overl. Geijsteren 2.11.1704, hertr. vóór 1689 Catharina, huwt (?) vóór 1680
13.Joanna Peters
14.Leonardus Jans Aerts, ged. Geijsteren 4.8.1643, overl. Geijsteren 8.5.1700, huwt vóór 1676
15.Anna Hermens.
28.Jan Erkens/Aerts, overl. Geijsteren 23.11.1672 (23 uur), huwt vóór 1635 Metje Floeren, hertr. vóór 1638
29.Emerentiana/Immel Nelissen, overl. Geijsteren 20.9.1678.
III g. JORDANUS/JORDEN/JAERDEN REIJNEN (SELTEN) x REIJNERA/
REIJNTJE REIJNEN (zoon van II e).
Ged. te Mill op 16.9.1730 Mill/St. Hubert, get. Jan Jordens en Heijltje Peters. Hij overlijdt te St. Hubert op
6.6.1783. Hij huwt te Mill op 10.2.1760 met REIJNERA/REIJNTJE REIJNEN uit St. Hubert. Get. Peter
Willems en Catharina Reijnen.
Een oom van Jorden Reijnen is Jan Jordens, “vulgo/in de volksmond Jan Selten”, gedoopt te Mill op 31.5.1713
en overleden te St. Hubert op 10.1.1780 “subitanea et improvise/geheel onverwachts”; lid van het St.
Barbaragilde aldaar. Hij huwt op 24.5.1743 te Mill met Gertrudis Hendriks; zij sterft te St. Hubert op 8.7.1775.
Kinderen uit hun huwelijk, allen te Mill gedoopt en wellicht te St. Hubert geboren:
1.CORNELIS JORDENS, ged. 6.1.1761, get.Reijn Jordens Zelten en Mechel Reijnen.
2.THEODORUS JORDENS SELTEN, ged. 29.9.1762, get. Reijn Reijnen en Catharina Peters Pieck.
Hij overlijdt te Mill op 15.7.1763 (Dirck Jordens minor).
3.CATHARINA JORDENS SELTEN, ged. 18.6.1765, get. Peter Pieck en Joanna Reijnen. Zij overlijdt te Mill
als “Catharina Jordens minor” op 12.2.1771 of op 28.12.1784 als “Catharina Jordens celebs”.
4.THEODORA JORDENS SELTEN, ged.1.12.1766, get. Antonius Reijnen en Peerke Reijnen.
Zij overlijdt te Mill op 2.8.1778 (Deris Jordens minor) of op 1.11.1809 (Theodora Selten)
5.JOANNA JORDENS SELTEN, ged. 17.8.1768. Zie IV w.
6.HELENA JORDENS SELTEN, ged. 6.8.1770. Zie IV x.
7.MATTHIAS JORDENS SELTEN, ged. 12.9.1772. Zie IV y.
8.GERTRUDIS JORDENS SELTEN, ged. 1.3.1775, get. Matthias Jans en Thomaske Jans Reijnen.
Zij overlijdt te Mill op 2.10.1775 (Gertrudis Jordens minor)
9.REIJN JORDENS SELTEN, ged.14.1.1777. Zie IV z.
10.PETRUS JORDENS SELTEN, ged. 8.11.1778, get. Thijs Jans en Catharina Pieck.
Hij overlijdt te Mill op 14.10.1779.
11.JOHANNES JORDENS SELTEN, ged. 30.5.1780. Zie IV aa. Vader “Jorden Reijnen Selten”.
REIJNERA/REIJNTJE REIJNEN is gedoopt te Mill, geboren te St. Hubert op 15.2.1740, get. Dirck
Theunissen en Gerritje Hermens.
Zij hertrouwt te Mill op 1.2.1784 met Joannes Hendriks uit Mill; get. Gerard Reijnen en Hendrika Hendriks.
Reijntje overlijdt als weduwe en landbouwster te St.Hubert op 11.10.1812.
Een zus van Reijntje Reijnen is Gertrudis Reijnen; zij huwt te Mill op 2.5.1773 met Matthijs Jans Willems (in de
Gagel), get. Willem Willems en Agnes Jans; deze Matthijs Jans hertrouwt Deris Peters (zie IV h).
83
Een andere zus is Johanna Reijnen. Vredesgerecht Grave 18.3.1820: Beediging voor het recht op successie;
Johanna Reijnen is overleden te Mill; erfgenamen zijn: Antoon Reijnen v.d. Straaten Mill (zie V lll), Mathijs
Jordens Selten (IV y), Reijn Jordens Selten (IV z), Johannes Jordens Selten (IV aa), Aart Jans Vloet (IV x),
Gerrit Jans Vloet (IV w) in qualiteit als voogd over zijn minderj. kinderen, Jan Thijssen Verbroekken, allen
landbouwers te Mill, Johannes Thijssen Verbroekken, landbouwer Gassel en Gerardus Aben, landbouwer
Wanroij (zie IV h). Zie ORA Mill 550 dd. 19.3.1780, waar Reijntje Reijnen o.m. compareert met broer/zussen.
Haar kwartierstaat:
2.Reijn Reijnen, geb. St. Hubert en ged. Mill 17.10.1708, overl. Mill 20.11.1775 “subitanea et improvise/
plotseling en onverwachts”; huwt Mill 24.2.1737
3.Mechtildis Derckx Raijmakers, geb. St. Hubert/ged. 29.12.1711 Mill, overl. Mill 14.12.1780.
PM. Er zijn in Mill 2 Mechtilde‟s Dercx Raaijmakers. De andere is d.v. Derck Peters Raaijmakers en Jacoba
Siberts (kw. st. Van den Broek sub V a, nr. 12-13); zij huwt eerstens Mill 16.6.1737 met Jan Aerts de Vael en
tweedens Mill 18.1.1750 met Willibrordus Nelissen (wednr. Mechteld Hendriks). Zij overl. Mill 29.12.1771; lid
Catharinagilde. Zij is moeder van Mgr. Jacobus Nelissen (1752-1817), de eerste apost. prefect in N.O. Indie.
4.Reijn Jans, (zie kw.st. Reijnen sub II b, nr. 2-3), huwt
5.Gertrudis Willems Lucassen, zie nr. 4.
6.Dirck Theunissen Raijmakers, ged. Mill 21.11.1683, overl. Mill 1.3.1761, lid Catharinagilde. Schepen in 1745,
wanneer de schepenacte voor de nood/schuurkerk te Mill/St. Hubert wordt opgesteld (zie pag. 38).
Hij huwt Mill 9.6.1709
7.Catharina Elbers/Ebbers/Egbers, overl. Mill 25.6.1763, lid Catharinagilde.
12.Theunis Dercx Raijmakers, ged. Mill 27.1.1658, overl. Mill in 1718, lid Catharinagilde, huwt vóór 1683
13.Maria, overl. Mill “Maria Raijmakers” 11.2.1746, lid Catharinagilde.
24.Dierck Theunissen Raijmakers, geb. ca. 1630, overl. Mill 9.9.1676 “Dirck Raijmakers”.
Verder overlijdt een Aert Theunissen Raijmakers (overl. Mill 20.12.1674), maar dat kan ook een Pluck zijn
(zie II c). Verder ook een zus (?) Jenneke Theunissen Raijmakers (overl. Mill 9.9.1776). Zie zijn andere zoon
Peter Dircx Raijmakers: kw.st. Vloet sub IV w, nr. 18-19 en Van den Broek sub V a, nr. 24-25.
Dierck huwt vóór 1657
25. Beel Gielens, overl. Mill 25.11.1664 “Isabella Derickx”.
48.Theunis Peters Raijmakers, overl. Mill vóór 1670.
Deze Thonis heeft een broer Willem Peters Raijmakers, vermeld in 1646 in belending bij Krommendijk en
Meulendijk; deze Willem overlijdt als gildebroeder te Mill op 9.4.1681.
Theunis en Jenneke kopen op 24.12.1629 van zeer waarschijnlijk Jenneke‟s broers Willem Dirckx x Grietje en
Geurt Dircx x Lijske (d.v. Jacob Jans Ermits Verbeeck x Barbara Reijnen Jans van den Heuvel (zie kw.st. Van
den Hark sub V lll)) een huis, schuur en 5 morgen land naast de Cokxbeek (zie nr. 98).
ND 10093 meldt Thonis Peters Raaijmakers als cijnsplichtig voor zijn hofstad schietend aan de Cocxbeek; modo
in 1657 Dirck Thonissen (nr. 24) en in 1679 Thonis Dircx (nr. 12). ORA Mill 542 dd. 19.1.1670: verkocht wordt
aan erfgen. van Thonis een schuur en 3 en halve morgen land” het Kerstens”, bel. o.m. de Coxsebeek.
Hij huwt vóór 11.2.1617
49.Jenneke (Dircks Willems), overl. vóór 19.1.1670.
96.Peter Thonissen Raijmakers, vermeld Mill 1613 in Hollanderbroek. Zie ORA Mill 542 dd. 12.7.1667.
In Wanroij wordt vanaf 1608 genoemd (zijn broer ?) Rut Theunissen Raaijmakers x Teuniske. Hij huwt (?)
97.Aleijt.
98.Dirck Willems, overl. vóór 1613. Huwt ca. 1585
99.Catharina Goerts, overl. na 11.2.1617 (ORA Mill 552). Kinderen: Gaert, Jenneke en Willem.
Wonend aan de Cokxbeek en in Meulengat naast Hermen Thijssen (z.v. Thijs Willems en Hilleke Hermens (overl.
na 1618; xx Derick van Lent, overl. vóór 1611) x vóór 1611 Geertje. In de huisplaatsentelling van 1613 is
sprake van Dirck Willems kinderen. ND 10092 (vanaf 1603) meldt Dirck Willems met zijn hofstad aan de
Cokxbeek, later zijn zoon Willem Dircks x Grietje, later (1629) Thonis Peters Raaijmakers x Jenneke Dircx.
ND 9952 (inkomsten pastorie Mill) slaat in 1648 aan Dirck Willems (in Meulengat), modo Thonis Peters
Raaijmakers voor 3 vat rogge (nr. 48).
III h. CATHARINA/TRIEN REIJNEN (SELTEN) x PETRUS/PETER KERSTEN
PIECK (dochter van II e).
Geb. te St. Hubert en ged. te Mill op 19.11.1736, get. Dirck Peters en Jenneke Meussen. Haar moeder sterft in
het kraambed van haar. Trien sterft als weduwe te St. Hubert op 11.11.1812.
Zij huwt te Mill op 2.5.1762 met PETRUS/PETER KERSTEN PIECK; get. Jorden Willems (Lange) en
Lambert Zelten.
Hun kinderen zijn, allen gedoopt te Mill en geboren te St. Hubert:
1.CHRISTIANUS PETERS PIECK, ged. 12.1.1763, get. Rijn Jordens en Agnes Kersten Pieck.
84
Hij overlijdt te Mill/St. Hubert op 13.1.1763.
2.CATHARINA PETERS PIECK, ged. 15.3.1765. Zie IV bb.
3.CHRISTINA PETERS PIECK, ged. 1.1.1767, get. Joannes Hermens Crol en Reijntje Reijnen.
Zij overlijdt te Mill/St.Hubert op 10.5.1769.
4.JOANNES PETERS PIECK, ged. 8.6.1768. Zie IV cc.
5.THEODORA PETERS PIECK, ged. 15.4.1771. Zie IV dd.
6.AGNES PIECK, ged. 29.9.1774, get.Wilbert Kempen en Joanna Pauwels Kempen.
Zij overlijdt te Mill/St. Hubert op 13.3.1775.
7.CHRISTIANUS/KERSTEN PETERS PIECK, ged.14.11.1777, get. Gerardus Jacobs Smits en Reijntje Jordens.
Hij overlijdt te Mill/St.Hubert op 23.12.1777.
8.HELENA PETERS PIECK, ged. 26.5.1779, get. Gerard Jacobs Smit en Reijntje Jordens.
Zij sterft te Mill/St. Hubert op 29.5.1779.
9.CORNELIA PETERS PIECK, ged. 18.5.1781, get. Gerit Jacobs en Reijntje Jordens.
Zij sterft te Mill/St.Hubert op 27.7.1781.
PETRUS/PETER KERSTEN PIECK is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 8.4.1732. Hij is lid
van het St. Barbaragilde te St. Hubert en overlijdt na 1796 en vóór 1811. Landbouwer.
Hij kan schrijven. Hij is gegoed op De Berg voor de beek, directe nabuur van Matthijs van Overbeek (zie de
kaart op pag. 88). In 1796 mede-ondertekent hij een petitie t.b.v. een zelfstandige parochie te St. Hubert.
ORA Mill 549 dd. 29.11.1766: Wilbert (van) Kempen (ged. Beugen 27.8.1703 z.v. Gerrit Jans Kempen en
Jacoba Huijbers Jans) x (Mill 24.2.1737) Willemijn Jans Pieck (ged. Mill 7.12.1706) en Jan Gerrits x (Mill
7.5.1730) Grietje Jans Pieck (ged. Mill 3.8.1699; beiden zussen van nr. 2 in kw.st. hieronder) vesten Peter
Kersten Pieck x Catharina Reijnen voor tweederde in hofstad te St. Hubert met 3 en halve morgen land aan de
Beek en de Rode Beek, met nog 3 andere percelen, groot 4 morgen, met de plicht tot onderhoud voor de helft van
de brug voor 1600,-, incl. taxen 1632.5.13 eenderde.
ORA Mill 570 dd. 3.1.1776/550 dd. 4.1.1776, waar Peter Kersten Piek x Catharina Reijnen door Gerrit Jacobs
Smits x Joanna Pauwels Kempen te St. Hubert voor 1/18 e deel gegoed wordt in huis, schuur en 4 holl. morgen
bouw- en driesland met plicht tot onderhoud van de brug over de beek, verder 2 percelen, totaal anderhalve
morgen weiland. Koopsom 150,-, incl. taxen 152.13.13eenderde.
Uit de cijnsregisters van de Nassause Domeinraad is er via vererving een rechte lijn te trekken van Peter
Kersten Pieck, via Kersten Jans Pieck en Jan Peters Pieck naar Peter Willems Pieck (ND 10093-10094-10105).
Zie ook sub IV cc Jan Peters Pieck, die in 1808 ook aan De Berg is gegoed in 1/12 e deel van huis, schuur en 4
holl. morgen land aan de beek met plicht tot onderhoud van de brug.
Hij heeft een broer Jan Kersten Pieck, gedoopt te Mill en geboren te St. Hubert op 15.6.1733. Deze huwt op
dezelfde dag als zijn broer Peter te Mill op 2.5.1762 met Johanna Pauwels Kempen uit Beers, get. zijn
Leonardus en Anna Maria Pauwels Kempen. Jan Kersten Pieck overlijdt te Mill op 1.9.1762. Uit het huwelijk
van Jan Kersten Pieck en Joanna Pauwels Kempen wordt posthuum op 27.4.1763 nog dochter Joanna Jans
Pieck geboren, die huwt met Wilbert Jans Kempen (zie sub IV c aanvulling cursief gedrukt). Johanna Pauwels
Kempen hertr. ned.dts.geref. Mill/Beers 5/21.4.1766 met Gerardus Jacobs Smits (zie kw.st. Smits sub IV e, nr. 2).
Gerardus Jacobs Smits is lid van het Barbaragilde te St. Hubert en koning in 1783; hij is gedoopt te Mill
op 13.8.1726 als z.v. Jacob Gerrits Smits (lid Barbaragilde en overlijdt te Mill op 21.2.1771), die huwt te
Wanroij op 28.4.1720 met Cornelia Jans Nielen (overleden te Mill op 6.8.1728); Jacob Gerrits Smits hertrouwt
te Mill op 6.2.1729 en voor de Ambtman op 20.2.1729 met Maria Peters (overleden te Mill op 12.8.1768).
Paulus, z.v. Jan Jans Kempen (overleden te Mill op 29.8.1734, lid Catharinagilde) x (Mill 16.1.1701) Joanna
Pauwelsen, wordt te Mill gedoopt op 4.12.1704 en huwt Johanna Thomassen, gedoopt te Beers op 13.7.1703.
Johanna Thomassen hertrouwt onder huwelijkse voorwaarden voor het gericht van Beers dd. 16.8.1747 met
Peter Jans (zie notaris van Hoytema dd. 3.1.1776, waar de kinderen van Paulus Jans Kempen genoemd worden).
Zie ook IV c en IV e.
ORA Beers 474 dd. 9.4.1766: Johanna Pauwels Kempen, weduwe van Jan Piek gaat hertouwen met Gerrit
Jacobs, meerderjarige vrijgezel. T.b.v. haar minderj. kind laat zij een inventarisatie maken van haar
bezittingen. Op de lijst staan o.a. vorderingen op: Jan de Vaal uit St. Hubert (geleverd stro) en het derde deel
van de nalatenschap van wijlen Kersten Piek (nr. 2 hieronder), zijnde het erfdeel van haar ex-man, dat in
vruchtgebruik is bij Agnes Piek, de weduwe van Kersten.
Zijn kwartierstaat:
2.Kersten/Christianus Jans Pieck, ged. Mill 6.12.1695, lid St. Barbaragilde St. Hubert, overl. Mill 14.7.1756.
Hertr. vóór 1735 Agnes Peters Nelissen, d.v. Peter Nelissen x vóór 1686 Elisabeth Jans Theunissen (ORA Mill
562 dd. 29.11.1766) , overl. na 29.11.1766. Huwt Mill 22.4.1731
3.Cornelia Peters, overl. vóór 1735.
4.Jan Peters Pieck, ged. Mill 10.5.1668, lid St. Barbaragilde St. Hubert, overl. Mill als “Jan Peters Pieck
85
maritus/gehuwd met Maria Jans” 17.6.1755. Huwt vóór 1693
5.Maria Jans. Een Maria Jans Piek overl. Mill 4.3.1740.
8.Peter Willems Pieck, geb. ca. 1625. Overl. na 1700.
Vermeld in de Cuijklandse leenregister in 1679 en 1700. ORA Mill 542 dd. 4.1.1670 verkopen Lambert Willems
Pieck x Grietje Jordens samen met andere familieleden Pieck (Jan Willems x Jaeckxken, Peter Willems x Lijske,
Jan Willems x Jenneke, Peter Willems x Peterke, Lijsbeth Willems (x Mill 14.8.1678 Pouwel Hendrix Smits),
Peter Ebben x Jutjen Willems (+), Hendrik Jans (Nabers ?) x Berbera Willems (beiden overleden), Otto Peters
voor het nakind, verwekt bij Berbera Willems en zich sterkmakende voor zijn huisvrouw Trijnke Geurts Dircks
(waarmee hij te Cuijk op 30.10/19.11.1666 gehuwd is) aan Aert Willems Pieck huis, schuur, turfschop en
bakhuis met 7 holl. morgen bouw- en weiland, bel. o.m. de Boersebeek en de Boer met thijns o.m. voor 2 malder
rogge aan de weduwe (is Cornelia Leunissen) van Dielis (ook Gielis) Coebergh (z.v. Cornelis Coebergh x
Franske Gielissen) te Grave en 1 malder rogge aan de Kipshovens, voor 3261,- (zie nr. 16); eodem die aan
Peter Willems Pieck x Lijske een halve morgen weiland in de Beersehoeven voor 234,-. Idem een halve morgen
in de Beersehoeven voor 219,- aan Jan Willems Pieck x Jenneke. Idem 8 hond hooiland aan Aert Aerts (bel.
Achterdijk) voor 312,-.
Op 14.12.1671 verkopen Thonis Jans x Stijntje aan Peter Willems Pieck x Lijske 4 morgen bouw- en weiland aan
de gemene straat en gemene beek.
ORA Mill 543 dd. 18.5.1700: de erfgenamen van Aert Willems Pieck (verdronken/overl. Mill 7.5.1679) en
Lijsbeth Willems Pieck (m.n. Lambert Willems als momber over zijn minderj. kinderen; Peter Willems x Lijske
(nr. 8); Jan Hendrikx Nabers x Bartie Gerrits (Hofmans; zie kw.st. Van Escharen sub V x nr. 12 en 24); Gosen
Rijnen (Schuurmans; zie kw. st. Verhoeven sub V dddd nr. 16) x Barber Otte; Marten Peters x Lijske, Jan van
Tienen x Aelke Peters; Jan Peters, momber over weduwe van Gijsbert Hendriks; Herman Nelissen x Peerke
Jans; Jan Ebben, momber over Peerke Peters; Jan Jans (Pieck) x St. Anthonis 13.9.1685 Aelke (Jans Hendriks);
Claes Teunissen (van Dijck; zie Deel II sub kw.st. Cornelis Johannes Lange, nr. 480) x vóór 1693 Grietje Jansen
(Pieck); Aert Aerts; Tuenis Aerts x Teuniske Rijnen) vesten Aert Hendrikx x Merike Reijnen met huis, schuur,
schop, bakhuis, hof met weiland, waarvan 4 en halve holl. morgen bouwland leengoed is, bel. Rijn Jans, de
erfgen. Gerrit Lodewijkx, de Rooijebeek en de gem. straat; de cijns bedraagt 2 malder rogge aan de weduwe
Delis Coebergen te Grave en 1 malder rogge aan de Kipshovens. Verder 1 holl. morgen “de nieuwe kamp” en
twee weitjes van ieder een halve holl. morgen, een bel. het huis, het ander gelegen in de Bersehoeven. Dit alles
voor 2500,-. Hij huwt Mill 20.1/2.2.1658
9.Lieske/Nesken Aerts. Overl. na 1700.
16.Willem Jans Pieck, geb. ca. 1585. Overl. na 1645. Vermeld ORA 552 Mill dd. 2.3.1641.
Met zijn vrouw Grietje koopt hij op 28.4.1635 van Kersten Thonissen x Jenneke 2 kleine morgen weiland in de
Beersehoeven te St. Hubert, met recht van overpad over het erf van Jacob Jans.
Vermeld op 1.6.1645 en 3.3.1646; hij wordt ook vermeld in de Cuijklandse leenregisters in 1618 en 1642.
ND 10093 meldt Willem Jans Pieck cijnsplichtig voor land in de Achterdijk, herkomstig van Beelken Jan
Kerstens. In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Willem Jans (Pieck) aangeslagen voor huis, hof en 7
morgen en 4 hond land in 4 percelen: voor 4 morgen en 3 hond bouwland (18 gld.), voor 1 morgen en 2 hond
weiland in Hollanderbroek (1 gld. en 10 st.), voor 1 morgen en 3 hond weiland in de Beersehoeven (2 gld. en 5
st.) en voor 2 hond nieuw afgegraven land (10 st.); voorts is hij cijnsplichtig aan juffrouw van Kipshoven (de
plicht tot cijnsplicht is er ook in 1571, 1670 en 1700 aan Jan van Kipshoven !). Na aftrek betaalt Willem Jans in
totaal 13 gld. en 13 st.. Hij huwt ca. 1615
17.Grietje Aerts. Overl. na 2.3.1641. (? Mill 8.1.1660). Vermeld in de Cuijklandse Leenregisters in 1617.
32.Jan/Johan Lamberts Pieck/Van Catwijck aen Voirdijck, geb. ca. 1560 (in 1575 nog onmondig). Wonend St.
Hubert. Overl. na 24.6.1610 en vóór 22.8.1617.Vermeld in de Cuijklandse leenregisters (Mill) in 1588 en 1603
voor huis, hof en 5 en halve morgen land. Volgens erfmaegescheid dd. 22.8.1617 nemen zijn zonen Willem en
Jan Jans Pieck dit leengoed over. Op 2.7.1609 verkopen Jan Ermits Verbeeck x Metke Peters aan Jan Lambers x
Jutke 4 hond weiland in de Liespes, incl. erfdienstbaarheid over de weg en het erf van Jan Verbeeten en Jan
Ermits. ND 10092 noemt Jan Lamberts x Jut cijnsplichtig, later zijn zonen Willem Jans (Pieck) x Griet Aerts en
Jan Jans (Pieck) x Jenneke. In ORA Mill 541 dd. 3.2.1653/542 dd. 14.12.1671 vinden we de kinderen van Jan
Jans Pieck x Jenneke: Jenneke, Tuenis, Judith, Jenneke, Jan, Merij (en Thonisken). Zie pag. 41 en sub V u.
De mogelijkheid bestaat, dat Jan Lambers Pieck identiek is aan Jan Lambers (Jans) op/van Catwijck aen
Voirdijck/tot St. Hubert. In overdracht van Leengoed, herkomend van nr. 131, blijkt dit o.m. in de familiale
verwijzingen tussen het oude (1512-1607 ff. 70) naar het nieuwe (1571-1700; ff. 131/138) Leenboek, waar
Lambert Jans (64) leengoed overneemt, wat vervolgens overgaat naar Jan Lambers (32), wiens vader/voorganger
in f. 131 Van Catwijck etc. genoemd wordt en in f. 138 Pieck. Nr. 16 Willem Jans Lamberts (Pieck) dan ook de
erfopvolger. Zie nr. 131. Hij huwt ca. 1580
33.Jutge, overl. na (ORA Mill 552) 24.6.1610 en vóór 22.8.1617.
64.Lambert Janssen, overl. tussen 1571 en ca. 1575.
Vermeld in Cuijks Leenregister (Mill) 1571-1700 folio 138 (naar dit folionr. wordt verwezen in oudere
86
Leenboek 1512-1607 als vervolg van dit leen) dd. 16.5.1571 te St. Hubert voor huis, hofstad en 5 morgen land
(drie percelen) aan Boersebeek en gemene straat (zie afdruk van de leenacte na deze pagina).
In 1588 neemt zoon Jan Lamberts (Pieck) dit leengoed over. Zie verder onder nr. 131.
PM. Het oudste Cuijkse Leenregister van 1448-1463 en van 1512-1607 noemen onder Escharen een Willem
Pieck. Leenacten Gelre en Zutphen: sub Escharen: 15 pont p/jaar uit het gemaal te Escharen: 1403: Arnt
Willems Pieck; 1450/1473: zijn zoon Willem Arnts Pieck alias Sleberch.
Dd. 19.2.1560 draagt nr. 131 het leengoed aan de Boerse beek over aan Lambert Jans en haar dochter Berber.
Deze Lambert Jans wordt de zwager genoemd van Lijs‟ haar zoon Gerit Willems.
(Een andere ?) Lambert Jans x Berber wordt Mill dd. 10.1/2/3.2.1555 een broer van Hermen Jans (x Mett) en
Arnt Jans (x Ael) genoemd. Deze 3 broers worden reeds (ongehuwd) vermeld Mill dd. 1.2.1541. Hun moeder
Beert Aerts Lemmensdochter, wed. van Jan Hermens wordt met deze 3 zonen vermeld Mill dd. 1.2.1540.
Huwt vóór 10.1.1555 of vóór 19.2.1560
65.Berber Lijs Willemsdochter, geb. ca. 1525.
128.? Jan Lamberts van Catwijck. Vermeld Cuijks Leenboek dd. 21.10.1536. Heemraad Hollanderbroek . Overl.
vóór 16.1.1567. Zie kw.st. Willems sub II c.
130.Willem Jansen, overl. vóór 6.5.1533, huwt ca. 1520
131.Lijs Gerits van Hulsbeeck/Lijs Willems(weduwe), geb. ca. 1495 en overl. vóór 1571 en na 1560. Vermeld
vanaf 30.5.1535 in Leenregister Cuijk Leenboek 1512-1607 (folio 69verso) m.b.t. het leen de Bourse Hoeven.
Heeft een zus Heijl. Lijs heeft als oudste zoon Gerit Willems (vermeld 18.2.1560), die weer een zoon Willem
Gerits heeft (vermeld op 17.10.1572: dan is zijn vader Gerit Willems overleden/en op 9.1.1575; dan is Willem
Gerits als momber en neef er voor Jan Lamberts (nr. 32), dan nog onmondig, die in de vervolgacte in het nieuwe
Leenboek dan Van Catwijck etc. genoemd wordt).
Idem blijkt uit:Jan Lamberts van Catwijck wordt beleend 21.10.1536. Na dood van zijn vader in 1567 wordt
beleend Wilbert Jans van Catwijck. Dan wordt dd. 15.7.1581 beleend van het goed van Wilbert Jans (overl. vóór
1583), nog niet geheel mondig Jan Lamberts Jans van Catwijck. Ook hier wordt verwezen naar het nieuwe
Leenboek naar f. 138 ! Op 12.11.1598 volgt dan (her)bevestiging van belening aan Jan Lamberts van St. Hubert
en zoon Willem Jans neemt na de dood van zijn vader Jan Lamberts dit leen over dd. 28.4.1618.
Lijs heeft nog een zoon: Jan Willems; op 7.6.1565 erft diens zoon Willem Jans (vermeld folio 130 dd. 16.5.1571
met Gerit Willems als oom/momber); 16.2.1589 neemt diens zoon Jan Jans Willems dit leengoed van 5 morgen
land over na dood van zijn vader Willem Jans; zijn moeder Bertken hertr. met Jan Gerits Claes in den Boirle en
er wordt dd. 6.1.1589 een en ander geregeld m.b.t. de herbouw van het afgebrande huis en de rechten van Jan
Jans Willems en zijn zussen Lijske (x vóór 20.10.1598 Derick Willems) en Geurtken (x vóór 20.10.1598 Jan
Jacobs).
261.Gerit van Hulsbeeck, huwt ca. 1490
262.Erm. Beiden overl. vóór 6.5.1533.
.**************************************.
AFDRUK UIT CUIJKS LEENBOEK dd.15.3.1588 en 6.4.1603:
Jan Lamberts Pieck en Juth zijn huisvrouw voor drie percelen leengoed, dezelfde als vermeld in 1571.
(zie Internet/Google: Van papier naar digitaal, sub Nrd. Brabant Leenboek Cuijck 1571-1700)
Zie de afdruk op de volgende pagina; bovenstaand fragment sluit daar naadloos op aan.
87
AFDRUK CUIJKS LEENBOEK dd. 16.5.1571 betreffende Lambert Janssen (Pieck). Zie vorige pag.
88
DE VOORT EN DE BERG (St. Hubert)
In de kohiertaxatie (een belastingregister)
uit 1650 is reeds sprake van De Voort. Op
de kadastrale kaart van ca. 1825 zien we
bovenin een soort brink met
rondomliggende hoeven bij de beek
gelegen.
Onder nr. 85 vinden we het goed van
Hendrik van den Hark, landbouwer,
herbergier en tapper. (Zie sub V lll).
Onder nr. 78-80 de weduwe Antoon
Schraven, onder nr. 83 kleermaker Frans
Bisschops, onder nr. 101 de weduwe van de
landbouwer Frans Jans Smits (zie sub IV
aa) en onder nr. 105 landbouwer Lambert
Hendriks.
Naar beneden toe gaat een en ander over
in de Voortsestraat. Verder naar beneden
(buiten de kaart) vindt je links van de
Voortsestraat de buurtschap “De Korte
Straat” , terwijl rondom de Voortsestraat
sprake is van het Voortseveld. Verder naar
beneden volgt dan De Berg.
De Berg (vermeld 1630) met
nr. 36-40 de boerderij van
weduwe Catharina PieckSelten met aan de overzijde
van de Beek, het goed van de
weduwe van boer en tapper
Matthijs Cornelissen van
Overbeek (geb. 1761) (nr. 3335) (Kaarten Anno 1825)
89
Kom van St. Hubert Anno 1825. Naar boventoe (zoals de kaart nu staat) richting De Voort, in verlengde van de
Voordijk. Naar beneden toe ga je richting Koekkoek (kaart B 3: zie tekening op pag. 37). Bovenaan de hoeve van
de weduwe Arnoldus Willems van der Sluis (V wwww) met de sluis (X) in de beek, die aan de onderkant van de
Voordijk loopt. Nr. 317 is het kerkhof. Nr. 316 de oude pastorie. Rechtsboven het Breeksel.
90
RK KAPEL HL. HUBERTUS TE ST. HUBERT, IN 1748 GETEKEND DOOR JAN DE BEIJER (1703-1780)
91
DE DERDE GENERATIE
IV a. GERARDUS/GERRIT JANS SLUIJS x ERCKE DERCKX CLAESSEN
(zoon van III a).
Ged. te Mill op 6.8.1755 en geboortig van St. Hubert, get. Jan Gerrits, Berber Hendriks en Willem Nelissen. Lid
van het St. Barbaragilde te St. Hubert. Landbouwer. Hij overlijdt te St. Hubert op 20.7.1800.
Hij huwt te Mill op 20.5.1787 met ERCKE DERCKX CLAESSEN, get. Joannes Jans Sluijs en Maria van
Bommel. Hij kan schrijven. Met broer Jan (IV b) ondertekent hij samen met 80 andere St. Hubertenaren in 1796
een petitie om tot een zelfstandige parochie in St. Hubert te geraken.
Hun kinderen, geboortig van St. Hubert en gedoopt te Mill:
1.JOHANNES GERRITS SLUIJS, ged. 4.8.1788. Zie V a.
2.THEODORUS GERRITS SLUIJS, ged. 1.8.1790. Zie V b.
3.MARTINUS GERRITS SLUIJS, ged. 30.12.1791 (tweeling met 4). Zie V c.
4.DERIS GERRITS SLUIJS, ged. 30.12.1791. (tweeling met 3). Zie V d.
ERCKE/HONORIA/EVERDINA DERCKX CLAESSEN is geboren te St. Hubert en is gedoopt te Mill
9.12.1747 als “B/Herke”, zijnde een dochter van Theodorus Claessen en Maria Jaerdens.
Zij sterft te St. Hubert op 17.2.1828 als “Honoria Klaassen, weduwe Gerardus Sluijs”(dodenboek kerk). In de
burgerlijke stand is er daarentegen sprake van, dat Eerke dan 74 jaar is (dus geboren ca. 1754) en een dochter is
van Derk Claessen en Christina Jans !
We vinden echter in Mill van dit echtpaar geen Eerke/Arnolda/Honoria, wel een Theodora, gedoopt
op 28.1.1754 (maar deze huwt met Peter Verstraaten) en een Hermina, gedoopt op 20.2.1756, beiden kinderen
van Theodorus Claessen en Christina Jans de Smit. In onderstaande kwartierstaat worden onder 2 en 3 beide
mogelijkheden uitgewerkt.
Notaris A. Verstraaten 1.2.1819: Transport. Johanna Willems, weduwe Marten Derks van den Eijnde, zonder
beroep te Mill en haar kinderen Wilhelmina van den Eijnde te Cuijk, Hendricus en Derk van den Eijnde,
landbouwers te Mill; Maria van den Eijnde te Mill; Eerke Derks Claessen, weduwe van Gerrit Sluijs,
landbouwster te St. Hubert en haar kinderen Jan, Theodorus en Martinus Sluijs, alle 3 landbouwers te St.
Hubert, alsmede Theodora Sluijs te St. Hubert en de kinderen van Theodora Derks Klaassen uit huwelijk met
wijlen Peter Verstraaten (worden met name genoemd), verkopen voor 600 gld. aan Jan van den Eijnde,
landbouwer en klompenmaker te Mill 29/30e deel in een huis met moeshof, halve bakoven, bouw- en weiland aan
de Agterdijk te Mill.
Haar kwartierstaat:
2.Theodorus/Derck Claessen (Clomp), ged. Mill 15.10.1716, overl. Mill 28.1.1779, lid Catharinagilde.
Ambtman Land van Cuijk Gassel dd. 6.7.1746: Derk Claessen, zoon van Claes Clomp, wonende Achterdijk Mill,
is op Pinkstermaandag ten huize van Mattheus Leenders te Gassel door eigen schuld verwond.
Hij hertr. Mill schepenbank/kerk 5/20.7.1749 Christina Jans (de) Smit (ged. Mill 5.10.1724, d.v. Jan Jans Smits
(overl. Mill 9.8.1768) x vóór 1713 Deriske Hendriks (overl. Mill 16.3.1750), beiden lid Catharinagilde;
kleindochter van Jan Jans (de) Smid (overl. Mill maart 1708) x vóór 1675 Maria Egberts (overl. 1718-19),
beiden lid Catharinagilde; (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 16-17).
Christina Jans (de) Smit overl. St. Hubert/Voordijk 15.3.1813 (88 jr. oud), is lid van het Catharinagilde te Mill
en staat als Christina Derks Claessen ingeschreven als lid van het St. Barbaragilde te St. Hubert.
Hij huwt (1) schepenbank/RK Mill 28.1/12.2.1747 (beiden uit Mill)
3.Maria Jaerdens, geb. Mill, overl. Mill 3.9.1748 “Maria Dirckx dysenteria”.
4.Nicolaas/Claes Jans Clomp, ged. Mill 1.1.1675, overl. na 2.7.1750 (ORA Mill 558) en vóór 27.2.1767. Huwt
(1) Mill 17.2.1698 met Deriske Huberts de Vos (ged. Mill 28.10.1666, d.v. Hubert Peters (de) Vos x Mill
4.10.1665 Peerke Jans; zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 10; kw.st. Adriaans sub V rrr, nr. 16-17 en kw.st.
Willems sub V www, nr. 36-37). ORA Mill 569 dd. 27.2.1767: verkoop van huis en 3 morgen land aan de
Achterdijk te Mill voor 1385,-. Zie zijn zoon Jan: kw.st. Klomp sub V vvv nr. 30. Huwt (2) Mill 2.2.1716
5.Ercke Jans, overl. vóór 1767. ORA Mill 543/544 dd. 28.2.1701
8.Jan Adriaens Clompemaecker. ORA Mill 542 dd. 18.4.1669 verkopen Geurt Hendrikx x Jenneke aan Jan
Adriaens x Jenneke een huis, hof met 2 holl. morgen bouw- en weiland aan de Achterdijk en de middelwetering
en 1 morgen bouwland, genaamd den Viller, aan de middelwetering. Idem dd. 5.2.1680 Jan Adriaens
Clompemaecker x Jenneke kopen grond aan de Achterdijk.
Hij hertr. (?) Mill 20.11.1684 Maria Dircx. Huwt vóór 26.2.1669
9.Joanna/Jenneke Nielen. Zij huwt (1) Peter Jans Berchs, die vanaf 1655 gehuwd is met Jenneke Dircx. ORA
Beers 467 dd. 26/28.2.1669/Mill 542 dd. 19.1.1670
92
IV b. JOANNES/JAN JANS SLUIJS x MARIA BERNARDUSSEN VAN BOMMEL
(zoon van III a).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 23.4.1757, get. Hendrik Jans en Geritje Jans. Lid van het St. Barbaragilde te
St. Hubert en overlijdt vóór 1.4.1816. Landbouwer. Hij kan schrijven. Hij huwt (schepenen) op 14/(kerk) op
29.4.1792 te Mill met MARIA BERNARDUSSEN VAN BOMMEL, get. Simon van Bommel en Peter Jans
Weem (zie IV c).
Kinderen uit hun huwelijk, allen geboortig te St. Hubert, gedoopt te Mill, vanaf 1796 te St. Hubert:
1.JOANNA JANS SLUIJS, ged. 23.1.1793. Zie V e en V tt.
2.BERNARDUS SLUIJS, ged. 4.12.1794, get. Gerardus Sluijs en Maria Andriessen.
3.MARIA SLUIJS, ged. 20.10.1796, get. Gerardus Jans Sluijs en Jan Jans Sluijs.
4.BARBARA SLUIJS, ged. 4.10.1798. Zie V f.
5.GERTRUDIS SLUIJS, ged. 30.12.1800, get. Joannes Sluijs en Everdina Derks.
MARIA BERNARDUSSEN VAN BOMMEL is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 23.12.1765,
get. Andreas Gerits en Gijsberdina van Bommel. Zij overlijdt te Mill op 3.12.1809.
Haar kwartierstaat:
2.(Franciscus) Bernardus van Bommel, ged. Velp 21.11.1723, overl. Mill 8.3.1784, huwt Mill 20.5.1764
3.Maria Andriessen Meijers, geb. Ledeacker, overl. na 1784 en vóór 1812. Lid St. Barbaragilde te St. Hubert.
4.Simon van Bommel, geb. ca. 1675, overl. Velp 12.2.1754, hertr. (?) Helena Gesimer, huwt Velp 19.1.1701
5.Sybilla van Ceulen/Collen/Cöllen, geb. Velp, overl. Velp 27.5.1727.
6.Andries Gerits Meijers, geb. St. Agatha, overl. na 1769. Ambtman Land van Cuijk Ledeacker dd. 17.5.1740:
geapprobeerd huw. contract tussen Andries Gerrits, wednr. van Maria Gerrits, met Gerrit Thonissen,
grootvader van zijn 2 minderj. kinderen en Derk van Els (x Cornelia Gerrits), bloedoom van vaderszijde ter
eenre en Peerke Aerts, jonge dochter met haar zwager Jan Leenders en Peter Jacobs haar neef ter andere. Huwt
ned.dts.geref. Cuijk 18.9./1/10.1730 Maria Gerrits uit St. Agatha. Hertr. Ledeacker/Wanroij 17/22.5.1740
7.Peerke Aerts, ged. Mill 28.3.1716, overl. Mill 30.8.1769.
8.Jan van Bo(e)mmel (de oude), overl. Velp 5.5.1707, hertr. vóór 1695 Theodora Vermeulen, wed. van Jan Vos
(broer van nr. 9; zie erfmagescheid ORA Velp/Reek 109 dd. 30.4/21.6.1707), huwt vóór 1675
9.Gertrudis Vos, geb. ca. 1650, overl. Velp 7.12.1689. (PM. Nr. 8 z.v. Jan v. Bommel x Ulula Jacobs ?)
10.Gijsbertus van Ceulen, overl. Velp 12.7.1702, huwt ca. 1680
11.Gertrui Lippeler/Lippels, overl. Velp vóór 12.1.1722. Hertr. Velp 7.7.1703 Peter V/Wilrocx uit Sonhoven.
14.Arnoldus Aerts, huwt
15.Arnolda.
18.Jan Vos (den ouden), geb. Velp, richterbode, overl. in 1662, huwt Grave ned.dts.geref. 17.11/10.12.1647
19.Peterke De(e)nen, geb. Linden, overl. Velp 16.4.1693. Hertr. ca. 1669 Hermen Lamers van Lieshout (overl.
1680-81). (ORA 109 Velp/Reek dd. 10.8.1686; ORA Grave 260 dd. 8.3.1645).
38.Jan Jans De(e)nen, overl. vóór 5.9.1630, schepen Cuijk 1608, huwt vóór 1606
39.Truijtjen (Loefs ?) Wijntgiens. ORA Cuijk 401 dd. 25.4.1607/5.9.1630; 402 dd. 17.5.1653 met hun kinderen.
IV c. WILLIBRORDUS/WILBERT JANS KEMPEN x PETRONELLA JANS
(VAN DE) WEEM/WEEMEN (zoon van III c).
Ged. te Escharen/Hal op 24.8.1761, get. Willibrordus Jans en Mechtilda Willems. Hij overlijdt, 72 jaar oud te
Mill op 26.9.1833 als zoon van Jan Kempen en Geertrui Lamers (!). Hij huwt te Mill op 4.11.1787 met
PETRONELLA JANS (VAN DE) WEEM(EN), get. Peter Jans van de Weem en Wilhelmina van Thienen.
Beiden komen uit Mill. Lid van het Catharinagilde. Daghuurder.
Omdat er te Mill bijna gelijktijdig aan deze Wilbert nog een Wilbert, zoon van Jan Wilbers Kempen, gehuwd met
Margaretha Schouten, geboren wordt (nl. op 9.10.1762 ; zie III c onderaan en hieronder het op pag. 94 cursief
gedrukte), was het eerst onduidelijk, welke Wilbert met Petronella Jans van de Weem huwt. Het gaat echter om
bovengenoemd echtpaar, daar als doopgetuige fungeert broer Lucas Jans Kempen (zie IV d).
Petronella is een zus van Peter Jans van de Weem (in 1819 armmeester), ged. Mill 17.1.1767, overl. Mill
24.7.1823; huwt Catharina Adriaans Kroeff (overl. Mill 17.11.1811); beiden lid van het Catharinagilde.
Vredesgerecht Grave dd. 14.8.1823 Mill: Wilbert Jans Kempen, bouwman te Mill, wordt voogd over de 3
minderj. kinderen van Peter Jans Weem en Catharina Adriaans Kroeff; get. is o.m. Martinus Wilbers Kempen,
arbeider en neef te Mill. Zie ook in kw.st. hieronder onder nr. 3 dd. 13.11.1834.
Notaris Verstraaten dd. 18/30.11/7.12.1833: Overleden zijn de ouders van Martinus, Peter, Johannes, Jan en
Anna Kempen, (allen daghuurders), van Mechel Kempen x Cornelis Veldpaus (landbouwer), van Maria Kempen
x linnenwever Reinier Siroo, van daghuurder Theodorus Kroef, wednr. van Willemina Kempen (met zijn 2
kinderen Theodorus en Johannes Kroef), allen te Mill. Huisje met moeshof en aangelegen bouwland aan de
93
Heide te Mill etc. worden voor 270 gld. verkocht aan schoonzoon Cornelis Veldpaus.
Hun kinderen, allen gedoopt te Mill:
1.JOHANNES KEMPEN, ged. 6.2.1788, get. Joannes Wilbers Kempen en Thomaske Cornelissen. Hij overlijdt
te Mill als “Johannes Kempen infans/kind” op 18.6.1790.
2.MECHTILDIS KEMPEN, ged. 25.12.1789. Zie V g.
3.JOHANNES KEMPEN, ged. 2.4.1792, get. Joannes Jans Kempen en Thomaske Cornelissen Beckers.
Overleden vóór 1806.
4.MARTINUS KEMPEN, ged. 24.1.1794. Zie V h.
5.WILLEMINA KEMPEN, ged. 29.12.1796. Zie V i.
6.MARIA KEMPEN, ged. 13.10.1798. Zie V j.
7.ANNA KEMPEN, ged. 26.12.1800. Zie V k.
8.PETER KEMPEN, geb./ged. Escharen in 1803. Zie V l.
9.JOANNES KEMPEN, ged. Mill 16.1.1806. Zie V m.
10.JOANNES KEMPEN, ged. 24.8.1807. Zie V n.
PETRONELLA JANS (VAN DE) WEEM(EN) is gedoopt te Mill op 8.12.1768. Zij overlijdt te Mill
op 24.2.1832 en is lid van het St. Catharinagilde.
Haar kwartierstaat:
2.Jan Peters van de Weem, ged. Mill 23.8.1730, overl. Mill 17.4.1782, lid Catharinagilde, huwt Mill 23.4.1766
3.Thomaske Cornelissen Hendriks Beckers, geb. St. Hubert/ged. Mill 24.1.1745. Overl. Mill 29.11.1828.
Notaris Verstraaten dd. 13.11.1834: de met naam en toenaam genoemde kinderen van Peter Weemen x
Catharina Kroef en van Peternel Jans Weemen x Wilbert Jans Kempen, verklaren, dat hun grootouders Jan
Peters Weemen en Thoma Bekkers resp. 50 en 6 jr. geleden zijn overleden. Zij verdelen huis met erf/tuin/
bouwland in Klein Ven te Mill, weiland in Hollanderbroek en contanten.
Zij hertr. (Bisschops genaamd) te Mill op 4/19.1.1783 Joannes Jans van Erp (overl. Mill 7.5.1805).
4.Peter Aerts (van de) Weem, (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 28), huwt Mill 8.2.1722
5.Margarita Hermens de Haes, zie nr. 4.
6.Cornelis Hendriks Beckers, ged. Mill 13.2.1697, overl. Mill 3.10.1778, lid Catharinagilde. Huwt Mill 4.5.1727
7.Maria Thomassen, overl. Mill 18.2.1780, lid Catharinagilde.
12.Hendrik Hendriks Beckers, ged. Mill 29.1.1673. Zie ORA Mill 546 dd. 1.4.1723.
(PM. Not. de Haen Mill dd. 16/RK 21.11.1717: huw. contract tussen (een andere) Hendrik Beckers (z.v. Jan
Hendriks Beckers x Maria Geurts, zie sub IV v nr. 12) , weduwnr. van Mechtildis Aerts met 2 minderj. kinderen
(mombers Aart Aarts en Hendrik Wilberts) met Allegonda Dircx Jans Vos). Huwt Mill 13.5.1696
13.Mechtilda Nelissen van Luenen, ged. Mill 28.2.1668, overl. Mill ca. 1730, lid Catharinagilde.
24.Hendrik Hendriks Beckers, (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 118 en 119), huwt Mill 14.2.1670
25.Gertrudis Jans, zie nr. 24.
26.Cornelis Aerts van Luenen, geb. ca. 1615, overl. Mill 8.1.1697, lid Catharinagilde, huwt vóór 1656
27.Maria Hendriks (Ermers). Zus van Geurt Hendriks Ermers v.d. Hoven x ca. 1655 Jenneke Cornelissen/Nielen
Kempen. ORA Mill 546 dd. 11.1.1720. Op 20.3.1688 verpandt Geurt o.m. het huis van wijlen zijn vader Hendrik
Ermers bij de kerk.
52.Aert Aerts van Luenen, geb. ca. 1575, overl. vóór 19.3.1631, schepen Mill 1617-19; gegoed bij de Meulen.
Hij huwt Jenneke (Hermens ?), hertr. vóór 1610
53.Metje, overl. na 1631. ORA Mill 539 A dd. 10.3.1610; 19.3.1631. ORA Mill 552 dd. 15.3 en 10.5.1610.
54.Hendrik Ermers, geb. ca. 1600, overl. Mill 9.8.1673; heeft o.m. een huis bij de Millse kerk; huwt ca. 1630
55.Heijltje, overl. Mill 1.4.1673.
104.Aert Ermits van Luijnen, geb. ca. 1540, vermeld Mill (met nr. 209) 3.2.1575/9.2.1580, huwt ca. 1570
105.Bertke.
108.Ermert Hanricx, geb. ca. 1570, gegoed op Diependael, huwt ca. 1600
109.Merij Jan Ermits Verbeeck. Beiden overl. vóór 1639 te Mill. Zie ORA Mill 539A dd. 8.2.1639.
208.Ermit Aerts van Luijnen, geb. ca. 1490, schepen Mill 1527-1572, overl. na 1573- vóór 3.2.1575, in 1558
pachter van de windmolen in Mill. In 1564 tussen 70-80 jr. oud. Huwt vóór 1531
209.Peterke Hendriks van de Lampeler, overl. na 3.2.1575.
218.Jan Ermits Verbeeck, geb. ca. 1540, overl. na 1617, schepen 1587; (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr.
600-601), huwt vóór 8.3.1576
219.Metje Peters. overl. vóór 1609.
418.Hendrik Arnts van de Lampeler, overl. na 2.2.1533/1.2.1540/vóór 17.3.1540, huwt ca. 1500
419.Richmoet van Baxdr.. Boedelscheiding 17.3.1540 (ORA Mill 539 scan 326/358). ORA Land van Cuijk 251
dd. 1.2.1544 fundatie van zondagsemis. Kinderen in 1531: Goert, Jan, Cornelis, Lijsbeth en Peterke x nr. 208.
838.(?) Goert Arnts Bax gehuwd met Lijsbeth. Zij vesten ORA Mill scan 287 dd. 2.2.1533 nr. 418-419.
94
Verder vond ik als naamgenoot te Mill:
Willibrordus Jans Kempen (ook genoemd) Roscams x Joanna Jans Pieck xx Hendrica Aerts van der Zanden.
Hij is de onder III c genoemde “dubbelganger”/naamgenoot van IV c.
Willibrordus Jans Kempen Roscams x Joanna Jans Pieck
Zij huwen te Mill op 13.11.1788, get. zijn Joannes Peters en Paulina Gerits. De bruidegom is uit Mill, de bruid
uit St. Hubert. Deze Wilbert is gedoopt te Mill op 9.10.1762 als zoon van Jan Wilbers Kempen x Margaretha
Schouten (zie onderaan III c). Joanna Jans Pieck is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 27.4.1763 als
dochter van Jan Kersten Pieck en Joanna Pauwels Kempen, die op 2.5.1762 te Mill huwen. Haar vader sterft
vóór de geboorte van dochter Joanna, nl. op 1.9.1762 te Mill. Zie verdere gegevens en voorgeslacht: sub III h en
IV e . Joanna Jans Pieck, lid van het Catharinagilde, overlijdt te Mill op 8 Bloeimaand 1809.
Kinderen uit dit eerste huwelijk: allen gedoopt te Mill:
1.THOMAS WILBERS KEMPEN, ged. 20.3.1789, get. Joannes Wilbers Kempen en Joanna Pauwels.
Deze Thomas Kempen sterft te Frankrijk/hospitaal van Martigues op 2.9.1812 als matroos op kanonneerboot La
Torante.
2.JOHANNES KEMPEN, ged. 16.6.1790, get. Gerardus Jacobs en Margaretha Wilbers Schouten.
Overleden te Mill.
3.JOHANNES KEMPEN, ged.24.8.1792, get.Gerardus Jacobs Smits en Paulina Gerrits. Overleden te Mill.
4.JOHANNES KEMPEN, ged.12.8.1794, get. Joannes Gerits en Helena Wilbers Kempen. Overleden te Mill.
5.JOHANNES KEMPEN, ged. 6.10.1795, get. Joannes Gerrits en Jacomina Willems Schouten.
Overleden te Mill op 12.6.1806 ?
6.THEODORA MARIA KEMPEN, ged. 31.10.1796, get. Gerardus Jacobs en Margarita Schouten.
7.GERTRUDIS KEMPEN, ged. 3.12.1797, get. Aert Geurts en Maria Gerrits. Zij overlijdt te Wanroij op
15.1.1868. Zij huwt te Beers op 13.5.1832 met Johannes Geurts (ged. te Wanroij op 8.11.1803 als zoon van
Gerardus Geurts en Anna Roeffen).
8.WILLIBRORDUS KEMPEN, ged. 8.6.1799, get. Joannes Wilbers Kempen en Gertrudis Wilbers Schouten. Hij
overlijdt als Wilbert Roscams (ned.dts.begr.boek) te Mill op 4.8.1804 ?
9.LEONARDUS KEMPEN, ged. 9.10.1800, get. Martinus Gerits en Margaretha Wilberts Schouten.
10.WILLIBRORDUS KEMPEN, ged. 5.11.1801, get. Joannes Gerrits Smits en Margarita Wilbers Schouten.
11.WILHELMINA KEMPEN, ged. 22.4.1803, get. Joannes Gerrits en Margarita Schouten.
Zij overlijdt als Wilhelmina Wilbers Kempen infans op 3.8.1804.
12.JOANNA KEMPEN, ged. 22.7.1804, get. Martinus en Paulina Gerrits (moeder hier Joanna Gerrits
genoemd); zij overlijdt te Mill als Joanna Wilbers Kempen infans op 24.8.1804/25.8.1804 Johanna Roscams.
13.JOANNES KEMPEN, ged. september 1806, get. Thomas Wilbers Kempen en Gertrudis Jans.
Overleden te Mill op 2.4.1808 ?
14.JOANNES KEMPEN, ged. 4.7.1808, get. Thomas Wilbers en Maria Gerrits. Op 14.10.1808 overlijdt te Mill
een Joannes Wilbers Kempen.
Willibrordus Jans Kempen Roscams xx Hendrica Aerts van der Sande/Zanden
Zij huwen te Mill op (schepenen) 25.8/(kerk) 9.9.1810; beiden komen uit Mill. Wilbert is dan weduwnaar van
bovengenoemde Joanna Jans Pieck, die te Mill overlijdt op 8 Bloeimaand 1809. Huwelijksgetuigen zijn (zoon)
Thomas Wilberts Kempen en Maria Aerts. Wilbert kan schrijven, Hendrica niet.
Op 1.6.1829 overlijdt te Mill Wilbert Kempen, 66 jaar oud, echtgenoot van Hendrina van der Zanden, zoon van
Jan Kempen en Margaritha Schouten. Hij is bouwman/ daghuurder.
Hendrica Aerts van der Zanden overlijdt te Mill op 12.6.1850, 73 jaar oud, weduwe van Wilbert Kempen en is
een dochter van Aert Gerrits van der Zanden en Petronella Daamen. Zij is arbeidster.
Kinderen uit dit tweede huwelijk geboren, allen gedoopt te Mill:
1.JOANNES KEMPEN, ged. 9.6.1811, get. Arnoldus Gerrits en Maria Gerrits Smits.
2.PETRONELLA KEMPEN, ged. 3.9.1812, get. Peter Wilbers Kempen en Maria van der Sanden. Zij overlijdt te
Wanroij op 6.1.1883. Zij huwt te Wanroij op 12.9.1851 met Martinus Pennings (geb. te Wanroij op 10.2.1821 als
zoon van de wever Peter Pennings en Maria Bekkers en aldaar overleden op 2.6.1884).
3.THEODORA KEMPEN ROSCAMS, ged. 13.6.1814, get. Theodorus Aerts van der Zande en Gertrudis Wilbers
Kempen Roscams (haar vader wordt Wilbert Kempen Roscams genoemd). Theodora huwt (1) te Mill op
16.4.1847 met Cornelis Rat (geb. te Mill op 10.12.1816 als zoon van de radmaker Johannes Jans Rat en Agnes
Thijssen van der Velden) en huwt (2) te Mill op 2.4.1866 met Johannes van Duuren (geb. Wanroij 11.12.1814 als
zoon van Arnoldus van Duuren en Johanna de Groot). Zij overlijdt te St. Hubert, 76 jaar oud op 25.2.1891.
4.MARTINUS KEMPEN, ged. 4.9.1816, get. Gerardus Aerts van der Sanden en Anna Maria van Gemert. Hij
overlijdt te Haps op 11.1.1893. Hij huwt te Mill op 18.1.1873 met Maria van Wanroij (geb. 3.5.1809 te St.
Hubert als dochter van Gerardus van Wanroij en Cornelia Marcellissen en aldaar overleden op 29.7.1885. Zij
huwt eerder te Mill 5.7.1850 met Johannes Peters (overleden te Mill op 17.2.1872 en geb. te Wanroij, zoon van
Jan Peters en Joanna Wilbers en weduwnaar van Maria Swarts).
95
Documenten nog nader te plaatsen bij een van deze Wilbert Jans Kempen’s (bovenstaande of sub IV c):
Notaris A. Verstraaten 10.4.1817: Verkoop/Inzet. Op verzoek van Wilbert Jans Kempen, landbouwer Mill,
openbaar verkopen van huis, gequoteerd nr. 50 met schuur, put, moeshof, bouw-en weiland bij de Vloet,
bouwland naast de Steeg en bouwland op het Nieuw. Inzet wordt vermeld. Op 18.4.1817 is de finale verkoop:
voor 370 gulden wordt Cornelis Arnoldussen , landbouwer te Mill de nieuwe eigenaar; deze Cornelis is gehuwd
ca. 1800 met Petronella Wilbers Kempen, zus van Antonetta Wilbers Kempen. Petemoei bij doop van dochter
Gertrudis op 3.11.1804 is Agnes Jans Lamers (zie IV cc).
Notaris A. Verstraaten 25.8.1817: Verhuur. Cornelis Arnoldussen, landbouwer Mill, verhuurt voor 6 jaar
bovengemeld onroerend goed bij de Vloed voor 80 gld. per jaar aan Wilbert Jans Kempen, landbouwer Mill.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
IV d. LUCAS JANS WILBERS KEMPEN x JOHANNA NELISSEN (zoon van III c).
Ged. te Escharen/Hal op 6.2.1764, get. Joannes Sluijs en Maria Jans. Hij huwt te Mill op 29.7.1787 met
JOHANNA NELISSEN, get. Johannes Wilbers Kempen en Wilhelmina Theunissen. Hij overlijdt te Mill op
10.3.1833 (zijn moeder dan Gerritje Jans Heulen genoemd). Daghuurder/arbeider. Hij kan niet schrijven.
Vredesgerecht Grave dd. 16.9.1818: schrijven van de burgemeester inzake 3 processen verbaal, waarvan een
tegen Lucas Jans Kempen wegens het vlaggen laden in de vrij op 6.9.1818.
Idem dd. 26.9.1818: Procesverbaal tegen Lucas Jans Kempen te Mill, wegens het ter hoogte van Valenhorst
binnen de vrij, opladen van plaggen op de kruiwagen.
Idem dd. 8.10.1818: Dagvaarding voor Lucas Jans Kempen te Mill. Zijn buurman is Jan van den Einden.
Idem dd. 15.10.1818; Vonnis. Jan Hendrik Koenen, veldwachter gemeente te Mill en St. Hubert, heeft
op 6 september jl. Lucas Jans Kempen, wonend te Mill, aangetroffen op de Achterdijk aldaar ter hoogte van
Valenhorst, alwaar deze bezig was vlaggen op een kruiwagen te laden, welke binnen de vrij waren gehakt.
Gedaagde wordt veroordeeld.
Hun kinderen, allen te Mill gedoopt: (23.6 en 26.7.1805 overl. te Mill een kind van Lucas Kempen, nr. 6-8)
1.MARIA KEMPEN, ged. 21.10.1787, get. Joannes Peters en Gertruda Jans. Zij overlijdt te Mill op 4.7.1831, 40
jaar oud. Ongehuwd. Arbeidster. Zie de bijlage na V wwww.
2.CORNELIS KEMPEN, ged. 1.12.1790, get. Joanna Nelissen, Joannes Jans Kempen, Hendrina Willems.
Hij overlijdt te Mill op 4.1.1791.
3.CORNELIA KEMPEN, ged. 11.5.1793, get. Joannes Jans Kempen en Gertruda Jans. Ongehuwd.
Zij overlijdt te Linden, 23 jaar oud op 3.10.1816. Dienstmeid.
4.MECHTILDA KEMPEN, ged. 5.2.1796, get. Joannes Peters en Gertruda Peters. Zij sterft te Mill op 2.3.1796.
5.MECHTILDA KEMPEN, ged. 5.3.1797, get. Joannes Wilbers Kempen en Hendrina Nelissen. Ongehuwd.
Zij overlijdt te Mill, 21 jaar oud op 5.11.1819.
6.MARTINUS KEMPEN, ged. 15.8.1799, get. Joannes Peters en Ercke Kempen. Overl. zie boven.
7.PETRONELLA KEMPEN, ged. 29.6.1802, get. Joannes Wilbers en Gerrit Jans. Overl. zie boven.
8.JOANNES KEMPEN, ged. 17.4.1804, get. Willem Jans en Hendrina Linders. Overl. zie boven.
9.HENDRINA KEMPEN, ged. 26.12.1808, get. Joannes Peters en Gertrudis Jans.
10.HENRICUS KEMPEN, ged. 13.9.1810, get. Joannes Jans Kempen en Maria Gerrits Smits.
JOHANNA NELISSEN is gedoopt te Mill op 20.7.1766. Zij overlijdt te Mill, 80 jaar oud, op 20.10.1847;
dan ten onrechte vermeld als Johanna Hendriks, d.v. Hendrik Hendriks en NN.
Haar kwartierstaat:
2.Cornelis Gerrits, ged. Mill 18.9.1713, overl. Mill 23.10.1768. (Zie sub III b). Huwt Mill 6.2.1757
3.Hendrina/Hendrica Willems, ged. Mill 25.8.1727, overl. Mill 18.10.1808, lid Catharinagilde. Hertr. Mill
12.10.1769 linnenwever Jan Peters uit Vierssen (zie ORA Mill 626 dd. 16.2.1810). Jan Peters hertr. (schepenen)
Mill 6 Louwmaand /(kerk) 21.1.1810 met Willemijn Hermens Willems Lucius/Lueskens, geb. Gassel/ged.
Escharen 24.7.1767 en weduwe van Cornelis Miseur (huw. in febr. 1792; overl. Mill 28.4.1809). Jan Peters
overl. Mill 2.11.1821. Willemina Lucius overl. Mill 11.2.1841. Beiden zijn lid van het Catharinagilde.
4.Gerardus/Gerrit Hendriks, geb. ca. 1684, overl. 1744-1749, huwt Mill 25.2.1707
5.Catharina Hendriks. Dit echtpaar treft regeling voor Ambtman Cuijk dd. 20.4.1707 voor de andere 7, nog
minderj. broers/zussen van Gerrrit/kinderen van nr. 8-9. Deze woonden op bouwvallige hoeve van De Quay.
6.Willem Linders, (zie kw.st. Ermers sub IV s, nr. 10-11), huwt
7.Maria Theunissen. Zie nr. 6.
8.Hendrik Meeuwsen, (zie kw.st. Ermers sub IV s, nr. 26-27), huwt Mill 1.1.1681
9.Maria Geraerts, beiden overl. vóór 20.4.1707. ORA Mill 548 dd. 30.1.1744/561 dd. 24.1.1749
96
IV e. JOHANNES/JAN JANS/WILBERS KEMPEN x (ANNA) MARIA GERRITS
SMITS (zoon van III c).
Ged. te Mill op 6.5.1768, get. Joannes Wilbers Kempen en Jacoba Jans Sluijs. Hij overlijdt te Mill op 11.6.1821,
53 jaar oud. Daghuurder. Hij huwt te Mill op (schepenen) 22.4/(kerk) 7.5.1809 met (ANNA) MARIA
GERRITS SMITS, get. Mechtilde Wilbers en Martinus Gerrits Smits.
Notaris Verstraaten Mill dd. 21.4.1815: Verklaring. Matijs Abels, Willem Verstraaten, Wilbert Peters
Rooijendijk, Jan Barten en Bernardus Wilbers van Escharen, allen landbouwers en Dominicus Moors,
verver/glazenmaker, allen te Mill ter eenre en Gerardus Arnoldussen, zoon van Arnoldus Geurts (arbeider;
gehuwd met Paulina Gerrits Smits, die te St. Hubert, 46 jr. oud overlijdt op 12.1.1812), geassisteerd met zijn
oom Jan Jans Kempen, landbouwer te Mill bij absentie van zijn vader ter andere; zij verklaren te zijn
overeengekomen, dat Gerard Arnoldussen zich verbindt om als vrijwilliger in de Nationale Militie te gaan
dienen voor de gemeente Mill gedurende 18 maanden. Hij krijgt daarvoor 155 gld.
Idem Mill dd. 18.8.1815: Verhuur. Jan Wouters Selten, landbouwer te Mill voor zichzelf en als gemachtigde van
de erfgenamen van wijlen Wouter Selten en zijn vrouw, verhuurt aan Jan Jans Kempen, landbouwer te Mill een
boerderij op de Gagel met huis, varkenskooi, turfschop, moeshof en aangelegen land voor de tijd van 3, 6 of 9
jaar, voor 33 gld. per jaar met bijkomende afspraken.
Idem Mill dd. 29.1.1818. Op verzoek van Jan Jans Kempen, landbouwer te Mill openbare verkoop van roerende
goederen ter waarde van 116,70 gld. Op 24.4.1818 verklaart Jan dit bedrag ontvangen te hebben.
Idem Mill dd. 18.7.1818: Verpachting. Op verzoek van Jan Jans Kempen, landbouwer te Mill, openbaar
verpachten van de korenschaar. De verpachting wordt opgehouden.
Kind uit hun huwelijk geboren, te Mill:
1.GERARDUS KEMPEN, ged. 21.2.1810. Zie V p.
(ANNA) MARIA GERRITS SMITS is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 9.4.1770 en overlijdt,
60 jaar oud te Mill op 28.11.1830. Beiden, Jan en Maria, kunnen niet schrijven.
Haar kwartierstaat:
2.Gerardus Jacobs Smits, ged. Mill 13.8.1727, lid Barbaragilde en koning in 1783; wonend St. Hubert.
Huwt Beers ned. geref 5/21.4.1766
3.Joanna Pauwels Kempen, ged. Beers 5.6.1735. Zij huwt te Mill 2.5.1762 Joannes Kersten Pieck, die te Mill
overl. 1.9.1762. Uit dit huwelijk wordt postuum nog gedoopt te Mill op 27.4.1763 dochter Joanna Jans Pieck,
die huwt met Wilbert Jans Kempen (zie IV c en III h).
4.Jacob Gerrits Smits, ged. Mill 16.11.1697, overl. Mill 21.2.1771, lid Barbaragilde St. Hubert. Hertr. Mill
6.2.1729/Ambtman/schepenen (ORA 556) Mill 20.2.1729 met Maria Peters (ged. Mill 10.3.1692 d.v. Peter
Peters x Mill 2.2.1688 Enneke Jans en overl. Mill 12.8.1768). Als broer van Jacob wordt in 1729 genoemd Peter
Gerrits Lodewijks. Huwt Wanroij 28.4.1720
5.Cornelia Jans Nielen, overl. Mill 6.8.1728.
6.Paulus Jans Kempen, ged. Mill 4.12.1704, huwt Escharen 30.4.1732
7.Johanna Thomassen, ged. Beers 13.7.1703. Zij hertr. Beers 16.8 (schepenen)/28.8.1747 (kerk) Peter Jans.
Notaris van Hoijtema te Beers dd. 3.1.1776. Accoord: de kinderen van Jenneke Thomassen, thans gehuwd met
Peter Jans, uit haar vorig huwelijk met Paulus Jans van Kempen, m.n. Jan Theunissen x Maria Paulus Kempen
wonende op Tongelaer, Gerrit Jacobs x Johanna Paulus Kempen, wonende te St. Hubert, Leendert Paulus
Kempen x Johanna Dircx, wonende te Overloon, Cornelis Peters en Anna Maria Paulus Kempen, wonende te
Haps. Verwijzing naar het huwelijkscontract met haar tweede man voor het gericht van Beers dd. 16.8.1747 met
beding op langstlevende. Jenneke blijft in het bezit van de boedel. Daarna erven de kinderen voornoemd.
8.Gerrit Lodewijks, ged. Mill 2.6.1665, overl. ca. 1700, huwt Mill 16.4.1690
9.Jenneke Peters, overl. na 14.6.1740. Hertr. (1) Mill 1.5.1701 Daniel Hendriks. Hertr. (2) Mill 16.7.1713 Jan
Aerts, overl. Mill 7.3.1738/vóór (ORA Mill 548) 14.6.1740. ORA Mill 566 dd. 21.5.1740.
10.Jan Jans Nielen, (zie kw.st. Swarts sub V hhhh, nr. 22-23), huwt voór 1690
11.Lijsbeth Hendriks. Beiden overl. vóór (ORA Wanroij 578) 13.11.1739 te Wanroij.
12.Jan Jans Kempen, overl. Mill 29.8.1734, lid Catharinagilde, huwt Mill 16.1.1701
13.Joanna Pauwelsen.
14.Thomas Peters, ged. Beugen 6.8.1670. Overl. Heeswijk/begr. Beers 10.4.1745. Hertr. (1) Leentje Jacobs (geb.
Haps) Cuijk/Beers 1/16.6.1715; hertr. (2) Beers 30.5/14.6.1733 Joanna Peters van Galder (geb. Beers; zij hertr.
Mill/Cuijk 19.9/3.10.1745 Willem Aerts uit Ledeacker, wednr. Barbara Thijssen).
Huwt Beers 26.4/11.5.1692
15.Maria Peters Claessen, ged. Beers 29.9.1664, overl. Beers 20.2.1715. Huwt (1) Beers 1.5.1689 Arien Peters
Jans van Thienen (ged. Beers 4.5.1663) (zie kw.st. Van Thienen sub IV dd, nr. 32).
16.Lodewijck Bartels, gegoed St. Hubert, Boersebeek/Achterdijk overl. Mill 5.2.1694, huwt (1) vóór 1642
Aelken (overl. Mill/Achterdijk 29.6.1663), huwt (2) Mill 11.9.1663
97
17.Hendricksken Jans. ORA Mill 542 dd. 22.9.1668/543 dd. 24.4.1685/Land v.Cuijk 252 dd. 12.2.1642.
28.Peter Thomassen, huwt vóór 1668
29.Joanna Linssen.
30.Peter Claessen,
31.Oda Theunissen, ged. Beers 28.2.1623.
32.Barthel Lodewijckx, gegoed St. Hubert, huwt voor 17.2.1614
33.Merij. Kind wrschl. Geertje Bartels x Willem Peters, waaruit Barthel Willems x 1661 Jenneke Aerts.
62.Theunis Everaerts, huwt
63.Christina.
IV f. PETRUS/PETER PETERS HEULEN x CATHARINA LINDERS/ WILLEMS/
LAURENSSEN (zoon van III d).
Ged. te Mill op 17.12.1759, get. Antonius Willems en Maria Peters Jans Langen (II c). Noemt zich later Heulen
en overlijdt te Escharen, 85 jaar oud op 7.12.1845. In 1804 wonend St. Hubert, ca. 1825 te Haps, op 19.5.1843
naar Escharen. Bouwman. Hij huwt ca. 1790 met CATHARINA LINDERS/WILLEMS/LAURENSSEN.
Vredesgerecht Grave dd. 30.9.1825/22.9.1831 is hij bouwman en woont hij dan in Haps (zie IV g).
Hun kinderen, allen te Mill gedoopt, behalve 11-13: deze zijn gedoopt te St. Hubert:
1.HELENA HEULEN, ged. 19.2.1792, get. Peter en Maria Willems. Ongehuwd. Zij sterft te Mill op 17.8.1849.
2.WILLEMIJNA PEETERS HEULEN, ged. 15.4.1793. Zie V q.
3.GERARDUS PETERS, ged. 16.8.1794, get. Michiel Peters en Mechteld Derks.
4.MARIA PETERS, ged. 5.12.1795, get. Willem Linders en Deris Peters.
5.ELISABETH HEULEN, ged. 19.10.1796, get. Matthias Jans en Helena Peters. Ongehuwd. Boerin. Zij
overlijdt te Escharen op 20.7.1846.
6.WILLIBRORDUS PETERS, ged. 11.1.1798, get. Willibrordus Ewals en Maria Linders.
7.MICHAEL PETERS, ged. 30.3.1799, get. Willem Michiels en Maria van Sambeek. “Michael Peters infans”
overlijdt te Mill op 30.4.1799.
8.PETRUS HEULEN, ged. 16.3.1800, get. Theodorus Willems en Catharina Jans. Ongehuwd. Landbouwer. Hij
overlijdt te Escharen op 9.10.1846.
9.LEONARDUS PETERS, ged. 19.5.1801, get. Matthias Jans en Maria Willems.Hij sterft te Mill op 18.10.1801.
10.MECHTILDIS PETERS HEULEN, ged. 5.4.1803. Zie V r.
11.MARIA HEULEN, ged. St. Hubert 16.3.1804, get. Christiaan Bernardussen en Elisabeth Linders.
12.CATHARINA/CATRIEN PETERS HEULEN, ged. St. Hubert 11.1.1806, get. Gerardus Peters en Helena
Peters. Zij overlijdt te Mill op 15.5.1808.
13.GEERTRUDIS/GEERTRUI PETERS HEULEN, ged. St. Hubert 3.11.1807, get. Joannes Hermans en Maria
Peters. Zij overlijdt te Mill op 24.11.1807.
CATHARINA LINDERS/WILLEMS is gedoopt te Escharen/Hal op 4.8.1764, get. Simon Willems
en Anna Laurenssen. Zij overlijdt te Haps, 67 jaar oud op 21.9.1830. Landbouweres.
Haar kwartierstaat:
2.Leonardus/Lindert Laurenssen Willems, geb. Escharen, wonend onder Hal/Lagepeel, (zie kw.st. Linders sub V
f, nr.4-5/ORA Gassel 505 dd. 8.9.1763; Escharen 522 dd. 5.1.1803/520 op 23.6.1764).
Huwt Escharen 16.4.1758
3.Maria Willems, ged. Escharen 4.11.1729. Op 1.3.1803: een weduwe Lindert Laurensen Willems te Escharen.
6.Wilhelmus Simons, geb. Gassel, huwt (1) Maria Jans Hermens van het Ven (d.v. zie kw.st. Gerrits sub V kkkk,
nr. 20-21). Huwt (2) Cuijk ned.dts.geref./schepenen Gassel 8/12/23.2.1727
7.Elisabeth Theunissen, geb. Gr. Linden, overl. na 1761.
IV g. MICHAEL/MACHIEL PETERS/WILLEMS HEULEN x GIJSBERDINA/
(B)ARDINA LAMERS ROERS (zoon van III d).
Ged. te Mill op 30.8.1761, get. Joannes Peters en Petronella Willems. Landbouwer te Mill. Hij overlijdt te Mill
op 28.5.1832. Hij huwt te Mill op (schepenen) 30.1/(kerk)14.2.1802 met GIJSBERDINA/ (B)ARDINA
LAMERS ROERS, get. Gertrudis Peters en Wilhelmina Joannessen. Beiden zijn uit Mill en kunnen niet
schrijven. Naamsaanname Heulen in 1826. De vermoede zoon Lambertus (nr. 2) wordt dan niet vermeld.
Gezien zijn relatief hoge huwelijksleeftijd (41 jaar) zou een eerder huwelijk voor de hand kunnen liggen, maar
de pastoor van Mill, die consequent een evt. weduwnaarschap vermeldt, laat dit bij hem achterwege. Omdat hun
2 eerste kinderen in Escharen gedoopt zijn en hij dan ook Michael Willems genoemd wordt, blijft toch de
mogelijkheid van een eerder huwelijk. Mogelijk is hij dan identiek met Michael Willems x Maria C/Jaspers,
waaruit vanaf 1790 diverse kinderen zijn geboren; doch Maria Caspers overlijdt na 1824, dus is niet van
98
toepassing (Vredesgerecht Grave 21.1419.18 dd. 3.3.1824).
Vredesgerecht Grave dd. 30.9.1825 is er een familieraad inzake benoeming van toeziend voogd na het overlijden
te Mill in augustus 1824 van Gijsberdina Lamers, echtgenote van Michiel Heulen, voor de dan nog minderjarige
kinderen: Cornelis 19 jr., Johanna 17 jr., Lamberdina 15 jr. en Martinus 8 jr.; aanwezig zijn Willem
Kouwenberg als oom uit Escharen (zie IV l), Peter Heulen uit Haps als oom (zie IV f), Derk Reijnen uit Mill als
neef, Ermert Nelissen uit Mill als neef, toeziend voogd, Johannes Nelissen uit Grave als neef en Jacobus van der
Burgt uit Mill als vriend, allen bouwman.
Kinderen uit het huwelijk geboren:
1.PETRONELLA/PETERNEL HEULEN, ged. Escharen 6.5.1803. Zie V s.
2.LAMBERTUS/LAMERT HEULEN, ged. Escharen 6.3.1805, get. Matthias Jansen en Anna Broeren. Vader
Michael Willems genoemd. Op 17.3.1805 sterft te Escharen: Lambertus, z.v. Machiel Verbens/Verbons (?).
3.CORNELIS PETERS HEULEN, ged. Mill 7.6.1806. Zie V t.
4.JOHANNA HEULEN, ged. Mill 24.10.1809. Zie V u.
5.LAMBERDINA HEULEN, ged. Mill 12.9.1811. Zie V v.
6.WILLEMINA HEULEN, ged.Mill 25.1.1814, get. Michiel Nelissen en Theodora Maria Nelissen.
Zij overlijdt te Mill, 10 jaar oud op 20.11.1824.
7.MARTINUS HEULEN, ged. Mill 5.3.1819, get. Theodorus Reijnen en Petronella Heulen. Ongehuwd.
Landbouwer. Hij overlijdt te Mill, 33 jaar oud op 18.7.1851.
GIJSBERDINA/(B)ARDINA LAMERS ROERS is gedoopt te Mill op 14.7.1773.
Zij overlijdt te Mill op 14.6.1824.
Haar kwartierstaat:
2.Lambertus Lamers Roers (1797: Nouet), ged. Grave 20.4.1742 (zie nr. 4), overl. Mill 11.9.1796, lid
Catharinagilde, hertr. (1) Mill 23.3.1783 Joanna Willems (zij overlijdt Mill 16.12.1786), hertr. (2) Mill
29.7.1787 Anna Maria Hermens/ Artz Broeren uit Escharen (zij is ged. Escharen 25.3.1743 als d.v. Hermen
Hendriks Broeren uit Gassel x (Mill 3.2.1737) Maria Hermens uit Mill en overl. Gassel 12.3.1814 (70 jr.) en is
lid van het Catharinagilde; zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 11). Hij huwt Mill 10.5.1772
3.Joanna Willems Koermans, ged. Mill 26.9.1748, overl. Mill 16.3.1782.
4.Lam(m)ert (van) Roers/Ruurs, overl. na 1.3.1771 en vóór 23.8.1781. Hij huwt als corporaal ned.dts.geref.
Grave 9/23.7.1730 Mechelina van Luenen (uit Grave; acatholica, d.v. voerman Aert Cornelissen van Luenen x
Grave 27.4/13.5.1685 Elbertina d.v. Jan Roelofs Croon(en) x vóór 1647 Mechelina Thijssen (Aert xx ca. 1707
Agnes van Halteren, wed. van Chrysostomus van Middagten); overl. na 27.2.1741). Hertr. als wachtmeester in
reg. van gen. majoor Schach in comp. van kol. commandant Attendorn in garnizoen te Namen ned.dts.geref.
Grave 8.3.1743/15.1.1744 (hij kan niet eerder overkomen) Maria Gubbels (geb. te Ubach en overl. na
21.3.1789); ORA Grave 266 dd. 16.1.1749. Zoon Lambertus (nr. 2) wordt geb. uit buitenechtelijke relatie met
5.Thijske van Thiel. Een Thijske Jans van Thiel tr. Mill 17.7.1747 met Gijsbert Aerts, wednr. Maria Ermers.
6.Willem Nelissen (Koermans), ged. Mill 23.6.1723, huwt Mill 17.1.1745
7.Maria Jans, ged. Mill 13.12.1722.
12.Cornelis Lamberts vulgo/in de volksmond Koermans, overl. Mill 18.3.1743, huwt Mill 28.10.1704 Joanna
Peters Hammen (ged. Mill 20.7.1674, overl. na 2.6.1711, d.v. Peter Jans Hammen (overl. Mill 30.10.1714) x
vóór 1658 Catharina Jans; kleindochter van Jan Dircx Hammen ( op 15.2.1646 gegoed in het Klein Ven en op
17.12.1649 in Hollanderbroek; overl. Mill 17.3.1665) x vóór 1638 Catharina Thonissen Cremers (zie ORA 542
Mill testament van haar zus dd. 11.5.1665; overl. Mill 2.12.1689). Zie ORA Mill 546 dd. 13.12.1713, waaruit
blijkt, dat Nelis Lambers eerder gehuwd is geweest met Jenneke Peters Hammen. Hij hertr. Mill 21.5.1713
13.Hendrika Thomassen, ged. Mill 12.12.1690, overl. Mill 13.12.1763.
14.Johannes/Jan Peters (van den Nieuwenhof), huwt
15.Anna Hendrikx. ORA Mill 567 dd. 17.1.1744. Zie kw.st. Nelissen sub IV d nr. 5/Ermers sub IV s, 12-13.
24.? Lambert Joosten.
In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 is er sprake van Lambert Joosten op de Weem met een bouwerij, 1
paard en 3 kinderen. Hij is lid Catharinagilde, overl. ca. 1708-09. Hij huwt Mill 13.11/25.11.1660
25.Maria/Marijken Jans, overl. Mill 30.3.1703; lid Catharinagilde.
26.Thomas Huberts, overl. Mill vóór 1707 met nalating van 7 minderj. kinderen (archief Ambtman);
huwt Mill 24.11.1687
27.Metje Derckx (? Croeff).
48. ? Joost Dircx Timmermans. Hij neemt (ND 10093) in 1661 modo de cijns over van Kersten Jans uit erf aan
de Meulen; Lambert Joosten (nr. 24) neemt die in 1667 weer van Joost over.
54.Dirck Willems Croeff, geb. ca. 1635, overl. Mill 1.1.1708, lid Catharinagilde, huwt Mill 8/27.8.1659
55.Peerke Aerts de Vael, overl. Mill 1.6.1702, lid Catharinagilde.
108.Willem Gerrits Croeff, (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 96 en 97), huwt
99
109.Peterke Ariens, zie nr. 108.
110. ?Aert Peters de Vael, (zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 32 en 33), huwt
111.Catharina, zie nr. 110.
IV h. THEODORA/DERIS/DIRKJE PETERS (HEULEN) x (MAT)THIJS JANS
(WILLEMS IN DE) GAGEL, later ook genaamd:VERBROEKKEN (dochter van III d).
Ged. te Mill op 4.2.1763, get. Joannes Gerits en Peerke Dircx Lange. Zij overlijdt te Mill, 72 jaar oud op
17.10.1833 en is lid van het St. Catharinagilde (Derris Verbroekken). Zij huwt te Mill op 22.10.1786 met
(MAT)THIJS JANS (WILLEMS IN DE) GAGEL/ VERBROEKKEN, get. Michael Peters en Joannes
Thijssen. Beiden komen van Mill en Matthijs is weduwnaar.
Op 7.10.1786 is er te Mill een huw. contract tussen Thijs Jans, wednr. van Gertruijdt Reijnen, geassisteerd door
Antoon Reijnen en Jan Jans Diependaal als mombers over zijn 3 onmondige kinderen ter eenre en Dirkje Peters,
meerderjarige dochter, geass. door haar vader Peter Willems ter andere. De 3 onmondige kinderen van Thijs,
verwekt bij Gertrudis Reijnen (nl. Maria, Jan en Jan) krijgen tezijnertijd bij hun huwelijk ieder 350 gld.
Vredesgerecht Grave dd. 5.8.1814: benoeming van een toeziend voogd en schatter. Deris Peters, weduwe Thijs
Jans Gagel, bouwman Mill, overl. te Mill op 18.2.1814; familieraad voor de 6 nog onmondige kinderen: Meggel
19 jr., Christina, 16 jr., Petrus 10 jr., Arnoldus 9 jr., Cornelis 8 jr. en Jacobus 7 jr.; aanwezig zijn Johannes
Tijssen, halve broer te Gassel, Jan Tijssen, halve broer te Mill, Gerardus Abels, behuwd broer uit Wanroij (op
19.4.1812 aldaar gehuwd met Maria Thijssen (Verbroekken), die is gedoopt te Mill op 25.4.1785, als d.v.
Matthijs Jans Gagel en Gertrudis Reijnen, en overlijdt te Wanroij op 10.6.1857; Gerardus heeft ook een huis in
St. Hubert), toeziend voogd, allen landbouwers; verder Derk Reijnen uit Escharen als oom (zie IV i), Wilbert
Emonds, oom en schatter uit Escharen (zie IV k) en Machiel Peters Heulen (zie IV g) uit Mill, bouwlieden.
Notaris A. Verstraaten 10.1.1820, 26.2.1820 en 11.3.1820: zie Gerardus Jans Vloet sub IV w.
Memorie van aangifte der nalatenschap dd. 17.10.1833: de totale boedel der ouders beslaat dan een huis,
schuur, moeshof en aangelegen bouwland in De Gagel te Mill; het totale areaal bouw- en weiland bedraagt 5
bunders, 60 roeden en 80 ellen; verder is er nog 1/8 e deel van een ruim 90 ha. groot stuk heidegrond en moeras.
Notaris Verstraaten dd. 4/18.1.1834: over dezelfde nalatenschap, die door Jan Verbroekken, landbouwer te Mill
voor 1450 gld. gekocht wordt. Erfgenamen zijn de kinderen: Jan Verbroekken, landbouwer Mill; Gerardus
Abels, landbouwer St. Hubert x Maria Verbroekken; Gerrit, Peter, Arnoldus, Cornelis en Catharina
Verbroekken en Wilhelmina Verbroekken x Mathijs Bardoel, allen landbouwers; Mechel Verbroekken x dagloner
Lambertus v.d. Vorle, allen te Mill; landbouwer Gerardus Verbroekken, Christina en Geertrui Verbroekken,
beiden zonder beroep te Gassel en Catharina Peters Klomp, landbouwster/weduwe van Johannes Verbroekken
te Gassel met haar zoon Martinus Verbroekken met voogd Gerardus Tijssen, landbouwer te Gassel.
Zie verder Not. Verstraaten dd. 18.1.1834 (35 gld. voor hout op stam); dd. 20.3.1834 (roerende goederen voor
261 gld.); dd. 12.7.1834 (verpachten van korenschaar te velde 33 gld.).
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Mill gedoopt:
1.GERTRUDA THIJSSEN, ged. 22.8.1787, get. Peter Willems en Reijntje Reijnen.
Zij sterft te Mill op 7.9.1787.
2.GERARDUS THIJSSEN, ged. 25.7.1788, get. Arnoldus en Catharina Peters. Hij sterft te Mill op 14.2.1789.
3.CATHARINA THIJSSEN, ged. 17.12.1789, get. Peter Peters en Judith Thijssen.Zij sterft te Mill op 11.2.1790.
4.WILHELMINA THIJSSEN VERBROEKKEN, ged. 28.6.1791 (in het Doopboek is “Verbroekken”
bijgeschreven). Zie V w.
5.GERARDUS THIJSSEN VERBROEKKEN, ged. 12.4.1793 (moeder uit Escharen). Zie V x.
6.MECHTILDIS THIJSSEN VERBROEKKEN, ged. 23.12.1794, get. Joannes Thijssen en Joanna Reijnen.
Zie V y en V ww.
7.IDA THIJSSEN, ged. 4.7.1796, get. Peter Willems en Gertrudis Peters. Zij sterft te Mill op 16.10.1796.
8.JACOBUS THIJSSEN, ged. 10.7.1797, get. Petrus Willems en Maria Thijssen. Overleden vóór 12.4.1807.
9.CHRISTINA VERBROEKKEN, ged. 16.9.1798, get. Peter Peters en Maria Thijssen. Ongehuwd. Boerin.
Zij overlijdt te Mill op 19.10.1844.
10.PETRUS THIJSSEN, ged. 21.5.1800, get. Michiel Peters en Catharina Jans. Hij sterft te Mill op 14.10.1800.
11.PETRUS JANS VERBROEKKEN, ged. 12.4.1803. Zie V z.
12.ARNOLDUS VERBROEKKEN, ged. 2.6.1804. Zie V aa.
13.CORNELIUS THIJSSEN VERBROEKKEN, ged. 28.11.1805. Zie V bb.
14.JACOBUS JANS VERBROEKKEN, ged. 12.4.1807, get. Michael Peters en Wilhelmina Thijssen.
Hij overlijdt te Maastricht op 26.11.1831 als Jacobus Jans Verbroekken. Hij is dan soldaat in de 13e afdeling van
de Nationale Infanterie. Ongehuwd.
In Vredesgerecht Grave dd. 6.9.1830 is er ook sprake van een Jan Verbroekken, die als oom en landbouwer te
Mill in een adem genoemd wordt met en vóór Gerrit en Arnoldus Verbroekken, ooms en landbouwers te Mill.
100
Deze Jan is een voorkind uit het eerste huwelijk van Matthijs Jans Gagel en Gertrudis Reijnen, gedoopt te Mill
op 22.2.1777. Op 7.5.1851 sterft hij, 75 jaar oud en ongehuwd te Mill/St. Hubert als Jan Verbroekken, zoon van
Mathijs Verbroekken en Gertruij Reijnen. Hij woonde in het gezin van zijn zuster Maria te St. Hubert.
Hij heeft een broer, die ook Joannes Thijssen (Verbroeken; zie III g) heet: deze is gedoopt te Mill op 17.10.1774.
Deze Jan huwt te Mill op 2.2.1800 met Catharina Peters Klomp (ged. Mill 11.3.1772 als d.v. Peter Wouters
Willems Klomp en Anna Maria Wilbers Kempen), get. zijn Joannes Thijssen en Maria Peters. In 1801 is hij
woonachtig te St. Hubert, vanaf 1802 te Gassel, landgoed Tongelaer op de hoeve Klein Garisveld. Daar
overlijdt Joannes Thijssen, 57 jaar oud op 2.8.1831 en Catharina Peters Klomp, 83 jaar oud op 19.5.1855.
Van alle nakomelingen van Matthijs Jans Gagel/Verbroekken uit zijn beide huwelijken is in 2003 een negen
generaties tellend Parenteel verschenen van de hand van Mw. Toos (C.P.T.) Thijssen-Hendrix uit Venraij.
(MAT)THIJS JANS (WILLEMS IN DE) GAGEL, ook genaamd: VERBROEKKEN, is gedoopt te
Mill op 18.2.1747. Hij overlijdt te Mill, 68 jaar oud op 18.2.1814. Hij is bouwman en lid van het St.
Catharinagilde (“Thijs Jans Gagel”). Hij huwt eerstens te Mill op 2.5.1773 met Gertrudis Reijnen, geboren te St.
Hubert en gedoopt te Mill op 10.11.1748; zij is een zus van Reijntje Reijnen (voor beider voorgeslacht zie sub
III g). Gertrudis Reijnen sterft te Mill op 3.5.1786. Zij is lid van het Catharinagilde. Uit dit eerste huwelijk
worden 11 kinderen geboren. Zie hierboven.
Alle kinderen uit zijn tweede huwelijk en ook de twee Jan-nen en hun zus Maria uit het eerste huwelijk noemen
zich later (Thijssen) Verbroek(k)en (zie Vredesgerecht Grave 18.3.1820 sub III g).
Zijn kwartierstaat:
2.Jan Willems (in de Gagel), ged. Mill 14.1.1712, (zie kw.st. Van Thienen sub III b, nr. 2), overl. Mill 3.7.1775,
lid Catharinagilde, (zie erfmagescheid van nr. 4-5: ORA Mill 561, nr. 69 dd. 9.11.1752). Hij huwt Mill 1.5.1746
3.Judith Thijssen, ged. Mill 20.10.1712, lid Catharinagilde, overl. Mill 2.2.1795.
4.Willem Jans, overl. Mill 11.6.1747, met zijn vrouw lid Catharinagilde, huwt Mill 26.1.1709
5.Gertruda Agnes Bernaers/Baerends/Bans, ged. Mill 23.4.1686, overl. Mill 25.9.1752.
6.Thijs Martens, ged. Mill 13.1.1672, huwt Mill 29.4.1708
7.Joanna Hermens. Zie nr. 14-15.
10.Bernard/Bernt Jans, huwt vóór 1686
11.Maria. (PM. ORA Mill 543 dd. 16.4.1685 sprake te Mill van Bernt Jans x Ariaentje).
12.Merten Nelissen, overl. Mill eind 1686, lid Catharinagilde. In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 woont
hij met Hendrik Peters (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 8) op de hof van de hoogheid de Prins van Oranje “
ten Hooff”, met een bouwerij, 2 paarden en 5-6 kinderen. Een andere (?) Marten Nelisssen woont op goed van
de licentiaat Hagens, met een bouwerij, 2 paarden en enige kinderen.(zie kw/st. Goossens sub IV aa, nr. 50 en
51). Hij (1 ?) Mill 22.1/11.2.1661 Merriken Halaers. Huwt Mill 23.10.1666
13.Judith Aerts, zie nr. 12
14.Hermen Hendriks, overl. Mill 23.6.1694, lid Catharinagilde, huwt Mill 3.2.1664
15.Maria Jans. Zie ORA Mill 561 dd. 26.3.1749, waar Jan Hermens (ged. Mill 4.5.1672) x Hermke Willems (zie
kw.st. Willems sub II c en kw.st. sub IV n Kempen nr. 12-13) en Thijs Martens x Joanna Hermens (nr. 6 en 7) als
afstammelingen genoemd worden van nr. 14 en 15.
IV i. HELENA PETERS x HENRICUS (JANS) HENSEN xx THEODORUS/DERK
REIJNEN (dochter van III d).
Ged. te Mill op 11.9.1764, get. Theodorus Willems en Maria Langens. Zij sterft te Escharen, 80 jaar oud op
15.4.1844. Zij kan niet schrijven. Zij huwt eerstens vóór 1803 met HENDRICUS (JANS) HENSEN.
Kind uit dit eerste huwelijk geboren:
1.ELISABETH HENSEN, ged. Escharen 16.2.1803. Zie V cc.
Helena hertrouwt voor schepenen te Escharen op 6.1.1804 met THEODORUS/DERK REIJNEN.
ORA Escharen 529 dd. 6.1.1804: Dirk Reijnen en Helena Peters, wed. van wijlen Hendrik Henssen, beiden te
Escharen en Peter Peters, broer en momboir van Helena Peters, uit St. Hubert en Jan Henssen uit Oeffelt (x
Beers 2/17.5.1778 Joanna Jans Bax, xx Oeffelt 31.8.1800 Joanna Maria Evers; ged. Escharen 19.6.1742, z.v.
Jan Jans Hensen x Hendrina Thijssen) als bloedmomboir van Elisabeth Hinssen, geven aan te gaan trouwen.
Jan is een broer van Hendrik Hensen (zie hieronder). Ingeval Helena vroegtijdig overlijdt zal het kind Elisabeth
haar vaders zilveren broekgespen en een gouden kruis en knop uitgereikt krijgen bij haar eerste Communie.
Kind uit dit tweede huwelijk geboren:
1.PETRONELLA REIJNEN, ged. Escharen 6.12.1804, get. Joannes Hendriks en Theodora Peters.
Zij overlijdt te Escharen op 27.2.1805.
101
HENDRICUS (JANS) HENSEN is geboren te Gassel en gedoopt te Escharen op 22.11.1748 en sterft aldaar
tussen 16.2.1803 en 6.1.1804. Hij huwt, wonend te Gassel, ned.dts.geref. Grave 10/31.1.1787 met Agnes Janssen
(geboren te Escharen, in 1787 wonend te Grave en weduwe van Jan Geurts).
Zijn kwartierstaat:
2.Joannes Jans Hensen, geb. Gassel, overl. na 18.8.1764, hertr. Escharen 10/13/15/24/25.1.1750 Petronella
Geurts, geb. Heeswijk/Cuijk, overl. na 18.8.1764. (ORA Gassel 498 dd. 13.1.1750; 494 dd. 19.5.1740 en ORA
Grave 269 dd. 26.9.1789). Huwt Escharen 26.4. 1739
3.Hendrina Thijssen, geb. Gassel ca. 1713. Overl. vóór 1750.
4.Joannes/Jan Hensen, schepen Gassel 1724-1731, overl. vóór 1737, huwt
5.Elisabeth/Lijsbeth Jansen. Hertr. schepenen Gassel 7/11.5.1737 Reuver/Rover Jacobs, beiden overl. na 1750.
6.Thijs Dercx, geb. Gassel, overl. vóór 29.4.1729, loco gesubst. schout 1725, huwt ned.dts.geref. Beers
30.5/14.6.1705
7. Elisabeth Ebben, geb. Gassel ca. 1685, overl. Gassel vóór 13.1.1734 (ORA Gassel 493 dd. 11.2.1734).
12.Derck Gerrits Meulepas, (zie kw.st. Peeters sub Vooo, nr. 56-57), huwt
13.Aelke Rutten.
14.Eb/Ebbert Philipsen/Flipsen, geb. ca. 1640, schepen Gassel 1687-1694, overl. na 24.4.1722, huwt ca. 1683
15.Metje Peters, overl. tussen 22.3.1712-24.4.1722.
28.Philips Ebben, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 52), schepen Gassel 1646-1647, overl. vóór 30.5.1656, (ORA
Beers 464 dd. 10.2.1622), huwt Beers oct. 1623
29.Elizabeth/Lijsken Huijberts, overl. na 3.3.1667.
58.Huijbert Martens, schepen Gassel 1598-1608, huwt ca. 1590
59.Peterken N.N.
THEODORUS/DERK REIJNEN is gedoopt te Velp (NB) op 3.12.1760 en overlijdt te Escharen, 67 jaar
oud, op 9.10.1827. In 1804 is hij schepen te Escharen. Landbouwer. Hij kan niet schrijven.
Notaris Verstraaten dd. 7.10.1827: Testament, waarin Derk Reijnen, landbouwer te Escharen, zijn vrouw
Helena Peters tot univ. erfgename benoemd en bij haar vooroverlijden haar dochter Elisabeth Henssen (d.v.
wijlen Hendricus Hensen) x Laurens van de Wiel (zie sub V ccc).
Zijn kwartierstaat:
2.Reijnerus Aerts, geb. Rijkevoort, huwt Reek 24.6.1742
3.Petronella Adriaans Raaijmakers.
IV j. MARIA PETERS HEULEN x JOANNES HERMENS NUIJEN (dochter van III d).
Ged. te Mill op 28.9.1767, get. Theodorus Willems en Jacoba Gerrits. Zij overlijdt als Maria Heulen te Mill,
volgens de Burgerlijke Stand, dan geboren te Escharen en 51 (!) jaar oud op 2.9.1830. Boerin.
Zij huwt vóór 1795 met JOANNES HERMENS NUIJEN.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Escharen gedoopt:
1.HELENA NUIJEN, ged. 10.5.1795, get. Petrus Willems. Zij sterft ongehuwd te Reek op 15.9.1857.
2.WILHELMINA NUIJEN, ged. 5.8.1797. Zie V dd.
3.PETRUS NUIJEN, ged. 7.2.1800. Zie V ee.
4.HERMINA NUIJEN, ged. 25.12.1801, get. Joannes van Genabeek en Helena Peters. Ongehuwd.
Zij overlijdt te Escharen op 15.8.1827.
5.JOANNA NUIJEN, ged. 20.12.1804. Zie V ff.
6.CORNELIS NUIJEN, ged. 22.11.1806, get. Willem Couwenberg en Helena Peters.
Hij sterft te Escharen op 25.10.1816.
7.ANTONIUS NUIJEN, ged. 24.9.1810. Zie V gg.
JOANNES HERMENS NUIJEN is gedoopt te Escharen/Hal op 2.7.1763. Hij overlijdt te Reek op 2.2.1839.
Landbouwer.
Zijn kwartierstaat:
2.Hermanus Jans Nuijen/Nooijen/Cruezen, ged. Escharen 20.8.1729, huwt Cuijk/RK Escharen 16.4/1.5.1757
3.Helena Peters Deenen, ged. Escharen 1.4.1734.
4.Joannes Jans Neuijen/Nooijen, overl. vóór 27.1.1742, huwt Escharen 20.4/13.5.1727
5.Maria Ariens/Adriaens, geb. ca. 1705, overl. na 27.1.1742. ORA Gassel 494 dd. 15/24/27.2.1742.
6.Peter Deenen, geb. Hal, huwt ned.dts.geref. Beers/RK Escharen 18.11./3.12.1730
7.Judith Laurenssen, geb. Hal.
10.Adriaen Jans, overl. vóór 1715, huwt vóór (ORA Gassel 493) 16.4.1695
102
11.Anneke Driessen van den Heuvel, geb. ca. 1672, overl. 1729-1742. Hertr. ned.dts.geref.Beers/sch. Gassel
12/19/26.1.1715 Gerrit Jans (van den Heuvel) uit Gassel, overl. na 1742. Not. de Haen testament Cuijk/Heeswijk
dd. 15.2.1722; ORA Gassel 325 dd. 27.1.1742; 493 dd. 8.1.1704; 28.1.1729; Escharen 519 dd. 27.1.1727.
12.Daniel/Deen Hendriks (Broeren), overl. vóór 21.1.1713, huwt ca. 1700
13.Peterke Jans/Johannissen, overl. vóór 23.12.1724, hertr. ned.dts.geref. Beers 5/21.1.1713 Lam(m)ert Geurts
uit Kl. Linden, overl. na 1740.
14.Laurens Jans, Zie kw.st. Linders sub V f , nr. 30-31, Erfdeling ORA Escharen 532 dd. 6.1.1744. Huwt
15.Leendertje Ansems. Beiden overl. vóór (ORA 535) 20.3.1738. Eigenaar van De Grote Mulder en De
Crakenborg op Hal.
22.Andries Peters van den Heuvel, geb. Gassel ca. 1640, (president)schepen/gesubst. schout Gassel 1669-1719,
overl. 1719-1727. (Zie zijn zus Maria: kw. Peeters sub V ooo, nr. 59). Huwt NG Overasselt 24.1.1669
23.Jenneke Reijnders van der Horst. ORA Gassel 493 dd. 22/25.5.1700; 5.4.1698; 12.1/21.5.1691; 20.7.1689.
24.Hendrik Deenen Broeren, ged. Beers 12.7.1646, schepen Gassel 1687-1691, (ORA Gassel 492 dd. 18.4.1672),
overl. vóór april 1701, huwt Beers 20.5.1674
25.Helena Hendriks.
26.Johannes Aerts, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 58-59/kw.st. Stoffelen sub V oooo, nr. 28-29), huwt
27.Maria/Merij Peters van den Heuvel, zus van nr. 22. Hertr. Hermen Broeren.
44.Peter Theunissen op/van den Heuvel, geb. Gassel ca. 1615, overl. vóór 1665.
46.Reijnder Hermens van der Horst, buurmeester 1663/erfpachter Overasselt 1664-1684, huwt ca. 1640
47.Anneke van de Sandt.
48.Daniel/Deen Hendriks Broeren, overl. na 1679, 1665 pachter Grote Geest. Hertr. Ida Gerrits d.v. Gerrit
Meusen x Wilbertken Beers 20.9.1653 (ORA Beers dd. 3.7.1648/Cuijk 405 dd. 8.7.1679). Huwt vóór 3.6.1639
49.Anneke Hendriks van U(ij)den, overl. vóór 1653. ORA Gassel 489 dd. 3.6.1639/490 dd. 18.4.1648/20.4.1650.
88.Theunis Peters op/van den Heuvel, geb. Gassel ca. 1590 (in 1646 wonend te Linden 56 jr. oud), vermeld te
Gassel 1613-31/overl. na 1652/1664. Hertr. 1637-42 Willemke Jans, geb. ca. 1590, (?) wed. Jan Jaspers. Huwt
Mill 21.11.1610
89.Catharijn/Trijnken Hendriks, uit Mill.
96.Hendrik Hermens Broeren, zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 216/232.
98.Hendrik Jacobs van Uu(ij)den, overl. vóór 1639, huwt
99.Trijn Hendriks, overl. na (ORA Cuijk 403) 25.2.1656. ORA Gassel 490 dd.11.12.1653.
IV k. CATHARINA PETERS x WILLIBRORDUS EMON(D)S (dochter van III d).
Ged. te Mill op 18.11.1771, get. Joannes Peters Jacobs en Jacomijna Laurenssen. Zij overlijdt te Escharen, 40
jaar oud op 30.9.1812. Boerin. Zij huwt vóór 1798 met WILLIBRORDUS/WILBERT EMON(D)S.
Kinderen uit hun huwelijk geboren en gedoopt te Escharen:
1.WILHELMUS EMONS, ged. 27.4.1798, get. Peter Willems en Maria Wilbers.
Hij sterft vóór 5.8.1801.
2.PETRUS EMONS, ged. 9.9.1799. Zie V hh.
3.WILHELMUS EMONS, ged. 5.8.1801. Zie V ii.
4.MARIA EMONS, ged. 1.1.1804. Zie V jj.
5.CORNELIS EMONS, ged. 27.11.1805. Zie V kk.
6.ANNA EMONS, ged. 8.4.1808. Zie V ll.
7.CATHARINA EMONS, ged. 20.10.1810. Zie V mm.
WILLIBRORDUS/WILBERT EMON(D)S is geboren/gedoopt te Escharen/Hal op 24/27.11.1774 en
overlijdt te Escharen op 3.9.1832. Landbouwer.
Hij hertrouwt te Escharen op 24.4.1814 met Catharina Vollenberg, waaruit nageslacht. Catharina Vollenberg is
gedoopt te Escharen op 17.10.1791 als dochter van Peter Vollenberg en Anna Geurts en overlijdt te Schaijk op
14.4.1854 (zie kw.st. Vollenberg sub V ee, nr. 2 en 3). Vredesgerecht Grave dd. 16.10.1812/19.1.1822.
Vredesgerecht Grave dd. 30.3.1815: Acte van Bekendheid: Anna Maria Jans, requirante, geboren juni 1791.
Getuigen: Jan Hermens; Theodora Peters (IV h ?); Petronella Jans, allen in Mill; Wilbert Emonds; Derk
Reijnen (IV i); Willem Kouwenberg (IV l); Joh. Nuijen (IV j), allen in Escharen.
Zijn kwartierstaat:
2.Willem (Jans) Emon(d)s, ged. Wijchen 21.7.1737, (kw.st. Emons sub V z, nr. 4-5), overl. vóór 4.3.1805, huwt
3.Anna Maria Wilbers, geb. Escharen/Hal 11.10.1743, overl. aldaar, 86 jr. oud op 3.2.1830.
Notaris Verstraaten dd. 11.10.1830: erfdeling van huis, hof en land onder Escharen.
6.Wilbert Gerrits, huwt als weduwnaar van Aeltje/Allegonda Jans (schepenen/RK) Escharen 19/30.4.1741
7.Joanna Peters. Zie ORA Escharen 524 dd. 6.1.1736 en 19.4.1741.
103
IV l. GERTRUDIS PETERS x WILHELMUS C/KOUWENBERG (dochter van III d).
Ged. te Mill op 6.7.1773, get. Michael Willems en Petronella Willems. Zij overlijdt te Escharen, 67 jaar oud op
1.5.1839. In 1806 wonen zij te Escharen aan de Lage Peel.
Zij huwt vóór 1806 met WILHELMUS C/KOUWENBERG.
Kinderen uit hun huwelijk, allen te Escharen geboren:
1.PETRUS COUWENBERG, ged. 13.4.1806, get. Peter Peters en Ardina Jans.
Hij overlijdt, 6 maanden oud te Escharen op 25.10.1806.
2.HENRICA COUWENBERG, ged. 11.4.1807. Zie V nn.
3.DOROTHEA COUWENBERG, ged. 24.4.1808. Zie V oo.
4.CATHARINA COUWENBERG, ged. 17.9.1810, get. Joannes Wilbers en Theodora Peters. Ongehuwd. Zij
overlijdt te Escharen, 29 jaar oud op 9.5.1840.
5.ANTONETTA COUWENBERG, geb. 18.11.1812. Overleden vóór 3.2.1816.
6.ANTONIUS COUWENBERG, geb. 27.10.1814. Hij overlijdt te Escharen op 29.10.1814.
7.ANTONETTA COUWENBERG, geb. 3.2.1816. Ongehuwd. Landbouweres.
Zij overlijdt te Escharen, 22 jaar oud op 27.9.1838.
8.PETER COUWENBERG, geb. 23.5.1817. Zie V pp.
WILHELMUS C/KOUWENBERG is gedoopt te Zeeland 6.9.1773 en overlijdt te Escharen, 61 jaar oud,
op 25.12.1834. Arbeider/bouwman.
Zijn kwartierstaat:
2.Antonius Daendels van Kauwenberg, (zie kw.st. Kouwenberg sub V m, nr. 4 en 5), huwt
3.Erken/Ardina Jans Kersten. Zie nr. 2.
IV m. MARIA PETERS LAMERS VAN DE VORLE x MARTINUS AERTS DE VAEL
(dochter van III e).
Ged. te Mill op 3.3.1760, get. Joannes Peters en Catharina Lambers. Zij sterft te Mill op 22.8.1830.Zij huwt te
Mill op 29.4.1787 met MARTINUS AERTS DE VAEL, get. Peter Peters en Elisabeth Aerts de Vael. In 1824 is
zij daghuurster.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill gedoopt:
1.ANTONIUS DE VAEL, ged. 14.11.1788. Zie V qq.
2.LAMBERTUS DE VAEL, ged. 7.4.1790, get. Peter Lambers van de Vorle. Hij overlijdt vóór 8.3.1792.
3.LAMBERTUS DE VAEL, ged. 8.3.1792 , get. Peter Lambers v.d. Vorle en Elisabeth Aerts de Vael.
4.THEODORUS DE VAEL, ged. 6.9.1794, get. Dirck Aerts, Helena Peters. Ongehuwd.
Hij overlijdt te Wanroij op 11.4.1876. In 1824 is hij boerenknecht.
5.MARIA DE VAEL, ged. 27.12.1796. Zie V rr.
6.CATHARINA DE VAEL, ged. 28.11.1799. Zie V ss.
Te onderscheiden van een andere Catharina de Vael, ged. te Mill op 5.7.1800 als d.v. Theodorus Hubers de Vael
x (Mill 30.5.1784) Joanna Peters Ermers (get. Jan Verbon en Ida Hubers de Vael; zie V ss), die te Mill op
2.5.1824 huwt met Theodorus Hermens/Verstegen, ged. te Escharen op 28.2.1802 als z.v. Jan Hermens x
Antonetta Bernardussen; als deze Catharina te Mill op 4.9.1880 overlijdt, wordt zij weduwe van Theodorus
Verstegen genoemd en ten onrechte dus een d.v. Martinus de Vaal en Maria Peters van de Vorle !
MARTINUS AERTS DE VAEL is gedoopt te Mill op 30.9.1756. Hij overlijdt te Mill op 9.6.1813 en is lid
van het St. Catharinagilde.
ORA Mill 551 dd. 1.5.1805: Marten Aarts de Vaal x Maria Peters hebben verkocht aan P.L. Muller, procureur,
onroerende goederen onder Mill gelegen: (1) een huis en bakoven “den Uijlenburg” genaamd, moeshof en ca.
een holl. morgen bouwland, bel. oost en noord gemeente, west en zuid Wilbert Peters. (2) ca. een holl. morgen
bouwland, bel. oost en noord de gemeente, west Jan Peters Vloet en zuid Wilbert Peters. (3) een weitje ca. een
vierde morgen, bel. oost gemeente, west en zuid Wilbert Peters en noord Peter Wouters. (4) een halve holl.
morgen hooiland in een kamp van 2 dito morgen groot, genaamd “Bloemencamp”, bel. oost de Wetering, west
de weduwe L. Verstraaten, zuid den Boekelsche Camp en noord de zes morgen.
Zijn kwartierstaat:
2.Aert Dirckx de Vael, ged. Mill 9.12.1716, overl. Mill 20.8.1795, huwt
3.Anthonia Geurts (van Dijk), geb. St. Anthonis; overl. Mill 7.4.1783.
4.Dirck Aerts de Vael, een doop te Mill niet gevonden; wel wordt er op 12.3.1690 een Theodora gedoopt; lid
Catharinagilde, overl. Mill 23.2.1762, hertr. Mill 5.5.1743 Maria Jans Thijssen, welke overl. als lid
Catharinagilde Mill 7.6.1776. ORA Mill 555 in 1743 koopt hij 1 morgen (f. 75,-) nieuwe afgegraven grond.
104
PM. Een Dirck Aerdts x Elisabeth Hubers is z.v. Aert Wilbers x vóór 1685 Peerke Martens (ORA Mill 546 dd.
29.12.1719/10.2.1721). Huwt Mill 9.2.1716
5.Elisabeth Huberts, ged. Mill 6.6.1688, overl. Mill 5.9.1741, lid Catharinagilde.
8.Aert Peters de Vael, ged. Mill 3.2.1668, overl. Mill 6.1.1755, huwt Mill 20.12.1687 Teuniske Reijnen (zie
hieronder: bijlage kw.st. “De Vael-Sluijmers”), hertr. Mill 22.5.1689 4e gr. verwant
9. Geertje/Gerarda Geurts, ged. Mill 31.1.1664, overl. vóór 1755. ORA Mill 543 dd. 20.11.1695.
10.Hu(ij)bert Peters (de) Vos, overl. Mill 11.8.1702, lid Catharinagilde. ORA Mill 542 dd. 4.1.1676. Huwt Mill
4.10.1665 Pe(t)erke Jans, welke overl. Mill 15.2.1678; hertr. Mill 27.10.1679 3e en 4e gr. verwant
11.Maria/Marijken Jans, overl. Mill 15.1.1716 “Maria Huberts Vos”, lid Catharinagilde. ORA Mill 543 dd.
3.12.1691.
16.Peter Aerts de Vael. Overl. Mill 6.4.1681.
Hij heeft een broer Jan Aerts de Vael (overl. Mill 8.3.1698 (ORA Mill 543 dd.6.5.1698) x Lijsken Croeff.
ORA 542 Mill dd. 8.12.1668 verkopen Aert Thobias (z.v. Tobias Jans uit Mill x Beers 11.5.1641 Theuniske Jans),
Hermen Jans Smits, Hendrik Jans Bungelers aan Peter Aerts de Vael x Dircxke een huis met anderhalve bouwen weiland aan de Voordijk. Op 21.8.1670 is er een acte van opdracht van monsieur Cornelis van Coevenhoven,
commies op kantoor van de heer van Cuijk aan Peter Aerts de Vael van de opgewonnen goederen van Merij
Wilbers, weduwe van Wilbert Jacobs, in leven borg van Jacob Pluck (zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 40),
bestaande uit een huis met anderhalve morgen bouw- en weiland aan de Krommendijk, een halve morgen
bouwland aan het Klein Ven, 1 loop bouwland op Hoogveld en een halve morgen weiland aan de landweer.
Hij hertr. (?) vóór 1680 Maria (waaruit kind Theodora). Hij huwt Mill 3/16.7.1667
17.Dirckske Reijnen, “Theodora Peters” overl. Mill 24.2.1671.
18.Geurt Aerts.
In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 woont Geurt Aerts op het goed van Huijbert Jans met een bouwerij, 1
paard en 3 kinderen. Op 26.2.1676 verkoopt Geurt Aerts c.s. aan Aert Willems x Merrijke anderhalve morgen
bouwland aan de dijk. Huwt Mill 2.2.1658
19.Jenneke Jans.
20. ? Peter Dircx Vos. Vermeld in ND 10093.
32. ? Aert Peters de Vael, huwt ca. 1635
33.Catharina.
34.Reijn Driessen, geb. ca. 1615, huwt ca. 1645
35.Merike Dircx.
36.Aert Geurtsen. Schepen Mill ca. 1646-52 (ORA Mill 539A dd. 12.4.1630/LvCuijk 252 dd. 16.4.1643).
Vermeld 12.3. en 4.9.1630 als hij door leden van de fam. Van den Heuvel gevest wordt met landerijen (Berg,
Heuvel, Beerschehoeven, Liespes) te St. Hubert en Wanroij; verder vermeld in 1662. Genoemd in de Index
Cuijkse Leenregisters te Mill in 1621. Vermeld ORA L.v.Cuijk 252 dd. 17.2.1643, bel. Willem Jans Pieck en Jan
Peter Sluijmers te St. Hubert. ORA Mill 541 dd. 15.2.1651. Hij huwt vóór 1630
37.Lijske Ebben.
40.Dirck Jan Peters Vos.
Op 16.12.1633 is vader Jan Peters Vos overleden. Zijn vrouw Trijn is dan hertrouwd met Reijn Peters. Als
voorkind wordt o.m. genoemd Dirck Jans x Jenneke. Zie kw.st. Van de Hoef sub V c, nr. 44. Huwt vóór 1633
41.Jenneke.
68.Dries Aerts, geb. ca. 1580, overl. vóór 23.2.1651. (zie kw.st Van de Vorle sub III e, nr. 22 en 23).
ND 10092 noemt Dries Aerts en zijn moeder Peterke Aerts als cijnsplichtig. Hij huwt vóór 16.3.1608
69.Lijske Reijnen van den Heuvel, overl. St. Hubert 25.5.1663. Zie nr. 68.
72.Geurt Garts/Aerts, overl. vóór 10.2.1618.
ND 10091 meldt dat Geurt Aerts x Met cijnsplichtig land overneemt van (zijn vader ?) Aert Gaerts x Lijs, dezen
weer van Gaert Jacobs x Trijn, welke weer van Jacob Diercx x Baet.
Hij huwt
73.Metje. Zij is vóór 22.10.1606 weduwe van Claes Jordens ?
ND 10092 meldt Claes Jordens x Met als cijnsplichtig voor hun hofstad, later de weduwe, later Jan Kusters x
Merij. Idem voor land in het Bregsel, later de weduwe, later Aert Geurts x Lijske (nr. 36-37). Idem voor 2
morgen land, gekomen van Wilbert Peters, gelegen op Cuijckervoort, later Thomas Jordens x Hanriske.
74.Eb Reijnen, overl. vóór 16.4.1643, gegoed St. Hubert aen Berg/de Hoef, de Boer, huwt ca. 1605
75.Geritgen, overl. na 1643. ORA LvCuijk 252 dd. 16.4.1643, waar hun kinderen genoemd worden.
80.Jan Peter Vos, overl. vóór 16.12.1633. Hij huwt ca. 1600
81.Trijn; zij hertr. vóór 1633 Reijn Peters, waaruit geb. Enneke Reijnen x Eb Hendriks en Jan Reijnen Vos x
Aelke Peters (zie ORA Mill 541 dd.6.7.1654). Zie kw.st. Van de Hoef sub V c, nr. 44-45; kw.st. Derks sub V hhh,
nr. 22-23 en 44-45. Zie nr. 40.
136.Aert NN, huwt
137.Peterke Aerts/Drijssen weduwe.
138.=148.Reijn Jans van/op den Heuvel, geb. ca. 1545, schepen 1578, overl. na 1614 te St. Hubert, hertr. vóór
105
19.12.1606 Delije Jans. Zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 46-47.
Op 19.12.1606 verkopen een Reijn Jans x Delije aan Hanrick Reijnen x Heijlke een huis, hof en anderhalve
morgen land. Hij huwt vóór 1570
139.=149. Lijske, overl. vóór 1606. Zie nr. 138.
.******************************************.
BIJLAGE: KWARTIERSTAAT DE VAEL-SLUIJMERS:
Bovenstaande Aert Peters de Vael (nr. 8) is een broer van Dirck Peters de Vael; beiden huwen met Sluijmers.
1 A.Teuniske/Antonia Reijnen, ged. Mill 27.11.1659, overl. 10.9.1688 Mill, huwt Mill 20.12.1687 Aert Peters de
Vael (ged. Mill 20.12.1668). Huwelijksget. zijn Theodorus Peters en Margaretha van Aken.
1.B.Lijske/Elisabeth Reijnen Sluijmers, ged.vóór 1656, overl. vóór 1693, huwt Mill 1.2.1682 Dirck Peters de
Vael (ged. Mill vóór 1656). Huwelijksget. vader Reijn Slumers en Maria Peters. (kinderen: Aelke en Peerke).
Dirck hertr. vóór 2.4.1693 Thoniske Hendriks. Dirck woont dan in bij zijn schoonvader Reijn Hermens Slumers.
2.Reijn Hermens Sluijmers. Overl. na 1682. Er overl. Mill 6.6.1700 een Reijn Hermens.
Op 8.2.1664 verkopen Hermen Huijberts x Aelke aan Reijn Hermens Sluijmers x Aelke een huis, schuur, en 4
morgen bouwland te St. Hubert, incl. het onderhoud aan de brug over de Boersebeek en de heul naast het erf.
Op 6.2.1664 dragen Jan Hermens x Willemke, Reijn Hermens x Aelke, Jan Peters x Ercken, Jan Ceelen x
Merrike, Peter Peters x Lemke Hermens en Lijsken Hermens haar moeder op aan Aert Hermans Cruijsen x Mill
22.1/15.2.1661 Metje Nelissen een huis, schuur, hof, 3 morgen en 1 hont bouw- en weiland in Hollanderbroek
aan de Achterdijk en de wetering; verder een halve morgen bouwland in de Kivitscamp en tenslotte een kamp
wei- of hooiland, genaamd den Beempt, groot ca. een halve morgen in het Hollanderbroek aan de wetering.
Hij huwt vóór 1650
3.Aelke Theunissen, overl. Mill 21.4.1666.
4.Hermen Peters Sluijmers, overl. St. Hubert vóór 5.2.1653 (ORA Mill 541).
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt een Hermen Peters, tussen inwoners van St. Hubert staande,
aangeslagen voor huis, hof en 5 morgen en 4 hond land, bestaande uit 5 percelen: voor 2 morgen en 2 hond
bouwland (8 gld. en 3 st.), voor 1 morgen weiland in de Hoeve (1 gld.), voor 1 morgen weiland in
Hollanderbroek (1 gld.), voor 3 hond weiland in de Vogelveugel (?) (6 st.) en voor 5 hond bouwland (1 gld. en
14 st.); hij is cijnsplichtig aan de Armen, de kapellanie en het O.L.V.-altaar te Mill. Totaal betaalt hij na aftrek
van kosten 7 gld., 17 st. en 5 p. ORA Mill 539A dd. 14.2.1623. Huwt vóór 11.10.1614
5.Lijske Hermens, geb. ca. 1590, overl. St. Hubert na 1653 of op 21.9.1667 of na 31.1.1670. Zie ORA 542 Mill
dd. 6.2.1664.
10.Hermen Reijnen (van den Heuvel), geb. ca. 1565, huwt ca. 1600 Peterke Aerts, waaruit geboren Ercke,
Peter(ke) en Derken (bloedmombers: Jan Aerts en Thonis Aerts (Pluck ?) en Hendrik Hendriks); huwt vóór 1609
Margriet Lambers, waaruit geboren dochter Lemke. Op 11.10.1614 maakt hij een regeling van vererving tussen
de kinderen, geboren uit zijn 3 huwelijken. Zie kw.st. Van de Vorle sub III e. nr. 46 Huwt ca. 1590
11.Ercken Lamberts van Cattwijck, overl. vóór 1600.
20.Reijn Jans van/op den Heuvel (zie hierboven, nr.138/148), huwt
21.Lijske (nr. 139/149 hierboven).
***********************************.
IV n. PETER PETERS LAMERS (VAN DE) VORLE x ANTONETTA AERTS
KEMPEN (zoon van III e).
Ged. te Mill op 3.3.1760, get.Lambert Peters en Maria Jans. Landbouwer/arbeider te Mill. Hij overlijdt te Mill
als Peter Lamers, 83 jaar oud op 15.12.1846. Hij huwt te Mill op 13.4.1788 met ANTONETTA AERTS
KEMPEN, get. Adriaan Kempen en Helena Peters.
Kinderen uit hun huwelijk geboren: allen te Mill gedoopt:
1.AERT PETERS VAN DE VORLE, ged. 4.2.1789. Zie V tt en V e.
2.MARIA PETERS VAN DE VORLE, ged. 10.3.1791. Zie V uu.
3.JOANNA PETERS VAN DE VORLE, ged. 10.8.1793. Zie V vv.
4.LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE, ged.30.1.1796. Zie V ww en V y.
5.PETRONELLA PETERS VAN DE VORLE, ged. 6.2.1797. get. Adriaen Aerts Kempen en Johanna Peters
Kempen. Zij overlijdt vóór 18.12.1798.
6.PETRONELLA PETERS VAN DE VORLE, ged. 18.2.1798. Zie V xx.
7.CATHARINA PETERS VAN DE VORLE, ged. 6.4.1799, get. Adriaen en Elisabeth Aerts Kempen. Zij
overlijdt te Mill op 14.4.1799.
8. ANNA CATHARINA PETERS VAN DE VORLE, ged. 2.10.1802, get. Lambertus Peters van de Vorle en
Hermina Aerts Kempen. Zij overlijdt te Mill op 17.12.1802.
ANTONETTA AERTS KEMPEN is gedoopt te Mill op 7.11.1764. Zij overlijdt vóór 7.5.1815.
106
Notaris A. Verstraaten dd. 17.8.1815:Verkoop/Inzet: samen met andere familieleden Kempen verkopen Peter
Peters Vorle, landbouwer te Mill en gehuwd met Antonet Kempen een huis met turfschop, varkenskooi, bakoven,
moeshof en aangelegen bouw- en hooiland aan de Agterdijk te Mill; en de schuur bij het huis, bouwland in
Hollanderbroek en aan de Agterdijk en hooiland in de Marsch te Linden voor 2984 gld. aan Agnes Jans, wed.
van Wilbert Kempen (zie IV cc) en enige gronden aan Cornelis Arnoldussen, landbouwer, beiden te Mill.
Met dezelfde comparanten verkopen zij op 31.8.1815 enige roerende goederen t.w.v. 347 gulden.
Idem dd. 14.2.1820: Volmacht. Familieleden Kempen, waaronder voor ons van belang Antonet Kempen x Peter
Peters Vorle, landbouwer te Mill, erfgenaam van wijlen Peter Hermens en wijlen Johanna Kempen, doen samen
met o.m. Johannes Piek (IV cc) x Johanna Kempen en met Matijs Jordens Selten (IV y) x Maria Gielens (beiden
landbouwer St. Hubert) als erfgenamen van Johanna Kempen aangifte van recht van successie.
Haar kwartierstaat:
2.Arnoldus/Aert Kempen, ged. Mill 29.11.1732, overl. Mill 25.9.1783 (aan dysenteria), lid Catharinagilde; zie
ORA Mill 570 dd. 24.8.1771. Schepen Mill 1777. Hij huwt Mill 2.5.1762
3.Catharina Hermens, ged. Mill 16.7.1738, overl. Mill 13.5.1798, lid Catharinagilde. Zie sub V wwww, nr. 2-3.
4.Adrianus Jans Kempen, ged. Mill 8.4.1709, overl. 17.11.1778 Mill, lid Catharinagilde. Schepen Mill 17411770; koster Mill. Hij huwt Wanroij 30.4.1730
5.Antonia/Antonetta Aerts, ged. Wanroij 10.1.1702, overl. Mill 30.9.1755, lid Catharinagilde.
6.Hermen Jans Hermens, overl. Mill van/aan den Achterdijk 28.7.1770, huwt Mill 12.5.1737
7.Joanna Jans Rouwens, overl. Mill aan den Achterdijk 23.1.1781. Beiden lid Catharinagilde.
8.Jan Wilbers Kempen; zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 4. Huwt
9.Arnolda Adriaens van den Heuvel; zie nr. 8.
10.Arnoldus Theunissen, overl. Wanroij 13.7.1723, (zie kw.st. Verlinden sub V vvvv, nr. 30-31 e.v.). Hertr.
Wanroij 27.4.1717 Catharina Derks, overl. na 1723. Hij huwt Wanroij 13.11.1701
11.Elisabeth Ebben Spanj(a)ers, overl. Wanroij 14.5.1716. Zie nr. 10.
12.Jan Hermens, ged. Mill 4.5.1672 als z.v. nr. 14 en 15 kw.st. Gagel sub IV h, overl. vóór (ORA Mill 561)
26.3.1749. Huwt Mill 20.2.1707
13.Hermke Willems, ged. Mill 3.2.1685 als d.v. nr. 2 en 3 kw.st. Gerardus Willems sub II c. Overl. na 1749.
IV o. HELENA PETERS LAMERS VAN DE VORLE x THEODORUS/DERK
K(E)USTERS (dochter van III e).
Ged. te Mill op 15.11.1765, get. Joannes Lammers van de Vorle en Catharina Lambers van de Vorle. Zij
overlijdt te Haps, 84 jaar oud op 10.1.1848. Zij huwt te Mill op (schepenen) 22.4/(kerk) 7.5.1797 met
THEODORUS/DERK K(E)USTERS, get. Lambert Peters en Joanna Peters van de Vorle.
Kinderen uit hun huwelijk, allen gedoopt te St. Hubert:
1.MARIA KUSTERS, ged. 11.5.1799. Zie V yy.
2.JOHANNES KUSTERS, ged. 5.4.1800 (zie nr. 3), get. Peter Lamers en Maria Jans. Hij sterft vóór 15.12.1804.
3.NN. KUSTERS, ged. 5.4.1800 (dezelfde dag als nr. 2), get. Michiel Kusters en Petronella Gerrits.
4.PETRUS KUSTERS, ged. 10.3.1802, get. Lambert Peters van de Vorle en Maria Jans.
5.JOHANNES KUSTERS, ged. 15.12.1804, get. Peter Peters en Elisabeth Kusters.
THEODORUS/DERK K(E)USTERS is geboren te Oostrum/gedoopt te Venraij op 29.4.1759 als zoon van
Jan Keusters en Maria Jans/Stans/Stams en sterft te Mill/St. Hubert, 66 jaar oud op 30.5.1825. Bouwman.
Lid St. Barbaragilde te St. Hubert.
Borgstelling te Mill dd. 25.4.1797 voor Derk Keusters uit Venray. Voor zijn broer Peter dd. 13.1.1783.
Op 4.7.1822 wordt hij in Vredesgerecht Grave genoemd als getuige, dan is hij 63 jaar oud.
IV p. CATHARINA PETERS VAN DE VORLE x JOHANNES HENDRIKS VAN
RO(O)IJ (dochter van III e)
Ged. te Mill op 9.1.1768, get. Joannes Peters en Wendel Lambers van de Vorle. Zij overlijdt te St. Hubert op
27.4.1818 . Zij huwt te Mill op (schepenen) 8/(kerk) 23.6.1793 met JOHANNES HENDRIKS VAN RO(O)IJ,
get. Lambert Peters van de Vorle. Zij kan niet schrijven.
Vredesgerecht Grave dd. 17.12.1823: Johannes Hendriks, overleden 4 april 1812 Mill en zijn vrouw Catharina
Peters Lamers, overleden Sint Hubert 28 april 1812 (!), nalatende Peter Hendriks 19 jaar en Adriaan Hendriks
17 jaar. Familieraad: Johannes Ermers, landbouwer, Mill, zwager, wordt voogd en Lamert Peters Lamers,
bouwman, Mill, oom, toeziend voogd. Getuigen: Lambertus Hendriks, boerenknecht, broeder; Willem Peters,
arbeider, Peter Peter Lamers, bouwman, Mill, en Derk Keusters, landbouwer, St. Hubert, alle drie ooms.
Kinderen uit hun huwelijk, allen gedoopt te Mill:
107
1.HENDRINA VAN ROOIJ, ged.19.9.1793. Zie V zz en IV s.
2.LAMBERTUS VAN ROOIJ, ged. 28.4.1799. Zie V aaa.
3.PETRUS VAN ROOIJ, ged. 8.10.1803. Zie V bbb.
4.ADRIANUS HENDRIKS/VAN ROOIJ, ged.13.12.1806, get. Matthias Hendriks en Maria Jans. Overleden na
16.1.1824.
JOHANNES HENDRIKS VAN RO(O)IJ is gedoopt te Venraij op 3.2.1765 en sterft te Mill op 4.4.1812.
Landbouwer. T.t.v. zijn huwelijk een jaar in Mill woonachtig. Hij kan niet schrijven.
IV q. JOANNA PETERS LAMERS VAN DE VORLE x WILLEM PETERS (BUS)
(dochter van III e).
Geb. te St. Hubert en ged. te Mill op 10.1.1777, get. Joannes Wilbers Kempen (Escharen) en Maria Jans Lamers.
Zij overlijdt te Mill als Joanna Lamers, 48 jaar oud, op 6.2.1827, als dochter van Peter Lamers en Maria Jans.
Zij huwt te Mill op schepenen 16.4/kerk 1.5.1803 met WILLEM PETERS (BUS), get. Aert en Maria Anna
Peters. Beiden zijn geboortig van Mill en kunnen niet schrijven.
Hun kinderen, geboren en gedoopt te St. Hubert:
1.PETRONELLA PETERS, ged. 21.8.1804. Zie V ccc.
2.MARIA PETERS, ged. 2.6.1807. Zie V ddd.
3.PETRUS PETERS, ged. 9.7.1809, get. Theodorus Kusters, Maria Jans.
4.ARNOLDUS PETERS, ged. 26.11.1811. Zie V eee.
5.MARTINUS PETERS, ged. 17.12.1815. Zie V fff.
WILLEM PETERS (BUS) is gedoopt te Mill op 12.12.1772, get. Anthonius Willems Clomp en Eerke
Theunissen Clomp. Arbeider/in 1824 daghuurder/landbouwer. Hij overlijdt te Rijkevoort/ Beugen (wonend te
Mill), 74 jaar oud als weduwnaar van Joanna van de Vorle op 16.8.1847 (als zoon van Peter Peters en (!) Joanna
Janssen). PM. Te Mill 21.4/6.5.1770 ook een huwelijk van Peter Peters Bus en Sybil Jans, beiden uit Mill, get.
Peter Jans en Maria Thomassen Cremers.
Zijn kwartierstaat:
2.Peter Peters Bus, ged. Mill 29.12.1736, huwt Mill 21.4/6.5.1770
3.Wilhelmina Theunissen Clomp, ged. Mill 2.5.1745.
4.Peter Peters Bus, ged. Mill 1.2.1706, overl. Mill (?) 29.3.1784, lid Catharinagilde, huwt Mill 26.4.1733
5.Jeuckxke/Jacomina Peters, overl. Mill 27.8.1775 (weduwe !). Lid Catharinagilde.
6.Antonius Willems Clomp, klompenmaker, (zie kw.st. Clomp sub V qq, nr. 6 en 7), huwt Mill 26.4.1744
7.Ercke/Arnolda Jordens Mulders, zie nr. 6. Beiden overl. na 26.11.1773.
8.Peter Gerrits Bus, overl. na 1750. Zie kw.st. Van de Weem sub V aa nr. 36-37. Huwt Mill 3.7.1701
9.Joanna (Mechtilda) Wilbers, ged. Mill 25.11.1675, overl. Mill 15.10.1750 “Jenneke Bus uxor Petri Gerrits”.
Lid Catharinagilde. Hun zonen Geerit en Wilbert Peeters Bus zijn lid van het St. Barbaragilde te St. Hubert.
18.Wilbert Theunissen Bus, overl. Mill 2.9.1676 (Wilbert Bus), huwt Mill 10.2.1662
19.Allegonda Hendriks.
IV r. LAMBERTUS PETERS LAMERS VAN DE VORLE x MARIA
DOMINICUSSEN VAN DEN AKKER (zoon van III e).
Ged. te Mill op 15.12.1779, get. Joannes Peters en Hendrika Segers. Hij overlijdt op 18.5.1824 te Mill.
Hij is lid van het St. Catharinagilde. Landbouwer. Hij huwt in 3e en 4e gr. verwantschap te Mill op (schepenen)
16.4/(kerk) 1.5.1803 met MARIA DOMINICUSSEN VAN DEN AKKER, get. Cornelis en Petronella
Dominicussen. Hij kan schrijven. Beiden zijn lid van het Catharinagilde.
Zie Notaris Verstraaten dd. 3.4.1821/16.1/10.2./24.2.1824/26.7.1833.
Vredesgerecht Grave 21.1.1825: Maria Dominikus, landbouweresse, Mill, weduwe van Lambertus Lamers,
overleden Mill 17.5.1824, nalatend Joannes 17 jr.; Paulina 15 jr.; Dominicus 12 jr.; Martinus 8 jr.; Johanna 10
jr.; Maria 3 jr.. Familieraad: Johannes Ermers, neef, toeziend voogd; Peter Lamers; Arnold Dominicus;
Cornelis Dominicus; Hermanus Dominicus, allen landbouwers in Mill. Derk Kusters, bouwman, Sint Hubert,
allen ooms. Vredesgerecht Grave dd. 5.12.1828 is de oudste, Johan Lamers v.d. Vorle dan bouwman te Mill.
Hun kinderen, allen gedoopt te Mill:
1.PETRONELLA VAN DE VORLE, ged.29.9.1804, get. Dominicus Hermens en Maria Jans.
Zij overlijdt te Mill op 7.1.1823.
2.JOHANNES VAN DE VORLE, ged. 15.3.1807. Zie V ggg.
3.PETRUS VAN DE VORLE, ged. 12.12.1808, get. Cornelis Dominicussen en Maria Peters. Overleden.
108
4.PAULINA VAN DE VORLE, ged. 2.1.1810. Zie V hhh.
5.DOMINICUS VAN DE VORLE, ged. 25.4.1812, get. Arnoldus Dominicussen en Maria Cornelissen. Hij
overlijdt te Mill, 19 jaar oud op 11.6.1831. Schaapherder.
6.JOANNA VAN DE VORLE, ged. 17.7.1814. Zie V iii.
7.MARTINUS VAN DE VORLE, ged. 27.4.1817. Zie V jjj.
8.LAMBERTUS VAN DE VORLE, ged. 20.2.1820, get. Matthijs de Vaal en Hermina Dominicussen. Hij
overlijdt te Mill op 23.6.1820.
9.MARIA VAN DE VORLE, ged. 29.10.1821. Zie V kkk.
10.LAMBERTUS VAN DE VORLE, ged. 25.9.1824, get. Antonius Barten en Maria Cornelissen (vader vermeld
als “posthumus”/wijlen). Hij overlijdt te Mill op 2.12.1824.
MARIA DOMINICUSSEN VAN DEN AKKER is gedoopt te Mill op 10.11.1783 en overlijdt er op
30.11.1828. In 1826 dnemt zij de naam Van de Vorle aan voor haar kinderen. Kind Petrus niet genoemd dan.
Zij hertrouwt te Mill op 19.5.1825 met Johannes Helmerich (gedoopt te Mill op 19.6.1797 en overleden te Mill
op 21.10.1860). Zij kan niet schrijven.
Johannes Helmerich is de zoon van Christiaan Helmerich (gedoopt te Mill op 22.9.1761 en overleden te Mill op
11.8.1832) en Bardien Spierlings (overleden te Mill op 29.9.1829), beiden lid van het Catharinagilde; hij is de
kleinzoon van Andries Helmerich uit Sulingen/Sorgenloch in Hessen (D) x Catharina Thijssen Heijligers uit
Mill, beiden zijn lid van het Catharinagilde).
Notaris A. Verstraaten 5.2.1817: openbare verkoop. Op verzoek van Cornelis Dominicussen en verdere kinderen
van wijlen Dominicus Hermens, landbouwers te Mill, openbaar verkopen van onroerende goederen voor een
totaalbedrag van 243,05 gulden.
Idem dd. 18.5.1825: Maria Dominicus, wed. Lambert Lamers, landbouwer te Mill laat met haar kinderen
Johannes, Pouwlien, Dominicus, Johanna, Martinus en Maria Lamers een inventaris opmaken.
Idem 15.9.1835: Pouwlina en Johanna van de Vorle, beiden dienstmeid te Mill verkopen voor 300 gld. aan
Henricus Maessen, leidekker te Oeffelt en via hem aan zijn schoonzoon Willibrordus van Tienen, timmerman te
Oeffelt (zie sub V wwww.10), de helft van huis en land te St. Hubert, van hun ouders aangekomen.
Idem 30.4.1836: Poulina Lamers van de Vorle x arbeider Antoon Derks en Johanna Lamers van de Vorle,
dienstmeid, allen te Mill verkopen voor 70 gld. aan Hermanus van den Akker, landbouwer te Mill 1/15 e deel in
huis, schuur en land in de Gagel te Mill, aangekomen van hun moeder Maria van den Akker.
Haar kwartierstaat:
2.Dominicus Hermens, ged. Mill 8.5.1752, overl. 16.9.1808 Mill, lid Catharinagilde; huwt Mill 14.5.1775
3.Joanna Aerts, ged. Mill 9.11.1752, overl. Mill 12.3.1807.
4.Hermen Peters, ged. Mill 16.6.1717, overl. 23.3.1792, lid Catharinagilde. Huwt Mill 1.5.1746/Archief
Ambtman 29.4.1746
5.Petronella Pluck, ged. Mill 2.4.1708, overl. Mill 20.4.1796, lid Catharinagilde; huwt (1) Grave ned.dts.geref.
27.1.1728/Mill 1.2.1728 Dominicus van Delft (overl. Mill 30.5.1745), waaruit kinderen worden geboren.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 29.4.1746: Huwelijkscontract tussen Hermen Peters en Petronella Pluck,
weduwe van Dominicus van Delft. Deze laatste is in 1728 soldaat in regiment van brigadier De Spaan te Grave.
6.Arnoldus Theunissen, ged. Mill 18.3.1721, overl. Mill 3.7.1780 (met als tweede patronym “Arnoldussen”),
lid Catharinagilde, huwt Mill 22.4.1742
7.Maria Nelissen van den Hoven, ged. Mill 2.8.1721, overl. Mill 14.9.1768, lid Catharinagilde.
8.Peter Peters, ged. Mill 2.4.1692, lid Catharinagilde, overl. vóór 17.7.1732.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 19.4.1732: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Peter Peters, weduwnaar
van Marij Jacobs, geassisteerd met Peter Jacobs en Willem Peters als bloedmombers over zijn 2 kinderen ter
eenre en Theuniske Jans, jongedochter samen met haar broer Thijs Jans ter andere.
Idem Mill dd. 17.7.1732: Teuniske Jans, weduwe van Peter Peters; Jan Peters, Lambert Peters, Teunis
Teunissen, Jacob Peters, Kersten Peters, Petrus Jans; Petrus Jacobs en Willem Peters als bloedmombers over
de 3 kinderen in eerste huwelijk bij Maria Hermans en in tweede huwelijk bij Maria Jacobs, moeten tot redding
van de boedel (on)gerede goederen verkopen, door Peter Peters met de dood ontruimd.
Hij huwt (2) Mill 22.4.1725 Maria Jacobs. Hij huwt (3) Mill 3.5.1732 Teuniske Jans (overl. na 1732).
Hij huwt (1) Mill 3.5.1716
9.Maria Hermens, ged. Mill 11.12.1682, lid Catharinagilde.
10.Jacob Jans Pluck, ged. Mill 15.2.1683, overl. Mill 4.11.1723, lid Catharinagilde, huwt Reek 14.11.1703
11.Joanna (van) Daverveldt, ged. Uden 12.3.1679, hertr. Mill 9.2.1727 Hermanus Broeren (Archief Ambtman
dd. 5.4.1728), overl. Mill 9.6.1735. Hermanus Broeren (uit Escharen; geb. Gassel z.v. Hendrik Theunissen
Broeren xx Teunisken Gerrits; zie kw.st. Fleuren sub V u, nr. 24). Hertr. Mill 3.2.1737 Maria Hermens (zie kw.st.
Roers sub IV g, nr. 2). Zie de 3 koningsschilden op pagina 110 betreffende de familie Pluck.
Doopgetuigen van haar kinderen uit haar huwelijk met Jacob Pluck zijn Henrica, Jacobus en Johannes
Daverveld en Mechtildis Meulendijks. Familieleden (?) Daverveld zijn te vinden in Uden en Berlicum.
109
ORA Mill 546 dd. 11.1.1710: Jacob Jans Pluk x Jenneken Davervelt; Carolus van Gent x Maria Jans Pluk;
Peter Geurts van Dijk, Theunis Jacobs Pluk, Marten Hermens en Thonis Verstraaten als momboirs over de
minderj. kinderen van Catharina Geurts van Dijk, laatst weduwe van Ebbert Mulders hebben verkocht voor
1000 gld. aan Jacob Jans Pluck en Jenneken Davervelt een huis, schuur, brouwhuis, brouwerij en een
varkenskooi genaamd “Het Pannenhuis” gelegen aan de Kerk, bel. o.a. Hendrick Hendrix. En ca. 2 hollandse
mergen bouwland te Mill, bel. o.a. schout de Quaij, Peter Jans Hammen en Jenneken Huijberts.
Idem: dezelfde comparanten verkopen voor 370 gld. aan Jacob Jans Pluck x Jenneken Davervelt een holl.
mergen bouwland, genaamd “Agneesen Mergen” gelegen te Mill, bel. o.a. Adriaan Goduarts, Geertruij
Hendrix en Hendrik Derx.
Idem: verkoop voor 670 gld. aan Jan Wilberts (Kempen) en Derken Aariens zijn vrouw (zie kw.st. Kempen sub
III c, nr. 4) een huis aan de straat genaamd “Den Roscam” met twee schuren, varkenskooi en een halve holl.
mergen bouwland in Mill, bel. o.a. Adriaan Goduarts en Wilbert Peters. En voor 400 gld. een holl. mergen
bouwland aan de Karsstraat in Mill, bel. o.a. Wilbert Peters, schout de Quaij en Gerrit Derx.
12.Antonij Thijssen, ged. Mill 3.2.1692, overl. Mill 15.6.1760, lid Catharinagilde, huwt Mill 20.11.1712
Catharina Jans (overl. Mill 25.1.1716; lid Catharinagilde), hertr. Mill 15.5.1717/notaris de Haen 15.4.1717
13.Maria Aerts Lucassen, overl. Mill 10.1.1771, lid Catharinagilde. Zie voor nr. 12-13 ook pag. 46.
Notaris de Haen dd. 15.4.1717 te Mill: Huwelijkscontract van Theunis Thijssen, weduwnaar van Catharina
Jansen, geassisteerd met zijn vader Thijs Theunissen en Peter en Jan Jans als bloedomen over zijn 2 kinderen,
met Maria Aerts, geassisteerd met Derk en Jacob Jans van der Biessen, haar bloedomen.
14.Nelis Lamers (vulgo/in de volksmond Koermans), (zie kw.st. Roers sub IV g, nr. 12 en 13), huwt
15.Hendrina Thomassen. Zie nr. 14.
16.Peter Hendriks, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 4 en 5), huwt
17.Wendel Egberts. Zie nr. 16.
18.Hermen Alarts, overl. Mill ca. 1707, lid Catharinagilde. In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 wordt hij
aangeslagen in plaats van Pouwel Willems met een bouwerij, 2 paarden en grote schulden. Op 2.9.1678 dragen
de erfgenamen van Jan Aerts x Merritje op aan Hermen Alaarts x Hanriske een halve morgen bouwland. ORA
Mill 543 f. 147 e.v. dd. 7.12.1708. Zie kw.st. Van de Weem sub V aa, nr. 66-67. Huwt Mill 15.1/29.1.1662
19.Hendrica/Handersken Paulissen (Willems).
20.Jan Jacobs Pluck, geb. voor 1656, overl. Mill 25.3.1698, lid Catharinagilde, huwt
21.Catharina (Mulders ?).
22.Henricus Gijsberts van Davervelt, magister Reek/Uden, hertr. vóór 1691 Maria Claessen, huwt vóór 1677
23.Henrica Rutten Cornelissen.
24.Thijs Theunissen, ged. Mill 29.8.1664, overl. Mill 5.7.1743, schepen Mill 1710-11, huwt (2) Mill sch. 17
(ORA 556)/RK 19.4.1739 Hermke Martens, wed. Gerrit Jans Hoeck (zie kw.st. Kuppen sub V gggg, nr. 20-21).
Huwt (1) Mill 25.8.1686
25.Lijntje/Helena Willems, overl. Mill 20.11.1736. Thijs en zijn beide vrouwen zijn lid Catharinagilde.
26.Aert Lucassen, huwt Mill 25.11.1667
27.Ebken Peters. ORA Mill 542 d. 24.2.1678.
36.Alart Lenaerts, overl. Mill 26.1.1674, lid Catharinagilde.
ND 10093: Hermen Alaers neemt modo in 1672 de cijns over van Alaert Lenaers voor zijn hofstad aan de Colck;
in ND 10094 in 1695 neemt Willem Jans aen Colck deze cijns weer over van Hermen Alaers. (zie kw.st. Van den
Heuvel sub V bbb, nr. 24). Hij huwt vóór 1640
37.Catharina, overl. Mill 9.11.1672, lid Catharinagilde. Zie erfdeling ORA 542 Mill dd. 7.1.1676
40.Jacob Theunissen Pluck/Plugh, geb. ca. 1625, lid Catharinagilde, overl. Mill 26.5.1680.
Op 26.5.1654 worden Jacob Theunissen Pluck en zijn broer Willem (zie kw.st. Peters Jacobs sub II c, nr. 6)
aangesproken door Andries Jans de Swart (x vóór 1628 Hanriske, xx vóór1639 Barbara, xxx Beers 10.12.1652
Catharina Daniels van der Linden), rentmeester van Tongelaer, wanneer deze panding verricht van de goederen
van hun ouders in de Horst te Mill, ter verhaal van 125 gld. kapitaal en 43,75 verlopen interesten. Op dezelfde
dag is er panding van de goederen van hun moeder Hanriske, de weduwe van Thonis Aerts, voor de som van 175
gld. met verlopen interesten. Op 2.11.1655 draagt Jacob Thonissen Pluck x Catharina aan Andries de Swart ,
rentmeester van Tongelaer, een rente op van 9,50 gld., gaande uit bouw-, wei- en hooiland in de grote
Vuijtterdijk, losbaar met 190 gld. Op 21.8.1670 draagt monsieur Cornelis van Coevenhoven, commies op
kantoor van de heer van Cuijk op aan Peter Aerts de Vael (zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 16) van de
opgewonnen goederen van Merij Wilbers, weduwe van Wilbert Jacobs, in leven borg van Jacob Pluck,
bestaande uit een huis met anderhalve morgen bouw- en weiland aan de Krommendijk, en halve morgen
bouwland aan het Klein Ven, 1 loop bouwland op het Hoogveld en een halve morgen weiland aan de landweer.
Zie ook kw.st. Seroen sub V j, nr. 44-45. Hij huwt vóór 1655
41.Catharina Jans, lid Catharinagilde.
48.Theunis Aerts, overl. na 1686, (zie kw.st.Verbont sub V ss, nr. 56 en 57), huwt Mill 10/24.6.1663
49.Metje Teunissen, overl. na 1692.
110
52.Lucas Thijssen, overl. vóór 1651. ORA Mill 542 dd. 29.12.1675. Huwt ca. 1640
53.Geertken Willems, overl. tussen 1651-1675. Zie kw.st. Reijnen sub II b nr. 12-13
72.Lenaert NN., huwt ca. 1600
73.Hanriske Alarts; zij hertr. Willem Martens en overl. ca. 1612. Vermeld in Leenregisters Cuijk.
80.Thonis Aerts Raaijmakers/Pluck/Plugh, overl. voor 1654, (zie kw.st. Peters Jacobs sub II c, nr. 12); gevest
(1654) in de Horst te Mill (liggend tussen Krommendijk en Molendijk; zie kaarten pag. 31, 34-36).
Hij huwt vóór 27.9.1622
81.Hanriske, overl. na 1654. Zie nr. 80.
KONINGSSCHILDEN VAN HET ST. CATHARINAGILDE TE MILL
Het vierde schildje vertoont met zijn 3 “klavertjes” in het schild grote gelijkenis met het schildje van een
Everard Lemmens, die 1712-1714 koning is van het St. Barbaragilde te Ravenstein.
IV s. PETRONELLA/PETERNEL PETERS LANGE(N) x JOHANNES/JAN VAN
DER VELDE(N) xx JOHANNES/JAN (TOONEN) ERMERS (dochter van III f).
Ged. te Mill op 11.4.1784, get. Jordanus Willems Lange en Elisabeth Hendriks Ermers. Zij overlijdt te Mill op
18.6.1820, kort na de geboorte van haar kind Jacobus. Landbouwster. Zij kan schrijven.
Zij huwt eerstens met JOHANNES/JAN VAN DER VELDE(N) te Mill op (schepenen) 29.3/(kerk) 13.4.1806,
get. Willem Peters Lange en Hendrina Peters. Zie p. 28 e.v.. Zie ook sub V aaa.
Voor het Vredegerecht te Grave passeren de volgende acten:
Op 7.2.1820: benoeming van toeziend voogd na het overlijden van Jan van der Velde te Mill op 17.7.1820 (!),
111
klompmaker, waarbij zijn echtgenote Petronella Peters Lange, landbouwster achterblijft met Johannes, 13 jr. en
Wilhelmus, 11 jr.; getuigen zijn Hendrikus van der Velde, klompmaker te Reek (zie sub V aaa), Peter van der
Velde, arbeider te Zeeland, toeziend voogd; Peter van Kessel, arbeider te Zeeland, Hendrikus en Willem Peters
Lange, landbouwers te Mill en Johannes Peters Lange, rentenier te Mill, allen ooms (zie resp. sub IV t, u en v).
Op dezelfde datum is er discontinuatie als voogdesse en benoeming van een andere voogd, doordat Petronella
Peters Lange, landbouwster te Mill gaat hertrouwen met Johannes Antoon Ermers, bouwman te Mill; nieuwe
voogd wordt Willem Peters Lange, landbouwer en oom te Mill.
Op 10.2.1820 (!) wordt Johannes Peters Lange schatter van de meubilaire goederen van de minderjarige
kinderen van wijlen Jan van der Velde, klompmaker en wijlen zijn vrouw Petronella Peters Lange.
Notaris A. Verstraaten 12.2.1820: Inventaris. Op verzoek en ten huize van Peternel Peters Lange, weduwe van
Johannes van der Velden, landbouwster te Mill, als moeder en voogd over haar kinderen Johannes en Wilhelmus
van der Velden, in bijzijn van Willem Peters Lange als aangesteld administerend voogd en Peter van der Velden
als toeziend voogd; zij maken de inventaris op.
Notaris A. Verstraaten 11.7.1820: Verhuur. Willem Peters Lange als voogd over de kinderen van wijlen Peternel
Peters Lange uit haar eerste huwelijk met wijlen Jan van der Velden, met name Johannes en Wilhelmus van der
Velden, landbouwers te Mill, in bijzijn van Peter van der Velden, daghuurder te Zeeland als toeziende voogd,
verhuren voor de tijd van 6 jaar aan Johannes Peters Lange een boerderij te Mill aan de Krommendijk voor
154,50 per jaar.
Kinderen uit dit eerste huwelijk geboren:
1.JOHANNES VAN DER VELDEN, ged. 4.7.1806 te Reek, get. Henricus van der Velden en Wilhelmina Peters.
Ongehuwd. Rentenier. Hij overlijdt op 6.8.1871 te Mill. Met zijn broer Willem is hij ca. 1825 bezitter van een
boerderij en gronden in de Krommendijk te Mill. Zie V lll. Zie voor zijn grondbezit pag. 28 en volgenden.
2.WILHELMUS VAN DER VELDEN, ged. 27.5.1808 te Mill. Zie bij zijn broer Johannes. Zie V lll.
3.HENDRICUS VAN DER VELDEN, ged.16.2.1811 te Mill, get. Cornelis en Wilhelmina Hendriks. Hij is
overleden te Mill op 16.1.1815.
Zij huwt tweedens met JOHANNES/JAN (TOONEN) ERMERS te Mill op 13.2.1820, get. Joannes van der
Velde en Gertrude Toon Ermers.
Uit dit tweede huwelijk wordt geboren te Mill:
1.JACOBUS ERMERS, ged. 16.6.1820, get. Antonius Wilbers Ermers en Petronella Peters Ebben.
Hij overlijdt te Mill op 17.6.1820. Eén dag later overlijdt zijn moeder Petronella.
JOHANNES/JAN VAN DER VELDE(N) is gedoopt te Boekel op 3.1.1779 en overlijdt te Mill op
27.7.1812. Hij woont met Peternella van 1806-07 in Reek. Klompenmaker. Hij kan niet schrijven.
Zijn kwartierstaat:
2.Joannes Peter Nelissen van der Velden, ged. Boekel 25.2.1729, overl. 23.12.1819 Boekel, landbouwer;
hertr. Lucia Jans Hermans, huwt Boekel 7.2.1758
3.Jenneke Jans Corsten, ged. Boekel 4.1.1737, overl. Boekel 5.6.1783.
4.Peter Nelissen, ged. Boekel 29.6.1691, huwt Boekel 19.7.1722
5.Margaritha Claessen, ged. Boekel 6.1.1696 . Zie huw. disp. Boekel dd. 1770 van Andreas, broer van nr. 2.
6.Johannes Corsten/Kersten, geb. Uden, huwt Boekel 25.2.1716 Maria Jans/Thonissen (overl. Boekel
10.6.1724), hertr. (als weduwnaar) Boekel 23.1.1725
7.Agatha Jans Wijnen, ged. Boekel 6.2.1700.
8.Cornelis Lamberts, ged. Boekel 10.8.1648, overl. Boekel 16.4.1697, huwt Boekel 12.2.1679
9.Heylwigis Theunissen, ged. (?) Boekel 31.10.1650.
10.Nicolaas Peters, ged. Boekel 29.4.1669, huwt Boekel 25.9.1695
11.Mechtildis Kersten, ged. 22.12.1669.
14.Jan Wijnen, ged. Boekel 1.3.1659, huwt Boekel 23.7.1690
15.Henrica Jans Jansen, ? ged. Boekel 22.10.1662.
16.Lambertus Peters Bernards, huwt Boekel 11.2.1638
17.Petronella Driessen.
18. ? Anthonius Hendriks Goossens, huwt Boekel 30.1.1649
19.Angela Wolters.
20.Peter Theunissen (Jans). Huwt Boekel 22.2.1667
21.Maria Thijssen.
22.Corstiaen/Christiaen Jans Christiaens, ged. Boekel 28.2.1638, huwt Boekel 19.10.1662
23.Margaretha Adriaens, (?) ged. Boekel 17.2.1642.
28.Winandus Peters Wijnands, huwt Boekel 20.6.1651
112
29.Henrica Aerts.
30. ? Jan Jans Peters Lanen, huwt
31.Joanna.
44.Joannes Christiaens, huwt Boekel 22.2.1637
45.Petronella Jans/Jordens.
46. ? Adrianus Jans Geurts, huwt
47.Catharina Mathijssen
56.Peter Wijnands, huwt ca. 1620
57.Maria, overl. Boekel 24.12.1636.
JOHANNES/JAN (TOONEN) ERMERS is gedoopt te Mill op 17.8.1792. Hij hertrouwt te Mill in 4e
graad verwantschap op 4.11.1821 met Hendrina Hendriks (van Rooij), get. Peter Hendriks en Gertrude Ermers.
Zie voor dit tweede huwelijk en de kinderen hieruit geboren sub V zz. Hij is landbouwer/arbeider en overlijdt te
Mill op 15.10.1856.
Vredesgerecht Grave 29.10.1835: benoeming toeziend voogd; Cornelis van der Sanden, daghuurder te Mill,
weduwnaar van Johanna Ermers, overleden 17.4.1835 voor zijn 5-jarig kind Maria; familieraad bestaat uit:
Peter van der Zande, daghuurder te Mill, grootvader; Martinus van der Zande, boerenknecht te Mill, oom;
Wilbert van der Zande, boerenknecht te Wijchen, oom; Antoon Ermers, bouwman, grootvader te Mill; Marten
Ermers, bouwman te Mill, oom; Wilbert Ermers, bouwman te St. Hubert, oom en toeziend voogd. Bijgevoegd is
een acte van onvermogen.
Notaris A. Verstraaten 5.7.1820: Openbare verkoop. Op verzoek van Johannes Ermers en de kinderen van zijn
overleden vrouw, openbaar verkopen van roerende goederen t.w.v. 631,90 gld.
Idem op 11.7.1820 openbaar verkopen van vruchten te velde t.w.v. 227,50 gld.
Zijn kwartierstaat:
2.Antonius Wilberts Ermers, ged. Mill 8.3.1765, overl. Mill 29.9.1840; landbouwer; lid Catharinagilde, hertr. (1)
Mill 21.2.1802 Petronella van Geffen (overl. Mill 11.9.1824, d.v. Antoon van Geffen en Johanna de Klant);
hertr. (2) Mill 26.2.1829 Joanna Thijssen, wed. Hendricus van Geffen (Joanna is ged. Overloon 14.7.1764, d.v.
Joannes Thijssen en Joanna Albers en overl. Mill 30.12.1851); hij kan schrijven. Hij huwt Mill 26.4.1789
3.Johanna Jacobs, geb. St. Hubert/ged. Mill 22.9.1764, overl. Mill 10.12.1801.
4.Wilbert Jans Ermers, ged. Wanroij 3.9.1735, huwt Mill 5.9.1762
5.Helena Willems Linders; een Leonarda (doorgestreept: Helena) ged. Mill 1.4.1737, overl. eind 1796, lid
Catharinagilde.
6.Jacob Jans, ged. Mill 28.1.1729, huwt Mill/Escharen 15/30.4.1752
7.Margaretha Michiels (Jordens), geb. St. Hubert/ged. Mill 19.11.1730.
8.Jan Ermers, ged. Wanroij 1.3.1703, overl. Mill 9.3.1769, lid Catharinagilde, huwt Mill 30.4.1730
9.Maria Wilbers, overl. Mill 29.4.1774.
10.Willem Linders, ged. (? er is geen naam van de dopeling gegeven) Mill 19.11.1693, overl. Mill 12.8.1768,
lid Catharinagilde, (zie ORA Mill 549 dd. 17.12.1768; kw.st. Nelissen sub IV d, nr. 6-7), huwt Mill 12.5.1726
11.Maria Theunissen, overl. Mill 26.4.1767, lid Catharinagilde. Zie ORA Mill 549 dd. 17.12.1768.
12.Jan Peters (van den) Nieuwenhof, ged. Mill 14.4.1685, z.v. nr. 4-5 kw.st. Van de Vorle sub III e, huwt Mill
4.11.1708 Joanna/Jenneke Jans, hertr. Mill (idem not. De Haen) 13.1.1717
13.Anna/Enneken Hendriks, ged. Mill 2.3.1686, overl. Mill 30.12.1777 als “Enneke Hendriks, wed. Joannes
Peters”, lid Catharinagilde. Zie kw.st. Hendriks sub V bb nr. 8-9/Roers sub IV g nr. 14-15..
14.Michiel Jans Jordens, ged. Mill 5.6.1679, overl. Mill 26.1.1752, lid van Barbaragilde te St. Hubert. ORA Mill
548 dd. 2.12.1743/561 dd. 22.4.1745. Huwt Mill 25.4.1720
15.Bertke/Bartje/Bernarda/Bartholomea/Elisabeth Meussen, ged. Wanroij 18.1.1687, overl. Mill 29.1.1751.
16.Ermert Bernards/Berens, overl. Mill 7.10.1721, huwt vóór 1695
17.Maria Ariens. Zie kw.st. Seroen sub V j nr. 24-25. Is nr. 16 broer van nr. 63 kw.st. Centen sub V jjjj ?
20.Leonardus/Lindert Theunissen, overl. Mill ca. 1729, hertr. Mill 9.8.1711 Wilhelmina Reijnen (overl.
11.4.1739 Mill) ; beiden lid Catharinagilde, huwt vóór 1693
21.Henrica/Harnske, overl. Mill 27.1.1709, lid Catharinagilde.
26.Hendrik Meussen, overl. Mill 20.7.1707, (zie kw.st. Nelissen sub IV d, nr. 8 en 9), huwt Mill 1.1.1681
27.Maria Gerrits, overl. vóór 1707. Ambtman Cuijk 20.4.1707: wonend bouwhof De Quay, 7 minderj. kinderen.
28.Jan Joordens, (zie kw.st. Van den Hark sub V lll nr. 60 en 61); overl. na 1704, huwt Mill 14.2.1677
29.Margaretha/Grietje Michiels, lid van Barbaragilde St. Hubert, overl. na 1715.
30.(Bartholo)Meus Theunissen, huwt vóór 1685
31.Enneke Hermens, overl. Wanroij 6.3.1699.
52.(Bartholo)Meus Hendriks, huwt vóór 1657
53.Wilbertje Jacobs.
113
IV t. HENDRICUS/HENDRIK/HENT (PETERS) LANGE(N) x PETRONELLA
PETERS EBBEN xx MECHTILDIS MAESSEN (zoon van III f).
Ged. te Mill op 3.1.1786, get. Petrus Hendrikx en Catharina Reijnen. Hij overlijdt te Mill op 10.10.1854. Samen
met zijn tweede echtgenote is hij lid van het St. Catharinagilde. In 1834 is hij administrateur van dit gilde.
Landbouwer aan de Krommendijk; zie voor zijn bezit aldaar op pag. 28 e.v. en de kaarten op pag. 34-36. Hij kan
schrijven (zie zijn handtekening pag. 117).
Hij is vrijgeloot van de Nationale Militie; zijn signalement is: lengte: 5 voet en 6 en halve duim (ca. 1,65-1,70
m.); aangezicht: lang; ogen: blauw; kin/neus: spits; mond: middelmatig; wenkbrauwen/ haar: bruin; pokdalig
gezicht.
Vredegerecht Grave: op 23.11.1814 is Hendricus toeziend voogd over de 5 minderjarige kinderen van wijlen
Willem van der Venne, overleden te Mill in 1807 en Pieternel Lucassen, overleden te Mill in 1814. Familieraad,
“vermits er zich in den omtrek van 2 myriameters (is 20 km) geene nabestaanden van vaderszijde bevinden”:
Hendrikus Peters Lange, Jacob Tunnissen, Cornelis Watring/van de Water, allen vriend en bouwman te Mill;
Gerrit Lucassen, arbeider, voogd en oom te Gassel; Peter Hermanussen, arbeider en oom te Mill; Gerrit
Stevens, bouwman en neef te Mill.
Vredesgerecht Grave 26.9.1823: Hendricus Peters Lange, landbouwer te Mill en oom is aanwezig bij
familieberaad inzake benoeming toeziend voogd over de tweejarige Peter, kind van Maria Anna Ebben
(overleden 1.2.1823), echtgenote van Johannes van Sambeek, schoenmaker te Mill; verder: Hendrikus Ebben,
landbouwer te St. Hubert, Peter Machiels, bouwman, neef; Peter Machiels, arbeider en neef, Peter Ebbe,
landbouwe te St. Hubert, grootvader; Hendricus van Sambeek, schoenmaker te Mill, oom.
Vredesgerecht Grave: op 14.12.1827 is Hendricus Lange als landbouwer te Mill en oom lid van het
familieberaad inzake de 2 minderjarige kinderen van Matthijs Martens, arbeider te Mill en weduwnaar van de
op 30.1.1824 te Mill overleden Johanna Ebben. Verder aanwezig: Peter Martens, landbouwer, halve broeder,
toeziend voogd te Escharen; Martinus Kempen, daghuurder en halve broeder te Mill; Jan Jans Aben en
Hendrikus Ebben, beiden landbouwer en oom te St. Hubert.
Notaris Verstraaten dd. 25.1.1828:Samen met familieleden Ebben verkoopt Hendricus Lange, landbouwer Mill
en wednr. van Petronella Ebben, als vader/voogd over zijn dochter Willemina Lange, een bouwhof te St. Hubert,
genaamd de Zandberg voor 1620 gld. aan Cornelis Jans Vloet.
Vredesgerecht Grave: op 15.9.1831 is hij aanwezig als oom en getuige bij de toewijzing van een toeziend voogd
van de 3 onmondige kinderen van Johannes Ebben, arbeider te St. Hubert, weduwnaar van de te St. Hubert op
14.7.1831 overleden Johanna Bongers. Het gezin is armoedig. Verdere getuigen: Hendrikus Ebben, arbeider te
St. Hubert, Peter Kempen, arbeider te Mill, Johannes Bongers, bouwman te Mill en toeziend voogd, Egbert v.d.
Ven, arbeider te St. Hubert en ooms; Jan Verbruggen, bouwman, oudoom te Mill.
Vredesgerecht Grave: op 22.4.1834 is er de dagvaarding en op 12.5.1834 het vonnis tussen Hendrik Peters
Langen en Johanna Verhagen, weduwe Jan Swarts te St. Hubert (zie sub V hhhh). Het gaat om een rente van
3,60 gld. als jaarlijkse rente van een halve malder rogge. Hendrik Langen treedt hier op als administrateur van
de St. Catharinabroederschap te Mill.
Vredesgerecht Grave: op 30.6.1836 is hij als neef vermeld in het familieberaad, bijeengeroepen door Hendrikus
Ebben te St. Hubert, die toeziend voogd is van Peter van Sambeek, 15 jr., zoon van Johannes van Sambeek en
Maria Anna Ebben, resp. overleden te Mill op 13.5.1836 en 1.2.1823. Verder aanwezig zijn: Peter van Sambeek,
arbeider en neef, Willem Michiels, arbeider, voogd en neef, te Mill; Martinus Gerrits, bouwman en neef; Peter
Kempen, landbouwer te Mill en neef; Hendrik van de Boogaard, grutter en vriend te Grave.
Op dezelfde dag is Hendrik Langen als vriend getuige bij de toewijzing van een toeziend voogd voor de 18-jarige
Johanna Hop, dochter van Maria van der Burgt, landbouwster te Zeeland en weduwe van slagter Johannes Hop,
te Zeeland op 16.6.1836 overleden.Verder: Geert Peerboom, arbeider te Zeeland, oom; Reinier van Heumen,
kleermaker, zwager, toeziend voogd te Zeeland; Johannes van Dongen, arbeider en oom te Grave; Joseph van
Gerwen, schoenmaker, oom te Zeeland; Antoon Francis Cornelissen, schatter van slagtvee te Grave, vriend.
Vredesgerecht Grave: op 29.12.1836 is hij als oom aanwezig bij het familieberaad, bijeengeroepen door
Johannes Ebben, weduwnaar van de te Grave op 27.7.1831 overleden Johanna Bongers, nalatende 2
minderjarige kinderen. Verdere aanwezigen: Hendricus Ebben, arbeider te St. Hubert, oom; Jan Hoenen,
arbeider te Mill, oom; Cornelis Kerkhof en Bertus van de Ven, beiden arbeider te St. Hubert, de laatste oom en
toeziend voogd; Johannes van den Heuvel, arbeider te St. Hubert.
Notaris Verstraaten dd. 2.11.1838: Op verzoek van Hendricus Lange, bouwman te Mill, verkoop van opgaande
bomen op stam voor 576 gld.
Hij huwt eerstens te Mill op 14.11.1819 met PETRONELLA PETERS EBBEN; get. Joannes Peters Lange en
Maria Peters Ebben.
Uit dit eerste huwelijk wordt te Mill geboren/gedoopt:
1.WILLEMINA LANGE, geb. 22.7.1820. Zie V mmm.
114
Tweedens huwt hij met MECHTILDIS MAESSEN te Mill op 23.6.1822; get. Adriaan Thonen en Wilhelmina
Maassen.
Uit dit tweede huwelijk worden te Mill geboren/gedoopt deze kinderen:
1.PETER LANGE, geb./ged. 12/13.12.1822. Zie V nnn en V w.
2.JOHANNA LANGE, geb./ged. 29.12.1823. Zie V ooo.
3.CORNELIS LANGE, ged. 31.12.1825, get. Willem Peters Lange en Maria Maessen. Ongehuwd.
Boerenknecht. Hij overlijdt te Mill op 25.6.1852.
4.JOHANNES LANGE, geb./ged. 30.3.1828. Zie V ppp.
5.PETRONELLA LANGE, geb./ged. 5/6.6.1829. Zie V qqq.
6.BERNARDUS/gedoopt LEONARDUS LANGE, geb./ged. 11/12.5.1831. Ongehuwd. Landbouwer.
Hij overlijdt te Gassel op 1.9.1901. Zie briefwisseling van Bernardus Lange over familieleden in Bijlage II na V
wwww en sub V rrr.
7.ELISABETH LANGE, ged. 25.6.1836. Zie V rrr.
PETRONELLA PETERS EBBEN is gedoopt te Mill op 22.10.1785. Zij overlijdt te Mill op 28.7.1820.
Vredegerecht Grave: op 13.6.1822 is er familieberaad en benoeming van een toeziend voogd en schatter:
Petronella Ebben, overleden te Mill op 27.7.1820, nalatende haar man Henricus Peters Lange, landbouwer te
Mill en minderjarig kind Willemina Hendrika, 2 jr. Getuigen zijn Willem Peters Lange, benoemd tot schatter;
Joannes Peters Lange, Joannes Ermers, bouwlieden, ooms te Mill; Hendrikus en Joannes Ebben, ooms,
landlieden te St. Hubert; Joannes van Zandbeek/Sambeek, schoenmaker, oom te Mill, toeziend voogd.
Haar kwartierstaat:
2.Peter Ebben, ged. Mill/ geb. St. Hubert 18.11.1752, overl. St. Hubert 10.11.1827. Peelmeester; in 1786 koning
van het St. Catharinagilde. ORA Mill 550 dd. 12.2.1788 o.m. gegoed St. Hubert op de Klef. Huwt Mill 6.5.1781
3.Agnes Hendrikx van Gemert, ged. Mill 12.5.1757, overl. St.Hubert 22.1.1824.
4.Egbert Peters (Ebben), ged. Mill 27.3.1727, overl. Mill 5.8.1791, lid Catharinagilde, huwt Mill 7.11.1752
5.Elisabeth Jans, ged. Escharen 24.11.1730, overl. vóór 1791.
6.Hendrik Jans van Gemert, ged. Mill 22.7.1724, overl. Mill 21.2.1771, huwt Mill 26.4.1744
7.Joanna Theunissen van Roij, ged. Mill 6.6.1716, overl. Mill 30.7.1780. ORA Mill 550 dd. 30.11.1780.
8.Peter Egberts, ged. Mill 13.6.1693, overl. vóór 4.6.1742, huwt Mill 1.10.1723
9.Maria Jans, overl. na 1742. De Ambtman van Cuijk stelt op 4.6.1742 mombers aan over de onmondige
kinderen van Maria Jans, weduwe van Peter Ebben te Mill.
10.Joannes Jacobs, huwt vóór 1725
11.Elisabeth Jans
12.Jan Jans van Gemert, overl. eind 1758-begin 1759, lid Catharinagilde, huwt Mill 29.4.1714
13.Hendrica Jans.
14.Theunis Theunissen van Roij, overl. Mill 4.1.1737, lid Catharinagilde, huwt 4.3.1715 Mill
15.Elisabeth Peters, ged. Mill 13.1.1688, overl. Mill 26.11.1759. Zij huwt (1) met Joannes Peters Mill 17.4.1712.
De Ambtman van het land van Cuijk stelt op 5.3.1743 mombers aan over de onmondige kinderen van Elisabeth
Peters, weduwe van Theunis Theunissen.
16.Egbert Lamers, huwt Mill 1.9.1692
17.Lijntje/Luijtje Willems.
30.Peter Hendriks, ged. Mill 28.10.1658 (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 4-5), huwt
31.Wendel Egberts Lamers. Zie nr. 30.
MECHTILDIS MAESSEN is gedoopt te Mill op 16.9.1795 en overlijdt aldaar op 23.12.1847.
Haar kwartierstaat:
2.Cornelis Jans Maessen, ged. Mill 15.1.1747, overl. Mill 29.1.1812, lid Catharinagilde. Arbeider.
Hij huwt Mill 7.5.1775
3.Joanna Bernards Mos/Mast, ged. Grave 27.9.1750, overl. Mill 19.4.1821. Spinster. Lid Catharinagilde.
4.Joannes Jans Masen/Maes, geb. Grave, overl. Mill 18.12.1782. Hij hertr. Mill 12.1.1766 Maria Hermens
Cruijsen, wed. van Jan Brax (Maria overl. Mill 17.7.1772). Hij huwt Mill 17.1.1745
5.Peternel Nelissen, ged. Mill 7.6.1719, overl. Mill 15.10.1760.
6.Bernard(us) Mas/Mos/Morst, geb. Trier, soldaat/fuselier in artillerie van compagnie kapitein Mourick, huwt
ned.dts.geref. Grave 12/28.7.1748
7.(Jo)Anna Jansen, geb. Cuijk; wed. Johannes Strater.
8. ? Jan Maas, soldaat in reg. van brig. Welderen, huwt ned.dts.geref. Grave 27.1/17.2.1712
9.Marij Dillissen, wed. Aert Tijssen.
10.Cornelis Lamers vulgo Koermans, (zie kw.st. Roers sub IV g, nr. 12-13), hertr. Mill 25.5.1713
115
11.Hendrica Thomassen, zie nr. 10.
IV u. WILHELMUS/WILLEM (PETERS) LANGE(N) x AGNES PETERNEL
KUIJPERS (zoon van III f).
Ged. te Mill op 21.12.1788, get. Cornelius Hendrikx en Gertrudis Jans. Hij overlijdt te Groot-Linden op
15.10.1847. Het graf van hem en van zijn vrouw ligt achter de kerk in Groot-Linden (zie de foto pag. 229).
Landbouwer. Hij kan schrijven. In 1820 is hij armmeester te Mill/in 1838 assessor te Linden. Na 1830 verhuist
hij van Mill uit de Krommendijk 28 naar het geboortehuis van zijn vrouw, de boerderij “de Romein”/”De
Oostermeer(en)” aan de Kerkstraat 52 te Groot-Linden. Zie zijn handtekening op pag. 117 en zijn bidprentje op
pag. 119. Hij huwt (met dispensatie) te Beers/Groot Linden op 12.12.1813 met AGNES PETERNEL
KUIJPERS, get. Henricus Peters Lange en Joanna Cuijpers.
Zie voor zijn grondbezit te Mill aan de Krommendijk pag. 27-28, 34-36 en te Linden pag. 118-119.
Na de dood van Willem wordt er te Groot-Linden in 1847 een inventaris van de inboedel opgemaakt.
In de keuken: huishorloge (30,-); bed met toebehoren ( 25,-); koperen ketel (20,-); 12 stoelen (3,60); 2 tafels (2,); 5 tinnen schotels en borden (6,-); 2 tinnen soepkommen, 12 tinnen lepels, 2 tinnen kannen, 1 tinnen soeplepel
(5,-); messen/vorken/lepels (2,50); koperen melkkan ( 4 ,-); 3 koperen koffieketeltjes, 3 dito lampen, koperen
komvoor, koffiemolen, 2 blikken bussen, kopjes, schoteltjes, kruiken( 9,-); 7 schilderijen, 1 spiegel (1,-);
ijzerwerk bij vuurhaard (4,-); gerookt vlees( 4,-); rek met kopjes, schoteltjes, theepot (1,-); 4 zakjes gedroogde
appeltjes (2,-).
Op de kleine opkamer: balans met schalen/gewichten (1,-); 3 stoelen, 1 spinnenwiel, 3 korven ( 2,50); 2 bedden
met toebehoren (40,-); 4 strengen garen (1,-).
Op de grote kamer: kabinet (35,-); secretaire (10,-); spiegel, 6 schilderijtjes (5,75); 2 tafels (4,-); 12 stoelen (9,); kachel en turfbak (5,-); 3 witte schaaltjes, 34 dito borden (3,-); 2 tinnen kandelaars, 2 dito mosterdpotjes, 2
dito peperbusjes, 2 dito zoutvaatjes (2,-); 18 bierglazen, 6 jeneverglazen (1,25); 2 bedden met toebehoren (42,-);
het pellen en linnen in het kabinet (bed- en tafellakens, servetten, handdoeken, kussenslopen, 3 karhuiven )(88,-);
23 ellen ongebleekt pellen (12,-).
Op de achterkamer: kabinetje (6,-); tafel, 4 stoelen, leunstoel (3,-); spiegel, 4 schilderijen, 6 schotels, 2 borden
(2,-); bedgordijnen (1,-).
In de slaapkamer: 3 bedden met toebehoren (50,-); 2 kleerkisten (4,-); 11 broden en partij worst (7,-); zaag (1,-).
Op de goot: 7 ijzeren potten, 2 theeketels, koperen emmer en dito keteltje (12,-); rek met tinnen schotels en
borden (4,-); 6 houten emmers en roomtob (4,-); koperen gieter, dito doorslag wijschotel (2,50).
Op de stal: 16 jarige vos merriepaard (30,-); 9 jarig bruin merriepaard (160,-); 7 jarig bruin merriepaard
(100,-); 2 jarig bruin merriepaard (165,-); een vos veulen (30,-); bruin veulen (40,-); 2 zwartbonte mansche
koeien (115,-); dito dragende (55,-); vaalbonte dito (60,-); 3 dito dragende (210,-); dito maal (45,-); dito guste
(25,-); roodbonte dito (25 gld.);2 zwarte oskalveren (20,-); dito 3 maalkalveren (30,-); 2 vette zoogvarkens
(140,-); 3 vette varkens (120,-); 2 dragende dito (30,-); 20 dragende schapen (130,-); 50 guste schapen (275,-);
schaapshond (5,-); 12 hennen en een haan (3,-); lange kar en kistje (75,-); lange kar (35,-); dito (15,-); 3 korte
karren (45 ,-); kruiwagen 2,-); ploeg (20,-); dito (10,-); 2 paar ijzeren eegden/eggen met slede (7,-); dito houten
eggen (2,-); weiboom (1,-); paardentuig (4 hamen, 3 zadels met riemen, halsters, hoofdstel en ploeglijnen)(35,-);
3 paar ijzeren hachten/spaden met omgekromd blad (6,-); 5 schoppen, 7 rieken (6,-); 2 ladders (2,-); 4
koebakken ( 2,-); 15 koebeugels met ringen ( 6,-); 24 dennen opleggers (12,-); eiken planken (15,-); mest in de
stal en de schaapskooi (15,-); 2500 ponden uiterwaarts hooi (50,-); 15.000 ponden binnenvelds hooi (210,-).
Verder nog inventaris in aardappelkelder, roomkelder, turfschop, kernmolen, op zolder en op het land.
Het totaal aan activa bedraagt 4743,45 gld. Zie A. v.d. Donk en A. Donkers, Linden Groot en Klein, p. 177 e.v.
In Vredegerecht Grave wordt Willem Peters Lange, landbouwer te Mill, gemeld bij het familieberaad inzake
overlijden in het gezin van zijn zus Petronella. Zie zijn broer Hendricus sub IV t.
Notaris A. Verstraaten 15.7.1817: Verkoop/Inzet. Familieleden Hammen verkopen openbaar huis, gequoteerd
nr. 171, met bakoven, turfschop, varkenskooi, waterput, moeshof en aangelegen bouw- en weiland aan den
Krommendijk te Mill, alsmede hooiland aldaar. Op 29.7.1817 koopt Willem Peters Lange, landbouwer te Mill
dit goed voor 1746 gld.
Vredesgerecht Boxmeer dd. 1.12.1817: Benoeming toeziend voogd over Johannes 20 j., Maria 19 j., Renier 13 j.,
Wilhelmina 11 j. en Cornelis 9 j., kinderen van Peter Ermers, overl. Wanroij 15.09.1815, en Maria Reynen.
Familieraad: Cornelis van den Heuvel, oom, St. Hubert, toeziend voogd; Cornelis Selten, oom; Willem Peter
Langen, neef; Gerardus van der Ligt, aangehuwd broer, allen te Mill; Willem Reynen, grootvader; Egbertus
Ermers, broer, beiden te Wanroij.
Notaris A. Verstraaten 30.6.1820: Verpachten. Op verzoek van Johannes van den Horck en Willem Peters Lange
als armmeesters te Mill openbaar verkopen van percelen bouwland te Mill t.w.v. 42 gld.
116
Idem dd. 20.8.1828: Helena Verstraaten, Elisabeth Verstraaten x Jan Francis van den Heuvel en Willem
Verstraaten verkopen aan Willem Lange hooi- en weiland bij de Veesteeg te Mill voor 47 gld.
Idem dd. 22.12.1842: deling van de erfenis van Ruth Kuijpers, waarin “De Romein”/”De Oostermeer(en)” aan
Willem Lange en zijn vrouw Agnes toevalt.
ORA Gassel 49 dd. 22.12.1842: Petronella Kuijpers, weduwe van Peter Toonen, landbouwster te Cuijk;
Hendrikus Kuijpers, particulier te Linden; Jan Kuijpers, landbouwer te Gassel; Johanna Kuijpers, vrouw van
Peter van Dommelen, bouwlieden te St. Hubert; Agnes Petronella Kuijpers, vrouw van Willem Lange,
bouwlieden te Linden; Marten Kuijpers, landbouwer te Linden; Hendrina Kuijpers, zonder beroep, vrouw van
Hendricus Zwarts, bierbrouwer te Boxmeer; Hermina Kuijpers, vrouw van Jan de Wildt, bouwlieden te Wijchen;
Peter Kuijpers, landbouwer te Mill, allen kinderen van Peter Kuijpers en zijne vrouw Maria van den Heuij,
landbouwster te Gassel; Johanna Kuijpers, vrouw van Peter Maassen, bouwlieden te Mill; Peter Kuijpers,
bouwman te Gassel; Catharina Kuijpers, vrouw van Francis Jordens, bouwlieden te Beek; Reinier Kuijpers,
landbouwer te Gassel; Petronella Kuijpers, zonder beroep te Gassel; Jacobus Kuijpers, landbouwer te Gassel,
allen kindskinderen van Peter Kuijpers en Maria van den Heuij. Maria van den Heuij is moeder en wettige
voogd over haar 3 minderj. kinderen Hendrikus, Martinus en Adriana. Toeziend voogd over de 3 minderj.
kinderen is Marten Poos, bouwman te Gassel. Deling van huis, sectie B no.130 en huis, sectie C no.290, land en
andere roerende en onroerende goederen.
Hun kinderen uit dit huwelijk, allen gedoopt te Mill, behalve de laatste twee gedoopt te Groot-Linden:
1.WILHELMUS LANGE, ged. 3.12.1814 Mill, get. Petrus Langen en Adriana Peters.
Hij overlijdt op 19.9.1829 te Mill.
2.MARIA WILLEMS LANGE, geb./ged. 2/3.3.1816 Mill, get. Hendricus Peters Lange en Petronella Peters
Lange. Zij overlijdt te Mill op 4.3.1819.
3.PETER (PETERS) LANGE, geb./ged. 26/27.9.1817 Mill. Zie V sss.
4.REINIER LANGE, ged./geb. 3.12.1819 Mill, get. Joannes Peters Lange en Hermina Kuijpers. Hij overlijdt op
30.8.1901 te Groot-Linden. Ongehuwd. Woonachtig Groot Linden, Kerkstraat 52, op boerderij “de Romein/de
Oostermeer” (zie de kaart pagina 118 en Deel II, pag. 29). Landbouwer.
Op 17.3.1852 koopt Reinier voor (zijn moeder) Agnes Petronella Cuijpers, weduwe van Willem Lange, een huis,
schuur en erf, tuin en bouwland te Groot-Linden, sectie D, nr. 55, 56 en 57 aan de Kerkstraat; verkopers op deze
openbare verkoop zijn familieleden Van den Bungelaer en Van Kempen. Het geheel is belast met 1.70 gulden
aan de RK kerk te Groot-Linden, met 5 schepsels, 5 koppen en 5 maaltjes rogge aan het Gasthuis te Grave en
met 1.35 aan de Domeinen te Grave. De koopsom is 1725 gulden. De boerderij gaat rond 1860 over in handen
van Rutger Lange (zie V uuu) en sinds ca. 1900 woont er diens dochter Petronella Catharina Lange, die gehuwd
is met Gerardus Johannes Peters.
Op 22.8.1901 (het is vlak vóór zijn dood: Reinier kan door beving zijner handen niet ondertekenen) verhuren de
ongehuwde Lange‟s (Reinier, Martinus, Johannes, Anna Maria en Wilhelmina) de tiendvrije hoeve “de
Romein”, uitgezonderd 2 kamers, voor 6 jaren aan de dochter van hun broer Rutger, Agnes Lange, die gehuwd
is met Martinus Wilhelmus Adrianus Bardoel (zie V uuu); de huurprijs bedraagt 800 gulden per jaar. Een en
ander passeert voor notaris W. Stokvis te Mill.
5.MARTINUS LANGE, ged. 15.4.1822 Mill, get. Hendricus Peters Lange en Joanna Kuijpers. Hij overlijdt te
Groot-Linden op 18.9.1908. Ongehuwd. Rentenier. Hij is lid van het St. Antonius en Mariagilde; tweemaal is hij
koning (in 1879 en 1880). Verder is hij lid van de derde orde van St. Franciscus en 60 jaar lid van het RK
Armbestuur te Gr. Linden. Woonachtig bij broer Reinier.
In 1889 schenken Martinus, Johannes en Wilhelmina Lange drie glas in loodramen aan de Lambertuskerk te
Groot-Linden, gemaakt te Kevelaer. Zie foto van het koningsschild pag. 119 en van de kerkramen pag. 120.
6.HERMINA (PETERS) LANGE, geb./ged. 7/8.8.1823 Mill. Zie V ttt.
7.HENRICUS LANGE, ged. 4.10.1825 Mill, get. Henricus Kuijpers en Christina van de Water. Hij overlijdt te
Groot-Linden op 19.1.1849. Ongehuwd. Landbouwer. Woonachtig bij broer Reinier.
8.ANNA MARIA LANGE, geb./ged. 26.7.1827 Mill, get. Joannes Kuijpers en Mechel Maessen.
Zij overlijdt te Groot-Linden op 3.3.1908. Ongehuwd. Zij is lid van de derde orde van St. Franciscus.
Woonachtig bij broer Reinier.
9.JOHANNES LANGE, geb./ged. 20/21.6.1829 Mill, get. Joannes van der Velden en Hendrina Kuijpers.
Hij overlijdt te Groot-Linden op 31.1.1903. Ongehuwd. Landbouwer/rentenier. Woonachtig bij broer Reinier.
Hij was 15 jaar lid van RK-kerkbestuur en president van de plaatselijke Boerenbond. In die hoedanigheid is Jan
Lange uit Groot- Linden in 1896 een van de stemmannen/ oprichters van de Noord-Brabantse Christelijke
Boerenbond (N.C.B.).
10.WILHELMINA LANGE, geb. 26.5.1831 Groot-Linden. Zij overlijdt te Groot-Linden op 13.6.1905.
Ongehuwd. Woonachtig bij broer Reinier.
11.RUTGERUS LANGE, geb. 19.11.1834 Groot-Linden. Zie V uuu.
117
AGNES PETERNEL KUIJPERS is gedoopt te Gr.-Linden op 2.7.1790. Zij overlijdt aldaar op 29.3.1872.
Vredegerecht Grave 4.7.1811: Griffier Herman Jan Gieben zal op 6 juli de oogst van een aantal percelen
gelegen binnen de gemeente Linden, genaamd “de Gemeentenkamp” publiek verkopen. Getuigen zijn Peter
Rongen en Rogier Kuijpers te Linden. Rogier Kuijpers koopt voor 14 gld. en 10 st. het eerste perceel; het
veertiende perceel koopt hij voor 13 gld.
Op 10.7.1811 verkoopt Herman Jan Gieben publiek de tienden van de Godshuizen te Grave; voor 5 gld. koopt
Rogier Kuijpers de novaal- en smaltienden van “de Astore” en “Delle”, beide zijden de Maasstraat te Katwijk.
Notaris van Crimpen te Cuijk 28.6.1826: Rutgerus Kuijpers, rentenier te Linden, als erfgenaam van Hermina
Kuijpers, weduwe van Rein Augustinus Reijnders, overleden te Cuijk, draagt over aan Francis Jacobs,
bouwman te Klein-Linden, een obligatie, groot 100 gld. ten laste van Peter Jacobs te Heeswijk/ Cuijk.
Index Cuijkse Leenregisters meldt te Oeffelt in 1714 een Peter Cuijpers en te Linden in 1774/78, 1782 en 1801
Rut Kuijpers.
In 1801-1805 is Ruth Kuijpers schepen, in 1816 burgemeester van Linden. Mede dankzij zijn inzet blijft begin
19e eeuw de oude Lambertuskerk te Linden behouden. Bewoner van De Oostermeer.
Haar kwartierstaat:
2.Rut(gerus) C/Kuijpers, ged. Oeffelt 4.3.1753, overl. Gr. Linden 19.4.1832, huwt 11.5.1777 Cuijk
3.Adriana Peters, ged. Gr. Linden 13.11.1754, overl. aldaar 19.9.1842. Zie bidprentje volgende pagina.
4.Peter Cuijpers, ged. Oeffelt 3.1.1697, huwt 3e gr. via de moeders en 4e gr. via de vaders verwant Oeffelt
12.9.1732 Rutgera Heijnen/Heijsen uit Oeffelt. Hertr. (1) 2e-3e gr. verwant Oeffelt 2.5.1740 Hermina Huijbers.
Huw. disp. Kölner Generalsvikariatsprotokolle dd 12.9.1732: Peter Cuijpers kan zich alleen door snel te
trouwen van de Pruissische recrutering redden; zijn vader heeft al een keer 100 ducaten voor zijn vervanger
betaald. Desondanks is hij een jaar geleden naar Wesel gebracht. Van Rutgera, de bruid, zijn binnen 10 dagen
twee broers, die haar boerderij verzorgden, gestorven.
Hertr. (2) schepenbank Cuijk/Oeffelt RK 17.6/11.7.1745
5.Petronella JansThoonen, ged. Gr.Linden 5.3.1713. ORA Cuijk 417 dd. (beiden overl. na) 4.10.1766.
6.Peter Hendriks, uit Gr. Linden, overl. vóór 1773, huwt Cuijk ned.dts.geref. 9.5.1751/RK Gr. Linden 20.5.1751
7.Gertruda Peters, geb. Gr. Linden, overl. na 1786. ORA Cuijk 419 dd. 19.8.1784 verkoop aan nr. 2 en 3 van ca.
20 morgen land, behorend bij de boerderij, waar die dan al 1/8e deel wonen (is: De Oostermeer(en): 3480,-.
8.Arnoldus Jans Cuijpers, ged. Oeffelt 24.12.1636, huwt Oeffelt 4 e gr. verwant 7.9.1676
9.Hermina van Bothalen, ged. Oeffelt 7.6.1656, overl. na 1720.
10.Jan Antony Martens, ged. Cuijk 5.1.1680, overl. vóór 1729. ORA Cuijk 431 dd. 21.12.1746. Zie kw.st.
Cruijsen V ttt. 34-35. Huwt Cuijk NG 29.1/5.2 /Beers 6.2.1702 Jenneke Thijssen, hertr. NG Beers 10/25.4.1706
11.Maria Driessen van den Heuvel, geb. Gassel. De ouders van Maria zie kw.st. Nuijen sub IV j, nr. 22-23..
12.Hendricus Martens, geb. Gr. Linden, huwt Cuijk ned.dts. geref. 7.4/Gr. Linden 22.4.1725 3e gr. verwant
13.Maria Cruijssen.
ORA Cuijk 416 dd. 28.3/16.5 (ORA 439)/17.6.1749: zij kopen van het Hoogadelijk Huis Heumen de bouwhof,
genaamd De Oostermeer(en) te Linden voor 6130,- + 300 hogen/1200,- (totaal 7342,10), dat zij voordien
pachten voor 200,- p/jaar + 2 lammeren. Deze goederen worden ook genoemd in acte sub nr.7
16.Joannes Aerts (de) Cuijper(s), huwt vóór 1636
17.Joanna Haerkens.
18.Peter van Bothalen, huwt ca, 1655
19.Maria Peters.
24.Martinus Peters, (zie kw.st. Cruijssen sub V ttt, nr. 46-47), huwt (1) Gr. Linden 3.2.1697
25.Maria Hendriks Broeren, (not. Rutger de Haen dd. 22.11.1727).
26.Hendricus Cruijssen, (zie kw.st. Cruijssen sub V ttt, nr. 32-33), huwt Gr. Linden 26.7.1693
27.Wendelina Abels Smits, ged. Haps 10.8.1668. Zie nr. 26.
50.Hendrik Hendriks Broeren, huwt
51.Ercke Peters Cruijssen
Handtekeningen van de gebroeders Hendrik, Willem en Jan Peters Lange (geb. acte dd. 29.12.1823)
118
Wilhelmina Jacobs-Lange (1857-1938; zie V nnn.2)
Kadastrale kaart Linden D 01 en kadastrale kaart Linden B 01;de kaarten lopen v.l.n.r. in elkaar over (zie IV u).
B 01 Ruth Kuijpers, burgemeester, landbouwer De Romein: nr. 100 (weiland 1.62,50);101(schuur) 12.60; 130
(huis, schuur,erf) 64,66; nr. 131 bouwland 2,81,90; 132 idem 12,26 (eig. kerk van Linden); 133 weiland
73,20;134 weiland 94,20; 135 idem 24.20;136 gracht 17.00; , 137 boomgaard 19.00; 138 midden in het eiland
tuin 12,30; 139 weiland 6,16,00; 140 heide 37.90; 141 (de Hostert) bouwland 1.84,40.
D 01: Ruth Kuijpers nr. 128 bouwland 1,51,70. Nr.73 huis,schuur,erf 17.20; 74 tuin 01.32; 75 12.00.
Kaart Linden D 01: nr. 73 eigendom Ruth Kuijpers, later dochter Hermina Lange x Aart Cruijssen (V ttt);
nr. 54-56 Ruth Lange (V uuu), in 1852 door Reinier Lange gekocht v.d. erven v.d. Bungelaar/v. Kempen.
De foto rechtsboven toont “De Hof” met gracht richting “de Romein”/dorpskom Linden.
119
120
Kerkramen St. Lambertuskerk Linden in 1889 door Ioannes, Wilhelmina en Martinus Lange geschonken
121
IV v. JOHANNES/JAN (PETERS) LANGE(N) x CHRISTINA VAN DE WATER
(zoon van III f).
Ged. te Mill op 10.8.1790, get. Petrus Pieck en Maria Willems van de Kolk. Hij overlijdt te Mill op 23.7.1863.
Jan is landbouwer en woont aan de Krommendijk (C 40) te Mill. Ook is hij vanaf ca. 1819 uit de erfenis van zijn
moeder gegoed/wonend te St. Hubert in de Koekkoek (zie sub III f); zie voor zijn grondbezit op pagina 28, 3437; foto boerderij te St. Hubert Deel II, pag. 4-5). Hij is mijn betovergrootvader. Hij kan schrijven; zie zijn
handtekening op pag. 117. Hij is lid van het St. Barbaragilde te St. Hubert (“Johannes Langen”). In 1836 is hij
lid van het Millse gemeentebestuur. Hij huwt te Mill op 25.4.1825 met CHRISTINA VAN DE WATER, get.
Joannes van der Velden en Anna Maria van de Water.
Notaris A. Verstraaten 17.7.1820: Verpachten. Johannes Peters Lange verpacht voor de tijd van 6 jaar aan
Michiel Johannes Derks, landbouwer te Mill, een huis met turfschop, moeshof, bouw- en weiland aan de
Krommendijk t.w.v. 56 gld. per jaar. Zie sub IV s de not. acte dd. 11.7.1820.
Idem dd. 16.2.1824: Aart Peters Vorle, landbouwer te Mill, is 200 gld. schuldig aan Johannes Peters Lange.
Vredegerecht Grave: op 27.3.1824: Vonnis. Openbaar ministerie, klager, contra diverse lieden, waaronder
Johannes Petrus Lange, 44 (!) jaar te Mill, die allen beschuldigd worden van nalatigheid om hun velden en
tuinen te zuiveren. Zij krijgen allen een geldboete. Ook wordt hier genoemd Albert van der Wiel, 45 jaar te
Escharen (hij stamt af via de kw.st. Van de Wiel sub V cc; zie ook de acte dd. 4.3.1831).
Notaris Verstraaten dd. 20.1.1826: Aart Vissers, landbouwer aan Sambeeksenhoek, verkoopt voor 30 gld. aan
Johannes Peters Lange, landbouwer te Mill peelgrond onder Mill, gen. De Katwijkse Peel.
Vredegerecht Grave: op 4.3.1831 is Johannes Langen, bouwman uit Mill, als neef aanwezig bij de benoeming
van een voogd voor de minderjarige kinderen van Albertus van der Wiel, schoolonderwijzer, te Escharen
overleden op 27.10.1827 en zijn vrouw Johanna Verstraaten, overleden te Escharen op 6.2.1831.
Zie ook de bemerkingen bij zijn zus Petronella (IV s).
Notaris Verstraaten dd. 27.11.1839: op verzoek van Johannes Lange, bouwman te Mill verkoop van bomen en
schaarhout te Beers à 195 gld.
Idem dd. 8.1.1845: Petrus Schouten, burgemeester te Schaijk, Henrica de Bruijn x Jan Schiks, hoefsmid te Reek,
Johannes Lange, landbouwer te St. Hubert, Cornelis Schrave, rentenier te Mill, Peter Schrave, landbouwer te
Mill, Geertrui de Groot, weduwe Jan Schrave en haar kinderen Martinus Schrave, Geertrui Schrave x Martinus
Aben, landbouwer, Henrica Schrave x Gerardus Klomp, klompenmaker, allen te Mill; Petronella Schrave x
Marten van Overbeek, landbouwers te Gassel en Catharina Schrave x Henricus Peters, landbouwers te Cuijk en
Geertrui Schrave, weduwe van Hermanus Gerrits en haar kinderen Martinus, Johannes, Henricus en Egbertus
Gerrits en Geertrui Gerrits x Johannes Valendries, landbouwer, allen te Mill, gaan over tot scheiding en deling
van een perceel hooiland te Grave.
Kinderen uit dit huwelijk, allen geboren/gedoopt te Mill; alleen nr. 6 is geboren/gedoopt te St. Hubert:
1.PETRUS LANGE, geb./ged. 26.1.1826. Zie V vvv.
2.MARTINUS LANGE, geb./ged. 3.2.1828. Zie V www.
3.WILHELMUS LANGE, geb./ged. 17.2.1830. Zie V xxx.
4.JOHANNES LANGE, geb./ged. 8.5.1833. Zie V yyy en V bbb.
5.CORNELIS LANGE, geb./ged. 25.5.1836. Zie V zzz. Zie zijn bidprentje en van zijn vrouw op pag. 119.
6.WILHELMINA LANGE, geb.12.3.1841 en ged.15.3.1841 (beiden te St. Hubert). Zie V aaaa.
CHRISTINA VAN DE WATER is gedoopt te Mill op 22.3.1804 en overlijdt aldaar op 27.11.1870.
Vredegerecht Grave 18.12.1837: Cornelis van de Water, bouwman te Mill, heeft via Johannes Gerardus Baas,
deurwaarder te Uden, aan Gerrit Stevens, arbeider te Mill, per exploot laten weten, dat hij Gerrit de huur opzegt
van een huis, hof met bouw- en weilanden, staande en gelegen te Mill aan de Achterdijk.
Idem op 5.4.1838: hier treedt Cornelis van de Water, landbouwer te Mill op als eiser tegen Gerrit Stevens,
landbouwer te Mill wegens het omhakken van een boom. Boete 5 gld. en de kosten.
Idem op 26.4.1838: Cornelis van de Water, bouwman te Mil en eiser contra Gerrit Stevens, arbeider te Mill;
gedaagde heeft van eiser mondeling gehuurd een huis, moeshof en bouw- en weiland aan de Achterdijk te Mill,
bel. oost de Achterdijk, west de Wetering, zuid de weduwe Bernardus Maassen en noord Jan van den Einde.
Eiser heeft de huur opgezegd, maar gedaagde weigert de woning te ontruimen.
Idem op 30.4.1838: Gedaagde Gerrit Stevens moet land en huis ontruimen
Haar kwartierstaat:
2.Cornelis van de Water, ged. Venraij 30.11.1771; op 21.10.1813 conseiller municipal et repartitur te Mill; in
1822/1829/1833 is hij lid van het kerkbestuur te Mill; bouwman aan de Krommendijk (zie zijn grondbezit aldaar
pag. 28, 34-36); overl. Mill 16.10.1852, lid Catharinagilde; huwt Mill (kerk/schepenen) 16.4.1803
3.Willemina Verstraaten, ged. Mill 23.2.1771, overl. Mill 14.1.1836. Lid Catharinagilde. Beiden schrijvende.
4.Antonius van de Water, ged. Venraij 30.9.1735, huwt Venraij (disp.) 12.10.1760
5.Catharina Lam(b)erts.
122
6.Constantinus Martinus Verstraaten, geb./ged. Mill 31.7.1728 om 12 uur, overl. Mill 7.1.1801, lid
Catharinagilde, schepen te Mill 1777-1795; huwt Sambeek 19.5.1765
7.Wilhelmina Verhaardt, ged. Sambeek 19.9.1741, overl Mill 15.3.1813. Lid Catharinagilde.
8.Cornelis van de Water, ged. Venraij 26.10.1682, huwt vóór 1723 Mechtildis Scheijen, hertr. na 1725/vóór
1729
9.Elisabeth Smulders.
12.Anthony Verstra(e)ten, ged. Mill 30.5.1674, overl. Mill 15.5.1741 om 19 uur, lid Catharinagilde, brouwer,
schout/ (1718) president-schepen. Huwt (1) vóór 1708 “Maria Verstraeten”/Jans Beckers, (ged. Mill 27.6.1686
als d.v. Jan Hendriks Beckers x vóór 1677 Maria Geurts (Vos), overl. Mill na 12.1.1714). Huwt (2) Helena
Adriaens van den Heuvel Mill 26.8.1714 (Helena is ged. Mill 5.2.1690 en overl. Mill 24.5/1.6.1715; voor haar
ouders Adriaen Goduwaerts xx Geertje Peters van Kilsdonck: zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 10 en kw.st. Van
den Broek sub V a, nr. 28-29). Zie Inventaris ORA Mill 556 dd. 22.10.1715. Index Cuijkse Leenregister meldt te
Mill in 1721 Antoni Verstraaten. Zie zijn handschrift Deel II, pag. 86. Huwt (3) Uden 27.10.1715
13.Maria Jacobs de Bruijn, ged. Uden 12.2.1692, overl. Mill 6.3.1769 tussen 0.00-1.00 uur „s nachts. Lid
Catharinagilde. Not. David van Hoytema te Cuijk dd. 20.11.1760: Volmacht. Maria de Bruijn, weduwe van
Anthony Verstraaten, Peter van den Heuvel en Jacob Pluk, allen te Mill, machtigen Johan Ragaij, procureur te
Grave, om namens hen op te treden tegen Adriaan Sieverts, pachter van de 4 specien te Mill. Op 22.10.1715 is
nl. sprake van 3e huwelijk van Anthony !
14.Wilhelmus Verhaerdt, ged. Sambeek 4.2.1696, overl. Sambeek 11.2.1755, huwt 4e gr. verwant Sambeek
29.4.1731
15.Johanna Vermaeseren, ged. Sambeek 10.8.1708. Overl. na 29.8.1768.
16.Antonius van de Waeter, ged. Venraij 22.1.1651, huwt Venraij 5.3.1680 (get. Godefridus van de Water)
17.Wilhelma Peters Camp(en)/Vergras.
24.Laurens/Lauwereijns Dirckx, geb. ca. 1630, schepen, heemraad, lid Catharinagilde, overl. Mill 8.3.1708.
Op 5.2.1665 dragen Hendrik Ermers x Heijltje aan Laurens Dircx x Erke op een huis, schuur, hof met 2 morgen
land in Diependaal gelegen, verder een stuk bouwland in de gemeijnt gelegen en tenslotte hooi- of weiland in het
Hollanderbroek. Op 19.3.1665 dragen Laurens en Ercke op aan Peter Hendrikx x Jenneke, wonend te Grave,
een rente van 20 gld., gaande uit een huis, schuur, hof en 4 morgen bouwland in Diependaal, en uit 2 en halve
morgen wei- of hooiland met huis, schuur, hof en bouwland (is het op 5.2.1665 verworvene), losbaar met 350
gld. en alszodanig gebeurd op 3.7.1680. Op 1.6.1666 dragen zij op aan Hendrick Ermers Hendriks x Heijltje een
rente van 35 gld, gaande uit huis, schuur, hof met 7 morgen bouw- en weiland in Diependaal, verder bouwland
in de gemeijnt en weiland in Hollanderbroek, losbaar met 700 gld.
ORA Grave 261 dd. 23.4.1667: Thijs Derx namens Laurens Dercx x Eerke (volgens schepenacte Mill) vest
Herman van Tongelaer voor een tiende van huis en erf in de Rogstraat te Grave. Op 30.11.1667 dragen
Lauwereijns Dircx x Ercke voor 250,- op aan Geurt Hendriks Ermers (van den Hove) x Jenneke (Nielen
Kempen) van alzulk versterf als de opdragers is aan te komen van hun nog te overlijden grootouders Peter Aerts
Verwers en Jenneke. Op 15.4.1671 belasten zij huis, schuur, hof, 7 morgen bouw- en weiland (waarvan 2
morgen bij het huis gelegen) op de gemene heide, 2 morgen bouwland/ nieuw land op de gemene heide en 3
hollandse morgen aan de middelwetering met een rente van 2,60 gld., losbaar met 60 gld. aan scholtis Rutger de
Haen. Op 20.1.1672 dragen zij op aan Hendrik Ermers x Heijltje een huis, schuur en 2 hollandse morgen land in
Diependael, en 2 morgen land rondom in de gemeijnt gelegen. Diependael is een toponiem, voor het eerst
vermeld in 1389 en in 1565 ook de Rode Hoeve geheten, gelegen noord De Vorle, grenzend aan Cavelt/
Caudevelt, de oliemolen en de Molenheide (ter hoogte van de huidige begraafplaats aan de weg Mill-Wanroij).
De vaste belenders in periode 1665-72 zijn de erfgenamen van Thomas Jordens, die van Giel Leenders Jacobs,
die van Aert Hendriks en de gemeijnt. In ND 10151 (verpachting dominiale hoeven te Wanroij en Mill) pacht
Laurens in 1663 de Millse Einden voor 32 malder rogge; in 1664 het Bregsel (8 m.), na weer op de Millse
Einden geboden te hebben. In 1662 is hij borg. Oom van Marij Jans Hammen x Aert Thonissen. Huwt vóór 1659
25.Arnolda/Erke Theunissen, overl. ca. 1682, lid Catharinagilde.
26.Jacobus Theunissen de Bruijn, ged. Uden 29.3.1659, overl. Uden 21.2.1734 om 10 uur, huwt vóór 1689
27.Gerarda/Geritje/Geurtje/Gertruij Stevens van Dueren, ged. Uden 15.6.1669, overl. Uden 6.7.1744. ORA Cuijk
439 dd. 30.5.1750.
28.Wijnandus Jans Verhaerdt, geb. ca. 1660, vanaf 1697 lid gilde St. Antonius Sambeek, deken 1731, schepen
Sambeek, overl. Sambeek 29.1.1753, 93 jaar oud, huwt 3/18.7.1688 Sambeek
29.Wilhelmina Hendriks van Os, ged. Sambeek 14.3.1667, overl. vóór 9.10.1742.
30.Tilmannus Jans Vermaeseren, ged. Sambeek 19.2.1666, overl. vóór 14.9.1717, huwt Sambeek 4/19.9.1688
31.Theodora Jans van Os, ged. Sambeek 27.9.1665, overl. na 19.4.1728.
32.Cornelis/Nillis Gaerts van de Waeter, ged. Venraij 13.9.1604, overl. Venraij 5.7.1673, huwt Venraij
11.9.1646
33.Jacoba/Jaepken Gaerts van Heijster, ged. Venraij 28.7.1616.
50.Antonius/Thonis Peters Verwer(s). Hij heeft een zus Eerken x vóór 1636 Dirck Thijssen Ermits uit Beers.
123
Op 14.2.1646 dragen Hendrik Lauwereijns x Merrike, Dirck Louwereijns en mombers Adriaen Goduwaerts en
Pouwel Willems, kinderen van Lauwereijn Dercx x vóór 1627 Aelke, op aan Thonis Peters Verwer x Jenneke 2
en halve morgen bouwland/kloosterland op Hogeveld/Karstraat. Op 14.2.1649 draagt Andries de Swart,
rentmeester van Tongelaer, x Barbara en heer Wolter van Baer als momber van Agnes Andriessen, dochter van
Andries, op aan Thonis Peters Verwer x Jenneke Ariens een huis, schuur en brouwerij bij de Millse kerk aan de
gemene straat. Op 19.2.1652 dragen Thonis Peters Verwers x Jenneke op aan Pouwel Willems (Pouwels) x
Merrijke 3 morgen bouw-, wei- en hooiland aan de gemene Heerstraat, de middelwetering en de Achterdijk.
Op 26.2.1654 verricht Andries de Swart, rentmr. van Tongelaer, voor 945,- panding van de goederen van Thonis
Peters Verwers. Op 19.1.1670 verkopen Thonis Peters (Verwers ?) x Jenneke c.s. aan de erfgenamen van Thonis
Peters Raijmakers x (vóór 11.2.1617) Jenneke Dircx Willems (zie sub III g) een schuur en 2 en halve morgen
bouwland, genaamd het Kerstens, belendend de Marienweerdse landerijen, de gemeijnt en de Kokschebeek.
Op dezelfde datum verkopen zij aan heer Aelbert van der Voort, heer van Aldendriel, een huis, turfschop,
varkens-kooi en anderhalve morgen bouwland. Ook op dezelfde dag aan Jan Thijssen en Jacob Jans anderhalve
morgen weiland in Hollanderbroek, nabij de Blommenkamp. Op dezelfde datum verkopen Thijs Dericx x
Merrike c.s. aan Thonis Peters x Jenneke 3 kampen weiland van 10 hond tesamen in Hollanderbroek aan de
Voorstendijk. Op 23.9.1671 verkopen Thonis Peters Verwers x Jenneke Ariens aan Thijs Aerts x Merike Bernts 3
kampkens land aan de Voorstendijk, groot anderhalve morgen.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Thonis Peters Verwerdts aangeslagen voor huis, hof en 6
morgen en 3 hond land in 5 percelen: voor 3 hond bouwland (2 gld.), voor 1 morgen bouwland aan het Hoge
Veld (4 gld.), voor 2 morgen bouwland, kloosterland (8 gld.), voor 2 morgen bouwland op de Wolfsberg (6 gld.)
en voor 1 morgen weiland in Hollanderbroek ( 1 gld.); voorts is hij cijnsplichtig voor 5 vat en 1 kan rogge aan
de pastorie van Wanroij. In totaal betaalt hij na aftrek 12 gld. en 13 st. Hij huwt ca. 1635
51.Jenneke Ariens, beiden te Mill vermeld vanaf 1643 en overl. na 23.9.1671.
52.Antonius Hendriks de Bruijn, (z.v. ? Hendrik Daniels de Bruijn x vóór 1625 Odilia Hendriks), huwt Uden
21.2.1659
53.Joanna Jacobs, geb.Volkel.
54.Stephanus/Steven Bastiaens van Dueren, ged. Uden 24.2.1642, overl. Uden vóór 15.6.1693, richterbode te
Uden; wonend in “De Kroon”. Hertr. Erp 5.4.1674 Petronella/Perina Willems Pennincx (geb. Erp, overl. vóór
8.12.1694, d.v. mulder Willem Jans (Gerarts Lenaerts) Pennincx (begr. Erp 6.6.1692) en Heijlken Steenbeckers
(overl. na 1692); zie ORA Veghel 7700.72 dd. 25.8.1706). Huwt Uden 29.6.1667
55.Petronella/Perina Jans van Lieshout, ged. Uden 9.3.1638, overl. vóór 1674.(zie Heikantsgericht Land van
Ravenstein te Uden dd. 15.6.1693, 14.4.1694, 2.7.1694, en 8.12.1694).
58.Hendrikus Willems van Os, huwt Sambeek 15.4/17.6.1657
59.Allegonda Jans.
60.Joannes Tilmans Vermaesen, geb.Boxmeer/ged. Sambeek 13.1.1633, overl. Sambeek 30.12.1711, visser,
armmeester Sambeek 1677; huwt Boxmeer 6.5.1654 Joanna Peters Franssen, hertr. Sambeek 17.1.1665.
61.Anna Micgels, geb. Sambeek, overl. Sambeek 3.7.1700.
62.Joannes Thijssen van Os, geb. Sambeek ca. 1640, overl. Sambeek 19.1.1702, lid 1667 en gildemeester
Antoniusgilde Sambeek 1676/77, huwt Beugen 16.9.1664
63.Margaretha Heijsen, geb. Beugen ca. 1635, overl. Sambeek 6.9.1702.
64.Godefridus/Gaert van de Waeter, huwt vóór 1593
65.Beatrix/Baetghen.
66.Gaert van Heijster, huwt vóór 1608
67.Peerken Henskens.
100.Peter Aerts Verwer(s), in 1613 schepen Mill, overl. na 30.11.1667 en vóór 1669 (op 24.9.1665 is Peter
Ververs nog doopgetuige). ND 10093 noemt in 1669 de erfgenamen van Peter Aerts Verwers, waarna in 1670
Dirck Thonissen Raaijmakers de cijns overneemt. ND 10123 van kapittel van de Elisabethkerk te Grave meldt
Peter Aerts Verwer tot Mill cijnsplichtig, afkomstig van Aert Michiels voor een erf aan de Krommendijk. Idem
“Peter Aerts van Jen (?), van Peter op Camerberch, haar man, nu Aert Michiels de Verver”. Op 27.4.1627
verkopen Peter Thijssen x Merike en andere broers en zussen Thijssen, kinderen van Thijs Aerts x Aelke, aan
Peter Aerts Verwer x Jenneke een huis, hof en land naast de Smitsstege en een stuk land over de straat gelegen
in het Meulegat; dit hadden Thijs en Aelke in 1610 gekocht van Lenaert Jacobs x Heijnke ( zie kw.st. Goossens
sub IV aa, nr. 218). Op 14.2.1637 dragen Peter Aerts Verwer x Jenneke op aan Aelke, d.v. Stoffel Hendrikx, een
rente van 12 gld., gaande uit een huis, hof en 3 en halve morgen, waarvan 2 morgen tiendvrij, in het Moelegat.
Op 18.12.1629 maken Andries de Swart en Hermen Gerits, armmeesters te Mill een acte van kommerslag ten
laste van Peter Aerts Verwer voor een som van 100 gld. plus verlopen interesten. In de Inventaris van de
Ambtman uit 1665 heeft Peter Aerts Verwers een goed, waarop woont Andries Geerits van Aldenhuijsen (burger
te Den Bosch en overl. vóór 24.3.1667). Daarnaast een goed, waarop woont Thijs Dircx. Rond 1645 zijn Peter
en zijn zoon Thonis in een langdurig proces verwikkeld met richterbode Derick Adriaens x Bertke (ORA 208).
Huwt ca. 1610
124
101.Jenneke (Thijssen ?), beiden vermeld Mill 1627-1637, overl. na 30.11.1667 en vóór 1672.
108.Mr. Sebastianus/Bastiaen Hendrikx van Dueren, wonend te Uden, overl. vóór 1679, huwt
109.Theodora Hendriks Luijcas van Roij, overl. na 2.7.1694. ORA St. Oedenrode 121/127dd. 1679/7.2.1678/
1677; idem 117 dd.1658 f. 188.
110.Jan Peters van Lieshout. Magister (1650) en organist (1647) te Uden. Overl. vóór 1676. Woont in “De
Swaen”. Huwt
111.Joanna. Ze krijgt in 1640 een kind Eva; is zij ged. Uden 9.11.1609 d.v. Willem Jans de Wit x Eva ?
116.Willem Jans van Os, broer van nr. 124.
120.(?) Tilmannus Jans (Nauta/Vermaesen), overl. vóór 1640, huwt vóór 1615 Henrica, hertr. vóór 1628
121.Geesken (Jans/Brouwers); hertr. vóór 1640 Joannes Brienen (ORA Maashees 263 dd.26.1.1630;1622-24).
124.Matthijs Jans van Os, geb. ca. 1610, broer van nr. 116, huwt vóór 1640
125.Margaretha.
126.Hesegius/Heijsken Harits, geb. ca. 1595, huwt vóór 1624
127.Barbara Aerts Graet, beiden overleden vóór 1668 te Beugen (een Barbara Graet overl. Beugen 11.4.1668).
200.Aert Michiels de Verwer, geb. ca. 1540, schepen Mill 1581-1587, overl. vóór 1610 (Raad van Brabant
788.0249); zie ook nr. 100. Huwt (1) vóór 10.3.1571 Thoniske Jans van S/Zoemeren (d.v. Johan van Soemeren x
vóór 10.7.1538 Deriske van Driell ?). Huwt (2) vóór/na (ORA Mill 539) 20.3.1585
201.(Mar)Griet Arents. Overl. na (ORA Mill 552) 23.11.1613. Zij draagt dan samen met haar zoon Peter Aerts x
Jenneke op aan Jan Gieben x Derisken een hofstad met 6 morgen land aan de Crommendijk
216.Hendrick Hermens van Dueren, geb. ca. 1580; overl. 1653-57 Herpen. (dd. 29-12-1602 trad hij op als
volmachter des Closters van St. Andries, gehieten die Susteren van Orthen ende binnen de stadt van Den Bosch
gelegen, waarbij hij wordt beleend met de thienden te Uden. Op 01-10-1653 werd hij idem beleend met de
"coorn-" ende smalle thienden te Uden). Richterbode 1625 Uden. Huwt ca. 1610
217.Margaretha, overl. na 1635. Op 11.8.1619 wordt te Uden zoon Andreas gedoopt.
218.Hendrick Luijcas de Roij, (z.v. nr. 234-235 kw.st. Van den Broek sub V a), huwt
219.Jenneke Peter Jacobs Goorts; hertr. Dirck Jansen Ketelaers.
232 = 248.Jan van Os, huwt vóór febr. 1597
233 = 249.Grietgen.
252. ? Harit Heijskens, schepen Beugen 1614-18, (zie sub V uuu, nr. 213), huwt vóór 13.3.1594
253.Griet.
254.Arnoldus Hendriks Graet, geb. ca. 1570, overl. na 1623 en vóór 1639 Beugen, huwt ca. 1600
255.Catharina Rutten Noijen, overl. na 1658 Beugen. Zie kw.st. Loeffen sub V uuu/Willems V www.
508.Hendrik Aerts Graet, geb. ca. 1540, huwt
509.Barbara.
IV w. JOANNA JORDENS SELTEN x GERARDUS JANS VLOE(D)T (dochter van III g).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 17.8.1768, get. Jan Jordens Selten, Gertrudis Reijnen. Zij overlijdt op
13.3.1806 te St. Hubert. Zij huwt te Mill op (schepenen) 14/(kerk) 29.4.1792 met GERARDUS/GERRIT JANS
VLOE(D)T, get. Helena Jordens en Joannes Jans Vloet. Zij kan niet schrijven.
Kinderen uit hun huwelijk geboren te St. Hubert; vóór 1796 gedoopt te Mill, daarna te St. Hubert:
1.EERKE/ARDINA VLOET, ged. 27.1.1793. Zie V bbbb.
2.JORDANUS GERRITS VLOET, ged.13.12.1793, get. Joannes Hendriks en Joanna Maria Hendriks van der
Burght. Hij overlijdt te Mill/St. Hubert op 30.1.1794.
3.JOHANNES GERRITS VLOET, ged. 29.11.1794. Zie V cccc.
4.JOANNA VLOET, ged. 15.11.1795, get. Rijn Jordens en Jacomina Jans Vloet. Zij overlijdt vóór 26.4.1797.
5.JOANNA MARIA/JENNEMIE VLOET, ged. 26.4.1797. Zie V dddd.
6.CATHARINA VLOET, ged. 21.7.1798, get. Joannes Jordens en Jacoba Jans Vloet. Zij sterft vóór 27.12.1799.
7.CATHARINA VLOET, ged. 27.12.1799. Zie V eeee.
8.THEODORUS VLOET, ged. 18.12.1800, get. Joannes Jordens en Catharina Fransen. Hij overlijdt vóór
october 1812. (Op 17.11.1812 overlijdt nl. te St. Hubert, 3 weken oud (gedoopt aldaar op 24.10.1812) Theodorus
Gerrits Vloet, zoon van Gerrit Jans Vloet en Petronella Dorussen).
9.JOHANNES VLOET, ged. 6.4.1802, get. Martinus Jans en Willemina Toonen. Hij overlijdt te St. Hubert vóór
mei 1809 (op 31.5.1809 wordt nl. nog een zoon Joannes gedoopt uit het tweede huwelijk van zijn vader, die te
Mill op 10.5.1840 huwt met Johanna van Dijk).
10.JOANNA VLOET, ged. 31.3.1803. Zij overlijdt te St. Hubert vóór 1806.
11.ARNOLDUS/AART GERRITS VLOET, ged. 7.2.1805, get. Michael Jans Vloet en Willemina Toonen. Hij
overlijdt te St. Hubert op 24.12.1813.
12.JOANNA VLOET, ged. 2.3.1806.
125
GERARDUS JANS VLOE(D)T is geboren en gedoopt te Mill op 27.10.1764. Dagloner/bouwman. Hij
overlijdt te Rijkevoort op 9.7.1835. Hij is lid van het St. Barbaragilde te St. Hubert.
Hij hertrouwt na 26.3.1806 en vóór 30.1.1809 met Petronella Dorussen (gedoopt te Wanroij op 5.3.1772 als
dochter van Theodorus Hermens (uit Rijkevoort) en Maria Jacobs Michiels (uit St. Anthonis) en overleden te
Rijkevoort op 7.10.1830), waaruit nog enkele kinderen geboren worden. Hij kan niet schrijven.
Notaris A. Verstraaten 26.5.1818: Volmacht. Familieleden Dorussen, Vos, Valks, van den Heuvel, Logtens en
Hendricussen machtigen Gerrit Jans Vloet, landbouwer te St. Hubert, mede-erfgenaam van Antoon Hermens en
Huibert Vos, landbouwer te Beugen, mede-erfgenaam van Johanna Maria Vos, mede in verband met successie.
Notaris A. Verstraaten 10.1.1820: Verklaring. Gerrit Jans Vloet, landbouwer te St. Hubert, als vader en voogd
met Matijs Jordens Selten (IV y) en Aart Jans Vloet (IV x), beiden landbouwers te St. Hubert, als aangestelde
voogden (cfr. de rechtbank van Mill dd. 26.3.1806) over Eerke, Johannes, Johanna, Maria Catharina en
Theodorus, kinderen van Gerrit Jans Vloet en Johanna Jordens Selten; Anna Maria Swarts, weduwe van
Johannes van Elst, landbouwster te Beugen, als moeder en voogd van haar met name genoemde kinderen; Peter
Swarts, landbouwer te Beugen, als vader en voogd over zijn met name genoemde kinderen, verwekt bij wijlen
Catharina Kersten; familieleden Hammen; Deriske Peters, weduwe van Matijs Jans Verbroekken (IV h),
landbouwster te Mill, als moeder en voogd, in bijzijn van Gerardus Abels, landbouwer Wanroij en toeziend
voogd over haar kinderen Christina, Peter, Arnoldus, Cornelis en Jacobus Verbroekken; allen verklaren, dat zij
gezien hebben het appointment van de rechtbank in Nijmegen en stellen in handen van die rechtbank het rekwest
namens Antoon Reijnen van der Straaten (zie V lll) en consorten in hoedanigheid van mede-eigenaren met
gemelde minderjarigen van 16 percelen ongerede goederen te Mill, Wanroij en Linden, tenderende om te hebben
autorisatie tot verkoop van die goederen. Zij geven hiertoe toestemming.
Notaris A. Verstraaten 14.2.1820: Verkoop/Inzet. Op verzoek van Antoon Reijnen van der Straaten ( V lll),
landbouwer te Mill; Matijs Jordens Selten (IV y), Reijn Jordens Selten (IV z) en Johannes Jordens Selten (IV
aa), alle drie landbouwers te St. Hubert; Aart Jans Vloet namens zijn vrouw Helena Selten (IV x), Gerrit Jans
Vloet, weduwnaar van Johanna Jordens Selten als vader en voogd van de hierboven genoemde kinderen, in
bijzijn van de daar ook genoemde voogden; Johannes Tijssen Verbroekken (IV h) te Wanroij; Hendrik Peters
Klomp, rentenier teWanroij; familieleden Swarts; familieleden Hammen; Rut Hulsmans (V w), landbouwer te
Mill, gehuwd met Willemijn Tijssen Verbroekken; Gerrit Tijssen Verbroekken (V x), landbouwer te St. Hubert;
Lambert Peters Vorle (V y en ww), landbouwer te Mill en gehuwd met Mechel Tijssen Verbroekken (V y) en
Deriske Peters, weduwe van Matijs Jans Verbroekken (IV h) en moeder en voogd van de hierboven genoemde
kinderen; zij allen verkopen openbaar onroerende goederen, te weten: huis, bakhuis, turfschop, moeshof, bouwen weiland op de Hoef te St. Hubert, weiland in de Hoeven, hooiland te Linden in het Bogelaar; een huis met
bakhuis, moeshof, bouw- en weiland te St. Hubert in den Boer; bouw- en weiland te Wanroij; een huis met
schuur, moeshof, bouw- en weiland in den Boer te St. Hubert; bouwland in de Liespassen te Wanroij en weiland
in Hollanderbroek te Mill. Bijgesloten is volmacht en acte van de rechtbank van eerste Aanleg te Nijmegen.
Notaris A. Verstraaten 11.3.1820: openbare Verkoop. Finale verkoop van bovengemelde onroerende goederen.
Het eerste en tweede huis worden verkocht aan Gerardus Abels, landbouwer te Wanroij; het derde huis gaat
naar Martinus Swarts, landbouwer te St. Hubert.
Vredesgerecht Grave 13.4.1831: be-eediging; Martinus Vloet, overleden 10.9.1830. Erfgenamen zijn: Michael
Jans Vloet, daghuurder te Mill, Gerrit Jans Vloet, landbouwer te Rijkevoort, Jacobus Martens, man van
Petronella Jans Vloet te St. Anthonis; Antoon Vloet, Eerke Vloet en Johanna Vloet, landslieden te Mill, Egbert
Vloet te Beers, Jan Vloedt en Helena Selten te St. Hubert, Catharina Pouwels en Hendrikus Jans Vloedt te Mill,
Cornelis Jans Vloed te St. Hubert.
Op dezelfde datum: beediging; Egbert Jans Vloedt, overleden 16.9.1830. Erfgenamen zijn: Catharina Pouwels,
landbouwster te Mill, Hendrikus Jans Vloed te Mill, Cornelis Jans Vloet te St. Hubert, Gerrit Jans Vloedt te
Rijkevoort, Michael Jans Vloet te Mill, Jacobus Martens, gehuwd met Petronella Jans Vloedt te St. Anthonis;
Antoon Jans Vloedt, Eerke Jans Vloedt, Johanna Vloedt, allen te Mill; Egbert Vloedt te Beers; Jan Vloedt te St.
Hubert; Helena Selten te Mill.
Zijn kwartierstaat:
2.Joannes Peters van de Vloet, geb. St. Hubert/ged. Mill 10.3.1738, overl. Mill 25.8.1807; hij hertr. Mill
29.5.1782 Johanna Maria Hendriks van der Burght (ged. Zeeland 25.9.1755, overl. Zeeland 19.12.1819); hij kan
schrijven. ORA Mill 626 dd. 30.1.1809 Erfmagescheid. Hij huwt Mill 14.1.1762
3.Eerke Peters, ged. Mill 10.6.1738, overl. Mill 15.5.1781, lid Catharinagilde.
4.Peter Gerrits van de Vloet, ged. 10.11.1709 Mill, overl. Mill 18.5.1786, huwt Mill 12.5.1737
5.Maria Jans, geb. Mill, overl. Mill 2.10.1783, lid Catharinagilde. Zie ORA Mill 550 dd. 20.10.1787.
6.Peter Aerts, ged. Mill 2.2.1693, overl. Mill 4.12.1759, lid Catharinagilde, huwt Mill 6.5.1722
7.Gertrudis Willems, ged. Mill 1.3.1696, overl. Mill 19.5.1781.
8.Gerardus Jans van de Vloet, ged. Mill 15.12.1680, overl. Mill 27.10.1749. Lid Catharinagilde. ORA Mill 567
dd. 18.12.1749. Huwt Mill 5.2.1708
9.Isabella Peters Raijmakers, ged. Mill 22.1.1685, overl. Mill 18.5.1761. Lid Catharinagilde.
126
12.Aert Kersten, huwt vóór 1686
13.Aelke Reijnen.
14.Willem Jacobs, overl. vóór 11.3.1735, huwt 27.4.1692 Mill
15.Jacoba Rommen, ged. Mill 4.4.1665, overl. na 11.3.1735 (Mill 20-26.11.1741 overl. Jacomijn Jacobs, lid
Catharinagilde). De Ambtman van Land van Cuijk keurt dd. 26.3.1735 een accoord, gesloten te Mill dd.
11.3.1735, goed tussen Jeuxken Willems, wed. van Willem Jacobs en haar kinderen, o.a. Jan Jans Smits x
Grietje Willems en Peter Aerts x Geertruijd Willems.
16.Joannes van de Vloet, ged. 19.1.1659 Mill (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 6 en 7). Hij huwt
17.Maria Geurts van Dijck, zie nr. 16.
18.Peter Dirckx Raijmakers, ged. Mill 1.3.1661, overl. ca. 1708, lid Catharinagilde, huwt vóór 1685
19.Metje. Zie kw.st. Van den Broek sub V a, nr. 24 en 25.
24.Kersten Driessen (zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 54 en 55 en Swarts sub V www, nr. 86
en 87). Hij huwt
25.Grietje Peters. Zie nr. 24.
30.Rom Jans, overl. Mill 16.12.1695.
In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 woont hij op het goed van de Prins van Oranje, op “hoogheitshoff
Aen Kerck”, met een bouwerij, 2 paarden, een huis vol kinderen en grote schulden. (Zie kw.st. Hulsmans sub V
w, nr. 18-19). Hij huwt vóór 1660
31.Geertje Hendriks.
36.Dirck Theunissen Raijmakers (zie kw.st. Reijnen sub III g, nr.24 en 25), huwt
37.Beel Gielens.
48.Dries Aerts, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 22 en 23), huwt
49.Lijske Reijnen van den Heuvel, zie nr. 48.
60.Jan Rommen, overl. Mill-Tongelaer 10.4.1664.
IV x. HELENA JORDENS SELTEN x ARNOLDUS/AART JANS VLOE(D)T
(dochter van III g).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 6.8.1770, get. Arnold Peters en Neeske Rijnen. Zij overlijdt te Mill op
30.7.1860. Zij is landbouwster te St. Hubert en lid van het St. Catharinagilde. Kan niet schrijven.
Zij huwt te Mill op (schepenen) 1/(kerk) 16.5.1802 met ARNOLDUS/AART JANS VLOE(D)T.
Kinderen uit het huwelijk geboren, allen gedoopt te St. Hubert:
1.EGBERTUS VLOET, ged. 14.2.1803. Overleden te St. Hubert vóór 22.4.1806.
2.JOANNA VLOET, ged. 15.11.1804, get. Gerardus Jans Vloet.
3.EGBERTUS VLOET, ged. 22.4.1806. Zie V ffff.
4.JOHANNES VLOET, ged. 24.5.1808. Ongehuwd. Hij overlijdt te Mill op 24.10.1877.
5.ANNA MARIA VLOET, ged. 23.8.1810, get. Cornelis Jans Vloet en Joanna Reijnen. Zij sterft te St. Hubert
op 8.10.1812.
6.ARNOLDUS VLOET, ged. 15.2.1812. Zie V gggg.
ARNOLDUS/AART JANS VLOE(D)T is gedoopt te Mill op 6.1.1769 en overlijdt te St. Hubert op
22.7.1830. Landbouwer. Hij kan niet schrijven.
Zijn kwartierstaat is identiek met die van zijn broer Gerardus Jans Vloet, zie onder IV w.
Notaris P. Reijnen te Wanroij 3.8.1814 te St. Hubert: Ruil. Antoon Reijnen en Aart Jans Vloet, bouwlieden te
Mill, ruilen hun perceel bouwland in het Ven te St. Hubert tegen een bouwland, genaamd het Hofke, gelegen aan
de Voordijk te St. Hubert en eigendom van Cornelis Jans Hubers en Cornelis Arts, bouwlieden te St. Hubert en
Aart Jans Hubers, schoenmaker te Wanroij.
Vredesgerecht Grave 1.9.1830: benoeming toeziend voogd. Aard Vloet, overleden te St. Hubert op 15.7.1830;
zijn vrouw Helena Selten, landbouwster te St. Hubert, nalatende een kind, nl. Arnoldus, 18 jaar. Getuigen:
Johannes Vloet, volle broeder en toeziend voogd, Cornelis Vloet, landbouwers te St. Hubert, Michiel Vloet,
arbeider te Mill, Mathijs Selten (IV y), Johannes Selten (IV aa), Reinier Selten (IV z), alle 3 landbouwers te St.
Hubert en ooms. Zie aldaar ook notariele acte uit 1820.
IV y. MATTHIAS/MATTHI(J)S JORDENS/JAERDENS SELTEN x MARIA JANS
GIELENS (zoon van III g).
Geb. te St. Hubert en ged. te Mill op 12.9.1772, get. Reijn Jordens en Joanna Maria Godefridussen Kempen. Hij
overlijdt te St. Hubert op 7.5.1839. Hij huwt in 3e en 4e graad verwantschap te St. Hubert op (schepenen Mill)
16.4/(kerk) 1.5.1803 met MARIA JANS GIELENS. Hij kan schrijven.
Hij is landbouwer te St. Hubert aan de Voordijk (zie kaart op pag. 140) en lid van het St. Barbaragilde.
127
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen geboren en gedoopt te St. Hubert:
1.JOANNA SELTEN, ged.26.4.1804. Zie V hhhh.
2.MARTINUS HUBERTUS SELTEN, ged. 7.11.1806, get. Reijn Jordens en Dorothea Jans. Hij overlijdt te St.
Hubert op 14.8.1836 “Martinus Hubertus Zelten, liber/kind-vrijgezel, olim/weleer Jordens”. Ongehuwd.
Landbouwer.
3.JOHANNES SELTEN, ged. 28.12.1808. Hij overlijdt te St. Hubert op 27.4.1812.
4.PETRONELLA SELTEN, ged. 30.1.1812. Zie V iiii.
5.REINIER SELTEN, ged. 8.3.1813. Hij overlijdt te St. Hubert op 25.6.1814.
6.JOANNA MARIA/JENNEMIE SELTEN, geb. 3.7/ged. 4.7.1815. Zie V jjjj.
7.REGINA SELTEN, ged. 14.12.1818. Zie V kkkk.
8.THEODORA SELTEN, ged. 16.11.1820. Zie V llll.
9.CATHARINA SELTEN, ged. 2.11.1822. Ongehuwd. Landbouweres. Zij overlijdt te Mill op 4.9.1859.
10.GERTRUDIS SELTEN, ged. 28.3.1825. Zie V mmmm.
MARIA JANS GIELENS is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 29.12.1781 en overlijdt te St.
Hubert op 31.1.1859. Zij kan niet schrijven.
Vredesgerecht Grave 29.8.1818: procesverbaal van nonconciliatie; Adolf Ikman van Burck, advocaat te
Nijmegen dagvaardt op 25.8.1818 de volgende personen: Martinus Gielens, bouwman te St. Hubert, Gradus
Gielens, bouwman te Gassel; Hendrikus van den Broek, bouwman te St. Hubert, gehuwd met Johanna Gielens,
Mathijs Jordens, bouwman te St. Hubert, gehuwd met Maria Gielens; gedaagden zijn bereid de eis te betalen,
als deze door de rechter is getaxeerd en tot liquidatie gebracht.
Zie ook notariele acte sub IV w uit 1820.
Notaris A. Verstraaten 25.10.1815: Scheiding en deling. Maria Gielens x Matijs Jordens Selten, Johanna
Gielens x Hendricus van den Broek, allen landbouwers te St. Hubert, Gerardus Gielens, landbouwer te Gassel
en Martinus Gielen, landbouwer te St. Hubert, allen kinderen van wijlen Jan Gielens en Maria Kempen en van
Theodora Jans. Onder verwijzing van huwelijkscontract voor schout en schepenen Mill dd. 7.1.1786 gaan ze
over tot scheiding en deling; het betreft huis, gequoteerd nr. 66 met schuur, moeshof en aangelegen bouw- en
weiland in Hollanderbroek onder St. Hubert, weiland genaamd Hoppenkamp en hooiland te Linden.
Notaris A. Verstraaten 31.12.1818: Transport. Martinus Gielens, Hendricus van den Broek en Matijs Jordens
Selten, allen landbouwers te St. Hubert, verkopen voor 825 gld. aan Matijs Jans Broeren, landbouwer te Linden
en zijn vrouw Catharina Roelofs, een weiland, genaamd de Langel te Linden.
Notaris A. Verstraaten 14.2.1820: Volmacht. Samen met Antonet Kempen, gehuwd met Peter Peters Vorle (IV n),
met Johannes Piek (IV cc), gehuwd met Johanna Kempen doen Matijs Jordens Selten, gehuwd met Maria
Gielens, samen met vele andere familieleden Kempen, aangifte van het recht van successie inzake de erfenis van
wijlen Johanna Kempen, gehuwd met Peter Hermens.
Haar kwartierstaat:
2.Jan Gerits Gielens, geb. St. Hubert/ged. Mill 22.12.1747, overl. St. Hubert 19.5.1813, hertr. Mill 9.1.1786
Theodora Jans Theunissen (geb. St. Hubert/ged. Mill 12.2.1756 als d.v. Joannes Theunissen uit St. Hubert en
Maria Pauwelsen uit Beers, overl. St. Hubert, 55 jaar oud 13.10.1812; landbouwster). Hij huwt Mill 3/28.4.1776
3.Maria Adriaans Jans Kempen, ged. Mill 28.7.1744, overl. Mill 20.11.1783 (dysenteria). (Zie V wwww nr. 2-3)
4.Gerit Jans Gielens, geb. St. Hubert/ged. Mill 23.3.1711, overl. St. Hubert 24.7.1784, hertr. Sambeek 28.5.1747
Petronella Geurts Minten (overl. 13.11.1794 St. Hubert) Zie ORA Mill 234; boedel t.w.v. fl. 1977.12.10); ORA
Mill 568 dd. 25.7.1753, waar zij huis en grond te St. Hubert kopen. Idem 123 dd. 7.11.1794. Huwt Mill 9.5.1745
5.Petronella Aerts, geb. St. Hubert en ged. Mill 28.3.1716.
6.Adrianus Kempen, ged. Mill 8.4.1709 (zie kw.st. Kempen sub IV n, nr. 4 en 5), huwt
7.Antonia Aerts, zie nr. 6.
8.Jan Gielens/Michiels, ged. Mill 20.6.1660, overl. vóór 31.1.1744, gegoed St. Hubert. Huwt Mill 15.2.1696
9.Pe(t)erke Peters, overl. na 31.1.1744 en vóór 1755. Erfmaegescheid ORA Mill 561 dd. 7.3.1755.
10.Aert Aerts, huwt Mill 21.5.1694 Wilbertje Jans, hertr.
11.Ercke.
16.Gielen Dircks, overl. Mill 12.4.1695. Gegoed aan Rooijendijk/Vaardijk. In Inventarisatie van de Ambtman in
1665 is hij wonend op het goed van Peter Jans, zich generende met een bouwerij, 1 paard, 5-6 kinderen en grote
schulden. Op 29.1.1677 verkoopt Thonis Gielens x Merike c.s. aan Giel Dirks, zijn broer (?!), een huis, bakhuis,
varkenskooi, hof en anderhalve morgen bouwland. ORA Mill 555 dd. 11.4.1693/542 dd. 20.2.1664.
Hij huwt (1) Grietje Peters (Jans ?). Hij huwt (2) vóór 1660
17.Lenartke Alaers. ORA Mill 542 dd. 7.1.1676 erfdeling van haar ouders, waarin o.m. nr. 8 genoemd wordt..
34.Alaert Lenaers/Leenders, (z.v. ? nr. 218-219 kw.st. Goossens sub IV aa). Huwt vóór 17.2.1643
35.Catharina/Trijn. Beiden overl. vóór 1676.
128
IV z. REIJNERUS/REIJN JORDENS SELTEN x JOANNA PETERS JANSEN
(zoon van III g).
Geb. te St. Hubert en ged. te Mill op 14.1.1777, get. Jan Reijnen en Mechel Raijmakers. Hij overlijdt te Mill op
7.7.1858. Landbouwer te St. Hubert. Hij huwt burgerlijk te Mill/kerkelijk te St. Hubert op 9.5.1813 met
JOANNA PETERS JANSEN.
Notaris Verstraaten dd. 29.9.1830: Reinier Selten, landbouwer te St. Hubert verkoopt aan Jan van den Eijnde,
landbouwer/klompenmaker te Mill een huis met land aan de Achterdijk en bouwland De Vilder genaamd.
Kinderen uit hun huwelijk, te St. Hubert geboren en gedoopt:
1.ANNA SELTEN, ged. 2.3.1816. Zie V nnnn.
2.JOHANNES SELTEN, ged. 20.10.1822. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te St. Hubert op 12.3.1856.
JOANNA PETERS JANSEN is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 16.5.1785. Zij overlijdt te St.
Hubert op 20.12.1851. Boerin.
Haar kwartierstaat:
2.Petrus Jans, geb. St. Hubert/ged. Mill 22.10.1756, overl. St. Hubert 28.1.1821, landbouwer, huwt
3.Anna Willems, ged. Mill 29.12.1755, overl. voor 1821.
4.Jan Peters Voordijk, geb. St. Hubert, overl. Mill 17.5.1767, lid St. Barbaragilde, huwt Mill 19.4.1739
5.Mechtildis Gerits (van de) Vloet, ged. Mill 31.1.1718, overl. Mill 20.9.1794.
Zij hertr. Mill 24.1.1768 Jan Adriaens Kempen (overl. Mill 11.1.1779).
6.Willem Jans, geb. Mill, overl. na 1755, huwt Mill 9.2.1749
7.Anna Willems, geb. Mill, overl. Mill 29.12.1755.
8.Peter Jans op de Veurdick, mede-oprichter en eerste deken van het op 12.6.1715 opgerichte St. Barbaragilde te
St. Hubert.
10.Gerardus Jans van de Vloet, ged. Mill 15.12.1680 (zie kw.st. Vloet sub IV w, nr. 8 en 9), huwt
11.Isabella Peters Raijmakers, zie nr. 10.
IV aa. JOANNES/JAN JORDENS SELTEN x ANTONIA/ANTONETTA FRANSSEN
SMITS xx JOANNA GOOSSENS (zoon van III g).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 30.5.1780, get. Thijs Jans en Catharina Reijnen. Landbouwer te St. Hubert en
lid van het St. Barbaragilde. Hij overlijdt te Haps op 25.6.1850.
Zie ook notariele acte sub IV w uit 1820.
Vredesgerecht Grave 15.3.1816: bij het familieberaad inzake benoeming toeziend voogd en schatter na het
overlijden van Gerardus Kroef, bouwman, overleden te St. Hubert 6.2.1816, gehuwd met Maria Arts Ermers,
wordt Johannes Zelten, particulier te Mill, oudoom en Johannes Jordens Zelte, bouwman, neef te St. Hubert
genoemd, evenals Peter Zelte, arbeider, neef te St. Hubert.
Vredesgerecht Grave 9.7.1824: Erfgen. van Jacobus Tuenissen van Raaij/Rooij, overl. Mill 7.8.1814, zijn Willem
Fransen Smits, Antonet Fransen Smits en Johannes Jordens Selten, allen landbouw(st)er te Mill als voogd over
de minderj. kinderen van Hendrik (Arts) van de Hulsbeek en wijlen Antonetta (d.v. Frans Jans Ermers x Agnes
Teunissen v. Rooij; zie sub III a), m.n. Anna Maria, Anneke, Francis en Janneke, allen erfgen. van hun (oud)oom
Jacobus van Raaij/Rooij. Zie schepenbank Mill huwelijken dd. 27.9.1795.
Notaris Verstraaten dd. 1.12.1824: Erfgenamen van wijlen Jacob van Rooij x Maria Martens (o.m. landbouwer
Johannes Jordens Selten x Antonetta Fransen Smits te St. Hubert en arbeider Wilbert Jans Kempen xx Hendrica
Arts van der Zande te Mill ; zie sub IV c) verkopen huis, schuur en land in den Krommendijk, bouwland
genaamd de Schrubber, hooiland in Hollanderbroek, genaamd Kullekamp aan Gerardus van Hout, koopman te
Mill voor 1075 gld.
Notaris van Crimpen te Cuijk 28.12.1826: Peter, Hendricus, Johannes en Petronella de Bruijn, allen
meerderjarige bouwlieden te Wanroij, verklaren 300 gld. schuldig te zijn aan de minderjarige kinderen van
Hendricus Arts van de Hulsbeek en Antonetta Fransen Ermers (zij overlijden resp. te Rijkevoort op 26.8.1826 en
op 5.8.1820), waarvoor optreden Willem Martens, rentenier te Wanroij als voogd (zie IV bb) en Johannes Selten,
bouwman te St. Hubert als toeziende voogd. Als borg stellen zij een perceel land “de Kamp” en nog 3 percelen
land onder Wanroij.
Vredesgerecht Grave 6.3.1829: benoeming toeziend voogd; Johannes Selten, landbouwer te St. Hubert en
weduwnaar van Antonetta Smits, overl. te St. Hubert 27.1.1829 voor zijn 3 kinderen, nl. Francina 11 jr., Renier
7 jr. en Hendrikus 5 jr.; het familieberaad bestaat uit: Matthijs Selten (IV y), Renier Selten (IV z) en Aart Jans
Vloet (IV x), landbouwers en ooms; Willem Smits, landbouwer, oom en toeziend voogd; Jan Verbruggen, smid,
neef en Leendert Selten, landbouwer, neef, allen te St. Hubert.
Notaris Verstraaten dd. 5.8.1831: Johannes Selten, wednr. van Antonetta Smits, landbouwer te St. Hubert als
vader/voogd over de kinderen Francina, Reinier en Henricus Selten, met Willem Smits als toeziende voogd
129
maakt inventaris op.
Vredesgerecht Grave 1.7.1831: beediging taxateur; Leenderd Selten, landbouwer te St. Hubert, gaat de boedel
van Johannes Selten, landbouwer te St. Hubert en wijlen zijn vrouw Antonia Smits schatten.
Vredesgerecht Boxmeer 13.1.1834: Jan Jordens Selten is landbouwer te Haps en de toeziend voogd Willem
Smits over de 3 hierboven dd. 5.8.1831 genoemde kinderen is overleden te St. Hubert op 16.5.1833. Er is
familieberaad: Johannes Verbrugge, neef, smid te St. Hubert, Martinus Derks, aangetrouwde neef, Wanroij,
toeziend voogd; Matthijs en Renier Selten, ooms (resp. IV y en z), alle 3 landbouwers te St. Hubert, Martinus
Cruijsen, brouwer en Willem Hendrik de Wijze, deurwaarder, vrienden te Boxmeer.
Vredesgerecht Boxmeer 2.10.1837: Benoeming van Jan Verbruggen, grofsmid te St. Hubert als toeziend voogd
over de kinderen van wijlen Hermanus Verbruggen en wijlen Johanna Goossens, overleden te Haps 11.8.1837,
m.n. Elisabeth 19 jr., Wilhelmina 18 jr., Hendrina 15 jr., Maria 13 jr., Huberdina 10 jr. en Wilhelmus 7 jr.;
Familieberaad: Martinus Derks, aangehuwd oom te Wanroij, Willem Arts, aangehuwd oom te Haps, Jacobus
van Daal, neef te Haps, Matthijs en Renier Selten, vrienden te St. Hubert; Reijnier Reijnen, aangehuwd oom
Wanroij, toeziend voogd, allen bouwlieden.
Op dezelfde datum benoeming toeziend voogd over de driejarige Hermanus, zoon van Johannes Selten,
bouwman Haps en van wijlen Johanna Goossens, overleden te Haps 11.8.1837; er is familieraad: Reijnier
Reijnen, Jacobus van Daal en Willem Arts (als boven, laatste is toeziend voogd), Matthijs en Renier Selten, ooms
en Egbert Vloet, neef, alle drie te St. Hubert en allen bouwlieden.
Hij huwt eerstens te St. Hubert (kerk) op 5.5.1811 in 4 e graad verwantschap met ANTONIA FRANSSEN
SMITS.
Kinderen uit dit eerste huwelijk geboren, allen gedoopt te St. Hubert:
1.LEVENLOOS, geb. en overleden op 2.4.1813.
2.JOHANNES SELTEN, ged. 23.2.1814, get. Mattheus Jordens Selten en Catharina Theunissen van Roij. Hij
overlijdt te St. Hubert op 25.4.1825.
3.FRANCIEN SELTEN, geb. 22.3.1817. Zie V oooo.
4.REIJNERUS SELTEN, ged. 15.2.1820, get. Willem Franssen Smits en Helena Jordens Selten.
Hij overlijdt te St. Hubert op 6.3.1820.
5.HENDRICA/HENDRIEN SELTEN, ged. 15.12.1820, get. Rijn Jordens Selten en Maria Aerts Sluijs. Zij
overlijdt te St. Hubert op 16.12.1820.
6.REIJNERUS SELTEN, geb. 20.3.1822. Zie V pppp.
7.HENRICUS SELTEN, geb. 24.3.1823/ ged. 25.3.1823, get. Willem Franssen Smits en Helena Jordens Selten.
Ongehuwd. Hij overlijdt te Haps op 1.2.1848.
8.JOHANNA SELTEN, geb. 5.5.1825. Zij overlijdt te St. Hubert op 16.5.1825.
9.LEVENLOZE ZOON, geb. en overl. te St. Hubert op 27.1.1829.
Hij huwt tweedens met JOANNA GOOSSENS te Mill op 10.11.1831.
Kind uit dit tweede huwelijk, geboren te Haps:
1.HERMANUS SELTEN, geb. 30.3.1834. Ongehuwd. Hij overlijdt te Haps op 2.7.1853.
ANTONIA FRANSSEN SMITS is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 24.3.1784. Zij overlijdt te
St. Hubert op 27.1.1829 in het kraambed van haar jongste kind.
Notaris A. Verstraaten 3.2.1817: Verklaring. Catharina Teunissen van Rooij, weduwe Frans Jans (Smits),
rentenierster te St. Hubert en haar zoon Willem Franssen, landbouwer aldaar, verklaren 315 gulden ontvangen
te hebben wegens geleende gelden van Catharina Arnoldussen Klomp, weduwe Jan Ebben te St. Hubert en voor
haar overgeteld door Henricus Wolters, smid te St. Hubert.
Idem dd. 21.1.1818: Verklaring. Naast de hierboven genoemde comparanten verklaren ook Johannes Jordens
Selten, gehuwd met Antonet Franssen, landbouwer te St. Hubert en Jan Arts, gehuwd met Barbara Gerrits van
Dijk, welke laatste eerst gehuwd was met Henricus Franssen, landbouwer te Haps (allen tesamen erfgenaam van
de op 27.1.1812 te St. Hubert overleden Frans Jans) genoegen te nemen met de kwitantie van 300 gld. en van 15
gld, interest, die ze van Catharina Arnoldussen Klomp, weduwe van Jan Ebben hebben ontvangen.
Notaris van Crimpen te Cuijk 30.10.1823: Barbara Gerrits van Dijk, weduwe van Hendrikus Frans Smits en nu
gehuwd met Jan Arts, bouwman te Haps, verkoopt voor 100 gld. haar eentwaalfde deel in de nalatenschap van
Frans Jans Smits, overl. te St. Hubert, aan Catharina Teunissen van Rooij, boerin, aan Willem Smits,
landbouwer en aan Johannes Selten, landbouwer, alle drie te St. Hubert, welke tesamen reeds elf-twaalfde deel
bezitten.
Notaris Verstraaten dd. 4.7.1831: Catharina van Rooij, wed. Frans Jans Smits te St. Hubert legateert aan
schoonzoon Johannes Selten het vruchtgebruik van eenderde van de nalatenschap, welke bij zijn overlijden
130
overgaat op de kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Antonetta Smits. Zie hieronder bij nr. 3 datum erfdeling.
Haar kwartierstaat:
2.Frans Jans Smits, geb. St. Hubert/ged. Mill 21.3.1751, lid Barbaragilde St. Hubert, landbouwer,
overl. St. Hubert 27.1.1812, (zie kaart op pag. 88), huwt Mill in 4e gr. verwantschap 20.4.1777
3.Catharina Theunissen van Ro(o)ij, ged. Mill 9.1.1752, overl. St. Hubert 17.8.1831. Erfdeling dd. 18.1.1834.
4.Joannes Fransen Smits, geb. St. Hubert/ged. Mill 3.3.1718, huwt Mill 19.4.1750
5.Hendrika Hermens van der Light/Loght, ged. Haps 4.1.1718.
6.Theunis Theunissen van Roij, ged. Mill 26.2.1718, overl. Mill 21.4.1799, lid Catharinagilde,
huwt Mill 17.2.1743
7.Willemijn Jacobs, ged. Mill 10.4.1718, overl. Mill na sept. 1788, lid Catharinagilde.
8.Frans Jans de Smit, ged. Mill 21.6.1679, overl. Mill 1719, lid Catharinagilde, oprichter en eerste deken van het
op 12.6.1715 opgerichte Barbaragilde te St. Hubert.
Notaris de Haen dd. 16.6.1710 te St. Hubert: Frans Jans assisteert zijn vrouw Beelke Aerts, die met Rein Reijnen
Clomp ter eenre en Jorden Reijnen en Aert Hendriks als mombers van Maria Reijnen, Thomas Peters, gehuwd
met Jenneke Reijnen, Thijs Hendriks, gehuwd met Reijntje Aerts, en Aert Aerts (en dan wordt Beelke genoemd)
ter andere allen erfgenamen zijn van Peter Reijnen Clomp. Zie nr. 9.
Notaris de Haen dd. 23.1.1712 te St. Hubert: bij het huwelijkscontract van Thomas Peters, oud-schepen te Mill
en weduwnaar van Jenneke Reijnen, met Jeuckxke Jans, bejaarde jongedochter, assisteert Frans Jans als haar
broer (zie kw.st. Van der Kolk sub Vzzz, nr. 42).
Notaris de Haen dd. 11.11.1717 te Mill: bij het huwelijkscontract van Hendricus Jans te Mill en Jenneke Jans,
weduwe van Andries Theunissen wordt Jenneke geassisteerd met Frans Jans en Frans Theunissen als mombers
en bloedomen van haar 3 onmondige kinderen. Hij huwt Mill 5.11.1702 met disp. in 4e gr. verwantschap
9.Isabella/Beelke Aerts, ged. Mill 16.3.1678, overl. Mill 5.3.1739 Beelke Aerts/12.2.1747 Beelke Fransen. Lid
Catharinagilde. Zij heeft een zus Reijntje en een broer Aert (zie nr. 8 en kw.st. Jordens Selten sub II d, nr. 2).
10.Hermen Thomassen van de Light/Loght, geb.Neerbosch/wonend Hatert, huwt Haps/Cuijk 5/27.1.1704
11.Maria Willems, ged. Haps 1.4.1679. (Hermen heeft zus Dirkske).
12.Theunis Theunissen van Roij, overl Mill 4.1.1737. Lid Catharinagilde.
Op 5.3.1743 stelt de Ambtman mombers aan over zijn onmondige kinderen. Notaris de Haen dd. 26.1.1715 te
Mill: Huwelijkscontract van Theunis Theunissen en Elisabeth Peters, weduwe van Jan Peters, geassisteerd met
Peter Hendriks haar vader en Willem Peters haar zwager als mombers over haar kind.
Hij huwt Mill 4.3.1715/notaris de Haen 26.1.1715
13.Elisabeth Peters, ged. Mill 13.1.1688, overl. Mill 26.11.1759; zij huwt (1) Mill 17.4.1712 Joannes Peters.
14.Jacob Alberts, overl. Mill 8.7.1727, huwt Mill 20.11.1701 Willemke Jans (weduwe Gerrit Gielens; Willemke
overl. Mill 15.1.1717). ORA Land v. Cuijk 606 Taxatie na overl. van Willemke. Zij maken voor notaris de Haen
dd. 5.6.1708 een testament, waarin zij Marij Jacobs en Derk Jans Vos begunstigen.
Willemke en Jacob zijn lid van het Catharinagilde.
Hij hertr. Mill 15.5.1717
15.Joanna Peters Cremers.
16.Jan Franssen Smits. Overl. na 5.1.1706 en vóór 30.11.1708.
In de Inventarisatie van de Ambtman in 1665 is sprake van een Jan Fransen, met een bouwerij, een paard, een
huis vol kinderen en met grote schulden (het kan hier ook gaan om een Jan Fransen, die voor 18.2.1645 gehuwd
is met Jenneke en een zoon is van Frans Thomassen/Thomissen x NN, die hertrouwd is met Hanriske).
Op 4.2.1669 verkopen Aert Jans x Jenneke aan Jan Fransen x Jaeckxke een huis, schuur met 1 morgen
bouwland, belendend o.m. “het hek, dat bij het huis van Jan Fransen hangt”, met nog 1 morgen bouw- en
weiland aan de Voordijk. ORA Mill 543/545 dd. 5.1.1706 verkopen zij een weikamp (fl. 206,-) aan Adriaen
Goduwaerts. ND 10093: Jan Fransen Smits neemt in 1670 de cijns over van Weijndel Jans en haar zoon Jan
Hermens, die hem weer hebben van Willem Lambers x Jenneke; het gaat om een hofstad aan Meulengat.
Hij huwt vóór 1662 Jacoba/Jaeckxke Jans, hertr. Mill 5./19.11.1673 3e gr. verwant
17.Maria Egberts, overl. na 1708 en vóór 1719. ORA Mill 543 dd. 30.11.1708/546 dd.13.12.1719.
18.Aart Aarts Verbeeten, huwt Mill 5.8.1675
19.Margarita Reijnen. Zij huwt Mill 23.4/4.5.1665 Reijn Jordens. Zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr. 5.
22.Willem Peters, huwt
23.Maria.
26.Peter Hendriks, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 4 en 5), huwt vóór 1685
27.Wendel Egberts, zus van nr. 17, zie nr. 26.
28. ? Albert Jacobs, ged. Mill 1.12.1657, overl. Mill 19.9.1721.
34.Egbert Lamers Peters, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 10 en 11), huwt
35.Peterke Driessen. Zie nr. 34. De vaders van nr. 34 en nr. 38 zijn broers.
36.Aert Verbeeten.
PM. Wat betreft zijn voorgeslacht: op 18.10.1609 is sprake van Jan Verbeten x Merij; de huisplaatsentelling uit
131
1613 meldt onder St. Hubert een Jan Verbeten; de Index Cuijkse Leenregisters meldt in de periode 1617-1681
(meerdere) Jan (Jans) Verbeten. In 1448 is een Deric van der Beten schatplichtig aan het St. Catharinagasthuis
te Grave. Hij huwt
37.Isabella, overl. Mill 22.5.1679.
38.Reijn Jans Peters Clomp (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr.10 en 11), huwt
39.Grietje Jans. Zie nr. 38. Zie ook nr. 35.
56. ?Jacob Theunissen, huwt
57. ? Anniken Jacobs.
JOANNA GOOSSENS is gedoopt te Haps op 8.7.1795 en overlijdt aldaar op 11.8.1837. Zij is op 1.6.1817
te Haps in eerste echt gehuwd met Hermanus Verbruggen (zie Vredesgerecht Boxmeer dd.2.10.1837). Hermanus
Verbruggen is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 27.4.1787. Hij overlijdt te Haps op 18.8.1830.
Hermanus is een zoon van Lambertus Verbruggen (ged. te Veghel op 6.3.1747 als z.v. Joannes Willems Jans
Verbruggen en Adriana Hendriks Hendriks van Asseldonk en overleden te St. Hubert op 7.7.1833) en de St.
Hubertse Maria Jans Smits (ged. te Mill op 9.1.1754 als d.v. Jan Fransen Jansen Smits en Hendrina Hermans
Thomassen van der Logt en overleden te St. Hubert op 4.2.1830), die te Mill huwen op 21.4.1782. Lambertus
Verbruggen is hoefsmid aan de Voordijk te St. Hubert (zie kaart op pag. 140), lid van het St. Barbaragilde en
koning in 1797; op 9.12.1822 is hij lid van het kerkbestuur van St. Hubert. Notaris Verstraaten dd. 4.7.1830:
legaat van Lambertus Verbruggen, rentenier te St. Hubert aan schoondochter Joanna Goossens.
Haar kwartierstaat: (met dank aan dhr. Theo Strik uit Den Bosch)
2.Hubertus Jacobs Goossens, ged. Haps, 3.11.1753, overl. Haps 16.12.1825, landbouwer, gemeenteraadslid.
Notaris van Crimpen te Cuijk: op 28.9.1821 stelt Hubertus Goossens, bouwman te Haps zich persoonlijk borg in
een schuldbekentenis van 425 gld., die Henricus Goossens, dagloner, Jacobus Goossens, bouwman beiden te
Haps, Johannes Goossens, bouwman te Cuijk en Arnoldus Goossens te Escharen schuldig zijn aan Matthijs
Kuppen, bouwman te Escharen.
Idem 3.7.1822: op verzoek van Hubert Goossens te Haps is er een openbare verkoop van koren te velde voor een
bedrag van 61,50 gld.
Idem 29.9.1827: Peter Goossens, Maria Goossens x Ebbert van Daal, Johanna Goossens x Hermanus
Verbruggen, Maria Goossens x Willem Arts, allen te Haps en Hendrina Goossens x Renier Reijnen te Wanroij,
allen landbouwers en erfgenamen van Hubert Goossens, overl. te Haps. Zij gaan over tot scheiding en deling
van de nalatenschap. Het gaat over een huis, schuur, schop, bakhuis, moeshof en aangelegen land en bos te
Haps, alsmede 2 bij elkaar gelegen huizen met schuur en moeshoven te Haps; een huisje met bakoven op het
Putsel aldaar en nog 5 percelen land, obligaties, inboedel, levende have en koren. Het totaal is getaxeerd op
2500 gld. en wordt verdeeld in 5 loten.
Hij huwt (1) Haps/ Cuijk (ned.dts.geref.) 11.5.1783 Maria Huberts (geb. Haps en aldaar overleden 1.10.1783);
huwt (3) Haps/ Cuijk (schepenen) Antonetta Sillekens uit Neer; huwt (2) Mill 27.7.1784 en Haps (r.k)./Cuijk
(ned.dts.geref.) 27.6.1784
3.Elisabeth Peters Croeff, ged. Mill 25.11.1761, overl. Haps 17.9.1803.
4.Jacobus Dercx Goossens, ged. Cuijk 16.1.1707, huwt Haps /Cuijk (ned.dts.geref.) 15.7.1736
5.Joanna Hendrickx Vermeer, ged. Haps 13.3.1716.
6.Peter Martens Croeff, geb. St. Hubert/ged. Mill 1.4.1727, vanaf ca. 1766 wonend Wanroij en overl. Wanroij
2.2.1781, huwt Mill 28.11.1751 Joanna Catharina Thoonen (ged. Escharen 19.12.1728 als d.v. Antonius (z.v.
Dominicus Dircx x Maria Theunissen) uit Mill x (ned.dts.geref. Beers 24.4/9.5.1723) Joanna Hermens Schamp
uit Gassel); Joanna Catharina overl. Mill 2.6.1755. Hij hertr. Mill 13.5.1759
7.Elisabeth Hendriks Selten, ged. Mill 16.10.1735, overl. Wanroij 6.11.1783.
8.Derck Goossens, geb. Groesbeek. Hoefsmid. In 1718 te Haps.
Ambtman Land van Cuijk Cuijk dd. 4.10.1736: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Derk Goossens,
weduwnaar Elisabeth Geurts, met zijn meerderjarige kinderen: Geurt Dercx x Johanna Hendriks, Jan Dercx x
Dersken Dercx, Jacobus Dercx x Johanna Hendrikx Vermeer, Peter Dercx x Toniske Peters en Johannes Dercx
(mombers zijn Peter Jans en Geurt Peters van der Logt) enerzijds en Gerritjen Ebben anderzijds.
Hij hertr. Haps 7.10.1736 Gerarda Ebben, huwt (ned.dts.geref.) Cuijk 25.9/10.10.1700
9.Elisabeth Geurts (ten Have), ged. Cuijk 1.11.1680. Overl. vóór 1.10.1736.
10.Hendricus Jacobs Vermeer/ de Meijer, ged. Erp 21.2.1689, overl. Haps 24.8.1727, hertr. Haps
28.10/12.11.1724 Joanna Nielen (deze hertr. (1) Haps 20.8/5.9.1728 Jan Jans Thomassen (zie hieronder) en (2)
Haps 10.5.1736 Peter Claessen de Bruijn, welke vóór 1740 overlijdt).
Ambtman Land van Cuijk dd. 23.4.1736: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Peter Claessen de Bruijn,
jongeman ter eenre en Jenneke Nielen, weduwe Jan Jans Thomassen, ter andere met als mombers Hendrik
Jacobs en Pauwel Jans over Johanna Vermeer, minderjarige d.v. haar eerste man Hendrik Vermeer in zijn
eerder huwelijk met Jannetje Driessen, mitsgaders als mombers voor haar zoon bij Hendrik Vermeer: Reijn
Jacobs en Jan Nelissen.
132
Idem Beugen dd. 19.5.1740: Jenneke Nielen, weduwe van Peter Claessen, is mede-erfgename van Willem van
Os; met andere erfgenamen wil zij goederen verkopen; ze heeft een minderjarig kind uit haar huwelijk met
Hendrik Vermeer. Hij huwt St. Anthonis 13.2.1710
11.Joanna Driessen, ged. St. Anthonis 30.1.1685.
12.Martinus Hendriks Croeff, ged. Mill 13.12.1700, overl. Mill 7.4.1784.
Een Marten Croef wordt op 29.10.1753 als schepen van Wanroij aangesteld (zie kw.st. Croef sub V i ,
nr. 8 en 9). Hij huwt Mill 25.11.1726
13.Catharina Reijnen, ged. Mill 23.1.1701, overl. Mill 27.5.1770.
14.Hendricus Lamers Selten, ged. Mill 6.10.1696, overl. Mill 29.10.1759, schepen, lid Barbaragilde St. Hubert ;
huwt Mill 13.6.1722/ huwt Sambeek 11.4.1722
15.Elisabeth Jacobs, ged. St. Anthonis 1.7.1696, overl Mill 5.11.1756.
16.Goossen Hendrikx (Jans), overl. Groesbeek 27.9.1716 of 1718, hertr. Cuijk (geref.) 5.5.1703 Anneke Geurts
Duijff (geb. Haps, weduwe van Godefridus/Geurt Dircx, die overl. Cuijk 25.11.1695, zie nr. 18); huwt
17.Trieneke Jans. Overl. vóór 5.5.1703.
18.Geurt Dircx, overl. Cuijk 25.11.1695 (aen het Hagelcruijs) (zie nr. 16). Hij huwt Cuijk 29.4.1653 Maria
Peters uit Cuijk; hertr. Haps 24.1.1669/ Cuijk (ned.dts.geref.) 6/20.1.1669
19.Anneke Geurts Dircx Duijff, geb. Haps (zie voor haar ouders kw.st. Kersten sub V rr, nr. 48-49), hertr. Cuijk
(ned.dts.geref.)/Groesbeek 5/23.5.1703 Goossen Hendricx (Jans) (zie nr. 16).
20.Jacob Hendricx Vermeer, overl. Erp 5.11.1690, huwt Veghel/Erp (geref.) 8.9.1673/Erp (r.k.) 7.12.1693
21.Jenneke Cornelissen Geraets Tilemans, overl. Erp 7.12.1693.
22.Andreas Thijssen, geb. St. Hubert, huwt St. Anthonis 18.5.1677
23.Willebrorda Hendriks Rutten, geb. St. Anthonis.
24.Hendricus Dercx Croeff, ged. Mill 24.1.1677, overl. Mill 8.8.1754.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 25.6.1729: Hendrik Croef heeft met kennis van de regenten, maar achteraf,
zonder dat hij het wist, ten onrechte een morgen, 5 hond en 85 roeden grond afgegraven en verzoekt alsnog om
goedkeuring.
Ambtman Land van Cuijk St. Hubert dd. 11.10.1747: Hendricus Dercx Croeff krijgt boete van 3 gld. en 3 st. voor
het weigeren van gemeentelijke dienst.
Hij hertr. in 3e gr. verwant Hendrina Derks (overl. Mill 6.1.1774), weduwe Hendrik Dercx Hammen,
(voor schepenen) Mill/Ambtman 17/18.11.1741; huwt Mill 17.10.1694
25.Joanna Martens, ged. Mill 10.5.1667.
26.Reijnerus Peters, ged. Mill 22.11.1666, huwt Mill 4.3.1696
27.Maria Jordens, ged. Mill 26.12.1671.
28.Lambertus Jans Selten, ged. Mill 20.1.1667, overl. Mill 6.3.1741; oprichter in 1715 en lid van het
Barbaragilde te St. Hubert, evenals zijn 4 zonen Hendrik (nr. 14), Thijs (koning in 1737), Jan (koning in 1723 en
1726) en Peter Lambers Selten.
Notaris de Haen dd. 25.1.1719 te Mill: Huwelijkscontract van Lamert Jans Selten, weduwnaar van Enneke
Hendriks, geassisteerd met Aert Hendriks en Hendrik Jans Selten als bloedmombers over zijn 5 kinderen, met
Gerritje Jans, weduwe van Nelis Wilbers, geassisteerd met haar vader Jan Jans.
Ambtman Land van Cuijk Sambeekschen Hoek dd. 21.5.1728: Lambert Zelten, aangetrouwde oom te St. Hubert
is momber voor Gerritje Aerts Immen uit Sambeekschenhoek, als deze met haar broer Peter Aerts Immen de
goederen van hun ouders willen delen.
Idem St. Hubert dd. 25.6.1728: Lambert Zelten, 61 jaar oud en wonend St. Hubert wenst van bovenstaand
momberschap ontslagen te worden wegens zijn hoge leeftijd, slechte gezondheid en memorie; afgelopen
Kerstmis heeft hij in de kerk een inwendig accident gekregen, waardoor hij ernstig verzwakt is en zelfs
nauwelijks meer ter kerke kan gaan. In zijn plaats wordt Gerrit Jacobs uit Oploo benoemd.
Hij hertr. Mill 29.1.1719/notaris de Haen 25.1.1719 Gertruda Nelissen/Jans (Gertruda is weduwe van Nelis
Wilbers en als dochter van Jan Jans Thonissen x (vóór 1656) Agnes Peters gedoopt te Mill op 6.3.1673 en overl.
Mill 10.12.1738; zie kw.st. Reijnen sub II b, nr. 4 en 5). Hij huwt Mill 27.6.1694
29.Anneke Hendriks Clomp, ged. Mill 6.3.1675, overl. Mill 17.8.1717.
30.Jacob Thonissen Poos, ged. St. Anthonis 12.8.1657, huwt St. Anthonis 19.7.1689
31.Helena Jans, zij hertr. vóór 4.9.1709 Adrianus Peters.
44.Thijs Driessen, overl. Mill 23.4.1691.
In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 heeft hij een bouwerij, 1 paard, 7-8 kinderen, grote schulden,
“zodanig dat hij meer schult dan goet heeft”. Op 24.2.1649 verkopen Pouwel Willems x Merrike aan Thijs
Driessen x Jenneke 1 morgen wei- en hooiland in Hollanderbroek aan de middelwetering. Op 1.3.1649 verkopen
Cornelis Jans x Jenneke aan Thijs en Jenneke huis, hof en 3 morgen bouwland aan de Achterdijk en de
middelwetering. Op 31.5.1650 verkopen Thijs en Jenneke aan Jorden Jans Muijen x Merrike Jans Jacobs een
halve morgen wei- en hooiland op de Parrick te Wanroij en een weikampke aan de rode beek. In 1660 dragen
Thijs Driessen x Jenneke op aan Jan Reijnen x Peterke een rente van 18 gld., gaande uit huis, schuur, hof en 3
133
en halve morgen bouw- en weiland over de wetering in Hollanderbroek en aan de Achterdijk en uit een huis, hof
en weiland, losbaar met 300 gld. Op 24.3.1667 dragen Thijs en Jenneke op aan de Armen van Mill een rente van
5 gld. uit huis, hof en 3 en halve morgen bouw- en weiland aan de Achterdijk en middelwetering, losbaar met
100 gld.; in ND 10151 pacht Thijs Driessen in 1660 (voor 9 malder rogge) de dominiale hoeve het Breeksel, in
1662 de Vierde Gerven (33 m.), en in 1670 weer het Bregsel (6 m.); hij biedt in 1652, 1654 en 1660 en is borg in
1671. Hij huwt vóór 1657
45.Jenneke Theunissen.
ND 10093 meldt Theunis Willems x Jenneke cijnsplichtig uit hofstad in Hollanderbroek met 3 morgen land; in
1657 nemen Thijs Driessen de cijns over.
48.Theodorus/Dirck Willems Croeff, schepen, lid Catharinagilde, overl. Mill 1.1.1708.
Op 13.12.1668 verkopen Dirck Willems Croeff x Peterke aan Gerrit Willems Croeff 2 morgen bouwland aan de
Voordijk en de Vengraeff. ORA Gassel 492 dd. 13.2.1675 verkopen zij aan richterbode Jan Nuijen x Maria
Janssen 2 huizen met brouwplaats/herberg op de Acker/Driehuis te Gassel (ORA Grave sch.prot. 5 dd.
30.10.1681; deze kopen zij o.m. van de erven Willem Gijben (ORA Gassel 491) dd. 19.5.1662/13.1.1665).
Op 5.4.1675 verkoopt Wilbert Jans c.s. aan Dirck Willems Croeff x Peterke een huis, hof en een en kwart
bouwland met nog een kampke van 5 hond. Op 28.5.1676 verkoopt Cornelis Aerts van Lunen x voor 1656
Marritje Hendriks aan Dirck Willems Croefs x Peterke een halve morgen land met 2 schuurplaatsen. In ND
10151 is Dirck bij verpachting van dominiale hoeven borg (soms voor zijn broer Gerrit Willems Croeff) in de
periode 1664-1670. Zie ORA Mill 542 dd. 2.2.1669. Hij huwt Mill 27.8.1659
49.Petronella Aerts de Vael, overl. Mill 1.6.1702, lid Catharinagilde “Peerke Dercx Croeff”.
50.Marten Nelissen, overl. eind 1686, lid Catharinagilde, (zie kw.st. Jans Gagel sub IV h, nr. 12 en 13), huwt
Mill 23.10.1666
51.Judith Aerts, zie nr. 50.
52.Petrus Driessen, (zie kw.st. Swarts sub V www nr. 90 en 91 en Van der Straaten sub V lll, nr. 58 en 59); huwt
vóór 23.2.1651 Dirkske, hertr. vóór 1657
53.Jaeckxke.
54.Jorden Thomassen. Overl. vóór 1714 (ORA Mill 546 dd. 15.1.1714).
Op 12.9.1678 verkopen Jorden Thomissen x Catharina aan heer Albert van der Voort, heer van Aldendriel, 200
roeden bouwland. Hij huwt Mill 11.1/24.1.1671
55.Catharina Hendriks. Overl. vóór 1714.
56.Joannes Selten, geb. Mill, overl.Mill 23.9.1710, schepen. Hij hertr. Maria Hendriks (overl. Mill 20.10.1713)
Reek 3.9.1682, huwt vóór 1667
57.Maria Dirckx Ermers, overl. vóór 1682.
58.Henricus Gielens Clomp, overl. St. Hubert 10.9.1676.
In de Inventaris van de Ambtman in 1665 heeft hij een bouwerij op het goed van Nelis Jans met 1 paard. (zie
kw.st. Klomp sub V vvv, nr. 64 en 65). Hij huwt Mill 14.1/28.1.1663
59.Peerken Jans.
60.Antonius Jacobs, huwt St. Anthonis 18.2.1654
61.Elisabeth Peters
90. ? Theunis Willems, huwt
91.Jenneke. Zie nr. 45.
96.Willem Gerrits Croeff, vanaf 1640 brouwer, overl. Mill 14.4.1670 “lethali vulnere/ten gevolge van een
dodelijke verwonding”, lid Catharinagilde.
Op 12.9.1640 kopen hij en Peterke Adriaans van Jan Jans Vlinck x Zuijlken een huis, brouwhuis, brouwgetouw,
gelegen aan de kerk aan de gemene straat en de gemene weg en 2 en halve morgen land aan gemene weg en
stenen pad. Op 17.2.1643 dragen Jan Gerits (Croeff) x Jenneke, Willem Gerrits (Croeff) x Peterke, Geerit Jans
Kempen x Jutke (Croeff), Peter Hermens x Pouwelke (Croeff) en Peter Thonissen x Merike( Croeff) op aan
Aellert Leenders x Catharina en Jan Aerts x Merij anderhalve morgen bouwland aan de steeg. (Idem ORA
L.v.Cuijk 252 dd. 7.3.1643 dezelfde comparanten). Op 1.5.1645 dragen dezelfden op aan Jan Thijssen x Merike
2 hooi/weikampkes van ca. 1 morgen op de Voorstendijk en middelwetering. In 1650 (ND 9952) betaalt Willem
Gerrits Croeff onder Mill jaarlijks 2 vat roggen als cijns aan de Millse pastorie.
PM: ORA Mill 543 dd. 6.5.1698/nov. 1700: Jan Jans de Vael, z.v. wijlen Jan Aerts de Vael (overl. Mill
8.3.1698) x Lijske Croeff (overl. Mill 24.4.1680).
Op 22.12.1653 dragen Willem en Peterke op aan Anthony Vincent (burger en koopman te Grave) x Cornelia
Adriaans een hont wei- en hooiland, genaamd het Hovelken, in Hollanderbroek. Op 21.8.1668 verkopen Geurt
Hendriks Ermers van den Hove x (voor 1655) Jenneke Nielen Kempen aan Gerrit Willems Croeff voor 1950,huis, schuur, varkenskooi met brouwhuis, hof en 2 morgen land, bel. de gemene weg en de Processieweg; dit
goed draagt Gerrit op 2.2.1669 weer aan Geurt op tegen een rente van 65 gld. jaarlijks, in zijn geheel aflosbaar
met 1450 gld. Misschien is hij dezelfde als de Willem Gerrits, die in 1631 te Mill als een van de oprichters van
het Catharinagilde genoemd wordt ? ORA Mill 550 dd. 18.2.1792 noemt stukje land “de Croef” geheten
134
(anderhalve holl. morgen groot) in Hollanderbroek. Zie ook ORA Mill 542 dd. 5.3.1668. Huwt ca. 1635
97.Peterke Adriaens, overl. Mill 20.5.1694. Testament Not. Protocol Grave 7128.6 dd. 10.12.1693. Lid
Catharinagilde; eerder gehuwd met Peter Jans, waaruit 3 kinderen (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 30-31).
ORA Mill dd. 12.2.1670 draagt Peterke Adriaens, weduwe van Willem Gerrits Croeff met haar kinderen Dirck,
Gerrit en Geurt op aan monsieur Reinier de Haen, schepen van de Cuijkse hoofdbank, x juffrouw Aleida van
Diependael een rente van 18 gld., gaande uit een huis, schuur, brouwhuis en 5 morgen land, genaamd Kauvelt
bij de meulen, losbaar voor 300 gld; dit is gelost op 2.5.1690. Op 16.1.1671 verkoopt Peterke Ariens, weduwe
van Willem Gerrits Croeff met Dirck Willems Croeff x Peterke en Gerrit Jans x Merrike aan Wilbert Jans x
Merrike 2 morgen bouwland aan de Voordijk. ND 10093 meldt Peter Jans uit zijn hofstad in Meulengat als
cijnsplichtig; later modo Peterke Ariaens en haar zoon Peter Peters. Idem voor de Haenscamp aan de Voordijk.
98. ? Aert Peters de Vael, (zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 32 en 33), huwt
99.Catharina (zie nr. 98).
104.Dries Aerts, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 22 en 23), huwt vóór 1608
105.Lijske Reijnen van den Heuvel, zie nr. 104.
108.Thomas Jordens, 1643-1655 heemraad Hollanderbroek; 1646-1651 schepen van Mill. Hij mede-ondertekent
in 1650 de Inventarisatie van cijnsplichtige goederen met een rechtopstaande 2-tandige vork. Hij woont te Mill
in Diependael en overl. vóór 17.3.1659.
In ND 10123 (vanaf 1631 van kapittel Elisabethkerk te Grave) treedt Thomas Jordens “modo” op voor Lenaert
Jacobs “van Aert Aerts (van Lunen) aan de molen uit erf en huis tot Mill in Diependael, toebehorend aan Jan
Peters, nu Ermboldt van Luijnen, nu Arnt Ermers (van Lunen ?) aan de Meulen. ND 10123 neemt Thomas de
cijns over van Ermert Hendrikx in ‟t Diependael, wat weer afkomstig is van Aert Hermens x Luijt, daarvoor van
Hendrik en Willem Aerts. Idem neemt hij cijns over van Dirck (Willems) Meulensteen x Merij Peters voor een
hofstad aan de Voordijk in St. Hubert. Idem van Peter Geurts van de Voordijk van een hofstad, herkomstig van
Peter van de Boers erve.
Op 8.2.1639 verkopen Hendrik Ermers x Heijltje aan Thomas Jordens x Hanriske 3 morgen land in de heide. Op
27.2.1646 treffen Gielen Leenders x Enneke en Thomas en Hanriske een regeling inzake een recht van overpad
met turf- en korenwagens over een erfweg over hun beider erven, hun tijdens het leven van hun (schoon)vader
Leendert Jacobs toegekomen.
In 1650 (ND 9952) betaalt Thomas Jordens onder Mill “vut zijn hofstad int diependael” jaarlijks een halve
malder rogge als cijns aan de Millse pastorie. In ND 10599 (schaduwarchief van de Prins van Oranje van het in
ND 9952 gestelde) komt Thomas Jordens helemaal niet voor; in plaats van Thomas Jordens met zijn hofstad in
Diependael met de cijns van een halve malder rogge komt een Aert Ermers van Leeuwen voor; benevens deze
Aert Ermers ligt Ermit Hendriks met zijn hofstad en land. In ND 9952 wordt Thomas ook aangeslagen onder St.
Hubert voor “3 spijnt rogge en een half vat raepsaet”; in ND 10599 wordt Thomas wederom niet genoemd en
wordt een Rover Jordens tot Leeuwen voor een half vat raepsaet aangeslagen uit een halve morgen land aan de
Voordijk.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Thomis Jordens aangeslagen voor huis, hof en 17 morgen en 3
hond land in 4 percelen: voor 6 morgen bouwland (15 gld.), voor 4 morgen bouwland, gelegen in Muelevelt (14
gld.), voor 3 hond bouwland in Mueleneind (1 gld. en 15 st.) en voor 1 morgen weiland in Hollanderbroek (7
gld.); verder is hij cijnsplichtig aan Gasthuis van Grave (halve malder rogge), aan St. Anthonis-altaar te
Zeeland (1 malder), aan St. Anthonis-altaar in Beers (3 malder), 3 spindt rogge aan kerk van Mill, half vat rogge
aan de kosterij van Mill, 5 stuivers aan de bagijnen te Grave en 10 stuivers aan Jan Coenen. Totaal betaalt hij
na aftrek 11 gld., 7 st. en 2 p.
In de Inventaris van de Ambtman uit 1665 woont Nelis Goossens op het goed van Thomas Jordens (zie kw.st.
Van de Kolk sub V zzz, nr. 170).
Hij huwt vóór 8.2.1639
109.Handriske Leenders, overl. vóór 1665.
112.Selt Lamers, (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr. 12 en 13), huwt
113.Heijltje Aerts, zie nr. 112.
192.Gerrit Jans Croeff, zo vermeld 1608/1613, (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 34-35), overl. na 1639, huwt
193 Merrike Pouwels Thijssen (zie nr. 192). ORA Mill 552 dd. 23.11.1603.
218.Lenaert Jacobs, schepen Mill 1594-1610. Zijn zus Jenneke is de eerste vrouw van Anthony Conserva. Overl.
na 21.9.1623 of na 18.3.1635. In de inventarisatie van de Ambtman in augustus 1613 onder auspicien van
richterbode Rom Aerts Rommen uitgevoerd, wordt hij met 2 huisplaatsen belast: het eerste is “Lenart Jacops
huijs daer Gobbel Artssen in verstorve is”, met als directe naburen Gornelis Goerts van den Berg (x Deriske
Roelofs) en Ermit Handrikx (x Merij); naast laatstgenoemde dan het huis, waar hij zelf woont, met als verdere
buren Derick Ariaens op Cauvelt (x Trijn), Aert Handrikx Jan Bosselen goed, Lambert Rutten (x Merij) en Peter
Artssen Vakengoet (x Jenneke), welke laatsten allen in het Meulengat wonen. Het is de omgeving van Cavelt,
Diependael, de (Meulen)heijde, overgaande in het Meulengat. (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 80 en mijn artikel
in GTOB 2007, nr. 2).
135
Op 20.2.1598 wordt Lenaert samen met Hanrick Ariens vermeld als momber van Margrietke Heijmericxdochter.
Lenaert en Heijmken zijn doopget. bij kleinkinderen van Heijmken‟s zus Ariken Hendricx te Beers/Gassel resp.
21.9.1623/18.3.1635 (?) en 15.1.1617.
Op 10.3.1610 verkopen Aart Aerts van Lunen xx Metke (x Jenneke) aan Lenaert Jacobs x Heijnke huis, hofstad
en 2 en halve morgen land in Diependael (belenders zijn Aert Hendriks, Ermert Hendrikx en Lenaert; zie kw.st.
Van de Water sub IV v, nr. 24). Op dezelfde dag verkopen Thijs Aerts x Aelke aan Arnt Arntsen van Luenen x
Metke huis en ca. 3 morgen land aan de Heide en bij de molen. Op 20.9.1610 verkopen Lenaert x Heijnke aan
Thijs Aerts x Aelke een huis en stukske land aan de Smitssteeg en een stuk land over de straat gelegen in het
Meulegat. Op 27.4.1627 verkopen de kinderen van Thijs Aerts (Peter, Jacob, Aert, Roelof, Jan, Gielen, Merrijke
en Sijke) dit weer aan Peter Aerts Verwer x Jenneke (Thijssen ?) (zie kw.st. Van de Water sub IV v, nr. 100).
ORA Mill 552 dd. 6.2.1607, waaruit blijkt een verwantschap met richterbode Arien Dircx x vóór 1607 Bertke.
ORA Mill 539A dd. 22.4.1611 verkopen Jan Martens (schepen Gassel 1600-1619, x Hanriske Dercx, xx begin
1600 Beers) Arike Hanricx aan Lenaert x Heijnke van hun aandeel van de goederen, waarin Hanrick Ariens zg.
(vermoedelijke vader van Arike en Heijmke) in verstorven is in het gericht van Mill. ORA 539 dd. 26.12.1581
koopt Lenaert de Biescamp van Jan Henrix Moilensteen x Goertge (xx vóór 1598 Tueniske Roelofs). ND 10092
meldt Lenaert Jacobs als cijnsplichtig, later Gielen Leenders; ook worden uit dit goed later cijnsplichtig
genoemd, in 1629 Ermert Hendriks en in 1639 Thomas Jordens x Hanriske. Ook cijnsplichtig is Aert van Luenen
uit zijn hofstad, later Lenaert Jacobs x Heijmken, later Thomas Jordens x Hanriske. Uit ORA 552 Mill dd.
6.2.1607/28.12.1614 blijkt verwantschap met Anthonij Conserva x Jenneke Jacobs xx Margriet en richterbode
Arien Dircx x Bertken; zij zijn met anderen erfgenaam van Rut Thonissen. Huwt ca. 1590-95
219.Heijnke/Heijmken Hendriks Ariens. Overl. na 15.1.1617. Zie ORA 552 Mill dd. 18.2/15.4.1610. Zie kw.st.
Van Thienen sub IV dd, nr. 135 haar zus Ariken.
IV bb. CATHARINA PETERS PIECK x WILLEM PETERS/MARTENS
(dochter van III h).
Geb. te St. Hubert, ged. te Mill op 15.3.1765, get. Jorden Reijnen en Elisabeth Pieck. Zij huwt te Mill
op (schepenbank)10/(kerk) 25.4.1790 met WILLEM PETERS/MARTENS, get. Joannes en Theodora Peters
Pieck. Zij overlijdt te Wanroij op 8.4.1815. Zij kan niet schrijven.
Er zijn in het Doopboek van Wanroij in de periode van 1790-1813 geen kinderen van hen gevonden.
Notaris P. Reijnen te Wanroij 2.5.1812: Testament. Willem Martens en Catharina Piek te Wanroij legateren
ieder 100 francs aan de Kerk van Wanroij voor het lezen van missen en benoemen elkaar tot erfgenaam van het
vruchtgebruik.
Idem 29.12.1815 te Wanroij: Openbare verkoop. Willem Martens verkoopt meubilaire goederen, graan en vee
voor 636 gld. en 1 stuiver.
Testament Wanroij dd. 28.2.1823:Willem Martens, bouwman te Wanroij, benoemt tot erfgenamen Henricus v.d.
Hulsbeek (Rijkevoort), Johannes v.d. Hulsbeek (St. Anthonis), Willem v.d. Hulsbeek (Wanroij), allen bouwlieden,
op voorwaarde, dat ze zijn vrouw Theodora Vos elk jaar 50,- betalen zolang ze leeft en dat zij het vruchtgebruik
houdt van de Peel, thans bij hem in gebruik.
Notaris van Crimpen te Cuijk 8.3.1823: op verzoek van Willem Martens, bouwman te Wanroij, weduwnaar van
Catharina Piek en diens erfgenamen Johannes Piek, bouwman te St. Hubert (IV cc) en Johannes van Tienen,
gehuwd met Theodora Piek en bouwman te St. Hubert (IV dd), wordt de inventaris opgemaakt. De activa
bedragen 5660,60 gld. en de passiva 16,90 gld.
Idem: op 17.3.1823 maken Willem Martens, bouwman te Wanroij en weduwnaar van Catharina Piek en
Theodora Vos, met wie hij inmiddels hertrouwd is, alsnog hun huwelijkse voorwaarden.
Notaris Verstraaten dd. 28.3.1833 te St. Hubert: op verzoek van Willem Martens, zonder beroep te Wanroij,
Martinus van Tienen, landbouwer/timmerman , Johannes van Dijk x Catharina van Tienen, Willem Willems x
Theodora Maria van Tienen, allen landbouwers te St. Hubert; Arnoldus Verlinden, landbouwer te Mill x Regina
van Tienen; Antoon en Peter Piek, landbouwers te St. Hubert; Johanna Kempen, wed. van Johannes Piek,
landbouwster te St. Hubert als moeder/voogd over de kinderen Catharina, Wilhelmina, Christina en Maria Piek,
verkopen huis met schuur, turfschop, bakhuis, moeshof en bouwland aan De Berg te St. Hubert, bouwland
westwaarts van de Roode Beek, bouw- en weiland in de Hoeveweijen en bouw- en weiland in De Liespassen te
Wanroij voor 1390 gld. (het huis aan Thomas van Duijnhoven, de landerijen aan anderen).
WILLEM PETERS/MARTENS is gedoopt te Wanroij op 11.2.1762 en overlijdt als rentenier aldaar op
25.5.1836. T.t.v. zijn huwelijk (1790) met Catharina Pieck woont hij te St. Hubert. Hij kan schrijven. Bouwman.
Hij hertrouwt te Oeffelt op 31.8.1817 met Theodora Vos (ged. 25.7.1767 te Beugen als dochter van Joannes Jans
Hubers Vos (uit Mill) en Maria Toonen Bongers (uit Escharen/Tongelaer; zus van hieronder nr. 2 Anna Bongers)
en te Wanroij als particulierse overleden op 27.5.1836). Zie ORA Beugen 375 dd. 13.3.1799.
Zijn kwartierstaat:
136
2.Peter Martens, geb. Wanroij; op 22.11.1725 wordt te Wanroij een niet met name genoemde zoon van nr. 4 en 5
gedoopt; overl. Wanroij 12.5.1810. (ORA 559 Wanroij dd. 19.1.1774). Hertr. Wanroij 19/1/6.2.1774 Anna
Teunissen Bongers, wed./huwelijk ca. 1745 Jacobus Christiaens, geb. Ledeacker/ged. St. Anthonis 17.3.1715 als
z.v. Christianus Jacobs en Aldegundis Thonissen..Anna Bongers geb. Tongelaer als d.v. Antonius Theunissen
Bongaers en Jenneke Hendriks Jacobs; zij overl. vóór nr. 2. Otr./Huwt Wanroij/Hoofdbank Cuijk 3/18.11.1759
3.Allegonda Aarts, geb. Rijkevoort. Overl. Wanroij 7.9.1765. Eerder gehuwd met Willem Aerts, waaruit een
zoon Aert Willems. ORA Wanroij 559 dd. 9.11.1759; ORA Wanroij 584 dd. 1.5.1772/592 dd. 3.11.1803/.ORA
Wanroij 586 A dd. 3.10.1803; ORA Wanroij 584 dd. 30.4.1776; ORA Wanroij 581 dd.30.4.1804.
4.Martinus Peters Simons, ged. Wanroij 21.5.1693, overl. Rijkevoort 8.7.1762, huwt Wanroij 13.11.1719
5.Matthia/Thijske Martens, overl. Rijkevoort 13.8.1758. Uit hun huwelijk wordt Wanroij 23.11.1731 een zoon
Martinus geboren; een Martinus Martens is getuige bij de doop van de kinderen van nr. 2 en 3.
6.Aert Elbers, overl. Rijkevoort 4.4.1756. Huwt vóór 1728
7.Grietje Thijssen, overl. Rijkevoort 16.11.1771. ORA Wanroij 584 dd. 1.5.1772 deling.
8.Peter Simons, overl. Wanroij 18.10.1718, (zie ORA Wanroij 577 dd. 20.10.1734); huwt vóór 1681
9.Metjen Hendriks, overl. na 18.11.1729 en vóór 20.10.1734. In 1729 is zij een van de vele erfgenamen van Jan
Jans Reijnen x Grietje Hendrikx Thijssen (het Dodenboek Wanroij heeft een lacune 1723-1740).
18.Hendrik Thijssen, (zie kw.st. Klomp sub V vvv, nr. 136-137). Hij huwt vóór 22.2.1649
19.Geertje Martens Thonissen. Zie nr. 18.
IV cc. JOANNES/JAN PETERS PIE(C)K x ANNA LAMBERTS SELTEN xx JOANNA
WILBERS KEMPEN (zoon van III h).
Geb. te St. Hubert, ged. te Mill op 8.6.1768, get. Reijn Jordens en Neeske Kersten Pieck. Hij overlijdt te St.
Hubert op 9.8.1826. Landbouwer St. Hubert aan De Berg bij de beek en lid van St. Barbaragilde aldaar. In 1794
koning van dit gilde. Hij kan schrijven.
Eerstens huwt hij, geassisteerd met Reijn Jaerdens, voor schepenen te Beugen/kerk te Rijkevoort op
30.3/13.4.1799 (dispensatie 4e gr.verwantschap) met ANNA LAMBERTS SELTEN.
Dit huwelijk blijft kinderloos. Zie ORA 626 Mill dd. 28.8.1808: Erfmaegescheid van eerste huwelijk.
Hij huwt tweedens met JOANNA WILBERS KEMPEN te Mill/St. Hubert op 23.4(schepenen)/ (kerk)
8.5.1808.
Kinderen uit dit tweede huwelijk geboren en gedoopt te St. Hubert:
1.ANTHONIUS PIEK, ged. 26.4.1809, get. Cornelis Arnoldussen en Catharina Reijnen. Hij overlijdt te St.
Hubert op 17.2.1834. Landbouwer. Ongehuwd.
2.PETRUS PIEK, ged. 3.12.1810, get. Willem Peters Martens en Dorothea Peters. Ongehuwd. Dagloner. Hij
overlijdt te Sambeek(senhoek) op 11.4.1889. Wonend met zus Christina (nr. 6).
Op 20.2.1845 koopt hij van linnenwever Jan Pennings het vanaf 1835 gehuurde huisje met erf voor 530 gld.
3.WILLIBRORDUS PIEK, ged. 17.12.1812, get. Henricus Kempen, A. Selten (is: Antoon Selten, koster/
schoolmeester St. Hubert), Agnes Kempen. Hij overlijdt te St. Hubert op 31.12.1814.
4.CATHARINA PIEK, ged. 28.11.1814. Zie V qqqq.
5.WILHELMINA PIEK, geb. 11.6.1818/ged. 12.6.1818. Zie V rrrr.
6.CHRISTINA PIEK, ged. 12.6.1819, get. Henricus van Mierlo en Petronella Kempen. Ongehuwd.
Zij overlijdt te Sambeek(senhoek) op 26.6.1892. Zij verkoopt op 23.7.1889 het door haar met haar broer Peter
(2) bewoonde huis,schuur, moestuin, erf en 1.45 ha. land aan Lambertus Walraven.
7.ANNA MARIA PIEK, ged. 26.9.1821. Zie V ssss.
8.ADRIANUS PIEK, geb. 21.3.1824/ged. 22.3.1824, get. Martinus van Tienen en Anna Kempen.
Hij overlijdt te St. Hubert op 15.4.1829.
ANNA LAMBERTS SELTEN is gedoopt te Rijkevoort op 16.11.1776 en overlijdt te Mill/St. Hubert op
30.9.1807.
ORA Mill 626 dd. 28.1./10.2.1808 erfmagescheid: Johannes Peters Piek, weduwnaar en boedelhouder van Anna
Lamers Selten te St. Hubert enerzijds en Cornelis Lamers Selten en Helena Keijzers, e.l. en Reijn Geurts en
Jacomina Lamers Selten, e.l., allen wonend te Rijkevoort anderzijds vragen toestemming tot uitkoop
erfmagescheid van de goederen, nagelaten door Anna Lamers Selten nu de belasting is betaald. Het betreft:
roerende goederen, dus post alia. Johannes Peters Piek blijft in het bezit van alle vaste erfgoederen bestaande
uit: 1/12 part in een huis, gemerkt B no. 2, schuur, schop, bakhuis, moeshof, bouw- en driesland, tezamen groot
4 mergen aan de Berg te St. Hubert, enerzijds Peter Hendriks, anderzijds Hubert Arts, beide einden de gemene
straten; 1/12 part in een weide aan het broek te St. Hubert, groot 1 mergen, oost het gemene broek, west Reijn
Klomp, zuid de weduwe Derk van Tienen, noord Gerardus Gerrits; 1/12 part in een weitje te St. Hubert, groot ½
mergen, enerzijds het gemene broek, anderzijds en met een eind Hendrik Verbeeten, het andere eind Johannes
137
van Dommelen; 1/12 part in een stukje bouwland te St. Hubert, groot 2 hond en 20 roeden, oost en noord Matijs
van Overbeek, west Reijn Jans, zuid de gemene straat; enige percelen onder Rijkevoort, post alia.
Haar kwartierstaat:
2.Lambertus Peters Selten, ged. Wanroij 9.10.1744, overl. Rijkevoort 13.8.1799, huwt Rijkevoort 25.4.1773
3.Maria Nelissen, ged. Rijkevoort 16.5.1739.
4.Peter Lamers Selten, ged. Mill 20.3.1705, overl. Mill 5.11.1778, huwt Sambeek 22.1.1736
5.Jacoba Ariens Peters, ged. St. Anthonis 27.8.1711, overl. Mill 7.12.1777.
6.Cornelius A(a)rts, huwt Rijkevoort 8.5.1734
7.Allegonda Jans.
8.Lambertus Jans Selten, ged. Mill 20.1.1667, overl. Mill 6.3.1741, hertr. Mill 29.1.1719 Gertruda Jans (ged.
Mill 6.3.1673 d.v. Jan Jans Thonissen x Neeske Peters en overl. Mill 10.12.1738). Huwt Mill 27.6.1694
9.Anneke Hendriks Klomp, ged. Mill 63.1675, overl. Mill 3.2.1716.
10.Arien Peters, huwt
11.Helena Jans.
16 Jan Selten, (zie kw.st. Selten sub II d, nr. 6 en 7), huwt
17.Maria Dircx Ermers. Zie nr. 16.
18.Hendrik Gielens Clomp, overl. St. Hubert 10.9.1676, huwt
19.Peerken Jans.
JOANNA WILBERS KEMPEN is gedoopt te Mill op 13.4.1784 en overlijdt te Sambeek(senhoek)/
Striep/Hoogveld op 2.12.1839. Aldaar wonend vanaf ca. 1835, hurend van Johannes Pennings.
Notaris A. Verstraaten 31.8.1815: Transport. Van familieleden Kempen (zie IV n), koopt Agnes Jans, weduwe
van Wilbert Kempen, huis met bijgebouwen en gronden aan Agterdijk en in Hollanderbroek voor de som van
ruim 2000 gulden.
Idem 14.2.1820: Volmacht. Samen met andere familieleden Kempen, erfgenamen van wijlen Johanna Kempen,
gehuwd met Peter Hermens, (onder meer Peter Peters Vorle (IV n), gehuwd met Antonet Kempen en Matijs
Jordens Selten (IV y), gehuwd met Maria Gielen doen Johannes Piek, landbouwer te St. Hubert en gehuwd met
Joanna Kempen, aangifte tot verkrijging van recht van successie.
Vredesgerecht Grave 29.2.1820: be-eediging voor het recht van successie: Johanna Kempen, overleden te Mill;
erfgenamen van hun “moei”/tante zijn: Hermanus Kempen te Rijkevoort, Jan Kempen, Arnoldus Hubers, Peter
Peters Vorle (IV n), allen te Mill, Lamert Hendriks te St. Hubert, Peter Gerrits te Reek, Hendrikus Kempen,
Adriaan Kempen, Cornelis Arnoldussen, allen te Mill, Johannes Piek (IV cc), Willem Wilbers, beiden te St.
Hubert, Hendrikus van Mierlo, Adriaan van Abel, Antoinet Kempen, Maria Kempen, allen te Mill, Cornelis
Schraven te Wanroij, Antoon Schraven, Matthijs Jordens (IV y), beiden te St. Hubert.
Notaris A. Verstraaten 12.6.1820: Testament. Peter Lamers (z.v. nr. 12 hieronder en gedoopt te Mill op
30.11.1734, overleden aldaar op 7.1.1823), zonder beroep te St. Hubert, benoemt tot universele erfgenamen
Agnes Jans, weduwe van Wilbert Kempen, dochter van zijn broer (Jan Lamers, zie nr. 6); Lambert Hendriks,
z.v. zijn zus (nl. Anna, gedoopt te Mill op 5.5.1729); Lendert en Hendrien Reijnen, gehuwd met Johannes
Hubers, kinderen van zijn broer (Reijn Lamers, gedoopt te Mill op 6.1.1732).
Zie ook idem dd. 2.7.1823, waar erfgenamen van wijlen Peter Lamers x Maria Albers onroerende goederen
verkopen voor 647 gld. aan o.m. Lendert Lamers te St. Hubert .
Idem dd. 6.9.1821: Kinderen/erfgenamen van Wilbert Kempen x Agnes Jans, waaronder Johanna Kempen x
Johannes Piek, gaan over tot deling:het gaat om 1/4 e deel van huis, schuur etc. in Hollanderbroek; van 1/3 e deel
van huis schuur etc. te Mill; een huis etc. in Mill; 1/4 e deel van huis, schuur etc. in den Boer te St. Hubert; 1/10e
deel in huis, schuur etc. op de Toven in Rijkevoort. Er zijn 9 loten.
Notaris van Crimpen te Cuijk 11.6.1823: met vele anderen is Johannes Piek uit St. Hubert verkoper van een
bouwhof op de Toven te Rijkevoort ter waarde van 1000 gld. aan Jan Baldewijn van Hugenpoth,
militiecommisaris te Boxmeer.
Vredesgerecht Grave 20.11.1829: Eedprestatie successie van Johanna Kempen te St. Hubert, weduwe van
Johannes Piek, landbouwer, erfgename van Adriaan Piek, overleden te St. Hubert op 16.4.1829.
Vredesgerecht Grave 8.2.1833: Benoeming toeziend voogd; Johanna Kempen, landbouwster, weduwe Johannes
Piek, landbouwer en overleden te St. Hubert 9.8.1826, nalatende de kinderen Catharina 18 jr., Wilhelmus 14 jr.,
Christina 13 jr. en Anna Maria 11 jr.; Familieraad: Antoon Piek, landbouwer te Mill, broeder; Martinus van
Thienen (zie IV dd), timmerman te St. Hubert, neef en toeziend voogd, Arnoldus Verlinden (V vvvv), landbouwer
te Mill, neef, Hendrikus Kempen, landbouwer te Mill; Jan Willems, landbouwer te St. Hubert, Adriaan van Abel,
timmerman te Mill, ooms.
Haar kwartierstaat:
2.Wilbert Adriaans Kempen, ged. Mill 3.2.1748, overl. Mill 18.4.1803, huwt Wanroij 28.7.1776
3.Agnes Jans Lamers, ged. Wanroij 8.11.1752, overl. Mill 9.4.1821. Boerin. Zie ORA Mill 234 dd. 16.8.1796.
4.Adrianus Jans Kempen, (zie kw.st. Kempen sub IV n, nr. 4 en 5), huwt
138
5.Antonia Aerts, zie nr. 4.
6.Jan Lambers, ged. Mill 3.1.1720, huwt Wanroij 2.5.1751
7.Petronella Jans, ged. Wanroij 1.11.1724, overl. Wanroij 20.10.1758.
12.Lambertus Hendriks, hertr. Wanroij 13.5.1721 Hendrina Jansen (overl. Mill 9.12.1772 in den Boer), huwt
13.Maria.
14.Joannes Aerts Jans, ged. Wanroij 11.9.1677, overl. vóór 26.8.1730.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 25.1.1741: Peter Aerts, Jan Aerts en Hendrik Peters zijn mombers over de
dan 4 minderj. kinderen van Maria Peters in eerste huwelijk met Jan Aerts Jans verwekt en waarvan er nu 2
meerderj. zijn (verwezen wordt naar een acte van momboirschap voor de Ambtman dd. 26.8.1730, waarin
Maria Peters, weduwe van Jan Aerts Jans, deels erfgename is in de nalatenschap van Aert Hendriks van der
Voort (zie hieronder nr. 30); tot welstand van haar boedel wil zij goederen verkopen; ze heeft echter dan 6
minderjarige kinderen, waarover tot mombers worden aangesteld Jan Aerts, Peter Aerts, Hendrik Peters en
Thijs Peters (Nabuers), ooms); eerstgenoemde mombers geven in 1741 te kennen, dat uit de nalatenschap van de
grootouders Aert Jans en Jenneke Peters bij magescheid ORA Wanroij 561 dd. 25.3.1738 van het gericht van
Wanroij nog 4 kinderen minderjarig zijn; de 2 anderen Hendrik en Sebilla zijn in 1738 meerderjarig.
Aangedeeld werd een huisje en moeshof, genaamd de Fontain, gelegen onder Wanroij alsmede eenvijfde deel in
een weikamp, genaamd Sijkbox gelegen onder Beers. De meerderjarigen hadden goedgevonden hun portie te
verkopen en de verkoop werd gehouden op 12.1.1741 ten overstaan van het gericht van Wanroij.
Idem Wanroij dd. 25.1.1741: permissie wordt verleend aan de mombers van de onmondige kinderen van Maria
Peters, weduwe van Jan Aert Jans om enige goederen te verkopen. Zie kw.st. Stoffelen sub V oooo, nr. 30-31.
Hij huwt Wanroij 24.1.1706
15.Maria Peters Nab(u)ers, ged. Wanroij 30.4.1687, overl. Wanroij 26.7.1755 (Maria Petri Nabers uxor Theodori
Thonnissen). Zij hertr. Wanroij 31.8./13.9.1730 Derk Tonissen.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 31.8.1730: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Derk Tonissen,
jongeman en Maria Peters, weduwe van Jan Aert Jans. Zij heeft 6 onmondige kinderen en het bewijs van vaders
goed is vastgelegd in een schepenacte. Zie kw.st.Van Thienen sub IV dd, nr. 8.
ORA Mill 561 dd. 14.10.1733: Derk Theunissen en Maria Peters, eerder wed. v. Jan Aart Jans, nu hertrouwd
met de eerste comparant in deze, wonende te St. Hubert op de Voort; te kennen gevende dat op 5.7.1733 ‟s
nachts “haare huisinge, stallinge, schop, verkenskooij, en voorts alle haare hooffelijke en meubilaire goederen
door eene stevige en onverwaghte brand, totaliter zijn geruineert, in de assche geleght, en tot een puijnhoop
geworden”. Om hen weer overeind te helpen, heeft de schoonmoeder van Maria Peters, met name Jenneke
Peters, wed. v. Aart Jans, de goedheid gehad de tweede comparant nu al een kapitale som van 800 Caroli gls uit
te keren, zonder dat zij daartoe gedurende haar leven verplicht was, als voorschot op het later door Maria
Peters te verwachten erfdeel van haar schoonvader Aart Jans. Daartegenover doet Maria Peters afstand van
toekomstige aanspraken op zowel “reële als persoonlijke goederen, gout, silver, gemunt, offte ongemunt, niets
uijtgesondert”.
ORA Mill 549 dd. 11.10.1755: Derk Theunissen, weduwnaar van Maria Peeters (Nabuers), Geurt Franssen x
Sibilla Jans (zie sub V oooo, nr. 15), Arnoldus Jans x Antonetta Theunissen, Jan Jordens x Anneke Jans, Hermen
Hanenberg x Catrina Jans, Peeter Jans x Jacomina Wijnands, kinderen en erfgenamen van Maria Peeters
(Nabuers) in eerste huwelijk bij Jan Aerts. Hendrik Peeter Aarts (Nabuers), weduwnaar van Catharina Jans
Jordens en zijn kinderen Cornelis en Jan Hendrix, meerderj. jongemannen, Hendrikus Hendrix x Jenneke
Reijnen, Peter Hendrix x Catharina Jans en Maria Hendrix meerderj. dochter hebben verkocht aan Jan Peeters
x Mechteld Gerrits e.l. een huis, schuur, bakhuis en moeshof met bouw- en weiland ca. 4 holl. morgen groot in ‟t
Hollanderbroek onder St. Huijbert, bel. oost den Agterdijk, west den Voordijk, zuid Arnoldus Tomassen en de
erfgenamen Geurt Geurts, noord Anthonij Verheijen en Arnoldus Tomassen. En een weitje gelegen bij het
voornoemde huis, groot een hond, bel. oost de vengraev, west en noord de gemeente, zuid Arnoldus Tomassen.
28.Aert Jans Theunissen, overl. Wanroij 24.2.1718, (zie kw.st. Van den Hark sub V lll nr. 74), huwt vóór 1677
29.Jenneke Peters. Overl. na 14.10.1733 en vóór 1738; ORA Wanroij 543 dd. 29.4.1705. Ze hebben een tweede
zoon Jan Aerts (Jans) Thonissen x Elisabeth Peters. Zie kw.st. Cornelis Joh. Lange Dl. II, nr. 448-449.
30.Peter Aerts Nabuers. Zie Deel II kw.st. Cornelis Joh. Lange nr. 416-417.
ND 10094: Peter Aerts Naebuer neemt de cijns over van Aert Thijssen Nabuer, zijn vader (nr. 60), die hem weer
over neemt van diens vader Thijs Jans Nabuijr (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 112 en 224). Mede
hierdoor is de afstamming terug in de tijd bewezen.
Notaris de Haen St. Hubert dd. 10.2.1702: Huwelijkscontract: Peter Aerts (Nabuers), laatst weduwnaar van
Beelken Hendriks, geassisteerd met Jacob Hendrikx, Aert Hendrikx en Reijn Jans, bloedmombers over de 5
kinderen m.n. Hendrick, Thijs, Marija, Maria en Anneken Peters ter eenre en Judith Jans, jongedochter
geassisteerd met Aert Peters, oud-presidentschepen van Mill en Aert Hendrikx ter andere.
Notaris de Haen St. Hubert dd. 26.10.1703: Huwelijkscontract: Peter Aerts, weduwnaar van Maria Jordens en
Beelken Hendriks en laatst van Judith Jans, geassisteerd met Jacob Hendriks en Aert Hendriks bloedmombers
over de 4 kinderen bij Beelken Hendriks, ter eenre en Wilbertjen Jans, weduwe van Gielen Jans, geassisteerd
139
met Aert Jans en Kersten Hendriks ter andere. Wilbertje huwt te Mill met Gielen Jans op 27.5.1689; Gielen Jans
overl. Mill 13.5.1700 als “vulgo den royen Gielen scabinus/schepen”. Een Wilbertje Peters overl. Wanroij
15.8.1706.
Idem Mill dd. 12.12.1702: uitkoop: Wilbertie Jans, weduwe van Gielen Jans, in leven schepen te Mill,
geassisteerd met NN. Jans en Jacob Jans, haar broers ter eenre en Jan Hendrikx, gehuwd met Meritie Jans ter
andere. Allen erfgenamen van voornoemde Gielen Jans. De vaste goederen gaan naar Jan Hendrikx met de
verplichting Wilbertie Jans te onderhouden.
Ambtman Land van Cuijk St. Hubert dd. 22.4.1723: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Herman Jans (op de
Voort), weduwnaar van Hendrina Jans, wonende te St. Hubert, geassisteerd met Jan Egberts en Egbert Jans,
grootvader en bloedoom, mitsgaders Jan Meeuwsen, aangehuwde oom van moederszijde als mombers over zijn
minderjarige dochter (Marike) ter eenre en Jenneke Jacobs Pauwelen, jonge dochter te Mullem, geassisteerd
met haar broer Eghbert Pauwels en haar neef Hendrik Huijberts ter andere.
Idem Mill, ongedateerd, maar na 1723: Wijn Jans, Jan Meeuwsen, Jan Hermens en Hermen Jordens als
mombers over Maria Hermens, dochter van wijlen Hermen Jans en Hendrina Jans enerzijds en Jenneke Jacobs
Pouwels, weduwe van Hermen Jans (op de Voort) anderzijds en stiefmoeder van het onmondige kind,
geassisteerd met Willem Hendrikx en Egbert Jordens haar mombers ter andere. Er was een huwelijkscontract
dd. 7.4.1723 te Mill tussen Hermen Jans en Jenneke Jacobs Pouwels. Partijen gaan een accoord aan. Te Mill is
op 25.4.1723 het huwelijk tussen Hermen en Jenneke. Hermen Jans op de Voort overlijdt te Mill op 6.8.1727 en
is lid van het Barbaragilde te St. Hubert.
Idem St. Hubert dd. 6.10.1727: Maria Hermens, d.v. Hermanus Jans en Hendrina Jans, destijds echtelieden te
St. Hubert. Na het overlijden van Hendrina Jans is Hermanus Jans hertrouwd; deze is nu ook overleden, zonder
dat er (in leven gebleven-er zijn er wel 2 geboren) kinderen zijn uit dit tweede huwelijk. Maria Hermens is nu
enige universele erfgename van haar vader en moeder. Samen met de weduwe van haar vader verzoekt zij over
te gaan tot scheiding en deling van haar moederlijke goederen. Van moederszijde worden als voogd benoemd
Wijn Jans en Jan Meussen en van vaderszijde Herman Jordens en Jan Hermans te Escharen aan de Brug.
Idem St. Hubert dd. 12.11.1727: op verzoek van Jenneke Pauwels, weduwe van Herman Jans, te St. Hubert
worden Willem Hendrikx, Egbert Jordens, Hendrik Hendrikx Huijbers en Arnoldus Lemmens tot haar mombers
aangesteld om haar behulpzaam te zijn bij het beheer van haar goederen.
Idem Sambeek dd. 16.1.1728: Accoord tussen Wijn Jans, Jan Meussen en Hermen Jordens, als mombers over
Maria Hermens, minderjarige dochter van wijlen Herman Jans en Hendrina Jans ter eenre en Jenneke Jacobs
Pauwelen, weduwe van Hermen Jans en stiefmoeder van de minderjarige, geassisteerd met Willem Hendriks en
Egbert Jordens als haar mombers ter andere; gerefereerd wordt aan het huwelijkscontract tussen Hermen en
Jenneke dd. 7.4.1723. Jenneke doet afstand van de nalatenschap t.b.v. Maria Hermens; uit de nalatenschap zal
de minderjarige 630 gld. aan haar stiefmoeder betalen; deze krijgt ook het beste bed plus toebehoren, de beste
koe, de helft van het vlas en 2 banen doek. Zie ook ORA Mill 561 dd. 29.11.1727 en 29.11.1730.
Idem Mill dd. 29.9.1730: Reijn Jans Vos x Aeltje Hendriks, Jacob Hendriks, Joannes Jan Peters x Maria
Hendriks, Matthias Peters en Maria Ebben; Maria Peters, weduwe van Jan Aert Jans (zie nr. 14 en 15) en
hertrouwd met Derck Theunissen, en tenslotte Wijn Jans, Jan Hermens, Jorden Hermens en Egbert Jans als
mombers over het onmondige kind van wijlen Hermen Jans en Hendrina Jans, allen vrienden en erfgenamen van
Aert Hendrikx van de Voort en Wilbertje Gerrits richten een magescheid op.
Notaris de Haen St. Hubert dd. 29.3.1730: Erfmagescheid: Jacob Hendrikx (een der principale weldoeners van
het Barbaragilde en koning in 1719), Reijn Jans Vos (lid Barbaragilde) x Aelken Hendrikx, Jan Jans Peters x
Maria Hendrikx; Thijs Peters voor zichzelf en zijn zuster Maria Peters de oude i.p.v. haar moeder Beelken
Hendrikx, allen erfgenamen van Aert Hendrikx (van der Voort) ter eenre en Wijn Jans, Ebbert Jans i.p.v. Jan
Meussen en Jorden Hermens i.p.v. Hermen Jordens en Jan Hermens als bloedmomber over Marike Hermens, die
erfgenaam is van haar vader Hermen Jans (van der Voort) ter andere; ze verdelen huis, schuur, brouwhuis,
schop, varkenskooi, hof, bouw- en weiland genaamde De Voort onder St. Hubert. .
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 9.1.1731: bevestiging van het hierboven dd. 29.9.1730 beschrevene
Acte van borgstelling: Mill dd. 25.6.1728: Peter Blommers x Jenneke Jacobs vanwege hun intrek in het huis
genaamd De Voort, komende van de erfgenamen van Aert Hendriks; borgstelling ad 300 gld. door Reijn en Jan
Aerts. Te Mill huwen op 27.1.1728 Peter Blommers en Joanna Jacobs Pauwels; get. Wijnandus Jans en
Neliske Jans.
Te Mill overlijdt op 15.11.1720 Wilbertje Aerts van de Voort; op 12.3.1722 een Aert Hendriks van de Voort. Aert
Hendriks (op de) Voort is op 12.6.1715 een van de oprichters, principale weldoeners en in 1716 koning van het
St. Barbaragilde te St. Hubert. Peter Bloemmers van de Voort is lid van het Barbaragilde.
Peter Aerts Nabuers huwt vóór 1686 Maria Jordens; hij huwt (3) notaris de Haen St. Hubert 10.2.1702/Mill
26.2.1702 Judith Jans (zij overl. Wanroij 20.9.1702); hij huwt (4) notaris de Haen St. Hubert 26.10.1703/ Mill
1.9.1703 Wilbertje Jans, weduwe van schepen Gielen Jans/alias den royen Gielen (zij overl. Wanroij
15.8.1706). Hij huwt (2) Mill 7.6.1686
31.Isabella/Sybilla/Beelken Hendriks, ged. Mill 20.1.1667, overl. Wanroij 27.12.1695.
140
56.Jan Thonissen, overl. na 1677 (zie kw.st. Van den Hark sub V lll nr. 68).
60.Aert Thijssen Nabers, (zie voor zijn voorgeslacht kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 112 en 113), huwt
61.Margaretha Nelissen, zie nr. 60.
62.Hendricus Aerts (van de Weem).
(zie hun kinderen hierboven onder nr. 30: Aelke (geb. 1662), Jacob (1664), Isabella (1667), Aert (1669) en
Maria (1672); zie ook kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 56);
Hij huwt Mill 20.2.1661
63.Hendrina Gielens.
124.Aert op de Weem, huwt vóór 1630
125.Aelke. Het eerste kind van nr. 62 en 63 heet Aelke.
248. ? Aert Handricks op de Weem, vermeld Mill in 1613.
IV dd. THEODORA/DOORKEN PETERS PI(E)CK x JOHANNES VAN T(H)IENEN
(dochter van III h).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 15.4.1771, get. Joannes Jordens en Peerke Dirks Langen. Zij overlijdt te St.
Hubert op 26.11.1832. Zij huwt te Mill op (schepenen)13/(kerk) 28.6.1795 met JOHANNES VAN
T(H)IENEN, get. Jan Peters Pieck en Maria van Thienen. Zij kan niet schrijven (wel lezen ?). Zie afbeelding op
pag. 283. Want het is haar gebedenboek (“Hemels Palmhof”), waarin geschreven staat: “Doorken Peters Pick
hoert dit boeck toe en als zij dat komt te verlisen en die dat vient g(e)eft haar wederom en die dat niet en doet,
die biet voor ieder le(t)ter een rosenhoijse en die dat niet en doet is een schelm” (1795).
Kinderen uit dit huwelijk geboren, vóór 1796 gedoopt te Mill, vanaf 1796 te St. Hubert:
1.THEODORUS VAN TIENEN, ged. 11.12.1795, get. Petrus Pieck en Anna Jans (van Thienen; de oma).
Dirk van Tienen overlijdt te Mill op 8.3.1808.
2.CATHARINA VAN TIENEN, ged. 15.9.1797. Zie V tttt.
3.MARTINUS VAN TIENEN, ged. 10.7.1799. Zie V uuuu.
4.REGINA VAN TIENEN, ged. 3.11.1802. Zie V vvvv.
5.THEODORA MARIA VAN TIENEN, ged. 8.9.1811. Zie V wwww.
JOHANNES/JAN VAN T(H)IENEN is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 26.10.1773.
Hij overlijdt te St. Hubert op 14.4.1830. Hij is bouwman en meester-timmerman te St. Hubert en lid van het St
Barbaragilde, waarvan hij koning is in 1818. Hij kan schrijven. Hij is een van de 80 ondertekenaars van een
petitie t.b.v. een zelfstandige parochie te St. Hubert in 1796.
Notaris A. Verstraaten 15.11.1817: Transport. Anna Jans, weduwe van Derk van Tienen, kostgangster te St.
Hubert en haar dochter Hendrica van Tienen, gehuwd met Gerardus van den Heuvel, landbouwer te St. Hubert,
verkopen voor 225 gld. aan Jan van Tienen, meester-timmerman te St. Hubert en zoon van Anna Jans, driekwart
deel van huisje met schopje, bakoven, moeshof en bouwland aan de Korte Straat te St. Hubert, hetwelks de
verkopers is aangekomen bij transport voor schout en schepenen van Mill dd. 13.6.1780.
Idem dd. 18.5.1830: Theodora Piek, wed. Jan van Tienen te St. Hubert verkoopt roerende goederen (126,25 gld.)
Idem dd. 9.12.1836: Martinus van Tienen, timmerman; Catharina van Tienen x Johannes van Dijk, landbouwer;
Theodora van Tienen x Willem Willems, landbouwer, allen te St. Hubert en Regina van Tienen x Arnoldus
Verlinden, landbouwer te Mill verkopen voor 700 gld. aan Johannes Ebben, landbouwer te St. Hubert een huis,
schuur met land aan de Korte Straat te St. Hubert, hen aangekomen van hun ouders Jan van Tienen en Theodora
Piek.
Zijn kwartierstaat:
2.Theodorus/Derk Thijssen van Thienen, ged.Wanroij 1.4.1747, lid Barbaragilde en koning in 1773, 1775 en
1785. Overl. Mill/St. Hubert 30.10.1789. Borgstelling dd. 6.4.1771 te St. Hubert voor Anna Verstraelen uit
Venray vanwege huwelijk met Derk van Tijnnen te Wanroij.
Hij huwt Cuijk/Wanroij 6/21.4.1771
3.Anneke Jans (van) Stralen/Verstraelen, geb. Venraij ca. 1733, overl. St. Hubert 5.2.1821 (88 jr.).
4.Matthias/Thijs Hendriks van Thienen, ged. Wanroij 19.4.1710, overl. Wanroij 21.7.1778; (zie kw.st. Willems
sub V wwww.10). Timmerman. ORA Wanroij 590 dd. 30.1.1778. Hertr. Cuijk/Wanroij 7/15/22.2.1756 Adriana
Peters, geb. te Wijchen en weduwe van Pauwel Tillemans; zij overl. Wanroij 18.5.1770; zie kw.st. Derks sub V
hhh, nr. 22-23). Huwt Wanroij 15.7.1734
5.Maria Peters, ged. Wanroij 31.8.1708, overl.Wanroij 15.7.1755.
6.Jan Jans van Stralen, huwt
7.Maria Elisabeth Jansen.
8.Hendrik Leenders (ook: Peters) van Thienen, ged. Beers 31.10.1687, overl. Wanroij 8.6.1755.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij/Beers dd. 14.9.1731: Hendrik Leenders, weduwnaar van Anneke Huiberts,
141
laat weten, dat hij samen met zijn 4 minderjarige kinderen erfgenaam is in de nagelaten boedel van Jorden
Huijberts. Tot redding van de boedel moet hij gerede goederen verkopen en tot mombers worden aangesteld
Geurt Peters en Jan Teunissen.
Idem Rijkevoort d. 23.6.1743: afgelopen maandag is Teunis Potte Niel door Leendert Hendriks van Tienen (de
zoon van nr. 8), beiden uit Wanroij, op het Rijkevoort voor de deur van Jan Peters Geurts deerlijk door het
gezicht en over de handen gesneden.
Hij hertr. Wanroij 11.5.1727 Isabella/Sybilla Aerts (ged. Wanroij 21.1.1707 d.v. Joannes Aerdts x Wanroij
24.1.1706 Maria Peters (zie kw.st. Kempen sub IV cc nr. 14-15), overl. Wanroij 17.11.1745). Hij huwt Beers
10.11.1709
9.Anna Huijbers, ged. Wanroij 25.3.1689, overl. Wanroij na 1722 en vóór 1727.
10.Petrus Aerts Stevens, ged. Wanroij 30.5.1683, overl. Wanroij 15.8.1722, huwt Wanroij 25.4.1706
11.Maria Segers, ged. Wanroij 14.12.1684, overl. na 1723.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 17.2.1723: Maria Zegers, weduwe van Peter Aarts te Wanroij wil tot
redding van de boedel, goederen verkopen. Zij heeft 4 minderj. kinderen en verzoekt Reijn Hendriks en Hendrik
Theunissen, neven van vaderszijde en Gijsbert Willems en Reijn Peters, bloedooms van moederszijde aan te
stellen tot momboiren.
16.Leendert Peters van Thienen, ged. Beers 7.5.1659, overl. kort vóór 6.4.1719/Cuijk 25.4.1718, (zie acte uit
1719 onder nr. 17); huwt (2) Beers ned.dts.geref. 12.10/RK 2.11.1698 Maria Hendriks uit St. Hubert (overl. na
1720/Cuijk Maria Lenders, weduwe 11.12.1725); huwt (1) Beers ned.dts. geref. 24.2.1686
17.Anneke Hendriks, geb. Beers; overl. vóór 1698. Zij huwt (1) Beers ned.dts.geref. 5.9.1683 met de weduwnaar
Reijn Aerts (geb. Beers; hij huwt (1) Beers 29.5.1659 Anna Thonissen).
Ambtman Land van Cuijk: Heeswijk dd. 6.4.1719: Marij Hendriks, weduwe van Leendert van Thienen, welke
onlangs is overleden, haar nalatende 2 minderjarige kinderen en met meer schulden dan goederen. Verzoekt om
tot mombers aan te stellen Jan van Thienen en Wilbert Schouten.
18.Huijbert Jans (de Ratmaecker in 1677 en 1719), overl. Wanroij 11.3.1719 (ORA Wanroij 576 dd. 22.5.1719
sprake van overl. Huibert Jans Ratmaeker), huwt vóór 1672 Eercke Jordens, hertr. vóór 1687 (ORA Mill 543 dd.
4.2.1687)
19.Aelke Hendriks Leenderts, overl. Wanroij (?) 14.6.1713 (vermeld als weduwe !).
20.Aert Stevens, huwt vóór 1673
21.Mariken Dericks.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 12.11.1735: Paul Dercx x Elisabeth Jordens, Reijn Hendrikx x Maria
Dercx, Arnoldus Peters, Thijs Hendrikx (van Thienen; nr. 4) x Maria Peters en Petronella Peeters onmondige
dochter met Reijn Peters en Gijsbert Willems als bloedmombers zijn allen erfgenamen van Aart Stevens en
Maria Dercx; zij richten te Wanroij dd. 29.10.1735 een magescheid op.
22.Segerus Jans Aben, overl. Wanroij 7.2.1718.
ORA Wanroij 576 dd. 24.11.1725: Opdracht door Hendrik Jans Bongerts x Jenneke Zegers, Gijsbert Willems x
Mechteld Zegers, Reijn Peters x Petronella Zegers, Willem Jans (Hofmans) x Paulina Zegers, en Gijsbert
Willems, Reijn Peters en Reijn Hendrix als momboiren over de onmondige kinderen, nagelaten door Peter Aarts
Stevens in leven gehuwd met Maria Zegers, allen kinderen en kindskinderen van Zeger Jans Aben, aan Jan
Hermans x Margaretha Martens, van een huijs, schuur, schop en backhuijs met ca. zes holl. mergen bouw- en
weijland gelegen in de Hoeven onder Wanroij, oost Pauwel Willems, zuid Roelof Jans, west en noord de
gemeene straat. Voor een som van f. 1803.1.4.
Hij huwt vóór 1680 Metje; hertr. vóór 1682
23.Hanriske Jordens, overl. Wanroij 15.2.1718.
32.Peter Jans van Thienen, geb. ca. 1620, overl. Beers op de Plats/Sendonck 19.3.1696. Deels pachter in 1665
van De Sendonck. In de Inventarisatie van de Ambtman in 1665 te Beers is sprake van deze (?) Peter van
Thienen als gedeeltelijk pachter op het goed van de heer van Onsenoort; hij heeft een bouwerij, 2 paarden en 9
kinderen.
ORA Gassel 492 dd. 7.6.1680: Thonis Hendrix x Judith Aertz, Peter van Thienen (wednr. Thijske Hendriks),
Delis Dirx x Eercke Hendrix, Aert Hendrix, Jasper Geijsberts x Grietje Guilliams, Aeb Gerritz x Metje Jans, Jan
Gerrits Aben x Handriske, Aert Gerrits Aben en de onm. kinderen van Peter van Thienen en Aert Hendrix
verkopen aan Hermen Reijnders van der Horst x Geertruij van den Berch huis, hof met 3 morgen bouwland en 1
morgen hooi/weiland onder Gassel gelegen, genaempt de Jennis Ermitz.
ORA 468 Beers/Cuijk dd. 8.2.1700: Geritje Ebben, wed. van Peter van Thienen, en zijn kinderen: Jan v. Tienen
(ged. Beers 26.4.1648) x Aelke Willems xx ned.dts.geref. Cuijk 28.4/13.5.1685 Aelke Peters Willems (? Pieck)
(overl. Cuijk 12.6.1714) uit Heeswijk; Hendrik v. Tienen (ged. Beers 20.10.1649) x vóór 1696 Catharina;
Marten v. Tienen (ged. Beers 11.10.1653; overl. Cuijk 23.6.1702) x Metje (overl. Cuijk 23.3.1713); Derk v.
Tienen (+) (ged. Beers 1.7.1657) x Thoontje; Deriske v. Tienen (+) (ged. Beers 18.4.1655) x Lambert Jacobs;
Arien v. Tienen (+) (ged. Beers 4.5.1663) x Beers 16.4/1/RK 9.5.1689 Marij Peters Claessen xx Beers
27.4/11.5.1692 Thomas Peters uit Beugen (zie kw.st. Smits sub IV e, nr.14-15); Thijske v. Tienen (ged. Beers
142
30.11.1666; overl. vóór 1716) x Beers 27.4/11.5.1692 Jan Derks (Hendriks) uit Beers (+) xx Beers 6/20.6.1700
Matteus/Theeuwis Jansen, wednr. Jenneke Hendriks; Enneke v. Tienen (ged. Beers 23.2.1669) x Beers april/mei
1690/21.2.1694 Hendrik Reijnen (Hendriks Jans van den Bungelaer) uit Beers; Eb v. Tienen (van de Sendonck)
(ged. Beers 28.10.1673) x Cuijk/Beers 8/RK 23.8.1699 Corneliske Jans (overl. Beers/Sendonk 20.9.1732) uit
Gr. Linden (zie kw.st. Cruijssen sub V ttt nr. 50-51): verkopen aan broer Leendert Peters van Tienen x Maria
Hendriks (nr. 16) huis, schuur en 2 holl. morgen aan de Dommelsvoort te Beers. Deze verkopen dit weer op
25.11.1705.
PM. In de reeks kinderen ontbreekt Maria Peters van Tienen, (ged. Beers 23.11.1661) x Beers 24.4/9.5.1688
Antonius Theunissen Bongaerts; de laatste wordt wel als momber genoemd in de acte (zie kw.st. Klomp sub V
vvv nr.56).
Hij hertr. Beers 2.3.1666 Geritje Ebben (overl. na 1700). Hij huwt Beers 7.5.1647
33.Matthia/Thijske Hendriks Dercx (Bergs), ged. Beers 30.10.1626, overl. vóór 1666.
Notaris Rutger de Haen, Beers dd. 25.9.1704: Testament van Theunis Theunissen van den Brunckum, schepen te
Beers en zijn vrouw Maria Ebben op de langstlevende. Erfgenamen samen met de anderen zijn de kinderen van
Hendrina Reijnen, de kinderen van Thijske (d.v.) Peters van Thienen en de kinderen van Willem Ebben. Zie ook
ORA Beers 468 dd. 21.9.1716.
46.Jorden Jans Meuijen, overl. Wanroij 30.11.1718, huwt Maria Jans Jacobs, hertr. Paulina Jans Thonissen. Zie
kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 74-75. ORA Mill 542 dd. 19.1.1664:Thonis Jans vermaakt aan Jan Egberts,
z.v. overl. Egbert Jans 300,-, bij diens vooroverlijden aan zijn oom Jorden Jans. Zijn Thonis, Egbert en Jorden
broers ?
64.Jan van Thi(j)enen, overl. vóór 14.10.1624, wonend te Beers aan de Dommelsvoort, bel. Hendrik Jans
Hendriks Nabuer (x ca. 1608 Geertken Aerts Gieben xx Beers 4.6.1620 Geertken Aerts uit Boxmeer; zie kw.st.
Van den Hark sub V lll, nr. 448). Huwt vóór 1610 (op 22.8.1610 wordt kind Joannes gedoopt te Beers)
65.Maria Maertens. Zie kw.st. Van Thienen sub III b nr. 16-17.
66.Hendrik Derkx, schepen Beers 1617-31. Overl. vóór 1650. Koopt ORA Beers 464 dd. 26.6.1624 hofstad aan
de Beerse Wiel van Handrick Jans Nabuer xx Geertruijd Aerts. Huwt (1) E(d)erke Hendriks (overl. Beers
23.3.1620). Huwt (2) Beers 28.11.1621/12.1.1622
67.Antonia/Thoniske Leenders, overl. na 1650. Huwt (2) weduwnaar Hendrik Hendriks Beers 15.11.1650.
132.Derck Meussen, wonend Gerrit Verwoertshof, overl. Beers juni 1588. Huwt ca. 1575
133.Thoniske, overl. Beers 8.11.1599 (beide data conform grafsteen op kerkhof Beers).
134.Lenaert Thijssen, overl. vóór 1600, schepen Gassel vóór 1592 tot 1598, huwt ca. 1592
135.Ariken Hanricx, overl. Gassel na 18.12.1638. Huwt (1) ca. 1585 Hubert Thonissen (hun zoon Thonis is in
1608 meerderjarig). Huwt (3) begin 1600 Jan Martens alias Grooten, overl. na 1622/vóór 1638, schepen Gassel
1600-1619. Jan huwt (1) Hanriske Dercx, overl. vóór 1600. Zie Deel II kw.st. Maria van der Poel nr. 770-771.
ORA Mill 539A dd. 19/29.10.1608; Gassel 498 dd. 25.2.1600; zij kopen 22.10.1611 Jennis Ermitsland te Gassel.
270.Hanrick Ariens, overl. Mill vóór 22.4.1611 (ORA Mill 539A). Zie kw.st. Goossens sub IV aa: nr. 135 is zus
van nr. 219 aldaar.
PM. 1:Ambtman van Cuijk: Gassel dd. 26.7.1723: Marten (Jans) van Thienen en Derk Hermans (van ‟t Ven),
bloedooms van vaders en moederszijde en mombers over Jan Jans van Thienen, nagelaten minderj. z.v. Jan Jans
van Thienen, (ged. Beers 14.4.1688, overl. Beers 27.2.1723, vermoedelijk zoon van Joannes van Thienen en
Judith Jansen) en (huw. Beers 12/27.11.1712) Hermke Jans (Hermens van ‟t Ven; uit Gassel) ter eenre en Maria
Aerts van Boeckholt, laatst getrouwd geweest met Jan van Thienen, geass. met Willem Aerts van Boeckholt haar
broer als bloedoom maternel en momber over Aert Jans van Thienen. Het betreft het huwelijkscontract tussen
Jan (Jans) van Thienen en (huw. Beers 6.3.1718) Maria (Aerts) van Boeckholt (zoals vastgelegd voor het gerecht
van Gassel dd. 5.3.1718); de breuk van het contract daar is vastgelegd en wordt kritisch bekeken.
PM. 2: Te Beers worden vermeld in 1448 Jan van Tienen; in 1518 Willem en Gerrit van Tienen.
*********************************************************************.
Op de volgende pagina vindt u de kadastrale kaart C 01 van de Voordijk te St. Hubert (ca. 1825) met daarin
ingetekend de boerderij van Thijs Jordens Selten (IV y), Lambertus Verbruggen (zie IV aa sub Johanna
Goossens) en van Jan Jans Sluijs (zie V a).
143
Bert Derks, Voordijk 35, woont op huis van overgrootvader Matthijs Jordens Selten ? Diens
kleindochter Theodora Maria van der Hagen trouwt in 1887 met zijn vader Gerardus.
144
145
RK KERK TE MILL ca. 1789 GETEKEND DOOR JAN BULTHUIS. ZIE OOK DEEL II, pag.30.
146
DE VIERDE EN VIJFDE GENERATIE
V a. JOANNES GERRITS SLUIJS x JOANNA VAN DEN BROEK (zoon van IV a).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 4.8.1788, get. Joannes Jans Sluijs en Jacomina Gerits. Hij overlijdt te St.
Hubert op 14.4.1839. Landbouwer. Lid en in 1829 koning van het St. Barbaragilde te St. Hubert.
Hij huwt burgerlijk te Mill/kerkelijk te St. Hubert op 25.6.1815 met JOANNA VAN DEN BROEK.
Kinderen, geboren uit dit huwelijk, allen gedoopt te St. Hubert:
1.GERARDUS SLUIS, ged. 2.3.1817, get. Hendrikus van den Broek, Eerke Gerits Sluijs. Hij overlijdt te St.
Hubert, 14 jaar oud op 2.11.1831.
2.HERMANUS SLUI(J)S, ged. 4.11.1819, get. Simon Verhagen, Joanna Verhagen; Maria Raijmakers, weduwe
van den Broek. Een Hermanus Sluijs overlijdt te Delft op 23.2.1840 (Acte van Memorie Grave inv. nr. 38/125).
3.JOHANNES SLUIS, ged. 13.10.1821, get. Martinus Gerits Sluijs, Maria Anna van den Broek. Ongehuwd.
Landbouwer. Hij overlijdt te St. Hubert, 36 jaar oud, op 20.5.1858.
4.HELENA SLUIS, ged. 14.2.1824, get. Theodorus van den Hark, Theodora Gerits Sluijs. Zij overlijdt te St.
Hubert op 8.1.1901. Zij huwt burgerlijk te Mill op 23.4.1858/kerkelijk te St. Hubert op 25.5.1858 met de
landbouwer LENDERT/LEONARDUS SOMMERS (geb. te Uden op 2.7.1827 als zoon van Joannes (ged.
Nistelrode 15.3.1798 als z.v. Leonard Lamberts Otten Lamberts Som(m)ers en Maria Jans van Dijck)
Sommers/Zomers en Elisabeth Willems Donkers en overl. te St. Hubert, 61 jaar oud op 14.1.1889). Zie kw.st.
Van Sambeek sub V qqq.4 en ook Deel II sub VI.C.11.
5.MARTINUS SLUIJS, ged. 28.1.1827, get. Simon van der Hagen, Maria Antoon Hoefs. Hij overlijdt te St.
Hubert op 30.1.1827.
6.EGBERTUS SLUIS, geb./ged. 5/6.3.1830, get. Gerardus Sluijs, Maria Antoon Hoef. Ongehuwd.
Hij overlijdt te St. Hubert, 31 jaar oud op 15.3.1861.
7.GERARDUS SLUIS, ged. 15.11.1831. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te St. Hubert, 24 jaar oud
op 22.10.1855.
JOANNA VAN DEN BROEK is geboren te St. Hubert en gedoopt te Mill op 20.5.1785. Zij overlijdt te St.
Hubert op 16.8.1849. Zie kaart op pag. 140.
Vredesgerecht Grave 18.6.1832: Be-eediging inzake erfenis van Derk van den Broek, z.v. nr. 4 en 5 hieronder en
overleden te St. Hubert dd. 15.11.1831. Erfgenamen zijn: Martinus, Peter, Cornelis, Hermanus en Willem van
den Broek, allen landlieden te St. Hubert; Johannes Tijssen, landbouwer te Cuijk, Theodorus van de Hark en Jan
Sluijs, beide landlieden te St. Hubert; Hendrikus, Antoon, Martinus en Hermanus Raaijmakers (zie V iiii),
Andries Smits, alle landlieden te St. Anthonis en Haps. Zie Not. Verstraaten dd. 12.10/7.12.1833.
Notaris A. Verstraaten 10.11.1815: Openbare Verkoop. Op verzoek van weduwe van Hermen van den Broek te
St. Hubert openbare verkoop van opgaande eikenbomen en hakhout t.w.v. 257 gulden.
Haar kwartierstaat:
2.Hermen Martens van den Broek, geb. St. Hubert/ged. Mill 28.7.1756, overl. St. Hubert 6.9.1810, schepen/lid
van de municipaliteit Mill 1795-1807, lid St. Barbaragilde St. Hubert; huwt Mill 14.5.1775
3.Maria Raaijmakers, ged. Mill 14.8.1752, overl. St. Hubert 31.3.1832.
4.Marten Hermens van den Broek, ged. Mill 24.4.1702, overl. Mill 2.10.1766, huwt Mill 12.2.1756
5.Petronella Jans Theunissen, geb. Escharen, overl. Mill 1.6.1763
6.Theunis Raijmakers, ged. Mill 6.11.1724, overl. vóór 26.7.1796, lid Catharinagilde, hertr. vóór 1767 Barbara
van der Weijden (zie ORA Mill 234, dd. 26.7.1796), huwt Mill 12.10.1749
7.Helena van den Heuvel, ged. Mill 18.9.1724, overl. Mill 4.10.1754, lid Catharinagilde.
8.Hermen Peters, huwt Mill 12.4.1693
9.Hendrikske Martens. ORA Mill 562 dd. 13.9.1775.
10.Jan Theunissen.
12.Dirck Peters Raijmakers, ged. Mill 17.12.1687, overl. Mill 7.11.1753, lid Catharinagilde, huwt
13.Jacoba Siberts. Zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 10 over hun zoon Theunis (nr. 6).
14.Peter van den Heuvel, ged. Mill 25.5.1692, overl. Mill 11.6.1779, lid Catharinagilde, schepen, hertr. Mill
14.8.1740/Ambtman 6.8.1740 Cornelia de Hoogh (zij overl. Mill 27.10.1779 hersenbloeding/”a perplexia”, lid
Catharinagilde). Testament dd. 2.9.1756 notaris David v. Hoytema te Cuijk: Peter van den Heuvel en Cornelia
de Hoogh refereren aan hun huwelijkse voorwaarden dd. 28.7.1740. Zus Allegonda de Hoog x Michiel Philip
Hogers krijgt 440 gld., zoon Hermanus van den Heuvel 225 gld., zijn bed met toebehoren en de beste koe; al de
andere ongehuwde kinderen krijgen de huwelijksuitzet, zoals de getrouwde kinderen uit het eerste huwelijk
van Peter met Maria Jans ook hebben ontvangen.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 24.10.1733: Vader Teunis Jans de Hoog, moeder Allegonda Jacobs/
Aelbers en verdere nabestaanden en bloedverwanten van Cornelis Teunissen de Hoog geven te kennen, dat
laatstgenoemde zinneloos is, 22 jaar oud, door het land dwaalt en door zijn gekheid in Heusden in detentie is
147
gesteld. Hij is daar ontslagen op voorwaarde, dat confinement/opsluiting moet volgen.
Idem Wanroij/Heusden dd. 28.10.1733: Vergadering te Heusden; Peter van den Heuvel uit Mill en Peter
Hendriks uit Wanroij, bloedverwanten van Cornelis Teunissen de Hoog, gedetineerd te Heusden leggen een
verklaring af, doen verzoek tot vrijlating en beloven confinement te regelen.
Idem te Wanroij dd. 4.5.1737: Teunis Jansen de Hoog en Allegonda Jacobs, de ouders van Cornelis Teunissen
de Hoog, verklaren in 1733 de niet “compes mentis” zijnde Cornelis Teunissen te hebben laten opsluiten in het
zinnelooshuis te Den Bosch, waarna hij, hersteld zijnde na 3 jaar kon worden opgehaald; de twijfels hieraan,
hem kennende vanaf de vroegste jeugd deden hem daarna naar het nonnenklooster te Sonsbeek overbrengen,
waar hij nu driekwart jaar woont en wederom volkomen in zijne zinnen geslagen niet te handhaven is. Ten einde
raad wordt nu te Wanroij ten huize van de ouders, een “secuur gemak” getimmerd om hem hierin te kunnen
opsluiten. Het is nog niet duidelijk, of er directe verwantschap bestaat tussen Cornelia de Hoogh en deze familie
de Hoogh te Wanroij. Zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 34-35. Hij huwt Mill 18.11.1723
15.Maria Jans van den Heuvel, ged. Haps 1.11.1697, overl. Mill 7.1.1737.
24.Peter Dircks Raijmakers, ged. Mill 1.3.1661, overl. Mill ca. 1708, lid Catharinagilde, huwt vóór 1685
25.Metje. Zie kw.st. Vloet sub IV w, nr. 18-19.
26. ? Siebert Jans, huwt Mill 19.10/14.11.1670
27.Joanna Seelen. Bij de doop van hun zoon Gerardus in 1675 figureert als peettante Jacoba Seelen.
28.Adriaen Goduwaerts (van den Heuvel; hij en zijn nageslacht nemen de familienaam van zijn 1e vrouw aan).
Huwt Haps 21.2.1677 Helena Cornelissen van den Heuvel (overl. Mill 18.6.1688, d.v. Cornelis Peters v.d.
Heuvel x Isabella Thomassen v.d. Voort; zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 10-11; hieronder nr. 60-61), overl. Mill
29.6.1708, richterbode, schout 1702, lid Catharinagilde “Adriaen van den Heuvel”, hertr. Zeeland 21.5.1689
29.Geertje Peters van Kilsdonk, ged. Zeeland, overl. Mill begin 1733. Lid Catharinagilde “Geritje v.d. Heuvel”.
30.Jan Nillissen van den Heuvel, overl. Haps 19.1.1740, huwt Haps 8.5.1689
31.Joanna Jans, overl. vóór 20.6.1718. Zie ORA Mill 561 dd. 10.9.1733.
48.Dierck Theunissen Raijmakers, (zie kw.st. Reijnen sub III g, nr. 24-25), huwt vóór 1656
49.Beel Gielens, zie nr. 48.
58.Peter Roelofs van Kilsdonk, ged. 22.12.1624 Veghel, gerichtsbode, overl. 13.5.1692 Zeeland,
(zie kw.st. Van Kuppeveld sub V ll, nr. 62-63), hij huwt in tweede echt Veghel 2.5.1658
59.Jenneke Willems Thijssen, overl. Zeeland 17.6.1699.
60.Cornelis Peters van den Heuvel, (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 22-23), huwt vóór 1665
61.Beelke Thomassen van der Voort, zie nr. 60.
116.Roelof Jans Daendels van Kilsdonck, geb. Veghel ca. 1582, overl. Veghel 24.1.1655, kerk/hl. Geestmeester,
vanaf 1616 brouwer/herbergier “de Swaen”; hertr. Veghel 4.6.1628 Metje Aert Jans Daniels, hertr. (2) Veghel
5.5.1648 Jenneke (Chris)Stoffels Hontselaer (wed. Nicolaes de Coninck), huwt Veghel 22.5.1611
117.Catharina Lucassen de Roij, geb. St. Oedenrode; overl. vóór 1628.
232.Jan Daniels van Kilsdonck, geb. ca. 1545 Veghel, overl. vóór 13.10.1616 Veghel, 1582 herbergier/brouwer
“de Swaen”, hertr. (1) NN, hertr. (2) Heijltje Diercxen Ariens Diercxen, huwt vóór 1569
233.Margriet Aerts van de Pals, overl. vóór 1587.
234.Lucas Hendriks Luijcas de/van Ro(e)ij, 1610 schepen in St. Oedenrode, overl. vóór 1631, huwt
235.Catalijn, overl. na 1631. Zie kw.st. Van de Water sub IV v, nr. 218-219.
464.Daniel/Danelt Hendriks van Kilsdonck, geb. Veghel ca. 1512, overl. Veghel 1572-75, op 21.1.1541 eigenaar
brouwerij/herberg “de Swaen” aan de Straet, huwt vóór 1541
465.Catharina Daendels/Danelts, overl. vóór 1558.
466.Aert Wouters van de Pals, huwt
467.Marijke Roelofs Hendriks Jos Goertz.
468.Hendrik Luijcas de Roeij, overl. vóór 1612.
928.Hendrik Dan(i)els van Kilsdonck, geb. Veghel ca. 1485-90, overl. Veghel na 29.1 en vóór 5.7.1544; hertr.
Machteld Aerts Peters Laurens Scheers (overl. vóór 21.1.1541). Hij huwt
929.Wilhelmina Jan Reijners van Soerendonk uit Macharen.
930.Daendel Daendels Goertzen, ca. 1500 eigenaar brouwerij/herberg “de Swaen” Veghel, kerkmeester, huwt
931.Katherijne Hermans Dircx.
932.Wouter Peters van de Pals, geb. ca. 1495, overl. vóór 1551, huwt
933.Heijlwig Aerts van der Heijden. Er is ook een nat. zoon Wouter Peters v.d. Pals x vóór 1540 Katharijn
natuurlijke d.v. priester Jan v.d. Straten x Elisabeth Roevers van Eenquinkel.
1856.Daniel Willems van Kilsdonck, overl. vóór 1544, huwt
1857.Ermgarda Wouter Claesdr. Wouters van der Mee.
1864.Peter van de Pals, schepen Veghel 1491-93. Overl. vóór 1534. Wapen: gedeeld Andreaskruis.
3512.Willem Hendrickx v. Kilsdonck, wonend net als zijn vader te Vorstenbosch/Dinther, overl. vóór 1516,
hertr. Geertruid Willems Wagemans (hertr. 1516 Jan Willems Keynoetz), huwt
3513.Beatrijs Rutger Jan Peters.
148
7024.Hendrick Claes v. Kilsdonck, verkoopt 30.6.1446 “de Bleecerij” te Esbeek, overl. Veghel ca. 1485, huwt
7025.Geertruijd Willems van de Spaendonck
14.048.Claes Gerits van Kilsdonck. (met dank aan wijlen Marinus Kilsdonk vanaf nr. 232).
28.096.Gerit Gerits van Kilsdonck is in 1380 borg te Heeswijk, in 1434 poorter Den Bosch.
V b.THEODORUS GERRITS SLUIJS x MARIA ANNA ERMERS HENDRIKS
(zoon van IV a).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 1.8.1790, get. Martinus Derks en Christina Jans. Hij overlijdt te Wanroij, 69
jaar oud op 31.10.1858. Landbouwer. Na 1816 verhuist hij van St. Hubert naar Wanroij.
Vredesgerecht Grave 11.9.1813: benoeming toeziend voogd; Johanna Willems, weduwe van Martin Derks,
klompenmaker te Mill, overl. 1805, nalatende Hendrikus (geb. 1794), Derk (geb. 1795) en Maria (geb. 1797).
Familieraad: Jan Martens Claassen, klompmaker te Mill, broeder, toeziend voogd; Dorus Gerrit Sluijs en Jan
Gerrit Sluijs, bouwmannen te St. Hubert, neven; Peter Jans, bouwman, oom; Rein Jordens, bouwman, beiden te
St. Hubert, neef, Dorus Ermers, dagloner te Mill, neef.
Hij huwt te Wanroij op 18.6.1815 met MARIA ANNA ERMERS HENDRIKS.
Kinderen uit hun huwelijk, de eerste gedoopt te St. Hubert, de anderen geboren te Wanroij:
1.GERARDUS SLUIS, ged. 17.3.1816, get. Ermert Hendriks, Joanna van den Broek en Eerke Gerits Sluijs.
Ongehuwd. Hij overlijdt te Wanroij, 72 jaar oud op 14.1.1889.
2.WILLEM SLUIS. geb. 9.6.1819. Hij overlijdt te Sambeek op 28.10.1886. Landbouwer. Hij huwt te Wanroij op
6.5.1867 met PETRONELLA WIENTJES (geb. te Mill/St. Hubert op 28.3.1827 als dochter van Peter Wientjes
en Cornelia Rutten en te Wanroij overleden op 12.1.1899).
3.JOANNES SLUIS, geb. 10.8.1821. Hij overlijdt te Groesbeek, 75 jaar oud, op 22.3.1897. Arbeider. Hij huwt
vóór 1863 met THEODORA HERMSEN (geb. te Kranenburg (D) ca. 1827 als dochter van de arbeider Bertus
Hermsen en Petronella Derks en te Groesbeek overleden, 67 jaar oud, op 24.12.1894.
4.HENDRINA SLUIS, ged. 23.09.1822. Zij overlijdt te Wanroij op 8.5.1858. Zij huwt te Wanroij op 8.4.1853
met de landbouwer MARTINUS DERKS (geb. te Wanroij op 18.1.1816 als zoon van Joannes Derks en
Elisabeth Lunnen en overleden aldaar op 18.3.1905).
Martinus hertrouwt te Wanroij op 18.4.1863 Wilhelmina van Sambeek (geb. te Mill op 3.12.1825 als dochter van
dagloner Cornelis van Sambeek en Joanna Pluck en overleden te Wanroij op 3.2.1897.
5.CHRISTIANUS SLUIS, geb. 3.11.1824. Hij overlijdt te Cuijk en St. Agatha op 20.12.1840.
6.ANNA MARIA SLUIS, geb. 29.10.1825. Zij overlijdt te Wanroij, 35 jaar oud op 30.10.1860. Zij huwt te
Wanroij op 7.5.1859 met de landbouwer MARTINUS VAN DEN BROEK (ged. te Wanroij op 27.4.1811 als
zoon van Cornelis Jacobs van den Broek (ged. Wanroij 6.12.1781) en Joanna Hofmans (ged. Wanroij 24.8.1783
als d.v. Nicolaas Hoffmans en Maria Kempen) en aldaar overleden, 79 jaar oud op 19.9.1890).
Martinus huwt te Wanroij op 16.4.1847 in eerste echt met Petronella Baltussen (geb. te Wanroij op 18.11.1819
als dochter van Gerardus Baltussen en Wilhelmina Nabuurs en aldaar overleden op 9.6.1849).
7.EGBERDINA SLUIJS, geb. 8.11.1826. Zij overlijdt te Wanroij op 10.9.1901. Zij huwt te Wanroij op
18.4.1863 met de landbouwer MARTINUS HUBERS (geb. te Wanroij op 7.2.1825 als zoon van landbouwer
Leonardus Hubers en Mechtilda Koenen en overleden aldaar op 24.3.1881).
8.MARTINUS SLUIS, geb. 1.2.1828. Hij overlijdt te Wanroij op 5.12.1829, 1 jaar oud.
9.PETRUS SLUIJS, geb. 15.6.1829. Ongehuwd. Geestelijk broeder. Hij overlijdt te Nijmegen, 55 jaar oud op
30.8.1884.
10.EGBERTUS SLUIS, geb. 15.1.1831. Hij overlijdt te Wanroij, 1 jaar oud, op 20.7.1832.
MARIA ANNA ERMERS HENDRIKS is gedoopt te Mill op 7.6.1789. Zij overlijdt te Wanroij, 86 jaar
oud op 24.12.1873.
Haar kwartierstaat:
2.Ermert Hendriks Bekkers, ged. Mill 2.3.1750, overl. Wanroij 17.3.1839, landbouwer, huwt Mill 25.5.1779
3.Allegonda Wilbers van Escharen, ged. Escharen/Hal 19.7.1757. Overl. Wanroij 1.1.1848. Boerin.
4.Hendrik Peters (van de) Weem, ged. Mill 19.3.1725 z.v. Peter Aerts (van de) Weem en Margaretha Hermens
de Haes (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 28 en 29). Overl. Mill 3.6.1780. Lid Catharina-gilde. Hij hertr.
Mill 25.2.1753 Anna Theunissen Hofs (overl. Mill 19.12.1802). Hij huwt Mill 18.5.1749
5.Elisabeth Jans Ermers, overl. Mill 3.10.1752. Beide echtgenotes zijn lid van het St. Catharinagilde.
6.Willibrordus Nelissen van Escharen/Valendries, geb. Escharen, woont tot ca. 1758 in Escharen, daarna te Mill;
(broer van Antonius Nelissen van Escharen).Zie sub V x, nr. 4-8-9). Overl. Mill 11.4.1793. ORA Mill 550 dd.
11.4.1786, waar hij ook Wilbert Nelissen Valendries genoemd wordt. Huwt Cuijk/Mill 17.5/16.6.1749 Barbara
Jans Diependael (overl. 8.6.1752 aan den Langenboom; beiden lid Catharinagilde). Hertr. Mill 21/25.11.1753
7.Petronella Claessen, ged. Wanroij 4.8.1729, overl. Mill 19.3.1793. Lid Catharinagilde.
14.Nicolaas Willems, overl. vóór 1753, huwt Wanroij 16.1.1713
149
15.Allegonda Arts, ged. Wanroij 20.5.1688, overl. na 21.11.1753.
30.Aert Peters, hertr. Wanroij 20.1.1697 Maria Jans, huwt vóór 1687
31.Grietje Peters, overl. tussen 1691-1697.
V c. MARTINUS GERRITS SLUIJS x MARIA ANTOON PETERS (VAN DE) HOEF
(zoon van IV a).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 30.12.1791 (tweeling met V d), get. Joannes Sluijs en Jacomina Gerits. Hij is
landbouwer (in 1848: arbeider) te St. Hubert en overlijdt aldaar op 22.4.1848, 57 jaar oud.
Hij is lid van het St. Barbaragilde. Hij huwt burgerlijk te Mill/kerkelijk te St. Hubert op 9.5.1824 met MARIA
ANTOON PETERS (VAN DE) HOEF.
Uit hun huwelijk zijn geboren en gedoopt te St. Hubert:
1.GERTRUDIS/GEERTRUIJ SLUIJS, ged. 13.2.1825, get. Antoon Peters Hoef, Everdina Gerits Sluijs. Zij
overlijdt te Wanroij, 48 jaar oud op 27.7.1873. Zij huwt te Wanroij op 28.6.1856 met de veldwachter/na 1874
brieven-gaarder/brievenbushouder ADRIANUS HENDRIKS (geb. te Wanroij op 12.3.1827 als zoon van de
smid Thomas Hendriks en Joanna Cornelissen en aldaar overleden op 10.7.1887). Adrianus hertrouwt te Wanroij
op 19.6.1875 met Petronella van der Weijden (geb. te Wanroij op 15.2.1827 als dochter van Johannes van der
Weijden en Petronella Voorbeek en overleden aldaar op 1.6.1886; Petronella is eerder gehuwd te Oploo op
17.4.1860 met Gerardus Wijnen (geb. te Wanroij op 20.6.1833 als zoon van Johannes Wijnen en Elisabeth
Driessen/Krukken en aldaar overleden op 9.5.1874).
2.PETRUS SLUIS, ged. 14.12.1826, get. Jan Sluijs, Maria Jans Wijnen.
3.EGBERDINA/ gedoopt HONORIA SLUIJS, geb. 25.9.1828 (moeder (abusievelijk ?) Joanna Kuijpers
genoemd). Ongehuwd. Huishoudster met zus Maria bij past. H. van Hintum te Oploo 1863-83; woonachtig tot
1883 in pastorie aldaar. Zij overlijdt te Wanroij (wonend vanaf 1896), 76 jaar oud op 13.2.1905.
4.ANTONIUS SLUIJS, ged. 17.10.1830. Arbeider. Hij overlijdt te Cuijk op 11.1.1913. Hij huwt te Cuijk op
9.4.1861 met MARIA VERHAGEN (geb. te Cuijk ca. 1828 als dochter van Joannes Verhagen en Hendrina
Hendriks en overleden aldaar op 25.4.1880).
5.MARIA SLUIJS, ged. 23.2.1833. Ongehuwd. Zij overlijdt te St. Hubert, 60 jaar oud op 4.6.1893.
Zie bij haar zus Egberdina (nr. 3)
6.JOANNES SLUIJS, ged. 21.8.1835. Landbouwer. Hij overlijdt te Haps, 57 jaar oud op 24.12.1892. Hij huwt
te Wanroij op 6.4.1872 met THEODORA KUIJPERS (geb. te Wanroij op 28.4.1830 als dochter van Peter
Kuijpers en Petronella Wijnen en overleden te Rijkevoort op 28.10.1901).
7.CORNELIS SLUIJS, ged. 8.10.1836. Hij overlijdt te St. Hubert op 22.10.1836.
8.CATHARINA SLUIJS, geb./ged. 18/19.12.1837, get. Petrus Hendrikus Senten, Gertruda Sluijs. Zij overlijdt te
Wanroij op 1.7.1903. Zij huwt te Wanroij op 19.1.1870 met de landbouwer WILLEM ABELS (geb. te Wanroij
op 19.9.1839 als zoon van Johannes Abels en Theodora Ebben en overlijdt aldaar op 12.5.1911).
MARIA ANTOON PETERS (VAN DE) HOEF is gedoopt te St. Hubert op 23.1.1798, get. Matthias van
Overbeek en Maria Jans Wienen. Zij is arbeidster en overlijdt te St. Hubert op 7.5.1853.
Haar kwartierstaat: (met dank o.m. aan Ton Kerkenaar). Nr. 2 neemt in 1826 de naam Van de Hoef aan.
2.Antoon Peters (van de) Hoef, ged. Wanroij 2.12.1766, overl. St. Hubert 12.2.1829 (62 jr. oud). Landbouwer.
Notaris van Crimpen 27.12.1822: Antoon Peters, bouwman te St. Hubert en gehuwd met Maria Wijnen, deelt
(o.m. met Rein van de Kolk x Catharina Wijnen, bouwlieden uit Wanroij; zie kw.st. Van der Kolk sub V zzz, nr. 4
en 5) met anderen in de nalatenschap van Ermert Rombouts (Ermers), overleden te Escharen en zijn vrouw
Geertrui Wijnen, overl. te Wanroij; het betreft huis met moeshof, bouw- en weiland te Wanroij.
Op 10.1.1823 wordt dit goed verkocht voor 700 gld. aan Peter van den Bogaerd, bouwman te Wanroij.
Idem 30.9.1825: Antoon Peters Hoef, bouwman te St. Hubert verkoopt voor 450 gld. aan Johannes, Peter en
Arnoldus Nabuurs, Wilhelmina Nabuurs x Gerardus Baltesen, Hendrina Nabuurs x Lambertus van Dijk, allen
bouwlieden te Wanroij en kinderen van wijlen Jan Nabuurs en Petronella Peters, een perceel weiland, genaamd
“de Heuvelwijk” te Oeffelt. Zie ook Not. Verstraaten dd. 28.9/3.10.1841. Hij huwt Wanroij 17.4.1796
3.Maria Jans Wijnen, ged. Wanroij 25.9.1768, overl. St. Hubert (78 jr.) 10.1.1847.
4.Peter Hendriks, ged. Wanroij 10.12.1727, (zie ORA Mill 550 dd. 5.2.1778), huwt Wanroij 1.5.1757
5.Allegonda Hendriks Verhoeven, ged. Mill 19.4.1733. Overl. Wanroij 1.10.1803.
6.Johannes Wijnen, ged. Wanroij 19.7.1734, overl. Wanroij 15.7.1799, huwt 4 e gr. verwant Mill 28.4.1765
7.Maria Martens Croeff, ged. Mill 5.7.1740, overl. Wanroij 5.3.1776.
8.Hendrikus Peters, huwt
9.Maria Arts.
10.Hendrikus Theunissen Huvenaer/Verhoeven, ged. Mill 14.2.1697, overl. Wanroij 25.5.1774. ORA 548 Mill
5.10.1737: Reijn Jans Vos geassist. met schoonzoon Hendricus Theunissen x Anthonetta Reijnen verkoopt aan
Pouwel Jans mulder en Maria Jans een stuk bouwland te Mill, een halve morgen groot. Op 9.8.1737 Mill leent
150
Johan van Rijmsdijck x Aartje Aarts van Hendrik Theunissen Huvenaer en sijnen erven F 200,-. ORA Mill 549
dd. 26.6.1761 met broer Lindert en zus Maria “Verhoeven” genoemd. Hij huwt Mill 21.1.1731
11.Antonia Reijnen Vos, ged. Mill 17.1.1702, overl. Wanroij 23.6.1781. (bij huw. “Hendricus van der Hoeven”)
12.Wijnandus Jans, ged. Wanroij 8.12.1692, (zie kw.st. Van de Kolk sub V zzz, nr. 20 en 21), huwt Mill 3.2.1728
13.Margaretha Thomassen, zie nr. 12.
14.Martinus Hendriks Croeff, ged. 3.12.1700 (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 12 en 13),
huwt Mill 25.11.1726
15.Catharina Reijnen, zie nr. 14.
20.Antonius Hendriks Verhoeven, (ORA Mill 569 dd. 27.5.1761: beiden overl.), huwt vóór 1697
21.Agnes Aerts. Zij hebben als kinderen nr. 10, Lindert x Anna Maria Peeters en Maria x Thijs Abels.
22.Reijn Jans Vos, (zie kw.st. Kempen sub IV cc, nr. 30), huwt vóór 1697
23.Aelke Hendriks, ged. Mill 7.2.1662. Gegoed (1717) op halve bouwhof “de Hoef” te St. Hubert (ORA 546).
46.Hendrik Aerts, ( zie kw.st. Kempen sub IV cc, nr. 30, 62 en 63), huwt Mill 20.2.1661
47.Hendrina Gielens. Zie nr. 46.
44.Jan Reijnen Vosch, geb. ca. 1630, z.v. Reijn Peters x vóór 1633 Trijn, eerder ca. 1600 gehuwd met Jan Peters
Vos. Overl. Wanroij 21.1.1709 (zie kw.st. Derks sub V hhh, nr. 22;45 en kw.st. De Vael sub IV m,, nr. 80-81).
ORA Mill 542 dd. 22.9.1668. In 1633 deling in twee-en van de hoeve aan de beek in Wanroij (4 holl. morgen).
Inventarisatie Ambtman 1665 meldt Jan Reijnen Vos, boterverkoper en andere cremerijen met 5 kinderen.
ND 10093 te Wanroij: Jan Reijnen Vos neemt in 1662 de cijns over van Jan Peters Vos x Trijn. Jan Peters Vos is
vóór 16.12.1633 overleden; Trijn hertr. met Reijn Peters; voorkinderen uit haar huwelijk met Jan Peter Vos zijn:
Merrij x Aert Hendrikx, Hanriske x Meus Jans, Trijneke x Jan Jacobs, en de onmondige/ ongehuwde Merrike en
Peterke Jans, Derick Jans x Jenneke en Tuenis Jans. Jan Reijnen Vos en Enneke Reijnen x Eb Hendriks zijn
kinderen uit haar tweede huwelijk met Reijn Peters (ORA Mill 541 dd. 6.7.1654). Huwt vóór 1654.
45 Aelke/Allegonda Peters. Overl. Wanroij 7.7.1715. ORA Mill 542 dd. 2.1.1669 kopen zij een deel van huis en
land onder Wanroij.
V d. THEODORA/DERIS GERRITS SLUIJS x SIMON VERHAAG/VERHAGEN/
VAN DER HAGEN (dochter van IV a).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 30.12.1791 (tweeling met V c), get. Petrus Verstraaten en Christina Jans. Zij
overlijdt te St. Hubert op 3.10.1857.
Notaris Verstraaten dd. 23.4.1829: familieleden Sluis sub V a-f en anderen verkopen huis en landerijen aan de
Voordijk en Hollanderbroek te St. Hubert en in Molenveld te Mill voor 942 gld. aan Peter Abels te St. Hubert.
Idem 7.5.1829: opgaande bomen op stam voor 69 gld.
Vredesgerecht Grave 12.4.1837: Eedprestatie successie; Cornelia Arts x Jan van den Brand, d.v. Willem Arts en
Hendrina van Daal is overleden te Mill op 24.1.1837; haar erfgenamen zijn: Petronella Arts, Mill; Jacomina
Arts, gehuwd met Theodorus van den Bogaard te Mill; Johannes Wouters, gehuwd met Eerke Arts, landbouwer
te Mill; Johannes Raaijmakers, gehuwd met Barbara Ermers, daghuurder te Mill; Jan Sluis (V a), Martinus
Sluis (V c), Simon van der Hagen, gehuwd met Deris Sluis, landbouwers te St. Hubert; Johanna Sluis (V e),
gehuwd met Aard van den Vorle, landbouwer te Mill; Barbara Sluis (V f), gehuwd met Martinus Linders,
landbouwer te Escharen.
Zij huwt met SIMON VERHAGEN/VAN DER HAGEN te St. Hubert/Mill op 2.5.1819.
Hun kinderen, allen gedoopt te St. Hubert:
1.GERARDUS VAN DER HAGEN, ged. 17.4.1820, get. Hendrik Verhagen, Eerke Gerrits Sluijs. Hij overlijdt
te St. Hubert op 7.5.1820, 3 weken oud.
2.GERARDUS VAN DER HAGEN, ged. 10.9.1821, get. idem als 1. Hij sterft te St. Hubert op 11.10.1821.
3.PETRONELLA VAN DER HAGEN, ged. 25.10.1822, get. idem als 1 en Joanna Gerrits Sluijs en Joanna van
den Broek. Boerin. Zij overlijdt te Mill op 25.8.1892. Landbouwster. Zij huwt te Mill op 10.2.1860 met de
landbouwer JOHANNES NABUURS (geb. te Wanroij op 17.9.1814 als zoon van Johannes Nabuurs en
Antonetta Jans Swarts en overlijdt te St. Hubert op 24.8.1871).
Johannes Nabuurs huwt eerder te Beers op 7.5.1844 met Joanna van de Groes (geb. te Haps op 14.5.1819 als
dochter van Cornelis Fransen van de Groes en Agnes Jans Thoonen Christiaens Kerkhof en overleden te St.
Hubert op 28.12.1858).
4.GERARDUS VAN DER HAGEN, geb./ged. 28/29.7.1824, get. Marten Gerrits Sluijs, Joanna van der Hagen.
Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te St. Hubert, 52 jaar oud op 28.6.1876.
5.MARTINUS VAN DER HAGEN, ged. 8.8.1826, get. Joannes Sluijs, Joanna van der Hagen. Hij overlijdt te St.
Hubert op 31.10.1891. Landbouwer. Hij huwt te Mill/St. Hubert op 11/19.4.1856 met THEODORA SELTEN
(geb. te St. Hubert op 16.11.1820 als dochter van Matthijs Jordens Selten en Maria Gielens en overleden aldaar
20.4.1879 (zie sub IV y en voor hun beider nageslacht sub V llll).
6.PETRUS VAN DER HAGEN, ged. 1.9.1828, get. Joannes Sluijs en Joanna van der Hagen. Hij overlijdt te St.
151
Hubert op 16.9.1828.
7.EGBERTA/EBERDINA/ARDINA VAN DER HAGEN, ged. 1.9.1828, get.Martinus Sluijs, Petronella van der
Hagen en Joanna van den Broek. Waarschijnlijk is zij dezelfde, die als Ardina van der Hagen, ongehuwd te St.
Hubert, 50 jaar oud overlijdt op 2.2.1879.
8.JOHANNA VAN DER HAGEN, geb. 17.3.1831, get. Petrus Verhagen, Cornelia van der Hagen, Joannes
Sluijs en Petronella van der Hagen. Zij overlijdt te Mill op 5.3.1905. Zij huwt te Mill/St. Hubert op 4/6.11.1876
met de landbouwer GERARDUS GERRITS (geb. te Mill op 23.2.1827 als zoon van Gerardus Gerrits en Joanna
Jans Weem(en) en overlijdt aldaar op 11.8.1896).
SIMON VERHAAG/VERHAGEN/VAN DER HAGEN is gedoopt te Beers op 6.10.1791 en overlijdt te
St. Hubert op 10.1.1866. Landbouwer St. Hubert.
Notaris A. Verstraaten 6.5.1820: Verklaring. Marten van der Hagen, weduwnaar van Petronella Graat,
kostganger te Beers, verklaart enige jaren geleden aan zijn dochter Willemijn Verhagen, gehuwd met Johannes
Croef, landbouwer te Escharen, 433 gld. gegeven te hebben, daar zij in moeilijkheden was. Nu is zij door brand
en andere rampen opnieuw in de problemen geraakt. Met zijn tien andere kinderen is Marten overeen gekomen
om opnieuw 433 gld. te verstrekken. Zij belooft na haar vaders overlijden niets meer te zullen ontvangen.
Zijn kwartierstaat: (met dank aan Theo Strik).
2.Hendrikus van der Hagen, ged. Beers 28.8.1763, overl. Escharen 7.1.1839, landbouwer, huwt
3.Joanna Simons, geb. Gassel/ged. Escharen 28.8.1762, overl. Escharen 19.11.1832. Not. Verstraaten dd.
5.10.1839: erfdeling met huis, schuur etc. genaamd “de Zwarte Wiel” te Escharen.
4.Martinus Jans van der Hagen/van Gennep, ged. Beers 26.3.1732, overl. Beers 24.9.1820, landbouwer, eigenaar
van “de kleine Braendonck”, huwt Beers ned.dts.geref.5.5/Beugen (RK en geref.) 19.5.1754
5.Petronella Gerrits Graat, ged. Beugen 27.3.1734, overl. Escharen op Camerberg 21.3.1806. Erfdeling Not.
Verstraaten dd. 5.4.1821.
6.Simon/Sijmen Jans Broeren, geb. te Hernen ca. 1735, overl. vóór 17.4.1773, huwt Gassel/Escharen
12/27.4.1760
7.Petronella Derks, geb. Gassel/ged. Escharen 11.4.1731. Overl. vóór 19.3.1803. Hertr. Gassel/Escharen
17/23.4/2.5.1773 Cornelis Peters, overl. vóór 1803.
8.Jan Willems van Gennep alias van der Haegen, geb. Gennep, overl. Beers 25.8.1738.
Ambtman Land van Cuijk Beers dd. 27.4.1740: ge-approbeerd huwelijkscontract tussen Willem Teunissen en
Adriana Martens, weduwe van Jan van Gennep, met als bloedmombers over haar 4 minderjarige kinderen
Huibert Jans, Peter Claessen, en Hendrik Martens.
Idem Cuijk/Beers dd. 2.12.1741: er worden mombers aangesteld over de onmondige kinderen van Adriana
Martens, eerst weduwe van Jan van Gennep en naderhand hertrouwd met Willem Teunissen.
Hij huwt Overasselt (geref.) 16.2.1715 Barbara Theunissen (geb. Escharen, overl. Beers 11.4.1719);
Hertr. Cuijk (ned.dts.geref.) 16.2.1720
9.Adriana Martens, geb. Cuijk ca.1692, overl. Beers 26.10.1741,
Hertr. Beers (ned.dts.geref.) 18.5.1740 Willem Theunissen uit St. Anthonis.
10.Gerardus Graet, ged. Beugen 13.1.1700, overl. Beugen 29.10.1737, huwt Peterken Aerts. Hertr. Beugen
23.9.1731/Cuijk (ned.dts.geref.) 24.10.1731
11.Maria Gerits, ged. Cuijk 22.3.1712, hertr. Beugen 29.6.1738 Godefridus Graet (z.v. Hubertus Graat en Maria
Jans Barten).
12.Johannes Hendriks Broeren, overl. Hernen vóór 1754, hertr. Bergharen 23.11/Hernen dec. 1742 Joanna
Gerrits, weduwe van Jelis Kersten. ORA Maas en Waal Boek 5: Transport dd. 22.11.1742: Jan Broeren als
vader en voogd vam zijn 6 onmondige kinderen m.n. Wendelijn, Geurt, Hendrik, Johanna, Sijmen, en Marie,
kinderen van hem en Ida Geurts. Idem eodem die: Magescheijd, waar Jan Broeren alle schulden op zich neemt;
hij krijgt huis en hof. Idem dd. 10.4.1743: Vestenis: Jan Broeren en Jantje Gerrits lenen geld om de schulden
van de magescheid te kunnen betalen.
Idem dd. 14.6.1754 Hernen. Wendelina Jans Broeren x Berend Evers verkoopt haar deel wat aanverstorven is
van haar overleden ouders en van haar zus Maria Jans Broeren aan haar broer Geurt Jans Broeren. Er is ook
nog een zus Johanna Broeren x (Bergharen 14.3.1760) Jan Aelbers van den Heuvel.
Hij huwt ca. 1730
13.Ida Geurts, overl. vóór 1742.
14.Theodorus/Derck Jans, overl. vóór 1765, huwt vóór 1729
15.Josephina/Josijna Ariens, (zie kw.st. Bou(w)mans sub V n, nr. 30-31), overl. na 1765.
18.Martinus Thijssen Bungelaers, ged. Cuijk 12.11.1659, overl. Cuijk 9.10.1727, huwt Beers 14.7.1692
19.Helena Aerts Poos, ged. Beers 28.3.1664.
20.Gerardus Graet, overl. Beugen 20.5.1745, (zie kw.st. Selten sub V xx, nr. 28-29); huwt Beugen 16.4.1690
21.Sybilla/Beleken Huijbers van Broeckum. Erfmagescheid ORA Beugen 353 dd. 26.8.1745. Zie nr. 20.
22.Gerardus Peters, geb. St. Agatha, overl. St. Agatha 19.10.1718, huwt Cuijk (r.k. en ned.dts.geref.) 20.5.1696
Hester Alberts (geb. Cuijk en overl. St. Agatha 29.1.1711); hertr. Mill/Cuijk (ned.dts.geref.) 21.6.1711
152
23.Wilhelmina Jans, geb. Mill, hertr. Cuijk (r.k./ned.dts.geref.) 18.6.1719 Willem Willems (overl. St. Agatha
17.12.1729).
24 Hendrik Theunissen Broeren, geb. Linden ca. 1650, overl.vóór 1707. Hertr. Teunisje Gerrits. Huwt
Beers/Linden 13.1.1676
25.Wendelina Neuijen, geb. Gassel ca. 1652. Zie kw.st. Fleuren sub V u, nr. 24
36.Matthijs Jans Bungelaers, ged. Beers 21.3.1621, overl. Cuijk 4.7.1673. Inventarisatie Ambtman 1665 meldt
onder Gr./Kl. Linden een Thijs Bungelaers, wonend op het goed van Everardt van der Heijden, met een
bouwerij, 2 paarden, gepacht land en een huis vol kleine kinderen. Huwt Beers 26.11.1644
37.Jenneke Jans, geb. Schaijk.
38.Aert Hendrikx Poos, overl. Beers 16.4.1694, gegoed aan de Heuf/de Braninck/de Cluijs, huwt vóór 1664
39.Arnolda Hendrikx, overl. Cuijk 17.3.1726. Zie hun zoon Hendrik kw.st. Van de Wiel sub Vcc, nr. 24.
42.Hubert Jans van Broeckum, overl. vóór 1667 (zie nr. 43), huwt vóór 1660
43.Grietje Driessen, begr. Beugen 29.2.1688. (“Hubert de Snijder op de Straet” begr. Beugen dd. 14.12.1666).
72.Joannes Hendrikx (Bungelaers), (kw.st. Cruijssen sub V ttt nr. 192-193), overl. 1626, huwt Beers 2/18.2.1613
73.Theodora Matthijssen. Hertr. Beers 3.5.1627 Hendrik Jans Hendriks (overl. na 1661). Woont 1626 op Hier.
84.Jan van Bro(e)ckum, schepen Beugen 1607-1623, huwt (1) vóór 1603 Lijsken, huwt vóór 1609
85.Belijken.
V e. JOANNA JANS SLUIJS x ARNOLDUS/AART PETERS (VAN DE) VORLE
(dochter van IV b; zoon van IV n; zie ook V tt).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 23.1.1793, get. Simon van Bommel en Jacomijn Jans Sluijs. Zij overlijdt te
Mill op 12.2.1848. Zij huwt in 3e gr. verwantschap te Mill op 7.5.1815 met ARNOLDUS/AART PETERS
(VAN DE) VORLE (zie V tt).
Kinderen uit hun huwelijk, te Mill geboren (zie identiek sub V tt):
1.ANTONETTA/ANTONIA VAN DE VORLE, geb./ged. 7.5.1816, get. Peter en Maria Peters van de Vorle. Zij
overlijdt te Mill op 28.12.1899. Ongehuwd.
2.JOHANNES VAN DE VORLE, geb./ged. 14.8.1818, get. Lambertus Peters en Barbara Jans Sluijs. Hij
overlijdt te Mill op 12.11.1867. Ongehuwd. Landbouwer.
3.MARIA VAN DE VORLE, geb. 25.2.1821/ged. 28.2.1821, get. Peter en Petronella Peters Vorle. Zij overlijdt
te Wanroij op 3.4.1895. Zij huwt te Mill op 19.1.1867 met de landbouwer CORNELIS CORNELISSEN (geb. te
Wanroij op 15.10.1817 als zoon van Arnoldus Cornelissen en Cornelia van den Heuvel en overleden te Wanroij
op 18.10.1894).
4.ANNA CATHARINA VAN DE VORLE, geb 1.5.1823/ged. 3.5.1823, get. Adrianus Kempen en Joanna
Peters. Ongehuwd. Zij overlijdt te Mill op 14.5.1879.
5.(ANNA) MARIA VAN DE VORLE, ged. 13.1.1826, get. Peter van de Vorle en Maria Peters van de Vorle. Zij
overlijdt te Escharen op 24.1.1892. Zij huwt te Mill op 24.4.1857 met de landbouwer HENDRICUS MICHIELS
(geb. te Mill op 27.4.1826 als zoon van Peter Michiels en Joanna Hulsmans en sterft te Escharen op 26.2.1897).
6.LEVENLOZE ZOON, geb./overl. Mill 31.8.1829.
7.HERMINA VAN DE VORLE, geb./ged. 19/20.12.1830, get. Arnoldus Hubers en Antonet Peters. Zij overlijdt
te Reek op 18.6.1887. Zij huwt te Mill op 25.10.1873 met JOHANNES DERKS (geb. te Reek op 6.10.1835 als
zoon van Leonardus Derks en Johanna Josephs en overleden te Reek op 11.1.1912). Hij huwt eerder te Mill op
14.4.1860 met Johanna Klomp (geb. te Mill op 16.6.1829 als dochter van Willem Klomp en Maria Anna
Verstraaten en overleden aldaar op 10.7.1872).
ARNOLDUS/AART PETERS (VAN DE) VORLE is gedoopt te Mill op 4.2.1789, get. zijn Peter
Lamers van de Vorle en Catharina Hermens. Voor zijn voorgeslacht zie sub IV n.
Hij is een achterneef van zijn vrouw. Hij is landbouwer te Mill en overlijdt te Mill op 16.11.1860.
Notaris A. Verstraaten 15.4.1818: Verhuur. Gerrit van Gemert, landbouwer te Mill en zijn vrouw Maria Mulders
verhuren voor 95 gld. per jaar aan Arnoldus Peters van de Vorle en Joanna Jans Sluijs een huis met schuur,
moeshof, boomgaard, bouw-en weiland te Mill tussen de Achterdijk en de Wetering en bouwland op de
Wolfsberg voor de tijd van zes jaar.
V f. BARBARA SLUIJS x MARTINUS LINDERS (dochter van IV b).
Geb. te St. Hubert/ged. te Mill op 4.10.1798, get. Simon en Maria van Bommel. Zij overlijdt te Escharen op
4.6.1837. Zij huwt te Escharen op 28.4.1816 met MARTINUS LINDERS.
Vredesgerecht Grave dd. 1.4.1816 is er een consent van de familie inzake de minderjarige Barbara (17 jaar en 6
maanden oud, wier ouders Jan en Maria Sluijs-van Bommel te St. Hubert zijn overleden, alsmede haar grootouders), omdat ze wil trouwen met Martinus Linders uit Escharen. Familieraad: Jan, Theodorus en Martinus
Sluijs, neven te St. Hubert, Aard Peter Willems, zwager te Mill, Siemen van Bommel, oom en Bernardus van
153
Bommel, neef, beiden te Escharen, allen bouwlieden.
Vredesgerecht Grave dd. 1.9.1837: benoeming toeziend voogd; Barbara Sluis is overleden te Escharen op
4.6.1837; Martinus Linders, landbouwer te Escharen blijft achter met Johannes 20 jr., Maria 18 jr., Wilhelmina
16 jr., Laurens 13 jr., Mechelina 10 jr., Helena 7 jr., en Theodorus 3 jr.; er is familieraad: Johannes Linders,
oom en landbouwer te Escharen, Theodorus van Tilburg, scheper, neef te Escharen, Aard van de Vorle, oom,
landbouwer te Mill, toeziend voogd; Jan Sluis en Martinus Sluijs, neven en landbouwers te St. Hubert.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Escharen:
1.JOHANNES LINDERS, geb. 27.10.1817. Ongehuwd. Hij overlijdt te Escharen op 13.4.1868.
2.MARIA LINDERS, geb. 3.10.1819. Zij overlijdt te Oploo op 18.1.1902. Zij huwt te Escharen op 5.4.1850 met
JOANNES BERNAERS/BERNARDS (geb. te Beek en Donk op 4.2.1812 als zoon van Wouter Gerrits Bernaers
en (Beek en Donk 25.5.1800) Petronella Jans Huijbers en overleden te Rijkevoort op 3.2.1880).
Hij huwt eerstens te Reek op 22.1.1837 met Anna (Maria) van den Broek (geb. te Reek 2.8.1814 als dochter van
Hubertus van den Broek en Wilberdina van de Boom en overleden vóór 1850).
3.WILHELMINA LINDERS, geb. 22.1.1823. Zij overlijdt te Escharen op 4.4.1906. Zij huwt te Escharen op
31.5.1864 met ARNOLDUS VAN DER LINDEN (geb. te Zeeland op 24.6.1816 als zoon van Nicolaas Hendriks
Ansems van der Linden en Joanna Jans Cornelissen (zie nr. 5) en 88 jr. oud overleden te Escharen op 14.3.1905).
4.LAURENS LINDERS, geb. 26.6.1825. Landbouwer. Hij overlijdt te Rijkevoort op 24.7.1908. Hij huwt te Mill
op 29.8.1863 met THEODORA VAN SAMBEEK (geb. te Mill op 4.10.1827 als dochter van Wilbert van
Sambeek en Antonetta Gerrits en aldaar overleden op 22.9.1864).
5.MECHELINA LINDERS, geb. 10.1.1828. Zij overlijdt te Escharen op 13.8.1891. Zij huwt te Escharen op
7.5.1867 met de landbouwer JOANNES VAN DER LINDEN (geb. te Escharen op 10.9.1835 als zoon van
Nicolaas Hendriks Ansems van der Linden en Joanna Aerts Jordens (zie nr. 3) en sterft aldaar op 23.5.1902).
6.HELENA LINDERS, geb. 21.3.1831. Zij overlijdt te Schaijk op 6.1.1906. Zij huwt te Escharen op 15.4.1861
met JOANNES VAN DER HEIJDEN (geb. te Schaijk op 13.10.1837 als zoon van Adrianus van der Heijden en
Maria Princen en aldaar overleden op 30.11.1911).
7.THEODORUS LINDERS, geb. 2.6.1834. Hij overlijdt te Velp op 3.12.1920. Landbouwer. Hij huwt te
Escharen op 7.5.1867 met BARTELINA BERNARDUSSEN (geb. te Zeeland op 21.6.1832 als dochter van
Egidius/Dilis Bernardussen en Elisabeth Laurenssen en overleden te Velp op 14.12.1903).
MARTINUS LINDERS is geboren te Escharen oct. 1793. Landbouwer. Hij overlijdt te Escharen, 66 jr. oud
op 30.7.1860.
Zijn kwartierstaat:
2.Laurentius Linders, ged. Escharen 26.5.1759, overl. Escharen (63 jr.) 15.3.1823, huwt Escharen 7.5.1786
3.Mechtilda Dercx, ged. Escharen/Hall 29.10.1758, overl. Escharen 11.5.1825. Wonend Lage Peel.
4.Leonardus/Lindert Laurenssen, (zie kw.st. Linders sub IV f, nr. 2 en 3), huwt
5.Maria Willems, ged. Escharen 4.11.1729. (zie nr. 4)
6.Theodorus Willems, ged. Escharen 19.12.1728, huwt Escharen 9.5.1756
7.Jacomina/Willemina Laurenssen, ged. Reek 4.10.1729.
12.Wilhelmus Theunissen, (zie kw.st. Willems sub III d nr. 2-3). Hij huwt vóór 1722
13.Mechtilda Peters. Zie nr. 12.
14.Laurentius Huijbers, ged. Reek febr. 1682, huwt Reek 5.2.1711 Joanna Janssen, hertr. Beers 7.5.1724
15.Mechtildis Laurensen, geb. Escharen.
28.Hubertus Hermans, huwt Reek 7.2.1677
29.Antonia Jans van Raaij.
30.Laurens Janssen, huwt Jacomijntje Ariens (overl. vóór 1713, waaruit 3 kinderen), bewoner van de Grote
Mulder te Escharen (ORA Escharen 518 dd. 4.5./2.12.1712;16.7.1715 de Crakenborg op Hal), huwt
31.Leendertje Ansems. Beiden overl. vóór 20.3.1738. Zie kw.st. Nuijen sub IV j, nr. 7
V g. MECHTILDIS KEMPEN x CORNELIUS VELDPAUS (dochter van IV c).
Ged. te Mill op 25.12.1789, get. Petrus Jans van de Weem en Gertrudis Jans. Zij overlijdt te Mill op 6.1.1837.
Zij huwt te Mill op 23.1.1825 met de weduwnaar CORNELIUS VELDPAUS, get. Anna Kempen en Jacobus
Pluk.
Kinderen uit hun huwelijk geboren: allen te Mill gedoopt:
1.JOHANNES VELDPAUS, geb./ged. 11.12.1825, get. Fredericus Veldpaus en Anna Kempen. Hij overlijdt te
Mill op 21.1.1826.
2.WILHELMINA VELDPAUS, geb. 12.4.1827/ged. 14.4.1827, get. Willibrordus Kempen en Anna Kempen.
Ongehuwd. Zij overlijdt te St. Hubert op 14.10.1897.
154
CORNELIUS VELDPAUS is gedoopt te Mill op 21.10.1790. Hij overlijdt te Mill op 11.4.1863.
Landbouwer. Hij koopt op 7.12.1833 de boedel van zijn overleden schoonouders voor 270 gld.
Hij huwt eerstens te Mill op 4.5.1822 met Johanna Pluck (ged. Mill 31.1.1790 als dochter van Joannes Jans
Pluck en Joanna Hendriks Huberts en overlijdt aldaar op 5.10.1823. Uit dit eerste huwelijk wordt geboren te
Escharen op 4.10.1823 een zoon Cornelis, die dezelfde dag overlijdt).
Zijn kwartierstaat:
2.Manfr(i)ed/Frederick Jans Feldpausch/Felphous, geb.volgens Doopboek Mill te Aldendorf “sub electore
Meguntino”/in keurvorstendom Mainz, ged. 27.1.1762 (Stadt)Allendorf/Hessen (doopget. Manfred Gnau), overl.
Mill, 65 jr. oud 19.9.1826, lid Catharinagilde. Manfred is ca. 1780 gelegerd te Grave als grenadier in het eerste
bataljon van de Heer generaal majoor Dundas. Hij komt dd. 16.2.1783 met attestatie naar Mill. De huidige
Frederiksweg te Mill is gelegen op de plaats, waar hij gewoond heeft. Landbouwer.
Huwt ned.dts.geref. Grave (geb. te Aldorf)/Mill 16.2.1783 Maria Hendriks Pluk (ged. Mill 25.8.1755 als d.v.
Hendricus Pluck en Joanna Wilbers, overl. Mill 14.4.1784). Hertr. Mill 23.1.1785
3.Wilhelmina Derkx de Weerd, ged. Mill 21.12.1750, overl. Mill 31.8.1825.
4.Johannes/Hans Feldpausch, geb. ca. 1735 Stadtalendorf/Hessen (omgeving Frankenfeld), overl. aldaar in 1792,
huwt (?) 1754 Stadtalendorf/Hessen
5.Catharina, geb. ca. 1735 Stadtalendorf/Hessen.
6.Derk Gerrits (vulgo) de Weerd, geb. Mill, overl. Mill 4.5.1770. ORA Mill 550 dd. 30.1.1784. Lid Catharinagilde. Huwt Mill 4.2.1720 Jenneke Theunissen. Hertr.Mill Ambtman 10/RK 14.5.1741
7.Joanna Wilbers, ged. Mill 8.12.1719, overl. Mill 6.11.1783; lid Catharinagilde.
12.Gerrit Dercx op Hoogveld, overl. Mill 25.2.1760, lid Catharinagilde (weduwnaar), Zie kw.st. Van den Heuvel
sub V bbb, nr. 30-31. (z.v. ? Derck Willems Croeff x Peterke Aerts ged. Mill 5.12.1670). Huwt Mill 5.9.1700
13.Ercken Jans Hammen, overl. Mill 7.3.1736, lid Catharinagilde. Echter geen zoon Derk gevonden. Zie nr. 12.
14.Willibrordus Jans, huwt Mill 8.5.1718
15.Maria Jans, beiden overl. (ORA Mill 547) na 29.10.1731
24. ? Een Derck Dercx de Weert is te Mill op 21.11.1717 getuige bij huwelijk van Hendrick Hendrikx Beckers
en Allegonda Derkx Jans Vos. PM. Een Derck Theunissen de Wardt is lid van het Barbaragilde te St. Hubert.
V h. MARTINUS WILBERS KEMPEN x ANNA MARIA MARTENS (zoon van IV c).
Ged. te Mill op 24.1.1794, get. Lucas Jans Kempen en Thomaske Cornelissen Beckers. Hij overlijdt te Mill, 58
jaar oud op 22.5.1853. Arbeider/daghuurder. Hij huwt te Mill op 4.5.1822 in 4e graad verwantschap met ANNA
MARIA MARTENS, get. Peter Wilbers Kempen en Anna Martens.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill:
1.PETRONELLA KEMPEN, ged. 3.2.1823, get. Matthijs Martens en Mechel Wilbers Kempen. Ongehuwd.
Dienstmeid. Zij overlijdt te Mill op 28.4.1848.
2.JOHANNA KEMPEN, geb. 27.1.1825/ged. 29.1.1825, get. Willibrordus Kempen en Wilhelmina Kempen. Zij
overlijdt te Mill op 11.7.1834.
3.JOHANNES (VAN) KEMPEN, geb./ged. 11.3.1827, get. Cornelis Veldpaus en Anna Kempen. Hij overlijdt te
Wijchen op 6.10.1879. Dienstknecht/arbeider. Hij huwt te Wijchen op 10.6.1859 met de arbeidster CHRISTINA
SMITS (geb. te Wijchen ca. 1817 als dochter van Willem Smits en Gertrui Loeffen en overleden aldaar op
13.11.1898).
4.PAULINA/POULINA (VAN) KEMPEN, geb./ged. 6.6.1832, get. Petrus Kempen en Anna Martens.
Dienstmeid. Zij overlijdt te Keent/Balgoij op 9.7.1876. Zij huwt te Wijchen op 5.11.1869 met de arbeider/
metselaar GERARDUS VAN DER MEER (geb. te Nederasselt op 30.12.1830 als zoon van Martinus van der
Meer en Maria Mouriks en overleden te Keent/ Balgoij op 24.2.1902).
Gerardus is eerder gehuwd te Wijchen op 29.4.1864 met Maria Arts (geb. te Wijchen op 21.1.1838 als dochter
van Willibrordus/Willem Arts en Theodora Groenen en overleden te Overasselt op 10.6.1869).
Gerardus huwt ten derde male te Balgoij op 21.10.1876 met Geertrui Cornelissen (geb. te Mill op 11.2.1838 als
dochter van Martinus Cornelissen en Helena van de Wiel en overleden vóór 1902).
5.WILLIBRORDUS (VAN) KEMPEN, geb./ged. 17.9.1834, get. Joannes Kempen en Joanna Lucassen. Hij
overlijdt te Beuningen op 31.1.1915. Landbouwer(sknecht). Hij huwt te Beuningen op 21.11.1865 met de
dienstmeid JOANNA WILHELMA AELBERS (geb. te Weurt op 7.5.1833 als dochter van de arbeider Cornelis
Aelbers en Elisabeth Jansen). Hij hertrouwt te Beuningen op 27.4.1875 met SOPHIA CORNELISSEN (geb. te
Huissen ca. 1829 als dochter van schoenmaker Johannes Cornelissen en Anna van Staaij(en) en overleden te
Weurt/ Beuningen op 20.2.1902).
6.JOANNES KEMPEN, geb./ged. 21.8.1836, get. Petrus Kempen en Hermina Kouwenberg. Hij overlijdt te Mill,
6 weken oud op 3.10.1836.
7.JOANNA KEMPEN, geb./ged. 2.9.1837, get. Joannes Kempen/Anna Martens. Zij sterft te Mill op 3.12.1837.
8.MARTINUS KEMPEN, geb./ged. 5.1.1839, get. Peter Martens en Hermina Kouwenberg. Arbeider/
155
Landbouwer. Hij overlijdt te Wijchen op 20.3.1908. Hij huwt te Wijchen op 13.4.1894 met de herbergierster
GERARDA VAN DER WIELEN (geb. te Hernen op 16.11.1838/36 als dochter van Jan van der Wielen en Erke
Vergeest en overleden te Wijchen op 23.4.1908). Gerarda is eerder gehuwd te Bergharen op 27.7.1872 met
Wilbert Rooijendijk (geb. te Escharen op 6.5.1823 als zoon van Lambertus Rooijendijk en Hendrica van de
Voort/Vooren en overleden te Wijchen op 29.4.1893). Wilbert huwt eerder te Wijchen op 27.3.1856 met de
arbeidster Petronella Peters (geb. te Niftrik op 13.4.1807 als dochter van Wilhelmus Peters en Adriana van
Delen en overleden te Wijchen op 24.9.1871). Wilbert is in 1856 arbeider; in 1872 tapper; in 1893 landbouwer.
9.WILLEMINA KEMPEN, geb./ged. 14.7.1841, get. Theodorus en Petronella Martens. Arbeidster/ dienstbode.
Zij overlijdt te Overasselt op 6.7.1916. Zij huwt te Wijchen op 30.4.1870 met de arbeider ELEBERTUS
ROSMALEN (geb. te Wijchen op 29.9.1840 als zoon van de arbeider Arnoldus Rosmalen en Anna Brants en
overleden te Overasselt op 25.4.1873). In 1871 wonen zij in Overasselt.
Zij hertrouwt te Overasselt op 13.5.1874 met de arbeider AL/LAMBERTUS GIJSBERTS (geb. te Heumen op
21.4.1839 als zoon van Gerardus Gijsberts en Antonia Willems en overleden na 1916).
ANNA MARIA (THIJSSEN) MARTENS is geboortig van St. Hubert en aldaar gedoopt op 9.9.1799. Zij
overlijdt te Mill op 22.6.1865.
Haar kwartierstaat:
2.Matthias Martens, geb. St. Hubert en ged. Mill 30.3.1774, overl. St. Hubert 29.11.1847, hertr. Mill 27.1.1816
Joanna Peters Ebben (ged. Mill 9.4.1782 als d.v. Peter Ebben en Agnes Hendriks van Gemert (zie kw.st. Ebben
sub IV t, nr. 2-3) en overl. Mill 29.1.1824); hij kan schrijven; huwt Mill (schepenen) 2/(kerk) 17.4.1796
3.Petronella Aerts (van de) Weem, ged. Mill 31.12.1769, overl. Mill 1.7.1815. Zij kan niet schrijven.
4.Martinus Thijssen, ged. St. Anthonis 29.9.1744, overl. Mill 26.9.1817, huwt Mill 21.4.1771
5.Petronella Jans Ermers, geb. Mill.
6.Arnoldus Peters van de Weem, ged. Mill 24.5.1723 (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 14-15), huwt Mill
6.4.1752
7.Joanna Pauwels, ged. Escharen 14.1.1733, zie nr. 6.
8.Matthijs Aerts, huwt na 1732
9.Dorothea Martens, d.v. Marten Thijssen en Grietje Geurts (ORA Wanroij 577 dd. 28.10,1732).
10.Joannes Jans Ermers, geb. St. Hubert/ged. Mill 9.1.1702, huwt Mill 3.9.1741
11.Maria Franssen Smits, ged. Mill 22.9.1711.
20.Joannes Ermers, ged. Mill 17.11.1674, huwt
21.Elisabeth Jans Verheijen, overl. Mill 4.4.1740. Zie kw.st. Hendriks Ermers sub III f nr. 4-5.
22.Franciscus Jans de Smit, ged. Mill 21.6.1679, (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 8-9), huwt Mill 5.11.1702 in 4e
graad verwantschap
23.Isabella Aerts, ged. Mill 16.3.1678, overl. Mill 12.2.1747, lid Catharinagilde. Zie nr. 22.
40.Ermert Peters, (zie kw.st. Hendrikx Ermers sub III f, nr. 8-9), huwt
41.Theodora/Deris Hendriks. Zie nr. 40.
42. ? Joannes Geurts Verheij(d)en, (zie kw.st. Seroen sub V j, nr. 28-29), huwt Mill 22.9.1678
43.Jeucxken Rutten .
V i. WILHELMA KEMPEN x THEODORUS CROEF/KROEF (dochter van IV c).
Ged. te Mill op 29.12.1796, get. Jan Wilbers Kempen en Eerke Wilbers Kempen. Zij overlijdt te Mill, 35 jaar
oud op 30.8.1831. Daghuurster. Zij huwt te Mill op 13.5.1821 met THEODORUS CROEF/ KROEF uit Mill,
get. Anna Kempen en Willem van Hout.
Vredesgerecht Grave dd. 4.11.1833. Benoeming toeziend voogd: Theodorus Kroef, dagloner te Mill, weduwnaar
van Wilhelma Kempen, overleden Mill 30.8.1831, nalatende Theodorus 12 jr. en Joannes 8 jr. oud.
Familieberaad: Jan van Beusecom, behuwd grootvader, landbouwer; Adriaan van Beusekom, daghuurder, oom;
Willem van Hout, landbouwer, neef; Martinus Kempen, daghuurder, oom; Peter Kempen, daghuurder, oom;
Joannes Weemen, landbouwer, neef, toeziend voogd, allen te Mill.
Kinderen uit hun huwelijk geboren en gedoopt te Mill:
1.THEODORUS CROEF/KROEF, geb. 15.10.1821/ged. 19.10.1821, get. Joannes van Beusecom en Petronella
Jans Weem. Hij overlijdt te Mill op 8.10.1899. Arbeider. Hij huwt te Cuijk/St. Agatha op 3.8.1847 met de
arbeidster JOANNA VERHAAG(EN) (geb. te Cuijk/St. Agatha op 13.8.1819 als dochter van Leendert
Verhaag(en) en Jacomina Loeffen en overleden te Mill op 6.3.1881).
2.JOANNES CROEF/KROEF, geb./ged. 12.10.1824, get. Martinus Kempen en Sybilla Hermens. Hij overlijdt te
Wanroij op 21.12.1897. Timmerman. Hij huwt te Wanroij op 21.4.1860 met HELENA DE HOOG ( geb. te
Wanroij op 25.1.1832 als dochter van Gerardus de Hoog en Joanna Willems en overleden aldaar op 21.12.1895).
3.JOANNA CROEF/KROEF, geb./ged. 30.10.1828, get. Adrianus van Beusekom en Mechel Kempen. Zij
overlijdt te Mill op 22.3.1831.
156
THEODORUS CROEF/KROEF is gedoopt te Mill op 15.10.1791. Hij overlijdt te Mill op 1.6.1848.
Landbouwer/dagloner/arbeider.
Zijn kwartierstaat:
2.Theodorus Reijnen Croef, ged. Mill 4.5.1759, overl. Mill 30.4.1794, huwt Cuijk ned.dts.geref./RK 14.1.1787
3.Sybilla Hermens, geb. Cuijk ca. 1759, overl. Mill 14.9.1833.
Voor Sybilla Hermens uit Cuijk, huwend met Theodorus Croef is er te Mill dd. 24.12.1788 borgstelling.
Zij hertr. Mill (schepenen) 8/(kerk) 13.11.1794 met de arbeider/bouwman Johannes Adriaans Goossens van
Beusekom (ged. Zeeland 8.11.1767 en overl. Mill 19.2.1842; beiden kunnen schrijven).
4.Reijnerus Martens Croeff, ged. Mill 13.8.1730, huwt Mill 23.4.1752
5.Joanna Jans.
6.Antoon/Anthony Hermens, geb. Cuijk, overl. Cuijk 9.2.1763 (Maasstraat), huwt Cuijk ned. dts. geref. 8.4.1752
7.Deris/Dorothea Jacobs Hoenselaar, geb. Middelaar. Hertr. Cuijk 24.9/9.10.1763 Henricus van Hout uit Cuijk.
8.Martinus Dercx Croeff, (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 12-13), huwt Mill 25.11.1726
9.Catharina Reijnen. Zie nr. 8.
V j. MARIA WILBERS KEMPEN x REINIER SEROEN/SIROEN/CIROO
(dochter van IV c).
Ged. te Mill op 13.10.1798, get. Joannes van Erp en Gertrudis Jans Kempen. Zij overlijdt te Mill, 69 jaar oud op
10.1.1868. Zij huwt te Mill op 9.5.1824 met REINIER SEROEN/SIROEN/CIROO, get. Ermert Hops en Anna
Kempen.
Kinderen uit hun huwelijk, gedoopt te Mill:
1.PETRONELLA SEROEN, geb./ged. 19.7.1825, get. Joannes van der Elst en Petronella Jans Weem. Zij
overlijdt te Mill op 21.5.1904. Zij huwt te Mill op 23.4.1858 met de schoenmaker ADRIAAN RAT/RADT (geb.
te Mill op 15.5.1822 als zoon van Martinus Jans Rat en Joanna Catharina Veldpaus en overleden aldaar op
15.8.1892).
2.(B)ARDINA SEROEN/CIROO, geb. 15.11.1826/ged. 16.11.1826, get. Joannes van der Elst en Anna Kempen.
Zij overlijdt te Mill op 9.5.1908. Zij huwt te Mill op 2.8.1856 met de arbeider JOANNES JANS (geb. te St.
Hubert op 5.4.1826 als zoon van Hendricus Jans en Poulina Moors en overleden te Mill op 15.8.1879). Beiden
zijn lid van het Catharinagilde.
3.JOANNES SEROEN, geb./ged. 26.6.1829, get. Willibrordus Kempen en Petronella Vloet. Hij overlijdt te
Beugen op 31.1.1910. Hij huwt te Mill op 20.4.1861 met GERTRUDA REIJNEN (geb. te Wanroij op 12.1.1835
als dochter van Peter Reijnen en Arnolda Linkens en aldaar overleden op 11.2.1905).
4.WILLIBRORDUS/WILLEM SEROEN/SIROO, geb./ged. 7.12.1833, get. Joannes Kempen en Hermina
Kouwenberg. Hij overlijdt als Willem Siroo, 25 jaar oud, arbeider en ongehuwd te Mill op 16.6.1856.
5.PETRUS SEROEN, geb./ged. 31.1.1837, get. Petrus Kempen en Anna Maria Martens. Arbeider. Hij overlijdt
te Cuijk en St. Agatha op 9.6.1909. Hij huwt te Gassel op 17.9.1861 met CATHARINA VAN OVERBEEK
(geb. te Gassel op 6.5.1834 als dochter van Martinus van Overbeek en Petronella Schraven en te Mill overleden
op 19.12.1899).
REINIER SEROEN/SIROEN/CIROO is gedoopt te Mill op 5.9.1798. (Linnen)wever. Hij overlijdt te
Mill op 6.3.1845.
Zijn kwartierstaat:
2.Arnoldus Siroen, ged. Mill 15.5.1747, overl. vóór 1803, huwt Mill 25.11.1787
3.Petronella Ermers, ged. Mill 3.11.1761, overl. Mill 1.7.1823; zij hertr. Mill (schepenen ) 8/(kerk) 3.1.1803
Joannes van den Elzen (geb. Gemert). Beiden kunnen niet schrijven.
4.Rutger Willems Seroijen, geb. Horst, overl. Mill 13.3.1785. Zie kw.st. Van de Weem sub V aa, nr. 12-13.
Borgstelling te Mill dd. 8.4.1739 voor Rut Schroijen uit Horst vanwege huwelijk met Jenneke Hubers.
Hij huwt Mill 24.8.1738
5.Joanna Huberts, ged. Mill 23.1.1714, overl. Mill 27.11.1772 (als Jenneke Theunissen uxor Rut Seroen).
6.Ermert Ariens, ged. Mill 22.6.1733, huwt Mill 11.2.1759
7.Andrea/Drieske Geurts Verheijen, ged. Mill 21.4.1736.
10.Hubertus Hendrikx, ged. Mill 15.7.1675, huwt Mill 1.9.1703
11.Arnolda Theunissen Pluck, ged. Mill 24.11.1677.
12.Adrianus Ermers, ged. Wanroij 24.2.1695, overl. Mill 9.12.1760, lid Catharinagilde, huwt Mill 14.5.1719
13.Maria Gerrits Heij, ged. Mill 31.1.1697, overl. Escharen 16.8.1768 (begr. 18.8 Mill), lid Catharinagilde.
14.Geurt Jans Verheij(d)en, ged. Mill 22.11.1683, overl. Mill 23.4.1756, huwt Mill 7.2.1723
15.Petronella Willems, overl. vóór 1756. Peerken Willems is eerder gehuwd met Willem Reijnders Pluck
157
(zie geapprobeerd huwelijkscontract Ambtman dd. 30.1.1723)
20.Hendricus Jans, huwt Mill 19.4.1671
21.Maria Huijbers.
22.Anthonius Jacobs Pluck, geb. ca. 1650, huwt Mill 19.4.1671
23.Maria Theunissen, overl. Mill 5.9.1676 “op den Roijendijck”. Er overlijden te Mill in de maand september
1676 27 personen, in augustus 13 personen op een totaal dat jaar van 48 personen ! Normaal was een
jaargemiddelde van ca. 15 overledenen. De koster Derick Bernardts Luxembourgh of de pastoor noteert in het
Dodenboek over 1676: van het begin van augustus was men “an de quade sieckte…”.
24.Ermert Bernards/Berens, overl. Mill 7.10.1721, huwt vóór 1695
25.Maria Ariens. Zie kw.st. Ermers sub IV s, nr. 16-17. Is nr. 24 broer van nr. 63 kw.st. Centen sub V jjjj ?
26.Gerrit Jans Heij, ged. Mill 9.5.1656, huwt vóór 1684
27.Metje.
28.Joannes Geurts Verheijen, (zie kw.st. Martens sub V h, nr.48 en 49), huwt Mill 22.9.1678
29.Jeucxken Rutten, d.v. Ruth Willems x vóór 15.12.1657 Hendriksken Kersten (ORA Mill 555 dd. 6.5.1693).
44.Jacobus Theunissen Pluck, (zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 40), huwt vóór 1650
45. Catharina Jans, zie nr. 44.
52.Jan Willems Clingels, (zie Jan Willems Clingels sub 0), huwt ca. 1650
53.Aelken Dirkx. Zie nr. 52.
104.Willem Thijssen alias Clingels, huwt vóór 1616
105.Anneke Gerrits, d.v. Gerrit NN x Heijl Vos.
208.Thijs Willems, overl. Mill vóór 1613 (zie kw.st. Dircx sub I, nr. 8-9), huwt ca. 1585
209.Jenneke. Overl. Mill na 10.5.1625. Zie nr. 208.
V k. ANNA KEMPEN x (JOHANNES) FRANCISCUS VERHAGEN (dochter van IV c).
Ged. te Mill op 26.12.1800, get. Joannes Jans Kempen en Catharina Croeff. Zij overlijdt te Mill, 55 jaar oud, op
26.9.1855. Zij huwt te Mill op 2.5.1841 met (JOHANNES) FRANCISCUS VERHAGEN/VAN DER
HAGEN, weduwnaar van Christina Bloemen, get. Jacobus Verhagen en Petronella Kempen.
Kind uit hun huwelijk geboren te Mill:
1.LEVENLOZE ZOON, geb./overl. te Mill op 28.3.1842.
(JOHANNES) FRANCISCUS VERHAGEN/VAN DER HAGEN is gedoopt te Schaijk op 30.10.1796.
Hij overlijdt te Mill, 66 jaar oud op 5.4.1858. Timmerman.
Hij huwt eerstens te Beers op 16.4.1826 met Christina Bloemen (ged. te Cuijk op 27.5.1796 als dochter van Jan
Bloemen en Elisabeth van Daal en overleden te Mill, 43 jaar oud op 28.5.1840).
Uit dit huwelijk zijn verscheidene kinderen geboren te Mill.
Zijn kwartierstaat:
2.Jacobus Verha(e)gen, ged. Schaijk 3.8.1771, huwt Schaijk 27.6.1796
3.Johanna de Groot, ged. Schaijk 12.7.1765
4.Hendrik Jans Verhagen, huwt Schaijk 13.2.1768
5.Maria Fransen Noijen, ged. Schaijk 18.5.1740.
6.Arien de Groot, geb. Gemert, (zie kw.st. De Groot sub V dd, broer van Lindert), huwt Schaijk 24.11.1761
7.Willemijn Jans Derks.
10.Frans Jans Noijen, ged. Schaijk 3.3.1714, huwt Schaijk met disp. 6.3.1738
11.Maria Jans Tijssen.
20.Jan Jans Noijen, ged. Schaijk 5.3.1674, huwt voor 1712
21.Maria Fransen Smits, ged. Schaijk vóór 1690.
40.Jan Noijen, overl. Schaijk 17.8.1692, huwt Schaijk 10.1.1660
41.Elisabeth Jans Nijssen.
42.Franciscus Cornelissen Schuts/de Smit, ged. Schaijk 16.3.1659, overl. aldaar 26.8.1708, huwt ca. 1685
43.Jenneke Hermens aen/in ‟t Ven. Zie kw. De Groot sub V dd, nr. 21.
84.Cornelis Heijmericx de Smit, overl. Schaijk 22.11.1693, huwt
85.Jacobina.
V l. PETRUS KEMPEN x WILHELMINA EBBEN (zoon van IV c ?).
Geb. te Escharen op 20.2.1803 (bij zijn huwelijk wordt hij Petrus Wilbers genoemd en een zoon van Wilbers
Wilbers en Petronella Peters). Te Escharen wordt inderdaad op 20.2.1803 gedoopt Petrus, zoon van Wilbert
Wilbers en Petronella Peters, get. zijn Petrus Peters en Gerarda Wilbers. Hij overlijdt te Mill, 45 jaar oud op
30.6.1848 als Petrus Kempen en wordt dan een zoon van IV c genoemd. Idem bij Not. Verstraaten dd. 18.11/
158
30.11.1833. Bouwman/daghuurder. Hij huwt te Mill op 27.4.1828 met WILHELMINA EBBEN.
Kind uit hun huwelijk geboren, te Mill:
1.LEVENLOZE DOCHTER, geb./overl. te Mill op 15.12.1829
WILHELMINA EBBEN is geboren te St. Hubert en gedoopt aldaar op 22.4.1796. Zij hertrouwt te Mill op
29.4.1849 met Reinier van Dinther (ged. Zeeland 20.11.1810, als zoon van Laurens van Dinther en Petronella
Reiniers Pennings). Zij overlijdt te Mill op 24.12.1873. Wonend te Mill wijk B. Wilhelmina is een dochter van
Peter Ebben en Agnes van Gemert (zie kw.st. Ebben sub IV t, nr.2-3).
V m. JOANNES KEMPEN x HERMINA KOUWENBERG (zoon van IV c).
Ged. te Mill op 16.1.1806, get. Joannes Jans Kempen en Thomaske Beckers. Hij overlijdt, 71 jaar oud te Mill op
18.1.1877. Landbouwer/daghuurder/arbeider. Hij huwt te Mill op 6.1.1833 met HERMINA KOUWENBERG.
Beiden zijn lid van het Catharinagilde.
Kinderen uit hun huwelijk geboren: allen gedoopt te Mill:
1.WILHELMUS/WILLIBRORDUS KEMPEN, ged. 16.10.1833, get. Petrus Kempen en Anna van Rooij. Hij
overlijdt te Mill, 16 dagen oud op 30.10.1833.
2.CHRISTINA KEMPEN, geb./ged. 26.9.1834, get. Reinier Seroen en Regina Kouwenberg. Arbeidster. Zij
overlijdt te Mill, 59 jaar oud op 10.12.1893. Zij huwt te Berghem op 3.5.1871 met de arbeider JOHANNES DE
MAN (geb. te Veghel op 16.1828 als zoon van Hendricus de Man en Mechelina Vermeulen en overleden aldaar,
77 jaar oud op 28.4.1909).
Johannes huwt te Veghel in eerste echt op 22.11.1851 met Hendrina van der Heijden (geb. te Veghel
op 17.4.1828 als dochter van Hendricus van der Heijden en Joanna Driessen en overleden na 1861).
3.PETRONELLA KEMPEN, geb./ged. 14.3.1836, get. Petrus en Anna Kempen. Zij overlijdt te Heesch op
10.9.1893. Zij huwt te Mill op 8.5.1865 met JOANNES BOEIJEN (geb. te Berghem op 31.10.1827 als zoon van
Wilhelmus Boeijen en Joanna Niessen en overl. aldaar op 30.12.1871). Zij hertrouwt te Berghem op 26.10.1872
met HUBERTUS VAN DE LAAR (geb. te Heesch op 21.11.1828 als zoon van Adriaan van de Laar en Maria
van den Akker en aldaar overl. op 13.5.1882). Hij huwt eerder te Heesch op 23.1.1858 met Petronella van der
Heijden, geb. te Heesch op 26.7.1833 als dochter van Jan van der Heijden en Wilhelmina Ploegmakers en
overleden te Heesch op 12.3.1872).
4.WILLEMINA KEMPEN geb. 28.6.1838. Zij overlijdt te Mill, 1 jaar oud op 6.6.1839.
5.JOANNES KEMPEN, geb. 22.6.1839. Hij overlijdt te Mill, 2 jaar oud op 26.6.1841.
6.WILHELMINA KEMPEN, geb. 23.5.1841. Zij overlijdt te Zeeland op 26.8.1906. Zij huwt te Mill op
25.11.1876 met de stroodekker PETRUS JOHANNES VERSTEGEN (geb. te Zeeland op 7.9.1834 als zoon van
Johannes Verstegen en Hendrina van Hoogstraten en aldaar overleden op 17.2.1918).
Petrus huwt eerstens met Joanna Catharina Kuijpers te Zeeland op 2.2.1862 (geb. te Zeeland op 18.6.1829 als
dochter van Peter Kuijpers en Adriana van Gerwen/Gerven en aldaar overleden op 1.5.1876).
7.JOANNA (VAN) KEMPEN, geb. 1.7.1843. Daghuurster. Zij overlijdt te Beers op 6.10.1880. Zij huwt te
Cuijk/St. Agatha op 30.4.1878 met de landbouwer PETER SCHRAVEN (geb. te Wanroij op 19.5.1847 als zoon
van Antonius Schraven en Joanna Megens en overleden te Beers op 4.6.1921).
Peter hertrouwt te Beers op 29.4.1884 met Theodora Gijsbers (geb. te Beers op 30.9.1849 als dochter van
Gijsbertus Gijsbers en Wilhelmina Peters en aldaar overleden op 11.12.1904).
8.MECHELINA KEMPEN, geb. 19.9.1845. Arbeidster. Zij overlijdt te Mill, 50 jaar oud op 25.6.1896. Zij huwt
te Mill op 26.6.1875 met de arbeider PETER DINNISSEN (geb. te Mill op 24.11.1844 als zoon van Cornelis
Dinnissen en Joanna van de Ven en aldaar overleden op 18.10.1891). Beiden zijn lid van het Catharinagilde.
9.PETER KEMPEN, geb. 3.11.1848. Hij overlijdt te Mill, anderhalf jaar oud op 31.5.1850.
10.PETER KEMPEN, geb. 28.1.1852. Hij overlijdt te Cuijk op 29.4.1927. Hij huwt te Cuijk op 25.4.1881 met
MARIA GOOSSENS (geb. te Cuijk op 5.1.1856 als dochter van Antoon Goossens en Cornelia Geurts/Gerrits en
overleden aldaar op 7.1.1936).
11.ANNA MARIA KEMPEN, geb. 6.9.1853. Zij overlijdt te Beers op 30.9.1892. Dagloonster. Zij huwt te Cuijk
op 25.4.1881 met JACOBUS DERCX SCHOENMAKERS (geb. te Escharen op 1.12.1846 als zoon van
Martinus Dercx Schoenmakers en Regina Reijnen (wonend Escharen Lage Hei Wijk B 42) en overleden na
1892). In 1892 is Jacobus dagloner te Beers.
HERMINA KOUWENBERG is gedoopt te Reek op 12.10.1809 en overlijdt te Mill op 28.3.1875.
Haar kwartierstaat:
2.Christiaan Kouwenberg, ged. Zeeland 15.10.1771, overl. Mill 1.11.1827; in 1809 wonend te Reek, in 1820 in
Reek. Hij huwt vóór 1802 Hendrina Adriaans, hertr. na 1805 te Escharen
3.Anna Maria van Rooij/Raaij, ged. Escharen 10.10.1780, overl. Beers, 76 jr. oud 12.3.1851. Arbeidster.
159
4.Antoon Daniels (van) Kauwenberg, ged. Gemert 16.11.1738 of 16.12.1743, overl. Escharen 31.10.1812;
bouwman (zie kw.st. Kouwenberg sub IV l, nr. 2-3). Hij huwt Zeeland 29.1.1769
5.Eerke/Ardina Jans Christiaans, ged. Zeeland 19.11.1737, overl. Escharen 18.7.1814.
6.Rutgerus Driessen van Raaij, ged. Escharen 15.5.1744, hertr. Escharen 9.11.1783 Maria Dielissen,
huwt Escharen 15.10.1769
7.Wilhelmina Hendriks, geb. Uden, overl. na 1.6.1783.
8.Daniel Thonissen Cau(w)enbergh, huwt Gemert 1.5.1736
9.Anna Peters Janssen.
10.Jan Kersten, huwt Zeeland 13.6.1737
11.Cornelia Adriaans.
12.Andreas Rutten van Rooij/Raaij, geb. Gassel, huwt Escharen 30.11.1743
13.Maria Hendriks, geb. Escharen.
24.Rutgerus Driessen van Raaij, (kw.st. Geurts sub V mm, nr. 28-29), huwt Cornelia Jansen, hertr. Beers
25.1/9.2.1716
25.Segerke Hermens Schamp. Zie nr. 24.
V n. JOANNES KEMPEN x HENDRINA BOU(W)MANS (zoon van IV c)
Ged. te Mill op 24.8.1807, get. Joannes Wilbers Kempen en Mechtildis Wilbers. Hij overlijdt te Mill, 46 jaar oud
op 3.11.1853. Landbouwer/arbeider. Met zijn vrouw lid van het St. Catharinagilde.
Hij huwt te Mill op 6.1.1833 met HENDRINA BOU(W)MANS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren en te Mill gedoopt:
1.WILLIBRORDUS KEMPEN, geb. 28.8.1834. Landbouwer. Hij overlijdt te Ledeacker op 8.9.1919. Hij huwt
eerstens te Mill op 9.5.1870 met GEERTRUI VAN HAANDEL (geb. te Maashees/Overloon op 4.4.1840 als
dochter van Joseph van Haandel en Hendrina Willems en overleden te Mill op 4.12.1875). Beiden lid van
Catharinagilde; in 1875 bedankt Willem door omstandigheden als deken.
Hij hertrouwt te Beugen/Rijkevoort op 27.11.1876 met JOANNA BOUMANS (geb. te Beugen/Rijkevoort op
4.5. 1840 als dochter van Peter Bou(w)mans en Geertrui Hendriks en te Ledeacker overleden op 23.3.1916).
2.PETRONELLA KEMPEN, geb. 28.2.1836. Zij overlijdt te Mill, 71 jaar oud op 3.8.1907. Zij huwt te
Mill op 9.5.1870 met de metselaar HENDRICUS DAAMEN (geb. te Mill op 3.11.1839 als zoon van
Joannes Daamen en Elisabeth Centen en overleden aldaar op 24.8.1930). Henricus is lid van het St.
Catharinagilde en koning in 1865).
3.JACOBUS KEMPEN, geb. 5.3.1837. Hij overlijdt te St. Anthonis op 9.12.1921. Bouwman. Hij huwt te St.
Anthonis op 14.5.1866 met JOANNA VOGELSANK (geb. te St. Anthonis op 9.4.1830 als dochter van Willem
Vogelsank(s) en Joanna Martens van Sambeek en overleden aldaar op 24.2.1898).
4.BERNARDUS KEMPEN, geb. 8.10.1840. Hij overlijdt te Mill, 7 jaar oud op 2.4.1848.
5.MECHEL KEMPEN, geb. 24.1.1843. Zij overlijdt te Mill, 76 jaar oud op 30.4.1919. Zij huwt te Mill op
19.5.1866 met de kleermaker GERARDUS ARNOLDUS GIEZEN (geb. te Mill op 17.5.1837 als zoon van
Johannes Giezen en Johanna Petronella Storme (beiden zijn lid van het St. Catharina-gilde) en overleden te Mill
op 1.8.1914). Beiden zijn lid van het St. Catharinagilde.
6.MARTINUS KEMPEN, geb. 27.3.1845. Hij overlijdt te Mill, 7 maanden oud op 31.10.1845.
7.MARIA KEMPEN, geb. 19.2.1847. Overleden vóór 29.4.1850.
8.MARIA KEMPEN, geb. 29.4.1850. Zij overlijdt te St. Anthonis op 6.10.1882. Zij huwt te Mill op 29.5.1871
met de timmerman EGBERTUS HENDRIKS (geb. te Vierlingsbeek op 17.12.1835 als zoon van Gerardus
Hendriks en Anna Maria Gijsbers en overlijdt te St. Anthonis op 30.12.1896). Beiden lid St. Catharinagilde.
HENDRINA BOU(W)MANS is geboren te Gassel op 26.5.1807 en overlijdt te Mill, 60 jaar oud
op 15.9.1867.
Haar kwartierstaat:
2.Mathijs Bouwmans, geb. in 1771 Uedem, kleermaker, overl. Gassel 5.8.1845, huwt Beers 8/23.11.1806
3.Maria Jacobs, geb. Gassel/ged. Escharen 31.3.1778, overl. Gassel 11.9.1851. Wonend Krekelberg 4.
4.Hendricus Bouwmans/Bauman, geb. ca. 1719, overl. Uedem, 67 jr. oud, in 1786, huwt vóór 1763
5.Christina Joosten.
6.Jacob Peters, geb. Nieuw-Gassel/ged. Escharen 18.4.1749, overl. Gassel 23.8.1827, landbouwer, wonend
Nieuw-Gassel nr. 68. Erfdeling notaris 16 dd. 11.11.1828. Huwt Beers 26.4.1777
7.Barbara Willems/Jordens, geb. Gassel/ged. Escharen 11.6.1750, overl. Gassel 28.9.1819.
12.Peter Jans Hendrix, geb. Gassel, huwt vóór 1729 Hermina Dircx, hertr. Escharen 25.5.1738
13.Maria Laurenssen, geb. Gassel. ORA Gassel 494 dd. 25.6.1748.
14.Willem Jordens, geb. Gassel, overl. na 1777 en vóór (ORA Gassel 495) 4.8.1783, huwt Escharen 17.1.1745
15.Joanna Derks, geb. Gassel, overl. na 1798 en vóór 1805 (erfmag.sch. ORA Gassel 624 dd.25.3.1808)
160
24. ? Jan Hendrickx Pancras, schepen Gassel 1678-1689, overl. tussen 18.8.1703-8.2.1707, huwt vóór 1688
25.Jenneken Gerrits, overl. na 1707. Gegoed te Gassel/Escharen/Grave.
28.Jorden Hermens, schepen, resp. president-schepen Gassel 1706-1747, overl. ca. 1749, huwt vóór 1697
29.Barbara (Berber) Janssen, overl. vóór 5.3.1729. Zie kw.st. Cuppen sub V aaaa, nr. 38-39
30.Derk Jans, (zie kw.st. Van der Hagen sub V d, nr. 14-15), huwt
31.Josina Ariens.
48.Hendrik Panckris, gegoed Gassel, schepen Gassel 1664, huwt vóór 22.1.1633
49.Willemke Jans. ORA Beers 465 dd. 6.3.1654. ORA Gassel 489 dd. 22.1.1633.
96.Pancras Hendricks, gegoed Gassel, overl. vóór 13.3.1642, huwt ca. 1595
97.Jenneke Ariens. ORA LvCuijk 252 dd. 13.3.1642. ND 10092 Gassel f. 103v. Zie sub V kkkk, nr. 41
98.Jan Thijssen de Jonge, (ORA Gassel 489 dd. 25.9.1610/23.10.1616), overl. vóór 1626, huwt ca. 1600
99.Ermken Hermens, overl. na 6.1.1628. ORA Beers 464 dd. 24.10.1626/19.4.1627. Woont op De Betouw.
192.Hendrick Pancraessen die Groet, huwt vóór (ORA Mill 539) 24.6.1565
193.Henriske.
382.Pancraes d(i)e Groot, kerkmeester Escharen 1541, vermeld aldaar 1534, huwt (1) Hyllicken Marschops,
huwt (2) vóór 1541Anna. Hij heeft natuurlijke dochter Mery x vóór 20.9.1544 Joseph Witzhelder.
V o. VERVALT. Zie de uitleg na V wwww onder Bijlage I.
V p. GERARDUS KEMPEN x JOANNA GEERTRUIJ KEMPEN (zoon van IV e).
Ged. te Mill op 21.2.1810, get. Lucas Jans Kempen en Paulina Gerrits Smits. Hij overlijdt te Zeeland op
13.2.1861. Landbouwer/arbeider. Hij huwt te Mill op 6.5.1830 met JOANNA GEERTRUI KEMPEN.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.MARIA KEMPEN, geb. Mill 25.2.1839. Zij overlijdt te Zeeland op 22.4.1911. Zij huwt te Zeeland op
6.8.1870 met landbouwer GERARDUS VAN DER LOOP (geb. te Zeeland op 20.11.1815 als zoon van
Hendricus van der Loop en Maria Anna Linders en aldaar overleden op 1.1.1887).
Zij hertrouwt te Zeeland op 12.11.1887 met de landbouwer MARTINUS COENEN (geb. te Zeeland op 7.8.1850
als zoon van Martinus Coenen en Maria Zegers en overlijdt aldaar op 8.4.1899).
2.ANNA BERNARDINA KEMPEN, geb. Mill 5.2.1843. Zij overlijdt te Zeeland op 15.10.1924. Zij huwt te
Zeeland op 15.2.1873 met landbouwer ADRIANUS VAN DEN ELSEN (geb. te Zeeland op 7.9.1843 als zoon
van Joannes van den Elsen en Doremie Huijbers en overlijdt aldaar op 12.4.1907).
3.JOHANNA KEMPEN, geb. Gassel 14.12.1847. Zij overlijdt te Zeeland op 6.1.1920. Zij huwt te Mill op
5.2.1876 met WILHELMUS GERARDUS VAN CASTEREN (geb. te Berlicum op 28.6.1841 als zoon van
Franciscus van Casteren (hoofdonderwijzer/koster/organist te Escharen) en Maria Waltera Elemans en overlijdt
te Berlicum op 13.9.1923; zie sub V pp.5).
JOANNA GEERTRUI KEMPEN is geboren te Mill op 18.2.1811 en overlijdt te Zeeland op 5.11.1885.
Haar kwartierstaat:
2.Adrianus Kempen, ged. Mill 28.10.1773, overl. Mill 27.2.1842. Landbouwer. Hij huwt (1) Schaijk 18.11.1799
Gertrudis Jans Fransen Paters (overl. Mill 9.4.1809). Hij huwt (3) Mill 29.10.1829 Wouterina Daverveld (geb.
Zeeland 22.4.1795 als d.v. van Cornelis Daverveld en Catharina Antonie Bongers en overl. Mill 24.6.1876);
Wouterina is eerder gehuwd met Willem van Dongen, landbouwer, (ged. Zeeland 21.7.1784 als z.v. Hermanus
Jans van Dongen en Hendrina Jans Smits en aldaar overl. op 19.7.1825).
Met Gertrudis en Wouterina is hij lid v.h. Catharinagilde. Hij huwt (2) Mill 5/20.5.1810
3.Barbara Thijssen Verbruggen, ged. Mill 3.12.1779, overl. Mill 26.11.1826. Lid Catharinagilde.
4.Arnoldus Kempen, (zie kw.st. Kempen sub IV n, nr. 2 en 3), huwt Mill 2.5.1762
5.Catharina Hermens. Zie nr. 4.
6.Matthijs Ermers Verbruggen, (zie kw.st.Verbruggen sub V yyy, nr. 8 en 9), huwt
7.Wilhelmina van Tienen. Zie nr. 6.
V q. WILHELMINA PEETERS HEULEN x ANTONIUS VAN DER HORST
(dochter van IV f).
Ged. te Mill op 15.4.1793, get. Laurentius Linders en Catharina Jans. Zij overlijdt te Oeffelt, 54 jr. oud op
12.8.1849. Dienstmeid.. In 1831 Arbeidster te Haps. Zij huwt te Velp op 3.5.1829 met
ANTONIUS/ANTONIE/ANTOON VAN DER HORST.
Kind uit hun huwelijk geboren: te Grave
1.ALLEGONDA VAN DER HORST, geb. 25.1.1830. In 1840 te Haps Bevolkingsregister als 8-jarige vermeld.
161
ANTONIUS VAN DER HORST is gedoopt te Uden op 28.6.1794 als zoon van Theodorus Willems Fransen
van der Horst uit Gemert, die te Uden op 29.8.1785 huwt met Allegonda Jans van Dijck/Smits uit Uden; hij sterft
te Grave op 31.3.1831. In 1829 arbeider te Grave. Vredesgerecht Grave dd. 22.9.1831/11.6.1829
V r. MECHTILDIS/MECHEL(INA) (POULINA) PETERS HEULEN x PETER
CORNELISSEN (dochter van IV f).
Ged. te Mill op 4.4.1803, get. Willem Michiels en Maria Peters. Zij overlijdt te Beers, 67 jaar oud op 16.7.1870.
Zij huwt te Beers op 20.4.1834 met PETER CORNELISSEN.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.CATHARINA CORNELISSEN, geb. Beers 23.2.1835. Zij overlijdt te Beers op 20.4.1901. Dagloonster. Zij
huwt te Beers op 19.1.1869 met de dagloner ANTONIUS CORNELISSEN (geb. te Cuijk op 1.11.1838 als zoon
van Martinus Cornelissen en Joanna Jans en overleden te Beers op 19.3.1901).
2.MARIA CORNELISSEN, geb. Oeffelt 25.3.1838. Zij overlijdt te Overasselt op 30.9.1910. Zij huwt te
Overasselt op 26.2.1867 met de arbeider ANTONIUS VAN T(H)IEL (geb. te Overasselt op 31.10.1839 als zoon
van de arbeider Gerrit Peters Jans van T(h)iel en Petronella Peters Jans van den Bogaard en overleden aldaar op
15.1.1898). Zie haar foto in Deel II, pag. 103.
3.ANTOON CORNELISSEN, geb. Oeffelt 22.10.1839.
4.E(G)BERDINA CORNELISSEN, geb. Beers 4.4.1841. Zij overlijdt te Wijchen op 18.2.1877. Arbeidster. Zij
huwt te Overasselt op 3.11.1875 met de arbeider ANTONIUS DE GROOT (geb. te Wijchen op 12.3.1840 als
zoon van Hendricus de Groot en Helena Willems en aldaar overleden op 9.9.1898). Hij huwt (2) te Wijchen op
4.5.1877 met Theodora Zwartjes (geb. te Wijchen op 7.4.1832 als dochter van Joannes Zwartjes en Maria van
Dreumel en overleden aldaar op 27.5.1886). Hij huwt (3) te Wijchen op 2.2.1887 met Grada Nillenssen (geb. te
Hatert op 12.3.1854 als dochter van Derk Nillenssen en Antonia Engelen en te Overasselt overleden op
26.6.1917). Grada hertrouwt te Wijchen op 24.11.1899 met de arbeider/landbouwer Antoon Sanders (geb. te
Overasselt op 12.11.1856 als zoon van Peter Sanders en Allegonda Peters en aldaar overleden op 23.11.1918).
Antoon huwt eerder te Overasselt op 15.4.1890 met Maria van Hout (geb. te Nederasselt op 10.2.1859 als
dochter van klompenmaker Willem van Hout en Theodora van Wees en te Overasselt overleden op 20.6.1899).
5.JOHANNES CORNELISSEN, geb. Beers 7.10.1842. Hij overlijdt te Cuijk op 24.6.1891. Hij huwt te Cuijk op
9.4.1872 met HENDRIKA CORNELISSEN (geb. te Cuijk op 14.5.1846 als dochter van Martinus Cornelissen en
Maria Hendriks en overleden aldaar op 15.2.1899).
6.GEERTRUI CORNELISSEN, geb. Beers 11.11.1845. Zij overlijdt te Wijchen op 9.9.1926. Zij huwt als
dienstmeid te Overasselt op 11.9.1877 met de arbeider PETER DE KLEIJN (geb. te Wijchen op 20.3.1832 als
buitenechtelijke zoon van NN. en Hendrina Peters de Kleijn en aldaar overleden op 9.6.1893). Peter huwt
eerstens te Wijchen op 18.5.1866 met de arbeidster Maria Rutten (geb. te Wijchen op 5.10.1841 als dochter van
Arnoldus Rutten en Joanna Tax en overl. aldaar op 6.6.1877).
PETER CORNELISSEN is geboren te Beers 27.5.1805 en overlijdt aldaar op 17.4.1851. Arbeider.
Zijn kwartierstaat:
2.Martinus Cornelissen, ged. Beers 20.11.1776, landbouwer, overl. aldaar 18.10.1848, huwt Beers 20.10.1798
3.Joanna Martens, ged. Beugen 1.9.1773, overl. Beers 15.6.1848.
4.Egbert/Evert Cornelissen, ged. Beers 26.5.1725, overl. Beers 5.10.1791, huwt ned.dts.geref. Beers 9/23.4.1752
Peternel Hendriks (ged. Boxmeer 27.11.1729 als d.v. Hendricus Coenen x Joanna Ebben en overl. Beers
2.1.1769), hertr. schepenen ORA 474 Beers 4.4/otr. Beugen 1.4/RK Beers 16.4.1769
5.Elisabeth Engelbouts/Engelberts, ged. Grave 14.10.1736. Bij huw.: uit Rijkevoort.
6.Leendert Martens, ged. Beugen 5.5.1740, overl. Beugen 19.9.1825, linnenwever, huwt Cuijk ned.dts.geref./
Beugen 27.4/12.5.1765
7.Petronella Jans van de Logt, ged. Beugen 22.12.1742, overl. vóór 1825.
8.Cornelis Antonissen, huwt vóór 1721
9.Catharina Jacobs, overl. Beers 14.7.1740.
10.Engelbert C/Kuppen, uit Weesel, soldaar in reg. baron v. Haersolte ter compagnie van kap. De Wit te Grave,
overl. vóór 1788, huwt ned.dts.geref. Grave 28.1/RK 15.2.1733
11.Catharina Roelofs Jansen, geb. Rijkevoort/ged. Beugen 22.2.1704, overl. Rijkevoort 21.10.1788. Huwt eerder
ned.dts.geref. Grave 4/RK 21.4.1728 Reijnier C/Kruesen uit Escharen, soldaat in reg. brig. De Spaan ter comp.
van kap. De Besse te Grave; bij huw. in 1733 “Catharina Jansen” genoemd en wonend te Gassel.
12.Martinus Jans, ged. Beugen 23.7.1697, huwt Beugen 6.5.1731
13.Maria Jacobs Ferisen, ged. Beugen 28.9.1701.
14.Jan Peters van de Logt, ged. Haps 7.4.1713, huwt ned.dts.geref. Cuijk 11.5/1.6.1738
15.Antonia/Teuniske Jans, ged. ? Beugen 18.2.1704, overl. Ledeacker 18.2.1799. Get. huw: Jan Peters/Jan Jans.
162
22.Rudolphus Jansen, huwt vóór 1702
23.Catharina Jans/Geurts in de Hapse Heij.
24.Jan Martens op Hof, overl. Beugen 23.2.1720, huwt Beugen 13/28.10.1685
25.Petronella Denisen, overl. Beugen 17.2.1724.
26.Jacob Theunissen Ferisen, ged. Beugen 2.12.1669, overl. Beugen 17.4.1759 (“decrepitus”), hertr. 4 e gr.
verwant Beugen schepenen (ORA Beugen 370 Inventaris) 5/RK 15.8.1728 Wilhelma van Trijst, huwt Beugen
24.11.1691
27.Helena Willems Schout, geb. Vortum, overl. Beugen 27.12.1727.
28.Peter Jans van de Locht, ged. Haps, 4.3.1674, overl. Cuijk 11.4.1741, huwt Cuijk 18.5.1698
29.Joanna Geurts, ged. Cuijk 18.7.1678, overl. Cuijk 22.2.1721.
30. (?) Jan Jans Heurkens, ged. Beugen 14.2.1672, huwt (1) Beugen 31.5.1699 Antonia Harits Thomassen uit
Boxmeer (overl. Beugen 7.6.1702); huwt (3) Beugen 4e gr. verwant 17.7.1718 Gerarda Jans Hendriks Ebben
(overl. Beugen 6.7.1764; haar grootvader Hendrik Ebben is z.v. Judith Graet) , huwt (2) Beugen 3e gr. verwant
29.4.1703
31.Gertrudis Jans van Os, ged. Sambeek 5.2.1667, overl. Beugen 14.6.1717.
52.Antonius Jacobs Ferisen, overl. Beugen 28.8.1702, huwt Beugen 22.2/12.3.1669
53.Joanna Pancras/Panckers, geb. ca. 1640, overl. Beugen 2.4.1723 (ca. 80 jaar).
56.Jan van der Locht, geb. Brussel ca. 1640, gesubst. secretaris Land van Cuijk, richterbode Haps, overl. Haps
10.11.1690.ORA Mill 542 dd. 12.2.1671 Jan van der Locht leent 1000 gld. van zijn oom Jan Luijcassen Vlinck.
Hij huwt 2e gr. verwant Christina Peters (geb. Malden ca. 1640 d.v. Peter Fransen en Elisabeth Lucassen Vlinck)
ned.dts.geref. Cuijk 5.4/Mill 11.5.1664. Hertr. ORA Mill 542 huw. voorw. dd. 3.1.1671/Cuijk 24.1.1671
57.Maria Goduwaerts, geb. Mill; zij hertr. ned.dts.geref. Cuijk 28.4/13.5.1691 Willem Jans Theunissen, wednr.
Grietje Jacobs (huwelijk ned.dts.geref. Cuijk 18.6.1680, beiden van Haps).
58.Geurt Dircx, overl. Cuijk 25.11,1695 (zie kw.st.Goossens sub IV aa, nr. 18-19), hertr. Haps 6/20/24.1.1669
59.Anneke Geurts Duijff. Zie nr. 58.
60.Jan Reijnen Heurckens, ged. Oeffelt 12.3.1645, overl. Beugen 13.1.1703, huwt Beugen 9/17.5.1671
61.Aleijdis/Allegonda Jacobs Graet, geb. Beugen ca. 1645, overl. Beugen 16.3.1693.
62.Joannes Thijssen van Os, overl. Beugen 13.1.1703, huwt Beugen 16.9.1664
63.Margarita Heijsen/Graet. (zie nr. 62-63: kw.st. Van de Water sub IV v, nr. 62-63)
106.Pancras Willems, overl. Beugen 19.12.1674, huwt vóór 1640
107.Catharina, overl. na 1659.
112.Matthijs van der Locht, geb. ca. 1600. ORA Cuijk 401 dd. 29.11.1664 Testament van Jan Luijcassen Vlinck
(richterbode te Haps 1648-1659/rentmeester v.d. heer van Geijsteren 1681) x vóór 1637 Adriaentje Hendriks;
daarin legateert hij o.m. aan de kinderen van zijn zus Elisabeth Luijcassen Vlinck x Peter Franssen (m.n.
Christina, Jenneke, Elisabeth, Franske en Lucas Peeters) en aan de kinderen van zijn broer Matthias van der
Locht x Petrina (m.n. Jan, Nielis, Helena, Johanna en Christina van der Locht). Hij huwt ca. 1635
113.Petrina.
114.Goduwaert Adriaens, (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 20-21), huwt vóór 1639
115.Eerke Hermens Bacx. Zie nr. 114.
120.Reijnerus Heurkens, wonend Oeffelt, (zijn zus zie Dl. II kw.st. Maria v.d. Poel nr. 571). huwt vóór 1643
121.Hermina van Stenis/Steenissen/Stevens/Steenhuijs, overl. na 3.6.1686 (doopget. bij Reijnerus z.v. nr. 60).
122.Jacobus Aerts Graet, schepen 1663, overl. Beugen 13.1.1684, huwt vóór 1.9.1639
123.Jenneke Jans Heijskens. Zie ORA Cuijk 401 dd. 1.9.1639.
224.Lucas Jans (Vlinck), vermeld Haps/ORA Cuijk 401 dd. 2.2.1622/ORA Mill 541 dd. 27.2.1646, huwt ca. 1600
225.Christina Hendriks.
244.Arnoldus Hendriks Graet, (zie kw.st. Van de Water sub IV v, nr. 254-255). Huwt
245.Catharina Rutten Nooijen. Zie nr. 244. (Arnoldus is broer van Judith Graet; zie nr. 30, zie V uuu, nr. 113)
V s. PETRONELLA HEULEN x PETRUS VAN DER HEIJDEN (dochter van IV g).
Ged. te Escharen op 6.5.1803, get. Peter Peters en Catharina Jans. Zij overlijdt te Mill op 20.7.1879.
Zij huwt te Mill op 11.1.1835 met PETRUS VAN DER HEIJDEN, get. Joanna Heulen en Gerardus
Krommenakker.
Kinderen uit hun huwelijk geboren te Mill:
1.PETRONELLA VAN DER HEIJDEN, geb. 29.3.1836. Zij overlijdt te Mill op 16.7.1844.
2.MARTINUS VAN DER HEIJDEN, geb. 19.12.1839. Hij overlijdt te Mill op 26.10.1916. Landbouwer. Hij
huwt te Mill op 6.4.1872 met MARIA GERRITS (geb. te Escharen op 18.4.1841 als dochter van Adrianus
Gerrits en Cornelia van der Hagen en overleden te Mill op 22.1.1908).
3.LAMBERDINA VAN DER HEIJDEN, geb. 28.6.1842. Zij overlijdt te Mill op 24.12.1935. Zij huwt eerstens
te Mill op 23.2.1867 met de landbouwer PETER ERMERS (geb. te Mill op 29.10.1833 als zoon van Joannes
163
Ermers en Hendrina Hendriks en overleden aldaar op 19.1.1882; zie V zz).
Zij huwt tweedens te Mill op 2.4.1883 met de landbouwer PETER VAN DER CRUIJSEN (geb. te Mill op
15.5.1841 als zoon van Johannes Cornelissen van der Cruijsen en Maria Peters Smits en aldaar overleden op
2.5.1898).
4.PETER VAN DER HEIJDEN, geb. 20.12.1844. Hij overlijdt te Mill op 31.12.1844.
5.PETRONELLA VAN DER HEIJDEN, geb. 21.2.1846. Zij overlijdt te Mill op 15.6.1917. Zij huwt te Mill op
6.4.1872 met de landbouwer MARTINUS HENDRIKS (geb. te Mill op 15.4.1833 als zoon van Antonius
Hendriks en Elisabeth van de Weem en aldaar overleden op 19.7.1909).
PETRUS VAN DER HEIJDEN is geboren te Oploo/St. Anthonis op 27.2.1796 als zoon van Peter van der
Heijden en Mechtilda Lamers/van Berkum. Hij overlijdt te Mill op 31.1.1854. Landbouwer.
V t. CORNELIS PETERS HEULEN x HENRICA VAN DER LINDEN (zoon van IV g).
Ged. te Mill op 7.6.1806, get. Willibrordus Emons en Deris Peters. Hij overlijdt te Mill op 12.6.1859. Arbeider.
Hij huwt te Mill op 27.4.1835 met HENDRICA VAN DER LINDEN, get. Martinus Heulen en Cornelia van
der Linden.
Kinderen uit hun huwelijk, geboren te Mill:
1.LAMBERDINA/ARDINA HEULEN, geb. 2.3.1836. Zij overlijdt te Mill op 23.11.1905. Zij huwt te Mill op
24.1.1863 met de arbeider GERARDUS GERRITS (geb. te Escharen op 31.3.1831 als zoon van Cornelis Gerrits
en Catharina Willems en overleden te Mill op 1.1.1894).
Op 23.10.1859 is er bij deze Ardina Heulen een buitenechtelijk kind Catharina geboren te Mill; bij de doop
hiervan zijn getuigen Gerardus Heulen en Henrica van der Linden.
2.GERARDUS HEULEN, geb. 24.9.1839. Arbeider/landbouwer. Hij overlijdt te Uden op 25.6.1902.
Hij huwt te Uden op 19.2.1870 met ANTONETTA CUIJPERS (geb. te Uden op 12.9.1835 als dochter van
Cornelis Cuijpers en Catharina van den Heuvel en aldaar overleden op 28.12.1904).
3.MARIA HEULEN, geb.16.10.1843. Zij overlijdt te Beers op 11.7.1921. Zij huwt te Gassel op 21.11.1870 met
de dagloner WILLEM LINDERS (geb. te Beers op 10.1.1844 als zoon van Bernardus Linders en Maria
Elisabeth Peters en overleden te Beers op 13.4.1911).
4.JOANNA HEULEN, geb. 17.2.1846. Zij overlijdt te Mill op 24.9.1919. Zij huwt te Mill op 22.4.1871 met de
arbeider PETRUS JOANNES VERHEIJEN (geb. te Venraij op 5.8.1840 als zoon van Cornelis Verheijen en
Anna Maria Groenen en te Mill overleden op 22.9.1896).
5.MARTINUS HEULEN, geb. 21.9.1850. Hij overlijdt, 18 maanden oud te Mill op 20.4.1852.
HENRICA VAN DER LINDEN is gedoopt te Zeeland op 3.7.1808 en overlijdt te Mill op 26.1.1871.
Haar kwartierstaat:
2.Joachim Jans van der Linden, wrschl. geb. Aalten, overl. Zeeland 8.12.1817. Hij huwt vóór 1806
3.Mechtilde Martens Kuppens. Een zoon van hen, Cornelis van der Linden (geb. Zeeland 16.4.1815) huwt
Overasselt 4.9.1883 met Henrica Putjes, de eerste vrouw van Antonius Martinus Lange (zie Deel II, sub VI.C.3).
4.Joannes Jans van der Linden, huwt vóór 1780 Jenneke Jans.
V u. JOHANNA HEULEN x HENRICUS FLEUREN (dochter van IV g).
Ged. te Mill op 24.10.1809, get. Thomas Willems en Theodora Peters. Zij sterft te St. Hubert op 8.6.1895. Zij
huwt te Gassel op 30.4.1838 met HENRICUS FLEUREN. Wonend te Mill op de heide wijk D nr. 16 en later in
wijk 6, nr. 54.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.HENDRICUS FLEUREN, geb. Gassel 6.6.1839 (get. Lamberdina Heulen en Joannes Fleuren). Hij overlijdt te
Zeeland op 25.5.1904. Landbouwer aan het Oventje 43 aldaar .Hij huwt te Zeeland op 25.4.1863 met
WILHELMINA BONGERS (geb. te Zeeland op 27.1.1842 als dochter van Antonius Bongers en Elisabeth van
Sambeek en overleden aldaar op 6.5.1908).
2.GERARDUS FLEUREN, geb. St. Hubert 21.10.1841. Hij overlijdt te Merksem (B.) op 29.1.1894. Arbeider te
Orthen, later landbouwer. Hij huwt te Den Bosch op 13.5.1871 met ANTONIA KIEVIT (geb. te Den Bosch op
15.10.1847 als dochter van Adrianus Kievit en Engelina Kuijpers en overleden te Merksem (B.) op 1.1.1894).
3.JOHANNA FLEUREN, geb. St. Hubert 20.6.1844. Zij overlijdt te Mill op 12.6.1907. Arbeidster. Zij huwt te
Mill op 28.5.1870 met de arbeider MARTINUS GERRITS (geb. te St. Hubert op 17.11.1842 als zoon van
Martinus Gerrits en Cornelia Cornelissen en overleden te Mill op 2.8.1913).
4.JOHANNES FLEUREN, geb. St. Hubert 4.2.1847 (get. Martinus Heulen). Hij overlijdt te St. Anthonis op
5.8.1921. Landbouwer. Hij huwt te St. Anthonis op 6.4.1872 met PETRONELLA HOENSELAAR (geb. te St.
Anthonis op 9.12.1844 als dochter van Peter Hoenselaar en Anna Maria Arts en overlijdt aldaar op 4.6.1911).
164
5.ANTONIUS FLEUREN, geb. St. Hubert 24.7.1850.Hij overlijdt te Mill op 10.6.1908. Dienstknecht. Hij huwt
te Mill op 25.4.1881 met PETRONELLA VAN DE AKKER (geb. te St. Hubert op 10.1.1852 als dochter van
Johannes van de Akker en Catharina Verdijk en overleden te St. Hubert op 9.10.1888).
HENRICUS FLEUREN is gedoopt te Gassel op 24.10.1802.Hij overlijdt te St. Hubert op 19.9.1876.
Radmaker en landbouwer.
Notaris A.Verstraaten 20.11.1819: Testament. Jan Hendrik Broeren, zonder beroep te Gassel, benoemt zijn zus
Peternel Hendriks Broeren en haar man Jan Fleuren te Gassel, tot universele erfgenamen.
Vredegerecht Grave 6.7.1822: Hendrik Elbert Venhorst, amanensis en rentmeester van de openbare armenfondsen te Grave, eiser. Peter Broeren, bouwman en Jan Fleuren, wagenmaker, beiden te Gassel, gedaagden.
Zijn kwartierstaat: (met dank aan de website Genealogie Fleuren)
2.Johannes Fleuren, ged. Swolgen 21.11.1762, overl. Gassel 12.1.1840; timmerman, radmaker/wagenmaker en
landbouwer. Huwt vóór 1800
3.Petronella Hendriks Broeren, geb. Gassel/ged. Escharen 12.5.1772, overl. Gassel 2.1.1858.
4.Johannes Fleuren, ged. Meerlo 14.10.1739; radmaker, overl. Meerlo 18.1.1824, huwt Swolgen 26.11.1762
5.Elisabeth Gossens, ged. Swolgen, overl. Meerlo 24.3.1808.
6.Hendricus Broeren, geb. Gassel/ged. Escharen 9.11.1725, overl. na 1802, wonend Gassel, huwt (1) Escharen
31.7.1746 Hendrina Wouters. Huwt (2) Grave 18.2.1748
7.Joanna Peeters (Siebers), ged. Velp 30.4.1727, overl. vóór 2.10.1802.
8.Johannes Fleuren, ged. Grubbenvorst 27.4.1705, overl. Meerlo 11.4.1754, hertr. Venray 20.11.1743 Allegonda
Dinnissen (overl. Meerlo 27.4.1756), huwt Meerlo 7/31.1.1732
9.Anna op het Derpbroek/Verheijen, ged. Meerlo 30.7.1707, overl. aldaar 10.5.1743.
10. Johannes Gossens, huwt
11.Mechtilde Scheffers.
12.Peter Hendriks Broeren, geb. Gassel, schepen Gassel 1721-40, president-schepen 1740, overl. vóór
24.10.1742. Huwt ned.dts.geref. Beers 11/29.1.1708
13.Anna/Anneke Aerts, geb. Gassel, overl. na 1760. ORA Gassel 494 dd. 19.4.1753
14.Peter Jans van de Maes/(de) Pesser, overl. 1755-1763; ORA Velp/Reek 110 dd. 18.3.1747. Huwt vóór 1712
15.Gertrudis Sieberts, ged. Velp 19.5.1687, overl. Velp 7.1.1763. ORA Velp/Reek 110 dd. 23.4.1755/30.7.1763.
16.Martinus Fleuren, ged. Grubbenvorst 19.12.1674, landbouwer, overl. Horst 1.2.1731, huwt ca. 1700
17.Joanna van Grootraij, ged. Grubbenvorst 6.8.1684, overl. Horst 28.9.1721.
18.Jacobus Verheijen/op het Derpbroek, huwt
19.Hendrica Wismans.
24.Hendrick Theunissen Broeren, geb. Linden, overl. vóór 1707. Hertr. Teuniske Gerrits; deze hertr. als weduwe
Hendrik Broeren Beers 13/20.11.1707 met Pieter Hendriks, geb. te Beers. Huwt Linden 13.1.1676
25.Weijndelken Neuijen, geb. Gassel ca. 1652. Zie kw.st. Van der Hagen sub V d, nr. 24-25.
26.Aert Hermens, huwt
27.Jenneke Hendriks. Beiden overl. vóór 1742. Erfdeling ORA Gassel 498 dd. 29.10.1742.
30.S(i)ebertus Jans, huwt Velp 6.5.1685
31.Judith Arts (Hendriks).
32.Johannes Fleuren, landbouwer op de Sondert, overl. Grubbenvorst 7.2.1676, huwt aldaar 30.8.1665
33.Aleijdis van Lovendael, overl. Horst 19.5.1720. Huwt Grubbenvorst 25.5.1681 Engelbert Peters Dircx Cillen.
34.Theodorus Jansen op Grootraij, huwt Grubbenvorst 30.7.1679
35.Cornelia op gen Hondscamp, ged. Lottum 15.3.1659. Huwt (1) Lottum 3.5.1670 Petrus Lovendael
48.Antonius/Theunis Hendrickx Broeren, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 108), huwt Cuijk 30.5.1649
49.Joanna/Jenneke Jans Pieck. ORA Mill 541 dd. 3.2.1653: Jan Jacops en Jenneke e.l., Teunis Jans,
Leendert Reijnen en Judith e.l., Thonis Hendricx (Broeren) en Jenneken (Jans Pieck) e.l., Jan Jans Jongeman
en Merriken Jans, geass. met Willem Jans (Pieck) als hunne momboir verkopen aan Lyske Hermens, weduwe
van Hermen Peeters (Sluijmers), wonende te St. Hubert, een weikamp, genaamd de Lyespess van ongeveer 4
hont, bel. de erven van Geerit Jordens, Jan Jansen Verbeeten, Beelke Peeters en Hendrick Gerits.
ORA Mill 542 dd. 14.12.1671:Thonis Jans x Stijntjen Hendriks; Thonis Broeren x Jenneken; Leendert Reijnen x
Jutken; Dirck Claessen x Thonisken; Geurt Geerits x Jenneken; Jan Jans (x Merij Peters Reijnen op ‟t Roth) xx
Hilleken (Thijssen); Thonis Jans mede als momb. over het onm. kind van Merry Jans verkopen aan Peter
Willems Pieck x Lijsken, een stuk bouw- en weiland van ongeveer 4 morgen, bel. de erven van de erfgenamen
Jan Jacobs, de erfgenamen Claes Peters, Claes Gerits en de gemene straat en de gemene Beek.
50.Neuij/Noij Jans Coenbeeck, bezitter hofstad De Kor(ri)ck te Gassel, huwt ca. 1640
51.Leijsken Claessen. Beiden overl. vóór 7.2.1675 (ORA Gassel 492).
66.Adolph van Lovendael, geb. ca. 1600, overl. Grubbenvorst (op Soest/Grootraij), 68 jr. oud, 13.7.1668; huwt
(2) vóór 1648 Maria NN. Huwt (3) Maria Melers (overl. Grubbenvorst 24.1.1671). Huwt (1) vóór 1640 NN.
70.Paulus aen gen Honscamp, overl. Lottum 19.5.1710, huwt vóór 1648
165
71.Elisabeth, overl. Lottum 24.1.1704.
96.Hendrick Hermens Broeren, zie kw.st. Cruijsen sub V ttt, nr. 260.
98.Jan Jans Pieck(en), overl. na 12.2.1639/vóór 9.2.1641, gegoed Mill/Cuijk, huwt ca. 1620
99.Jenneke.
196.Jan Lamberts Pieck, huwt
196.Judith/Juth. Zie kw.st. Pieck sub III h nr. 32-33.
V v. LAMBERDINA HEULEN x JOANNES ANTONIUS VAN DER SCHANS
(dochter van IV g).
Ged. te Mill op 12.9.1811, get. Joannes Michiels en Derris Peters i.p.v. Maria Peters. Zij sterft te Gassel (45 jr.)
op 4.9.1855. Boerin/arbeidster. Zij huwt te Gassel op 16.4.1844 met JOANNES ANTONIUS VAN DER
SCHANS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Gassel:
1.WILHELMA VAN DER SCHANS, geb.10.5.1845. Zij overlijdt te Gassel op 27.8.1854.
2.MECHELINA VAN DER SCHANS, geb. 10.12.1847. Zij overlijdt te Gassel, 12 jaar oud, op 1.6.1860.
3.MICHIEL VAN DER SCHANS, geb. 16.10.1849. Hij overlijdt, 6 maanden oud te Gassel op 18.3.1850.
4.MICHIEL VAN DER SCHANS, geb. 5.4.1851. Kramer/winkelier. Hij huwt te Mill op 11.1.1878 met
LAMBERDINA VAN DEN BRUNKUM (geb. te Mill op 1.1.1849 als dochter van Willem van den Brunkum en
Joanna Fransen). Beiden zijn lid van het St. Catharinagilde.
5.ALLEGONDA MARIA VAN DER SCHANS, geb. 2.5.1853. Zij huwt te Gassel op 29.5.1876 met de arbeider
JOANNES POOS (geb. te Velp (N.Br.) als zoon van Joannes Poos en Maria Anna van der Heijden). In 1878
woonachtig te Gassel; in 1884 te Escharen.
JOANNES ANTONIUS VAN DER SCHANS is gedoopt te Gassel op 17.1.1803 en aldaar overleden, 70
jaar oud op 21.6.1873. Arbeider. Hij huwt in eerste echt te Gassel op 12.4.1842 met Wilhelmina Lamers,
geboren te Gassel ca.1805 als dochter van Martinus Lamers en Catharina Ariens en aldaar overleden, 39 jaar oud
op 8.1.1844; arbeidster. Hun enigst kind Mechelina van der Schans sterft 6 maanden oud te Gassel op 4.1.1844.
Zijn kwartierstaat:
2.Michiel van der Schans, ged. Reek 25.12.1761, overl. Gassel, 67 jr. oud 8.9.1829, huwt
3.Allegonda van den Broek, ged. Zeeland 22.10.1770, overl. Gassel, 89 jr. oud 24.1.1858.
4.Matthijs Gielens van der Schans, geb. Overasselt ca. 1730, ca. 1774 wonend ook in Velp, huwt 21.4.1760
5.Petronella Jeurgens/Jeurriens, geb. Nederasselt. Zie borgstelling ORA Velp/Reek 110 Armen Taeffel Reek.
6.Arnoldus Gijsbers van den Broek, ged. Reek 21.7.1729, huwt Zeeland (8).11.1764
7.Maria Hendriks.
12.Gijsbertus Egberts van den Broek, ged. Reek 5.8.1682, overl. Reek 20.5.1756, huwt 30.5.1710 Maria Aerts,
(Zie Dl. II kw.st. v.d. Poel nr. 248-49). Hij hertr. Reek 26.3.1711
13.Gertrui Jans Ratten, ged. Herpen 10.3.1684, overl. Reek 2.5.1761.
26.Jan Jans Willems Ratten, huwt
27.Aleijdis Hendriks.
V w. WILHELMINA THIJSSEN VERBROE(K)KEN x RUT(GERUS) HULSMANS
xx MATTHIJS BARDOEL (dochter van IV h)
Ged. te Mill op 28.6.1791, get. Michael Peters en Helena Peters. Zij overlijdt te Mill als lid van het
Catharinagilde op 6.4.1851. Boerin. Zij huwt eerstens als “Wilhelmina van den Broek” te Mill op 5.5.1816 met
RUT(GERUS) HULSMANS, get. Joannes van den Broek.
Vredesgerecht Grave 14.10.1831: Conservatie voogdijschap: Wilhelmina Verbroeken, landbouwster te Mill,
weduwe van Rut Hulsmans wil huwen met Matthijs Bardoel, landbouwer te Mill. Matthijs wordt medevoogd over
de kinderen, m.n. Maria 14 jr., Johanna 12 jr., Catharina 12 jr., Maria Anna 8 jr.; getuigen zijn: Gerardus
Geurts te St. Hubert, Martinus van Amstel, toeziend voogd, Martinus Vloet; (de eerdere voogden) Jan, Gerit en
Arnoldus Verbroekken, allen landbouwers en ooms te Mill.
Notaris Verstraaten dd. 19.10.1831: opmaken van inventaris door Willemina Verbroekken, wed. Rut Hulsmans
t.b.v. haar 4 kinderen in bijzijn van Mathijs Bardoel, landbouwer te Mill. Zie notariele acte sub IV w uit 1820.
Kinderen uit dit eerste huwelijk, te Mill geboren:
1.MARIA HULSMANS, ged.14.4.1817, get. Wilhelmus Rombouts Hulsmans en Theodora Peters. Zij overlijdt
te Mill op 13.6.1895. Zij huwt te Mill op 20.10.1848 met de landbouwer JOHANNES VLOET (geb. te Mill op
3.2.1814 als zoon van Hendricus Jans Vloet en Anna Maria Wilbers Rooijendijk en overlijdt te Mill op
31.10.1860).
166
Zij hertrouwt te Mill op 21.9.1861 met de landbouwer PETER LOGTENS (geb. te Mill op 8.3.1823 als zoon van
Hermanus Logtens en Regina van Dijk en overleden aldaar op 1.1.1899).
2.JOHANNA HULSMANS, ged. 26.3.1819, get. Martinus van Amstel en Maria van Gemert. Zij overlijdt te
Mill, 94 jaar oud op 8.8.1913. Zij huwt te Mill op 18.4.1860 met JOHANNES VAN GEFFEN (geb. te Mill op
23.1.1829 als zoon van daghuurder Willem Jans van Geffen en Petronella Rutten en overlijdt te Mill op
17.5.1900). Beiden zijn lid van het St. Catharinagilde.
3.CATHARINA HULSMANS, ged. 26.3.1819, get. Joanna Verbroekken en Catharina Hulsmans. Zij
overlijdt te Mill op 23.9.1878. Zij huwt te Mill op 23.4.1852 met de haammaker MARTINUS THIJSSEN (geb.
te Mill op 7.10.1825 als zoon van de schoenmaker Theodorus Thijssen en Maria Verbruggen en overleden aldaar
20.2.1883). Beiden lid Catharinagilde; Martinus is in 1874 deken.
4.MARIA ANNA HULSMANS, ged. 21.1.1823, get. Petrus Michaels en Christina Verbroekken. Zij overlijdt te
Rijkevoort op 14.1.1894. Zij huwt te Mill op 28.4.1854 met de landbouwer PETRUS LANGE (geb. te Mill op
13.12.1822 als zoon van Hendricus Peters Lange en Mechtildis Maessen (zie IV t) en overleden te Rijkevoort op
28.10.1899). Zie hun nageslacht sub V nnn.
Zij hertrouwt te Mill op 16.10.1831 met MATTHIJS BARDOEL.
Kind geboren uit het tweede huwelijk, te Mill:
1.JOANNES BARDOEL, geb. 14.4.1837/ged. 15.4.1837, get. Arnoldus Bardoel en Maria Hulsmans. Hij
overlijdt te Mill, 1 jaar oud op 26.5.1838.
RUT(GERUS) HULSMANS is volgens de Burgerlijke Stand bij zijn huwelijk geboren op 18.9.1778 te Mill
(aldaar in het Doopboek niet gevonden, wel te Reek op die datum). Hij overlijdt te Mill op 2.8.1830. Hij is
landbouwer te Mill.
Vredesgerecht Grave 6.9.1830: benoeming toeziend voogd; Rut Hulsmans, landbouwer, overleden te Mill
2.8.1830, zijn vrouw Wilhelmina Verbroeken, landbouwster te Mill nalatende 4 kinderen, nl. Maria 13 jr.,
Johanna 11 jr., Catharina 11 jr. en Maria Anna 7 jr. Getuigen zijn: Martinus van Amstel, toeziend voogd, Peter
Michiels, landbouwers te Mill; Gerardus Geurts, landbouwer te St. Hubert; Jan, Gerrit en Arnoldus Verbroeken,
landbouwers en ooms te Mill.
Zijn kwartierstaat:
2.Wilhelmus Rombouts Hulsmans, ged. Mill 24.10.1745, overl. Mill 21.4.1822, lid Catharinagilde; vanaf zeker
1773 woont hij in Hal/Kleine Mulder onder de parochie Escharen; daar worden tussen 1773-1777 drie kinderen
van hen gedoopt, te Reek 3 kinderen, waaronder Rutgerus, in periode 1778-83. Hij huwt Mill 21.4.1771
3.Maria Hendriks van Gemert, ged. Mill 3.11.1750, overl. Mill 29.4.1822. Lid Catharinagilde
4.Rombout Ermers Hulsmans, ged. Mill 8.10.1705, overl. Mill 10.10.1776. Te Langenboom wordt op 8.5.1750
een kind Helena geboren en te Escharen gedoopt. Hij hertr. Escharen 29.7.1773 Johanna Jaspers van den
Hoogen uit Reek, waaruit op 14.7.1773 een kind Joanna geboren te Langenboom en gedoopt te Escharen.
Voor Joanna Caspers uit Velp borgstelling te Mill dd. 1.3.1775 vanwege haar huwelijk met Rombout Ermers. Zij
hertr. Mill 20.4.1777 Jacobus Hammen, wednr. van Elisabeth van Tienen. Rombout huwt Mill 15.4.1731
5.Maria Willems Clomp, ged. Mill 15.8.1712, overl. Mill/“ad/te Langenboom sub/onder Escharen” 15.1.1772/
begraven Mill 18.1.1772.
6.Hendrik Jans van Gemert, (zie kw.st. Ebben sub IV t, nr. 6 en 7), huwt
7.Joanna Theunissen van Roij, zie nr. 6.
8.Ermert Hendriks Hulsmans, ged. Mill 1 of 7.11.1674, overl. Mill 6.5.1739, lid Catharinagilde.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 4.6.1729: Ermert Hulsman heeft zonder dat hij het wist ten onrechte een
morgen en 60 roeden afgegraven en verzoekt alsnog om goedkeuring.
Idem Mill dd. 3.5.1732: bij het geapprobeerde huwelijkscontract tussen zijn zoon Leendert Ermers Hulsmans
met Jenneke Peters Ermers, wed. van Jacob Aelbers, is vader Ermert Hulsmans assistent. Huwt Mill 8.2.1701
9.Catharina Rommen, overl. Mill 10.2.1736, lid Catharinagilde.
10.Willem Peters Clomp, ged. Mill 14.3.1687, overl. Mill 11.1.1744, huwt Mill 27.8.1708
11.Joanna Jacobs, ged. Mill 22.7.1684, overl. vóór 1749. Zie kw.st.Gradussen Klomp sub V qq, nr. 12 en 13.
16.Hendrick Jans Hulsmans, overl. ca. 1709, lid Catharinagilde, huwt Mill 14.5.1669
17.Thijske Thijssen, overl. ca. 1712, lid Catharinagilde.
18.Romme Jans, geb. van Tongelaer, overl. Mill 16.12.1695.
Hij heeft een zus Willemke Jans, die huwt te Mill op 3.6.1663 met Jan Thonissen Jans uit St. Hubert. In de
Inventarisatie van de Ambtman in 1665 woont hij op “Hooghheijtshof Aen Kerck” met bouwerij, 2 paarden en
een huis vol kinderen (zie kw.st. Vloet sub IV w, nr. 30 en 31). Hij huwt vóór 2.4.1660
19.Geertje Hendriks (zie kw.st. Vloet sub IV w, nr. 30 en 31).
20.Peter Dericx Clompmaeckers, geb. ca. 1660, overl. Mill ca. 1730, lid Catharinagilde, huwt Mill 12.9.1683
21.Maria Dericx Croeff, ged. Mill 27.5.1660. Zie kw.st. Gradussen Klomp sub V qq, nr. 24-25.
167
22.Jacob Wouters, huwt
23.Catharina.
32.Jan Hulselmans, huwt ca. 1635
33.Margrietha, overl. Mill 5.8.1670.
36.Jan Rommen, overl. Mill/Tongelaer 10.4.1664.
40.Dirck Clompmaeckers, geb. ca. 1635, overl. Mill ca. 1713, lid Catharinagilde, huwt
41.Maria, overl. Mill 9.2.1708 als Maria Dircx/Zielboek Catharinagilde als Marie Clompmakers.
PM: In het Dodenboek Mill vinden we verder: 27.8.1676 Anthonia Dirckx Klompmakers; op 1.9.1676 Jois
Dirickx Klompmakers; eodem die Lijsken Jans Clompmakers aen den Acgterdijck (dit is waarschijnlijk Lijsken
Peters x vóór 1658 Jan Peters Clompmaker).
42.Dirck Willems Croeff, (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 48 en 49), huwt
43.Petronella Aerts de Vael, zie nr. 42.
MATTHIJS BARDOEL is geboren te St. Anthonis op 28.7.1787. Landbouwer. Hij overlijdt te Mill, 71 jaar
oud op 21.1.1859 als lid van het Catharinagilde.
Zijn kwartierstaat: (met dank o.m. aan internet-genealogie Bardoel)
2.Johannes Bardoul, ged. St. Anthonis 13.9.1754, hertr. aldaar 14.5.1797 Maria Jans Rutten (ged. Mill
18.11.1756, d.v. Jan Rutten x Mill 29.1/3.2.1746 Maria Catharina Claessen Muijsers). Huwt St. Anthonis
11.5.1783
3.Maria Jans Sec, ged. St. Anthonis 5.5.1752, overl. vóór 1797.
4.Adrianus/Arien Willems Bardoel, ged. St. Anthonis 5.9.1718. overl. St. Anthonis 20.4.1760, hertr. St.
Anthonis 28.11.1759 Hermina Hoenselaars. Hij huwt St. Anthonis 20.11.1743
5.Margarita Hendriks Willems, geb. St. Anthonis, overl. St. Anthonis 23.5.1752.
6.Joannis Hendrikx Sec(k), huwt vóór 1751
7.Petronella Gerards (beiden uit St. Anthonis). (zie kw.st. Van Haaren sub V uu, nr. 7).
8.Willem Bardoul, ged. Gemert 21.7.1689, overl. Oploo 25.12.1763; huwt St. Anthonis 16.11.1717
9.Joanna Peters Smits, ged. Wanroij 10.9.1697, overl. Ledeacker 10.5.1750.
10.Hendricus Willems, huwt
11.Margaretha Thijssen (zie kw.st. Van Haaren sub V uu, nr. 10).
16.Adrianus Bardoul, ged. Gemert 19.9.1661, overl. Gemert 16.1.1690, huwt Gemert 8.11.1689
17.Anna Lucassen Aerts, ged. Gemert 9.2. 1671, overl. St. Anthonis 31.10.1739. Zij huwt (2) vóór 1691 Thomas
Jans Bergs. Hij huwt (3) vóór 1700 Nicolaus Tonissen.
18.Peter Jacobs Smits/op „t Ham, beiden overl. Wanroij vóór 1743, hertr. Helena Peters, huwt vóór 1692
19.Maria Jans Hermens. Niet te verwarren met Peter Jacobs Smits x Maria Jans: zie V lll v.d. Straaten nr. 62-63.
32.Henricus Bardoul, ged. Gemert 26.10.1635, overl. Gemert 23.10.1694, schepen te Gemert 1670-77. Hij hertr.
Gemert 18/30.11.1662 Joanna Verpoorten (ged. Gemert 26.11.1640 als d.v. Gijsbert Hendriks Verpoorten x
Gemert 29.11.1637 Aelken Willems Jans Maessen en overl. Gemert 19.12.1695). Huwt Aarle-Rixtel 27.9.1657
33.Wilhelmina Adriaens, overl. Gemert 27.11.1661.
34.Lucas Aerts Lucassen, ged. Gemert 19.12.1616, huwt Gemert 12.2.1650
35.Jenneke Andries Mikkarts, ged. Gemert 20.4.1627, overl. Gemert 29.9.1697.
64.Maximiliaen Jans Bardoul, geb. ca. 1590 Grave, overl. Gemert ? 26.9.1636/vóór 6.12.1639 (ORA Erp 36).
Burgemeester Gemert 1636; schepen 1637. Huwt Grave 11.12.1610/7.1.1611
65.Jenneke Jans Tonies van Boeckel, geb. Boekel.
68.Aert Lucassen, huwt Gemert 13.1.1612
69.Anna Jans Claessen.
70.Andries Jans Aerts Mickarts, ged. Gemert 1.12.1589, huwt Gemert 14.12.1614
71.Anna Hendrik Jans van Boort, ged. Gemert 27.2.1588.
128.Jan Maximiliaens Bardoul, geb. Grave ca. 1560, schepen te Grave, hertr. Grave 7.9./5.10.1616 Antonia
Franssen uit Uden, huwt ca. 1590
129.Lijsbeth Alerts.
256.Maximiliaen Bardoul, overl. Grave ca. 1575, huwt vóór 1560 NN; hertr. na 1560
257.Margarita. ORA Mill 539A dd. 22.11.1600: nr. 128 treedt op namens zijn beide overleden ouders.
V x. GERARDUS THIJSSEN VERBROEK(K)EN x ANNA MARIA JANS VAN
ESCHAREN (zoon van IV h).
Ged. te Mill op 12.4.1793, get. Joannes Thijssen en Joanna Reijnen. Hij overlijdt te Mill, 58 jaar oud op
9.7.1850. Hij huwt te Mill op 9.4.1815 met ANNA MARIA JANS VAN ESCHAREN uit Escharen; get.
Joannes Thijssen en Wilhelmina Thijssen. Landbouwer/arbeider te St. Hubert en te Mill in De Gagel. Zie ook
notariele acte sub IV w.
168
Met dank aan Mw. C. Thijssen-Hendrix voor de afbeeldingen, die op deze pagina staan.
169
Kinderen uit hun huwelijk geboren en gedoopt te Mill, behalve 3 en 4 te St. Hubert:
1.MATTHIAS THIJSSEN/VERBROEKKEN, ged. 14.1.1816, get. Joannes Thijssen en Deris Peters. Dagloner/
landbouwer. Hij overlijdt te Oeffelt op 24.5.1876. Hij huwt te Beugen/Rijkevoort op 15.4.1850 met
ANTONETTA VAN DER HORST (geb. te Bakel/ged. te Boekel op 7.5.1810 als dochter van Joannes Peters van
der Horst en Maria Jans Dijsselbloem en te Oeffelt overleden op 26.3.1862, 53 jaar oud; dagloonster). Hij
hertrouwt te Oeffelt op 6.6.1863 met PETRONELLA ROELOFS (geb. te Oeffelt op 27.8.1826 als dochter van
Arnoldus Roelofs en Hermina Hendriks en overleden te Oeffelt op 28.12.1904). Haar bidprentje pag. 168.
2.HENDRINA VERBROEKKEN, geb. 6.11.1817. Zij overlijdt te St. Anthonis op 19.9.1893. Zij huwt te Mill op
14.7.1855 met de dienstknecht JOANNES VAN DINTHER (geb. te Erp op 18.4.1826 als zoon van Laurentius
van Dinther en Joanna van den Bogaart en overleden te St. Anthonis op 20.2.1896). Wonend te St. Anthonis,
sectie C, nr. 2035-2036 en 2245.
3.JOANNA VERBROEKKEN, geb. 20.3.1820/ged. St. Hubert 22.3.1820 (vader: Gerardus Thijssen). Zij
overlijdt te Batenburg op 23.6.1872. Zij huwt te Bergharen op 9.4.1858 met de arbeider MARTINUS HERMSE
(geb. te Batenburg op 15.10.1825 als zoon van Joannes Hermse en Kristina van de Dobbelsteen en aldaar
overleden op 21.11.1875).
4.PETRUS VERBROEKKEN, ged. St. Hubert 22.11.1822 (moeder: Anna Maria Thonen). Hij overlijdt te Mill,
67 jaar oud op 10.12.1889. Arbeider/klompenmaker. Hij huwt te Boxmeer op 3.5.1848 met JOANNA
HOOGEVEEN (geb. te Sambeek/Boxmeer op 10.3.1823 als dochter van Hendricus Peters Hoogeveen en
Theodora Jacobs Jans en overlijdt te Mill, 72 jaar oud op 26.5.1895). Zij wonen te Mill, sectie F, nr. 861-862 en
sectie E, nr. 655. Zie fotomateriaal pagina 168.
5.ANNA MARIA VERBROEKKEN, ged. 4.5.1825, get. Joannes Toon van Escharen en Theodorus Peters. Zij
overlijdt te Beek op 22.11.1870. Zij huwt als dienstmeid te Beek-Ubbergen op 6.5.1852 met de arbeider
HERMANUS VAN EEKEREN (geb. te Ooij/Persingen op 6.5.1816 als zoon van Derk van Eekeren en Barbara
Daams en overleden te Beek op 9.3.1909).
6.HENDRICUS VERBROEKKEN, geb.11.6.1828. Hij overlijdt te Mill, 8 maanden oud op 21.2.1829.
7.MARIA VERBROEKKEN, ged. 26.3.1830, get. Mattijs Verbroekken en Marjan van Escharen. Zij overlijdt te
Mill, 9 maanden oud op 10.12.1830.
8.HENDRICUS VERBROEKKEN, ged. 16.4.1831, get. Mattijs Verbroekken en Hendrien Verbroeken. Hij
overlijdt te Mill, 2 maanden oud op 16.6.1831.
9.THEODORA/DOROTHEA VERBROEKKEN, ged. 21.3.1834, get. Mattijs en Hendrien Verbroekken. Zij
overlijdt te Mill, 91 jaar oud op 21.1.1926. Zij huwt te Mill op 7.4.1866 met de dienstknecht WILLEM VAN
DEN HOOGEN (geb. te Mill op 25.10.1828 als zoon van Martinus van den Hoogen en Joanna Dercks de Vael
en overleden te Mill op 13.4.1890).
Zij hertrouwt te Mill op 9.2.1891 met de dienstknecht ANTONIUS PETERS (geb. te Haps op 1.1.1848 als zoon
van Jan Peters en Joanna van Dijk en overleden te Mill, 65 jaar oud op 16.11.1913). Zie bidprentje p. 168
(ANNA) MARIA /ANNEMIE JANS VAN ESCHAREN (bij de doop van haar kinderen vermeld als
afkomstig uit Escharen) is gedoopt te Escharen op 8.11.1787, get. Joannes Thoonen Willems ex/uit Gassel. Zij is
overleden te Mill, 75 jaar oud op 11.5.1862.
Haar kwartierstaat:
2.Joannes Thonen van Escharen, ged. Mill 26.3.1749; woont tussen 1780-87 in Langenboom-Hal; vanaf 1773
ook kinderen te Mill gedoopt. Overl. Wanroij 9.1.1832 (zie kw.st. Verhoeven V dddd nr.2). Huwt Mill 2.5.1773
3.Hendrika/Hendrina Theunissen Nabers, ged. Mill 27.8.1748. Overl. Wanroij 30.1.1828.
4.Antonius Nelissen van Escharen, geb. Escharen, overl. Mill 12.7.1788, lid Catharinagilde. Huwt (2) Mill
9/13.9.1750 Maria Claessen, wed. Lamert Willems, (overl. Mill “in puerperio”/kraambed 27.8.1757 “ Maria
Claessen uxor Antonij Nelissen van Escharen”). Huwt (3) Cuijk/Mill 27.10/11/13.11.1757 Maria Lam(b)ers
(overl. Mill 22.8.1788 “Marie Thone van Escharen vidua”; lid Catharinagilde). Broer van Wilbert Nelissen van
Escharen/Valendries (zie kw.st. Ermers Hendriks sub V b, nr. 6). Huwt Mill 18.7.1745
5.Maria Jans, geb. St. Hubert/ged. Mill 8.9.1719, overl. Mill 21.1.1750 (Marie Thone van Eesteren), lid
Catharinagilde.
6.Antonius Jans Nabers, ged. Wanroij 26.3.1708, overl. Mill 18.9.1773.
Notaris Hoytema te Wanroij dd. 4.2.1763: Testament van Hendrik Jans Nabers x Anneke Jacobs onder
verwijzing naar hun huwelijkscontract dd 20.10.1762. Hij legateert aan zijn vrouw meubilair, alle huisraad en
alle winsten uit het huwelijk gemaakt, daarenboven 300 gld. i.p.v. haar legitieme portie. Erfgenamen zijn de
kinderen van zijn broer Anthony Jans Nabers x Anneke Hendrix; het vruchtgebruik komt aan zijn broers Anthony
en Jan Jans Nabers en zijn zus Berbera Jans Nabers (zie kw.st. Sluijs sub III a, nr.2). Hij huwt
7.Anna Hendriks van Tienen, ged. Wanroij 2.6.1715, overl. Mill 11.9.1769.
8.? Cornelis Jans van Escharen, uit Escharen, huwt ned.dts.geref. Beers 4/19.7.1722
9,Jenneke Wilbers, geb. Mill, overl. Mill 21.11.1772 (weduwe).
170
10.Jan/Joannes Gerrits, wonend Achterdijk St. Hubert, overl. Mill 17.1.1726. Huwt (1) Handersken Aerts, overl.
Mill 1.9.1715; ORA Land v.Cuijk 606 dd. 10.10.1715). Huwt (2) Mill 23.5.1717
11.Helena Jans Graven, ged. Mill (?) 25.8.1691. Overl. Mill 9.6.1751. Hertr. Mill 12.10/3.11.1726 Joannes
Hu(ij)bers (ged. Mill 14.8.1703 als z.v. Hubertus Dircx x Mill 19.8.1691 Hermke Wouters, overl. Mill
26.7.1767. Schepen St. Hubert 1742-46. ORA Mill 556 dd. 12.10.1726; 547 dd. 5.10.1726; Ambtman Cuijk ca.
1726;26.7.1746 (Peter Heijligers uit Wanroij steekt schepen Jan Huijbers met mes);2.2.1743..
12.Joannes Hendriks Nabuers, geb. ca. 1660. Hij overl. na 1723. Zie kw. st. Pieck sub III h, nr. 8.
ND 10094: in 1696 neemt te Wanroij Jan Hendriks Nabuer cijns over van Teunis Aben. Hij huwt vóór 1694
13.Bertje Gerrits Hoffmans, overl. Wanroij 24.10.1720. Hun oudste kind heet Barbara (ged. Wanroij 17.2.1694).
14.Hendrik Leenders van Thienen (zie kw.st. Van Thienen sub IV dd, nr. 8 en 9), huwt Beers 10.11.1709
15.Anna Huijbers, zie nr. 14.
22.Jan Peters Graven, overl. Mill 27.9.1738, hertr. (?) Mill 12.5.1726 Joanna Hubers, huwt vóór 1691
23.Berdt.
24.Hendrik Jans Nabuers, geb. ca. 1620. Overl. na 1670. ND 10093: te Wanroij neemt modo in 1687 Hendrik
Jans Nabuers de cijns over van Ot Peters (zie verwijzing fam. Pieck onder nr. 25); deze neemt hem in 1665 over
van Berber Hendriks Nabuer, die hem in 1662 overneemt van Dirk Jans van Erp; het gaat om land in de Groene
Hoeven. Wanroij 2.11.1655 get. bij doop van Agnes d.v. Peter Ebben x Judith Willems Pieck. Huwt vóór 1655
25.Barbara Willems Jans Pieck; geb. ca. 1620; overl. na 1670; zie kw.st. Pieck sub III h, nr. 8.
26.Gerardus Theunissen Hoffmans, geb. ca. 1640, overl. Wanroij 2.8.1695, (kw.st. Van der Weijden sub V bbbb,
nr. 62-63), (Erfdeling Wanroij dd. 11.3.1734 (ORA Mill 561; 542 dd. 24.8.1668). Huwt ca. 1665
27.Jacomina/Jeukxken Hendriks/Thijssen, d.v. nr. 136-137 sub V vvv, overl. Wanroij 3.8.1715. Bij de dopen van
de kinderen in periode 1673-86 is sprake van Jaecxke Hendriks, bij haar overl. Jaecxke Thijssen.
PM. Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 11.11.1727: Thijske Jans (de Hoog), weduwe van Teunis Willems
Thonissen Hoffmans (oomzegger van nr. 26; leeft nog op 9.5.1718), is door haar hoge leeftijd en zwakheid van
haar lichaam niet in staat haar boedel te beheren; op haar verzoek worden als mombers aangesteld van haar
kant Peter en Teunis Jans de Hoog en Jan Nelissen; van haar mans kant Wolter en Jan Willems Thonissen
Hoffmans (ook oomzeggers van nr. 26), en Aeb Otten. Zie kw.st. Laarakker sub V sss, nr. 24-25, Swarts sub V
www, nr. 6 en 12 en Verhoeven sub V dddd, nr. 16. Zie Deel II kw.st. Maria Joh. v.d. Poel, nr. 304-05/608-09.
52.Thonis/Tuenis Willems (Hofmans), geb. ca. 1600, gegoed op Hoge Lampeler Wanroij, huwt ca. 1630-35
53.Merrike (Gerrits ?). Beiden overl. vóór 24.8.1668 (ORA Mill 542; 539A dd. 21.2.1641; 541 dd. 8.6.1662)
V y. MECHTILDIS THIJSSEN VERBROEK(K)EN x LAMBERTUS PETERS VAN
DE VORLE (dochter van IV h ; zoon van IV n; zie ook V ww).
Ged. te Mill op 23.12.1794 (get. Johannes Thijssen en Joanna Reijnen). Zij overlijdt te Mill (67 jr.) op 9.6.1861.
Zij huwt te Mill op 2.5.1819 (3e gr. verwant) met LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE (get. Johannes
Peters van de Vorle en Joannes Thijssen Verbroekken).
Voor- en nageslacht van beiden zie sub IV h, IV n en V ww.
V z. PETRUS JANS VERBROEK(K)EN x JOANNA EMONS (zoon van IV h).
Ged. te Mill op 12.4.1803, get. Joannes Thijssen en Maria Thijssen. Arbeider/landbouwer. Hij overlijdt te Mill,
63 jaar oud op 14.2.1866. Hij huwt met JOANNA EMONS te Gassel op 24.4.1831.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Mill:
1.JOANNA VERBROEKKEN, geb. 26.4.1832. Zij overlijdt te Mill, 61 jaar oud op 1.2.1894. Zij huwt te Mill op
20.5.1875 met de landbouwer HENDRIKUS VAN KATWIJK (geb. te Mill op 7.12.1838 als zoon van
Adrianus/Christianus Willems Jans Rombouts van Katwijk en Agnes van der Poel (beiden lid Catharinagilde) en
overleden aldaar op 1.1.1907). Agnes is een dochter van Willem van der Poel en Joanna Wientjes: zie Deel II,
kwartierstaat Maria Johanna van der Poel, nr. 16 en 17.
2.MICHIEL VERBROEKKEN, geb. 22.5.1833. Ongehuwd. Hij overlijdt te Mill (21 jr.) op 1.2.1855. Arbeider.
3.JOANNA/MARIA VERBROEKKEN, geb. 24.11.1835. Zij overlijdt te Gassel op 17.7.1907. Zij huwt te
Escharen op 20.10.1873 met de arbeider JOANNES BOUWENS (geb. te Gassel op 10.5.1835 als zoon van
Petrus Joannes Bouwens en Dorothea van Galen en overleden te Deursen en Dennenburg op 10.2.1915).
4.THEODORUS VERBROEKKEN, geb. 2.1.1838. Hij overlijdt te Mill, 2 jaar oud op 5.1.1840.
5.THEODORUS VERBROEKKEN, geb. 17.10.1841. Ongehuwd. Hij overlijdt te Mill, 58 jaar oud op
15.1.1900. Dienstknecht.
6.ADRIAAN VERBROEKKEN, geb. 2.3.1845. Ongehuwd. Hij overlijdt te Mill, 53 jaar oud op 11.4.1898.
Landbouwer.
JOANNA EMONS is geboren te Gassel/gedoopt te Escharen op 27.6.1803. Zij sterft te Mill op 18.2.1865.
171
Haar kwartierstaat:
2.Michael Emons, ged. Wijchen 8.1.1770, overl. Escharen 10.4.1817, huwt vóór 1798
3.Maria Derks Meulepas, geb. Gassel/ged. Escharen 13.8.1773, overl. Escharen 2.11.1852.
4.Willem (Jans) Emonts, ged. Wijchen 21.7.1737, (zie kw.st. Emons sub IV k, nr. 2 en 3), huwt
5.Anna Maria Wilbers, ged. Escharen/Hal 11.10.1743. Zie nr. 4.
6.Theodorus/Dirck Hendriks Meulepas, geb. Gassel/ged. Escharen 26.8.1742, overl. Gassel 22.8.1821; huwt (1)
Beers 12/27.5.1770 Theodora van den Bungel(a)er; huwt (3) Gassel 19.6.1785 Anna Maria Thoonen/Thonijssen;
huwt (2) sch. Gassel/RK Velp 13.4./1.5.1772
7.Maria Thijssen Bastiaens van de Wegelaar/Wiggelaer, geb. Overasselt, overl. vóór 1785.
12.Hendrik Gerrits Meulepas, overl. na 1782, z.v. nr. 28-29 kw.st. Peeters sub V ooo, huwt Escharen 19.5.1737
13.Maria Jans, d.v. nr. 30-31 kw.st. Peeters sub V ooo.
V aa. ARNOLDUS VERBROEK(K)EN x JACOMINA VAN DE WEEM (zoon van IV h).
Ged. te Mill op 2.7.1804, get. Gerardus Thijssen en Joanna Jans. Landbouwer/arbeider; wonend te Mill, sectie F,
nr. 1084-86 in een huis met 1 ha, 18 aren en 90 ca. bouwland. Hij overlijdt te Mill op 28.2.1872. Hij huwt te
Mill op 23.4.1852 met JACOMINA VAN DE WEEM.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Mill:
1.MARIA VERBROEKKEN, geb. 6.6.1853. Zij overlijdt te Escharen op 29.8.1902. Zij huwt te Mill op
21.4.1884 met de dienstknecht/brievenbesteller ADRIANUS VAN DINTHER (geb. te Geffen op 31.1.1852 als
zoon van de arbeider Willem van Dinther en Joanna van der Linden en overleden te Escharen op 3.5.1938).
Adrianus hertrouwt te Herpen op 20.4.1903 met Maria Rooijendijk (geb. te Reek op 6.1.1859 als dochter van
Antonius Rooijendijk en Adriana van den Boogaard en overleden te Escharen op 2.7.1917).
2.HERMINA/WILHELMINA (MARIA) VERBROEKKEN, geb. 2.3.1856. Zij overlijdt te Langenboom op
28.6.1941. Zij huwt te Mill op 25.2.1889 met de dienstknecht/landbouwer ANTONIUS SMITS (geb. te Mill op
28.3.1862 als zoon van Antoon Smits en Maria Hubers en overleden te Mill op 1.2.1947). Zie p. 166.
3.GERARDUS VERBROEKKEN, geb. 29.11.1861. Ongehuwd. Landbouwer. Sterft te Escharen op 20.1.1928
JACOMINA VAN DE WEEM is geboren te Mill op 20.12.1818. Zij overlijdt te Mill op 1.1.1893.
Haar kwartierstaat:
2.Hermanus Peters (van de) Weem, ged. Mill 27.6.1791, overl. Mill 24.5.1862, huwt Mill 6.9.1818
3.Maria Siroo, ged. Mill 27.9.1796, overl. Mill, 83 jr. oud 8.4.1880.
4.Peter Hermens van de Weem, ged. Mill 2.2.1769, overl. Mill 16.5.1848, huwt Mill 29.6.1788
5.Jacomina Lucassen, ged. Mill 28.10.1767, overl. Mill 10.10.1816.
6.Joannes Rutten Siroo, ged. Mill 22.8.1742, huwt vóór 1766 met Maria Josephs Dercx , hertr. Mill 10.2.1796
7.Catharina Jans (Rüst), geb. ca. 1757, overl. Mill 9.7.1840 (83 jaar; is deze leeftijd correct ? Zie geb. nr. 14).
8.Hermanus Hermens van de Weem, ged. Mill 30.9.1734, overl. Mill 23.1.1782, huwt Mill 24.4.1763
9.Geertrui Gerrits Bus, geb. Wanroij/Mill 29.4.1742, overl. 78 jr. oud Mill 29.4.1822.
10.Lucas Gerrits, ged. Mill 13.7.1732, huwt Mill 12.4.1761
11.Maria Peters Arts, ged. Mill 23.9.1736.
12.Rutger Willems Seroijen, (zie kw.st. Seroen sub V j, nr. 4 en 5), huwt
13.Joanna Huberts. Zie nr. 12.
14.Johannes Ludovicus Christiaans Roest/Rüst, geb. Doeders/Erfurt, Thuringen (D) ca. 1744. Overl. Mill, 69 jr.
oud 11.12.1813. Op 14.10.1771 borgstelling te Mill voor Lodewijk Roest vanwege huwelijk met Jacoba Martens
ad 300 gld; borgen zijn Antonie van Wetter en Maria Jans Hammen, weduwe Huijbert Driessen. Lid
Catharinagilde. Waarschijnlijk eerder gehuwd: zie nr. 7. Hij (her)trouwt Mill 27.10.1771 Jacomina Martens Heij.
16.Hermen Peters, ged. Mill/geb. St. Hubert 3.8.1706, overl. Mill 10.7.1760, hertr. Mill schepenen (ORA Mill
556)/Ambtman/ RK 12/22/27.4.1738 Allegonda Peters Bus (ged. Mill 15.2.1711 d.v. Peter Gerrits Bus x Mill
3.7.1701 Joanna Wilbers (nr. 36-37), overl. Mill 5.9.1759). Huwt Mill 4.7.1734
17.He(r)mke/Heijmken/Emerentiana Hermens, ged. Wanroij 18.10.1701, overl. Mill 14.10.1734.
18.Gerardus Peters Bus, ged. Wanroij 25.2.1713, overl. St. Hubert 29.4.1778, huwt in 1742
19.Maria Jans Clomp, ged. Mill 20.2.1713. Zij huwt eerstens Gerardus Hermens de Haes Mill 5.6.1735 (ged.
Mill 17.4.1711; zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, zoon van nr. 58-59), overl. Mill 13.2.1742).
20.Gerardus Lucassen, ged. Mill 6.7.1700, (zie kw.st. Derks sub V hhh, nr. 14 en 15), huwt Mill 15.5.1731
21.Margaretha Hendriks (Bekkers), ged. Mill 2.10.1705.
22.Peter Aerts, huwt Mill 6.5.1722
23.Gertruda Willems, ged. Mill 1.3.1696.
32.Peter Jans, geb. ca. 1680, overl. na 28.8.1747 (ORA Mill 549). Hertr. St. Hubert/Mill schepenen ORA 556
actenr. 7/RK 10.2.1715 Huijbertje Hermens (overl. Mill 18.4.1727, ged. Wanroij 1.8.1682 d.v. Hermanus Jans
Reijnen x Joanna Huijbers (nr. 34-35). Ambtman Cuijk te Mill dd. 31.12.1728 ). Huwt Mill 12.2.1703
172
33.Maria Hermens, ged. Mill 11.12.1682, overl. Mill 29.6.1714. ORA Mill 549 dd. 28.8.1747/ 547 dd. 13.1.1729.
34.Hermen Jans Reijnen, ORA Wanroij 577 dd. 24.11.1734, overl. Wanroij na 18.11.1729, huwt vóór 1682
35.Jenneke Huijberts, overl. na 24.11.1734. Doopget. van nr. 8. ORA Wanroij 576 dd. 18.11.1729
36.Peter Gerrits Bus, overl. Mill na 1750 (zie kw.st. Peters sub IV q, nr. 8 en 9), huwt Mill 3.7.1701
37.Joanna Wilbers, ged. Mill 25.11.1675, overl. Mill 15.10.1750 (Jenneke Bus uxor Peter Gerrits). Lid
Catharinagilde. ORA Mill 543 dd. 27.1.1706. Zie nr. 36.
38.Jan Peters Clomp, ged. Mill 27.11.1691, overl. Mill 1713, huwt Mill 17.4.1712
39.Elisabeth Peters, ged. Mill 13.1.1688, overl. Mill 26.11.1759. Zij hertr. Mill 4.3.1715 Theunis Theunissen de
Rooij (overl. Mill 4.1.1737) (zie kw.st. Ebben sub IV t, nr. 14 en 15).
40.Lucas Jans, ged. Mill 26.7.1663, huwt Mill 10.4.1692
41.Joanna Hendriks.
42.Hendrik Hendriks Beckers, ged. Mill 29.1.1673, huwt
43.Mechtilda Jans.
46.Willem Jacobs, huwt Mill 27.4.1692
47.Jacoba Rommen, ged. Mill 4.4.1665. Accoord van erfgenamen ORA Mill/Ambtman Cuijk dd. 11/26.3.1735.
66.Hermen Alaers, (zie kw.st. Van den Akker sub IV r nr. 18-19), huwt Mill 29.1.1662
67.Hendrica/Handersken Paulissen. Zie nr. 66.
74.Wilbert Theunissen, huwt Mill 10.2.1662
75.Aelke Hendriks.
76.Peter Dercx Clomp, (zie kw.st. Hulsmans sub V w, nr. 20 en 21), huwt
77.Maria Dercx Croeff, zie nr. 76.
78.Peter Hendriks van de Nieuwenhof, ged. Mill 28.10.1658, overl. Mill 20.5.1738, (zie kw.st. Van de Vorle sub
III e, nr. 4 en 5), huwt
79.Wendel Egberts Lamers, overl. Mill 21.5.1694, zie nr. 78.
80.Jan Willems, (zie kw.st. Verbont sub V ss, nr. 62 en 63), huwt vóór 11.11.1655
81.Wendel Hendriks. Zie nr. 80.
84.Hendricus Hendriks Beckers, (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 118 en 119), huwt
85.Gertrudis Jans. Zie nr. 84.
94.Rom Jan Rommen (zie kw.st. Hulsmans sub V w, nr. 18 en 19), huwt vóór 6.2.1660
95.Gertruda Hendriks.
V bb. CORNELIUS THIJSSEN VERBROEKKEN x MARIA HENDRIKS xx JOANNA
MARIA PEETERS (zoon van IV h).
Ged. te Mill op 28.11.1805, get. Michael Peters en Catharina Peters Klomp. Hij overlijdt te Mill, 81 jaar oud op
26.12.1886. Landbouwer/arbeider. Wonend te Mill, wijk B, nr. 32, 36-37.
Hij huwt te Mill op 16.4.1837 met MARIA HENDRIKS, get. Hendricus Hendriks en Christina Verbroeken.
Kinderen uit hun eerste huwelijk geboren, te Mill:
1.THEODORUS VERBROEKKEN, geb. 15.6.1838. Ongehuwd. Arbeider. Sterft te Mill, (21 jr.) op 10.8.1859.
2.HENRICUS VERBROEKKEN, geb. 29.8.1842. Hij overlijdt te Mill, (3 jr.) op 16.6.1845.
Hij huwt tweedens te Mill op 6.5.1871 met JOANNA MARIA PEETERS.
Kind uit dit tweede huwelijk geboren, te Mill:
1.MARIA VERBROEKKEN, geb. 21.5.1872. Zij overlijdt te Zeeland op 14.4.1946. Zij huwt te Mill op
21.6.1897 met de landbouwer HENDRICUS ARTS (geb. te Mill op 12.1.1858 als zoon van Martinus Arts en
Joanna Hendriks en overleden te Escharen op 10.6.1908).
Zij hertrouwt te Escharen op 24.1.1910 met de arbeider CORNELIS KREMERS (geb. te Mill op 11.7.1858 als
zoon van Antonius Kremers en Anna van Heijnsbergen en overleden te Reek op 2.11.1941). Cornelis is eerder
gehuwd te Mill op 5.4.1880 met Cornelia van der Cruijsen (geb. te Mill op 7.8.1859 als dochter van Johannes
van der Cruijsen en Antonetta Dorenbosch en te Mill overleden op 8.12.1909).
MARIA HENDRIKS is geboren te Haps op 30.5.1801. Zij overlijdt te Mill op 21.11.1870.
Haar kwartierstaat:
2.Gerardus/Gerrit Hendriks, ged. Haps 6.3.1763, overl. aldaar 1.3.1844, landbouwer, huwt Cuijk 12.1.1800
3.Hermina v.d. Bungelaar, ged. Escharen/Tongelaer/de Meijsevoort 8.11.1770. Overl. Mill (80 jr.) 29.12.1845.
4.Hendricus Jans, ged. Mill 2.3.1727, wonend 1751-56 te Mill, daarna te Haps, huwt Mill 19.4.1750
5.Catharina Huberts, ged. Mill 29.12.1729.
6.Adrianus van den Bungelaar, ged. Beers 4.1.1738, overl. Beers/Cuijk 7.8.1818, huwt Beers 23.5.1762
7.Maria Peters Barten, ged. Mook 28.1.1730, overl. 1796-1803.
173
8.Jan Peters (van den) Nieuwenhof, huwt Mill 4.11.1708 Joanna Jans, hertr. Mill 13.1.1719
9.Anna Hendriks. Zie kw.st. Ermers sub IV s nr. 12 en 13.
10.Hubert Peters, ged. Mill 8.4.1698 (z.v. zie kw.st. Peters Jacobs sub II c, nr. 2-3), huwt vóór 1726
11.Maria Gerrits.
12.Aert Theunissen van den Bungelaer, ged. Beers 24.4.1712, schepen Beers, overl. Beers 8.1.1791, huwt (3)
Beers 4/20.11.1775 Maria Thijssen van Raaij/Roij (ged. Cuijk 28.11.1749 en overl. Beers 3.10.1793); huwt (2)
Beers 28.3.1742 Hermina Hermens, overl. Beers 13.8.1770; huwt (1) Mill 28.10.1736
13.Joanna Maria Jans Kempen, ged. Mill 3.12.1714, overl. Beers 7.11.1739. Zie ORA Beers 473 dd. 28.3.1742/
474 dd. 4.11.1775/469 dd. 5.10.1791. Zie kw.st. Cruijssen sub V ttt, nr. 12 en 13.
14.Peter Barten, schepen Beers; hij koopt (ORA Cuijk 416) op 17.6.1749 bouwhoeve De Roodevoort (totaal 19
morgen) te Beers voor 3800,- + 147 hogen à 4 gld. (totaal incl. 4498,-). Hij huwt Mook 22.8.1728
15.Hermina Peters/Dillesen, ged. Cuijk 24.2.1708. ORA Cuijk 426A dd. 5.2.1757; 416 dd. 17.6.1749/ 17.9.1743.
24.Thonis Reijnen Bungelaers, ged. Beers 16.7.1684, overl. Beers 18.4.1742, in 1726-1734 schepen, 1739 subst.
schout Beers, (zie kw.st. Cruijsen sub V ttt nr. 48 en 49). Huwt (2) 3e gr. verwant ned.dts.geref. Beers 22.11/
6.12.1716 Maria Siberts Jans (uit Tongelaer/Escharen). Huwt (3) ned.dts.geref. Grave 4.7.1733 Maria Jaspers.
Huwt (1) Beers 11/25.5.1704 in 3e/4e gr. verwant
25.Adriana Gerrits, ged. Beers 26.10.1685, overl. Beers sept. 1713. Thonis koopt als pachter ORA Beers 468 dd.
15.6.1716 boerderij Den Bungelaer (14 morgen voor 4500,-). Zie nr. 24.
26.Joannes Wilbers Kempen, (zie kw.st. Kempen sub III c nr. 4 en 5), huwt Mill 27.11.1701
27.Arnolda/Ercke Ariens van den Heuvel. Zie nr. 26.
30.Peter Delissen, ged. Beers 24.2.1649, overl. vóór 1710, schepen Beers 1701-06, huwt (1) ned.dts.geref. Cuijk
12/27.1.1686 Hermina Teunissen uit Cuijk; huwt (2) ned.dts.geref. Cuijk 30.4/15.5.1707
31.Joanna Peters. Zij huwt (1) ned.dts.geref. Cuijk 17.4./2.5.1694 Peter Aerts Jans van Dael uit Haps (zie
voorgeslacht kw.st. Verhoeven sub V dddd, nr. 90-91). Huwt (3) ned.dts. geref. Cuijk 5/19.1.1710 Gerardus
Baltussen (ged. Linden 13.11.1671 als z.v. Baltis Aertsen x Lutgarda Ariens Aben en overl/begr. Beers
22/25.1.1721; in 1714 gezworene van Beers). ORA Land v. Cuijk 607 Taxaties dd. 25.2.1721: gegoed Leuvert en
Kaltbroeck.
ORA Cuijk 425 dd. 18.1.1710: Huw. contract tussen Gerrit Baltissen, j.m., geass. met zijn vader Baltis Aartsen
(Hermens Timmermans), en Jenneken Peters, 1e huw. met Peter van Daal, 2e huw. met Peter Delissen, geass.
met Aab en Jan van Daal, zijnde ooms en bloedmomboirs van de kinderen van Peter van Daal, en geass. met Jan
en Dirk Delissen, zijnde ooms en bloedmomboirs van het kind van Peter Delissen, en geass. met Peter Jacobs,
als haar vader. Alle 5 kinderen krijgen t.z.t. elk een vijfde deel van 850,- als vaderlijk bewijs. Hiermee wordt
huw.contract tussen Peter Delissen en Jenneken Peters d.d. 30.4.1707 geannuleerd. Kinderen uit dit huwelijk
worden gelijkgesteld aan de 5 voorkinderen en krijgen gelijke portie na aftrek van de 850,-. Als er geen kinderen
worden geboren, behoudt de langstlevende het gebruik van alle goederen. Bijgevoegd: verzoek 1714 van
Jenneken Peters, geass. met haar vader Peter Jacobs, tot wijziging van de huw. voorwaarden genoemd in het
huw.contract met Gerrit Baltissen. Indien er geen kinderen uit dit huwelijk worden geboren, dat de voorkinderen
van Jenneken de helft van de goederen krijgen en de andere helft voor de langstlevende, en dat de kinderen als
moederlijk bewijs 2000,- krijgen. Toegestaan d.d. 4.4.1714.
ORA Beers 473 dd. 23.4.1721: Enerzijds Jenneken Peters, laatst weduwe van Gerrit Baltussen, geass. met Jan
van Daal en Hendrick Willems de Bruijn (ooms/momboirs over de onm. kinderen uit haar 1e huw. met Peter van
Daal) en ook met Jellis Dircx en Gerrit Jansz van de Haert (momboirs over het minderj. kind uit haar 2e huw.
met Peter Delissen) en anderzijds de broer en 2 zussen van Gerrit Baltussen, m.n. Arien Baltussen; Peter Jans
x Maria Baltussen; en Peter Jansz van ‟t Rot x Adriana Baltussen. Partijen komen tot een minnelijk akkoord.
Jenneken Peters wordt bijgestaan door Jacob Peters en Jan Peters. ORA Cuijk 474 dd. 26.2.1759/Beers 468 dd.
11/30.4.1720.
60.Aegidius/Delis Dircx, overl. vóór 1699, (zie Dl. II, kw.st Maria v.d. Poel nr. 384-385). Huwt Beers 2.5.1647
61.Arnolda/Ercke Hendriks, ged. Beers 8.2.1622, overl. Cuijk 23.6.1699.
62.Peter Jacobs, geb. Haps, overl. Haps 28.4.1721, huwt ned.dts.geref. Cuijk/Haps 31.1/14.2.1666
63.Elisabeth Peters, geb. Malden.
122.Hendrik Dircx, (zie kw.st. Van Thienen sub IV dd, nr. 66-67), huwt Beers 12.1.1622
123.Antonia Leenderts (Jacobs). Zie nr. 122.
126.Peter Fransen, huwt
127.Elisabeth Luijcassen Vlinck, beiden overl. na 1666. Zie kw.st. Cornelissen sub V r nr. 56 en 112.
JOHANNA MARIA PEETERS is geboren te Venraij op 5.8.1827. Zij overlijdt te Mill, 74 jaar oud,
op 26.2.1902. Arbeidster.
Haar kwartierstaat:
2.Johannes Pe(e)ters, arbeider, overlijdt Mill 31.3.1877, huwt
3.Petronella Borghs, overleden vóór 1877.
174
4.Johannes Peters, huwt
5.Geertruida Hendriks.
V cc. ELISABETH HENSEN x LAURENTIUS VAN DE WIEL (dochter van IV i).
Ged. te Escharen op 16.2.1803, get. Laurentius Thoonders en Catharina Jans. Zij overlijdt te Escharen op
24.12.1876. Zij huwt te Escharen op 7.11.1824 met LAURENTIUS VAN DE WIEL.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Escharen:
1.JOANNES VAN DE WIEL, geb. 10.10.1825. Hij overlijdt te Herpen op 23.7.1900. Hij huwt te Herpen op
10.2.1871 met AUGUSTINA VAN ASTEN (geb. te Herpen op 21.2.1829 als dochter van Gerardus van Asten en
Augustina Janssen en overleden aldaar op 10.7.1905). Zij huwt eerder te Herpen op 6.7.1864 met Wouter van Os
(geb. te Herpen op 26.11.1828 als zoon van Willem van Os en Hendrina Kup en overleden aldaar op 11.4.1869).
2.HENDRICUS VAN DE WIEL, geb. 19.9.1826. Hij overlijdt te Beers op 19.3.1867. Dagloner. Hij huwt te
Beers op 6.5.1862 met MARIA VERBRUGGEN (geb. te Mill op 15.8.1831 als dochter van Hermanus
Verbruggen en Petronella Roijendijk en overleden te Cuijk op 17.10.1895). Zij hertrouwt te Beers op 6.4.1869
met Jacobus Poels (geb. te Oploo op 14.1.1827 als zoon van Antoon Poels en Maria van Deijnen en te Cuijk
overleden op 17.1.1881).
3.THEODORUS VAN DE WIEL, geb. 5.2.1829. Hij overlijdt te Escharen op 3.3.1830.
4.CORNELIS VAN DE WIEL, geb. 7.2.1831. Hij overlijdt te Escharen op 3.2.1833.
5.CORNELIS VAN DE WIEL, geb. 23.11.1833. Hij overlijdt te Escharen op 9.12.1895. Landbouwer. Hij huwt
te Cuijk op 11.5.1869 met JOANNA VAN DEN BUNGELAAR (geb. te Cuijk op 28.1.1839 als dochter van
Adrianus van den Bungelaar en Wilhelmina Peters en overleden te Escharen op 19.6.1887). Hij koopt de
boerderij van zijn ouders.
6.HENDRICA VAN DE WIEL, geb. 22.9.1836. Zij overlijdt te Escharen op 16.3.1907. Zij huwt te Escharen op
14.7.1879 met de landbouwer HERMANUS GERRITS (geb. te Mill op 6.8.1842 als zoon van Egbertus Gerrits
en Jennemie Hermanussen en overleden te Escharen op 29.1.1890). Hermanus is eerder gehuwd met Maria
Meulepas te Escharen op 17.4.1871 (geb. te Escharen op 8.12.1843 als dochter van Theodorus Meulepas en
Geertrui Deenen en aldaar overleden op 13.3.1879).
7.THEODORA VAN DE WIEL, geb. 5.7.1839. Zij overlijdt te Escharen op 30.12.1924. Zij huwt te Escharen op
30.4.1878 met de landbouwer HENDRICUS VAN RAAIJ (geb. te Escharen op 8.5.1847 als zoon van Rutgerus
van Raaij en Joanna Cuppen en overleden te Escharen op 28.12.1931).
8.PETER VAN DE WIEL, geb. 9.11.1843. Ongehuwd. Hij overlijdt te Escharen op 11.11.1887.
LAURENTIUS VAN DE WIEL is gedoopt te Escharen op 10.8.1799. Hij overlijdt te Escharen op 8.4.1859.
Landbouwer/boerenarbeider. Woont te Escharen in Vogelshoek D 62 (10 ha.).
Zijn kwartierstaat:
2.Hendricus van de Wiel, ged. Escharen 27.10.1774 , overl. Escharen 14.9.1835, huwt
3.Joanna Poos, ged. Escharen 21.10.1773, overl. Escharen 4.11.1820.
4.Laurens Thomas Aelbers van de Wiel, ged. Escharen 7.3.1738, gesubst. scholtus Escharen. Hij hertr. Escharen
19.1.1785 Joanna Maria Schuurmans, huwt Escharen 12.6.1768
5.Joanna Arts, ged. Escharen 30.12.1742.
6.Hendrik Poos, ged. Escharen 26.7.1748, (president)schepen Escharen 1776-1797, overl. ca. 1800. Huwt
Gassel/Escharen 27.4/12.5.1771
7.Hermina Jans Thijssen van de Voort, ged. Escharen 16.12.1745, overl. aldaar 13.3.1821. Hertr. Escharen
21.5/5.6.1803 (Se)Bastiaan van de Wiegelaer, ged. (Hoog)Escharen 14.9.1742 als z.v. Willem Bastiaans v.d.
Wegelaer en Joanna Hermens van Walsbeeck, overl. aldaar 13 bloeimaand 1810; (president)schepen. (zie kw.st.
Cuppen sub V aaaa, nr. 10).
8.Albertus Hendriks van de Wiel, ged. Cuijk 12.3.1708, koster/schoolmeester. Gesubst. scholtus Escharen 1755.
Ambtman Land van Cuijk Escharen dd. 21.4.1724: Willem van Haselenbergh, koster/schoolmeester te Escharen,
heeft vanwege goede redenen zijn vervanger Berendt van Liebergen uit het ambt gezet en in diens plaats Albert
Hendrikx aangesteld. ORA Escharen dd. 4.2.1743: hij koopt huis en brouwerij van zijn ouders voor 1875 gld.
Hij hertr. Escharen 28.4.1755 Joanna Lamberts, huwt Escharen 21.4/16.5.1731
9.Margaretha Arts Schamp.
10.Arnoldus Jaspers, geb. Escharen, huwt Escharen 7/22.1.1730 zonder toestemming van de pastoor van Velp
11.Catharina Gerrits, geb. Velp.
12.Joannes Hendriks Poos, geb. Gassel/ged. Mill 17.3.1714, (zie kw.st. Poos sub V ppp, nr. 8 en 9), schout
Gassel 1754-1787, overl. Gassel tussen 24.3.1787 en 11.12.1788, huwt Escharen 14.5.1741
13.Maria Teeuwsen Linders, overl. Gassel 1765-1769. Zie nr. 12.
14.Joannes Thijssen (van de Voort), geb. Escharen, huwt Grave ned. duits geref. 1/15.4.1731
15.Maria Jordens, geb. Gassel (zie kw.st. Cuppen sub V aaaa, nr. 18 en 19)
175
16.Hendrikus Gijsbers van de Wiel, ged. Beers 22.4.1686, overl. Escharen vóór 18.12.1750; (gesubst.) scholtus
Escharen 1728-49. Huwt Beers 8/23.1.1707
17.Catharina Leenderts van den Heuvel, zus van nr. 26. Kopen 1710 te Beers huis, land en visrecht aan de Wiel.
18.Arnoldus Hermens Schamp, overl. 1731-1749, president-schepen Escharen 1741; huwt Beers 10/25.4.1706
19.Catharina Laurensen. ORA Escharen 524 dd. 31.1.1749 erfmaegescheid.
24.Hendrik Aerts Poos, ged. Beers 24.4.1669 (z.v. zie kw.st. Van der Hagen sub Vd nr. 38-39), in 1711 wonend
Mill (ORA Beers 473 dd. 30.12.1728); huwt (1) Peterke Jacobs, hertr. Beers ned.dts.geref. 19.1/3.2.1704
25.Maria Jans, ged. Beers 1.8.1684.
26.Matthias/Teeuwis Linders van den Heuvel, geb. Gassel, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 26 en 27), schout
Gassel tot 1750, huwt Beers (ned/dts.geref.) 25.7/9.8.1722
27.Johanna Hendriks Broeren. Zie nr. 26. Voor fam. Broeren zie ook kw.st. Cruijsen sub V ttt.
32.Gijsbertus Hendriks, (zie kw.st. Van de Groes sub V sss, nr. 16), huwt (1) schepenen Beers 12.7.1677
33.Barbara/Berber Hendriks. Huwt (1) Beers 15.9.1667 Geurt z.v. Aert Jans Hoeck (xx vóór 1648 Lijneken,
overl. vóór 1670) x Hendriksken, d.v. Hendrik Jans Hoeck x Jenneke (ORA Mill 541 dd. 4.11.1648/14.2.1651;
Grave 261 dd. 13.2.1670; Beers 467 dd. 1677). Zie nr. 32 en kw.st. Kuppen sub V gggg, nr. 80 sub PM.
36.Hermanus Jans Schamp, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 48-49), huwt
37.Cornelia Jans, zie nr. 36.
50.Jan Cornelissen Molepas, huwt
51.Mechtilda Jans/Gerrits.
V dd. WILHELMINA NUIJEN x CHRISTIANUS DE GROOT (dochter van IV j).
Ged. te Escharen op 5.8.1797, get. Petrus Willems en Maria Jans. Zij overlijdt te Reek op 26.8.1857. Zij huwt te
Reek op 9.4.1826 met CHRISTIANUS DE GROOT.
Kind uit hun huwelijk geboren, te Reek:
1.HELENA DE GROOT, geb. 10.1.1827. Zij overlijdt te Haps op 2.4.1916. Zij huwt te Reek op 4.10.1857 met
de arbeider MARTINUS FRANCISCUS VAN DER WIELEN (geb. te Reek op 2.4.1827 als zoon van Wouter
van der Wielen en Joanna van Mil en overleden te Reek op 6.2.1886).
CHRISTIANUS DE GROOT is gedoopt te Schaijk op 5.8.1796. Hij overlijdt te Reek op 1.3.1844.
Bouwman.
Zijn kwartierstaat:
2.Joannes Linders de Groot, ged. Schaijk 27.12.1765, huwt
3.Catharina Fransen.
4.Lindert de Groot, geb. Gemert, huwt Schaijk 1.6.1756
5.Maria Elisabeth Bits, ged. Schaijk 17.2.1737.
10.Jan Jans Tijssen, ged. Schaijk 20.1.1708, huwt Schaijk 6.6.1734
11.Joanna Aerts Claessen Swaens, ged. Schaijk 26.9.1703.
20.Joannes Thijssen, huwt vóór 1703
21.Maria Jans Hermens in het Ven. Zie kw.st. Verhagen sub V k, nr. 43.
22.Arnoldus Claessen Hermens Swaens, ged. Schaijk 12.4.1670, huwt vóór 1698
23.Joanna Thonissen Verbruggen, ged. Schaijk 30.4.1673.
44.Nicolaas Hermens Swaens, huwt vóór 1665
45.Joanna.
86.Antonius Jans Lamberts aan de Brug(ge), huwt vóór 1672
87.Catalina.
V ee. PETRUS NUIJEN x JOANNA VOLLENBERG (zoon van IV j).
Ged. te Escharen op 7.2.1800, get. Michael Peters en Joanna Nuijen. Hij overlijdt te Escharen op 9.4.1865.
Landbouwer/boerenarbeider. Hij huwt te Escharen op 30.3.1826 met JOANNA VOLLENBERG.
Kind uit hun huwelijk geboren, te Escharen:
1.HENDRICA NUIJEN, geb. 11.4.1828. Zij overlijdt te Escharen op 26.2.1876. Zij huwt te Escharen op
9.4.1858 met de landbouwer LAMBERTUS VAN DEN BOGERT (geb. te Escharen op 14.2.1826 als zoon van
Jan van den Bogert en Cornelia Thoonen en overleden aldaar op 12.12.1896).
JOANNA VOLLENBERG is geboren te Escharen op 14.4.1801 en overlijdt te Escharen op 2.5.1876.
Boerin. Zij wonen te Escharen Wijk B 28, groot 2.70 ha.
Haar kwartierstaat:
176
2.Peter Vollenberg, ged. Venraij 18.6.1769, overl. 27.6.1838, landbouwer, (zie kw.st. Reijnen sub V gg, nr. 6-7;
zie ook kw.st. Emons sub IV k), huwt Escharen 18.4.1785
3.Anna Geurts, ged. Escharen 11.12.1762, overl. Escharen 20.9.1838.
4.Matthijs Vollenberg, huwt
5.Joanna Wijnen.
6.Geurt Kerstens, geb. Mill/St. Hubert, (zie kw.st. Geurts sub V mm, nr. 4-5), huwt
7.Hendrina Jans van Boeckel, zie nr. 6.
V ff. JOANNA NUIJEN x HERMANUS WILLEMS (dochter van IV j).
Ged. te Escharen op 20.12.1804, get. Petrus Peters en Theodora Peters. Zij overlijdt te Reek op 3.2.1880. Zij
huwt te Mill op 8.5.1831 met HERMANUS WILLEMS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.JOANNA WILLEMS, geb. Mill 25.9.1832. Zij overlijdt, 89 jaar oud te Escharen op 27.2.1922. Zij huwt te
Reek op 29.4.1867 met de landbouwer PETRUS DE KLEIN (geb. te Reek op 31.8.1832 als zoon van Joannes de
Klein en Anna Maria van Kuppeveld en overleden te Escharen op 24.9.1881).
Zie Deel II: kwartierstaat Maria Johanna van der Poel nr. 28 en 29.
2.PETRONELLA WILLEMS, geb. Reek 20.5.1836. Zij overlijdt te Escharen op 5.5.1908. Zij huwt te Reek op
3.4.1869 met de landbouwer JOANNES GERRITS (geb. te Escharen op 10.3.1833 als zoon van Jacobus Gerrits
en Catharina Schraven en overleden aldaar op 12.12.1889).
3.JOANNA WILLEMS, geb. Reek 9.7.1840. Zij overlijdt te Zeeland, 84 jaar oud op 9.11.1924. Zij huwt te Reek
op 2.5.1881 met JOANNES CLAASSEN (geb. te Cuijk ca. 1834 als zoon van Martinus Claassen en Hendrika
van der Burgt en 90 jaar oud overleden te Zeeland op 20.12.1924).
4.CORNELIS WILLEMS, geb. Reek 23.10.1842. Hij overlijdt te Escharen op 24.2.1908. Hij huwt te Reek op
2.5.1881 met ANTONIA KLOMPMAKERS (geb. te Reek op 15.4.1844 als dochter van Andries Klompmakers
en Allegonda van den Broek en overleden te Escharen op 24.4.1904).
Zie Deel II: kwartierstaat Maria Johanna van der Poel: nr. 30 en 31.
5.CHRISTIANUS WILLEMS, geb. Reek 24.1.1845. Hij overlijdt te Reek op 30.10.1846.
6.CECILIA CHRISTINA WILLEMS, geb.Reek 22.11.1847. Zij overlijdt te Zeeland op 31.10.1929. Zij huwt te
Reek op 2.5.1881 met de landbouwer GERARDUS GEURTS (geb. te Escharen op 7.8.1844 als z.v. Martinus
Geurts en Petronella van Kuppeveld en overleden te Zeeland op 10.3.1918).
HERMANUS WILLEMS is geboren te Zeeland op 22.6.1808 en overlijdt te Reek op 7.1.1880.
Bouwman/daghuurder.
Zijn kwartierstaat:
2.Peter Willems, ged. Boekel 18.2.1769, overl. Zeeland 5.7.1817, huwt Zeeland 25.2.1794
3.Joanna Maria Hermens/Janssen, ged. Zeeland 7.9.1773, overl. Zeeland 26.2.1828 (zie kw.st. sub V rr).
4.Willem Jans Coppens, huwt Boekel 5.11.1765
5.Gertrudis Huiberts, ged. Boekel 15.10.1738.
6.Hermen Jans Hermens, huwt Zeeland 2.6.1772
7.Cornelia Marcelissen Kersten.
10.Huibert Jans Hendriks, huwt Boekel 3.3.1737
11.Maria Gerrits.
12.Jan Hermens, huwt Zeeland 2.5.1741
13.Jenneke Cornelissen
14.Marcelus Kerstens, huwt Zeeland 28.2.1737
15.Maria Peters.
28.Christianus Marcelissen, geb. Zeeland, huwt Boekel 12.7.1698
29.Arnolda Hendriks Jordens.
V gg. ANTONIUS NUIJEN x REGINA REIJNEN (zoon van IV j).
Ged. te Escharen op 24.9.1810, get. Theodorus Reijnen, Dina Lamers. Hij sterft te Escharen op 16.9.1883.
Boerenarbeider. Hij huwt te Escharen op 6.5.1845 met REGINA REIJNEN. Woont Wijk B 24a.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Escharen:
1.JOANNES NUIJEN, geb. 15.4.1846. Hij overlijdt te Escharen op 8.11.1914. Arbeider/landbouwer. Hij huwt te
Escharen op 21.4.1876 met GEERTRUI GEURTS (geb. te Escharen op 2.5.1849 als dochter van Michiel Geurts
en Joanna van Wichen en aldaar overleden op 8.12.1907).
2.HENDRIKUS NUIJEN, geb. 11.8.1847. Hij overlijdt te Zeeland op 27.2.1915. Landbouwer. Hij huwt te
Escharen op 17.4.1882 met JOANNA REIJNEN (geb. te Escharen op 16.5.1852 als dochter van Matthijs
177
Reijnen en Maria Claassen en te Zeeland overleden op 23.12.1937; zie ook sub V kk).
3.MARTINUS NUIJEN, geb. 19.2.1849. Hij overlijdt te Haps op 26.2.1923. Hij huwt te Haps op 7.1.1884 met
ANNA MARIA GRADINA SPRANG (geb. te Haps op 18.6.1843 als dochter van de molenaar Bart Sprang en
Anna Maria Arts en te Mill overleden op 20.2.1902).
Anna Maria huwt na 1875 met Wilhelmus Danen (geb. te Beers ca. 1807 als zoon van Gijsbertus Danen en
Maria Hofmans en te Haps overleden, 73 jaar oud op 28.10.1880).
Willem Danen is eerstens te Beers op 28.6.1840 gehuwd met Hendrica/Hendrina Willems (geb. te Beers als d.v.
Gerrit Willems en Joanna Loeffen/Huberts en overleden te Cuijk op 12.12.1875).
4.ANNA MARIA NUIJEN, geb. 3.2.1852. Zij overlijdt te Escharen op 25.9.1857.
5.LEVENLOZE DOCHTER, geb. en overleden te Escharen op 7.12.1855.
REGINA REIJNEN is geboren te Escharen op 8.9.1814 en overlijdt aldaar op 19.1.1876.
Haar kwartierstaat:
2.Joannes Reijnen, geb. Velp ca. 1787, overl. Escharen 11.9.1861, huwt
3.Maria Vollenberg, ged. Escharen/Hal 13.9.1786, overl. Escharen 7.6.1859.
4.Reijnier Aben, huwt
5.Joanna Thijssen.
6.Peter Vollenberg, geb. ca. 1761 Venraij, overl. Escharen 27.6.1838, (zie kw.st. Vollenberg sub V ee, nr. 2-3),
huwt Escharen 18.4.1785
7.Anna Geurts, ged. Escharen 11.12.1762, overl. Escharen 20.9.1838.
14.Geurt Kersten, geb. Mill (zie kw.st. Geurts sub V mm, nr. 4-5), huwt
15.Hendrina Jans van Boeckel, zie nr. 14.
V hh. PETRUS EMONS x JOANNA HERMENS (zoon van IV k).
Ged. te Escharen op 9.9.1799, get. Joannes Emons en Catharina Peters. Hij overlijdt vóór 1843.
Hij huwt te Escharen op 3.2.1822 met JOANNA HERMENS. Boerenarbeider.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Escharen:
1.CATHARINA EMONS, geb. 11.5.1822. Zij overlijdt te Grave op 20.12.1879. Zij huwt te Escharen op
13.4.1847 met MARCELLUS ACKERMANS (geb. te Berghem na 1815 als zoon van Lambertus Jans
Ackermans en Joanna Arts van den Berg en overleden te Grave op 9.11.1870).
2.PETER EMONS, geb. 16.1.1830. Hij overlijdt, 4 jaar oud te Escharen op 12.2.1835.
JOANNA HERMENS is geboren te Escharen op 23.4.1786. Naaister/Boerin. Zij overlijdt als weduwe te
Escharen op 2.10.1843. Vredesgerecht Grave dd. 19.1.1822.
Haar kwartierstaat:
2.Hendricus Hermens, geb. Gassel/ged. Escharen ? 7.1.1757, overl. Escharen juli 1804, huwt aldaar 2.3.1783
3.Anna Maria Lamerts, ged. Hal/Escharen 16.6.1740, overl. Escharen aug. 1802. Huwt (1) Mill 17.4/2.5.1779
Ermert Jacobs, ged. Escharen 21.3.1751 z.v. Jacob Pauwels Lamers x vóór 1744 Sophia Jans.
4. ? Hermen Peters van ‟t Ven, geb. Gassel, huwt Gassel/Escharen 11/26.4.1750
5.Petronella Jans, geb. Gassel, beiden overl. tussen 13.8.1771-1791 (ORA Gassel 496 erfdeling dd. 5.11.1798).
6.Lamert Pauwelsen, geb. Escharen, overl. na 1782. Jacob Pauwels (nr. 3) is broer van hem. Hertr. Escharen
23.4.1752 Anna Laurenssen (geb. Escharen). Huwt Escharen 11/26.8.1731
7.Maria Kerstens, ged. Mill 20.8.1701. Zie ORA Escharen 524 dd. 17.6.1748
8.Peter Jansen van ‟t Ven, (zie kw.st. Gerrits sub V kkkk, nr.10-11); huwt ned.dts.geref. Beers 18.1/2.2.1721
9.Petronella Gerrits. Zie nr. 8.
10.Jan Willems, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 30-31), schepen, huwt ned.dts.ger. Beers 21.1/5.2.1713
11.Cornelia Hermens Schamp, geb. ca. 1690, overl. na (ORA Gassel 494) 25.6.1748. Zie nr. 10..
12.Pauwel/Paulus Lamerts, overl. vóór 1748 (zie kw.st. Geurts sub V mm, nr. 22-23), huwt ca. 1700
13.Jenneke Hendrikx, overl. vóór 1748. ORA Escharen 518 dd. 14.7.1712.
14.Christianus/Kersten Theunissen, huwt Mill 26.4.1698
15.Willibrorda/Wilbertje Dercx (van de Vloet), ged. Mill 30.12.1673.
26.Hendrik Jans Romme, overl. Mill 14.3.1688, huwt
27.Lijntje Gerrits, overl. Mill 3.1.1703. ORA Mill 565 dd. 17.9.1703/546 dd. 13.3.1721.
30.Derck Gerrits van de Vloet, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 12-13), huwt
31.Maria Hendriks. Not. Rutger de Haen dd. 2.1.1708 erfdeling.
V ii. WILHELMUS EMONS x MARIA VERVOORT (zoon van IV k).
Ged. te Escharen op 5.8.1801, get. Michael Peters en Anna Maria Wilberts. Hij overlijdt te Grave op 13.10.1870.
178
Hij huwt te Grave op 4.5.1842 met MARIA VERVOORT.
Uit hun huwelijk geboren, te Grave:
1.JOANNES EMONS, geb. 12.4.1845. Hij overlijdt te Grave op 31.3.1923. Hij huwt te Grave op 11.3.1868 met
MARGARETHA VAN DER MOLEN (geb. te Grave op 17.8.1843 als dochter van Hendrik Klaassen van der
Molen en Catharina Kupper/Kuppen en overleden aldaar op 12.1.1925).
2.WILLEM EMONS, overleden te Grave op 17.4.1848.
MARIA VERVOORT is gedoopt te Escharen op 28.10.1808 en overlijdt te Grave op 3.7.1874. Zij is de
dochter van Joannes Vervoort (geb. te Helden) en (huwelijk schepenen Gassel 13/28.6.1807) Maria Jans/van der
Horst (geb. te Gassel).
V jj. MARIA EMONS x GERARDUS JACOBS (dochter van IV k).
Ged. te Escharen op 1.1.1804, get. Henricus Emons en Gertrudis Peters. Zij overlijdt te Escharen op 13.5.1876.
Zij huwt te Escharen op 29.4.1827 met GERARDUS JACOBS. Zij wonen te Escharen, Lage Hei Wijk B 45,
groot 3.24 ha. Hun huwelijk blijft kinderloos.
GERARDUS JACOBS is geboren te Escharen op 9.5.1799. Hij overlijdt aldaar op 31.12.1864. Landbouwer.
Er is nog een Gerardus Jacobs (geb. febr. 1792, overl. 30.10.1861), zijn halfbroer uit het tweede huwelijk van
zijn vader, die huwt (1) Escharen 19.10.1828 met Hendrina Thomassen Thijssen Hendriks van Haselenbergh
(ged. Escharen 15.4.1753) en (2) Escharen 18.1.1832 met Anna Gertrudis Linders (ged. Escharen 12.5.1806).
Zijn kwartierstaat:
2.Roelof Jacobs, ged. Escharen 12.6.1744, overl. aldaar 31.7.1816, (zie kw.st.Geurts sub V mm, nr. 6-7).
Erfdeling tussen de kinderen uit zijn 3 huw. geboren zie Not. Verstraaten dd. 11.4.1825. Schepen van Escharen.
Woont bij Escharense Brug. Huwt Cuijk/Escharen Segerke Hermens van Raaij/Rooij 2/17.4.1774 (wed. van
Hendrik Gerrits, huw. vóór 1752; kinderen te Velp gedoopt). Huwt (2) Escharen 18.7.1779 Gerdina Hendriks
(overl. mei 1797). (Vredesgerecht Grave dd. 1.4.1817). Huwt (3) (huw. contract te Escharen) 8.6.1798
3.Joanna Wilbers, ged. Escharen/Bolt 5.3.1766, overl. aldaar 57 jr. oud, 19.7.1823; boerin.
4.Jacob Driessen, overl. Escharen vóór 21.9.1751, huwt Escharen 5.5.1743
5.Gertruida van Haeselenbergh, overl. na 1751 (zus van Wilhelmina: zie kw.st. Cuppen sub V www, nr. 9 e.v.).
6.Wilbert Kerstens, geb. St. Hubert/ged. Mill 17.4.1740, overl. vóór 16.6.1808, wonend 1766 op de Bolt, in 1769
op Hal, in 1775 op Crakenburg, (zie kw.st. Jacobs sub V kk, nr. 6-7). Huwt Escharen 28.4.1765
7.Willemina D(i)elissen, ged. Escharen/Hal/Langenboom 28.1.1744, overl. vóór 1808. Zie nr. 6.
8.Andreas/Dries Roeloffs, (ORA Escharen 520 dd. 12.11.1751), huwt
9.Theodora/Derske Jacobs.
12.Kersten Jans, ged. Mill 1.2.1699, huwt Mill 25.4.1723 Geurtje/Godefrida Hendriks (ged. Mill 3.1.1699 d.v.
Hendrik Hendriks x Metje Peters/Nelissen) (ORA Mill 561 dd. 20.2.1745). Hertr. (1) Heijltje Jordens (ged. Mill
20.1.1702 d.v. Jorden Jacobs x IJfke Willems) Mill 27.1/9.2.1729. Hertr. (2) Mill 24/26.7/3.9.1739
13.Maria Hendriks. Zie kw.st. Geurts sub V mm, nr. 8-9.
14.Dielis/Egidius Jans, geb. Escharen, (zie kw.st. Van der Hagen sub V oo, nr. 6-7); woont Langeboom in 1744,
in 1745 in Leege Peel. Hertr. sch. Cuijk/Mill 18.5/2.6.1748 Wendelina Peters Aben. Huwt Mill 28.1.1742
15.Joanna Willems, geb. Mill.
24.Jan Theunissen, (zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 26-27). Huwt Mill 24.4.1695
25.Weijndel Kersten, ged. Mill 18.2.1659. Hertr. Mill 7/8/RK 16.9.1714 Gerrit Martens, wednr. Jenneke Aerts.
V kk. CORNELIS EMONS x JOANNA CORNELISSEN xx PETRONELLA JACOBS
(zoon van IV k).
Ged. te Escharen op 27.11.1805, get. Michael Emons en Helena Peters. Hij overlijdt te Escharen op 17.12.1884.
Landbouwer. Hij huwt eerstens vóór 1844 met JOANNA CORNELISSEN.
Kind uit dit eerste huwelijk geboren:
1.PETRONELLA EMONS, geb. Escharen 23.7.1844 en aldaar overleden op 15.2.1845.
Hij huwt tweedens met PETRONELLA JACOBS te Escharen op 19.5.1846.
Kinderen uit hun tweede huwelijk geboren, allen te Escharen:
1.LEVENLOZE ZOON, geb. en overleden te Escharen 26.2.1847.
2.JOANNA CATHARINA EMONS, geb. 6.6.1848. Zij overlijdt te Escharen op 23.10.1851.
3.PETER EMONS, geb. 15.10.1849. Landbouwer. Van 1887-1898 woont hij met zijn gezin in Boekel. Hij huwt
179
te Boekel op 7.1.1887 met JOHANNA MARIA HENDRIKS (geb. te Boekel op 18.12.1856 als dochter van
Francis Hendriks en Joanna van den Berg).
4.WILLEMINA EMONS, geb. 23.12.1852. Zij overlijdt te Escharen op 24.5.1892. Zij huwt te Escharen op
10.1.1887 met de landbouwer GERARDUS R(E)IJNEN (geb. te Escharen op 6.2.1850 als zoon van Matthijs
Rijnen en Maria Klaassen (zie ook sub V gg) en overlijdt aldaar op 26.2.1923). Gerardus hertrouwt te Escharen
op 31.10.1892 met Catharina van Schadewijk (geb. te Escharen op 18.12.1859 als dochter van Joannes Paulus
van Schadewijk en Adriana Jans en aldaar overleden op 25.11.1920).
Uit het huwelijk van Willemina Emons en Gerardus R(e)ijnen wordt op 10.9.1890 te Escharen geboren dochter
Maria, die te Mill op 18.4.1921 huwt met Willem Martinus Lange (zie Deel II sub VI.C.10). Zie aldaar de foto
van de kinderen geboren uit de beide huwelijken van Gerardus Reijnen.
JOANNA CORNELISSEN is geboren te Escharen op 15.9.1805. Zij overlijdt aldaar op 29.7.1845.
Haar kwartierstaat:
2.Michael Cornelissen, ged. Escharen 13.12.1755, overl. aldaar 13.10.1813, huwt Escharen 14.5.1786
3.Petronella (Peters) Laurenssen, ged. Escharen 14.8.1763, overl. Escharen, 79 jr. oud 18.2.1843
(als Petronella Peters); landbouweres.
4.Cornelis Ariens, geb. Escharen, huwt Escharen 30.4.1747
5.Allegonda Thunnissen, geb. Escharen.
6.Laurens Peters, geb. Escharen. Huwt Escharen 12.5.1753
7.Paulina Jans, ged. Mill 31.7.1728, overl. Escharen/op de Bolt 5.5.1806.
10.Antonius Laurensen, huwt (1) Mechel Cornelissen, huwt (2) ned.dts.geref. Beers 9/24.5.1722
11.Joanna Rutten. Huwt (1) ned.dts.geref. Beers 1/16.10.1718 Theunis Jans beiden uit Escharen.
12. Peter Teunissen, huwt
13.Mechtildis Gerrits, geb. Gassel. Hertr. Beers ned.dts.geref. 11.8/Escharen Ambtman 25.8/RK 26.8.1742
Zeger Zegers uit Wanroij, wednr. van Petronella Aerts/Anneke Teunissen (ORA Mill 561 dd. 24.6.1745).
14.Joannes Pauwels, huwt Mill 19.8.1725
15.Petronella Jans.
PETRONELLA JACOBS is geboren te Escharen op 5.1.1808 en overlijdt aldaar op 14.1.1886.
Haar kwartierstaat:
2.Peter Jacobs, geb. Escharen ca. 1747, landbouwer, overl. Escharen, 84 jr. oud 10.6.1831, huwt vóór 1797
3.Wendelina Wilbers, ged. Escharen/Hal 20.1.1769, landbouweres, overl. aldaar, 76 jr. oud 14.6.1845.
4.Jacobus Jans, huwt
5.Lucia Ermers.
6.Wilbert Kerstens, (zie kw.st. Jacobs sub V jj, nr. 6 en 7), huwt
7.Willemina Dielissen, zie nr. 6.
V ll. ANNA EMONS x CORNELIS PETERS VAN KUPPE(N)VELD (dochter van IV k).
Ged. te Escharen op 8.4.1808, get. Theodorus Reijnen en Joanna Emons. Zij overlijdt te Escharen op 15.11.1865.
Zij huwt te Escharen op 8.5.1836 met CORNELIS PETERS VAN KUPPE(N)VELD.
Kinderen uit hun huwelijk geboren: nr. 1 tot en met 4 te Reek; nr. 5-6 te Escharen:
1.ANTONIUS VAN KUPPEVELD, geb. Reek 23.3.1837. Hij overlijdt te Gassel op 12.9.1881. Arbeider. Hij
huwt te Gassel op 17.8.1868 met HENDRINA JANSSEN (geb. te Gassel op 11.8.1840 als dochter van
Theodorus Janssen en Alberdina van der Logt en aldaar overleden op 11.4.1904).
2.WILHELMUS VAN KUPPEVELD, geb. Reek 30.10.1838. Hij overlijdt te Hatert op 8.3.1909. Landbouwer.
Hij huwt te Balgoij op 24.4.1868 met de dienstmeid JOANNA ROBBERS (geb. te Heumen op 21.4.1836 als
dochter van landbouwer/arbeider Hendrik Adriaans Robbers en Wilhelmina Theunissen en overleden te Hatert
op 16.2.1893).
3.JOANNA VAN KUPPEVELD, geb. Reek 30.9.1840. Zij overlijdt te Escharen op 16.7.1918. Zij huwt te
Escharen op 22.2.1870 met de arbeider/landbouwer WILLEM JANS (geb. te Escharen op 1.1.1835 als zoon van
Joannes Jans en Barbara Reijnen en aldaar overleden op 13.1.1908).
4.CORNELIS VAN KUPPEVELD, geb. Reek 14.2.1842. Hij overlijdt te Overasselt op 8.3.1912. Arbeider/
landbouwer. Hij huwt te Gassel op 3.4.1869 met de dienstmeid JOHANNA MARIA WILLEMS (geb. te Gassel
op 23.1.1846 als dochter van de timmerman Antoon Willems enTheodora Janssen en te Rosmalen (aangifte te
Overasselt) overleden op 19.2.1890).
5.PETRONELLA VAN KUPPEVELD, geb. Escharen 19.5.1845. Zij overlijdt te Gassel op 10.1.1880. Zij huwt
te Escharen op 18.4.1871 met de arbeider/landbouwer WILHELMUS VAN DEN BROEK (geb. te Gassel op
25.7.1843 als zoon van Martinus Thomassen van den Broek en Joanna Hendriks Maassen en aldaar overleden op
180
10.8.1911). Wilhelmus hertrouwt eerstens te Gassel op 3.4.1880 met Anna Maria Thoonen (geb. te Gassel op
11.10.1839 als dochter van Joannes Thoonen en Anna Maria Denen en aldaar overleden op 19.3.1886).
Hij hertrouwt tweedens te Cuijk op 17.8.1886 met Petronella Smits (geb. te Sambeek op 27.7.1853 als dochter
van Hendrikus Smits en Geertrui Willems en overleden te Gassel op 12.6.1891). Hij hertrouwt derdens te
Sambeek op 7.9.1893 met Hendrika Smits (geb. te Sambeek op 19.7.1872 als dochter van Hendrikus Smits en
Joanna Jordens). Hendrika hertrouwt te Haps op 3.11.1914 met Jacobus van Mil (geb. te Haps op 4.4.1868 als
zoon van Gerardus van Mil en Petronella van Dijk). Jacobus is eerder gehuwd te Wanroij op 9.11.1896 met
Petronella Prinssen (geb. te Wanroij op 26.1.1871 als dochter van Mathijs Prinssen en Joanna van de Broekkant
en overleden te Haps op 20.4.1914; zie V ccc.2).
6.CORNELIA VAN KUPPEVELD, geb. Escharen 12.7.1850. Zij overlijdt te Escharen op 19.4.1887. Zij huwt te
Mill op 22.4.1876 met de linnenwever/arbeider/landbouwer WALTERUS/WOUTER VAN DER CRUIJSSEN
(geb. te Mill op 8.6.1849 als zoon van linnenwever Peter van der Cruijssen en Anna Catharina Klomp en
overleden te Escharen op 17.3.1919).
Walterus hertrouwt te Escharen op 12.9.1887 met Catharina Geurts (geb. te Escharen op 20.7.1843 als dochter
van Hendricus Geurts en Catharina Emons (zie V mm) en aldaar overleden op 17.1.1921).
CORNELIS PETERS VAN KUPPE(N)VELD is gedoopt te Reek op 4.12.1799. Hij overlijdt te Escharen
op 13.3.1878. Landbouwer; arbeider. Zij wonen van 1836-44 in Reek, daarna in Escharen.
Zijn kwartierstaat:
2.Nicolaas Peters van Kuppeveld, geb. ca. 1768, overl. Reek 24.11.1846, landbouwer; huwt Reek 28.8.1798
3.Catharina Elisabeth van den Brand, ged. Reek 7.10.1777, overl. Reek 13.3.1853.
4.Petrus Thijssen van Kuppeveld, ged. (?) Schaijk 27.3.1725, overl. Reek 18.2.1804, huwt Schaijk 23.4.1771
5.Anna Maria Thijssen Verheggen, ged. Schaijk 5.7.1742, overl. Schaijk 19.11.1811.
6.Cornelis Rombouts van den Brand, ged. Zeeland 4.12.1724, overl. Reek 17.9.1791; huwt Reek 10.5.1758
Maria Jans van Thiel (geb. te Reek; overl. Reek 10.2.1762 “Maria Cornelii Romualdi”); hertr. Reek 23.11.1762
7.Cornelia van der Linden, ged. Reek 25.5.1738. Overl. Oijen en Teeffelen 5.12.1819.
8. ? Matthias Peters, huwt Schaijk 15.2.1721
9.Harske Ariens.
10.Thijs Wilbers Verheggen, ged. Schaijk 10.11.1697, overl. aldaar 15.4.1762, huwt vóór 1731
11.Jenneke Geurts Kersten. (zie kw.st. Princen sub V ccc, nr. 14-15).
12.Romualdus Dircx van den Brand, ged. Zeeland 16.8.1699, huwt Zeeland 24.2.1724
13.Joanna Thijssen.
14.Rutgerus Laurensen van der Linden, ged. Reek 31.1.1706, gegoed op den Hoog, huwt Reek/Zeeland 2.5.1736
15.Petronella Peters van Teeffelen, ged. Zeeland 22.10.1704.
20.Wilbert Jans Dircks Verheggen, ged. Schaijk 19.10.1670, huwt vóór 1693
21.Jenneke Thijssen Lenaerts/Linders, ged. Schaijk 25.1.1666, overl. Schaijk 4.5.1737.
22.Godefridus/Geurt Kersten, huwt Schaijk 17.4.1695
23.Joanna/Jenneke Willems.
24.Theodorus Romualds/Rombouts, overl. Zeeland 13.11.1737, huwt aldaar 19.6.1698
25.Cornelia Jans Willems, ged. Zeeland 4.9.1676, overl. aldaar 2.10.1716.
28.Laurentius Derickx van der Linden, huwt Reek 3.2.1695
29.Cornelia Rutten van den Hoogen, beiden overl. na 1720.
30.Petrus Jacobs van Teeffelen/(Van) Creijl, ged. Teeffelen 5.3.1669, schoolmeester, huwt Zeeland 25.11.1698
31.Catharina Peters van Kilsdonk.
40.Jan Dericks Hanricks Verheggen, huwt Schaijk 3.7.1663
41.Joanna Aerts Vijck.
42.Matthias Linders, huwt vóór 1663
43.Joanna.
48.Romuald Dircx, overl. Zeeland 2.3.1687, huwt
49.Leonarda/Leentje Gerrits, overl. Zeeland 17.3.1692.
50.Jan Willems Jans Pauwels, overl. Zeeland 27.6.1681, huwt (otr.) Mill 7.2.1659
51.Cornelia/Neelken Goduwaerts, geb. Mill, overl. Zeeland 16.2.1715. Hertr. Zeeland 3e-4e gr. verwant
16.4.1684 Martinus Jans Arnolds, overl. aldaar 22.10.1713. Zie kw.st. Kempen sub III c: zij is d.v. nr. 20-21.
60.Jacobus Jans Creijl (magister/schoolmeester), huwt
61.Maria.
62.Peter Roelofs van Kilsdonk, geb. Veghel ca. 1626, overl. Zeeland 13.5.1692, gerichtsbode, (zie kw.st. Van
den Broek sub V a, nr. 58 en 59), hertr. Veghel 2.5.1658
63.Jenneke Willems Thijssen, overl. Zeeland 17.6.1699. Zie 62.
80.Derick Handriks Verheggen, overl. Schaijk 2.12.1664, huwt ca. 1630
81.Lijntgen, overl. Schaijk 29.12.1671.
181
V mm. CATHARINA EMONS x HENDRICUS GEURTS (dochter van IV k).
Ged. te Escharen op 20.10.1810, get. Michael Emons en Maria Peters. Zij overlijdt te Escharen
op 21.1.1878. Zij huwt te Escharen op 28.4.1840 met HENDRICUS GEURTS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Escharen:
1.HENDRICA GEURTS, geb. 5.4.1841. Ongehuwd. Linnennaaister. Zij overlijdt te Escharen op 31.3.1863.
2.CATHARINA GEURTS, geb. 20.7.1843. Zij overlijdt te Mill op 17.1.1921. Zij huwt te Escharen op
12.9.1887 met de linnenwever/landbouwer WALTERUS/WOUTER VAN DER CRUIJSSEN (geb. te Mill op
8.6.1849 als zoon van Peter van der Cruijssen en Anna Catharina Klomp en overlijdt te Escharen op 17.3.1919).
Walterus is in eerste echt te Mill op 22.4.1876 gehuwd met Cornelia van Kuppeveld (geb. te Escharen op
12.7.1850 als dochter van Cornelis Peters van Kuppeveld en Anna Emons en overleden te Escharen op
19.4.1887; zie V ll).
3.GEERTRUI GEURTS, geb. 5.7.1846. Zij overlijdt te Escharen op 24.3.1920. Zij huwt te Escharen op
22.9.1873 met de landbouwer HENDRICUS DINNISSEN (geb. te Mill op 7.7.1842 als zoon van Cornelis
Dinnissen en Joanna van der Ven en overleden te Escharen op 3.8.1921).
4.WILLEMINA GEURTS, geb. 12.12.1848. Zij overlijdt te Mill op 16.9.1915. Zij huwt te Escharen op
30.9.1878 met de landbouwer JOANNES VAN DOOREN (geb. te Mill op 20.6.1842 als onwettige/
buitenechtelijke zoon van Geertrui van Wees en later geecht door zijn natuurlijke (?) vader Cornelis van Dooren
en overleden op 28.4.1913 te Mill).
5.JOANNA GEURTS, geb. 9.3.1852. Zij overlijdt te Escharen/begr. Langenboom op 23.8.1931. Zij huwt te
Velp op 3.4.1880 met landbouwer PETRUS VAN KUPPEVELD (geb. te Schaijk op 16.10.1852 als zoon van
landbouwer Joannes van Kuppeveld en Wilhelmina Jordens en overleden te Escharen/Langenboom op
22.4.1927). Joannes Peters van Kuppeveld is gedoopt te Reek op 1.11.1803 en overlijdt te Zeeland op
28.12.1879 en is een broer van Cornelis Peters van Kuppeveld (zie V ll).
6.ARNOLDA GEURTS, geb. 17.2.1856. Zij overlijdt te Escharen 10.8.1856.
HENDRICUS GEURTS is geboren te Escharen op 5.2.1814 en overlijdt aldaar op 21.9.1876. Landbouwer/
arbeider. Woont Escharen Wijk B 23a, omgeving Maurik.
Zijn kwartierstaat:
2.Hendricus Geurts, ged. Escharen 22.7.1757, overl. aldaar, 64 jr. oud 19.3.1822, bouwman; huwt
3.Geertruida Wilhelmina Roelofs, ged. Escharen 12.3.1779, overl. aldaar, 63 jr. oud 29.9.1842
4.Geurt Kerstens, geb. St. Hubert/ged. Mill 10.10.1729, (zie kw.st. Vollenberg sub V ee, nr.6 en 7),
huwt Escharen 9.5.1756
5.Hendrina Jans van Boeckel, ged. Escharen 14.1.1731.
6.Roelof Jacobs, (zie kw.st. Jacobs sub V jj, nr. 2 en 3), huwt Escharen 17.4.1774
7.Segerke Hermens van Raaij, ged. Wijchen 13.10.1748, overl. Escharen in 1779.
8.Kersten/Christianus Jans, (zie kw.st. Jacobs sub V jj, nr. 12-13), huwt (2) Mill 21.1/9.2.1727
9.Helena/Heijltje Jordens, ged. Mill 20.1.1702, overl. vóór 1739.
10.Jan Gerrits van Boeckel/van der Borght, ged. Boekel 18.1.1692, woont in 1741 in Lege Peel. Huwt Willemke
Peters (weduwe van/huw. Beers 2/17.4.1712, waaruit een kind Jenneke) Jan Leenders (uit Gassel; z.v. Leendert
Hermens (overl. vóór 16.4.1695) en Peterke Hendriks) ned.dts.geref. Beers 4/18.4.1717 (hieruit zijn 4 kinderen
geboren). Hertr. Escharen 30.4./(Ambtman Cuijk)2/19.5.1728
11.Cathalina/Lijn Pauwels.
14.Hermanus Rutten van Raaij, geb. Overasselt, wonend vanaf ca. 1750 te Escharen, huwt Wijchen 24.4.1747
15.Mechtilda Derks, ged. Wijchen 10.2.1725, overl. Escharen/op den Santvoort 4.8.1807.
18.Jorden Jacobs, ged. Mill 6.12.1672, overl. vóór (ORA Mill 565) 23.3.1712, huwt Mill 22.11.1697
19.Eva/IJfken Willems, overl. vóór (ORA Mill 547) 11.10.1726.
20.Gerrit Thijssen van der Borght, ged. Boekel 7.6.1648, verhuist naar Escharen, huwt vóór 1680
21.Anna. Hun zoon Adrianus van der Borght (ged. Boekel 10.3.1688) is pastoor te Reek 1724-1739.
22.Pauwel Lamerts, overl. vóór 1748, (zie ook kw.st. Hermens sub V hh, nr. 12-13), huwt
23.Jenneke Hendriks, overl. vóór 1748. Zie nr. 22. Deling zie ORA Escharen 524 dd. 17.6.1748
28.Rutgerus Driessen van Raaij, overl. vóór 13.4.1741, landbouwer/erfpachter/gerichtsman; (zie kw.st.
Kouwenberg sub V m, nr. 24 en 25), huwt Cornelia Janssen, hertr. (hij uit Escharen) Beers 25.1/9.2.1716
29.Segera Hermens Schamp, (bij haar huw. uit Gassel), overl. Overasselt vóór 1740.
30.Theodorus Willems, geb. Wijchen/Lunen, otr. ned.dts.geref. Overasselt 9.7.1712/tr. RK Balgoij 25.7.1712
31.Antonetta Laurenssen.
36.Jacob Jordens, gegoed aan De Brug(seveld), huwt (?) 1657 Neeske Aerts, hertr. vóór 1660
37.Handersken Gerrits. ORA Mill 542 dd. 3.2.1670.
40.Matthijs Dircx, overl. Boekel 12.10.1678, relatie vóór 1639/huwt Boekel 17.2.1643
182
41.Antonia Huberts, overl. Boekel 10.4.1688.
44.Lamert Pauwels, (in 1688 vermeld te Escharen zijn grootvader (?) Lamert Pauwels, 74 jr. oud), huwt
45.Jenneke Peters. Zie ORA Escharen 518 dd. 27.6.1694.
56. ? Andries Hendriks van Raaij.
58.Hermanus Jansen Schamp, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 62 en 63), huwt
59.Petronella Jansen van Haren, zie nr. 58.
60.Willem Matthijssen, overl. Wijchen/Lunen na 12.6.1712, huwt vóór 1677
61.Maria Sibers, overl. Wijchen 2.12.1732.
62.Laurentius Peters, overl. Nederasselt/Keent tussen 18.3.1701-18.9.1706, huwt Overasselt ned. dts. geref.
27.2.1681
63.Maria Teunissen de Bondt, overl. 1734-1744; zij hertr. Balgoij 5.10.1706 Jan Daniels.
126.Antonius Jans de Bondt, militair, huwt
127.Barbara Theunissen.
V nn. HENRICA COUWENBERG x PETER VAN DER HAGEN (dochter van IV l).
Ged. te Escharen op 11.4.1807, get. Antonius Couwenberg en Helena Peters. Zij overlijdt te Escharen op
3.8.1877. Zij huwt te Escharen op 3.5.1835 met PETRUS VAN DER HAGEN.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Escharen:
1.JOANNA VAN DER HAGEN, geb. 18.2.1837. Zij overlijdt te Escharen op 9.11.1896. Zij huwt te Escharen op
2.5.1865 met de landbouwer WILLEM PETERS (geb. te Gassel op 7.5.1930 als zoon van Peter Peters en Maria
Laurenssen en overlijdt te Oploo op 12.5.1908).
2.WILLEM VAN DER HAGEN, geb. 20.8.1838. Hij overlijdt te Gassel op 14.2.1917. Hij huwt te Haps op
13.1.1883 met JOANNA BEELEN (geb. te Haps op 18.11.1827 als dochter van Peter Beelen en Joanna van de
Groes en overlijdt te Gassel op 8.11.1903).
3.GEERTRUI VAN DER HAGEN, geb. 28.1.1840. Zij overlijdt te Escharen op 30.1.1840.
4.GEERTRUI VAN DER HAGEN, geb. 11.2.1841. Zij overlijdt te Gassel op 24.6.1918. Zij huwt te Escharen op
14.4.1871 met de landbouwer MARTINUS PETERS ( geb. te Gassel op 27.12.1834 als zoon van Peter Peters en
Maria Laurenssen en overleden te Gassel op 28.12.1921).
5.HENDRICUS VAN DER HAGEN, geb. 15.1.1842. Hij overlijdt te Grave op 31.12.1919. Hij huwt te Grave op
7.2.1871 met MARIA GERRITS (geb. te Wijchen op 17.9.1844 als dochter van Nicolaas Gerrits en Wilhelmina
van Dreumel en overleden te Velp op 1.3.1922).
6.JAN VAN DER HAGEN, geb. 19.3.1843. Hij overlijdt te Haps op 15.2.1922. Hij huwt te Haps op 29.10.1883
met de landbouwster PETRONELLA HENDRIKS (geb. te Haps op 9.5.1852 als dochter van Arnoldus Hendriks
en Anna Maria Martens en overlijdt te Haps op 12.4.1920).
Petronella is eerder gehuwd te Haps op 5.4.1880 met de landbouwer Antonius Blo(e)m (geb. te Haps op
6.1.1842 als zoon van Leendert Bloem en Engelina van de Mont en aldaar overleden op 8.12.1882).
7.LEVENLOZE DOCHTER, geb. en overl. te Escharen op 1.7.1844
8.PETRONELLA VAN DER HAGEN, geb. 6.12.1845. Zij overlijdt te Mill op 20.5.1927. Zij huwt te Escharen
op 17.4.1868 met de landbouwer HENDRICUS FLEUREN (geb. te Haps op 2.1.1841 als zoon van Hendricus
Fleuren en Anna Toll en overleden te Mill op 6.2.1918; zie sub V wwww).
9.LEVENLOZE DOCHTER, geb. en overl. te Escharen op 5.9.1846.
10.LEVENLOZE DOCHTER, geb. en overl. te Escharen op 17.9.1848.
PETER VAN DER HAGEN is gedoopt te Beers op 10.6.1798 als zoon van Henricus van der Hagen en
Joanna Simons (zie kwartierstaat Van der Hagen sub V d, nr. 2 en 3) en overlijdt te Escharen op 16.4.1871.
Landbouwer. Woont D 69 (8 ha.).
V oo. DOROTHEA COUWENBERG x EGIDIUS/DIELIS VERHAGEN/VAN DER
HAGEN (dochter van IV l).
Ged. te Escharen op 24.8.1808, get. Michael Peters en Ardina Jansen. Zij overlijdt te Escharen op 8.12.1878.
Zij huwt te Escharen op 3.5.1835 met EGIDIUS/DIELIS VERHAGEN/VAN DER HAGEN.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Escharen:
1.ADRIANUS VAN DER HAGEN, geb. 29.8.1836. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te Escharen op
14.10.1868.
2.WILLEM VAN DER HAGEN, geb. 18.10.1838. Hij overlijdt te Escharen op 4.12.1928. Hij huwt te Zeeland
op 13.9.1885 met ANTONIA VAN HOUT ( geb. te Zeeland op 2.8.1851 als dochter van Antonie van Hout en
Helena Maria van der Ven en te Escharen overleden op 6.3.1922).
183
3.JOANNES VAN DER HAGEN, geb. 23.6.1841. Hij overlijdt te Wanroij op 14.12.1918. Landbouwer. Hij
huwt te Mill op 21.7.1870 met MARIA VAN DER VELDEN (geb. te Mill op 1.10.1843 als dochter van Willem
van der Velden en Hendrina van den Hark en overlijdt te Wanroij op 30.3.1922; zie sub V lll).
4.GEERTRUI VAN DER HAGEN, geb. 17.9.1843. Zij overlijdt te Escharen op 27.11.1921. Zij huwt eerstens te
Escharen op 21.4.1871 met WILLEM VERHOEVEN (geb. te St. Hubert op 5.2.1835 als zoon van Willem
Verhoeven en Maria Willems en overlijdt te St. Hubert op 6.11.1888).
Zij hertrouwt te Mill op 24.11.1890 met JOANNES GOOSSENS (geb. te Huisseling ca. 1844 als zoon van
Arnoldus Goossens en Joanna Arents en overleden te St. Hubert op 26.8.1891).
5.ANNA MARIA VAN DER HAGEN, geb. 5.9.1845. Zij overlijdt te Escharen op 26.8.1848.
6.PETER VAN DER HAGEN, geb. 17.1.1848. Hij overlijdt te Escharen op 31.5.1937. Landbouwer. Hij huwt te
Zeeland op 22.5.1880 met ANNA MARIA VAN DONGEN (geb. te Zeeland op 26.10.1854 als dochter van
Peter van Dongen en Maria van den Berg en overlijdt te Escharen op 14.1.1933).
EGIDIUS/DIELIS VERHAGEN/VAN DER HAGEN is gedoopt te Mill/Escharen op 7.3.1795.
Hij overlijdt te Escharen op 16.11.1872. Landbouwer.
Zijn kwartierstaat:
2.Adrianus van der Hagen, ged. Beers 24.11.1759, overl. Escharen 10.4.1827, landbouwer, huwt
3.Joanna Dielissen, ged. Escharen/Hal 27.4.1763, overl. aldaar 2.9.1825.
4.Martinus van der Hagen, ged. Beers 26.3.1732, overl. aldaar 24.9.1820 (zie kw.st. Van der Hagen sub V d, nr.
4-5), huwt
5.Petronella Gerrits Graat, ged. Beugen 27.3.1734. Zie nr. 4.
6.Egidius/Dielis Jans Jaspers, geb. Escharen, overl. vóór 1808; (zie kw.st. Jacobs sub V jj, nr.14 en 15); woont in
1744 in Langenboom, in 1745 in Leege/Lage Peel, in 1763 in Hal. Huwt Mill 28.1.1742 Joanna Willems (uit
Mill). Hertr. Mill schepenen 18.5.1748/kerk 2.6.1748
7.Wendelina Peters, ged. Mill 1.10.1726, overl. Escharen aan den Langenboom 28.4.1808. Zij hertr. NN.
12.Jan Jaspers, huwt vóór 1717
13.Maria D(i)elissen (van Kamerberg ?).
14.Petrus Aben, (zie kw.st. Swarts sub V www, nr. 20 en 21), huwt
15.Itjen Jans Theunissen. Zie nr. 14.
24.Jasper Dercx, huwt ca. 1680
25.Josien/Josija Lamberts. ORA Escharen 524 dd. 15.3.1734 erfmaegescheid.
V pp. PETRUS COUWENBERG x JOANNA JANS (zoon van IV l).
Geb. te Escharen op 23.5.1817. Hij overlijdt te Escharen op 24.4.1893. Landbouwer.
Hij huwt te Escharen op 10.2.1840 met JOANNA JANS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Escharen:
1.GERTRUDIS COUWENBERG, geb. 17.11.1840. Zij overlijdt te Escharen op 31.5.1870. Zij huwt te Escharen
op 6.4.1869 met de landbouwer ADRIANUS WILLEMS (geb. te Escharen op 1.1.1836 als zoon van Cornelis
Willems en Maria van der Hagen en overleden aldaar op 5.8.1873).
Adrianus hertrouwt te Mill op 24.6.1871 met Maria Verlinden (geb. te Mill op 23.10.1831 als dochter van
Arnoldus Verlinden en Regina van T(h)ienen en aldaar overleden op 1.3.1902.
Zie het gezin van Cornelis Lange sub V zzz en van Regina van T(h)ienen sub V vvvv).
2.PETER COUWENBERG, geb. 7.7.1842. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te Escharen op 13.1.1911.
3.WILLEMINA COUWENBERG, geb. 6.11.1844. Zij overlijdt te Escharen op 11.11.1920. Zij huwt te Escharen
op 1.5.1876 met de landbouwer PETER JANS (geb. te Escharen op 10.6.1841 als zoon van Gerardus Jans en
Maria van der Hagen en aldaar overleden op 7.5.1907).
4.ANNA COUWENBERG, geb. 28.7.1847. Ongehuwd. Zij overlijdt te Beers op 6.6.1931.
5.HENDRIKUS COUWENBERG, geb. 7.3.1850. Hij overlijdt te Escharen op 15.7.1923. Landbouwer. Hij huwt
te Reek op 18.1.1882 met MARIA ANNA VAN CASTEREN (geb. te Escharen op 13.5.1850 als dochter van
Francis van Casteren (hoofdonderwijzer/koster/organist te Escharen) en Maria Waltera Elemans en overlijdt te
Zeeland op 29.4.1938; zie sub V p.3).
6.ANTONIUS COUWENBERG, geb. 3.11.1853. Hij overlijdt te Escharen op 29.10.1909. Ongehuwd.
Landbouwer.
JOANNA JANS is geboren te Gassel op 20.12.1814 en is overleden te Escharen op 2.5.1873.
Haar kwartierstaat:
2.Peter Jans, geb. Gassel/Garensveldt/ged. Escharen 4.9.1774, landbouwer, overl. Escharen 26.4.1832, huwt
3.Anna Jans, geb. Gassel ca. 1790, overl. Escharen 13.1.1860.
4.Jan Tunnissen, geb. St. Hubert (zie kw.st. Gielens sub IV y, nr. 2), huwt
184
5.Maria Pauwels, geb. Beers.
6.Peter Jans, geb. Gassel ca. 1751, overl. aldaar 16.5.1828, landbouwer, huwt Escharen 11.5.1783
7.Joanna Jordens, geb. Nieuw-Gassel/ged. Escharen 13.6.1756, overl. aldaar 10.6.1835.
12.Jan Jans, huwt
13.Gertrui Lamers.
14.Willem Jordens, geb. Gassel, huwt Escharen 17.1.1745
15.Joanna Derks, geb. Gassel. Zie kw.st. Boumans sub V n nr. 14-15.
V qq. ANTONIUS DE VAEL x JOANNA MARIA/JENNEMIE GRADUSSEN CLOMP
(zoon van IV m).
Ged. te Mill op 14.11.1788, get. Aert Dercx de Vael en Maria Jans. Hij overlijdt te St. Hubert op 16.4.1878. Hij
huwt te Mill op 2.5.1819 met JOANNA MARIA/JENNEMIE GRADUSSEN CLOMP. Get. Theodorus de
Vael en Hendrika Klomp. Landbouwer.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill:
1.MARIA ANNA DE VAAL, geb. 29.8.1823. Zij overlijdt te Mill op 2.3.1825.
2.GERARDUS DE VAAL, geb. 8.8.1824. Hij overlijdt te Mill op 30.11.1825.
3.MARTINUS DE VAAL, geb. 3.12.1826. Ongehuwd. Hij overlijdt te Groesbeek op 24.9.1857.
4.JOHANNES DE VAAL, geb. 24.1.1830. Hij overlijdt te Mill 9.3.1830.
JOANNA MARIA/JENNEMIE GRADUSSEN CLOMP is gedoopt te Mill op 18.11.1786.
Zij overlijdt te Mill op 1.4.1842.
Haar kwartierstaat:
2.Gerardus Jans Clomp, ged. Mill 29.11.1759, overl. Mill 5.2.1814, huwt Mill 2.5.1784
3.Joanna Theunissen Clomp, geb. St. Hubert, ged. Mill 3.8.1756, overl. Mill 19.7.1829, lid Catharinagilde.
4.Johannes Gerrits, geb. St. Hubert, huwt Mill 18.2.1759 (zie sub III b.C).
5.Maria Reijnen Aerts Clomp, geb. St. Hubert, ged. Mill 8.6.1732, overl. Mill 21.7.1791.
6.Antonius Willems Clomp, ged. Mill 26.4.1719, overl. Mill 22.5.1790, lid Catharinagilde; huwt Mill 26.4.1744
7.Arnolda/Ercke Jordens Mulders, ged. Mill 3.11.1713, overl. Mill 18.6.1789, lid Catharinagilde.
10.Reijn Aerts Clomp, ged. Mill 11.4.1695, overl. Mill 3.1.1761, huwt Mill 29.10.1719
11.Petronella Reijnen, ged. Wanroij 24.7.1699, overl. Mill 4.4.1762 (zie kw.st. Klomp sub V vvv, nr. 16 en 17).
12.Willem Peters Clomp(maker), ged. Mill 14.3.1687, overl. Mill 11.1.1744, huwt Mill 27.8.1708
13.Joanna Jacobs, ged. Mill 22.7.1684. Zie ORA Mill 549 dd. 26.3.1749. Zie kw.st. Hulsmans sub V w nr. 11/22.
14.Jorden Jans Mulders, ged. Mill 6.4.1682 (zie kw.st. Selten sub V xx, nr. 10 en 11), huwt Mill 21.4.1709
15.Elisabeth Geurts, zie nr. 14.
20.Aert Hendriks Clomp, ged. Mill 12.7.1666, overl. Mill 20.5.1736, huwt 9.7.1692
21.Maria Reijnen, ged. Mill 20.8.1670.
22.Reijn Thijssen, ged. Wanroij 2.3.1673, overl. Wanroij 5.11.1715.
Notaris de Haen dd. 27.6.1702 Wanroij: Magescheid: Marten Thijssen, weduwnaar van Jenneke Jans, die
weduwe was van Jan Peters ter eenre, Jan Jans, Thijs Jans, Willem Jans, Reijn Thijssen, gehuwd geweest met
Peterke Jans (een andere, want er zijn na 1702 nog kinderen), alsmede Marten Hermens, Derk Aerts, Peter
Aerts en Gerard Gieben als mombers over Grietje, Jorden en Maritje Jans, allen kinderen van voornoemde
Jenneke Jans en Jan Peters ter andere; te verdelen is een huis, schuur, turfschop, backhuis en bouw- en weiland
onder Beugen op de Hulsbeek gelegen en een tweede huis, schuur, schop, backhuis onder Wanroij.
Notaris de Haen dd. 7.6.1715 te Wanroij: Erfmaegescheid. Reijn Thijssen, zoon van Thijs Hendriks te Wanroij
ter ene en Jeuckxke Berens, geassisteerd met haar man Peter Aben te Wanroij ter andere inzake de nagelaten
goederen van de grootmoeder Jenneke Gijsbers; het betreft een huis, schuur, schop, backhuis, verkenskoij,
moeshof, bouw- en weiland, 7 hollandse morgen gelegen onder Wanroij, 2 weikampjes te Wanroij en een
hooikamp gelegen in Hollanderbroek te Mill.
Schepenen Wanroij dd. 20.6.1761: Erfmagescheid tussen de (kinds)kinderen en erfgenamen van Peerken Jans,
weduwe van Reijn Thijssen: als eerste Jan Reijnen x Dirske Willems; tweedens Hendrik Aerts x Jenneke Reijnen;
derdens Margaretha Jans, weduwe van Cornelis Reijnen; vierdens Petronella Reijnen, weduwe Reijn Aerts en
haar meerderjarige kinderen: Reijn Reijnen x Anneke Jans, Arnoldus Reijnen x Maria Hendriks, Hendrik
Reijnen, Peter Reijnen x Margaretha Reijnen, Jenneke Reijnen x Hendrikus Hendriks, Maria Reijnen x
Gerardus Driessen en Maria Reijnen x Jan Gerrits; vijfdens Arnoldus Reijnen, z.v. Willem Reijnen x Heijltje
Aerts. Lot 1: stukken bouw- en weiland; lot 2: krijgt 845 gld. van lot 3; lot 3: huis, schuur en 6 morgen land
onder Wanroij; lot 4 bouw- en weiland en lot 5 krijgt 845 gld. van lot 3. Huwt Wanroij 20.4.1698
23.Petronella Jansen, geb. ca. 1670, overl. Wanroij 5.5.1752. Zij hertr. Wanroij 3.5.1719 Aert Peters.
Notaris de Haen dd. 22.4.1719 te Wanroij: Huwelijkscontract: Aert Peters en Petronella Jans, weduwe van
Reijn Thijssen, geassisteerd met Thijs Hendriks, grootvader en Jan Jans Peters, oom en mombers over haar 5
185
kinderen. Op 19.3.1723 koopt Aert Peters x Peerken Jans kopen het derde part in een huis met 7 hollandse
morgen, gelegen onder St. Hubert, zoals deze door Ermert Peters bij zijn dood is ontruimd. Ook kopen zij een
derde part in een morgen land gelegen op de Cloot. Totale koopsom is 130 gld.
24.Peter Dircx Clompmaker, overl. na 11.1.1718. Zie kw.st. Hulsmans sub V w nr. 20-21. Huwt Mill 12.9.1683
25.Maria Dercx Croeff, overl. vóór 1718. Dochter van nr. 48-49 sub kw.st.Goossens sub IV aa.
40.Hendrik Gielens, (zie kw.st. Goossens sub V aa, nr. 58 en 59), huwt
41.Peerke Jans.
42.Reijn Jans, huwt
43.Margaritha Reijnen (Clomp ?).
44.Matthias Hendriks Thijssen, geb. ca. 1650, overl. na 3.5.1719 en vóór 6.12.1726.
Notaris de Haen dd. 8.3.1714 te Wanroij: Huwelijkscontract van Thijs Hendricx, weduwnaar van Peterke Jans
met Peterke Jans, weduwe van Jan Gerrits.
Idem dd. 8.3.1714 te Wanroij: Inventarisatie: Peterken Jans, weduwe van Jan Gerrits; o.a. een huis, schop en
bijbehorend bouwland te Wanroij bij de kerk; alsnog een huis, schuur, schop en backhuis en bouw- en weiland.
Idem dd. 29.8.1714 te Wanroij: Testament van Thijs Hendriks, gehuwd met Peerke Jans van Dommelen: Peerke
legateert aan Jenneke Thijssen, d.v. Thijs Hendriks f. 50,- voor trouwe dienst. Thijs benoemt tot zijn erfgenamen
zijn kinderen. Peerke benoemt haar broers en zus Jacob, Peter en Mechteld Jans van Dommelen of hun
kinderen, resp. Jenneke, Jan, Lijsbeth, Catharina, Maria en Jan Jacobs, Jan, Maria en Jan Peters en Peter
Gerrits.
Idem dd. 6.12.1726 te Wanroij: Magescheijd tussen de kinderen en kindskinderen van Thijs Hendriks: Jan Jans
Thijssen, Cornelis Jans Thijssen als meerderjarige zonen van Jan Thijssen den Oude en Kersten Theunissen en
Peter Martens als bloedomen en mombers over Maria; Jan en Petronella Jans Thijssen, ter eenre; Jan Martens
en Reijn Geurts en Pouwel Willems (Verhoeven) als bloedoom en neef over Jan, Petronella, Derisken, Geurt,
Johanna en Geertruidt Martens, allen kinderen van Marten Thijssen ter tweede. Reijn Aerts, gehuwd met
Petronella Reijnen; Jan Reijnen voor zichzelf en Jan Jans Peters en Dries Kersten als bloed- en aangetrouwde
omen over Cornelis, Jenneke en Willem Reijnen, in plaats van hun vader Reijn Thijssen ten derde; Theunis
Roeffen, weduwnaar van Geertruidt Thijssen, als vader en voogd over zijn 7 kinderen uit zijn eerste huwelijk met
Geertruijdt Kersten en zijn tweede huwelijk met Geertuijdt Thijssen, geassisteerd met Roeff Theunissen en
Marten Peters als mombers over de 7 voornoemde kinderen ter vierde. Jenneke Thijssen, bejaarde jonge dochter
van Thijs Hendriks geassisteerd met Jan Peters ten vijfde. Het betreft een bouwhof met ca. 2 morgen bouw- en
weiland en een weitje bij het Hoogvelt en de Nieuwen Camp in den Boer gelegen.
Hij hertr. Wanroij 11.3.1714 Peerke Jans van Dommelen, weduwe van Jan Gerrits; huwt ca. 1670
45.Peerken Jans (Reijnen).
46.? Jan Peters, overl. vóór 1680, huwt
47.Jenneke Peters Roelofs, geb. ca. 1653. Zij hertr. vóór 1680 Marten Hendriks Thijssen.
88.Hendrik Thijssen, overl. Wanroij 26.7.1697. (zie uitvoerige gegevens over voor- en nageslacht kw.st. Klomp
sub V vvv, nr. 136 en 137). Hij huwt vóór 22.2.1649
89.Geertje Martens Thonissen. Zie nr. 88.
Zij hebben een dochter Thonisken Hendriks, die vóór 1674 huwt met Willem Jans (zie kw.st. Verhoeven sub V
dddd, nr. 32 en 33; 66 en 67).
90.Jan (? Reijnen), huwt
91. ? Jenneke Gijsberts, overl. vóór 7.6.1715.
Zij wordt genoemd dan als grootmoeder van Reijn Thijssen en van Jeucxske Beerens x Peter Aben.
94.Peeter Roelofs. In 1650 aangeslagen voor 8 morgen en 1 hond land (o.m. de Villers). Hij huwt vóór 1652
95.Grietje Jansen. ORA Mill 541 dd. 25.2.1652.
188.Roelof Jans, (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 144 en 145), huwt
189.Bertken Otten. Zie nr. 188.
V rr. MARIA AERTS DE VAEL x CHRISTIANUS KERSTENS (dochter van IV m).
Ged. te Mill op 27.12.1796, get. Joannes Beeck en Catharina Peters van de Vorle. Zij sterft te Wanroij, 70 jaar
oud op 10.4.1866. Arbeidster. Dienstmeid in 1824.
Kind, onwettig/buitenechtelijk uit haar geboren (vader onbekend), gedoopt te St. Hubert:
1.ANNA MARIA DE VAAL, ged. 15.1.1821, get. Antonius de Vael, Gerardus Geurts en Maria de Vael.
Ongehuwd. Dienstmeid. Zij overlijdt te Mill, 38 jaar oud op 2.1.1860.
Zij huwt te Wanroij op 21.5.1837 met de tweevoudige weduwnaar CHRISTIANUS KERSTENS.
Uit hun huwelijk geboren te Wanroij:
1.ANTHONIUS KERSTENS, geb.10.8.1838. Hij overlijdt te Veghel op 20.9.1918. Hij huwt te Mill op 4.6.1870
186
met MARIA ANNA MOORS (geb. te Mill op 19.3.1836 als dochter van Hendricus Moors en Maria Vos en
overleden te Veghel op 30.1.1921). Ca. 1871 is hij arbeider te St. Hubert; in 1874 wegwachter te Zeeland en in
1878-79 spoorwegwachter te Uden.
CHRISTIANUS KERSTENS is geboren te Wanroij op 21.3.1784 en overlijdt aldaar op 16.8.1841.
Dagloner/arbeider. Hij huwt (1) te Wanroij op 5.4.1818 met Joanna Spierlingh (ged. Wanroij
28.7.1775 als dochter van Everardus Spierlingh (zie Merlet 43 (2007), nr. 3, pag. 73-83) en Maria van Duuren
en overlijdt aldaar op 18.2.1826).
Christianus huwt (2) te Wanroij op 24.3.1827 met Anna Maria Willems (ged. te Zeeland op 13.2.1802 als
dochter van Peter Willems en Joanna Maria Hermens/Jansen en overlijdt te Wanroij op 13.3.1835, 36 jr. oud; zie
sub V ff).
Zijn kwartierstaat:
2.Gerardus Kerstens, ged. Wanroij 14.10.1741, overl. Wanroij 29.3.1819, 78 jr. oud, huwt
3.Hendrina/Honoria (doop)/Erken Duijf, ged. Wanroij 22.3.1749, overl. Wanroij 7.8.1824, 78 jr. oud.
4.Christianus/Kersten Reijnen, ged. Wanroij 16.11.1707, overl. aldaar 1.10.1779, huwt Wanroij 15.1.1733
5.Thoniske Gerrits, overl. Wanroij 22.2.1768. ORA Mill 567 dd. 4.11.1747/569 dd.7.5.1766.
6.Johannes Jacobs Duijf, ged. Beugen 24.5.1708, overl. Wanroij 20.1.1799, huwt Wanroij 3.6.1730
7.Maria Huijbers, ged. Mill 30.9.1709. Zie voor haar ouders kw.st. Seroen sub V j, nr. 10-11 e.v..
8.Reijn Kersten, ged. Mill 10.5.1661. Zie voor zijn ouders kw.st. Vloet sub IV w, nr. 24-25 e.v..
Huwt Wanroij 17.5.1699
9.Nicolaa/Claesken Coenen.
12.Jacobus Jans Duijf/Duijven, ged. Haps 23.1.1661, wonend Papenvoort, huwt ned.dts.geref. Cuijk 1/16.4.1690
13.Joanna Gerrits, geb. Rijkevoort/St. Anthonis.
24.Joannes Geurts Duijf, geb. ca. 1625 Haps, huwt Cuijk 1.2.1654
25.Ercke Peters (Gerrits ?) Blommers, geb. ca. 1625, overl. Haps, 98 jr. oud 11.1.1722.
48.Godefridus/Goort Dircx Duijf, overl. Haps 26.12.1672, huwt
49.? Hendrica Thomassen/Elisabeth Jacobs.
V ss. CATHARINA DE VAEL x JOHANNES JANS VERBONT (dochter van IV m).
Ged. te Mill op 28.11.1799, get. Lambert Peters van de Vorle en Catharina Peters van de Vorle. Zij overlijdt te
Mill op 26.4.1832. Dienstmeid in 1824. Zij huwt te Linden op 10.5.1829 met de arbeider JOHANNES JANS
VERBONT/VERBOND. Zij zijn achterneef en –nicht van elkaar.
Uit hun huwelijk geboren:
1.JOHANNES VERBONT/VERBOND, geb./ged. Mill 4.7.1830, get. Antonius de Vael en Maria Peters Vorle.
Hij overlijdt 30.1.1831 te Mill.
JOHANNES JANS VERBONT is gedoopt te Mill op 23.1.1799 en overlijdt aldaar op 25.12.1832.
Zijn kwartierstaat:
2.Johannes Verbon(t)/Verbong(h)/Verbom, ged. Helden 18.3.1770 (1797 ondertekent hij: Johannes Verbongh).
Borgstelling Mill dd. 19.6.1797 voor Johannes Verbong/Verbom uit Helden i.v.m. huw. Ida Huberts de Vael.
Hij overl. Mill 22.7.1803. Hij kan schrijven. Huwt Mill 10 (schepenen)/(kerk) 25.6.1797
3.Ida Huberts de Vael, ged. Mill 25.9.1761, overl. Mill 18.11.1805. Zij kan niet schrijven.
4.Joannes Verbong, ged. Baarlo 15.9.1730, overl. Helden 16.6.1786, huwt Helden 6.4.1769
5.Maria Vervoort, ged. Helden 18.7.1733, overl. Helden 7.5.1779.
6.Hubertus Dircx de Vael, ged. 27.3.1718, overl. Mill 21.2.1775, lid Catharinagilde, huwt Mill 5.5.1748
7.Maria Jans de Ruijter, ged. Mill 24.1.1727, overl. Mill 6.5.1772, lid Catharinagilde.
8.Joannes Verbong/van der Bong, ged. Helden 4.2.1689, overl. Helden 20.8.1744, huwt Helden 22.2.1718
Gertrudis Coomans (ged. Helden 2.6.1680 d.v. Leonardus Coumans en Helena Slots); hij hertr. Horst 29.5.1727
9.Elisabeth Lemmen, ged. Horst 14.12.1689.
10.Joannes Vervoort, ged. Helden 13.5.1705, huwt Helden 25.9.1732
11.Maria Huijs, ged. Helden 19.10.1699.
12.Dirck Aerts de Vael, (zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 4 en 5), huwt
13.Elisabeth Huberts, zie nr. 12.
14.Jan Jans Theunissen de Ruijter, ged. Mill 12.2.1687, overl. Mill 26.6.1772, lid Catharinagilde,
huwt Mill 29.4.1714
15.Henrica Jordens Hoeckx, ged. Mill 26.8.1686, overl. Mill 21.4.1760, lid Catharinagilde.
16.Joannes Verbong/Verbon/Verbungh/(van der) Bong, ged. Baarlo 22.12.1662, overl. Helden 24.6.1740, hertr.
Helden 7.5.1710 Isabella Peters Thijssen Leupers/Cuijpers (eerder gehuwd met Willem Ni(j)ssen Helden
30.1.1681 en overl. Helden 29.3.1720). Hij huwt Helden 29.5.1686
187
17.Theodora Ze(e)tsen, overl. Helden 23.1.1709.
18.Joannes Lemmen, huwt
19.Joanna Keijzers.
20.Joannes Vervoort, (?) ged. Helden 17.12.1658, huwt Helden 18.1.1702
21.Catharina Slo(e)ts, ged. Helden 13.10.1677.
22.Willem Claessen Huijs, ged. Helden 18.3.1668, hertr. Helden 29.4.1710 Eleonora Zeegers (geb. Kessel); hij
huwt Helden 2.5.1697
23.Merken/Maria Jans, overl. vóór 1710.
28.Jan Theunissen, ged. Mill 5.7.1657. Zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 28-29. Huwt (1) Mill 5.5.1686
29.Itgen/Iecken Willems, ged. Mill 2.11.1658, overl. Mill 12.4.1690.
30.Jorden Jans Hoeckx, huwt (2) Wilbertje Jans Mill 29.2.1688, (?) huwt (3) Mill 4.3.1696 Jenneke Jans; (zie
voor ouders van Jorden: kw.st. Kuppen sub V gggg, nr.40); huwt Mill 20.5.1685
31.Hendrikske Jans, ged. Mill 24.10.1667, overl. Mill 26.8.1686.
32.Cornelis Verbong(h), ged. Baarlo 1.8.1635, overl. Baarlo 1.8.1697, huwt Baarlo 17.2.1661
33.Maria van Enckevort, (?) ged. Helden 17.11.1641, overl. Baarlo 21.2.1668.
40.Joannes Vervoort, geb. Horst, overl. Helden 27.12.1665, huwt Helden 19.2.1658
41.Margarita van Maris, ged. Helden 18.9.1633, overl. Helden 6.8.1669.
42.Peter Slots/Sloets, ged. Helden 14.2.1645, huwt Helden 22.1.1671
43.Wilhelmina Jans Haasen.
44.Nicolaas Hendriks Huijs, huwt Helden 27.8.1653
45.Joanna Jeucken.
56.Theunis Aerts, (zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 48 en 49), huwt Mill 10/24.6.1663
57.Metje Teunissen, zie nr. 56.
58.Willem Jans, geb. ca. 1625, huwt vóór 1656
59.Antonia Selten, beiden overl. na 1677.
62.Jan Willems, overl. Mill tussen 28.3.1672 en 18.11.1679 (te Mill sterft op 10.3.1679 “Jan Willems Craeck”;
deze Jan Willems is lid van het Catharinagilde).
Op 3.1.1678 sterft (zijn zoon ?) Willem Jans Craek in den Krommendijk. Zie ook sub generatie 0. Hij is een
broer van Dirck Willems x Truijtjen Aerts (zie kw.st. Dircx sub I, nr. 2 en 3). Op 11.3.1658 dragen Jan Willems x
Weijndel op aan seigneur Andries Jans de Swart, rent-meester van Tongelaer, xxx Catharina Daniels van der
Linden een rente van 12,50 gld., gaande uit bouwland in de Vuijtterdijck en de Krommendijk. Op 27.11.1663
dragen zij op aan broer Derck Willems x Truijtjen 7 hond bouwland in de grote Vuijtterdijck en de
Krommendijk. Dd. 18.5.1665 is er een commerslag voor hen beiden voor 200 car. gld. aan Thijs Peters vant
Rickevoort. Op 12.6.1665 dragen zij op aan Geurt Lambers x Merrike een wei- en hooikamp in Hollanderbroek,
groot 4 hond. Op 20.3.1667 gedenken zij de Armen van Mill met een rente van 6,- en 5 st., gaande uit 1 morgen
land aan de landweer, losbaar met 125,-. Op 27.2.1668 dragen zij op aan Thomas Jacobs x Merrike
Jans/Gerrits een huis, schuur, hof en 2 morgen bouwland aan de Molenbeek.
ORA 542 Mill dd. 28.3.1672 stelt Jan Gerrits in aanwezigheid van Charles baron van Malsen, heer van
Onsenoort en Nieuwkuijk en in aanwezigheid van juffr. Catharina Daniels van der Linden, wed. Andries Jans de
Swart, zich borg voor Jan Willems x Weijndelke inzake een vordering van 250 gld. plus verlopen interesten, die
juffer van der Linden heeft op hen of op de jonge Willem Dircx. Op 18.11.1679 dragen Thijs Hendrikx x
Leijsbeth op aan Weijndelke, weduwe van Jan Willems, een huiske met een hofke van 4 hond voor 90,-.
Zie kw.st. Van de Weem sub V aa, nr. 80 en 81. Hij huwt vóór 11.11.1655
63.Wendel Hendricks; als Wendel Hendrikx overl. Mill 18.9.1693. Een Wendel Jans sterft te Mill op 16.2.1690
en is lid van het Catharinagilde.
64.Joannes Cornelissen Verbong, huwt Baarlo 2.12.1634
65.Anna Peters Stax.
66.Joannes van Enckevo(i)rt, overl. Helden 2.5.1665, huwt ca. 1630
67.Beatrix aen gin Indt, overl. Helden 24.12.1664.
82.Jan Thonissen van/op Maris/Braemackers/Bramenkens, huwt Helden 3.2.1633
83.Mechtilda Dircx Trijnen.
84.Peter Slots, huwt Helden 25.1.1643
85.Catharina Peters E/Ingels.
88.Hendrik Claessen (ab) Huijs, huwt vóór 1630
89.Hadewijch.
118.Selt Lambers, (zie kw.st. Selten sub II d, nr. 12 en 13), huwt ca. 1625
119.Heijltje Aerts, zie nr. 118.
124.Willem Thijssen, (zie kw.st. Dirckx sub I, nr. 4 en 5), huwt vóór 1613
125.Luijtken, zie nr. 124.
128.Cornelis Verbong, overl. Baarlo 4.10.1666, huwt ca. 1600
188
129.Maria.
168.Jan Slots, huwt
169.Anna.
V tt. AERT PETERS VAN DE VORLE x JOANNA JANS SLUIJS (zoon van IV n;
dochter van IV b; zie V e).
Ged. te Mill op 4.2.1789, get. Peter Lambers van de Vorle en Catharina Hermens. Hij overlijdt te Mill op
16.11.1860. Hij huwt te Mill op 7.5.1815 met zijn achternicht JOANNA JANS SLUIJS.
Zie voor kinderen uit hun huwelijk sub V e en voor hun beider voorgeslacht onder IV b en IV n.
V uu. MARIA PETERS VAN DE VORLE x ANDREAS/ANDRIES VAN HAAREN
(dochter van IV n)
Ged. te Mill op 10.3.1791, get. Adriaan Aerts Kempen en Maria Jans. Zij huwt (huw. voorwaarden voor not.
Verstraaten dd. 13.1.1836) te Beugen op 17.1.1836 met ANDRIES VAN HAAREN. Zij overlijdt te Mill op
17.6.1868. Beiden lid van het Catharinagilde.
Er zijn geen kinderen uit hun huwelijk geboren.
ANDREAS VAN HAAREN is gedoopt te St. Anthonis op 5.7.1792, get. Anna van Haaren. Hij overlijdt te
Rijkevoort op 28.1.1860, 67 jaar oud. Landbouwer/dagloner. Hij is eerder gehuwd te Beugen/ Rijkevoort op
13.5.1821 met Hendrina Gerrits van Dijk, gedoopt te Rijkevoort op 10.9.1790 als dochter van Jan Gerrits van
Dijk en Anna Maria Gerrits en 46 jaar oud aldaar op 13.9.1835 overleden.
Zie voor hun dochter Maria: Vredesgerecht Boxmeer dd. 15.10.1835.
Zijn kwartierstaat:
2.Hendrikus van Haaren, ged. St. Anthonis 4.2.1735, overl. aldaar 24.8.1794, huwt aldaar 19.11.1772 Allegonda
Geurts (d.v. Geurt Jans (overl. vóór 1775) en Grietje Kremers; Allegonda overl. ca. 1779). Hertr. St. Anthonis
13.10.1782
3.Maria Dercx Arts, ged. St. Anthonis 26.12.1762.
4.Andreas Hendrikx van Haeren, ged. St. Anthonis 14.7.1701, schoenmaker, overl. aldaar 19.12.1744. Hij koopt
op 3.12.1732 huis, hof, bouw- en weiland aan de Lindt te St. Anthonis. Huwt St. Anthonis 28.4.1733
5.Joanna Willems Hendriks, ged. St. Anthonis 20.10.1712. Overl. aldaar 20.8.1753. Hertr. St. Anthonis
26.1.1746 Arnoldus He(ij)nemans (ged. te Lottum 7.8.1710 als z.v. Theodorus Aerts Moijsers/Heijnemans x
Maria Magdalena Smidts en overl. St. Anthonis 13.7.1774. Vóór zijn huwelijk koster in St. Gertrudiskerk te
Lottum). ORA St. Anthonis 9 dd. 5.2.1756.
6.Theodorus Aerts, geb. St. Anthonis, overl. aldaar 22.1.1785, huwt Sambeek 12/27.1.1760
7.Elisabeth Gerards (Boumans), geb. Boxmeer/Sambeek, overl. St. Anthonis 8.1.1790 .
8.Hendricus Adriaens van Haeren, huwt vóór 1699
9.Anna Hendricks.
10.Wilhelmus Hendriks, geb. Sambeek, overl. St. Anthonis 5.10.1747, huwt Boxmeer 17.5.1707
11.Margaretha Thijssen.
V vv. JOANNA PETERS LAMERS VAN DE VORLE x HENDRICUS DERCX VAN
ZEELAND (dochter van IV n).
Ged. te Mill op 10.8.1793, get. Petrus Hermens en Catharina Hermens. Zij overlijdt te Mill op 11.12.1875. Zij
huwt te Mill op 21.11.1824 met HENDRICUS DERCX VAN ZEELAND.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill:
1.LEVENLOZE ZOON, geb./overl. te Mill op 3.10.1825.
2.THEODORA MARIA VAN ZEELAND, geb.18.11.1826. Ongehuwd. Zij overlijdt te Mill op 26.12.1880.
3.LEVENLOZE ZOON, geb./overl. te Mill op 14.12.1829.
HENDRICUS DERCX VAN ZEELAND is gedoopt te Mill op 12.01.1793. Hij overlijdt te Mill op
17.12.1867. Kleermaker.
Zijn kwartierstaat:
2.Theodorus/Derk Martens van Zeeland, geb. St. Hubert/ged. Mill 1.12.1753, lid Catharinagilde, overl. Mill
30.9.1814, hertr. Mill 15.11.1795 Maria Jans Schraven (ged. Mill 2.10.1769, overl. Wanroij 15.2.1836, d.v. Jan
Gerits Willems Schraven x Maria Peters Jans Diependaal), huwt Mill 11.5.1783
3.Joanna Hendriks Wittenberg, ged. Mill 10.5.1758, overl.Mill 26.1.1793.
4.Marten Cornelissen (van Zeeland), ged. Zeeland 23.8.1717. Borgstelling St. Hubert dd. 10.2.1747 voor
Marten Cornelissen uit Zeeland. Hij huwt Cuijk/Mill 16.4/1.5.1746
189
5.Eerke Jacobs, ged. Kl. Linden 1.11.1723. ORA Mill 549 dd. 26.1.1750.
6.Hendricus Hendriks (van) Wittenbergh, uit Berghem, overl. Mill 17.5.1781, lid Catharinagilde. Acte van
borgstelling te Mill dd. 26.5.1758 voor Hendrik Wittenberg uit Berghem. Huwt Beers/Mill sept./9.10.1757
7.Mechtildis Jans van Berkel, ged. Mill 25.4.1724, overl. Mill 21.10.1804, lid Catharinagilde.
8.Cornelis Willems Jans Smits, ged. Zeeland 16.9.1680, huwt (1) Zeeland 15.5.1710 Joanna Martens; huwt (2)
Zeeland 25.1.1715
9.Wilhelmina Willems.
10.Jacobus Lucassen, ged. Beers 2.5.1667, overl. 1730-1737 (? Beers 16.1.1730, schutter), huwt ned.dts.geref.
Cuijk/Beers 6/20.11.1707 Eerke Wolters uit Haps, hertr., wonend te Beers, ned.dts.geref. Cuijk 22/29.8/6.9.1722
11.Theodora Peters, ged. Mill 2.5.1689, overl. vóór 1730 (een Deris Peters overl. St. Hubert 20.9.1726). ORA
Mill 561 dd. 3.1.1730/548 dd. 10.10.1737/ORA Cuijk 425 dd. 29.8.1722.
14.Jan Martens van Berkel/van de Bergs, hertr. Mill 18.5.1749/Ambtman 16.5.1749 Maria Peters (overl. Mill
eind september 1751), overl. na 14.1.1754. Notaris de Haen dd. 9.4.1720 te Mill: Jan Martens van Berkel
assisteert bij het huwelijkscontract van Peter Jans, weduwnaar van Ercke Wilbers, met Geritje Theunissen.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 16.5.1749: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Jan Martens van Berkel,
weduwnaar Jenneke Andriessen, en Maria Peters Idem schepenen Mill. Hij huwt vóór 1719
15.Joanna Andriessen (van) de Laer, overl. Mill 10.2.1745.
16.Willem Jans Smits, overl. Zeeland 7.4.1722, huwt
17.Joanna Wouters.
20.Lucas Peters, wonend Beers, huwt vóór 1655
21.Willemina Jacobs (Willems ?).
22.Peter Jacobs, (zie kw.st. Peters Jacobs sub II c, nr. 2 en 3), huwt Mill 20.4.1687
23.CatharinaWillems (Pluck). Zie nr. 22.
28.Marten van Berkel, overl. na 1724, huwt
29. ? Mechel, overl. na 19.8.1719.
V ww. LAMBERTUS PETERS (VAN DE) VORLE x MECHTILDIS THIJSSEN
VERBROEK(K)EN (zoon van IV n; dochter van IV h; zie V y)
Ged. te Mill op 30.1.1796, get. Peter Lambers van de Vorle en Joanna Peters. Hij overlijdt op 17.2.1867 te Mill,
71 jaar oud. Landbouwer/daghuurder te Mill. Hij huwt in 3e graad verwantschap te Mill op 2.5.1819 met
MECHTILDIS THIJSSEN VERBROE(K)KEN. Get. Joannes Peters Vorle en Joannes Thijssen Verbroeken.
Kinderen uit hun huwelijk, allen te Mill geboren:
1.ANTOON (VAN DE) VORLE, geb. 27.10.1819. Hij overlijdt, ongehuwd te Maastricht op 6.4.1844.
2.MATTHIJS (VAN DE) VORLE, geb. 18.10.1820. Ongehuwd. Hij overlijdt te Mill, 36 jaar oud op 15.10.1856.
3.PETER (VAN DE) VORLE, geb. 31.5.1823. Hij overlijdt te Mill op 31.1.1901. Landbouwer. Hij huwt
eerstens te Gassel op 14.4.1863 met PETRONELLA LAMBERDINA THOONEN (geb. te Mill op 12.9.1822 als
dochter van Bernardus Thoonen en Laurentia Derks en overleden te Gassel op 16.4.1865).
Hij huwt tweedens te Haps op 30.1.1866 met GEERTRUI ELBERS (geb. te Haps op 15.9.1822 als dochter van
Ebbert Elberts en Mechel Schamp en overleden te Mill op 29.4.1898).
4.MARTINUS (VAN DE) VORLE, geb. 20.7.1825. Arbeider. Hij overlijdt te Mill op 3.4.1886. Hij huwt te
Escharen op 9.5.1857 met ANNA LINDERS (geb. te Mill op 14.7.1817 als dochter van Hendricus Linders en
Joanna Hendrickx en overlijdt te Mill op 8.7.1890).
5.CATHARINA VAN DE VORLE, geb. 14.12.1829. Zij overlijdt te St. Hubert op 25.3.1877.
Zij huwt te Mill op 18.4.1868 met FRANCISCUS VERBERKT (geb. te Mill op 20.12.1820 als zoon van
Gerardus Jans Verberkt en Maria Lucassen Franssen en te Mill overleden op 13.4.1898).
Francis huwt eerstens te Haps op 3.9.1846 met Anna Catharina van de Logt (geb.< 1811 te Haps als dochter van
Godefridus van der Locht en Maria Bekkers en overleden te Mill op 23.1.1867) .
Hij huwt derdens te Mill op 28.7.1877 met Hendrica de Kroon (geb. te Wamel op 15.4.1837 als dochter van
Hendrikus de Kroon en Joanna Zondag en overleden te Mill op 31.3.1898).
6.ANNA CATHARINA VAN DE VORLE, geb. 14.10.1832. Ongehuwd. Zij overlijdt te Mill op 14.5.1879.
7.THEODORA VAN DE VORLE, geb. 2.2.1838. Zij overlijdt na 1876. Zij huwt te Grave op 25.5.1864 met
MARTINUS JOHANNES VAN DER HEIJDEN (geb. te Grave op 6.2.1834 als zoon van Hubertus Petrus van
der Heijden en Theodora van der Staaij en aldaar overleden op 29.1.1876). Hij huwt eerstens te Grave op
3.7.1861 met Maria Lamberdina van Vonderen (geb. te Grave op 12.9.1843 als dochter van Joannes van
Vonderen en Petronella Blommers en overleden aldaar op 28.7.1863. Te Grave overlijdt op 8.8.1873 Johannes
van de Vorle, z.v. NN en Theodora v.d. Vorle.
190
MECHTILDIS/MECHEL THIJSSEN VERBROE(K)KEN is gedoopt te Mill op 23.12.1794. Zij is een
dochter van Matthijs Jans (in de Gagel) en Deris Peters (zie IV h). Zij overlijdt te Mill, 67 jaar oud op 9.6.1861.
Zie ook sub V y en voor hun beider voorgeslacht sub IV h en IV n. Zie ook notariele acte sub IV w uit 1820.
Zij wonen in 1861 te Mill, sectie F, nr. 700-701 in een huis met erf, groot 1 ha, 28 aren en 60 ca.
V xx. PETRONELLA PETERS/LAMERS VAN DE VORLE x MICHIEL SELTEN
(dochter van IV n).
Ged. te Mill op 18.2.1798, get. Christiaan en Joanna Kempen. Zij overlijdt te Mill op 12.12.1872. Zij huwt te
Mill op 11.6.1826 met MICHIEL SELTEN.
Kinderen uit hun huwelijk, allen te Mill geboren:
1.JOHANNA SELTEN, geb. 26.10.1826. Zij overlijdt te Rijkevoort op 26.4.1905. Zij huwt te Mill op
20.11.1857 met de landbouwer/arbeider MARTINUS BONGERS (geb. te Mill op 2.2.1831 als zoon van
Antonius Bongers en Jacoba Dercx en overleden te Rijkevoort op 22.2.1905).
2.LAMBERTUS ANTOON SELTEN, geb. 31.12.1828. Hij overlijdt te Mill op 13.9.1905. Hij huwt te Mill op
2.9.1865 met CATHARINA JANS HELMERICH (geb. te Mill op 12.8.1833 als dochter van Joannes Helmerich
en Johanna van Lijssel en overleden aldaar op 4.3.1916)
3.ARNOLDUS SELTEN, geb. 13.7.1832. Hij overlijdt te Mill op 26.7.1832.
4.MARIA SELTEN, geb. 21.6.1833. Zij overlijdt te Mill op 30.3.1834.
5.MARIA SELTEN, geb. 10.3.1835. Zij overlijdt te Mill op 14.7.1913. Zij huwt te Mill op 13.4.1861 met de
landbouwer WILLEM KLOMP (geb. te Mill op 28.9.1832 als zoon van Joannes Reijnen Klomp en Wilhelmina
Jans Selten en overleden aldaar op 5.9.1897).
6.ARDINA/EVERDINA SELTEN, geb.22.11.1837. Zij overlijdt te Mill op 28.12.1919. Zij huwt eerstens te Mill
op 29.4.1865 met JOHANNES HERMENS (geb. te Mill op 24.2.1840 als zoon van Joannes Hermans en
Catharina Roijendijk en overlijdt aldaar op 4.5.1879).
Zij huwt tweedens met GERARDUS ABEN te Mill op 7.2.1881 (geb. te Mill op 1.7.1852 als zoon van Joannes
Aben en Hermina van de Weem en overleden te Mill op 1.12.1925).
7.GEERTRUI SELTEN, geb. 16.12.1840. Zij overlijdt te Mill op 12.10.1848.
MICHIEL SELTEN is gedoopt te Haps/Beers op 25.7.1800. Hij overlijdt te Mill op 30.3.1848. Landbouwer,
daghuurder. Vredesgerecht Boxmeer 3.3.1828: Vonnis: Michiel Zelten, dagloner te Mill als eiser en Antoon van
der Logt, bouwman te Cuijk, gedaagde; betreft het feit, dat gedaagde ontkent aan eiser iets schuldig te zijn.
Eiser zegt dit met getuigen te zullen bewijzen.
Zijn kwartierstaat:
2.Joannes Selten, ged. Mill 1.11.1740, overl. Beers 15.1.1816, huwt Mechel Theunissen, hertr. Beers 18.5.1783
3.Everdina/Ardina/Ebberdina Swarts/Swerts, ged. Beers 4.11.1756, overl. Mill, 86 jr. oud 9.2.1837.
4.Antonius Selten, ged. Mill 7.8.1710, overl. Rijkevoort 14.3.1785, met zijn 3 echtgenoten lid Catharinagilde.
Huwt (2) Beers sch./RK 5/22.10.1748 Helena Ansems (uit Rijkevoort; wed. Jacob Hendriks; overl. Beers
8.7.1753). Huwt (3) Beers 12.10.1760 Agnes Thijssen (uit Escharen; overl. ca. 1782). Huwt (1) Mill 13.5.1736
5.Johanna/Jenneke Jordens Mulders, ged. Mill 28.2.1712, overl. Mill 9.7.1748. Zie sub V nnnn, nr. 10-11.
6.Hendricus Swerts, huwt Beers 24.11.1756
7.Margarita Huberts, geb. Beugen. Huwt (1) Joannes Coenen (uit Zyfflich; begr. Beers 10.4.1755) Beers
8/23.5.1751.
8.Joannes Jans Selten, ged. Mill 23.6.1683, overl. Mill 30.9.1734, lid Catharinagilde.
Notaris de Haen dd. 29.8.1709 te Mill: Huwelijkscontract: Jan Janssen en Lijsbeth Wolters, wed. van Theunis
Wilbers, geassisteerd met Wilbert Wolters en Wilbert Hendrikx en Aert Geurts als mombers over haar kind.
Hij huwt Mill 26.9.1709/notaris de Haen 22.4.1709
9.Elisabeth Wouters, ged. Mill 5.10.1682, overl. Mill 2.10.1735, lid Catharinagilde. Huwt (1) Theunis Wilbers,
waaruit een kind Wouter. Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 18.2.1736: Wouter Teunissen, voorzoon van
Elisabeth Wolters en Teunis Jans Selten, z.v. Jan Jans Zelten en Elisabeth Wolters zijn genoodzaakt tot betaling
van schulden goederen te verkopen, welke hen aangekomen zijn van hun ouders. Zij hebben nog een minderj.
broer Hendrik Jans Zelten en tot mombers worden aangesteld Willem Lucassen en Hendrik Lamers Zelten.
10.Jorden Jans Mulders, ged. Mill 6.4.1682, overl. Mill 4.11.1741, lid Catharinagilde, huwt Mill 21.4.1709.
Ambtman stelt 11.12.1741 mombers over de onmondige kinderen aan; beide ouders zijn dan overleden.
11.Elisabeth Geurts, ged. Mill 29.10.1687, overl. Mill 15.10.1741.
14.Hubertus/Huijbert Gerrits Graet, ged. Beugen 30.9.1690, overl. Beugen 21.5.1737, hertr. Beugen schepenen/
RK 30.8/2.9.1736 Odilia/Deliana Gerrits Remen, huwt Beugen 7.8.1712
15.Leonarda Hendriks Ebben, ged. Beugen 20.9.1690, overl. Beugen 10.4.1735”Leonora Hendriks”/15.3.1736
“Leonarda Ebben”.
16.Johannes Selten, (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr. 6), hertr.
191
17.Maria Hendriks, zie nr. 16.
18.Wouter Derckx Rouwens, (?) huwt Lijntje Jans Mill 1.8.1671, hertr. vóór 1675
19.Catharina
20.Jan Joordens Mulders, overl. Mill 3.3.1719, lid Catharinagilde, huwt vóór 1676
21.Ercke, lid Catharinagilde.
22.Geurt Gerrits, huwt vóór 1684
23.Metje.
28.Gerardus Graet, ged. Beugen 14.6.1665, overl. Beugen 20.5.1745 (55 jr. gehuwd en ca. 80 jr. oud), (zie kw.st.
Van der Hagen sub V d, nr. 20-21), huwt Beugen 16.4.1690
29.Sybilla/Beelken Huijbers van Broeckum, overl. Beugen 10.6.1746. Erfmagescheid ORA Beugen 353 dd.
26.6.1745. Zie nr. 28.
30.Hendrik Ebben, overl. vóór 1716, huwt Beugen 14.4/5.5.1686
31.Joanna Linders, geb. St. Anthonis, overl. na 1716. (ORA Beugen 358 dd. 25.6.1716)
56.Gerardus Jans (Roelofs) Graet, wever in 1665, overl. Beugen 23.10.1676 “Gerrit Graet”, huwt vóór 1665
57.Barbara Roelofs, overl. Beugen 1.8.1676. Zie ORA Beugen 354 dd. 12.5.1651.
60.Eb Hendriks, overl. Beugen 14.3.1692, huwt vóór 1667
61.Catharina/Trijn Jans.
V yy. MARIA KUSTERS x HENDRICUS THIJSSEN (dochter van IV o).
Ged. te St. Hubert op 11.5.1799, get. Peter Kusters en Maria Jans. Zij overlijdt te Haps op 27.9.1855.
Zij huwt te Haps op 30.4.1841 met HENDRICUS THIJSSEN.
Er zijn geen kinderen uit hun huwelijk geboren.
HENDRICUS THIJSSEN is gedoopt te Haps 15.8.1809. Arbeider. Hij overlijdt te Haps, 61 jaar oud op
26.4.1872. Hij hertrouwt te Haps op 11.4.1856 met Petronella Martens (geb. te Cuijk als dochter van Marten
Martens en Jacoba Peters en overleden te Haps op 20.12.1893).
Petronella hertrouwt te Haps op 3.8.1874 met Theodorus Peters (geb. te St. Anthonis op 14.4.1822 als zoon van
Gerit Peters en Petronella Babtist en overleden te Haps op 1.3.1905).
Theodorus huwt eerstens te Oploo op 20.4.1861 met Elisabeth van Melis (geb. te St. Anthonis op 8.7.1832 als
dochter van Christiaan van Melis en Petronella Jans en overleden te Oploo op 6.2.1873).
Zijn kwartierstaat:
2.Albertus Thijssen, ged. Beers 31.5.1777, overl. Haps 25.11.1847, arbeider, huwt vóór 1805
3.Joanna Arts Wilbers, ged. Rijkevoort 11.4.1778, overl. Haps 20.30.1854, landbouwster.
4.Matthijs Reijnen Pot, geb. Escharen, huwt Beers ned.dts.geref. 12/27.4.1760
5.Hendrina Deriks, ged. Beers 8.1.1735.
6.Aert/Arnoldus Wilbers, huwt Rijkevoort 20.9.1759
7.Allegonda Willems.
10.Theodorus Willems, huwt vóór 1728
11.Maria Fransen. Kinderen ged. Escharen/Beers.
V zz. HENDRINA HENDRIKS VAN RO(O)IJ x JOHANNES (TOONEN) ERMERS
(dochter van IV p; zie ook IV s) .
Ged. te Mill op 19.9.1793, get. Petrus Lambers van de Vorle en Antonetta Meulders. Zij overlijdt te Mill op
20.11.1866. Boerin. Met haar man is zij lid van het St. Catharinagilde.Zij huwt als Hendrina Hendriks te Mill op
4.11.1821 in 4e graad verwantschap met JOHANNES (TOONEN) ERMERS, weduwnaar van Petronella Peters
Lange (zie IV s).
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill gedoopt:
1.PETRUS ERMERS, ged. 30.1.1823, get. Antonius Ermers en Agnes Kuijpers. Hij overlijdt te Mill, 16 jaar oud
op 9.3.1839.
2.JOANNES ERMERS, ged. 6.2.1825, get. Petrus van Rooij en Gertrudis Ermers. Ongehuwd. Landbouwer. Hij
overlijdt te Mill, 33 jaar oud op 18.4.1858.
3.JACOBUS ERMERS, geb/ged. 21/22.12.1826, get.Willibrordus Ermers en Eer Eijbers.
4.ANNA CATHARINA ERMERS, geb./ged. 28.2.1829, get. Antonius Ermers en Joanna Jans.
Zij overlijdt te Mill op 27.2.1871. Zij huwt te Mill op 18.4.1863 met de arbeider ANTONIUS PLOEGMAKERS
(geb. te Schaijk op 3.2.1835 als zoon van Nicolaas Ploegmakers en Anna Maria Wellens en overlijdt te Mill op
19.3.1870).
5.MARIA ERMERS, geb./ged. 28.2.1829, get. Matthias Ermers en Paulien Lamers. Zij overlijdt te Cuijk op
15.11.1909. Zij huwt te Mill op 26.10.1861 met MARTINUS EI(J)KMANS (geb. te Cuijk op 5.7.1838 als zoon
van Willem Eikmans en Petronella Derks en aldaar overleden op 22.7.1908).
192
6.THEODORUS ERMERS, ged. 5.7.1831, get. Hermanus van de Weem en Maria Kusters. Hij overlijdt te Mill
op 1.10.1839.
7.PETRUS ERMERS, ged. 30.10.1833, get. Antonius en Joanna Ermers. Hij overlijdt te Mill op 19.1.1882.
Landbouwer/arbeider. Lid Catharinagilde (deken in 1873; kapitein in 1876). Hij huwt te Mill op 23.2.1867 met
LAMBERDINA VAN DER HEIJDEN (geb. te Mill op 28.6.1842 als dochter van Peter van der Heijden en
Petronella Heulen en overleden te Mill op 24.12.1935; zie onder V s).
JOHANNES (TOONEN) ERMERS is gedoopt te Mill op 21.8.1792 en overlijdt te Mill op 15.10.1856.
Hij is met zijn tweede vrouw lid van het Catharinagilde. Arbeider/landbouwer.
Zie voor verdere gegevens over (nageslacht uit) zijn eerder huwelijk met Petronella Peters Lange en zijn
voorgeslacht onder IV s.
V aaa. LAMBERTUS VAN ROOIJ x MARIA VAN DER VELDEN (zoon van IV p)
Ged. te Mill op 28.4.1799, get. Lambert Peters van de Vorle en Joanna Peters van de Vorle. Hij overlijdt te Mill,
66 jaar oud op 6.10.1865. Landbouwer. Hij huwt te Reek op 13.4.1847 met MARIA VAN DER VELDEN.
Er zijn geen kinderen uit hun huwelijk geboren.
MARIA VAN DER VELDEN is geboren te Reek op 11.11.1812 als dochter van Hendricus van der Velden
(geb. te Boekel; voor zijn voorgeslacht: zie zijn broer Jan van der Velden x Peternel Peters Lange(n) sub IV s) en
Maria Schraven (geb. te Reek) en overlijdt aldaar op 13.3.1884.
V bbb. PETRUS VAN RO(O)IJ/RAAIJ x PETRONELLA NELISSEN VAN DEN
HEUVEL (zoon van IV p).
Ged. te Mill op 8.10.1803, get. Lambertus Peters en Maria Jans. Hij huwt te Beers op 20.4.1834 met
PETRONELLA NELISSEN VAN DEN HEUVEL. Hij sterft te Beers op 21.2.1873. Landbouwer/daghuurder.
Pachter hoeve “de Retraite” (voorheen Oude Kooij) van fam. De Quay, nu Broekkant 15 te Beers.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.JOHANNA CATHARINA VAN ROOIJ, geb. te Mill op 3.1.1835. Zij overlijdt te Gassel op 22.2.1870. Zij
huwt te Beers op 9.4.1866 met de landbouwer JOHANNES LANGE (geb. te Mill op 8.5.1833 als zoon van
Johannes Peters Lange en Christina van de Water (zie IV v) en aldaar overleden op 28.1.1895.
Zie voor zijn tweede en derde huwelijk en zijn nageslacht sub V yyy en in Deel II sub VI.C.9 en 10).
2.CORNELIS VAN ROOIJ, geb. op 25.3.1838 te Beers. Hij overlijdt te Beers op 12.9.1927. Hij huwt te Beers
op 6.4.1869 met MARIA CATHARINA JILESEN (geb. te Beers op 26.5.1840 als dochter van Johannes Jilesen
en Emerentiana van Haren en aldaar overleden op 3.5.1908). Landbouwer/pachter op “de Retraite”.
Zie ook Deel II sub VI.B.1, waar dochter Johanna Wilhelmina Huberta van Rooij in tweede echt huwt met
Johannes Wilhelmus Lange.
3.WILLEM VAN ROOIJ/RAAIJ, geb. te Beers op 23.4.1841. Overleden als Willem van Raaij te Beers op
20.5.1841.
4.WILLEM VAN ROOIJ/RAAIJ, geb. te Beers op 15.12.1843 als Willem van Raaij. Hij overlijdt te Rijkevoort
op 22.12.1924. Hij huwt te Beers op 6.4.1869 met JOHANNA JANS (geb. te Haps op 20.8.1843 als dochter van
Johannes Jans Hermans en Maria Aben en te Rijkevoort overleden op 9.5.1926).
PETRONELLA NELISSEN VAN DEN HEUVEL is gedoopt te Mill op 14.11.1801. Zij overlijdt te
Beers op 4.10.1864.
Vredegerecht Grave 9.7.1811: Griffier Herman Jan Gieben verkoopt publiek de tienden van de percelen van de
Godshuizen te Grave. Cornelis van den Heuvel te St. Hubert koopt de tienden van de Boerse Hoeven, belast met
rogge voor 3 malder en 1 vat; verder de tienden van de Hoogkamp, belast met rogge voor 5 malder en 6 vaten
en de tienden van de Vierde Gerwen, belast met rogge voor 8 malder en 4 vaten. Tevens is hij borg bij kopers
van de tienden van de hoeven Het Breexel en de Volkmaarse Hoeve.
Notaris A. Verstraaten 14.1.1818: Verhuur. Willem Reijnen (van de Kolk), weduwnaar Maria Schrave,
kostganger te Wanroij, als eigenaar van de ene helft en zijn kinderen Maria Willems Reijnen, weduwe van Peter
Hendriks te Wanroij, Cornelis van den Heuvel, gehuwd met Maria Anna Willems Reijnen, landbouwer te St.
Hubert; Cornelis Selten, gehuwd met Geertruij Willems Reijnen, landbouwer te Mill, tesamen eigenaren van de
wederhelft, verhuren voor 6 jaar een bedrag van 60 gld. per jaar aan Peter Abels, landbouwer te Mill een huis,
schuur, moeshof, bouw- en weiland aan de Kolk.
Notaris A. Verstraaten 9.10.1818: Verklaring. Cornelis van den Heuvel, brouwer, herbergier en landbouwer en
Gerardus van Dijk (zie V tttt), landbouwer, beiden te St. Hubert, verklaren conform voldoening van art. 8 van
het reglement voor belasting op turf in de irreguliere veenderijen dd. 7.3.1818, zich tot borgen te stellen ter
193
zekerheid op de impost op tienden der lopende maand onder nummer van de peelmeester Derk Hendriks te Mill.
Haar kwartierstaat:
2.Cornelis Jans van den Heuvel, geb. St. Hubert en ged. Mill 22.12.1769, landbouwer en herbergier te St.
Hubert, lid van het St. Barbaragilde en koning in 1791, overl. St. Hubert 10.10.1826, huwt Mill 21.4.1793
3.Maria Anna Willems van der Kolk, ged. Mill 14.11.1771, overl. St. Hubert 3.3.1855.
4.Johannes Peters van den Heuvel, (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 6 en 7), huwt
5.Maria Aerts van der Voort, zie nr. 4.
6.Willem Reijnen van de Kolk, ged. Mill 11.6.1734, overl. Wanroij, 87 jr. oud 11.7.1821, huwt Mill 13.5.1764
7.Maria Gerits Schraven, ged. Mill 30.9.1738, overl. Mill 7.3.1798, lid Catharinagilde.
12.Reijnerus Willems van de Kolk, ged. Mill 23.11.1695, overl. Mill 3.7.1769, lid Catharinagilde (zie kw.st. Van
der Kolk sub V zzz, nr. 16 en 17), huwt Mill 15.4.1731
13.Joanna Jans Rouwen, overl. Mill 5.3.1769, lid Catharinagilde. Zie nr. 12.
14.Gerardus Willems Schraven/de Smit, ged. Reek 3.2.1702, overl. Mill 26.2.1778, lid Catharinagilde; hertr.
Mill 5.5.1743/Ambtman 3.5.1743 Maria (Agnes) Hermens (ged. Mill 7.6.1717 d.v. Hermen Jans en Willemke
Wilbers, die 20.2.1713 in 4e gr. verwantschap met elkaar huwen; overl. Mill 15.9.1757, lid Catharinagilde).
Gerrit de Smit, geb. te Reek/wonend te Mill wordt 7.6.1728 met 25 gld. beboet, omdat zijn vrouw, d.v. Gerrit
Derx op het Hoogveld ontijdig heeft gekraamd (Archief Ambtman 65). Huwt Mill 30.11.1727
15.Maria Gerrits/Dircx, ged. Mill 13.12.1705, overl. Mill 27.8.1741, lid Catharinagilde.
24.Willem Jans aen Colck (dezelfde als in doopboek: de Wever ?), overl. Mill 17.5.1703.
ND 10094 noemt in 1694 te Mill Willem Jans aen Colck (ND 10095 in 1712 Reijn Willems aen Colck), die de
cijns overneemt van een hofstad in de Colck van Hermen Alaers, die hem in 1672 overneemt van Alaert Lenaers
(zie kw.st. Gagel sub IV h, nr. 28). In 1650 gegoed met land aan de Colck. Hij huwt Mill 19.2.1689 (?)
25.Wilbertje Willems.
28.Willem Schraven, overl. Reek 6.4.1714, huwt Velp 8.5.1688
29.Maria Jansen van Dijk.
30.Gerit Dericx op het Hoogveld, overl. Mill 25.2.1760, lid Catharinagilde; huwt Mill 5.9.1700
31.Ercke Jans Hammen, overl. Mill 7.2.1736, lid Catharinagilde. Zie kw.st. Veldpaus sub V g, nr. 12-13.
48. ? Jan Thonissen Peters Colck. ND 10092 noemt Thonis Peters cijnsplichtig uit zijn hofstad aan de Collick.
Op 12.2.1647 draagt Thonis Peters Colck aan zijn zoon Jan Thonissen (48) op een huis, hof met een loop lands,
gelegen bij de Millse kerk en de gemene weg. Op dezelfde dag draagt vader aan dezelfde zoon op een loop land,
zijnde kloosterland.
56.Hendrik Schraven, huwt
57.Elisabeth.
62.Jan Jans Hammen, overl. vóór 1690 , huwt
63.Hendrikske Cornelissen. Zie ORA Mill 543 dd. 16.3.1690.
112. ? Willem Grave, soldaat, huwt ned.dts.geref. Grave 8/24.2.1641
113. Elisabeth Jans, uit Beur, lande van de Marck).
124.Jan Dirx Hammen, (zie kw.st. Roers IV g, nr. 12), huwt
125.Catharina Thonissen Cremers.
V ccc. PETRONELLA PETERS x JOANNES PRINCEN/PRINSSEN (dochter van IV q).
Ged. te St. Hubert op 21.8.1804, get. Theodorus Kusters en Maria Jans. Zij overlijdt te Mill op 6.4.1879, 74 jaar
oud. Zij huwt met de arbeider JOANNES PRINCEN/PRINSSEN te Mill op 23.4.1837.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, geboren te Mill:
1.JOANNA PRINCEN, geb. 8.7.1837. Zij overlijdt te Cuijk op 29.12.1899. Zij huwt te Mill op 23.5.1879 met
de stroodekker PETER ROBBEN (geb. te Beers op 14.2.1839 als zoon van Peter Robben en Joanna Werepas en
overleden te Beers op 11.12.1923).
Peter huwt eerstens te Beers op 21.4.1868 met Anna Maria Bisschops (geb. te Mill op 20.3.1843 als dochter van
Willem Bisschops en Catharina van de Kleine Mulder en sterft te Cuijk op 24.10.1877). Derdens huwt hij te Mill
op 4.5.1903 met Petronella van de Weem (geb. te Mill op 22.4.1843 als dochter van Bernardus van de Weem en
Theodora Pouwels en overleden te Cuijk op 27.4.1916). Petronella van de Weem (dan dienstmeid) huwt eerstens
te Wijchen op 26.4.1878 met dienstknecht Johannes Jans(en) (geb. te Grave op 22.5.1842 als zoon van de
arbeider Martinus Jans(en) en Jacomina Cornelissen en overleden te Mill op 25.6.1902).
2.MATHIJS PRINSSEN, geb. 6.10.1838. Hij overlijdt te Wanroij op 5.7.1890. Hij huwt te Wanroij op 2.5.1868
met JOHANNA VAN DEN BROEKKANT (geb. te Mill op 24.10.1842 als dochter van Arnoldus van den
Broekkant en Maria Janssen en overleden te Wanroij op 17.1.1897; zie sub V ll.5).
3.WILLEM PRINCEN, geb. 12.7.1841. Hij overlijdt te Mill op 18.11.1921. Arbeider. Hij huwt te Escharen op
18.1.1875 met REGINA VAN WIJCHEN (geb. te Escharen op 11.5.1847 als dochter van Martinus van Wijchen
en Everdina Geurts en overleden te Mill op 4.2.1909).
194
4.JOHANNA JACOBA PRINCEN, geb. 21.7.1843. Zij overlijdt te Mill op 28.10.1848.
5.PETER PRINCEN, geb. 4.2.1845. Hij overlijdt te Mill op 4.9.1845.
6.JAN HENDRIK PRINCEN, geb. 8.4.1847. Hij overlijdt te Mill op 5.11.1848.
JOANNES PRINCEN/PRINSSEN is geboren te Schaijk op 30.1.1802. Hij overlijdt te Mill, 77 jaar oud, op
20.2.1879.
Zijn kwartierstaat:
2.Matthias Princen, ged. Schaijk 5.6.1762, huwt Schaijk 26.4.1796
3.Johanna Martens Geurts, ged. Schaijk 12.4.1776.
4.IJzenbrand Claessen Princen, ged. Schaijk 24.4.1710, huwt Schaijk 20.2.1753
5.Joanna Thijssen.
6.Marten Geurts, ged. Schaijk 6.9.1743, huwt Schaijk 30.4.1771
7.Jenneke Mathijssen Verheggen, ged. Schaijk 24.9.1737.
8.Claes Hendriks Princen, ged. Schaijk 29.9.1678, overl. Schaijk 6.6.1757, huwt vóór 1706
9.Marij Thonissen IJzenbrants, ged. Schaijk 28.9.1680, overl. Schaijk 6.9.1746.
12.Geurt Willem Aerts, (zie kw.st. Lourensen sub V xxx, nr. 20-21); huwt vóór 1729
13.Peternel.
14.Mathijs Wilbers Verheggen, (zie kw.st. Van Kuppenveld sub V ll, nr. 10-11); huwt
15.Jenneke Geurt Kersten. Zie nr. 14.
16.Hendricus Lamers (de) Prins, huwt vóór 1669
17.Maria.
18.Antonius IJsenbrants, (zie zijn broer Hendrik: kw.st. Van Gaal sub V gggg, nr. 42), huwt Schaijk15.9.1676
19.Joanna Simons Jans Custodis/Kosters, overl. Schaijk 31.7.1704.
V ddd. MARIA PETERS x HENDRICUS TIESEN (dochter van IV q).
Ged. te St. Hubert op 2.6.1807, get. Martinus Peters en Petronella Peters. Zij overlijdt na 1864. Zij huwt te Mill
op 7.12.1834 met HENDRICUS TIESEN.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill:
1.ANNA MARIA TIESEN/THIJSSEN, geb. 5.5.1835. Zij overlijdt te Zeeland op 7.4.1901. Zij huwt te Mill op
17.1.1863 met de arbeider ANTONIE TOONEN (geb. te Zeeland op 14.5.1816 als zoon van Marten Peter
Toonen en Helena Maria van Dongen en overleden te Zeeland op 19.3.1878).
2.JOANNA TIESEN, geb. 7.3.1837. Zij overlijdt te Mill op 18.1.1922. Zij huwt eerstens te Mill op 15.5.1869
met de landbouwer HERMANUS DOMINICUSSEN VAN DEN AKKER (geb. te Mill op 31.8.1797 als zoon
van Dominicus Dominicussen van den Akker en Joanna Arnoldussen en overleden te Mill op 11.8.1876; zie
kw.st. sub IV r). Hermanus is met zijn beide echtgenoten lid van het Catharinagilde.
Hermanus huwt eerstens te Mill op 22.11.1818 met Maria de Vaal (ged. te Mill op 9.2.1798 als dochter van
Theodorus de Vael en Joanna Peters Ermers en aldaar overleden op 10.6.1865).
Joanna Tiessen hertrouwt te Linden op 4.2.1878 met de landbouwer/winkelier WILHELMUS VAN MARWIJK
(geb. te Lobith op 10.4.1829 als zoon van Reinder van Marwijk en Geertruida Scholten en overleden te Linden
op 8.10.1905). Woonachtig Kerkstraat 30, Linden). Willem huwt als dienstknecht te Appeltern op 4.3.1859 met
Sophia Antonia Janssen (geb. te Linden op 22.4.1833 als dochter van Johannes Janssen (hoofd der school) en
Maria Cruijssen en overleden aldaar op 16.1.1873).
3.JOANNES TIESEN, geb. 18.12.1838. Ongehuwd. Hij overlijdt te Mill op 22.4.1908.
4.PETRONELLA TIESEN, geb. 23.10.1840. Zij overlijdt te Mill op 5.3.1842.
5.PETRUS ADRIANUS TIESEN, geb. 29.12.1842. Ongehuwd. Arbeider. Hij overlijdt te Mill op 25.8.1889.
HENDRICUS TIESEN is geboren te Overloon op 25.3.1811 als zoon van Joannes Derks Tiesen en Joanna
Maria/Jennemie Willems Rouwens. Daghuurder/arbeider. Hij overlijdt te Mill op 27.11.1864.
V eee. ARNOLDUS PETERS x PETRONELLA GERRITS (zoon van IV q).
Ged. te St. Hubert op 26.11.1811, get. Theodorus Kusters en Maria Jans. Hij overlijdt te Beugen op 8.5.1878. Hij
huwt te Linden op 26.4.1841 met PETRONELLA GERRITS. Arbeider/dagloner/bouwman.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.JOANNA PETERS, geb. Linden 23.7.1843. Zij overlijdt te Rijkevoort op 8.4.1878. Zij huwt te Beugen op
24.4.1874 met de bouwman PETER ARNOLDUS WILLEMS (geb. te Cuijk op 8.1.1848 als zoon van Paulus
Willems en Joanna Deenen en overleden op 7.11.1905 te Rijkevoort). Peter hertrouwt te Oploo op 10.5.1879 met
Petronella He(i)ndriks (geb. te Mill op 30.8.1846 als dochter van Gerardus Hendriks en Agnes Toonen van de
195
Hoef en overleden te Sambeek op 19.11.1920 (Agnes is zus van Maria: zie sub V c).
2.BERNARDUS PETERS, geb. Rijkevoort 22.6.1848. Hij overlijdt te Rijkevoort op 21.10.1906. Hij huwt te
Haps op 29.5.1876 met PETRONELLA VERGEEST (geb. te Haps op 20.1.1847 als dochter van Johannes
Vergeest en Helena Arts en overleden te Rijkevoort op 29.1.1905).
3.WILLEM PETERS, geb. Rijkevoort in 1851. Hij overlijdt aldaar, 1 jaar oud op 8.4.1852.
4.WILLEM PETERS, geb. Rijkevoort 9.6.1853. Hij overlijdt te Uden op 29.8.1938. Landbouwer 1880-82 te St.
Hubert. In 1892-96 te Uden vermeld als spoorwegwachter. Hij huwt te Beugen op 3.5.1879 met THEODORA
HENDRIKS (geb. te Sambeek op 30.9.1854 als dochter van Matthijs Hendriks en Hermina Peters en overleden
te Mill op 17.2.1883).
Willem hertrouwt te Mill op 15.7.1885 met JOHANNA VAN DEN HEUVEL (geb. te Sambeek op 28.10.1855
als dochter van Joannes van den Heuvel en Joanna Martens en overleden te Uden op 20.11.1931).
PETRONELLA GERRITS is geboren te Linden op 29.8.1808 en sterft te Rijkevoort op 12.5.1873.
Haar kwartierstaat:
2.Bernardus Gerrits, ged. Linden 12.4.1769, daghuurder, overl. aldaar 18.6.1815. Huwt
3.Helena van Elst, ged. Cuijk 22.10.1772, overl. Linden 24.10.1848.
4.Gerrit Toonen, geb. Linden, overl. vóór 1788, huwt ned.dts.geref. Cuijk 28.4/13.5.1764
5.Petronella Alberts, geb. Linden/ged. Cuijk 27.2.1729, overl. Linden 29.2.1808.
6.Cornelis van Elst, wonend in 1758 te St. Agatha, huwt ned.dts.geref. Cuijk 1/16.4.1758
7.Cornelia Thijssen, geb. Heeswijk/Cuijk. Zie ORA Cuijk 418 dd. 26.3.1781 en Mill 570/550 dd. 16/30.7.1770.
10.A(e)lbert Dercx, uit Linden. Huwt (2) vóór 28.12.1751 Anna Jans; beiden overl. vóór 1791. ORA Cuijk 419
dd. 1.3.1788/15.7.1791. Huwt (1) Cuijk ned.dts.geref. 3/18.4.1728
11.Sybilla Marcelissen uit Linden.
22.Marcillis Wolters, (zie kw.st. Cruijssen sub V ttt, nr. 56-57), hertrouwt
23.Marij Gerrits.
V fff. MARTINUS PETERS x THEODORA HEIJNEMANS (zoon van IV q).
Ged. te St. Hubert op 17.12.1815, get. Lambert Peters van de Vorle en Catharina Peters. Hij overlijdt te Linden
op 8.5.1885. Hij huwt te Cuijk op 31.3.1856 met THEODORA HEIJNEMANS.
Er zijn geen kinderen uit dit huwelijk geboren.
THEODORA HEIJNEMANS is geboren te Sambeek op 22.5.1827 als dochter van Peter Peters Heijnemans
en (huwelijkVierlingsbeek 1.5.1824) Petronella Otten en overleden te Ottersum op 14.10.1907.
V ggg. JOHANNES VAN DE VORLE x ANNA MARIA VERSTEGEN (zoon van IV r).
Ged. te Mill op 15.3.1807, get. Dominicus Hermens en Maria Jans. Hij overlijdt te Venraij op 26.9.1870. Hij
huwt te Venraij op 27.4.1843 met ANNA MARIA VERSTEGEN (get. Martinus v.d. Vorle).
In dit verband is nog onduidelijk, wie de Johannes van de Vorle is, die (eerder ?) gehuwd is met Maria
Bouwmans; over hun 3 minderj. kinderen Martinus, Johanna en Maria zijn via het Vredesgerecht Grave op
30.8.1832 Cornelis (Dominicussen) van den Akker en Poulina van de Vorle (V hhh) aangesteld als voogd.
Een/dezeJohannes van de Vorle wordt op 27.9.1832 voor het Vredesgerecht Grave be-eedigd voor de erfenis van
de te Mill op 11.6.1830 overleden Dominicus van de Vorle; Jan is dan dienende bij het regiment lichte dragonders nr. 5 gecantonneerd te Geldrop en wonende te Mill. Zie hieronder bij zijn zuster (?) Paulina (V hhh).
Kinderen uit hun huwelijk geboren: allen te Venraij:
1.ANNA MARIA VAN DE VORLE, geb. 22.1.1844. Zij overlijdt te Horst op 19.6.1908. Zij huwt te Venraij/
Horst op 14.4.1882 met REINIER JANSSEN (geb. te Horst op 28.6.1844 als zoon van Pieter Janssen en
Catharina Petronella Vullings en overlijdt aldaar op 17.4.1927.
Reinier huwt eerstens te Horst op 27.4.1866 met Maria Helena Verdellen (geb. te Horst op 28.8.1843 als dochter
van Antoon Verdellen en Petronella Verheijen en overleden te Horst op 14.2.1880).
2.JOHANNA HUBERDINA VAN DE VORLE, geb. 25.12.1845. Zij sterft te Venraij op 25.1.1852.
3.LAMBERTUS VAN DE VORLE, geb. 5.5.1849. Hij overlijdt te Venraij op 22.3.1853.
4.MARTINUS VAN DE VORLE, geb. 17.12.1852. Hij overlijdt te Venraij op 4.11.1936. Hij huwt te Venraij op
25.4.1879 met ANNA MARIA DANIELS (geb. te Venraij op 19.8.1859 als dochter van Johannes Daniels en
Maria Catharina Siebers en overleden aldaar op 7.11.1899).
Martinus hertrouwt te Venraij op 19.10.1900 met ANNA GEERTRUI GERARTS (geb. te Venraij op 29.1.1870
als dochter van Martin Gerarts en Jakomina Jeuken en overleden aldaar op 1.2.1941).
ANNA MARIA VERSTEGEN is gedoopt te Venraij op 19.1.1810 en overlijdt aldaar op 18.9.1878.
196
Haar kwartierstaat: (met dank o.m. aan Joost van de Vorle)
2.Johannes Versteegen, ged. Venraij 24.9.1748, overl. Venraij 12.5.1831; hij huwt te Venraij 26.6.1791 Helena
Cremers (ged. Venraij 5.10.1755 en aldaar overl. 29.12.1802); hij hertr. Venraij 2.5.1803
3.Anna Maria Simons van der Horst, ged. Overloon 25.1.1780, overl. Sambeek 29.3.1851.
4.Martinus Verstegen, ged. Venraij 13.1.1710, overl. Venraij 13.7.1769, huwt (disp.) Venraij 23.11.1746
5.Catharina Hendriks M(e)ulendijkx, ged. Deurne 19.8.1722, overl. Deurne 17.11.1790.
6.Judocus/Joost Simons van der Horst, ged. Bakel 24.2.1746, overl. na 1827, huwt Overloon 12/27.10.1776
7.Joanna Peters Thijssen, ged. Overloon 27.8.1745, overl. Overloon 28.9.1820.
8.Jacobus Verstegen, ged. Venraij 13.4.1670, overl. aldaar 5.2.1722, huwt Venraij 14.6.1704
9.Petronella van der Pas, ged. Venraij 27.4.1670.
10.Hendrik Jans Meulendijckx, geb. Deurne, overl. Deurne 20.2.1740, huwt Deurne 12/27.9.1711
11.Jenneke Hendriks Aerts Slaats, geb. Deurne.
12.Simon Fransen van der Ho(o)r(s)t/Hooft, ged. Gemert 24.7.1719, overl. Boekel 27.3.1803, hertr. Gemert
20.8.1752 Allegonda Peters Hendriks van Berlo(o) (ged. Gemert 9.1.1723 en overl. aldaar 27.6.1795), huwt
Bakel 13/28.2.1745
13.Petronella Joosten van de Ven, geb. Bakel, overl. Gemert 1.6.1752.
14.Peter Thijssen/Gielens, ged. Overloon 5.1.1708, huwt vóór 1739 Jenneke Jacobs/Emits; hertr. Overloon
15/30.8.1744
15.Maria/Margriet Huijbers (Jansen), geb. Horst.
16.Johannes Verstegen, ged. Venraij 19.7.1632, huwt
17.Jenneke Huijben.
18.Martinus Thijsen van de Pas, ged. Venraij 14.11.1645, huwt
19.Maria.
24.Franciscus Hendriks van der Horst, ged. Gemert 13.10.1688, overl. Gemert (op Doenheijde) 21.9.1760, huwt
Overloon 26.11.1713
25.Maria Willems, ged. Overloon 8.12.1682.
28.Thijs/Matthias Gielens, ged. Overloon 31.3.1668, overl. vóór 1714; huwt Overloon 12.3.1697
29.Stijn/Christina Thijssen, geb. Overloon. Hertr. Overloon 7/22.4.1714 Michiel Dircx (geb. Overloon).
32.Ruth Verstegen, ged. Venraij april 1592, overl. aldaar 16.6.1678, huwt
33.Heijlke Gijsen.
36.Mathijs van de Pas, ged. Venraij 3.1.1608, overl. aldaar 16.8.1680, huwt vóór 1640
37.Peerken.
48.Henricus Simons van der Horst, ged. Gemert 4.6.1663, overl. Gemert 19.12.1742 (op Doonheij), huwt vóór
1684
49.Maria Fransen Peters, overl. Gemert 27.3.1728.
50.Willem Peters van Boeckelt, huwt vóór 1677
51.Metje Geurts.
56.Gijlen Cornelissen, huwt vóór 1663
57.Deriske.
64.Jacob Verstegen, huwt
65.Petronella.
72.Marten van de Pas, huwt ca. 1605
73.Anna Floorkens.
96.Simon Fransen Lenaarts, ged. Gemert 28.10.1625, overl. Gemert 4.6.1690 (op Doonheij), huwt Gemert
6/28.5.1647
97.Anna Hendriks Valeriusdr. van Veghel.
102.Geurt/Gaert Peters, schepen Overloon 1640. ORA Vierlingsbeek 284 dd. 13.1.1640 kopen Gaert Peters en
Alitje van Gaert Willems Jans Rovers c.s. een hofstad te Overloon met 6 morgen land. Zie kw.st. Maria Johanna
van der Poel Deel II sub 288-289. Huwt vóór 1640
103.Alitje Poels. ORA Dorpsbestuur Overloon 7014.239: Rekening van de armen van Overloon door Aeltgen
Poels, armmeesteres, namens haar schoonzoon Willem Peters, 1687. Zie nr. 102.
144.Thijs van de Pas, huwt
145.Peerken.
192.Franciscus Lenaarts, geb. ca. 1585, overl. Gemert ca. 1627, huwt Gemert 6.1.1611
193.Judith Jans Gielens van Strijbosch, overl. ca. 1653. Hertr. Gemert 25.1.1628 Petrus Jans Lenaarts (ged.
Gemert 31.3.1589 als z.v. Jan Lenaarts en Heijlke Dirck Ansems Smeets).
386.Joannes Michiels/Gielens van Strijbosch, huwt
387.Heijlke Jans Emonts Brouwers.
772.Michel Egidius/Gielens van Strijbosch, overl. Gemert 5.9.1603, huwt vóór 1555
773.Judith Peters Vogels, overl. ca. 1590.
197
1544.Gielis Hendriks van Strijbosch, geb. ca. 1490, overl. ca. 1576, huwt ca. 1515
1545.Aleijdis Lenaerts van den Bleek, overl. ca. 1551.
1546.Peter Jans Vogels, huwt
1547.Anna Mathijssen Goorts.
3088.Henricus Everts van Strijbosch, verwerft in 1512 door naasting de hoeve Strijbosch, huwt
3089.NN Hendriksdr. van der Heze.
3090.Lenaert Goorts van den Bleek, geb. vóór 1455, overl. vóór 1542, huwt
3091.Luijtgaert Embrechts Michiels, overl. na 1544.
6176.Everaert Jans van Vaerlaer alias van Strijbosch, geb. ca. 1420, overl. ca. 1490, koopt 1470 hoeve
Strijbosch te Handel onder Gemert, huwt ca. 1445
6177.Lijsbeth Hendriks Ansems.
6180.Goort van den Bleek, huwt
6181.Aleijt Dirkx Tack.
6182.Embrecht Michiels, geb. ca. 1449, overl. na 1513. Schepen Gemert 1480-1511.
12352.Jan van Vaerlaer, geb. ca. 1390, overl. vóór 1458.
12354.Hendrik Ansems Hendriks Maessen.
12360.Goort Dirckx van den Bleek.
12362.Dirck Tack die Smit, smid, schepen, pres. schepen Gemert, vermeld 11.3.1437.
12364.Michiel Jans Maeszn., overl. ca. 1483, huwt
12365.Yda Embrechts.
24704.Heinrik Heinriks van der Heze alias van Vinckel, geb. ca. 1360, overl. na1440, verpacht 1380 hoeve Ten
Boer te Gemert, wat hij eerder als leenman van de Duitse Orde te Gemert 1380/1425 in pacht had, huwt
24705.Luijtgardis Jans van Vaerlaer, overl. vóór 1440.
24728.Jan Maes van Haselbosch (vermeld 1485).
49408.Heynrik Jans van der Heze, geb. ca. 1330, overl. ca. 1379 (vermeld obituarium St. Jan Den Bosch), huwt
49409.Sophia.
49456.Thomas van Haselbosch, vermeld 1404, huwt
49457.Aleyt.
98816.Jan Bruysten van der Heze, overl. vóór 1369. Bezitter Hoeve Ten Boer Gemert en gegoed Ter Heze te
Vlierden (hertogelijk cijnsboek 1340).
V hhh. PAULINA VAN DE VORLE x ANTONIUS DERKS (dochter van IV r).
Ged. te Mill op 2.1.1810, get. Arnoldus Dominicussen en Maria Jans. Zij overlijdt te Mill op 27.9.1866.
Zij huwt te Mill op 27.9.1835 met ANTONIUS DERKS. Beiden zijn lid van het St. Catharinagilde.
Vredesgerecht Grave 30.8.1832: Be-eediging. Paulina van de Vorle, dienstmeid te Mill, Cornelis van den Akker,
landbouwer als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Johannes van de Vorle en Maria Bouwmans, m.n.
Martinus, Johanna en Maria; mede-erfgenamen van Dominicus van de Vorle, overleden te Mill, 19 jaar oud op
11.6.1831. Paulina is een zus van deze Dominicus. Zie V ggg.
Not. Verstraaten dd. 26.7.1833: Jan Lamers v.d. Vorle, dienend Nat. Militie, reg. lichte dragonders te
Zaltbommel, met verlof, verkoopt voor 40 gld. aan Maria Lamers v.d. Vorle (V kkk), minderj. zus met voogd
Cornelis v.d. Akker 1/30e deel van onverdeelde boerderij in De Gagel.
Idem: Jan Lamers v.d. Vorle (dienend….verlof) verkoopt voor 130 gld. aan zusters Paulina, Johanna
(dienstmeiden Mill) en Maria Lamers v.d. Vorle en aan broer Martinus v.d. Vorle (boerenknecht Reek) het
onverdeelde 5e part van een keuterij met land te St. Hubert. Zie hierboven onder V ggg.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill:
1.GEERTRUI DERKS, geb. 21.3.1836. Zij overlijdt te Mill op 23.3.1841.
2.JOHANNES DERKS, geb. 2.2.1837. Hij overlijdt te Mill op 24.12.1850.
3.LAMBERTUS DERKS, geb. 20.6.1838. Hij overlijdt te Zeeland op 24.9.1909. Arbeider. Hij huwt te Mill op
2.6.1877 met MARIA JOANNA VAN DER WIJST (geb. te Zeeland op 16.11.1843 als dochter van Hermanus
van der Wijst en Anna Daverveld en overleden na 1909).
4.WILHELMINA DERKS, geb. 10.2.1840. Zij overlijdt te Mill op 1.5.1841.
5.WILLEM DERKS, geb. 29.9.1842. Hij overlijdt te Mill op 9.10.1844.
6.GERARDUS DERKS, geb. 23.10.1845. Hij overlijdt te Mill op 5.6.1908. Hij huwt te Mill op 28.4.1877 met
ARDINA DERKS (geb. te Cuijk op 21.3.1848 als dochter van Thomas Derks en Wilhelmina Graat en overleden
te Mill op 18.4.1928).
7.MARTINUS DERKS, geb. 20.2.1848. Hij overlijdt te Mill op 13.3.1851.
8.JOHANNES DERKS, geb. 2.10.1850. Hij overlijdt te Mill op 24.12.1850.
9.JOHANNES DERKS, geb. 3.8.1854. Hij overlijdt te Mill op 28.4.1886. Arbeider. Hij huwt te Mill op 2.4.1883
met JOANNA DERKS (geb. te Cuijk op 6.2.1860 als dochter van Thomas Derks en Wilhelmina Graat (zie nr. 6)
198
en overleden te Mill op 25.1.1942).
Joanna hertrouwt te Mill op 8.11.1893 met Hubertus Dolven (geb. te Mill op 20.4.1839 als zoon van de arbeider
Peter Dolven en Joanna Maria Siroen en overleden te Mill op 17.3.1924).
Hubertus is in eerste echt gehuwd te Wanroij op 20.5.1871 met Theodora Hartjes (geb. te Wanroij op 28.1.1831
als dochter van Peter Hartjes en Geertrui Verberk en overleden te Mill op 1.5.1893).
Theodora huwt eerstens te Wanroij op 18.4.1868 met de arbeider Joannes Kuijpers (geb. te Wanroij
op 26.3.1829 als zoon van Peter Kuijpers en Petronella Wijnen en aldaar overleden op 14.4.1870).
ANTONIUS DERKS is geboren te Mill op 6.11.1806 en overlijdt aldaar op 20.11.1882. Arbeider.
Hij hertrouwt te Mill op 4.2.1869 met Antonia Lamberts (geb. te Zeeland op 8.5.1849 als dochter van Antoon
Lambers en Gijsberdina Buts en overleden na 1882).
Zijn kwartierstaat:
2.Wilbert Derks (van Melis), geb. St. Hubert/ged. Mill 20.4.1778, overl. Mill 14.5.1814, huwt Mill 26.1.1801
3.Gertruda Stevens, ged. Mill 6.11.1771, overl. Mill 10.10.1819.
4.Derk Jans Jans van Melis, geb. Bakel, huwt Mill 15.1.1775
5.Antonet/Antonia Wilbers Rutten, ged. Mill 31.5.1752, overl. Mill, 76 jr. (!) oud 3.12.1820.
6.Jacob Stevens, ged. Mill 10.12.1745, huwt Mill 16.4.1769
7.Petronella Gerrits Lucassen, ged. Mill 13.1.1740.
10.Wilbert Rutten, ged. Mill 13.5.1724, overl. Mill 11.12.1775, huwt Mill 16.7.1747
11.Allegonda Pauwels Tillemans Vos, ged. Wanroij 25.9.1720, overl. na 1775.
12.Steven Willems, ged. St. Anthonis 1.4.1711, huwt Mill 18.10.1744
13.Anna Wilbers, geb. St. Hubert.
14.Gerrit Lucassen, ged. Mill 6.7.1700 (zie kw.st. Van de Weem sub V aa, nr. 20 en 21), huwt
15.Margaritha Hendriks, ged. Mill 2.10.1705, zie nr. 14.
20.Rut(gerus) Pe(e)ters, ged. Mill 24.10.1699, overl. Mill 5.5.1763, huwt Mill 21.4.1720
21.Joanna Jans Meussen, ged. Mill 11.6.1695, overl. Mill 16.4.1771. ORA 548 Mill 10.10.1737/567 10.12.1748.
22.Paulus Peters Tillemans Vos, overl. Wanroij 12.2.1754. Notaris de Haen St. Hubert dd. 17.4.1716: Accoord.
Tilleman Peters (x Jenneke Tielmans) en Pouwel Peters voor zichzelf en voor Nelis Nelissen x Jenneke Peters;
Teunis Hendrikx x Gerritje Peters en voor het onmondig kind van Maria Peters uit haar huwelijk met Tilleman
Vlam, allen kinderen van Peter Tillemans en kindskinderen en voor een vierde part erfgenaam van Jan Reijnen
Vos x Aelke, overleden te Wanroij ter eenre en Peter Jans Vos eveneens voor een vierde part erfgenaam ter
andere. Andere erfgenamen zijn Derk en Reijn Jans Vos.
Zie ORA Wanroij 579 dd. 22.11.1771 (5 x)/ORA Wanroij 465 dd. 23.6.1788/580 dd. 25.11.1788.
Als doopget. van de kinderen van nr. 22 en 23 figureren o.m.: Peter Tillemans, Nelis Nelissen, Maria Tillemans,
Theodorus Vos en Allegonda Reijnen. Zie ook ORA Mill/Wanroij dd. 4.11.1734. Hij huwt Wijchen 27.11.1712
23.Adriana Peeters, ged. Wijchen 14.10.1690, overl. Wanroij 28.5.1771. Zij hertr. Wanroij 22.2.1756 (ORA 558
Mill dd. 27.1.1756) Matthijs Hendriks van Tienen (zie IV dd). Tot 1715 met nr. 22 wonend te Wijchen.
24.Willem Stevens, huwt vóór 1711
25.Margarita Peters Berren.
40.Peter Jacobs, (zie kw.st. Peters Jacobs sub II c, nr. 2-3), huwt Mill 20.4.1687
41.Catharina Willems Pluck. Zie nr. 40.
42.Jan Meussen, ged. Mill 1.10.1657, z.v. nr. 52-53 kw.st. Ermers sub IV s. Huwt (2) Mill 2.11/6.12.1699
Deriske Aerts, huwt (3) Mill 3/6.5.1703 Jenneke Thijssen, huwt (4) ned.dts.geref. Beers 1/2/16.10.1712 Aelke
Jans (bej. jongedochter uit Beers). Huwt (1) Mill 4.3.1685
43.Catharina/Trijneke Willems.
44.Peter Tillemans, (Ambtman Cuijk/ORA Wanroij 561 dd. 20.10.1734 erfdeling), huwt ca. 1680
45.Maria Jans Reijnen Vos, ged. Wanroij 9.3.1656, beiden overl. vóór 1734.
46.Peter Willems, huwt
47.Maria Gerits.
90.Jan Reijnen Vosch, overl. Wanroij 21.1.1709. Huwt vóór 6.7.1654
91.Aelke Peters, overl. Wanroij 7.7.1715 (kw.st. Van de Hoef sub V c, nr. 44-45 en De Vael sub IV m, nr. 80-81).
V iii. JOANNA VAN DE VORLE x JOHANNES VAN DEN HEUVEL (dochter van IV r).
Ged. te Mill op 17.7.1814, get. Joannes Wilbers Kempen en Maria Peters. Zij overlijdt te Mill op 29.12.1851. Zij
huwt te Mill op 28.1.1838 met JOHANNES VAN DEN HEUVEL.
Er is een buitenechtelijk kind, door Johannes en Joanna verwekt:
1.MARIA ANNA VAN DE VORLE, geb. Mill 13.11.1837. Zij overlijdt te Mill op 27.1.1838.
Uit hun huwelijk worden geboren, allen te Mill:
199
1.MARIA ANNA VAN DEN HEUVEL, geb. 4.3.1839. Zij overlijdt te Beugen op 18.6.1898. Zij huwt te
Beugen op 13.11.1872 met de arbeider HENDRICUS DE BRESSER (geb. te Beugen ca. 1840 als zoon van
Johannes de Bresser en Wilhelmina Hendriks en aldaar overleden op 5.7.1881).
2.JACOBUS VAN DEN HEUVEL, geb. 28.9.1841. Hij overlijdt te Mill op 10.6.1884. Arbeider. Hij huwt te
Mill op 10.1.1874 met PETRONELLA MACHIELS (geb. te Mill op 3.3.1850 als dochter van Martinus Michiels
en Agnes Cremers en overleden aldaar op 10.1.1938).
3.LAMBERTUS VAN DEN HEUVEL, geb. 30.6.1844. Hij overlijdt te Beugen, 31 jaar oud op 18.6.1875.
Ongehuwd. Arbeider.
4.LAMBERTUS VAN DEN HEUVEL, geb. 31.8.1847. Hij overlijdt te Escharen, 27 jaar oud op 23.3.1875.
Ongehuwd. Dienstknecht.
5.PETRUS VAN DEN HEUVEL, geb. 14.6.1850. Hij overlijdt te Beugen op 20.11.1915. Landbouwer. Hij huwt
te Beugen op 3.4.1880 met FRANCISCA HERMANS (geb. te Boxmeer op 24.7.1843 als dochter van
Theodorus Hermans (overl. Boxmeer 5.2.1844) en Wilhelmina Ebben en overleden te Beugen op 20.5.1918).
JOHANNES VAN DEN HEUVEL is geboren te Mill op 30.3.1820 en overlijdt aldaar op 12.1.1885.
Arbeider/boerenknecht.
Hij hertrouwt te Mill op 18.5.1860 met Anna Maria Ruttjes (geb. te Wanroij op 10.5.1825 als dochter van
Cornelis Ruttjes en Johanna Hendriks en overleden te Mill op 21.6.1894). Hieruit nageslacht.
Zijn kwartierstaat:
2.Jacobus Ariens van den Heuvel, ged. Mill 15.9.1778, overl. Mill 8.9.1840, huwt Mill 23.10.1812
3.Maria Anna Nelissen Grave, ged. Mill 3.1.1784, overl. Mill 10.10.1835.
4.Johannes van den Heuvel, ged. Mill 17.5.1732, huwt Mill 16.10.1763
5.Anna Selten, ged. Mill 6.12.1736, overl. Mill 11.2.1807.
6.Cornelis Peters Gra(a)ve, ged. Mill 16.10.1752. Borgstelling te Mill dd. 20.2.1770 voor Maria Jans uit Haps
vanwege haar huwelijk met Cornelis Grave. Hij huwt Mill/Cuijk 5/20.4.1777
7.Maria Jans, geb. Haps.
8.Johannes Adriaans van den Heuvel, ged. Mill 12.12.1694, overl. Mill 10.1.1741, huwt
9.Hendrica Pluck, ged. Mill 9.8.1706.
10.Petrus Lamers Selten, geb. St. Hubert en ged. Mill 20.3.1705, overl. Mill 5.11.1778,
lid Barbaragilde St. Hubert, huwt Sambeek 22.1.1736
11.Jacoba Ariens Peters Poos, ged. St. Anthonis 27.8.1711, overl. Mill 7.12.1777.
12.Peter Jans Grave, geb. Mill, overl. Mill 27.10.1752.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 20.11.1744: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Peter Jans Graven,
weduwnaar van Maria van den Hoven met Anneke Jans van der Burgh. Idem Mill dd. 20.10.1753: Mombers
aangesteld over de onmondige kinderen van Maria Stephens, weduwe van Peter Jans Grave.
Huwt Mill 16.10.1729 Maria van den Hoven (ged. Mill 12.3.1703 als d.v. Geurt/Ermgardus van den Hove en
Jenneke). Huwt (2) Mill/Cuijk/Boekel 14/20/27/29.11.1744 Anneke Jans van der Burght. Huwt (3) Mill 1.5.1746
13.Maria Stevens, geb. Wanroij (niet gevonden)/St. Anthonis; in 1746 wonend Grave.
16.Adrianus Godewaarts van den Heuvel (zie kw.st. Van den Broek sub V a, nr. 28-29), huwt
17.Geertje Peters van Kilsdonck, zie nr. 16.
18.Jacobus Pluck (zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 10 en 11), huwt
19.Joanna Daverveldt, zie nr.18.
20.Lambertus Jans Selten, (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 28-29), huwt
21.Anneke Hendrikx, zie nr. 20.
22.Adrianus Peters, huwt
23.Helena Jans.
24.Jan Peters Grave, overl. Mill 27.9.1738, (hertr. ? Mill 12.5.1726 Joanna Hubers); huwt vóór 1691
25.Berdt.
Ambtman Land van Cuijk Mill ongedateerd: erfgenamen van Handersken Jans, gehuwd geweest met Jan
Gerrits, dewelke haar goederen zijn leven lang in vruchtgebruik heeft gehad ter eenre en Helena Jans, weduwe
en tweede huisvrouw van gemelde Jan Gerrits ter andere. Zij zijn genoodzaakt om de goederen in twee-en te
splitsen, of wel te verkopen om Helena Jans, vermits haar weduwenstaat en haar 4 onm. kinderen tegemoet te
komen. Momber zijn Jan Peters Grave, Jan Jans Grave, Gerit Peters Voncken en Jacob Aelberts, resp.
bestevaer/grootvader, oom en neven. Helena, ged. Mill 25.8.1691 hertr. Mill 12.10/13.11.1726 Jan Huibers.
Verder: Jan Jans Grave (een broer van nr. 12 ?), overl. Mill 3.3.1734, hertr. Mill 27.2.1729 Jenneke Jans.
Ambtman Cuijk 16.3.1734: Jenneke Jans, weduwe van Jan Grave te Mill, is genoodzaakt tot redding van de
boedel goederen te verkopen. Zij heeft 2 onmondige kinderen, waarvoor tot momber wordt aangesteld Willem
Aben; over het onmondig voorkind van haar eerste man bij Thijske Hermans worden als mombers aangesteld de
naaste bloedverwanten Jan Huijbers en Baltus Jans. Jan huwt Mill 17.4.1712 Matthia/Thijske Hermens.
200
26.Steven Z/Segers, ged. Wanroij 8.11.1681. Zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 30.
Ambtman Land van Cuijk Beers dd. 27.1.1730: Zeger Zegers, weduwnaar van Anneke Teunissen (d.v. Teunis
Aben (z.v. Aeb Teunissen (zie Dl. II kw.st. Cornelis Lange nr. 840-41) en Jenneke Egbers) en hertrouwd met
Petronella de Vael heeft 3 voorkinderen. Er is een moederlijk bewijs nodig. Mombers zijn Steven Zegers, Peter
Aert Jans, Thijs Geurts en Peter Gerrits, resp. oom en neven van vaders- en moederszijde.
Idem Wanroij dd. 19.1.1737: Steven Zeegers, wednr. van Lijsbeth Aerts, geeft te kennen, dat zijn vrouw
enige jaren is gestorven. Hij heeft 4 minderj. kinderen en veel schulden; hij wil goederen verkopen; tot
mombers worden aangesteld: Jan Huijbers en Jan Lamers, ooms van moederszijde en Zeeger Zeegers, oom van
vaderszijde. Idem Cuijk dd. 29.10.1739: geapprobeerd huw. contract tussen Steven Zegers, wednr. van
Elisabeth Aerts, geassisteerd met Zeger Zegers, Jan Huijbers en Jan Lamers als bloedmombers over zijn 4
minderj. kinderen ter eenre en Antonetta Peters, weduwe van Gerrit Peters, geassisteerd met Aloph Toonen en
Claes Hermens als bloedmombers over haar minderj. kind ter andere.
Hertr. 29.10.1739 Antonetta Peters, huwt ca. 1715
27.Elisabeth Aerts Aben, overl. ca. 1734.
52.Seger Gerrits, huwt vóór 1679
53.Jenneke Stevens.
54.Aert Aben, (zie Dl. II kw.st. Cornelis Lange nr. 420-421), huwt
55.Meuwiske Martens. Zie nr. 54.
V jjj. MARTINUS VAN DE VORLE x ANNA MARIA GEURTS (zoon van IV r).
Ged. te Mill op 26.4.1817, get. Dominicus Moors en Maria Peters van de Vorle. Hij overlijdt te Mill op
8.11.1874. Hij huwt te Mill op 25.4.1841 met ANNA MARIA GEURTS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill:
1.MARIA VAN DE VORLE, geb. 19.3.1842. Zij overlijdt te Wanroij op 13.5.1875. Zij huwt te Wanroij op
22.4.1871 met de voerman PETER PIJNAPPELS (geb. te Wanroij op 10.2.1843 als zoon van Andries
Lambertus Pijnappels en Maria Jans Beeken en overleden aldaar op 26.10.1910).
Peter hertrouwt te Wanroij op 9.10.1875 met Catharina Hendriks (geb. te Sambeek op 18.7.1844 als dochter van
Martinus Hendriks en Maria van Hoenselaar en overleden te Wanroij op 17.4.1920).
2.LEONARDUS VAN DE VORLE, geb. 1.7.1843. Hij overlijdt te Mill op 19.12.1895. Landbouwer. Hij huwt te
Mill op 25.4.1881 met EBBERDINA PETERS (geb. te Haps op 7.12.1843 als dochter van Johannes Peters en
Johanna van Daal en overlijdt te Mill op 21.1.1910).
3.LAMBERTUS VAN DE VORLE, geb. 24.6.1845. Hij overlijdt te Vortum op 10.7.1900. Hij huwt te Wanroij
op 19.4.1879 met JOHANNA MARTENS (geb. te Rijkevoort op 8.10.1852 als zoon van Johannes Martens en
Anna Maria Hendriks Weem en overleden te Vortum op 24.8.1896).
Lambertus hertrouwt te Sambeek/Vortum op 18.10.1897 met HELENA HENDRIKS (geb. te Beugen op
18.1.1864 als dochter van Hendrikus Hendriks en Willemina Rongen en overleden te Vortum op 16.10.1940).
In 1881 is hij arbeider te Mill; in 1898 dagloner in de gemeente Sambeek.
4.HENDRIKA VAN DE VORLE, geb. 8.11.1846. Zij overlijdt te Zeeland op 29.3.1913. Zij huwt te Mill op
25.4.1874 met de arbeider/landbouwer REINIER DORUSSEN (geb. te Mill op 28.2.1844 als zoon van Johannes
Dorussen en Maria Klomp en overleden te Zeeland op 31.12.1888). Tot ca. 1884 wonend te Mill.
5.PETRONELLA VAN DE VORLE, geb. 12.8.1848. Zij overlijdt te Mill op 21.3.1931. Zij huwt te Mill op
19.4.1873 met de arbeider WILLEM VAN LITH (geb. te Mill op 2.1.1843 als zoon van Hendrikus van Lith en
Petronella Willems Hermens en overleden op 20.10.1903 te Mill).
6.HENDRIKUS VAN DE VORLE, geb. 26.11.1849. Hij overlijdt te Mill op 20.4.1868. Ongehuwd.
7.JAN VAN DE VORLE, geb. 5.5.1851. Hij overlijdt te Wanroij op 7.10.1918. Arbeider te St. Hubert ca. 1890.
In 1892 landbouwer te Wanroij. Hij huwt te Rijkevoort op 13.10.1884 met MARIA MARTENS (geb. te
Rijkevoort op 6.11.1856 als dochter van Johannes Martens en Anna Maria Hendriks en te Wanroij overleden op
27.1.1929).
8.GERARDUS VAN DE VORLE, geb. 17.7.1853. Hij overlijdt te Mill op 18.6.1894. Arbeider. Hij huwt te
Beers op 18.10.1878 met MARIA VAN DAAL/BAAL (geb. te Beers op 3.7.1856 als dochter van de landbouwer
Peter van Daal/Baal en Wilhelmina Bastiaans en overleden te Beugen op 27.8.1934).
9.JOHANNES VAN DE VORLE, geb. 3.9.1854. Hij overlijdt te Mill op 4.7.1929. Arbeider. Hij huwt te
Wanroij op 23.4.1881 met GEERTRUI SELTEN (geb. te Mill op 3.3.1853 als dochter van Peter Selten en Maria
Reijnen en overleden aldaar op 15.6.1914).
10.GERARDUS VAN DE VORLE, geb. 24.12.1856. Hij overlijdt te Mill op 6.4.1858.
11.G(E)RA(R)DA VAN DE VORLE, geb. 3.12.1858. Zij overlijdt te Haelen op 5.11.1940. Zij huwt te Mill op
14.2.1882 met PETER TOONEN (geb. te Mill op 17.2.1856 als zoon van Petrus Toonen en Johanna Cornelissen
en te Gennep op 9.5.1935 overleden). Peter is in 1882 arbeider te Mill, in 1887 spoorwegwachter te Uden en in
1890 stationschef te Oeffelt.
201
ANNA MARIA GEURTS is geboren te Mill op 13.2.1816 en overlijdt aldaar op 11.1.1881.
Haar kwartierstaat:
2.Gerardus Geurts, ged. Oploo 14.11.1774, overl. Mill 14.10.1853, arbeider/journalier, huwt
3.Hendrina Hulsmans, ged. Escharen 4.10.1773, overl. Mill 22.9.1843.
4.Geurt Jans Francen/Fransen, ged. Oploo 24.8.1738, overl. Oploo 20.2.1792, huwt Oploo 16.4.1769
5.Helena Jans Fijen, geb. Venraij ca. 1742, overl. Oploo 20.9.1813.
6.Wilhelmus Hulsmans, ged. Mill 24.10.1745, (zie kw.st. Hulsmans sub V w, nr. 2 en 3), huwt Mill 21.4.1771
7.Maria Hendriks van Gemert, zie nr. 6.
8.Jan Francen/Fransen, geb. Nijmegen, overl. Oploo 26.8.1757, huwt (1) Oploo 24.2.1729 Elisabeth Peters (geb.
St. Anthonis en overl. Oploo 6.9.1735). Huwt (3) Oploo 16.7.1747 Maria Fransen (geb. St. Anthonis en overl.
Oploo 2.2.1760. Huwt (2) Oploo 13.11.1735
9.Godefrida Geurts, geb. St. Anthonis, overl. Oploo 25.4.1747.
V kkk. MARIA (VAN DE) VORLE(N)/VOORLE x JOHANNES VERHAGEN
(dochter van IV r).
Ged. teMill op 29.10.1821, get. Arnoldus Dominicussen en Helena Peters van de Vorle. Zij huwt te Mill op
28.12.1847 met JOHANNES VERHAGEN. Zij overlijdt te Horssen, 41 jaar oud op 12.7.1862.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.ADRIANUS VERHAGEN, geb. Mill 26.2.1849. Hij overlijdt te Mill op 18.3.1849.
2.ANNA MARIA VERHAGEN, geb. St. Anthonis 4.8.1853. Zij overlijdt te Den Bosch op 14.1.1922. Zij huwt
als dienstmeid te Wamel op 28.7.1875 (voogden over haar Lambertus Verhagen en Willem Willems) met de
arbeider THEODORUS DE BROUWER (geb. te Leeuwen op 27.6.1845 als zoon van Peter de Brouwer en
Catharina Janssen en overleden te Den Bosch op 19.5.1892). Zij hertrouwt te Den Bosch op 27.5.1893 met
GOVERT GRANDIA (geb. te Ammerzoden op 9.12.1867 als zoon van de arbeider Gradus Grandia en Johanna
Maria Baggerman en overleden, 92 jr. oud, te Utrecht op 25.6.1960).
3.GRADA VERHAGEN, geb. Appeltern sept. 1857. Zij overlijdt te Batenburg op 13.1.1858.
4.GERARDUS VERHAGEN, overleden te Megen op 22.4.1861.
JOHANNES VERHAGEN is geboren te Wamel op 26.12.1820 als zoon van Antoon Verhagen en Anna
Maria Gijsbers. Klompenmaker. Hij overlijdt te Herpen op 13.3.1873, 53 jaar oud. Zie PM.
Hij hertrouwt te Batenburg op 28.1.1864 met Johanna van Rossum (geb. te Horssen op 28.12.1828 als dochter
van Willem van Rossum en Maria Willems/Ansems en overleden te Herpen op 5.1.1880, 52 jaar oud).
PM.: Te Venray overlijdt, 86 jaar oud op 19.12.1906 Johannes Verhagen, geb. te Wamel, wonend te Venray en
wednr. van Maria van de Vorle en z.v. van identieke ouders!
V lll. WILHELMUS/WILLEM VAN DER VELDEN x JOHANNA VAN DER
STRAATEN xx HENDRINA VAN DEN HARK/HORK (zoon van IV s).
Ged. te Mill op 27.5.1808, get. Petrus Langen en Maria Willems. Landbouwer. Hij overlijdt te Mill op
31.10.1894. Ca. 1830 is Willem van der Velden met zijn ongehuwde broer Jan (zie IV s) gevest in de
Krommendijk; zie pag. 28 en de kaarten/foto pag. 34-36 en 39.
Hij huwt eerstens te Mill op 17.4.1831 met JOHANNA VAN DER STRAATEN, get. zijn Joannes van der
Velden en Agnes Abels. Dit eerste huwelijk blijft kinderloos.
Hij huwt tweedens te Mill/(kerk) St. Hubert op 21.4.1833 met HENDRINA VAN DEN HARK/ HORK.
Beiden zijn lid van het Catharinagilde.
Kinderen uit dit tweede huwelijk geboren, allen te Mill:
1.JOHANNA VAN DER VELDEN, geb. 4.2.1834. Zij overlijdt te Mill op 2.12.1915. Tot 1861 is zij boerin. Zij
huwt te Mill op 31.5.1859 met de koster CONSTANTINUS JACOBUS GREGORIUS MOORS (geb. te Mill op
28.1.1820 als zoon van bakker/winkelier/organist/onderschoolmeester Antonius Hendriks Moors en Margaretha
Elemans (beiden lid van het Catharinagilde) en overleden aldaar op 28.1.1891).
2.HENRICA VAN DER VELDEN, geb. 2.2.1836. Zij overlijdt te St. Hubert op 27.6.1899. Boerin.
Zij huwt te Wanroij op 25.4.1863 met de leiendekker HENDRICUS VAN TIENEN (geb. te St. Hubert op
4.6.1837 als zoon van Willibrordus van Tienen en Maria Maessen, en overleden aldaar op 29.6.1908. Zie voor
zijn voorgeslacht sub V wwww.10 en sub IV dd).
3.PETRONELLA VAN DER VELDEN, geb. 11.5.1838. Zij overlijdt te Reek op 14.12.1917. Zij huwt te Mill op
22.7.1865 met de landbouwer JAN HENDRIK BARTEN (geb. te Reek op 10.1.1834 als zoon van Hendrikus
202
Barten en Anna Maria Verweegen en overleden te Reek op 21.2.1895).
4.JOHANNES VAN DER VELDEN, geb. 24.12.1840. Landbouwer. Hij overlijdt te Mill op 13.11.1884. Hij
huwt te Mill op 18.2.1865 met MARIA TEUNISSEN (geb. te Beugen op 4.12.1836 als dochter van Frans
Teunissen en Maria van den Hoogen en overleden te Mill op 14.3.1885).
Maria Teunissen is eerstens gehuwd te Mill op 15.10.1861 met de landbouwer Willem Fransen (geb. te Oploo op
11.10.1828 als zoon van Matthijs Fransen en Joanna Bardoul en overleden te Mill op 2.3.1864) .
5.MARIA VAN DER VELDEN, geb. 1.10.1843. Zij overlijdt te Wanroij op 30.3.1922. Zij huwt te Mill op
21.7.1870 met de landbouwer JOHANNES VAN DER HAGEN (geb. te Escharen op 23.6.1841 als zoon van
Dielis/Egidius van der Hagen en Dorothea Couwenberg (zie sub V oo) en te Wanroij overleden op 14.12.1918).
6.WILHELMINA VAN DER VELDEN, geb. 15.4.1846. Zij overlijdt te Mill op 24.6.1846.
JOHANNA VAN DER STRAATEN is geboren en gedoopt te Beers op 17.2.1808. Zij sterft te Mill op
21.6.1832.
Vredesgerecht Grave 22.5.1815: benoeming toeziend voogd en schatter; Johannes Toon van der Straaten,
bouwman, weduwnaar van Maria Abels, overleden te Mill 9.10.1814, nalatende Johanna 6 jr., Adriaan 4 jr.,
Godefridus anderhalf jaar; familieraad: Peter Abels, oom, schatter te St. Hubert, Egbert Gerrits Schraven, oom,
Matthijs Abels, oom, toeziend voogd, Reijnier v.d. Straaten, oom, Francis v.d. Straaten, oom, Cornelis Gerrits
Schrave, vriend, allen bouwmannen te Mill.
Vredesgerecht Grave 17.7.1829: Eedprestatie successie; Martin Dorussen, landbouwer te Mill, gemachtigde van
Johannes van der Straaten, Mill, Antoon Reijnen van der Straaten, Francis van der Straaten en Catharina van
der Straaten, allen landbouwers te Mill en erfgenamen van Reinier van der Straaten, overleden te Mill op
27.8.1828, z.v. nr. 4 en 5 hieronder.
Notaris A. Verstraaten 6.6.1815: Huwelijkse voorwaarden. Johannes Tonen van der Straten, weduwnaar van
Maria Abels, landbouwer te Mill, en Helena Jans Barten te Mill maken huwelijkse voorwaarden.
Notaris A. Verstraaten 11.3.1820: Openbare verkoop. Op verzoek van Antoon Reijnen van der Straaten,
landbouwer te Mill, openbaar verkopen van opgaande bomen en hiephout t.w.v. 554,50 gld.
Haar kwartierstaat:
2.Johannes T(h)oonen van der Straaten, ged. Mill 1.5.1773. Naamsaanname dd. 28.3.1826 Van der Straaten.
Rond 1800 koopt hij de bouwhof “de Swaluwsteert” aan de Bruggen, belendend “aen die straeten” (nu
Molendijk 24); landbouwer, overl. Mill 17.8.1858, lid Catharinagilde.
Hertr. Mill 11.6.1815 Helena Jans Barten uit Reek (geb. Hernen 7.11.1792 d.v. Jan Barten en Christina Jans
Boeracker; overl. Mill 22.1.1854; lid Catharinagilde). Huwt Beers 26.4.1807
3.Maria Aben/Abels, ged. Mill 22.4.1775, overl. Mill 8.10.1814. Lid Catharinagilde. Huwt (1) met Johannes van
Dael (ged. Beers 26.10.1769 z.v. Matthias Aerts van Dael en Anna Maria van Beckum) te Mill op 4.5.1800.
4.Antonius Reijnen van der Straaten, geb. St. Hubert en ged. Mill 15.2.1746, overl. St. Hubert 30.11.1829,
wonend Mill in herberg “de Roscam”; landbouwer te Mill en lid Catharinagilde. Zie notariele acte sub IV w uit
1820; zie voor zijn boerderij in het Ven te St. Hubert pag. 37. Huwt Mill 28.4.1771
5.Joanna Maria/Jennemie Geurts Kempen, ged. Mill 2.9.1743, overl. Mill 28.5.1823.
6.Aab Peters, ged. Mill 14.4.1738, overl. Mill 25.1.1802, lid Catharinagilde, huwt Mill 10.2.1760
7.Joanna Thijssen, geb. St. Hubert/ged. Mill 10.7.1738, overl. St. Hubert 20.2.1819, lid Catharinagilde.
8.Reijn Reijnen, geb. St. Hubert en ged. Mill 17.10.1708 (zie kw.st. Reijnen sub III g, nr. 2 en 3), huwt
9.Mechtildis Dercx Raijmakers, zie nr. 8.
10.Godefridus Jans Kempen, ged. Mill 22.4.1717, overl. Mill 28.2.1787, lid Catharinagilde; waard.
Ambtman Land van Cuijk dd.15.2.1745: refereert aan een brief van de richterbode Van den Heuvel van Mill,
dat deze op 14.2.1745 ten huize van de waard Godefridus Jans Kempen geslagen is met een kan en een houweel
en daardoor een gat in zijn hoofd heeft gekregen en dat Aert Gerrits Aerts een snede over hand, hoofd en linkerzij heeft bekomen; de daders zouden Siebert en Theunis Dercx (Raijmakers) zijn; op 21.2.1745 is voor de vader
van deze laatsten (Derck Peters Raijmakers) overeengekomen, dat de boete 75 gld. zal bedragen (zie kw.st. Van
den Broek sub V a, nr. 6, 12 en 13). Hij huwt Mill 19.4.1739
11.Catharina Franssen Smits, ged. Mill 21.9.1705, overl. Mill 20.3.1784.
12.Peter Aben, ged. Mill 12.2.1693, overl. Mill 27.12.1751 “in sacristia nostra subito post confessionem suam/in
onze sacristie plotseling overleden na zijn biecht gedaan te hebben”; lid Catharinagilde, huwt Mill 7.5.1724
13.Itje Jans Theunissen, ged. Mill 18.6.1696, overl. Mill 5.11.1755, lid Catharinagilde.
14.Thijs Geurts Smits, ged. Mill 20.9.1695, overl. Mill 1.1.1759, huwt Mill 22.4.1725
15.Maria Kersten, ged. Wanroij 3.3.1698, overl. Mill 10.4.1772.
20.Joannes Wilbers Kempen, (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 4 en 5), huwt
21.Arnolda/Ercke Ariens van den Heuvel, zie nr. 20.
22.Frans Jans de Smit, (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 8 en 9), huwt
23.Isabella Aerts, zie nr. 22.
24.Abel/Aeb Gerrits, overl. vóór 1730, huwt vóór 1684
203
25.Jacoba Willems, ged. Mill 31.8.1661. Overl. ? Mill 8.5.1745 of vóór 1730.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 29.3.1730: de gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Aeb Gerrits en
Jeucxken Willems willen delen; er zijn echter 2 minderjarigen en tot mombers worden aangesteld Thijs
Theunissen , Hendrik Dercx en Jan Jans Selten.
Voor de Ambtman is er een erfmaegescheid dd. 21.2.1743; voor het gerecht van Mill dd. 21.1.1743.
26.Jan Theunissen, ged. Mill 5.7.1657 (zie kw.st. Swarts V www, nr. 42); overl. vóór 1714. Pachter Bouwhof
Den Dool op Tongelaer (Not. de Haen dd. 12.4.1709/30.7.1717/7.9.1719). Huwt (1) Mill 5.5.1686 Iecken
Willems (ged. Mill 2.11.1658, zus van nr. 25 en d.v. nr. 50-51; overl. Mill 12.4.1690). Huwt (2) Mill 24.4.1695
27.Weijndel Kersten, ged. Mill 18.2.1659, overl. Mill 7.9.1716; zij hertr. Mill (ORA 556 Mill) 8.9/16.9.1714
Gerrit Martens (wednr. van Jenneke Aerts; hij overl. Mill 17.6.1715); zij hertr. (2) Mill 7.5.1716 Peter Willems
(hij hertr. (not. De Haen) 30.7.1717 Jenneke Nelissen, wed. v. Aert Jans Verbeeten). In 1714 worden uit het 2e
huw. van Jan Theunissen als kinderen genoemd: Kersten, Wilbert, IJtgen, Thonis Jans; in 1709 worden als
kinderen uit 1e huw. genoemd Jan (ged. Mill 12.2.1687) en Willem Jans (ged. 22.11.1688), beiden dan ca. 20 jr..
28.Geurt Aben, overl. na 1729, huwt Matthia NN, hertr. Mill 16.5.1688
29.Gerarda/Gertrudis Peters, geb. vóór 1656, overl. vóór 1729.
30.Christianus/Kersten Zeelen/Ceelen, overl. Wanroij 1.10.1745; zijn nakomelingen noemen zich Van Asten. Hij
hertr. Wanroij 10.10.1706/not. de Haen 30.9.1706 Maria Aben, weduwe Aert Jans en zus van nr. 28.
Notaris de Haen dd. 3.9.1706 te Wanroij: Huwelijkscontract van Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijn Peters,
geassisteerd met Peter Jacobs (zijn gewezen schoonvader ?), Niel Jacobs en Jan Zeelen als mombers over zijn 4
kinderen, met Maria Aben, weduwe van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendriks.
Idem dd. 24.9.1728 te Wanroij: Testament van Peter Jacobs (nr. 62) ten behoeve van de kinderen van Reijntje
Peters, met name Merija, Allegonda, Jacob en Berber Peters voor het derde part; een derde part voor de 4
kinderen van Jacomijn Peters, gehuwd met Kersten Zeelen, te weten Maria, Antonetta, Marcellus en Jenneke;
een derde part voor Jenneke Peters, gehuwd met Jorden Reijnen of haar kinderen. Zie ook kw.st. Verlinden sub
V vvvv, nr. 26 en 27.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 6.11.1728: Allegonda en Barbara Peters, minderjarige kinderen van
wijlen Peter Peters en Reijntje Peters, willen met de verdere erfgenamen en vrienden van Peter Jacobs Smits en
Maria Jans, hun gewezen grootouders, goederen verkopen; tot mombers worden aangesteld Jan Roelofs en Jan
Aerts, neven van moederszijde.
Idem Wanroij dd. 15.2.1730: Wilbertje Peters, weduwe van Jan Aerts Aben, Jan Lamers x Maria Aerts Aben,
Peter Peters x Grietje Aerts Aben, kinderen/erfgenamen van wijlen Aert Aeben en Meeuwiske Martens en
daarom voor 1/5e deel erfgenamen van de goederen van hun grootvader Aeb Teunissen ter eenre en Kersten
Zeelen x Maria Aben, d.v. Aeb Teunissen, ook voor 1/5 e deel en laatstelijk Zeger Zegers, weduwnaar van Anneke
Teunissen en Magdalena Teunissen, beiden en tegelijk voor het laatste 1/5 e deel erfgenaam van de goederen van
grootvader; zij gaan een magescheid aan voor het gericht van Wanroij dd. 20.1.1730. Zie kw.st. Van den Heuvel
sub V iii, nr. 26-27. Huwt Wanroij 28.4.1697
31.Jacoba/Jacomijne Peters Smits, geb. Wanroij, overl. Wanroij 18.12.1705.
50.Willem Jans, huwt vóór 1656
51.Antonia Selten, beiden overl. na 1677.
52.Theunis Cornelissen, huwt
53.Jenneke Jacobs.
54.Kersten Driessen, (zie kw.st. Swarts sub V www, nr. 86 en 87); huwt
55.Grietje Peters.
56.Aeb Teunissen, (zie Dl. II kw.st. Cornelis Lange nr. 840-41), huwt ca. 1650
57.Engelina Jans. Erfdeling te Wanroij op 20.1.1730.
58.Peter Driessen, (zie kw.st. Swarts sub V www, nr. 90 en 91); huwt Dirckske (vóór 1651), hertr. vóór 1656
59 Jaeckxke Peters.
62.Peter Jacobs Smits, wonend Wanroij, overl. na 1706 of (? zie nr. 30) vóór 24.9.1728, huwt vóór 1675
63.Maria Jans. PM. Een Peter Jacobs Smits uit Wanroij huwt Beugen 22.5.1702 Catharina Wilberts uit Beugen.
102.Selt Lambers, (zie kw.st. Selten sub II d, nr. 12 en 13), huwt
103.Heijltje Aerts, zie nr. 102.
108/116.Dries Aerts, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 22 en 23), huwt
109/117.Lijske Reijnen van den Heuvel, zie nr. 108/116.
124.Jacob (? Jans) Smit, (zie huw. disp. Rijkevoort dd. 19.4.1729) huwt
125.Jacoba. In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 genoemd met bouwerij, paard en smeden. Idem wordt in
de Invent. van 1613 vanwege de Prins van Oranje (ND 9952) in Hollanderbroek onder Mill vermeld een Jacob
Jans Smits, met als naburen Jacop Janssen en het goed van Willem Pouwelsen, waar Art Goerts op woont ter
eenre en Thonis Jacops weduwe en Goert Smits ter andere. Zie kw.st. Swarts sub V www, nr. 188-189.
204
HENDRINA VAN DEN HARK/HORK is geboren en gedoopt te St. Hubert op 6.1.1808 en overlijdt te St.
Hubert op 5.3.1889.
Notaris A. Verstraaten 21.3.1818: Scheiding en deling. Johannes van den Hork te Mill; Theodorus van
den Hork te St. Hubert; Peter van Dommelen te St. Hubert, allen landbouwers en Hendrina van Dommelen,
gehuwd met Hendricus Wolters, meester smid te St. Hubert; allen kinderen van Agnes Kroef uit huwelijk met
wijlen Hendricus van den Hork en wijlen Johannes van Dommelen (zie nr. 5); zij verklaren, dat hun zus Maria
Anna van den Hork in 1811 is overleden en bij testament, opgemaakt voor schout en schepenen van Mill dd.
21.6.1811, hen tot erfgenamen benoemd heeft, welke zij sindsdien gezamenlijk bezitten. Zij willen nu delen. Het
betreft de helft in een huis, gequoteerd nr. 12 met schuur, moeshof, bouw- en weiland aan de Korte Straat te St.
Hubert, weiland in de Hoeven, bouwland aan de heide op de Heuvel, nieuw erf bij het Ven en weiland te Linden.
Notaris van Crimpen te Cuijk 5.11.1824: mutueel testament van Peter van den Heuvel, oud-schout te Wanroij en
diens vrouw Johanna van den Hork. Na hun beider dood erven de kinderen van zijn broer Jan van den Heuvel x
Petronella Verstraten; de kinderen van zijn zus Anna van den Heuvel x Johannes Cornelis Reijnen; de kinderen
van broer Jan van den Heuvel x Maria Arnoldus van der Voort (nr. 6 en 7); de kinderen van Henricus van den
Heuvel x Marianne Pluk; de kinderen van zijn zwager Henricus van den Hork x Agnes Croef (nr. 4 en 5) en de
kinderen van zwager Hendrik van den Hork x Wilhelmina Bardoel, allen hoofdsgewijs.
Idem 3.8.1825: Adriaan van den Heuvel, particulier te Boxmeer, schenkt uit genegenheid aan zijn dochter
Gertrudis van den Heuvel, gehuwd met Johannes van den Hark, bouwman te Mill, eenderde deel van land te
Groot Linden en de onverdeelde helft van land te Beugen.
Vredegerecht Grave 18.10.1832: Vonnis. Openbaar ministerie contra diverse lieden, waaronder Hendrikus van
den Hark, bouwman te St. Hubert vanwege het in strijd met de wet leidsels voeren op een kar op de weg tussen
Grave en Den Bosch. Zij krijgen een geldboete.
Vredegerecht Grave 24.3.1834: benoeming toeziend voogd; Hendrikus van den Hark, overleden te Mill op
9.1.1834 zijn vrouw Petronella van den Heuvel, landbouwster te Mill, nalatende een minderj. zoon, Martinus 18
jr. Familieraad bestaat uit: Johannes van den Hark, oom te Mill, Theodorus van den Hark, Peter Abels, ooms;
Johannes van den Hark, broer, toeziend voogd; Johannes van den Heuvel, oom en Peter van den Broek, neef;
allen landbouwers te St. Hubert.
Haar kwartierstaat: (met dank aan Gerrit van den Hark +)
2.Hendricus Hendriks van den Hark, geb. St. Hubert en ged. Mill 26.2.1774, overl. St. Hubert 9.1.1834. Wonend
aan de Voort. Landbouwer, herbergier, tapper. Zie kaart op pag. 88. In een acte te Mill dd. 28.12.1811 neemt
Henri Hendrix de naam Henri van den Hark aan. Hij kan schrijven. Hij otr. dd. 16.4.1803 schepenbank
Mill/St.Hubert/RK Mill 1.5.1803
3.Petronella van den Heuvel, ged. Mill 3.11.1774 en overl. St. Hubert 18.10.1854. Zij kan schrijven.
4.Hendricus Reijnen van den Hark/Hork, ged. Wanroij 18.4.1741, overl. St. Hubert/Mill 21.4.1783; otr. Mill
(ned.dts.herv. gemeente) 6.4.1771, huwt Wanroij 21.4.1771
5.Agnes Dercx Croeff, geb. St. Hubert/ged. Mill 11.1.1752, overl. Mill 2.6.1789. Zij hertr. Wanroij 25.1.1784
Johannes Hendriks Jans van Dommelen, uit wie te Mill geboren wordt op 21.9.1785 dochter Hendrina, op
2.12.1786 een zoon Peter en op 14.10.1788 een dochter Reijnera.
Er is te Mill dd. 28.2.1811 een boedelscheidingsacte van Agnes Croeff.
6.Johannes van den Heuvel, ged. Haps 15.3.1741, overl. St. Hubert 31.1.1826, wonend aan De Voort (ORA Mill
626), huwt in 4e gr. verwantschap Mill 3.6.1764
7.Maria Arnoldusse Thomassen van de Voort, geb. St. Hubert/ged. Mill 2.5.1743, overl. St. Hubert 31.7.1829.
8.Reijn Hendricx, ged. Wanroij 10.11.1714, overl. Wanroij 19.11.1786, huwt Wanroij 10.5.1740
9.Maria Anna Hendriks, ged. Wanroij 13.12.1716.
Of: Maria Magdalena Hendriks, ged. Wanroij 22.7.1723; maar waarschijnlijker de Maria, geb. in 1716, daar
zij bij momberstelling bij de verdeling van de boedel van haar grootouders onder nr. 36 en 37 als eerste van de
3 minderjarige kinderen genoemd wordt en Maria Magdalena in 1740 bij een huwelijk pas 17 jaar zou zijn.
“Maria Hendriks vidua Reijnerus Hendriks” overl. Wanroij 30.3.1796.
10.Derck Hendrikx Croeff, ged. Mill 8.7.1704, overl. Mill 9.2.1782; lid Barbaragilde St. Hubert, evenals zijn
broer Marten Hendriks Croeff (koning in 1728) en diens zonen Derck, Adriaen, Reijn Martens Croeff en Peter
Martens Croeff (koning in 1756 en 1757); huwt Mill 15.4.1731 Neeske Lucassen (ged. Mill 7.2.1701 d.v. Lucas
Willems x Mill 19.1.1700 in 4e gr. verwantschap Geertje Jans, kleindochter van Willem Lucassen en Neeske/
Neelke Hendriks (zie kw.st. Reijnen sub II b, nr. 6 en 7); overl. Mill 28.10.1747 dysenteria), hertr. Mill 19.5.1748
11.Joanna Geurts, uit St. Hubert, overl. St. Hubert/Mill 2.6.1778.
12.Petrus Jans van den Heuvel, ged. Haps 7.7.1704, overl. Wanroij 4.9.1791. Richterbode te Wanroij.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 20.8.1741: Eed afgenomen van Peter Jans van den Heuvel als richterbode
te Wanroij.
Idem Haps dd. 31.12.1741: Procureur de Haen laat weten, dat op 16.11.1741 (de donderdag voor de laatste
Cuijkse markt) Aelbert Jacobs (waarschijnlijk een broer/zoon van resp. nr. 19 en nr. 38, ged. Wanroij
205
18.12.1693) ‟s avonds komende ten huize van Peter Goduwaerts te Haps en aldaar aantrof Peter Jans van den
Heuvel, richterbode van Wanroij, die met kar en paard voor de deur stond en dronken van Nijmegen kwam.
Aanwezig waren in huis verder Janken Dircx, oud schatbewaarder te Haps, Jan de Hoog van Wanroij, de
weerdin en de meid. Peter Jans van den Heuvel bracht een glaasje met daarin nog een beetje brandewijn naar
Aelbert Jacobs, die het zelf aannam, eruit dronk en het de weerdin overgaf zeggende: “ als de pot goed is, dan
schenkt mij ook een glaasje”, waarop de weerdin zei:”zoveel als gij hebben wilt”. Peter Jans van den Heuvel zei
vervolgens tegen Aelbert Jacobs:”Gij gaat altijd zonder geld en zoekt uw gelag niet te betalen”. Meteen daarna
heeft hij Aelbert Jacobs aangevallen, over een stoel op de grond gesmeten, met de haren getrokken en met
vuisten geslagen, zodat de weerdin met een stoel of een hout tussen beide moest komen. Aelbert Jacobs heeft
toen tegen Peter gezegd:”Gij hebt mijnen hoed”; Peter liep daarop naar de deur en zei:”kom hier, haelt hem
wederom”. Terwijl gezien werd, dat hij de hoed met zijn mes aan stukken sneed. Jan Hendrikx zei daarop tegen
Aelbert:”beste vader, blijft gij hier, gij zult wel een anderen hoed krijgen”. Peter Jans kwam korte tijd daarna
via een zijdeur weer binnen, ontmoette de weerd, die intussen ook in huis kwam, en tussen deze twee ontstonden
woorden over het gepasseerde. Peter liep in en uit. Wanneer hij buiten was, heeft hij met een houweel op deuren
en vensters geslagen, dat deze insolentien een weinig gepasseerd zijnde. De weerd en Jan Hendrikx hebben
Aelbert een eindje uitgelei gedaan. Toen Aelbert alleen op weg naar huis was, is hij nabij de Hamsendijk door
iemand verraderlijk met houweel of zwaar hout van terzijde in de nek geslagen en op zijn buik ter aarde
gevallen. Daarna heeft hij nog verschillende slagen op hoofd en lendenen gekregen; hij was ongetwijfeld
gecreveert, als de weerd en Jan Hendrikx niet terug gekomen waren en hem gevonden hadden; ze hebben hem
met veel moeite naar huis gebracht.
Idem Wanroij dd. 10.3.1742: Peter Jans van den Heuvel, richterbode te Wanroij, krijgt een boete van 31 gld.,
omdat hij op 16.11.1741 Aelbert Jacobs te Haps een klap gegeven heeft en zijn hoed aan stukken heeft gesneden.
Idem Wanroij dd. 30.12.1743: Peter Jans van den Heuvel te Wanroij is beboet wegens het onbehoorlijk vlaggen
maaien.
Idem Wanroij dd. 18.1.1745: Wilbert Egberts en de gewezen subst. schout van Beers Kerstiaen Gerrits hebben
ten huize van de richterbode van Wanroij een woordenwisseling gehad, waarna ze aldaar op het kerkhof samen
met messen hebben gevochten; de laatste zou zijn gestoken en de oorzaak van de kwestie zijn.
Huwt ned.dts.geref. Cuijk/Haps 26.4/11.5.1732 Anna Catharina Vinck (uit Sambeek, overl. Haps 24.1.1733).
Hertr. Cuijk 2/28.6.1733
13.Cornelia Jans de Laeracker, ged. St. Agatha 16.10.1708, overl. Wanroij 7.9.1782.
Deel van de Gemeente Wanroij (2707 bunder/1000 inwoners) uit de Gemeente-atlas van de provincie NoordBrabant (J.Kuyper;1865). Bij de pijl tussen De Noord en De Kuilen ligt de Horricksestraat.
206
14.Arnoldus Thomassen van/op de Voort, geb. St. Hubert en ged. Mill 19.3.1709, overl. Mill 21.8.1784,
lid Barbaragilde St. Hubert en in 1747 koning.
ORA 568 Mill dd. 17.11.1753 koopt hij van Adriaen Verstraaten x Maria Thomassen een huis gen. “De Voort”
te St. Hubert met brouwerij (ketel, kuip, coelschip,gietketel, riek, trechter)/schuur/varkenskooi en 3 holl. morgen
land; verder 3 holl. morgen bouwland “‟t Breexel”. ORA Mill 556 dd. 4.10.1735. Ambtman Land v. Cuijk St.
Hubert dd. 29.10.1753: Eed tot gezworene door Arnold Thomassen Zie kaart pag. 88. Hij huwt Mill 14.5.1741
15.Maria Theunissen, ged. Mill 9.2.1718, overl. Mill 30.6.1759. Zie ook ORA 568 Mill dd. 20.11.1756.
16.Hendricus Reijnen, ged. Wanroij 24.4.1674, overl. Wanroij tussen 1723-1725, huwt Wanroij 20.5.1696
17.Joanna Jansen de Hoogh, overl. na 18.4.1741. Zij hertr. (1) onder huw. voorwaarden te Wanroij op 11.4.1725
Egbert Thonissen (overl. vóór 1731). Zie voor nr. 16-17 e.v. kw.st. Verlinden sub V vvvv, nr. 28-29 e.v.
Als mombers over de 5 minderjarige kinderen uit haar eerste huwelijk (Peter, Mechteld, Maria, Agnes en Reijn
Hendrikx) worden benoemd Hendrik Peters (aangetrouwde oom), Thijs Thonissen (neef van vaderszijde), Peter
Jans de Hoogh (haar broer) en Jan Nelissen (zwager).
Te Wanroij op 18.4.1731 maakt zij opnieuw huw. voorwaarden, wanneer zij (2) hertr. Jan Jans Thijssen.
Behalve Thijs Thonissen, Peter Jans de Hoogh worden ook genoemd als mombers over haar minderjarige
kinderen uit haar eerste huwelijk met Hendrik Reijnen: Hendrik Peters (aangetrouwd zwager), Egbert Aarts
(schoonzoon) en Peter Hendriks (zoon).
Zie ook kw.st. Van Escharen sub V x, nr. 27 en Verhoeven sub V dddd, nr. 16.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 23.3.1731: Jennemie Jans de Hoog, weduwe van Egbert Thonissen is
genoodzaakt goederen te verkopen. Er zijn mombers over de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk bij
wijlen Hendrik Reijnen en als mombers voor de minderjarige kinderen uit het tweede huwelijk met Egbert
worden benoemd: Hendrik Peters en Thijs Theunissen van vaderszijde en Peter Jans de Hoog en Jan Nelissen
van moederszijde.
18.Hendricus Roelofs, ged. Wanroij 12.1.1684, overl. na 2.2.1726 en vóór 16.8.1729; huwt Wanroij 13.5.1710
Anna Gerrits (d.v. Gerrit Jans Thonissen en Metje Peters; Anna overl. Wanroij 5.3.1711).
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 16.8.1729: Anneke Hendrikx, minderjarige d.v. wijlen Hendrik Roelofs en
Anneke Gerrits, geassisteerd met Jan Roelofs, Peter Gerrits en Arnoldus Reijnen, haar ooms en oudoom, is
erfgename geworden van de nalatenschap van haar grootouders en wil met andere erfgenamen tot deling
overgaan.
Idem Wanroij dd. 15.10.1729: Pouwel Willems (Verhoeven), Jan Roelofs en Arnoldus Reijnen treden op als
mombers over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Gerrits x Peerke Roelofs, alsmede van het onmondige
kind (Anneke) van Hendrik Roelofs in huwelijk verwekt bij Anneke Gerrits, de dochter van wijlen Gerrit Jans
Thonissen en Metje Peters. Hij hertr. Wanroij 22.9.1715
19.Maria Jacobs Aelbers, ged. Wanroij 25.3.1690. Zij hertr. Wanroij 9.2.1732 Jan Jacobs Jans.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 9.2.1732: geapprobeerd huwelijkscontract tussen Jan Jacobs, jongeman,
geassisteerd met zijn vader Jacob Jans (x Deriske), en Maria Jacobs, weduwe van Hendrikus Roelofs,
geassisteerd met Jan Roelofs, Hendrik Jordens, Reijn Jacobs en Albertus Jacobs als bloedmombers over haar 3
minderjarige kinderen. In 1732 is Maria gegoed te St. Anthonis met huis en landerijen aan de Leugenstaert.
Notaris de Haen Wanroij dd. 23.3.1737: Codicil: Jan Jacobs, gehuwd met Maria Jacobs met verwijzing naar
hun huwelijkscontract voor het gerecht te Wanroij dd. 25.1.1732. Een legaat van 100 gld. t.b.v. zijn moeder
Deriske, de weduwe van Jacob Jans i.v.m. van hen en van Merij Hendriks, gehuwd met Gerit Claessen
aangestorven goederen.
Notaris de Haen Haps dd. 22.9.1718: Huwelijkscontract: Aelbert Jacobs (de broer van Maria), jongman te
Wanroij ter eenre en Maria Peters Jacobs, weduwe van (huw. Haps 8.5.1689) Aeb Aerts Jans van Dael (met Jan
Aerts van Dael en Jacob Peters als bloedomen/mombers over haar kinderen) en dochter van Peter Jacobs en
Lijske Peters (deze laatsten maken voor notaris de Haen te Haps op 1.12.1715 een testament) ter andere.
ORA 431, acte 35 dd. 30.11.1752: boedelscheiding van Albert Jacobs en Maria Peters; erfgenamen zijn: Jan
Hendriks de Bruijn x Maria Peters, Hermen Jacobs x Beelken Geurts, Gerardus Laeracker x Catharina Jacobs,
Allegonda Jacobs, weduwe van Teunis de Hoogh, Jacobus Reijnen, meerderjarig jongman, Wilbert Reijnen x
Reijntje Jans, Peter Reijnen x Grietje Reijnen en Reijn Hendriks x Maria Hendrikx; verder de onmondige
kinderen van wijlen Aert van Dael (x Cornelia Hartjens xx Lijntje Martens).
ORA 579, acte 27 dd. 23.1.1769: Beelke Geurts, weduwe van Hermen Jacobs verkoopt met andere erfgenamen
van Hermen Jacobs onroerend goed; te weten: Reijn Hendrikx x Maria Hendrikx, Johanna Hendriks (x
Cornelius Jacobs, xx Wilbert Jordens), Jan de Hoogh x Neesken Hendriks, Wilbert Reijnen x Reijntje Jans, Peter
Reijnen x Grietje Reijnen, Jacobus Reijnen x Peternel Peters, Hermanus Hendrikx x Agnes de Hoog, Johannes
Marcelissen x Maria de Hoog en Thijs Laeracker, meerderj. jongman.
20.Hendricus Dercx Croeff, (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 24 en 25), huwt
21.Joanna Martens, zie nr. 20.
24.Johannes Cornelissen van den Heuvel; (zie kw.st. Van den Broek sub V a, nr. 30 en 31); hij huwt
25.Johanna Jans, zie nr. 24.
207
26.Joannes Jans Laeracker, geb. St. Agatha/ged. Cuijk 22.12.1676, overl. St. Agatha 19.10.1729, schepen Cuijk,
huwt Cuijk 4.6.1700 Cornelia Nielen (ged. Oeffelt 19.1.1676 als d.v. Johannes Nielen en Aleijdis Thomassen,
overl. Cuijk 18.9.1702). Inventaris ORA 425 Cuijk dd. 31.5.1708. Hij hertr. Cuijk 20.2.1707
27.Hendrina Dercx Vos, geb. Middelaar.
Ambtman Land van Cuijk te St. Agatha dd. 30.8.1732: Hendrina Vos, weduwe van Jan de Laeracker, heeft met
voorweten van de bloedmombers over haar minderjarige kinderen, 4 hond land te St. Agatha verkocht aan de
erven van haar “sweegster”/schoonzus (?) Helena de Laeracker, om de crediteuren te kunnen betalen.
De Ambtman van Cuijk stelt dd. 30.6.1742 mombers aan over de onmondige kinderen van Hendrina Vos,
weduwe van Jan de Laeracker.
28.Thomas Dircx Nabuurs, ged. Mill 22.7.1678, schepen Mill vanaf 1728, overl. Mill 9.10.1743.
Ambtman Land van Cuijk noemen dd. 31.8.1736 Thomas Dircx en Dirck Theunissen als schepenen te St. Hubert.
Enige jaren terug hebben schepenen aan een bejaarde en armlastige landsdienaar een halve morgen
gemeentegrond in de heide gegeven om er nieuw land van te maken; nu de man gestorven is en zijn kinderen
zich kunnen redden, willen zij de grond ten dienste van de gemeente verkopen. Maria Thomassen x Adriaan
Verstraaten is dochter van hem; zie nr. 14. Hij huwt
29.Petronella Peters, overl. Mill 28.1.1754.
30.Antonius Jans, ged. Mill 22.9.1692, overl. Mill 3.10.1747, hertr. Mill 18.5.1721 Derris Thuwissen/
Theunissen (overl. Mill 23.8.1754 als weduwe Theunis Jans Joordens); huwt Mill 28.9.1716
31.Barbara Jans, ged. Mill 25.12.1686.
32.Reijn Aerts Hermens, geb. te Katwijk, overl. Wanroij 29.4.1714 (ex Katwijck). Hij hertr. als wonend te
Wanroij te Cuijk/Beers geref. 10/25.6.1704 met Maria Thomassen, weduwe van Govert Jacobs uit Katwijk.
Maria Thomassen overl. na 1723.
Opties voor naam Van den Hark: of deze ligt in het Wanroijse (zie kaart pag. 205), ontleend aan het toponiem/de
hofstad Den Horrick (o.m. vermeld in 1605; zie nr. 450; zie Tranchotkaart);, of in het Cuijkse, waar deze voorvader Reijn Aerts Hermens vandaan komt: in ORA 446b, acte 13 dd. 23.6.1808 is sprake van het goed de Horck,
gelegen onder Cuijk; thans bestaat in Cuijk westelijk van de spoorlijn een straat De Hork. Hij huwt vóór 1674
33.Merike/Meeuske Peters (Kints ?), overl. vóór 1704 te Wanroij.
34.Jan Jansen Thonissen (de Hoogh). Koopt (ORA Mill 542) 24.8.1668 hofstad aan de Hooghweg te Wanroij.
Deze Jan is volgens huwelijksdispensaties van Wanroij dd. 30.3.1767 een broer van Willem Jans x (vóór 1674)
Thonisken Hendriks (zie kw.st. Verhoeven sub V dddd, nr. 32 en 33 en kw.st. Verlinden sub V vvvv, nr. 29 en 58;
zie hieronder nr. 74 de acten dd. 28.5.1677. Hij huwt vóór 24.8.1668
35.Agnes/Neeske Tijssen/Lamberts. Zie haar ouders kw.st. Verlinden sub V vvvv, nr. 118-119.
Op 1.4.1681 wordt te Wanroij gedoopt Antonius, z.v. Jan Jans en Agnes. Deze zoon, Antonius Jans de Hoogh x
Allegundis Jacobs laat weer een dochter Agnes dopen, evenals nr. 16 en 17 en broer Peter Jans de Hoog.
36.Roelof Jans, overl. na 1726/vóór 10.9.1734. Hertr. Wanroij 2.2.1726 Hendrina Tijssen, wed. Jacob v.d. Elsen.
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 25.9.1734: Jan Roelofs, Peter Aerts x Maria Roelofs, Gerrit Geurts x
Jenneke Roelofs, Hendrik Jordens x Peerke Roelofs, mitsgaders Maria, Johanna en Neeske Hendrikx,
onmondige kinderen van Hendrik Roelofs x Maria Jacobs (bloedmombers zijn Reijn Jacobs en Aleff Jacobs):
allen (kinds)kinderen van Roelof Jans en Willemke Jordens. Zij hebben dd. 10.9.1734 voor het gericht van
Wanroij een magescheid opgericht.
Schepen Wanroij 1704-1713. Hij huwt na 28.5.1677/vóór 1680
37.Willemke Jordens, geb. ca. 1655, overl. vóór 2.2.1726. ORA Beers 467 dd. 8.4.1670/27.4.1666. Zie nr.74.
38.Jacobus Aelbers, overl. Wanroij 19.2.1718; wonend 1686-88 te Mill; later te Wanroij; hij huwt vóór 1686
39.Neesken Reijnen, overl. Wanroij 26.2.1718.
52.Johannes Hendriks (op de) Laeracker, geb. St. Agatha/ged. Cuijk 29.1.1645, huwt Cuijk 23.1.1676
53.Metgen Hermens Jacobs, ged. Oeffelt 18.8.1652.
56.Theodorus Aerts Thijssen Nabuers, huwt Mill 11.4/2.5.1671Andrea/Drieske Gerrits; hertr. Mill 14.5.1677
57.Maria Thomassen van de Voort.
ND 10093: een Dirck Aerts Thijssen (is nr. 56 ?) neemt in 1689 de cijns over van Handersken, de weduwe
(1659) van Thomas Jordens (1642), die hem in dat jaar overneemt van Jan Lamberts.
60.Jan Joordens, (zie kw.st. Ermers sub IV s, nr. 28 en 29); hij huwt Mill 14.2.1677
61.Margrietha Gielen/Michiels.
62.Johannes Fransen, (zie kw.st. Smits, sub V aa, nr. 16 en 17), huwt
63.Maria Egberts, zie nr. 62.
64.Aert Hermens.
68.Jan Thonissen, overl. Wanroij na 28.5.1677. Zie onder nr. 74 tweetal acten. Huwt ca. 1630
69.Jenneke, overl. na 1668-vóór 1677.
72.Jan Roelofs, overl. vóór 1676.
Inventarisatie Ambtman 1665 meldt Jan Roelofs met bouwerij met 1 paard en als bijenhouder (ook zijn broer
Otto houdt bijen), met 3 kinderen en grote schulden. In 1650 wordt hij te Wanroij aangeslagen voor 1 morgen en
208
1 hond land . Zie ORA Mill 542 dd. 7.4.1676. Hij huwt ca. 1645
73.Enneke Jans Nabers, overl. na 1676. Zij neemt modo in 1652 de cijns over van Jan Jans Nabuers (ND 10093).
74.Jordanus Jans Meuijen, geb. ca. 1627, overl. Wanroij 30.11.1718. Zie kw.st. Van Thienen sub IV dd, nr. 46.
Notaris Rutger de Haen Wanroij dd. 8.1.1711: Erfmagescheid: Roelof Jans x Willemken Jordens (zie nr. 36 en
37), Zeger Jans Aben x Handersken Jordens, Enneken Jordens, wed. van Derk Aerts, geassisteerd met Theunis
Derks en Peter Aerts; Ebbert Jordens en Jan Jordens, allen kinderen en erfgenamen van Jorden Jans Meuijen en
zijn 2 overleden vrouwen Maria Jans Jacobs en Paulina Jans Thonissen. Hij is dan 84 jaar en plaatst zijn
handmerk zonder bril onder de notariele acte; te verdelen is huis, schuur en backhuis met 8 mergen bouw- en
weiland te Wanroij; nog een huis, schuur en brouwhuis met 9 mergen bouw- en weiland op het Rijckevoort en
onder Beugen. Tot slot hooiland onder Linden.
Deze Jorden Jans Meuijen is de broer van Egbert Jans Meuijen (overl. vóór 1664; ORA Mill 542 dd. 19.1.1664)
(zie kw.st. Van de Kolk sub V zzz, nr. 80). Zie huwelijksdispensaties Wanroij dd. 23.4.1753 en 9.4.1797.
Jorden Jans en Merrike verwerven op 15.2.1661 van Geurt Dircks (z.v. Dirck Willems in Meulengat/ Cocxbeek x
Catharina Goerts; zie III g) x (vóór 24.12.1629) Lijske, (d.v. Jacob Jans Ermits Verbeeck x (vóór 1609) Barbara
Reijnen Jans van den Heuvel), de helft van een huis, schuur, schop, varkenskooi, brouwhuis en brouwerij met 6
holl. morgen bouw-, wei- en hooiland in St. Hubert op het Cuijkervoort en het Breexsel, welke helft de opdragers
was aangekomen door het overlijden van Jacob Jans en Berbera, de ouders van de opdragers. Maria Jans
Jacobs is gezien vanuit deze acte waarschijnlijk de dochter van de broer (Jan) van Lijske Jacobs Verbeeck.
Jorden hertr. na 1661 Paulina Jans Thonissen, overl. vóór 1677.
ORA Mill 542 dd. 28.5.1677: Akte van opdracht door Jan Thonissen (nr. 68 hierboven) met zijn kinderen: Jan
Jans (de Hoogh) x Neeske (is nr. 34); Willem Jans (Verhoeven; zie sub V dddd) x Thonisken; Aert Jans x
Jenneken (Peters) (zie sub IV cc, nr. 28-29); Jan Aerts x Berber; Jorden Jans Meuijen en Jan Thonissen als
momboir over de onmondige kinderen, nagelaten door Pauwelke Jordens (is: Paulina Jans Thonissen); Jan
Geurtz als momb. over Willemke Jordens, die afziet van oppositie; Gerit Jans voor zich: aan Aert Jans, gehuwd
met Thoniske, van een huis, schuur, turfschop en bouw- en weiland van ca. 9 morgen, deels bouwland en het
daarop staand getimmerte en dat gelegen is over de straat tegenover het huis; een stuk bouwland, gelegen aan
het Broek en een stuk land, gelegen op het Hoogveld en een hooikamp, gelegen onder Mill en nog 2 kampen land
voor 4070 gld.
Idem dd. 28.5.1677: Akte van opdracht door Jan Thonissen met zijn kinderen: Jan Jans x Neeske (Lamberts);
Willem Jans x Thonisken (Hendriks); Aert Jans (Thonissen) x Jenneke (Peters); Aert Jans x Thonisken (Jans),
Jan Aertz x Berber; Gerrit Jans voor zich: aan Jorden Jans (Muijen) de helft van: a: een huis, schuur en bouwen weiland van 7 morgen, bel. de erven van de weduwe van Jan Lambertz en de gemeynt; b: een stuk bouwland
en weiland, begrepen onder het sub a) vermelde aantal morgen, grenzend aan de erven van Seeger Goossens,
Hendrick Lambertz en de erfgenamen van Peter Peters; c: een klein stukske erf, grenzend aan de erven van Jan
Ebben, Marten Jurriens, Seeger Jans en de Leigraaf voor de som 1490 gld. Zie ook idem dd. 24.8.1668
Jorden huwt vóór 1650
75.Maria Jans Jacobs, geb. ca. 1630, overl. na 15.2.1661. Zij heeft wrschl. oom Thonis Jacobs (ORA Beers 467
dd. 8.4.1670). Uit hun huwelijk o.m. gedoopt te Wanroij dd. 5.12.1655: Henricus, get. Joannes Jans Immen en
Joannes Hermens Reijnen Theunissen. Wellicht is Maria dus de moeder van Willemke Jordens (nr. 37), maar
helemaal zeker is dat niet.
76.Alert Jacobs, overl. vóór 1671, huwt na 1645
77.Catharina Gerrits Kempen.
104.Hendricus Jacobs (op de) Laeracker, geb. ca. 1600, overl. vóór 1681 (ORA Cuijk 402 dd. 16.2 en
31.12.1651; 9.7.1652). Huwt vóór 5.2.1635
105.Hendrika Jans Deckers, overl. na 1681 (ORA 405 Cuijk dd. 2.2.1681: onderpand van hofstad met 15 morgen
land onder St. Agatha als onderpand voor rente van 50 car.gld.; met haar zoons Peter, Jan (nr. 52) en Wouter).
106.Hermen Jacobs, huwt vóór 1650
107.Mechtilda Haerkens
112.Aert Thijssen Nabuers, overl. na 1691 en vóór 1695
ND 10094: in 1695 neemt zoon Peter Aerts Nabuers de cijns van Aert Thijssen Nabuers over.
In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 wordt hij genoemd als wonend in tweederde part van het goed van
Thijs Jans (zijn vader ?), met een bouwerij, 2 paarden en een huis vol kinderen.
Op 23.9.1668 verkoopt Jan Peters c.s. aan Aert Thijssen x Grietje een gedeelte van een huis en erf onder het
gericht van Mill. Op 24.1.1671 verkopen Peter Hermens x Merrijke aan Aert Thijssen x Grietje 5 hond oud en
nieuw erf.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt (deze ?) Aert Thijssen belast voor huis, hof en anderhalve
morgen nieuw afgegraven land voor totaal anderhalve stuiver. ND 10093 (vanaf 1640) noemt van 1665-1690
Aert Thijssen Nabuers modo voor Thijs Jans Nabuers (nr. 224).
Een Aert Thijssen is in 1677 schepen van Mill. Hij huwt
113.Margriet Nelissen, overl. Wanroij 3.7.1698.
209
114.Thomas van de Voort/van Werst (?), huwt
115.Helena.
144.Roelof Jans Aben, overl. na 1661. Cijnsplichtig aan Cuijkse kerk 1638-45.
Op 19.2.1628 wordt hij te Wanroij genoemd met kinderen Ot, Marten en Mariken, met de minderjarige kinderen
Jan en Peter; hij draagt dan op aan Thonis Jans en Eerke huis, hofstad en 2 morgen land, belendend hemzelf,
Marten Thonissen en de gemeijnt. In ND 10093 nemen een Thonis Jans de Lange x Cunera modo in 1645 de
cijns over van Roelof Aben x Bertken; in 1666 neemt van hen Aert Reijnen Hermens van Thonis Jans de Lange
weer de cijns over. Op 30.11.1645 blijkt Roelof Jans gehuwd met Jenneken: schepenen van Mill dragen hen
beiden op een grasgemeijnt, gelegen bij de hofstad van Roelof Jans, onder het beding dat Roelof en Jenneke en
hun rechtsopvolgers de brug van 10 voet breedte, gelegen over de gemene schouwbeek op Cuijkervoort, waar
naburen met paard en wagen over kunnen rijden, ten eeuwigen dage zullen onderhouden. Waarborg is de
hofstad en toebehorend land, genoemd de Heuvel, liggend op Cuijkervoort in het Brexsel, belendend de gemene
beek en Gerit Aben. Op 11.4.1661 verkopen Roelof Jans en Jenneke aan Jorden Jans (Meuijen) en Merrike (Jans
Jacobs) huis, hof, schuur, schop en 1 morgen bouwland op Cuijkervoort te St. Hubert, belendend Gerrit Aeben,
de Boersebeek en de gemeijnt; verder 2 hond bouwland op het Breexsel, bel. Jorden Jansen, Jan Willems, de
erfgenamen Willem Peeters en de gemeijnt; tenslotte anderhalve morgen bouw- en weiland in Hollanderbroek,
den Aldena geheten, bel. Willem Gerrits Croeffs, Hendrik Aerts, licentiaat Haegens, Jan Jans Lemmens, Peter
Reijnen en de wetering. In de telling van de Ambtman in 1665 is een Jan Willems (zie sub 0) wonend op het goed
van Roelof Jans. ORA Mill 542 dd. 7.4.1676: als hun kinderen genoemd:Ott x Merrike; Peter x Grietje; Jan (+)
x Enneke Jans Nabuer; Merrij x Msr. Thomas in Dordrecht.
Zie kw.st. Centen sub V jjjj, nr. 248-249 en kw.st. Gradussen Clomp sub V qq, nr. 188-189.
Roelof hertr. Jenneke tussen 1628 en 1645, hij huwt ca.1605
145.Bertken Otten.
Dit gegeven volgt uit de huwelijksdispensatie te Wanroij dd. januari 1678, wanneer Joannes Otten en Gertruda
Bernards, de zoon van Otto Roelofs x vóór 1650 Merij Kersten, trouwen.
146.Jan Jans Nabuers (broer van nr. 224); wrsch. de vader van Hendrik Jans Nabuers (kw.st. v. Escharen V x, nr.
24). Jan Nabuers wordt in 1650 aangeslagen voor huis, hof en 7 morgen en 4 en halve hond in 6 percelen voor
een totaal, na aftrek van 14 gld. en 3 st; hij heeft land o.m. in De Boer, in de Hijt en Hollanderbroek.
148.Johannes (Hanricks Thonissen) Meuijen, geb. ca. 1590.
ORA Mill 542 dd. 19.1.1664: Thonis Jans vermaakt aan Jan, z.v. overl. Egbert Jans, plv. Jorden Jans zijn oom.
In Wanroij is op 8.6.1662 sprake van een Peter Hendriks Meuijen x Bertken Willems, die een testament maken.
Zij testeren aan de Armen van Wanroij, aan Peters neef Geraert Theunis Willems en aan de kinderen van Aeb
Willems ( Willem en Teuniske Aeben), de broer van Bertken. Eveneens in Wanroij komt voor een Hendrik
Hendriks Muijen x vóór 1606 Jenneke, d.v. Peter Ermits Verbeeck en Merij. Dit en de vernoeming van Jorden en
Eb vanuit het voorgeslacht, is de bewijsvoering om Jan Handriks Meuijen x Grietje Ebben op te voeren als vader
van Jorden (en Egbert) Jans Meuijen. Zie nr. 74 (m.n. de doopgetuige van het kind Henricus op 5.12.1655:
Joannes Hermans Reijnen Theunissen) en nr. 298.
Op 19.1.1656 wordt te Wanroij gedoopt Gertrudis, d.v. Herman Theunissen x Bertha/Heesa Hendriks Cuijpers
Muijers. Ook is te Wanroij op 10.11.1668 de doop van een dochter van Steven Hendriks Muijers.
Hij huwt ca. 1625
149.Grietje Ebben.
150.Jan Jacobs Verbeeck, geb. ca. 1605.
152.Jacob Hermens Mooren, overl. vóór 9.2.1640 (zie kw.st. Willems sub II c, nr. 12 en 13), huwt
153.Catharina Claessen Meussen, zie nr. 152.
154.Gerrit Jans Kempen, overl. ca. 1650, (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 16 en 17), huwt
155.Jutge Gerrits Croeff, zie nr. 154.
210.Jan Deckers, overl. na 10.5.1624 en vóór 5.2.1635, huwt
211.Jenneke Lenaerts, overl. na 1635. Zie ORA Maashees 263 dd. 5.2.1635 magescheid met 40 morgen land..
224.Thijs Jans Nabuers, geb. ca. 1585, overl. na 1668. Zie kw.st. Van der Kolk sub V zzz, nr. 169.
Op 14.3.1628 maakt Thijs Jans, als weduwnaar van Metje Derikx Arntsdochter en hertrouwd met Jenneke Peters
een acte op, waarin hij de vererving van de kinderen uit beide huwelijken regelt. Zijn schoonvader is daarbij
betrokken. Op 16.2.1668 is sprake van de erven Thijs Nabuirs. In 1664 is een Thijs Nabuurs te Mill doopgetuige
bij een kind van Jan Aerts de Vael x Elisabeth Jans. Op 28.4.1668 te Wanroij is Thijs Jans Nabuers samen met
Antonia Thonissen de Langes getuige bij de doop van Theodorus, de zoon van Hendrik Egberts x Petronella.
In 1652 pacht hij de dominiale hoeve de Sundert voor 35 malder rogge en de Elsehoeve voor 8 malder.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Thijs Nabuers aangeslagen voor huis, hof en 8 morgen en 3
hond land in 5 percelen: voor 4 morgen en 3 hond bouwland (14 gld.), voor 1 morgen bouwland (3 gld.), voor 1
morgen weiland in Elsbroek (1 gld. en 10 st.), voor 1 morgen en 3 hond weiland in Hollanderbroek (1 gld. en 10
st.) en voor 3 hond nieuw afgegraven bouwland; hij is o.m. cijnsplichtig aan graaf van den Bergh en voor 1
malder rogge aan het Gasthuis te Grave.
210
211
In de telling van 1613 (ND 9952) vanwege de Prins van Oranje wordt Thijs Jans te Wanroij genoemd met als
directe naburen Jan Gerrits, Ab Jansen en Bert Siksen (?) ter eenre en Hanrick Peters en Thonis Martens ter
andere. Een andere Thijs Janssen wordt in 1613 te Wanroij genoemd met als directe naburen Hendrik Artssen,
Kersten Thonissen, Goessen Baltus en Art Hendricx ter eenre en Erken Costers, Jan Thonisen, Roelof Aben en
Jan Aben de alden ter andere. Zie 448: gezien de belending daar gaat de voorkeur naar de eerste Thijs Jans uit.
In ND 10093 is Thijs Jans Nabuijr cijnsplichtig voor 3 morgen land, afkomstig van Peter Jans (x Lijs ?), de
vader van Jenneke ? Aert Thijs Nabuer (nr. 112) neemt van vader Thijs de cijns over. In ND 10094 te Wanroij in
1695 neemt Peter Aerts Nabuer (zie kw.st. Kempen sub IV cc, nr. 30) de cijns weer over van Aert Thijssen
Nabuer. ORA Beers 464 dd. 6.2.1637 noemt Jan en Thijs Jans Nabuers als ooms van de onm. kinderen van hun
broer Hendrik Jans Nabuers te Beers. Hij hertr. vóór 14.3.1628 Jenneke Peters. Hij huwt vóór 28.3.1616
225.Metje Derckx, overl. vóór 14.3.1628.
290.Otto NN, huwt ca. 1580
291.Maria Reijnen.
298. ? Eb Jordens.
Op 14.2.1627 draagt Hanriske Wolters ( x Aert NN), geassisteerd met Jorden Aerts x Fijken haar zoon, op aan
Eb Jordens x Zeelke huis, hofstad en land op de hoge Lampeler met ongeveer 7 morgen land, belendend Eb
Jordens, Marten Jacobs, de rode beek en de gemene straat; tevens een stuk land met heideland in de Parrick,
belendend Marten Jacobs, Wolter Reijnen en de Berckenbosschegraeff.
Op 19.2.1638 dragen Jan Handricx (Meuijen) x Grietje Ebben, Jan Jans genaamd Kijnt x Merrij Ebben en
Jenneke Ebben, geassisteerd met Gerrit Jordens als haar momber op aan Aert Ebben x Metje (d.v. Reijn Wolters
x Erke), hun broer en zus, uit goed hen aangestorven van wijlen Eb Jordens x Zeelke; het betreft 6 hollandse
morgen land onder Wanroij op de Lampeler, belendend Jorden Ebben, de Peelsteeg, de rode beek en de gemene
straat.
Dezelfden dragen eodem die op aan Jorden Ebben x Jenneke (d.v. Hendrik Baltus x Erke, weduwe van Reijn
Wolters; dezen zijn op 20.2.1639 allen overleden) de helft van het voorschreven goed.
In de huisplaatsentelling van 1613 wordt Eb Jordens te Wanroij genoemd met als directe naburen Jan Nelissen,
Marten Jacops en Jan Hendrixc ter eenre en Claes Janssen, Jacop Peters en Jacop Thijssen ter andere.
Op 22.10.1606 komen de broers en zussen van Eb Jordens in beeld: de aan de opdragers aanverstorven
goederen van de overleden broer Claes Jordens worden opgedragen aan diens weduwe Metke Reijnen door
Peter Jordens x Aelke, Gerard Aerts x Aelke Jordens, Jan in de Boer x Marij Jordens, Eb Jordens x Beelke,
Gerard Jordens x Willemke, Jan Jordens x Grietje, Marten Jordens x Lijske en Hendrik Hermens x Willemke
Jordens.
Eb huwt ca. 1595
299.Zeelken/Beelken, beiden overleden vóór 19.2.1638.
300.Jacob Jans Ermits Verbeeck, geb. ca. 1580.
Op 20.10.1617 verkoopt vader Jan Ermits Verbeeck (nr. 600) aan zoon Jacob x Berber een huis, schuur en
hofstad met 3 morgen land, gelegen op Cuijkervoort, belendend Jan Willems, Derick Peters, Huibert Jans en zijn
zoon Jacob x Berber; en anderhalve morgen land op het Brexsel, belendend Peter Arnts, Willem Pouwels en
Thijs en Peter Artssen. De medeverkopers zijn de broers en zussen van Jacob: Jasper Philips x Fijke (en de
voorkinderen van haar eerste man Jan Nelis), Willem Pouwels x Merrij, Hendrik Jans Ermits x Berber (en zijn
voorkinderen bij Merij Thonissen), Thonis Jans Ermits x Grietken, Ermit Jans x Ariaantje, Arnt Jans Ermers x
Hanrisken, Ermit Hendriks x Merij, Peter Jans Ermits x Gaertken, Jan Simons x Metje, Jan Jans Ermits x Aeltje.
Zie nr. 600.
Op 27.1.1618 dragen Cornelis Handricks en Catharijn op aan Jacob Jans Ermits en Berber een halve morgen
land op Cuijkervoort, belendend Lijske Martens, Jacob zelf, Derick Ariens en Jacob Jans.
In de huisplaatsentelling in 1613 wordt Jacob Jansen onder St. Hubert genoemd met als naburen Hermen
Reijnen, Jan Peters Sluijmers, Jan Peters Claes, Thijs Peters E(? onleesbaar) Rijn ter eenre en Willem Peters op
de Voort, Jan die Kuijper en Derijk Arts hofstad, daarop woont Peter Hanricx ter andere.
Hij huwt vóór 1609
301.Barbara Reijnen Jans van den Heuvel.
448.Jan Hendricks Nabuer/Nabers, geb. ca. 1545, overl. Wanroij na 1616. Op 7.5.1614 draagt Eerke (x vóór
1570 en sinds 27.1.1582), weduwe van Derick Janssen Verwaaijen met richterbode Peter Martens (Spanjaers),
Jan Dericx x Reijnske en Jan Marcelis x Gertgen op aan Jan Hanrix en Heijlke. Jan Hendricks Nabuer x Heijlke
verkoopt op 28.3.1616 aan zijn zoon Thijs Jans x Metke 3 hollandse morgen land, belendend Jan Handricx, Aeb
Jans en de gemene straat; en een half morgen groot weikampke, belendend Goert Michiels en Peter Peters.
Volgens ORA 218 verklaart hij in 1596 bij een erfkwestie tussen Jan Ermits en Peter Ermits, kinderen van Ermit
Jans Verbeeck x Metje Dircks Arnts Esselen, dat hij dan 50 jaar oud is; als levenslange buur van Ermit kan hij
echter geen zinnig woord zeggen over de ruzie tussen de kinderen Ermits Verbeeck. Zoon Peter Ermits zou een
partij van 17 malder rogge (die “op den sulder” lag) buiten de erfdeling gehouden hebben. In de telling van
cijnplichtige goederen in augustus 1613 (ND 9952) vanwege de Prins van Oranje wordt Jan Hendricx Nabuer te
212
Wanroij vermeld als directe naburen Gaert Roelofs en Peter Ermits Verbeeck ter eenre en Jan (Peters) Vos en
Art Rutten ter andere.
Hij heeft drie zonen: Thijs Jans Nabuers (nr. 224); Hendrik Jans Nabuers, gegoed te Beers/Dommelsvoort,
schepen aldaar 1623-26 en 1635, overl. te Beers na 14.4.1636 en vóór 6.2.1637; x vóór 1608 Geertje, d.v.
schepen Aert Gieben en Gaertken; xx Beers 4.6.1620 Geertgen/Erentrudis Aerts uit Boxmeer; en tot slot Jan
Jans Nabuer (nr. 146). Jan en Thijs Jans Nabuers zijn ooms van de onmondige kinderen van hun broer Hendrik
Jans Nabuers te Beers (ORA Beers 464 dd. 6.2.1637/ORA Cuijk 401 dd. 25.3.1638)..
Een Jan Naebuijrs (vader of zoon Jan) is in 1633 belender van Jan Peters Vos x ca. 1600 Trijn (xx vóór 1633
Reijn Peters) te Wanroij aan de beek.
Jan Hendriks Nabuer huwt ca. 1575
449.Heijlke, overl. na 1616.
450.Dirck Arnts, overl. na 1628.
Is hij dezelfde als de in 1586 vermelde Derick Arnts Peters van Mill x Metke ? Dirck Arnts x Metke kopen op
22.8.1604 van (hun zoon) Arnt Derickx x Jenneke 1 morgen land aan de Helmont (eerste vermelding 1572) te
Wanroij. Dirck Arnts x Metje worden ook vermeld op 17.1.1605, wanneer zij van Derick Peters x Metje kopen
een hofstad in de Horrick en bij de rode beek; en 2 strepen land, belendend de hofstad en 8 hont weiland in de
Heessen.
Op 16.5.1622 verkopen zij aan hun zoon Arnt Dericks x Jenneke een huis, hof en 5 morgen land naast de
Boersebeek. In de telling van 1613 (ND 9952) wordt Derick Aertsen vermeld te Wanroij met als directe naburen
Jan Aben de Jonge (x Trijn) en het huis van Thonis Jans Ermits (x Grietje) ter eenre en Hanrick Ermits, Gijb
Claessen en genoemde Thonis Jan Ermits ter andere. Hij huwt
451.Metje, overl. na 16.5.1622 en vóór 1628.
600.Jan Ermits Verbeeck, geb. ca. 1540, overl. na 20.10.1617; in 1587 schepen van Wanroij.
Op 20.9.1599 dragen Jhr. Antonius van Berchem, ambtman van Grave en Land van Cuijk x Joffer Maria van
Bocholt op aan Jan Ermits x Metke een rente van 2 malder van een erfbrief met 2 transfixen. Op dezelfde datum
nog eenzelfde erfbrief met gelijke rente.
Op 2.7.1609 dragen Jan Ermits x Metje op aan Jan Lamberts (Pieck) x Jutke 4 hond weiland in de Liespes,
belendend Jhr. Van der Voort, Jan Ebben, Peter Jan Claes (x Merij Peters) met recht van erfdienstbaarheid van
weg en dreef over de erven van Jan Verbeeten en Jan Ermits.
Op 31.8.1609 vesten Jan Ermits x Metke hun zoon Hendrick Jans Ermers x Merrij met een hofstad met huis, hof
en 4 en halve morgen land op de Parrick, belendend Jan en Thonis Ermits, Jan Nelissen en de gemene straat;
verder met anderhalve morgen land gelegen in het Straetse Veld, belendend Jhr. Van der Voort, Kersten
Hendrikx, Jan Ermits en Willem Gerrits; tenslotte met een weikamp, de Kerkeweij, gelegen aan de Rode Peel,
belendend Thonis Ermits, Thonis Jan Ermits, (de lange) Jan Thonissen en de gemene straat.
Op 18.10.1609 vest Jan Ermits Verbeeck met zijn kinderen Jan Verbeeten en Merij met 4 hond land met een
hoekje nieuw erf daaraan gelegen, belendend Jan Lemmen, Gerart Aerts, Jan van Huij en Jan Verbeeten, met
erfdienstbaarheid van vaartweg en dreef over de nieuwe weide van Jan Ermits in de Lyespes; als kinderen van
Jan Ermits Verbeeck worden dan genoemd (zie ook nr. 300, acte dd. 20.10.1617): Jan Nelissen/Neessen x
F/Sijke, Hendrik Jans x Merij, Jacob Jans x Berber (zie nr. 300), Thonis Jans x Grietje, Ermit Jans x Arijke, Jan
Simons x Metje, Arnt Jans x Hanriske, Willem Pouwels x Merij, Ermert Hendriks x Merij, Aeb Jans x Lijske,
Peter, Jan en Jenneke ongehuwd. Zie kw.st. Van de Weem sub IV c, nr. 218-219. Hij huwt vóór 1576
601.Metje Peters, overl. tussen (?) 31.8.1609 en 18.10.1609.
602.Reijn Jans van den Heuvel, (zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 46 en 47), huwt vóór 1574
603.Lijske, zie nr. 602.
1200.Ermi(j)t Jans Verbeeck, geb. ca. 1510, overl. vóór 1.2.1573; schepen Mill (1560 en mei 1571) en pachter
van de tienden te Wanroij (27.11.1570), huwt vóór 1.2.1535
1201.Metje Dircks Esselen, overl. na 1.2.1573 en vóór 10.2.1584.
2400.Jan/Johan Jans Verbeeck, geb. ca. 1480, vermeld 1522 en 1.2.1537, overl. vóór 1542
ORA Mill 539 scan 311 e.v. dd. 7.1.1537 erven Jan Verbeeck (Jansen), Lucas Jans x Beert, Jan Hendriks van de
Boer x Beert, Claess Egenssen x Lijs en Hendrik Hermsen x Merij, waar hun vader en moeder Jan Ermits x
Aleijt in verstorven zijn. In 1522 vermelding van Jan Verbeeck. Hij huwt Lijs, hertr. ca. 1510
2401.Baet Hendriks van der Beeck.
Kinderen uit dit huwelijk zijn in 1542: Sijbert, Arnt, Jacob, Jan, Elisabeth, Anna en de onmondige Merij. En
Ermit (nr. 1200) x Metje aan wie opgedragen wordt huis, hofstad en 4 morgen land met tweemaal 8 hond land,
resp. op Hoge Veld en Elsbroek.
2402.Dirck Arnts Esselen, geb. ca. 1480, overl. na 1540. Hij verkoopt met Lijsken in 1522 aan Jan Verbeeck.
Hertr. ca. 1539 Fije (vermeld ORA Mill 539 dd. 3.1.1540). Huwt ca. 1505
2403.Lijske, vermeld in ORA Mill 539 dd. 10.11.1522 en 1/20.2.1537. Andere kinderen: Hendrick, Jan, Arnt.
4800.Jan Ermits, geb. ca. 1450, overl. vóór 1537, huwt
4801.Aleijd.
213
4802.Hendrik van der Beek. Hij wordt in 1542 vermeld als grootvader van de dan onmondige Merij, de dochter
van Jan Ermits Verbeeck (nr. 2400).
4804.Arnt Willems Esselen, geb. ca. 1460, vermeld in 1485, huwt vóór 1485
4805.IJken.
V mmm. WILLEMINA LANGE(N) x WILHELMUS/WILLEM VAN DUIJNHOVEN
(dochter van IV t).
Ged. te Mill op 22.7.1820, get. Wilhelmus Peters Lange en Agnes Peters Ebben. Woonachtig te St. Hubert D 19
(nu Voortsestraat 36, St. Hubert) en overlijdt te St. Hubert op 20.3.1874. Zij huwt te Mill op 17.1.1845 met
WILHELMUS/WILLEM VAN DUIJNHOVEN.
Kinderen uit hun huwelijk geboren:
1.JOHANNES VAN DUIJNHOVEN, geb. 31.12.1845 Mill. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te Wanroij
op 28.7.1909.
2.PETER VAN DUIJNHOVEN, geb.13.4.1847 Mill. Hij overlijdt te Ledeacker op 11.4.1928. Landbouwer.
Kassier Boerenleenbank. Hij huwt te Oploo op 12.9.1877 met ALLEGONDA VAN DE KERKHOF (geb. te
Ledeacker op 2.2.1850 als dochter van Antoon van de Kerkhof en Anna Maria van Dijk en overleden te Wanroij
op 21.3.1885).
Peter hertrouwt te Oploo op 27.6.1885 met HENDRICA/HENDRINA VAN VEGHEL (geb. te Schijndel op
12.8.1851 als dochter van Antonie van Veghel en Elisabeth van Veggel en overleden te Ledeacker op 4.4.1944).
3.MARTINUS VAN DUIJNHOVEN, geb. 15.7.1848 Mill. Hij overlijdt te Sambeek op 8.10.1910. Landbouwer.
Hij huwt te Sambeek op 3.4.1880 met ANNA CATHARINA VAN DEN HOVEN (geb. te Sambeek op
31.10.1852 als dochter van Theodorus van den Hoven en Anna Maria Hendriks en sterft aldaar op 11.8.1889).
Martinus hertrouwt te Sambeek op 14.1.1891 met PETRONELLA NABUURS (geb. te St. Agatha op 25.5.1867
als dochter van Cornelis Nabuurs en Johanna Josephs en overlijdt te Sambeek op 12.2.1922).
4.MARIA VAN DUIJNHOVEN, geb. 5.9.1849 Mill. Ongehuwd. Landbouwster. Zij sterft te Wanroij op
30.5.1912.
5.JOHANNA VAN DUIJNHOVEN, geb. 19.8.1851 Wanroij. Zij overlijdt te St. Hubert op 27.8.1929. Zij huwt
te Wanroij op 25.4.1892 met de landbouwer JOHANNES JACOBUS VAN KEMPEN (geb. te Overloon/
Maashees 20.9.1855 als zoon van Hendrikus van Kempen en Petronella Stevens en overleden te Maashees op
22.1.1940).
Johannes is eerder gehuwd met Hendrica Maria van Overbeek te Mill op 22.6.1885 (geb. te St. Hubert
op 15.5.1859 als dochter van Martinus van Overbeek en Jacoba Jansen en aldaar overleden op 22.2.1892).
6.CORNELIS VAN DUIJNHOVEN, geb. 23.1.1854 Wanroij. Hij overlijdt te St. Hubert (Voortsestraat 36) op
7.9.1924. Landbouwer. Hij huwt te Mill op 14.2.1887 met CATHARINA VERBRUGGEN (geb. te Mill op
20.3.1860 als dochter van Willem Verbruggen en Johanna Theunissen en overlijdt te St. Hubert op 25.3.1935).
7.HENDRINA VAN DUIJNHOVEN, geb. 29.3.1855 Wanroij. Zij overlijdt te Wanroij op 10.9.1855
8.HENDRICUS VAN DUIJNHOVEN, geb. 7.10.1856 Wanroij. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te
Wanroij op 29.4.1919.
9.JOHANNA VAN DUIJNHOVEN, geb. 29.11.1857 Wanroij. Ongehuwd. Zij sterft te Wanroij op 12.12.1930.
10.HENDRICUS VAN DUIJNHOVEN, geb. 7.3.1859 Wanroij. Hij overlijdt op 31.5.1859 te Wanroij.
11.HENDRINA VAN DUIJNHOVEN, geb. 13.8.1864 St. Hubert. Zij overlijdt te St. Hubert op 13.9.1864.
WILHELMUS/WILLEM VAN DUIJNHOVEN is geboren te Mill op 19.10.1816 en hij overlijdt aldaar
op 14.1.1892. Hij is landbouwer.
Vredegerecht Grave 7.9.1818: Procesverbaal. Jan Hendrik Koenen, veldwachter te Mill/St. Hubert heeft procesverbaal opgemaakt tegen Johannes van Duijnhoven, die in de Siep te Mill vlaggen aan het laden was uit de vrij.
Vredegerecht Grave 16.9.1818: Schrijven van de burgemeester inzake 3 processen verbaal, waarvan een tegen
de huisvrouw van Johannes van Duijnhoven wegens het vlaggen laden in de vrij. De anderen zijn Lucas Jan
Kempen (IV d) en Paul Peters Gagel, allen uit Mill.
Vredegerecht Grave 8.10.1818: Dagvaarding voor de vrouw van Johannes van Duijnhoven te Mill.
Vredegerecht Grave 15.10.1818: Vonnis. Jan Hendrik Koenen, veldwachter te Mill en St. Hubert heeft op
7 sept. j.l. tegenover het huis van Johannes van Duijnhoven, diens vrouw Maria Verbeeten getroffen, die bezig
was met het op de kar laden van vlaggen uit de vrij. Toen ze hem zag, is ze gevlucht. Ze wordt veroordeeld.
Notaris A. Verstraaten 16.8.1820: Verklaring. Lodewijk van Duijnhoven, landbouwer te Wanroij ter enerzijde en
Peternel van Duijnhoven, dienstmeid te St. Anthonis, Hendricus van Duijnhoven, metselaar en klompenmaker te
Wijchen en Reinier van Duijnhoven, metselaar en klompenmaker te Wanroij, alle drie kinderen van Peter van
Duijnhoven en Maria Jacobs Mooren te Wanroij, ter andere zijde verklaren dat door Petronella Jacobs Mooren,
vrouw van Lodewijk van Duijnhoven een testament is opgemaakt voor notaris Pieter Lodewijk Muller te Wanroij
dd. 9.11.1817. Lodewijk zal voor hem en zijn erven de hele nalatenschap blijven bezitten en comparanten ter
214
andere zijde krijgen ieder 125 gld. uitgereikt.
Notaris van Crimpen te Cuijk 19.2.1822: Peter van Duijnhoven, klompenmaker en zijn vrouw Maria Jacobs
(Mooren) te Wanroij verkopen voor 250 gld. aan Martinus Toonen te Rijkevoort een huis met schop, bakoven,
bouw-en groesland te Wanroij op het Ham.
Idem 5.4.1822: Maria van den Heuvel, weduwe Lambertus Verstraaten, particuliere te Mill, stemt in met de
doorhaling van de hypothecaire inschrijving,opgemaakt voor schepenen van Wanroij dd. 23.10.1807 groot 119
gld. ten laste van Peter van Duijnhoven x Maria Jacobs. Op dezelfde dag wordt een hypotheek doorgehaald van
399 gld., die zij schuldig zijn aan de erfgenamen van (notaris) Peter Reijnen en diens vrouw Petronella Adams.
Vredesgerecht Boxmeer 7.12.1826: benoeming toeziend voogd voor de 8 onmondige kinderen van Hermanus
Broeren, bouwman Oeffelt en zijn op 12.6.1826 overleden vrouw Hermina van Duijnhoven. Familieraad:
Lodewijk van Duijnhoven (x Petronella Jacobs Mooren; wonend aan de Straat te Wanroij in 1817), oom,
toeziend voogd en boer te Wanroij; Johannes van Duijnhoven, oom, klompenmaker te Mill; Johannes Peters,
oudoom, klompenmaker te Oeffelt; Jan Broeren, oom, boer te Gassel;Johan- nes van Hooij, aangetrouwde oom,
boer te Beugen; Martinus Cruijsen, bekende, tapper te Boxmeer.
Vredesgerecht Grave 24.3.1834: benoeming toeziend voogd; Maria Verbeten, overleden te Mill op 21.2.1834,
haar man Johannes van Duijnhoven, landbouwer te Mill nalatende 4 minderjarigen, m.n. Hendrikus 20 jr.,
Willem 17 jr., Johanna 12 jr., Jan 9 jr. Er is familieraad: Lodewijk van Duijnhoven, klompenmaker te Wanroij,
oom; Hendrikus van Duijnhoven, landbouwer te Linden, oom; Hermanus Broeren, landbouwer te Oeffelt, oom;
Reijn van Duijnhoven, toeziend voogd; Martinus van Duijnhoven, broers, landbouwers te Mill; Antoon Verbeten,
landbouwer te Haps en oom.
Vredesgerecht Grave 26.10.1835: benoeming toeziend voogd; Martinus van Duijnhoven, klompenmaker te Mill,
weduwnaar van Anna Gerrits, overleden 20.9.1835, voor zijn kind Maria, 7 maanden oud. Familieraad bestaat
uit: Johannes van Duijnhoven, klompmaker te Mill, grootvader; Reijn van Duijnhoven, oom; Hendrikus van
Duijnhoven, oom; Gerardus Gerrits, oom en toeziend voogd; Hendrikus van Mierlo, oom; Johannes van der
Straaten, oudoom; allen bouwman te Mill.
Zijn kwartierstaat: (met dank aan de website Genealogie fam. van Duijnhoven)
2.Johannes van Duijnhoven, ged. Cuijk 13.11.1777, overl. Mill 15.6.1842. Lid Catharinagilde, klompenmaker;
hij woont met zijn gezin ook enige tijd in Wanroij, gezien enkele dopen aldaar; huwt Wanroij 2.8.1801
3.Maria Verbeten, ged. Haps 18.8.1781, overl. Mill 21.2.1834, lid Catharinagilde.
4.Rudolphus/Roelof van D(u)ijnhoven, ged. Cuijk 19.1.1747, overl. (na verlamming ten gevolge van
verbranding) Oeffelt 9.11.1795. Klompenmaker. Hertr. Oeffelt 17.4.1785 Maria Robben (ged. Oeffelt
25.11.1756, d.v. Petrus Robben en Gertruda Mooren, overl. Oeffelt 24.10.1843). Huwt Cuijk 5.7.1772
5.Hermina Loeffen, geb. Katwijk en ged. Cuijk 7.5.1743, overl. Cuijk/St. Agatha 7.3.1784.
6.Johannes Verbeten, geb. Haps, overl. Haps 2.4.1805, hertr. vóór 1789 Maria Hendriks van Hoenselaer(s)
(overl. na 1805), huwt Wanroij (schepenen) 13/28.4.1776
7.Maria Wilbers Hammen, ged. Wanroij 31.10.1755, overl. Haps 7.6.1787. Zie ORA Cuijk 419 dd. 9.5.1791.
8.Petrus van D(u)ijnhoven, ged. Stiphout 19.9.1709, overl. Cuijk 29.4.1773, koster; huwt Cuijk 4.5.1740
9. Joanna Roelofs, ged. Overloon 25.12.1713, overl. Cuijk 7.11.1812.
10.Ludovicus Loeffen, ( zie kw.st. Loeffen sub V uuu, nr. 8 en 9), huwt
11.Helena Jans. Zie nr. 10.
14.Wilbert Jordens (Hammen), (St. Hubert), armmeester Wanroij 1764, overl. vóór 1787, huwt Wanroij 9.5.1745
15.Joanna Hendriks (uit Wanroij). Otr. schepenen Mill 24.4.1745.
16.Jacobus Dircx van Duijnhoven, ged. Aarle Rixtel 22.8.1683, overl. Stiphout 29.9.1728. Hertr. Stiphout
30.3.1721 Anna Goortz (overl. Stiphout 2.8.1768), huwt Stiphout 9.12.1708
17.Hendrina Janse van de Crusent/Cruijs, overl. Stiphout 5.2.1721.
18.Roelof Peters, ged. Overloon 20.4.1669, (zie kw.st. Hermens sub V mmmm nr. 26-27), huwt Overloon
6.10.1697 Maria Jans; hertr. Overloon 8.1.1711
19.Anneke Brouwers, overl. Overloon 6.6.1770.
32.Theodorus Driessen van Duijnhoven, geb. ca. 1660 Aarle Rixtel, overl. voor 1720, hertr. Nuenen 20.1.1704
Allegonda Joosten , huwt Beek en Donk 3.2.1680
33.Maria Jans Hoeben.
64.Andries van Duijnhoven, geb. ca. 1620, huwt ca. 1647
65.Elsken Peters Jans Lenaerts.
66.Jan Peters Hoeben, huwt
67. Heijltje Jans Fransen
128.Hendrik Thomassen van Duijnhoven, huwt ca. 1600 Mechteld Hendriks Jan Celen, overl. ca. 1622.
Hertr. ca. 1622 te Aarle Rixtel
129.Maria Thomassen Arts van Croij.
130. Peter Jans Lenaerts van de Laar, huwt
131.Theodora Willems Michiels Hout.
215
256.Thomas Dircx van Duijnhoven, overl. vóór 27.6.1612, huwt ca. 1567 Aarle Rixtel
257.Agnees Arts van Croij, overl. vóór 21.3.1621.
258.Thomas Arts van Croij, huwt
259.Jenneke Mathijssen van Valen.
512.Dirck Maes Dircx van Duijnhoven, geb. ca. 1505, overl. vóór 15.3.1585, huwt ca. 1530 Aarle Rixtel
513.Hanricken Brusten/Ambrosiusdr. Hendriks van der Eijnden, overl. op 15.3.1580.
1024.Thomas Dircx van Zonne.
4096.Everart Jans van Zonne /Sonmans/Zonman. Deze was tweemaal gehuwd en had 2 kinderen uit eerste bed
en 3 kinderen uit tweede bed. Vermeld Aarle Rixtel en Gemert 1421-64.
V nnn. PETER LANGE x MARIA ANNA HULSMANS (zoon van IV t; dochter van V w).
Geb. te Mill op 12.12.1822 en ged. 13.12.1822, get. Joannes Peters Lange en Petronella Maassen.
Hij overlijdt te Rijkevoort op 28.10.1899. Landbouwer. Hij woont te Mill aan de Voorstendijk; op 7.3.1872
verhuist hij naar Rijkevoort, Hoogeindsestraat (zie foto Deel II, VI.A.1 pag. 10). Hij huwt te Mill op 28.4.1854
met MARIA ANNA HULSMANS. Zij zijn onderling verwant, zie V w en IV t.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill:
1.HENDRICA/HENDRINA LANGE, geb. 6.2.1856. Ongehuwd. Landbouwster. Zij overlijdt te Rijkevoort op
22.10.1917.
2.WILHELMINA LANGE, geb. 22.9.1857. Zij overlijdt te Rijkevoort (Hoogeind) op 14.8.1938. Zij huwt te
Rijkevoort op 30.4.1888 met de landbouwer JOHANNES JACOBS (geb. te Rijkevoort op 29.5.1856 als zoon
van Martinus Jacobs en Elisabeth Cornelissen en overlijdt aldaar op 18.3.1929). Zie voor haar foto pag. 117.
3.MARTINUS LANGE , geb. 25.4.1859. Hij huwt eerstens met PETRONELLA VERHOEVEN.
Hij huwt tweedens met HENRICA JANS RAT. Hij huwt derdens met JOHANNA JACOBS.
Zie Deel II: sub VI.A.1.
4.REGINA LANGE, geb. 10.5.1862. Zij overlijdt te Rijkevoort 26.11.1877.
5.CORNELIS LANGE, geb. 5.2.1865. Hij overlijdt te Oploo op 9.12.1922. Landbouwer. Hij huwt te Beugen op
16.1.1899 met MARIA AGATHA LAMERS (geb. te Cuijk op 3.7.1870 als dochter van Petrus Lamers en Joanna
Hendrika Janssen en te Oploo overleden op 21.4.1942). Wonend te Oploo, na zijn broer Martinus van 1899-1918
als huurder op Loonseweg 9, van 1918-1942 op Driehoek 1. Uit hun huwelijk zijn geen nakomelingen geboren.
MARIA ANNA HULSMANS is geboren te Mill op 21.1.1823 en overlijdt te Rijkevoort op 14.1.1894.
Zij is de dochter van Rut Hulsmans en Wilhelmina Thijssen Verbroekken. Zie voor haar voorgeslacht sub V w.
V ooo. JOHANNA LANGE x PETRUS/PETER PEETERS (dochter van IV t).
Ged. te Mill op 29.12.1823, get. Wilhelmus Lange en Hendrina Maassen. Zij overlijdt te Gassel op 21.9.1897.
Zij woont te Gassel, Maasdijk 8. Zij huwt te Mill op 24.6.1855 met PETRUS/ PETER PEETERS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Gassel:
1.ANNA MARIA PEETERS, geb. 8.11.1856. Zij overlijdt op 9.12.1856 te Gassel.
2.MARIA THEODORA PEETERS, geb. 29.11.1857. Zij overlijdt te Beers op 28.1.1936. Zij huwt te Gassel op
2.6.1883 met de landbouwer JOHANNES DERKS (geb. te Beers op 9.6.1855 als zoon van Martinus Derks en
Maria Keijzers en te Gassel overleden op 11.1.1932).
3.HENDRICUS PEETERS, geb. 2.10.1859. Hij overlijdt te Escharen op 28.12.1934. Hij huwt te Escharen op
11.5.1903 met CORNELIA GEVEN (geb. te Reek op 29.10.1869 als dochter van de tapper Wilbertus Geven en
Antonia Jansen en overleden te Grave op 26.11.1946).
4.CORNELIA PEETERS, geb. 22.9.1862. Zij overlijdt te Gassel op 27.3.1864.
5.ANTONIUS CORNELIS PEETERS, geb.11.12.1864. Hij overlijdt te Gassel op 12.3.1928. Landbouwer. Hij
huwt te Wanroij op 9.5.1903 met GERTRUDA HENDRIKA FRANSSEN (geb. te Wanroij op 6.4.1874 als
dochter van Hendrikus Franssen en Gertruda Hendriks van Hout en te Gassel overleden op 13.10.1963).
PETRUS/PETER PEETERS is geboren te Gassel op 19.6.1817. Landbouwer.
Hij is eerder gehuwd te Gassel op 4.5.1847 met Joanna Poos (geb. te Oploo op 9.3.1822 als dochter van Willem
Poos en Dorothea Jansen en overleden te Gassel op 30.11.1854). Hij overlijdt te Gassel op 15.2.1892.
Zijn kwartierstaat:
2.Theodorus/Derk Peeters, geb. Escharen 4.1.1785, overl. Gassel 1.9.1830, huwt Gassel 18.2.1816
3.Hendrina Schamp, ged. Gassel 23.5.1786, overl. Gassel 3.3.1846.
4.Jacobus Peters, geb. Nw. Gassel/ged. Escharen 18.4.1749, overl. (Nw.) Gassel 23.8.1827. Notaris Verstraaten
dd. 11.11.1828 erfdeling: o.m. 2 huizen op de Krekelberg te Gassel. Hij huwt Escharen 11.4.1777
5.Barbara Willems, geb. (Nw.) Gassel/ged. Escharen 11.6.1750, overl. 28.9.1819 (Nw.) Gassel.
216
6.Gerardus Schamp, geb. Gassel/ged. Escharen 13/23.10.1758, overl. Gassel 21.9.1827; op 19.7.1786 verhuizen
ze van Gassel naar Beers. Zie Not. Verstraaten dd. 14.1.1828 erfdeling met huis op Driehuis te Gassel.
Huwt Gassel 23.6.1785 (kerk) en Escharen 8.5.1785 (kerk) in 3 e gr. verwantschap
7.Catharina Derks Meulepas, geb. Gassel/ged. Escharen 14.12.1758, overl. Gassel 19.3.1825.
8.Petrus Jansen, huwt Escharen 25.5.1738
9.Maria Laurenssen.
10.Wilhelmus Jordens, huwt Escharen 17.1.1745
11.Joanna Dercx.
12.R/Ludolphus/Adolphus Schamp, geb. Hatert, ged. Neerbosch 20.11.1726, overl. Gassel 3.9.1809; richterbode
te Gassel, (ORA Gassel 503 dd. 24.12.1810), wonend Prinsenhof 5 Gassel, huwt Gassel/Escharen 22.8/6.9.1750
13.Helena/Lindertje Mattheeuwsen Linders, geb. Gassel/ged. Escharen 7.10.1732, overl. Beers 28.6.1806.
14.Theodorus/Derk Gerrits Meulepas, geb. ca. 1720, overl. Gassel ca. 1788. Op 25.2.1802 richten de kinderen
van Derk en Agnes te Gassel een erfmaegescheid op. Huwt Escharen 8/23.4.1752
15.Agnes Jans, ged. Escharen 19.11.1731, overl. Gassel in 1789.
24.Gerardus Hermens Schamp, ged. Overasselt 29.3.1675, overl. Neerbosch ca. 1752, huwt Beers 10/25.1.1711
25.Joanna Ebben, geb. ca. 1685, overl. na 22.6.1751. Bezit boerderij Driehuis/Prinsenhof 5 Gassel.
26.Matthias/Teeuwis Linders van den Heuvel, geb. Gassel, richterbode/substituut schout te Gassel. Hij overl.
vóór juli 1756. Voor de Ambtman van Cuijk fungeert hij te Gassel op 11.5 en 4.7.1737 als bloedmomber.
Ambtman Land van Cuijk Gassel dd. 6.7.1746: Derk Clasen, z.v. Claes Clomp, wonende Achterdijk te Mill, is op
Pinkstermaandag ten huize van Mattheus Leenderts te Gassel door eigen schuld verwond (zie kw.st. Derck
Claessen sub IV a, nr. 2).
Idem Gassel dd. 16.11.1749: de vrouw van Cornelis Poos te Gassel heeft vorige maand ten huize van Mattheus
Leenders met de zuster van Haeselenbergh gevochten en deze lelijk gekrabt, zonder dat laatstgenoemde daar
aanleiding toe gegeven had; na veel moeite is de boete ontvangen.
Idem Gassel dd. 5.4.1754: Hendrik Matheuy Leenders is geauthoriseerd om i.p.v. zijn vader als richterbode van
Gassel te fungeren. Hij huwt Beers (geref.) 25.7/9.8.1722
27.Johanna Hendriks Broeren, geb. Gassel ca. 1695, overl. Gassel 6.1.1777.
28.Gerrit Derks Meulepas, uit Gassel (vanwege evacuatie beleg Grave) ged. Uden 18.8.1674 , overl. Cuijk oct.
1723. Lid St. Jansgilde te Gassel. Op 24.2.1705 koopt Gerit Dircx Meulepas hooi- of weiland (driekwart holl.
morgen) aan den Steenhoven voor 250 gld. Op 16.6.1707 kopen Gerrit en Catharina huis, hof en halve morgen
bouwland te Gassel aan de Capelle, bel. Derick Gerrits Meulepas. Op 27.1.1711 kopen zij twee-en halve morgen
“de Schaar” naast de Capelle; verder (datum onbekend) huis, hof, en halve morgen land voor 400 gld.
Ambtman Cuijk dd. 10.5.1724 Cuijk: Catharina Hermans, weduwe van Gerrit Dircx is van plan te hertrouwen;
zij heeft minderjarige kinderen. Als mombers worden aangesteld van vaderszijde Ruth en Thijs Dircx, bloedooms
en Jan Hermans Broeren en Jacob Jans Aerts, ooms van moederszijde. Huwt ned.dts.geref. Beers 18.4/3.5.1705
29.Catharina Hermens Broeren, geb. ca. 1680 te Gassel, overl. vóór 7.9.1753. Zij hertr. ned.dts.geref. Beers
10.6/27/30.7.1724 Hendricus Peters uit Beers, ongehuwd; timmerman; zij is dan in de 40 jaren oud, wonend te
Gassel. Hendrik Peters hertr. ORA Gassel 498 dd. 7.9.1753 Jenneke Geurts, wed. Dirck Hermens.
Ambtman Cuijk dd. 25.4.1724 Cuijk: Gerrit Dircks is 7 maanden geleden overleden, nalatend 5 onnozele
kinderen; zij hertr. binnen het “annum luctus”, de wettelijke termijn van 9 maanden, waarbinnen men niet mag
hertrouwen. Deze treurtijd, 300 dagen lang, weerhield de vrouw tot een nieuw huwelijk ter voorkoming van
confusio sanguinitatis/kroostverwarring/onzekerheid over het vaderschap. Zie kw.st. Emons sub V z, nr. 12-13.
30.Jan Willems, uit Gassel, schepen Gassel 1740-7; overl. vóór 5.6.1748, huwt ned.dts.ger. Beers 21.1/5.2.1713
31.Cornelia Hermens Schamp, geb. ca. 1690, in 1713 wonend te Gassel, overl. ca. 1763. Zie sub V z nr. 13.
48.Hermanus Jansen Schamp, geb. ca. 1640, overl. na 1.5.1727; in 1688 woonachtig te Nederasselt. Hertr.
(ned.geref.) Overasselt 16.9.1688 Petronella Jans van Haren, huwt ca. 1670
49.Cornelia Jansen, overl. vóór 1688.
50.Eb Philipsen, (zie kw.st. Hensen sub IV i, nr. 14-15; zie ook hieronder nr. 52 zijn broer en ouders), huwt
51.Metje Peters.
52.Leendert Hendriks van den Heuvel, Inv. Ambtman 1665 is hij marskramer (?); schepen/subst. schout Gassel
1676-1700, overl. na juni 1700.
Ambtman Land van Cuijk Gassel dd. 9.3.1736: voor Leendert Hendrikx van den Heuvel en Jenneke Josephs is
op 6.3.1736 een erfmagescheid opgericht voor het gericht van Gassel. Er zijn nog minderjarigen; verzoek tot
aanstelling van mombers. ND 10094 noemt hem te Escharen cijnsplichtig (ca. 1695). Huwt (1) kort na 1662
Catharina Peters van/op den Heuvel (zus van nr. 59); overl. vóór mei/juni 1684, weduwe van Hendrick Philipsen
(z.v. Philips Ebben x oct. 1623 Lijsken Huiberts), waaruit kind Hendrik. Huwt (2) ca. 1680
53.Jenneke Josephs, overl. vóór 6.3.1736. Nr. 52 is ORA Gassel dd. 18.6.1689 pachter van de Schobbekamp.
54.Hendricus Theunissen Broeren, geb. ca. 1650, overl. vóór 1707. Huwt (1) Beers 13.1.1676 Wendellien
Neuijen (geb. ca. 1653 als d.v. Noij/Neuij Jansen Coenbeeck x ca. 1640 Leijsken Claessen, bezitter hofstad De
Corck te Gassel, beiden overl. vóór 7.2.1675 (ORA Gassel 492). Huwt (2) ca. 1690
217
55. Teunisje Gerrits. Hertr. (wed. van Hendrik Broeren) ned.dts.geref. Beers 13/20.11.1707 Pieter Hendrks uit
Gassel.
56.Derk Gerrits (van den) Meulepas, geb. ca. 1635, overl. na 1707, schepen te Escharen/Gassel van 1686-1707.
Op 2.5.1668 betalen Dirck Gerits en Aelke Rutten een rente van 12 gld. uit 2 stukken land van samen 2 en halve
morgen groot, het ene is op den Acker en het andere over de Voort.
Idem hetzelfde bedrag voor 2 morgen land, waarvan een over de Voort. Op 5.8.1675 dragen zij een halve
morgen bouwland op , afkomstig van Rut Peters (nr. 114; deze koopt dit land ORA Gassel 490 dd. 9.2.1646),
op de Acker. Op 30.7.1686 is hij schepen en lenen zij 500 gld. à 5 % bij de Diaconie van de Gereform. religie te
Grave; onderpand zijn huis, hof en schuur en 4 holl. morgen land, het huis, genaamd Thoot (zie nr. 115); een
kamp weiland, genaamd het Ruselgat bij het Geestenbosch.
In 1701-02 wordt Derick in het cohier van het gemaal van het dorp Gassel voor 4-0-0 aangeslagen.
Notaris Rutger de Haen: Op 26.5.1705 leggen Derk, die dan 70 jaar is, en zijn zoon Ruth een verklaring af
betreffende de draaibomen op Tongelaer. De Molepas/Meulepas is een stuk land in Gassel gelegen, richting
Linden. De link naar een (andere ?) fam. Molepas (stamvader Dirck, geb. ca. 1560) is niet duidelijk; zie o.m.
kw.st. Van de Groes sub V sss, nr. 68. Huwt vóór 1668
57.Aelke Rutten, overl. na 1707. Zie kw.st. Hensen sub IV i, nr. 14-15.
58.Hermen Broeren, geb. ca. 1645, schepen Gassel 1698-1705, overl. vóór 8.10.1714, huwt ca. 1675
59.Maria Peters van den Heuvel, overl. na 1716. Huwt (1) Jan Aerts (Lamberts). ORA Gassel 493 dd. 8.3.1690.
Catharina (zie nr. 52) en Maria Peters van den Heuvel zijn zussen van Andries: kw.st. Nuijen sub IV j, nr. 22.
62. = 48.Hermanus Jansen Schamp.
Ambtman Land van Cuijk Nederasselt dd. 25.7.1722: Herman Jansz. Schamp, wednr. van Petronella Jansen,
heeft alle nagelaten gerede goederen moeten verkopen en vraagt alsnog toestemming. Thijs Dircx en Jan
Willems zijn de mombers van zijn minderj. dochter. Hij hertr. (ned.geref.) Overasselt 16.9.1688
63.Petronella Jans van Haren (zie nr. 48), geb. Keent, overl. vóór 1722.
96.Jan Schamp, geb. ca. 1610, huwt ca. 1640
97.Segerke van de Sandt.
108.Antonius Hendriks Broeren, geb. ca. 1610, huwt RK Cuijk 30.5.1649
109.Joanna Jans Pieck. Zie kw.st. Fleuren sub V u, nr. 48-49. ORA Mill 541 dd. 3.2.1653/542 dd. 14.12.1671.
112.Gerrit Thijssen (Molepas), geb. Gassel ca. 1610, schepen Gassel 1660-73,overl. vóór 1676, huwt ca. 1635
113.Hendriksken Dircx. Zij bezitten dd. 6.5/30.12.1655 huis etc. nabij de Capel (ORA Gassel 491)
114.Ruth Peters, geb. ca. 1610, schepen Gassel 1650-4, huwt Beers 21/31.1.1633 (dan wonend te Mill)
115.Wilhelma Geijsbers/Gijben. Ruth bezit dd. 12.11.1656 de hofstad Thoot over De Voort (ORA Gassel 491) .
116.Hendrik Hendriks Broeren, in 1647 gesubst. richter Gassel, huwt vóór (ORA Gassel 489) 4.11.1641
117.Catharijntje Peters. Huwt (1) Hermen Dircx (z.v. 226-227; overl. vóór 1641).
126.Jan Jacobs van Haren, huwt ca. 1660
127.Jenneke Peters Smits.
216. = 232.Hendrik Hermens Broeren, huwt ca. 1595 NN. Identiek (?) aan Hendrik Broeren cijnsregister 1613
te Linden/Heeswijk.
224.Thijs Gerrits (Molepas), geb. ca. 1580, schepen Gassel; koopt dd. 21.10.1623 van Arnt Maertens x Ercken
Hanrijcx land over De Voort gelegen, belendend de Mulenpas (ORA Gassel 489), huwt ca. 1605
225.Jenneken.
226.Dirck Hermens, overl. na 19.4.1623 en vóór 26.1.1627 (ORA Gassel 489), huwt ca. 1600
227.Aelken. ORA Gassel 489 dd. 19.4.1623/492 dd. 2.8.1673/LandvCuijk 252 dd. 4.11.1641.
V ppp. JOHANNES LANGE x MARIA JOHANNA POOS (zoon van IV t).
Geb. te Mill op 29.3.1828 en aldaar ged. 30.3.1828, get. Henricus Ebbers en Agnes Kuijpers. Hij overlijdt te
Gassel op 10.8.1899. Landbouwer. Hij woont te Gassel op Den Bergh 98; vanaf 20.1.1890 op Molenakker 102.
Hij huwt te Gassel op 5.4.1856 met MARIA JOHANNA POOS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Gassel:
1.WILHELMINA MARIA LANGE, geb. 29.1.1857. Zij overlijdt te Gassel op 10.5.1915. Zij huwt te Gassel op
1.7.1882 met de landbouwer JACOBUS JACOBS (geb. te Haps op 5.10.1842 als zoon van Johannes Jacobs en
Petronella Peters en overleden te Gassel op 10.1.1924).
2.THEODORA HENDRIKA LANGE, geb. 7.3.1858. Zij overlijdt te Gassel op 8.1.1859.
3.THEODORA HENDRIKA LANGE, geb. 9.8.1859. Zij overlijdt te Gassel op 6.5.1876.
4.ANNA MARIA LANGE, geb. 27.6.1861. Zij overlijdt te Gassel op 17.4.1939. Zij huwt te Gassel op 3.5.1898
met de landbouwer ARNOLDUS LUCASSEN (geb. te Nederasselt ca. 1845 als zoon van Lucas Lucassen en
Maria Lamers en aldaar overleden op 29.3.1918). Na 20.5.1898 wonend Gassel, Molenakker 102, op 20.2.1899
weer in Neder/Overasselt.
5.HENDRICUS CORNELIUS LANGE, geb. 6.11.1862. Hij overlijdt te Gassel op 4.8.1936. Ongehuwd.
218
Landbouwer te Gassel op Molenakker 102/107 (vanaf 20.1.1890).
6.PETRUS WILHELMUS LANGE, geb.22.10.1864. Hij overlijdt te Gassel op 13.2.1865.
7.WILHELMINA PETRONELLA LANGE, geb. 12.1.1866. Ongehuwd. Zij overlijdt te Gassel op 27.5.1942.
Woonachtig bij broer Hendricus Cornelius.
8.PETER JOHANNES LANGE, geb. 1.10.1867. Hij overlijdt te Gassel op 24.10.1867.
9.JOHANNA PETRONELLA LANGE, geb. 5.1.1869. Zij overlijdt te Gassel op 26.1.1869.
10.LEVENLOZE ZOON, geb./overl. te Gassel op 15.6.1870.
MARIA JOHANNA POOS is geboren te Beers op 24.3.1827 en overlijdt te Gassel op 30.1.1892.
Haar kwartierstaat:
2.Willem Poos, geb. Gassel/ged. Escharen 25.12.1787, overl. Gassel 27.7.1840, huwt
3.Theodora Jans, geb. Gassel ca. 1787, overl. aldaar 13.10.1867.
4.Peter Jans Poos, geb. Gassel/ged. Escharen 16.7.1752, rentenier, overl. Gassel 10.3.1848,
huwt Escharen 11.5.1783
5.Joanna Willems, geb. Keent ca. 1750, particulierse, overl. Gassel 13.11.1824.
6.Joannes Jacobs, huwt
7.Anna Derks.
8.Joannes Poos, overl. 1787-88, schout Gassel 1754-1787, (zie kw.st. Van de Wiel sub V cc, nr. 12-13), huwt
9.Maria Mattheussen Linders, overl. Gassel 1765-1769. Zie nr. 8; d.v. nr. 26-27 kw.st. Peeters sub V ooo.
10.Willem Willems, huwt
11.Maria de Bruin.
V qqq. PETRONELLA LANGE x JOHANNES VAN SAMBEEK (dochter van IV t).
Geb. en ged. te Mill op 5.6.1829, get. Joannes Lange en Wilhelmina Maassen. Zij overlijdt te Mill op 4.4.1901.
Zij huwt te Mill op 16.4.1858 met JOHANNES VAN SAMBEEK. Beiden zijn vanaf 1870 lid van het
Catharinagilde. Zij wonen te Mill, wijk A 17, vanaf 1870 C 133.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Mill:
1.CORNELIS HENDRICUS VAN SAMBEEK, geb. op 27.3.1859. Hij overlijdt te St. Anthonis op 21.2.1940.
Landbouwer. Hij huwt te Mill op 14.11.1892 met HENDRINA SELTEN (geb. te Mill op 23.1.1863 als dochter
van Martinus Selten en Wilhelmina Reijnen, en overleden te St. Anthonis op 18.10.1921).
2.HENDRICUS VAN SAMBEEK, geb. op 3.8.1861. Hij overlijdt te Mill op 5.4.1863.
3.HENDRICA VAN SAMBEEK, geb. op 6.10.1863. Zij overlijdt te Mill op 10.10.1863.
4.MARIA VAN SAMBEEK, geb. op 15.8.1865. Zij overlijdt te Mill op 16.7.1902. Zij huwt te Mill op 4.1.1897
met de landbouwer HERMANUS SOMMERS (geb. te St. Hubert op 13.8.1864 als zoon van Lendert Sommers
en Helena Sluijs en overleden te Mill op 10.3.1934). Zie V a.4.
5.HENDRICUS VAN SAMBEEK, geb. op 16.3.1871. Hij overlijdt te Mill op 5.10.1955. Hij huwt te Mill op
21.6.1897 met WILHELMINA VAN ZEELAND (geb. te Mill op 27.8.1870 als dochter van Franciscus van
Zeeland en Wilhelmina Moors, en overleden aldaar op 28.4.1964). Landbouwer.
JOHANNES VAN SAMBEEK is geboren (als voorkind van zijn ouders) te Mill op 23.8.1827 en overlijdt
te Mill op 29.7.1901. Hij is o.m. penningmeester van het Catharinagilde van 1874-1898; in 1872 is hij deken van
het gilde. In 1863 is hij herbergier, verder landbouwer.
Vredesgerecht Grave 19.10.1815: benoeming toeziend voogd; Martinus van Sambeek, bouwman, weduwnaar
Johanna Nelissen, huisvrouw, overleden 13.9.1813 te Mill, nalatende Wilbert 19 jr., Johanna Maria 18 jr.,
Johanna 17 jr., Cornelis 11 jr., Elisabeth 8 jr., Francina 6 jr., en Johannes 2 jr. Familieraad: Paul van
Sambeek, arbeider te Mill, oom, Willem van Sambeek, bouwman te Mill, oom, Johannes Kroef, bouwman te
Beers, oom, Michiel Nelissen, arbeider te Mill, oom, Arnoldus Dominicus, bouwman te Mill, oom, toeziend
voogd, Johannes Teunissen, klompenmaker te Mill.
Vredesgerecht Grave 31.5.1833: beediging; Michiel Cornelis Michiels is te Mill overleden op 18.2.1833 (z.v. nr.
10 hieronder); zijn erfgenamen zijn: Martinus van Sambeek, daghuurder te Mill, vader en voogd over zijn
minderjarige zoon Johannes, verwekt bij Johanna Cornelissen Michiels; Wilbert van Sambeek, herbergier,
Cornelis van Sambeek, daghuurder, Maria van Sambeek, zonder beroep, Martinus Veldpaus, landbouwer,
gehuwd met Paulina van Sambeek; Willem Vogelsang, landbouwer, gehuwd met Johanna van Sambeek, allen
kinderen van Martinus van Sambeek en Johanna Cornelissen Michiels en wonend te Mill.
Vredesgerecht Grave 14.12.1838: benoeming toeziend voogd; Cornelis van Sambeek (zie kwartierstaat nr. 2) is
als oom, arbeider en toeziend voogd aanwezig op het familieberaad inzake de onmondige kinderen van Johanna
van der Hage, weduwe van de te Escharen op 14.4.1838 overleden Johannes van Erp, z.v. Jan van Erp en
Helena v.d. Weem (zie hieronder nr. 6 en 7).
219
Notaris A. Verstraaten: 3.10.1815: Verzoek. Anna Maria Ansems, 34 jaar oud, dochter van Ansem Simons en
Hendrina Arts, beiden te Mill, krijgt van haar ouders geen toestemming om met Martinus van Sambeek,
weduwnaar van Johanna Cornelissen en daghuurder te Mill, te trouwen; Moeder is niet tegen, maar vader is
niet thuis, doch daags erop wel en geeft alsnog toestemming, mits alles voor zijn kinderen goed geregeld wordt.
Notaris A. Verstraaten 1.3.1819: Verhuur. Wilbert Peters Roijendijk, landbouwer te Mill, verhuurt voor 6 jaar
een huis met schuur, bakhuis, bouw- en weiland aan Jan van Erp (nr. 8), landbouwer te Mill voor 90 gld. per
jaar excl. andere nadere bepalingen.
Zijn kwartierstaat:
2.Cornelis van Sambeek, ged. Mill 20.3.1804, overl. Mill 7.6.1851, daghuurder/herbergier, lid Catharinagilde,
huwt Mill 19.1.1829
3.Joanna Maria van Erp, ged. Mill 3.3.1798, overl. Mill 19.10.1870, lid Catharinagilde.
4.Martinus van Sambeek, ged. Mill 15.9.1766, overl. Mill 11.11.1849, daghuurder Mill, lid Catharinagilde; hertr.
Mill 22.10.1815 Anna Maria Ansems. Zij is ged. Mill 14.6.1781 en overl. Mill 16.10.1848. Lid Catharinagilde.
Zij is een d.v. Ansem Simons (Derks) van de Ven(nen) uit Reek x Mill 13.6.1779 Henrica Aerts (beiden lid
Catharinagilde; Ansem huwt eerder Mill 16.4.1769 Anneke Thijssen, die overl. Mill 23.1.1779).
Op 1.4.1769 is er te Mill een borgstelling voor Ansem Simons Derks uit Reek. Hij huwt Mill 15.5.1791
5.Johanna Nelissen Michiels, ged. Mill 6.5.1771, overl. Mill 3.9.1813, lid Catharinagilde.
6.Johannes Jans van Erp, geb. Gassel/ged. Escharen 5.12.1757, overl. Mill 28.1.1844, lid Catharinagilde, huwt
Mill 13.4.1788 Joanna Jans Hermens (uit Mill, overl. 7.3.1793 en lid Catharinagilde), hertr. Mill 15.9.1793
7.Helena Aerts (van de) Weem, ged. Mill 4.5.1760, overl. Mill 7.9.1827, lid Catharinagilde.
8.Franciscus van Sambeek, ged. Mill 24.8.1724, overl. Mill 7.9.1801, lid Catharinagilde, huwt Mill 27.4.1749
9.Eercke/Adriana van Beusekom, ged. Mill 3.11.1724, overl. Mill 3.4.1805, lid Catharinagilde.
10.Cornelis Michiels, ged. Mill 12.3.1746, overl. Mill 1.7.1803, lid Catharinagilde, hertr. Mill 5.9.1779 Joanna
Lamers, huwt Mill 13.5.1770
11.Maria Jans Diependael, ged. Mill 9.11.1748, overl. Mill 27.5.1778 “in Meulegat”.
12.Jan Willems van Erp, ged. Mill 31.8.1715, overl. begin 1800, lid Catharinagilde; wonen in 1752-53 in
Escharen, in 1755 in Hal, vanaf 1757 in Gassel; huwt Escharen 2.2.1749
13.Maria Jans Noijen, geb. Escharen vóór 1725, overl. medio 1794, lid Catharinagilde.
14.Aert Peters (van de) Weem, ged. Mill 24.5.1723, overl. Mill 4.8.1781, lid Catharinagilde, huwt Mill 6.4.1752
15.Joanna Pauwels, ged. Escharen 14.1.1733, overl. Mill 25.3.1807.
16.Paulus Jans van Sambeek, ged. Mill 30.12.1685, overl. Mill 24.10.1748, lid Catharinagilde,
huwt Mill 17.2.1705
17.Maria Jans, ged. Mill 22.2.1685, overl. Mill 21.6.1766, lid Catharinagilde.
18.Gosuinus van Beusecom, geb. Appeltern, woont te Mill vanaf 1723 als pachter, vanaf 1738 als eigenaar op
hoeve “de Schettering”, lid Catharinagilde, overl. Mill 27.4.1780.
Erfmagescheid Mill dd. 19.1.1781: hierbij wordt de Schettering (huis, schuur, schop,varkenskooi met oliemolen)
toebedeeld aan Johannes Gerritse x Maria van Beusecom. Frans van Sambeek x Eerke van Beusekom (nr.8 en 9)
ontvangen 653 gld. en 4 st. Hij huwt Mill 7.12.1723
19.Helena Jans Kempen, ged. Mill 14.10.1704, overl. Mill 26.2.1779, lid Catharinagilde.
20.Michiel Nelissen, ged. Mill 28.9.1708, overl. Mill 23.1775, lid Catharinagilde, huwt Mill 22.4.1731
21.Jenneke Jans Aerts, ged. Mill 13.5.1706, overl. Mill 3.3.1770, lid Catharinagilde.
22.Jan Jans Peters Diependael, ged. Mill 15.10.1716, overl. Mill 14.7.1796, lid Catharinagilde, koning in 1762;
hertr. Mill 27.10.1765 Hendrina Thijssen (wed. Egbert Fransen; zie ORA Mill 559), huwt Mill 26.4.1739
23.Jenneke Aerts Gerrits, ged. Mill 27.10.1718, overl. Mill 14.2.1764, lid Catharinagilde.
24.Willem Jans (van Erp), overl. Mill 11.1.1751.
Acte van borgstelling Mill dd. ca. 1710: Willem Jans, geboren te Erp. Borgstelling ad 300 gld. door Jan
Kerstens. Een Joannes van Erp (broer/vader ?) is met Thijs Geurts op 25.5.1710 te Mill getuige bij het huwelijk
van Hermen Gerrits en Geertje Willems. Hij huwt vóór 1708
25.Catharina Jans Grave, overl. na 1751.
26.Joannes Neuijen/Noijen, huwt ca. 1715
27.Anna Hermens, beiden overl. vóór 1748. ORA Escharen 520 dd. 7.12.1748/524 dd. 6.1.1749. Tezelfdertijd is
er ook een echtpaar Jan Jans Neuijen x (Escharen 20.4./13.5.1727) Maria Ariens (zie kw.st. Nuijen sub IV j).
28.Peter Aerts (van de) Weem, ged. Mill 2.9.1698, overl. Mill 12.9.1766, lid Catharinagilde.
In huwelijkdispensatie Wanroij dd. vóór 1682 is sprake van een Art op de Weem. Hij heeft een zoon Hendrik
Aerts x (Mill 20.2.1661) Hendrina Gielens, waaruit in 1662 Aelke, in 1663 Arnolda, in 1664 Jacob, in 1667
Isabella, in 1669 Aert en in 1672 Maria geboren worden; als de vader (?) van Art op de Weem (x Aelke ?), geb.
ca. 1600 wordt genoemd een NN Hendriks; is deze identiek aan Art Hendriks op den Weem, die in de
huisplaatsentelling dd. 1613 te Mill genoemd wordt ? Het verband van deze fam. Van de Weem met nr. 28 is nog
niet gelegd. Zie nr. 56. Kinderen van Peter en Margrita (nr. 28-29) zijn: Henricus (zie kw.st. Ermers Hendriks
sub V b, nr. 6), Arnoldus, Hermanus, Maria, Joannes, Jacobus, Joannes, Maria, Petrus en Cornelis.
220
Zie kw.st. Kempen sub IV cc, nrs. 30-31 en 62-63. Hij huwt Mill 8.2.1722
29.Margarita Hermens de Haes, ged. Mill 23.10.1701, overl. Mill 15.2.1782, lid Catharinagilde.
30.Paulus Peters, overl. na 1750.
Ambtman Land van Cuijk Escharen dd. 24.3.1750: Mombers aangesteld over de onmondige kinderen van Paulus
Peters, weduwnaar van Anneke Teunissen te Escharen. Hij huwt vóór 1725
31.Anna Tunnissen, overl. vóór 1750.
32.Johannes Pauwels van Sambeek, overl. Mill 26.4.1696, (zie nr. 128), huwt vóór 1683
33.Maria Hermens, ged. Mill 21.2.1660, overl. Mill 16.5.1725, lid Catharinagilde.
34.Johannes Franssen, (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 16-17), huwt
35.Maria Egberts, zie nr. 34.
36.Willem Goossens van Beusecom, geb. Maasbommel ca. 1650, overl. Mill 11.3.1738 (Testament ORA
Landv.Cuijk 258 dd. 29.9.1736), olieslager; gegoed te Appeltern/Horssen; vanaf 1708 wonend te Cuijk (ORA
Cuijk 411 dd. 30.5.1708 koopt hij huis (D)en Olijmeulen te Cuijk à 1200,-). Huwt Appeltern (geref.) 18.4.1684
37.Louise/Ludovica de Vaen, ged. Megen 20.10.1647, overl. Mill na 18.3.1727. (ORA Cuijk 411 dd.
27.4.1712;415 dd. 4.9.1732).
38.Jan Wilbers Kempen, (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 4-5); pachter van de Schettering van 1704-1723.
Deze hoeve is van 1667-1700 in pacht bij Geurt Hendriks Ermers van den Hove. Voordien bij Peter Bongarts x
Merritje Willems Schetters, en die weer van Willem Aertsen Schetters (overl. vóór 1641). Hij huwt
39.Ercke Adriaens van den Heuvel, zie nr. 38.
40.Nelis Teunissen, ged. Mill 27.7.1659, overl. Mill 10.5.1742, lid Catharinagilde, huwt Mill 2.5.1694
41.Neelke Jans.
42.Jan Aerts, huwt Mill 28.1.1691
43.Maria Dercx.
44.Jan Peters Diependael, ged. Mill 12.11.1689, overl. Mill 31.8.1750, schepen 1741, lid Catharinagilde, (zie kw.
st. Van der Kolk sub V zzz, nr. 42-43. Er is nog een Jan Peters Diependael (ged. Mill 24.9.1674), die ongehuwd
overl. Boxmeer 24.3.1718, zijn broer Thomas Peters is erfgenaam; ORA LvCuijk 606 Mill).
Huwt Mill 22.5.1712
45.Agnes/Neeske Peters, ged. Mill 28.3.1685, overl. Mill 21.10.1755, lid Catharinagilde.
46.Aert Gerrits, overl. Mill 21.7.1760, huwt Mill 30.7.1713
47.Jenneke Jacobs Rouwens, overl. na 1760.
56.Aert Jans Clingels, geb. vóór 1656, overl. Mill 17.10.1721 (“Aert Clingels”), huwt vóór 1684
57.Maria.
Zij hebben een zoon Gijsbertus (geb. Mill 1684; z.v. Aert Clingels x Maria), Joannes (geb. Mill 1688; hij en
volgenden zijn kinderen van Arnoldus Jans x Maria), Martinus (1691), Bartholomeus (1695) en een zoon
Gijsbertus (1702); deze laatste (?) is als Gijsbert Aerts doopgetuige is bij zoon Aert van nr. 28 en 29 dd.
24.5.1723. Deze Gijsbert Aerts huwt eerstens te Mill op 13.6.1742 Maria Ermers Hulsmans en tweedens te Mill
op 23.7.1747 Matthia Martens/Jans van Thiel uit Herpen/Velp. Hij overlijdt als Gijsbert Aerts Heij te Mill op
26.7.1762. Ook Bartholomeus en Martinus noemen zich later Heij. Zie sub 0 bij Jan Willems Clingels.
58.Hermen Leunissen de Haes, ged. Mill 3.5.1677, overl. Mill 28.8.1763, lid Cath. gilde, huwt Mill 15.5.1701
59.Heijltje Hendriks (de) Becker(s), ged. Mill 19.4.1680, overl. Mill 8.5.1758, lid Catharinagilde. Voor hun
gezin etc. zie ORA Mill 569 dd. 29.10.1763/549 dd. 16.12.1763.
66.Hermen Jans, huwt
67.Lijsken
72.Goossen van Beusecom, geb. 1603, soldaat te Breda vermeld 13.6.1637.
74.Jan de Vaen, geb. Appeltern, overl. vóór 13.2.1683, huwt Megen 26.7.1645
75.Maria Jans van Hemert, ged. Macharen 9.7.1618.
80.Theunis Cornelissen, huwt vóór 1657
81.Jenneke Jacobs.
88.Peter Nelissen Sluijmers (Diependael), (zie kw.st. Van der Kolk sub V zzz, nr. 42-43/84-85); huwt Mill
3.2.1669 Catharina Thomassen (hieruit is in 1674 geb. ook een Jan Peters Diependael). Hij hertr. vóór 1685
89.Elisabeth Jans, overl. na 1717. Zie ORA Mill 546 dd. 24.9.1717, waar zij weduwe is; Peter overl. na 1704.
ND 10095: Teunis Peters Diependael, broer van Jan Peters Diependael (nr. 44: ged. Mill 21.12.1687) of z.v.
Peter Hendriks (nr. 90) neemt in 1712 cijns over van Peter Hendriks Theunissen (nr. 90). Een Teunis Peters
Diependael (? Idem als boven) wordt samen met zijn moeder (nr. 89 of 91) vermeld op de ledenlijst van het St.
Barbaragilde te St. Hubert, opgericht in 1715. Is Jan Nelissen (…) prope/nabij Diependael (overl. Mill
2.7.1662 en gehuwd vóór 30.4.1656 Catharina Jans) een oudere broer van nr. 88 ?
90.Peter Hendriks Theunissen, geb. St. Hubert en ged. Mill 16.6.1658, overl. vóór 1.12.1727.
Notaris de Haen dd. 1.12.1727 te Wanroij: Magescheijd: delend zijn de kinderen en erfgenamen van Peter
Hendriks en Berber Jans, te weten: Theunis Peters (ged. Mill 28.11.1686), Jan Peters (nr. 44), gehuwd met
Neeske Peters, Jan Aerts, gehuwd met Lijsbeth Peters; er is een huis, schuur, backhuijs en 3 mergen bouwland te
221
St. Hubert, alsmede huis, schuur, hoff en 2 mergen bouwland onder Mill.
Hij huwt Mill 29.2.1685 4e graad verwant
91.Barbara Jans, geb. St. Hubert, overl. na 1713 en vóór 1727. Zie kw.st. Sluijs sub III a, nr. 7, resp. 14-15.
112.Jan Willems Clingels, geb. ca. 1620, overl. na 1687 en misschien is hij de Jan Willems, die als lid van het
Catharinagilde overl. Mill 19.1.1691. Zie verder nr. 224 en sub 0. Hij hertr. vóór 16.12.1679 Jenneke.
Hij huwt vóór 1655
113.Aelke Dircx, overl. Mill 4.9.1676, lid Catharinagilde.
116.Leunis Wouters, overl. Mill 15.10.1701, lid Catharinagilde (in het Zielboek is tegelijk vermeld zijn zoon
Peter), hertr. Mill 22.11.1693 Geertje Jans, huwt Mill 7/20.4.1670
117.Margarita Leenders, overl. Mill 1.7.1693. Not. de Haen dd. 17.1.1698.
118.Hendrik Hendriks Beckers, overl. Mill 8.4.1698 (“ex Thisij”/een ziekte, zoals ook “ex dysenteria”), lid
Catharinagilde, huwt Mill 14.2.1670
119.Gertrudis Jans, overl. Mill ca. 1720, lid Catharinagilde. (Zie kw.st. Kempen sub IV c)
128. ? Jan van Sambeeck, (evt. schakel is een zoon Paulus nr. 64). Huwt
129.Peerken Jans. Beiden zijn lid van het Catharinagilde; Peerke overlijdt op 24.6.1662 te Mill.
150.Jan Jans van Hemert, huwt 1.1.1615 Joanna Gijsberts (de Groot ?), hertr. Macharen 15.4.1617
151.Josefine Meussen van Stralen/Straten.
180.Hendrik Theunissen, wonend te St. Hubert, huwt
181.Truijken Peters, overl. na 1685
182.Jan Theunissen, wonend te St. Hubert, huwt
183.Agnes.
224.Willem Thijssen alias Slingel/Clingel, geb. Mill ca. 1585. Overl. Mill 2.3.1665. Lid Catharinagilde.
Zie voor meer gegevens en acten, ook t.a.v. nr. 448-449 en 450-451 sub kw.st. Dircx sub I, nr. 4, 8 en 9.
Op 8.2.1618 wordt Willem Thijssen Clingert in belending genoemd in de omgeving O.L.V.-steeg, de Abdij
Marienweerd en Adriaen Dericx. ORA 219 meldt, dat in 1632 Jan en Aert Willems Klingels voor de Ambtman
van Cuijk verschijnen. Idem, dat op 8.5.1635 Aert Klingels Peter Huibers kwetst, terwijl rond 1648 Willem
Thijssen Clingel en Jan Willems Clingels aangebracht worden wegens kwetsing en lichamelijk geweld jegens
resp. Jan van Voeghel en Gerit Dericks. Rond 1650 nogmaals Jan Willems Thijssen, die Peter Martens in de
linkerborst kwetst.
ND 10093: Willem Thijssen x Jenneke zijn cijnsplichtig voor een hofstad aan de heide naast de Molen, modo
Thonis Peters x Jenneke, in 1662 modo Herman Hendriks en in 1669 Jan Hermens. Idem voor een kleine weijde
aan de Vaerdijk, modo Adriaen Dircx x Bert in 1643, in 1659 Dirck Rutten en Peter Peters Hendriks in 1682 (zie
verder kw.st. Dircx sub I, nr. 4, 8 en 9). Hij huwt vóór 5.3.1616, wellicht vóór 1613
225.Jenneke/Henneke Gerrits. Overl. ca. 1652. Lid Catharinagilde.
232.Wouter Leunissen, get. bij huw. nr. 116.
In de Inventaris van de Ambtman uit 1665 is hij wonend op het goed van Andries Geerits van Aldenhuijsen, met
een bouwerij, 2 paarden en 6 kinderen.
236.Hendrik Bekker.
ND 10093: Hendrik Hendriks Becker (nr. 118 ?) neemt in 1683 cijns over van Jan Hendriks, die hem in 1678
overneemt van Hendrik Hendriks (nr. 236 ?), die hem in 1644 weer over neemt van Hendrik Hermens en Bert
zijn zuster; het gaat om 1 morgen land op het hoge veld en 1 bempt aan de Voordijk. Huwt
237.Geertrui, overl. Mill 26.8.1675 “Geertrui Hendriks Bekker”.
362.Peter, huwt
363.Maria Reijnen.
364.Theunis, huwt
365.Lijske Reijnen (nr. 363 en 365 zijn zussen).
366.NN, huwt
367.Elisabeth Aerts Aerts.
448.Matthijs Willems, overl. na 1608 en vóór 26.8.1613 (zie kw.st. Dircx sub I, nr. 8-9), huwt ca. 1585
449.Jenneke, overl. na 1625, zie nr. 448.
450.Gerrit NN, huwt ca. 1585
451.Heijl Vos alias Papen, overl. na 1621 en vóór 30.4.1631. Hertr. vóór 1601 Herman Martens (overl. na 1631)
V rrr. ELISABETH LANGE x LEONARDUS/LINDERT ADRIAANS (dochter van IV t).
Geb. en ged. te Mill op 25.6.1836, get. Petrus Lange en Wilhelmina Maessen. Zij overlijdt, kort na de geboorte
van haar tweede kind te Gassel op 3.12.1873. Zij huwt met LEONARDUS/LINDERT ADRIAANS te Gassel
op 14.4.1869.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, te Gassel:
1.JOHANNA CORNELIA ADRIAANS, geb. 22.2.1872. Zij wordt eind april 1883 in het ziekenhuis te Den
222
Francisca Maria Wilhelmina Lange (1854-1933)
Wilhelmus Cornelis Henricus Lange (1856-1941)
Antonius Johannes Lange (1863-1943)
Cornelis Johannes Lange (1865-1946; Deel II, VI.B.2)
Zie voor hun broers: Henricus Martinus Lange Deel II, VI.B.1; Martinus Wilhelmus Lange pag. 241.
De foto‟s zijn ca. 1923 genomen in de boomgaard van de boerderij in Krommendijk 28 (zie Deel II, VI.B.2).
De foto‟s kostten 2,50 p/stuk (nabestelling 1,25) en zijn van Atelier Grijpink, Stijn Buijsstraat 4 te Nijmegen.
223
Gezin Jan Willems x (21.4.1860) Maria Laarakkers te Rijkevoort ca. 1903 met tweede en derde zittend van links
resp. zoon Peter Willems en zijn vrouw Petronella Lange (met kind op schoot) en hun 3 andere kinderen.
Peter Willems
Petronella Johanna Lange
224
Bosch opgenomen; ze is ongeneeslijk ziek en na de dood van haar vader wordt ze door de voogd J. Adriaans
ondergebracht bij haar oom Willem van Duijnhoven te St. Hubert (zie sub V mmm). Zij overlijdt te St. Hubert op
31.1.1884.
Zie briefwisseling dd. 31.5.1884 van haar oom Bernardus Lange uit Gassel (IV t.6) met Petrus Martinus
Giesbers (geb.te Beers op 21.9.1854) en op 1.1.1883 naar Amerika Greenbay-Wisconsin en in 1885 naar
Verboort- Oregon geëmigreerd; hij huwt te Verboort-Oregon op 31.10.1892 met Antonia Timmers (geb. te Oss
op 31.8.1862 en overl. op 12.5.1951); Peter sterft op 16.5.1937. Zie Bijlage II na V wwww (met dank aan Kees
Wijnhoven).
2.HENDRIKUS ADRIAANS, geb. 27.11.1873. Hij overlijdt te Gassel op 17.12.1873.
LEONARDUS/LINDERT ADRIAANS is geboren te Gassel op 1.8.1823 en overlijdt aldaar op 11.5.1883.
Landbouwer.
Zijn kwartierstaat:
2.Johannes Adriaans, ged. Gassel 12.3.1791, overl. Gassel 14.5.1841; bouwman, huwt Gassel 15.5.1821
3.Cornelia Schamp, ged. Beers 14.2.1792, overl. Gassel 26.7.1868.
4.Joannes Adriaans, geb. Gassel/ged. Beers/Escharen 14.4.1753, overl. Gassel 19.2.1832, landbouwer,
huwt Gassel/Escharen 27.5/11.6.1786
5.Maria Jansen, geb. Gassel/ged. Beers 25.11.1760, overl. Gassel 18.7.1831
6.Gerardus Schamp, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 6-7); wonend Driehuis te Gassel; huwt
7.Catharina/Hendrina Derks Meulepas, zie nr. 6. Zie Not. Verstraaten d. 14.1.1828 erfdeling.
8.Adrianus/Arien Claessen, (zie kw.st. Willems sub V www, nr. 18-19), ged. Mill 11.8.1711, huwt Beers 20.4/
5.5.1748
9.Theodora/Deriske Willems, geb. Gassel ca. 1713. Zie nr. 8.
10.Jan Gielens, overl. vóór 1782, huwt Beers 6.5.1759
11.Maria Wilbers, overl. na 23.10.1782.
16.Claes Jans Clomp, (zie kw.st. Claessen sub IV a, nr. 4-5), hertr. Mill 2.2.1716 Erken Jans,
huwt Mill 17.2.1698
17.Deriske Huberts de Vos. Zie nr. 16. Zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 10-11.
18.Willem Dircx, geb. Escharen, overl. vóót 14.9.1744. Huwt Beers 29.10/13.11.1712
19.Gertruijd Marcelissen, geb. Gr. Linden, overl. (ORA Gassel 498) na 10.4.1756.
38.Marcelis Wolters, ged. Cuijk 28.10.1650, hertr. Beers 27.10/11.11.1696 Maria Gerrits, huwt Cuijk 4.5.1680
39.Sybilla Loeffen, geb. Gr. Linden. Nr. 38-39 zie kw.st. Cruijssen sub V ttt, nr. 56-57.
V sss. PETRUS/PET (PETERS) LANGE x FRANCISCA VAN DE GROES
xx JOHANNA LAARAKKERS (zoon van IV u).
Geb./ged. te Mill op 26/27.9.1817, get. Rutgerus en Petronella Kuijpers. Landbouwer. Hij overlijdt te Mill op
30.4.1897. Lid van de derde Orde van de Hl. Franciscus.Na een kort verblijf in Haps ca. 1848, woont hij vanaf
ca. 1850 te Mill, Krommendijk 28. Zie foto boerderij Deel II sub VI.B.2 pagina 32.
Hij huwt eerstens met FRANCISCA VAN DE GROES te Haps op 1.9.1848.
Uit dit eerste huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Tweedens huwt hij te Haps op 16.4.1853 met JOHANNA LAARAKKERS.
Kinderen uit dit tweede huwelijk, allen te Mill geboren: (zie ook foto (1913) in Deel II, sub VI.B.1)
1.FRANCISCA MARIA WILHELMINA LANGE, geb. 9.3.1854. Ongehuwd. Zij overlijdt te Mill op 16.3.1933.
Zij is lid van de Millse congregatie van O.L.Vrouw en meer dan 60 jaar thesaurierster der heilige kindsheid. Zij
woont te Mill, Krommendijk 28. Zie haar foto (1923) op pagina 222.
2.WILHELMUS CORNELIS HENDRICUS LANGE, geb. 6.2.1856. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te
Mill op 16.5.1941. Hij is onderprefect en zilveren jubilaris van de H. Familie. Hij woont bij zijn zus Francisca.
Zie zijn foto (1923) op pagina 222.
3.HENDRICUS MARTINUS PETRUS LANGE, geb. 22.2.1858. Hij overlijdt te Mill op 28.3.1858.
4.HENDRICUS MARTINUS LANGE, geb. 22.7.1859. Hij huwt met ALLEGONDA GERARDINA POOS.
Zie Deel II: sub VI.B.1.
5.MARTINUS WILHELMUS LANGE, geb. 29.12.1861. Op 28.8.1884 wordt hij te St. Agatha geprofest als
broeder in de Orde van het H. Kruis (O.S.Cr.). In 1934 viert hij te Uden, waar hij koster is, zijn 50-jarige
professie. Hij overlijdt te Uden op 29.10.1941. Zie zijn foto pag. 243 en in Dl. II sub VI.B.1..
6.ANTONIUS JOHANNES LANGE, geb. 21.6.1863. Ongehuwd. Hij overlijdt te Mill op 28.9.1943.
Landbouwer; jager. Hij is directeur van de Boerenleenbank te Mill en 41 jaar lid van het RK Kerkbestuur aldaar.
Hij is woonachtig bij zijn zus Francisca. Zie zijn foto (1923) pagina 222.
7.CORNELIS JOHANNES LANGE, geb. 27.9.1865. Hij huwt met JOHANNA MARIA VAN DUIJNHOVEN
225
Zie Deel II: sub VI.B.2. Zie zijn foto (1923) pagina 222
8.PETRONELLA JOHANNA LANGE, geb. 22.11.1868. Zij overlijdt te Rijkevoort op 18.8.1949. Zij huwt te
Mill op 17.1.1898 met de landbouwer PETRUS WILLEMS (geb. te Rijkevoort op 19.4.1861 als zoon van
Johannes Willems en Maria Laarakkers en overlijdt aldaar op 22.4.1930).
Zie voor foto (1913) van hen beiden in Deel II, sub VI.B.1. Zie ook hun foto pagina 223.
FRANCISCA VAN DE GROES is geboren te Haps op 27.6.1823 en overlijdt er aldaar op 6.11.1848.
Haar kwartierstaat: (met dank o.m. aan Hans Hendriks)
2.Jacobus van de Groes, ged. Haps 12.3.1791, landbouwer, overl. Haps 23.3.1857, huwt Haps 11.8.1822
3.Maria Crouwers, ged. Sambeek 13.3.1791, overl. Haps 17.8.1854.
4.Franciscus Cornelissen van de Groes, ged. Beers 27.12.1748, huwt ned.dts.geref./r.k. Cuijk/Haps/Beers
29.4/14.5.1786
5.Maria Jacobs Arts, ged. Haps 11.11.1761, overl. Haps 14.11.1819.
6.Hesegius Crauwers, ged. Sambeek 17.7.1733, lid Anthoniusgilde Sambeek 1772, overl. Sambeek 24.4.1807,
huwt Sambeek 1/16.4.1780
7.Johanna Melsen, ged. Sambeek 13.1.1751, overl. Sambeek 21.5.1831.
8.Cornelius Gijsberts, ged. Beers 13.10.1695, overl. Beers 15.7.1766 (schout te Beers). Wonend op De Braning.
Schepen Beers 1743-48. Huwt Beers 12.5.1725
9.Joanna Hendriks Copmans.
10.Jacobus Aarts, ged. Haps 13.9.1725, huwt ned.dts.geref. Cuijk/Haps 12/27.4.1755
11.Maria Gerrits/Ebben, ged. Beers 3.9.1736.
12.Martinus Crouwers, ged. Sambeek 9.8.1701, lid Anthoniusgilde Sambeek 1744, huwt Sambeek 22.7/5.8.1731
13.Margaretha Heijssen van Os, ged. Sambeek 9.6.1707.
14.Melchior Hermens Crifs, ged. Sambeek 5.12.1705, huwt Sambeek 25.4.1744
15.Wilhelmina Wijntjens, geb. Mullem.
16.Gijsbert Hendriks, ged. Beers 8.5.1653, overl. Beers 31.1.1725. Huwt sch. Beers 12.7.1677 Barbara Hendriks
(waaruit geb. een zoon Hendricus, ged. Beers dd. 20.4.1686, de stamvader van fam. Van de Wiel: Hendrik is dan
identiek aan sub V cc, nr. 16). Barbara is in 1677 weduwe van Geurt Aerts Jans Hoeck (huw. Beers 15.6.1667)
en ged. Beers 22.11.1647, d.v. Hendrik Jacobs x Beers 26.11.1636 Jenneke Peters. Hij hertr. Beers 12.4.1693
17.Mechtilda Jans Cornelissen Molepas, overl. Beers 5.4.1714. Zie kw.st. Willems sub V www nr. 88-89.
20.Arnoldus Siberts/Zegers Jans, ged. Haps 13.11.1685. Huwt Haps 17.9.1719
21.Agnes Jacobs Laarakkers, ged. Haps 21.8.1687.
22.Gerardus/Gerrit Jans Ebben, ged. Wanroij 30.12.1700, overl. na 1776, schepen Beers 1753/60, timmerman
(1762). Hertr. Beers 18/28.6.1744 met Johanna Hendriks (d.v. Hendrik Jacobs x Maria Jans Bloemen; begr.
Beers 7.7.1759). Huwt Beers 17.9.1732
23.Maria Thomassen Roeffen, ged. Cuijk 12.6.1704, overl. Beers 20.5.1741.
24.Jacobus Jans Crouwers, ged. Sambeek 14.9.1665, lid St. Anthoniusgilde1707, huwt Sambeek 7/22.2.1699
25.Sybilla Martens, ged. Sambeek 1.8.1672.
26.Hesegius/Heijs Jans van Os, ged. Sambeek 14.8.1675, lid Anthoniusgilde Sambeek 1712; overl. vóór 1723.
Hij huwt Sambeek RK/Vierlingsbeek ned. duits geref. 10/25.1.1705
27.Elisabeth Aerts (van de) Burghgraef/Be(u)rghgraeve/Hermans/Heimans/Helmans, geb. Vierlingsbeek. Zij
hertr. Hendrik Jans, jongeman, en geass. met haar broer Leendert Aerts en neef Tilleman Vermasen
(geapprobeerd huw. contract Ambtman Sambeek dd. 3.7.1723/kerk 3.7.1723; er zijn dan 7 minderjarige
kinderen uit haar eerste huwelijk)
28.Hermanus Melsen Crifs, ged. Sambeek 24.12.1667, overl. Sambeek 10.1.1738, huwt Sambeek 26.7/17.8.1692
29.Elisabeth van Bon/Bom, ged. Sambeek 3.9.1667, overl. aldaar 15.5.1742.
32.Hendrik Gijsbers, huwt Beers nov. 1645
33.Antonia Jans Cuijpers op den Drul.
34.Joannes Cornelissen Molepas, ged. Beers 21.9.1631, overl. na 1707; schepen Beers. Huwt Beers 18.4.1665
35.Mechtilda Gerrits, overl. Beers 31.1.1725.
40.Segerus Jans de Cremer, ged. Haps 3.6.1649. Huwt Haps 5.6.1674
41.Joanna Aerts van Dael, geb. Haps ca. 1653 (jongste van de 6 kinderen uit het huw. van de ouders).
42.Jacobus Jacobs op de Laaracker, (zie kw.st. Laarakkers sub V sss, nr. 32-33), huwt Haps 15.11.1681
43.Judith Peters Bloemen, geb. Haps. Zie nr. 42.
44.Jan Jans Ebben, overl. Wanroij 26.2.1717, huwt vóór 1690
45.Maria Gerrits, overl. Wanroij vóór 24.11.1734 (ORA Mill 561 erfmaegescheid).
46.Thomas Ro(e)ffen/Roufel, geb. Overasselt, overl. Cuijk 3.1.1714. Huwt ned.dts.ger. Cuijk 28.10/14.11.1690
Heijltje Jans (ged. Beers 19.11.1663, d.v. Joannes Dircx en Hendrina Jacobs), hertr. ned.dts. Cuijk 23.1/7.2.1694
47.Maria ThijssenThijssen, ged. Cuijk 2.5.1666, overl. Cuijk 25.9.1712.Haar stiefvader is in 1694 Peter Gijben.
48.Joannes Driessen Cro(u)wers, huwt Sambeek 24/31.1.1649
226
49.Joanna Wolters.
50.Marten Simons, schoenmaker (Ambtman 1665), overl. Sambeek 9.5.1690, lid Anthoniusgilde Sambeek 1675,
ondertrouwt Sambeek 19.2.1662
51.Jacoba/Jeuxken Aerts alias Mooren, overl. na 18.9.1701.
52.Joannes Thijssen van Os, (zie kw.st. Van de Water sub IV v, nr. 62 en 63), huwt Beugen 19.6.1664
53.Margaretha Heijssen, zie nr. 52.
56.Melchior/Mels Arts Crifs/Crefts, alias Theunissen, overl. Sambeek 17.3.1705, lid Antoniusgilde 1655,
schepen te Sambeek, huwt vóór 1657
57.Petronella Wolters, overl. Sambeek 26.11.1673.
58.Joannes van Bon/Bom, ged. Sambeek (?) 11.1.1645, lid Anthoniusgilde Sambeek 1661, gildemeester 16681669, overl. Sambeek 19.9.1699.
Ambtman Land van Cuijk in 1665 meldt Han van Bom met bouwerij en 1 paardje. Hij huwt Sambeek 3/9.1.1666
59.Amelberga/Immel/Emilia Jansen (Florissen), overl. Sambeek 25.6.1714.
68.Cornelius/Nelis Derks Molepas, hertr. vóór 1646 Heijltje Lamberts, huwt Beers 18.7.1627
69.Theodora Thijssen. Zie kw.st. Willems sub V www nr. 356-357.
80.Joannes (Segers) Thijssen, huwt ca. 1640
81.Hermanna Jans.
82.Aert Jans van Dael, geb. ca. 1620, overl. Haps 18.9.1682 (zie kw.st. Verhoeven sub v dddd nr. 90-91). Huwt
ca. 1645
83.Maria Peters, overl. Haps 30.5.1655. Zie nr. 82.
86.Petrus Peters Bloemen, (boswachter in dienst van Graaf van den Bergh te Haps). Huwt ca. 1640
87.Agnes Peters, overl. na 1673. Nr. 86 overl. na 1667.
88.Jan Ebben, huwt ca. 1660
89.Maria Jans. Erfmaegescheid ORA Mill/Wanroij 561 dd. 28.10.1732.
94.Mathias Thijssen, geb. Mill, overl. vóór 1692. Huwt ned.dts.geref. Cuijk 3/25.1.1665
95.Digna Peters Mulders, geb. Cuijk. Zij hertr. ned.dts. geref. Cuijk 19.4./4.5.1692 Peter Gijben/Gijsberts, die
(1) huwt Mill 15/25.11.1665 met Marij Pauwels (nageslacht van Peter en Marij te Beugen).
96.Andreas (? Jans) Cro(u)wers, get. 1620 bij doop van kind van Wijnand Theunissen Crowers. Overl. na 1652.
Dd. 5.2.1562: Jan Drijs Crouwers als gedaagde te Sambeek vermeld (Dorpsbest. Sambeek). Huwt vóór 1617
97.Heijltje. Nr. 48 heeft kind Hildegardis.
102.Arnoldus Mooren, schepen Sambeek ca. 1650, schoenmaker (Ambtman 1665), huwt vóór 1641
103.Hermanna de Wilt. Beiden lid Anthoniusgilde Sambeek 1637.
112. ? Art Crefts, burggraaf, huwt vóór 1612
113.Gertrudis (Brueningh ?).
116.Jacobus van Bon, huwt vóór 1644
117.Catharina Martens. Zij worden in het doopboek van Sambeek gequalificeerd als vreemdelingen; een der
getuigen bij de doop komt „ook“ uit Duitsland; de Duitse stad Bonn ? Bij de doop van Johannes in 1645 wordt
als moeder genoemd Catharina Julia.
118. ? Jan Florissen (Jans), huwt vóór 1647
119.Antonia.
190.Peter Bastiaans (de Mulder), overl. na 1665/Haps 16.6.1676, huwt ca. 1630
191.Marije. PM. ORA Cuijk 402 13.9.1652/4.7.1653 sprake van Bastiaen Peters de Mulder.
232.Jan van Bon, huwt vóór 1593
233.Lijsbeth.
JOHANNA LAARAKKERS is geboren te Haps op 22.10.1825 en overlijdt te Mill op 24.5.1887.
Haar kwartierstaat: (met dank o.m. aan Nick Laarakkers/Hans Hendriks)
2.Cornelis Laarakkers, ged. Haps 15.6.1793, landbouwer, overl. Haps 11.5.1864, huwt Haps 15.2.1824
3.Joanna Hofmans, geb. Haps ca. 1799, overl. Haps 13.12.1870.
4.Jacobus Cornelissen Laarackers, geb. Haps 29.1.1751, landbouwer, overl. Haps 22.9.1829, hertr. Haps
12.6.1796 Agnes van de Mont (ged. Haps 24.10.1760 d.v. Gerardus Jans van de Mond en Anna Maria Aerts van
Dael, overl. Haps 7.5.1840). Huwt Cuijk ned. dts. geref./Haps in 3e gr. disp. 21.4/6.5.1781
5.Maria Toonen, ged. Haps 5.2.1756. Overl. vóór 1796.
6.Wolter Willems Hofmans, ged. 28.3.1748 Wanroij, overl. Haps 13.3.1828 (rentenier), armmeester Haps 1791,
huwt Cuijk ned.dts. geref. 30.4./15.5.1768 Joanna Kerstens Aben de Bruijn uit Haps, hertr. idem 5/20.5.1787
7.Joanna Hendriks, geb. Heeswijk/Cuijk ca. 1751 (? ged. Cuijk 28.10.1760), landbouwster, overl. Haps 6.6.1824.
8.Cornelis Jacobs Laarakkers/op de Laeracker, ged. Haps 5.3.1720, overl. Haps 9.2.1780, hertr. Cuijk ned.
dts.geref. 15/30.6.1765 Petronella Aerts Vos uit St. Anthonis; huwt Cuijk ned. dts. geref. 11/26.4.1750
9.Maria Jans, ged. Boxmeer 25.12.1728, overl. Haps 26.5.1764.
10.Antonius Kersten, ged. Haps 29.7.1722, huwt
227
11.Maria Gerrits de Bruijn.
12.Wilhelmus Wouters Hofmans, ged. Wanroij 24.6.1701. Hertr. vóór 1750 Reijnera Gerrits Jacobs Verhoogh/
Verhaegh (ged. Wanroij 28.4.1729 als d.v. Gerardus Jacobs Verhaegh en Margaretha Jans en overl. aldaar
20.7.1787), huwt Wanroij 9.7.1747
13.Mechel Jans Sluijs, geb. Haps, overl. vóór 1750.
14. ? Hendrikus Hendriks Pauwels, ged. Cuijk 12.4.1725, huwt Cuijk ned.dts.geref. 1/16.4.1758
15.Catharina Jansen, geb. Cuijk.
16.Jacob Jacobs (op de) Laeracker, ged. Haps 8.2.1689, overl. Haps 4.12.1743, huwt Cuijk ned. dts. geref.
15/30.4.1719
17.Allegonda Nielen, ged. Haps 28.3.1698. Zus van nr. 21. Hertr. Cuijk 20.9.1750 met Petrus van Baeckel,
(wednr. van Johanna Jans Barten), ged. Cuijk 13.1.1703, z.v. Johannes Peters en Maria Jans Goduarts.
20.Kersten Roelofs (op de Hoof), ged. Beers 22.8.1686, overl. Haps 6.4.1728, huwt NG Beers 4.8.1709
21.Nicola/Klaaske Nielen, ged. Haps 10.12.1690. Zus nr. 17. Hertr. Haps 7.1.1729 Herman Zegers JM uit Haps.
24.Wolter Willems Hoffmans, geb. Wanroij ca. 1670 (als z.v. nr. 304-305 in kw.st. Maria Joh. v.d. Poel Deel II),
overl. vóór 4.12.1738 (zie kw.st. Swarts sub V www, nr. 6 en 12 en Van Escharen sub V x, nr. 27 bij PM voor
zijn broer Teunis Willem Hoffmanss x voor 1700 Matthia/Thijske Jans de Hoogh). Huwt Wanroij 27.4.1698
25.Handersken Jacobs. Zij huwt vóór 1687 met Teunis Egberts Theunissen (overl. Wanroij 2.4.1697), wednr.
van Barbara Peters.
28.Hendrik Pauwels, geb. Beers, huwt ned.dts.geref. Beers 25.4/10.5.1705
29.Wilhelmina Jans (van Thienen), geb. Cuijk.
32.Jacob Jacobs (op de) Laeracker, ged. Haps (?) 1.5.1650, overl. Haps 10.5.1717, huwt Cuijk ned. dts. geref.
Haps RK 1/15/23.11.1683
33.Judith Peters Bloemen, geb. Haps. Zie kw.st. Van de Groes sub V sss, nr. 42-43/86-87.
34.Cornelius/Niel Claessen van Hoof, geb. Haps, overl. Haps 17.5.1715, huwt Cuijk ned.dts.geref./Haps
21.1/5.2.1692
35.Grietje Jacobs, geb. Heeswijk; moeder: Maria. Huwt NG Cuijk 30.8/14.9.1687 Lijndert Jordens (St. Agatha).
40.Rudolphus/Roelof Aerts, pachter Claphecken Dommelsvoort (1694/97), huwt vóót 1685
41.Antonia Jans van Thienen, ged. Beers 7.12.1652, d.v. nr. 8-9 kw.st. Van Thienen sub III b, overl. na 1710.
42 en 43 = 34-35. Zie Not. Rutger de Haen Cuijk/St. Agatha dd. 18/19.2.1722.
64.Jacob op de Laeracker, overl. Haps 30.3.1673. Huwt vóór 1650
65.Hilleke Segers.
68.Claes Peters, geb. Haps, huwt ned. dts. geref. Cuijk 1/15.7.1663
69.Jenneke Aerts Hendriks, wed. van Aert Peters. Haar vader Aert Hendriks, overl. na 1663.
V ttt. HERMINA (PETERS) LANGE x ARNOLDUS CRUIJSEN (dochter van IV u).
Ged. te Mill op 8.8.1823, get. Hermina en Petrus Kuijpers. Zij overlijdt te Linden op 28.4.1902. Zij huwt te
Linden op 11.5.1857 met ARNOLDUS CRUIJSEN. Zij wonen Kerkstraat 17 te Linden (zie de kaart pag. 117118). Dit pand is in 1830 eigendom van haar grootvader Ruth Kuijpers.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te Linden:
1.WILHELMUS ADRIANUS CRUIJSEN, geb. 10.7.1858. Ongehuwd. Hij overlijdt te Linden op 20.3.1929.
2.FRANCISCUS HENDRIKUS CRUIJSEN, geb. 3.1.1860. Ongehuwd. Hij overlijdt te Linden op 15.5.1931.
3.ANNA MARIA ELISABETH CRUIJSEN, geb. 19.1.1862. Zij overlijdt te Linden op 4.9.1946. Zij huwt te
Linden op 23.5.1887 met de landbouwer JOHANNES LAURENTIUS MARTENS (geb. te Vierlingsbeek op
20.10.1860 als zoon van Antonius Martens en Emerentina Claassen en overleden te Linden op 4.8.1897). Zij
komen in 1896 uit Vierlingsbeek in Linden op de Hardweg wonen en na de dood van Johannes Martens in 1897
op Kerkstraat 17; rond 1920 bouwt Anna Maria aldaar het huis op Kerkstraat 25. Zie haar foto Dl. II, pag. 86.
4.PETRONELLA AGNES MARIA CRUIJSEN, geb. 2.11.1863. Ongehuwd. Zij sterft te Linden op 26.8.1925.
5.ARNOLDUS JOHANNES CRUIJSEN, geb. 1.11.1865. Hij overlijdt te Gassel op 20.5.1945. Landbouwer. Hij
huwt te Gassel op 4.6.1894 met LAMBERTA GERARDA HUBERTS (geb. te Gassel op 11.10.1865 als dochter
van Antoon Huberts en Gerarda Bardoel en overleden te Gassel op 12.10.1918). Zij wonen op de Hertsberg te
Linden. Op Kerkstraat 21 te Linden bouwen de 3 ongehuwde kinderen naast de ouderlijke woning het huis
„Sonnevanck“. In 1919 staan als eigenaren van huis, 2 schuren, bakhuis en karnmolen te Linden, A 106
ingeschreven de 5 hierboven genoemde kinderen; vruchtgebruiker is Peter Cruijsen.
ARNOLDUS CRUIJSEN is geboren te Linden op 16.10.1825 en overlijdt te Nijmegen op 6.8.1870 ten
gevolge van een ongeval; hij is begraven te Linden.
Notaris A. Verstraaten 15.4.1818: scheiding en deling. Petronella Schamp x Aart Kruijzen en Agatha Schamp x
Rut Kruijzen, beiden landbouwer te Linden, delen met andere familieleden Toonen en Kuppen in de erfenis van
Peter Schamp, overl. te Cuijk in 1814 en Sibert Schamp, overl. te Linden in 1816, volgens testament voor
228
schout en schepenen van Cuijk dd. 22.7.1809. Het betreft hooiland, genaamd de Vijf Heesemergen, hooiland
gen. de Buzeman, hooiland gen. de Rijsbosch, allen te Linden gelegen, alsmede contanten en pretenties.
Idem 25.5.1818: Transport. Peter Hanenberg, landbouwer te Linden, verkoopt voor 1025 gld. aan Rut Kruijzen
x Agatha Schamp, landbouwers te Linden, bouwland en aangelegen weerdje te Linden.
Idem 22.6.1818: Volmacht. Aart Kruijssen, landbouwer te Linden, en zijn vrouwPeternel Schamp, familieleden
Toonen, en Kuppen als erfgenamen van Hermen Schamp, die 25 jaar geleden te Cuijk is overleden. Familieleden
Selten, zijnde kinderen van wijlen Cornelis Selten te Rijkevoort. Allen tesamen erfgenamen van wijlen Peternel
Selten (overl. te Cuijk op 22.2.1818), weduwe van Hermen Schamp, geven volmacht aan Rut Kruijsen,
landbouwer te Linden en mede-erfgenaam namens zijn vrouw Agatha Schamp.
Idem 3.7.1818: Verkoop/Inzet. Bovengenoemde comparanten dd. 22.6.1818 verkopen openbaar een hooikamp,
genaamd het Hemelrijk; hooiland en een kamp in de Marsch, gen. den Buzeman, allen te Linden. Inzet 1654 gld.
Notaris van Crimpen te Cuijk 28.4.1823: met vele anderen is Peter Cruijsen, akkerman te Linden, verkoper van
een perceel weiland te Oeffelt ter waarde van 950 gld.
Vredesgerecht Grave 28.10.1836: Eedprestatie successie. Johanna Cruijsen (d.v. nr. 8 en 9 hieronder) overlijdt
te Linden op 6.6.1836. Erfgenamen zijn: Rut Cruijsen, oud-burgemeester te Linden, Peter Cruijsen; Agnes
Cruijsen,weduwe Arnoldus Bardoel; Jan Cruijsen, Peter Cruijsen, Peter van Kempen, Derk Koenen x Antonet
van Kempen, allen te Linden; Cornelis v.d. Broek x Johanna van Kempen te St. Hubert; Willem v.d. Mond;
Petrus Cruijsen; Hendricus Cruijsen, allen landbouwer te Linden; Hendrikus Cruijsen, koopman; Albert
Thijssen x Maria van Kempen; Hendrikus van Kempen, Hendrikus Verhagen x Maria v.d. Mond, Leendert
Klaassen x Maria Cruijsen; Johannes Cruijsen en Elisabeth Cruijsen, allen landbouwers te Cuijk.
Zijn kwartierstaat:
2.Peter Cruijsen, ged. Linden 6.12.1785, overl. Linden 27.8.1867; wonend vanaf 1832 Linden A 106 (huis,
schuur,erf, stal en bakhuis); huwt Linden 21.8.1824
3.Maria van den Bungelaar, ged. Linden 25.2.1800, overl. aldaar 8.5.1879.
4.Arnoldus/Aart Cruijsen, ged. Linden 21.11.1756, overl. Linden 23.9.1831; in 1823 eigenaar van Linden A 106;
huwt Linden 7.5.1780
5.Petronella Schamp, ged. Gassel 15.10.1757, overl. Linden 23.9.1823.
6.Antoon van den Bungelaar, geb. Gassel/ged. Escharen 13.3.1769, overl. Linden 15.11.1844, landbouwer,
huwt vóór 1796
7.Elisabeth Coenen/Marcelissen, ged. Linden 29.11.1775, overl. Linden 12.4.1850.
8.Hendricus Cruijsen, ged. Linden 29.9.1729, overl. Linden 1.5.1785; huwt Linden 29.9.1748/Cuijk
ned.dts.geref./RK 14/29.9.1748
9.Maria Peters Geurts, ged. St. Agatha 8.1.1730, overl. Linden 11.10.1772.
10.Joannes Jans Schamp, geb. Gassel vóór 1725 (op 8.1.1726 wordt zijn broer Hermen te Escharen gedoopt),
overl. Beers/Gr. Linden 12.12.1779, huwt Beers/Linden 1/16.5.1756
11.Petronella Abels, ged. Linden 18.6.1726, overl. Beers 4.11.1801.
12.Adrianus Reijnen van den Heuvel/ook gen. van den Bungelaar, ged. Beers 11.8.1731, overl. Linden
21.3.1813, huwt Escharen/Gassel/Beers 17.4/2.5.1762
13.Wendelina Hendriks, ged. Linden 24.10.1730; zij is d.v. nr. 12-13 kw.st. Kuijpers sub IV u.
14.Franciscus Coenen, geb. Gr. Linden ca. 1741, landbouwer, overl. Linden 19.6.1816, huwt Cuijk 8.10.1775
15.Petronella Derks, geb. Gassel, overl. vóór 1816.
16.Peter Cruijsen, ged. Linden 10.7.1696, overl. na 1746. Ambtman L.v. Cuijk Cuijk dd. 23.4.1736: geapprobeerd huw.contract tussen Peter Cruijsen, wednr. van Maria Jans met mombers Gerrit Thijssen en Jan Martens
over zijn 2 minderj. kinderen en Elisabeth Jans, jongedochter met haar broer Coen Jans en als momber Geurt
Coenen. ORA Wanroij 578 dd. 7.6.1743: erfgenamen van nr. 64-65. Idem Cuijk/Gr. Linden dd. 28.10.1741:
aanstelling mombers over onmondige kinderen van Peter Cruijsen, wednr. van Maria Jans.
Notaris de Haen dd. 28.5.1740 te Groot Linden: Testament van Jacob Hendrikx en Gerrit Thijssen; zij testeren
op de langstlevende; bij overlijden van hen beiden, erven de 2 kinderen van Peter Cruijsen en Maria Jans.
Hertr. Cuijk 23.4.1736 Elisabeth Jans (overl. vóór 1743). Huwt Linden 16.6.1726/geref. Cuijk/Beers 1/16.6.1726
17.Maria Jans Thoonen, ged. Gr. Linden 5.11.1702, overl. vóór 1736. ORA Cuijk 431 dd. 21.12.1746.
18.Peter Geurts, huwt
19.Mechtilde Kuijpers.
20.Joannes Hermens Schamp, geb. Gassel ca. 1695, overl. na 1768 Escharen/Gassel.
Notaris van Hoijtema te Gassel dd. 10.10.1768. Testament. Jan Hermens Schamp, weduwnaar van Maria Jans,
maakt zijn testament. Hij legateert zijn zoon Hermen Jans Schamp een hooikamp, genaamd het Hemelrijck onder
Linden, gekocht van Jan Broeren en Hendrina Driessen op Heijde. Erfgenamen zijn zijn 4 zonen m.n. Jan,
Hermen, Siebert en Peter Jans Schamp en Willemijn en Helena Peters, kinderen van zijn overleden dochter
Catharina Jans Schamp, gehuwd met Peter Willems. Hij huwt 10/25.1.1722 Beers
21.Maria Jansen, geb. Tongelaer, overl. na 1764 en vóór 1768. D.v. (?) Jan Goossen en Helena Laurenssen.
22.Abel Willems, ged. Gr. Linden 26.5.1692, overl. Gr. Linden 3.2.1763, huwt Cuijk ned.dts. 26.6/11.7.1723
229
23.Petronella Martens, overl. Gr. Linden 31.12.1765. ORA Cuijk 439 dd.26.9.1746; 6/10.2.1747; 27.12.1749.
24.Reijn Theunissen van den Bungelaer, ged. Beers 12.2.1708, huwt ned.dts.geref. Beers 3/RK 29.10.1730
25.Gertruda Ebben, ged. Beers 18.8.1704.
28.Coen (Mar)Zelissen, geb. Gr. Linden/ged. Beers 27.5.1705, overl. Gr. Linden 24.2.1784, schepen Linden,
huwt geref. Cuijk/Beers 30.12.1730/ 14.1.1731 Petronella Gerrits uit Heeswijk/Cuijk, hertr. vóór 1740
29.Allegonda Wolters (Aerts), overl. na 1775.
32.Henricus Cruijsen, geb. Gr. Linden, overl. vóór 1717, huwt Cuijk ned.dts. geref./Linden 11/26.7.1693
33.Wendelina Abels, ged. Haps 10.8.1668. Hertr. 22.4/8.5/1717 Loef Theunissen Jacobs uit Gr. Linden.
34.Jan Anthony Martens, ged. Cuijk 5.1.1680, overl. vóór 27.2.1727; hertr. Beers 10/25.4.1706 Maria Driessen
v.d. Heuvel (overl. Gr. Linden 10.4.1762; d.v. Andries Peters v.d. Heuvel en Jenneke Reijnen v.d. Horst; zie
kw.st. Nuijen sub IV j, nr. 22-23). Huwt Cuijk NG 21.1/5.2/RK Beers 6.2.1701
35.Jenneke Thijssen, geb. Gr. Linden, overl. vóór 1706. Zie kw.st. Kuijpers sub IV u, nr. 10-11.
40.Hermanus Jans Schamp, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 48 en 63); huwt ca. 1670 Cornelia Jans, hertr.
Overasselt 16.9.1688
41.Petronella Jans van Haren, zie nr. 40.
44.Willem Abels, (ged. ? Cuijk 13.2.1645), overl. Gr. Linden na 1700, huwt ned.dts.geref. Cuijk 30.6/15.7.1685
45.Maria Jans Diemers, overl. na 1700. Een Willem Abels schepen te Cuijk 1716-21.
46.Martinus Peters, geb. Heumen, overl. Gr. Linden vóór 1731. Hertr. Linden 2e/3e gr. verwant 4/19.2.1719
Petronella van Beckum, overl. na 1743/Gr. Linden 6.5.1773, ged. Cuijk 2.9.1693 d.v. schoolmeester Anthony
Hendriks van Beckum uit Middelaar x ned.dts. geref. Cuijk 6.12.1692/ 1.1.1693 Joanna/Jenneke Cruijsen, ged.
Beers 19.9.1668, overl. vóór 1696, d.v. Peter Cruijssen (nr. 64). Martinus had eerder relatie met Perken Broeren,
zus van nr. 47, waaruit een onechtelijk kind Maria. Huwt ned.dts.geref. Cuijk/Gr. Linden 19.1/3.2.1697
47.Petronella Hendriks Broeren, overl. vóór 1719 (zie kw.st. Kuijpers sub IV u, nr. 24-25).
48.Thonis Reijnen Bungelaers, ged. Beers 16.7.1684, overl. Beers 18.4.1742, 1726-1734 schepen, 1739 subst.
schout Beers, huwt (2) 3e gr. verwant ned.dts.geref. Beers 22.11/6.12.1716 Maria Siberts Jans (uit Tongelaer/
Escharen); huwt (3) idem Grave 4.7.1733 Maria Jaspers; huwt (1) idem Beers 11/25.5.1704 in 3e/4e gr. verwant
49.Adriana Gerrits, ged. Beers 26.10.1685, overl. Beers sept. 1713. Nr. 48 koopt als pachter ORA Beers 468 dd.
15.6.1716 boerderij Den Bungelaer (14 morgen voor 4500,-). Zie kw.st. Willems sub V www nr. 94-95.
50.Eb Peters Jans van Tienen, ged. Beers 28.10.1673, schepen Beers 1712, huwt Beers 23.8.1699
51.Cornelia Jans. Eb is z.v. Peter Jans van Thienen xx Gertruda Ebben: kw.st. Van Thienen sub IV dd nr. 32 .
56.(Mar)Sillis Wolters, geb. Gr. Linden/ged. Cuijk 28.10.1650. Overl. na 4.11.1724/vóór 25.9.1733.
Not. Rutger de Haen: Cuijk dd. 30.3.1711 Magescheijt: Marcelis Wolters; Coen Wouters; Lijsbet Wouters x
Reijnier Sijbers en Jan Wolters, erfgenamen van hun ouders Wolterus Koenen en Lijsken Seelen. Te verdelen
huis, schuur en landerijen onder Gr. Linden en Beers. Zie kw.st. Gerrits sub V eee, nr. 10 dochter Sybilla.
Huwt Cuijk ned.dts.geref. 4/26.5.1680 Sibilla/Beelken Loeffen, hertr. Beers ned.dts.geref. 27.10/ 11.11.1696
57.Marij Gerrits, geb. Groot-Linden ca. 1655. Zie kw.st. Adriaans sub V rrr.
64.Peter Peters Cruijsen/Crusen, geb. Gr. Linden, wonend op de Hetsberg te Linden, overl. na 1714/vóór 1734.
Inventarisatie Ambtman 1665 meldt een Peeter Cruijssen, wonende „op den rentmeester de Haenshof“ met een
bouwerij en 2 paarden. ND 10093 meldt onder Mill een Peter Crusen. Verder nemen onder Mill Hermen Peters
Cruijssen (broer van nr. 128) x Lijs in 1647 de cijns over van Hendrick Reijnen x Heijl; in 1657 wordt die weer
overgenomen door zoon Peter Hermens Cruijssen, die huwt Mill 5/24.8.1659 Hermke Peters; get. Peter Cruse
van de Linden (dezelfde als nr. 64 of 128 ?). Zie sub V dddd, nr. 80-81. In 1714 oud-schepen van Linden
genoemd, zie nr. 95. Huwt ned.dts.geref. Cuijk 12/27.3.1661 (dan j.m. en j.d. uit Gr. Linden genoemd)
65.Nicola/Klaesken Hendriks Broeren, uit Gr. Linden, overl. na 1706. Peter na 1714.
66.Abel Reijnders/Jans Smits, ged. Cuijk 27.12.1639, overl. Beugen, ca. 80 jr. oud, 23.2.1717. Zie kw.st. Willems
sub V www nr. 80-81). Wonend te Haps 1668-73. Hertr. (1) Beugen 16.4/1.5.1678 Petronella Arts. Hertr. (2)
Beugen 10/25.6.1684 Jacoba Caelen van Dael (overl. Beugen 25.9.1702), huwt Cuijk ned.dts.geref. 2/7.7.1667
67.Marij Peters Bloemers, geb. Haps, overl. Beugen 25.12.1677. Zie kw.st. Van de Groes sub V sss nr. 86-87.
68.Marten Theunissen (Guelen), overl. ca. 1690, huwt Cuijk 23.5.1647 Willemke Dircx van der Biesen (wed.
van Jan Jans Guelen (huw. vóór 1638) en eerder (?) van Gerrit NN). Hertr. ned.dts.geref. Cuijk 8/27.1.1678
69.Angeneeske Martens Robbers, ged. Cuijk 15.1.1644. Hertr. ned.dts.geref. Cuijk 21.4/6.5.1691 (Cor)Nelis
Ariens (deze huwt (1) Beers/Gr. Linden 16.5.1677 Berta/Beerken Wolters; voor zijn ouders zie nr. 142).
70.Thijs Kersten van Haps, huwt Beers/Gr. Linden 16.5.1677
71.Martina/Martijntje Ariens. Hertr. ned.dts.geref. Cuijk 1/23.8.1699 Jacob Hendriks uit Linden.
88.Abel Willems, overl. vóór 29.3.1675, huwt (1) Cuijk 8.2.1645 Griet, huwt vóór (ORA Cuijk 403) 25.2.1656
89.Marij Hendriks, overl. na 30.6.1685 (dan huw.get. nr. 44). ORA Cuijk 405 dd. 29.3.1675402 dd. 27.2.1647.
94.Hendrik Hendriks Broeren de Jonge, overl. na 1676, huwt ned.dts. Cuijk (get. de vaders)/Beers 3/25.5.1659
95.Ercke Peters Cruijssen, d.v. nr. 128. Overl. na 1714. Not. de Haen dd. 29.6.1714; 22.11.1727 (erfmagesch.).
96.Reijn Hendriks Bungelaers, ged. Beers 7.8.1630, wonend op de Plats, huwt Beers 29.5.1659
97.Anna Hendriks. Inv. Ambtman Cuijk 1665 pachter van goed van jhr. Berrevoets, bouwerij en 2 paarden.
230
Rutgerus Lange
ca. 1890
Links vooraan: Zr. Maria Lambertha Lange (V uuu.1)
Kanunnik Arnoldus Lange (na 1941)
Anna Maria Lange-Loeffen
Pastoor Arnoldus Lange (V uuu.10)
Grafmonument van Willem en Agnes Lange-Kuijpers
(IV u) achter de kerk te Gr. Linden. Links Bram Lange.
231
Martien Bardoel en Agnes Lange in 1914 vóór de boerderij “De Romein” in Gr. Linden.
V.l.n.r. Ruth, Bertha, Herman op schoot bij vader Martien, Trui, moeder Agnes, Toon, Door en Sjef.
Martien Bardoel en Agnes Lange
23.11.1899
232
98.Gerrit Aerts (8.6.1665 wonend op goed Jasper Hendriks), huwt vóór 1670
99.Gijsberta Jacobs. Nr. 98 heeft een broer Balthasar.
112.Wolterus Coenen, (broer: Geurt Coenen: zie kw.st. Van der Kolk sub V zzz, nr. 114-115), huwt vóór 1650
113.Lijske Seelen, beiden overl. vóór 1705.
128.Peter Peters Cru(ij)sen. ORA 401 Cuijk dd. 4.2.1639 kopen Peter Cruijsen en Merrike Peters 2 morgen land
„de Burcht“ te Linden, bel. Pastorie/Maas. Peter Crusen 1644 richterbode Linden. Huwt ca. 1635
129.Merrike Peters Schellinghs, overl. na 1676. ORA Mill 542 dd. 4.2.1676/Cuijk dd. 26.1.1654.
130.Hendrik Hendriks Broeren ( de oude), gesubst. richter Gassel 1647, overl. na 1659, (zie kw.st. Peeters sub V
ooo, nr. 116-117). Hertr. vóór 1641 Catharijn Peters, wed. Hermen Dircx. Huwt ca. 1630-35
131.Jacoba NN, overl. Beers/Gassel 1.6.1639.
132.Reijnder Aben (den) Smit(s), Mr. smid, overl. na 1667 en vóór 1678. Huwt vóór 1639
133.Maria Claessen Gieben. Hertr. Cuijk (ORA 405) 8.1.1678 Jorden Jans van Galder, wednr. van Trijneke Jans
van Huij. ORA Cuijk 402 dd. 30.5.1646/30.9.1652. Jorden hertr. 11/26.1.1681 Jantjen Jans Deckers.
138.Ma(e)rten/Meerten Robbers, Mr./magister chirurgijn, overl. Cuijk/Heeswijk 28.2.1655. Huwt (1) ca. 1630
Angenees Paer, d.v. Jan Paer/(a) Par, Mr. chirurgijn (vanaf 1609) te Boxmeer. Huwt (2) ca. 1637
139.Merrike Willems. ORA Cuijk 402 dd. 28.12.1647/3.2.1648/27.4.1650/403 dd. 27.4.1655.
142.Arien Aben, (neemt kerkcijns Cuijk te Linden over van Aeb Gerrits zijn vader ?), huwt vóór 1644
143.Ida Nelissen. Not. de Haen dd. 17.9.1700;5.6.1702;23.2/20.4.1706. Schepen LvCuijk 796 dd. 5.10.1719.
188-189 = 130-131.
178.Hendrick Jacobs van Uijden, overl. vóór 1639, huwt
179.Trijn Hendrickx. Zie kw.st. Nuijen sub IV j, nr. 98-99.
192.Hendrik Jans (Bungelaers), overl. na 1661, (zie kw.st. Van der Hagen sub V d, nr. 72-73), huwt Beers
17.4/3.5.1627 (get. Dirck Aerts Pruijt, oom van 192; Hendrik Dircx, halfbroer van 193; zij woont op de Nielt).
193.Theodora Matthijssen. Huwt (1) Beers 2/18.2.1613 Jan Hendriks Bungelaers; overl. Beers vóór 1626.
196.Aert Hermens Timmermans, huwt vóór 1634 Trijn/Lijn van Dael; hertr. sch. Beers 13.6.1679 de weduwe
Anneke Decquers (zij hertr. 22.10.1685 kapitein Daniel Hagendoorn), huwt Beers 24.9/7.10.1636
197.Adriaentje (Baltussen ?) Doppers, d.v. NN en NN Peters. ORA Beers 466 dd. 7.11.1668; 467 dd.
5/22.1/13.6.1679. Een Baltus Jans Doppers; richterbode x vóór 1611 Aelken Gerrits te Beers.
258.Pieter Schellings, vermeld cijnslijst 1613 te Gr. Linden/schatcedul Cuijk 1640.
260.Hendrik Hermens Broeren, geb. ca. 1560, vermeld cijnslijst 1613 Heeswijk/Linden, overl. na 1627. Zie
dochter Aleijdis kw.st. Van Thienen sub III b, nr. 19 en zoon Antonius kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 108.
384.Jan Hanrijcx, overl. vóór 10.3.1637, huwt ca. 1600
385.Henneke/Henrica Aerts Pruijt. ORA Gassel 489 dd. 2.3.1617/1.10.1619/1.9.1620.
770.Aert Pruijt, overl. vóór 2.3.1617, huwt
771.Gaertjen, overl. na 1631. Zie kw.st. Dircx sub I, nr. 24-25.
V uuu. RUTGERUS/RUT LANGE x ANNA MARIA LOEFFEN (zoon van IV u).
Geb. te Linden op 19.11.1834. Hij overlijdt te Linden op 29.3.1906. Landbouwer. Hij is lid van het St. Antonius
en Mariagilde en is in 1881 en 1882 koning, in 1883 keizer. Hij huwt te Linden met ANNA MARIA LOEFFEN
op 23.4.1860. Zij wonen na hun huwelijk te Linden, Steegstraat, C 55/54.
Zie foto„s pag. 229-230. Op 3.3.1852 is er de voorlopige verkoop, op 17 maart 1852 de finale verkoop van
onroerende goederen van de erven Van den Bungelaar en Van Kempen, bestaande uit een huis, schuur en erf,
tuin en bouwland in sectie D, nr. 55, 56 en 57. Reinier Lange (zie IV u) koopt voor 1725 gulden deze boedel ten
behoeve van zijn moeder Agnes Peternel Cuijpers. Rut Lange komt in 1860 op deze boerderij in de pastorietuin
te wonen. Zie de kaart op pag. 117-118.
Hun kinderen, allen te Linden geboren:
1.WILHELMINA PETRONELLA LANGE, geb. 14.7.1860. Zij is op 27.2.1883 novice en wordt te Gemert,
klooster Nazareth op 6.5.1884 geprofest als Franciscanesse, voorheen (tot 1891) Penitenten recollectinnen van
de vergadering van Limburg; haar kloosternaam is Maria Lambertha. Zij is overste van het klooster te Gemert,
Binderseind 34 en sterft te Oirschot, Koestraat 16 in het klooster voor zieke ordegenoten op 30.4.1928. Zie haar
foto pagina 229.
2.PETRONELLA CATHARINA LANGE, geb. 14.9.1861. Zij overlijdt te Linden op 13.12.1932. Zij huwt te
Linden op 5.6.1899 met de landbouwer GERARDUS JOHANNES PETERS (geb.te Oeffelt op 16.10.1867 als
zoon van Lambertus Peters en Jacoba van Overbeek en overleden te Cuijk op 14.12.1933). Zij gaan wonen in het
ouderlijk huis.
3.ANTONIUS BERNARDUS LANGE, geb. 9.9.1862. Hij overlijdt te Linden op 17.9.1862.
4.AGNES MARIA LANGE, geb. 26.9.1863. Zij overlijdt te Linden op 25.1.1928. Zij huwt te Linden op
22.8.1892 met de landbouwer MARTINUS WILHELMUS ADRIANUS BARDOEL (geb. te Katwijk/Kl. Linden
233
op 21.6.1861 als zoon van Antonius Bardoel en Lamberta van Kempen en overleden te Linden op 11.9.1940).
Zie de foto‟s op pagina 230.
In eerste echt huwt Martinus Bardoel te Vierlingsbeek op 14.5.1888 met Theodora Catharina Gerrits (geb. te
Vierlingsbeek op 7.1.1867 als dochter van Hermanus Antoon Gerrits en Johanna Geertruida Jacobs en overleden
te Vierlingsbeek op 12.3.1891).
Woonachtig te Vierlingsbeek/Groeningen tot medio 1901; daarna te Linden, Kerkstraat 52 op boerderij „De
Romein“ (zie IV u): op 22.8.1901 verpachten de ongehuwde ooms en tantes Lange, die daar blijven wonen in
enkele kamers, voor 6 jaren hun boerderij aan Agnes en Martinus voor 800 gulden per jaar.
5.LAMBERTHA HENDRIKA LANGE, geb. 20.4.1865. Zij overlijdt te Racine/Millbank, Zuid- Dakota/USA op
12.5.1949. Zij huwt te Linden op 6.2.1888 met LEONARDUS/NARIS SPANJERS (geb. te Schaijk op 1.2.1857
als zoon van Petrus Spanjers en Antonetta van der Heijden en overlijdt te Millbank USA op 28.3.1928).
Achtereenvolgens woonachtig te Schaijk, Schayksestraat; na 1902 Nijmegen, Molenstraat. In 1912 emigreren zij
met hun 14 kinderen naar Millbank, Zuid-Dakota/USA, Fourstreet. Tot 1898 is Leonardus (in 1894: varkens-)
koopman, daarna landbouwer. Een anecdote: een zoon van hen, die naar Nederland kwam bij gelegenheid van
het gouden priesterfeest van zijn oom Arnoldus Josephus Lange (zie nr. 10), bracht uit de VS een auto mee,
omdat hij dacht, dat deze voertuigen in 1950 in ons land nog niet bestonden.
6.HELENA HENDRICA LANGE, geb. 20.6.1866. Zij overlijdt te Linden op 1.7.1866.
7.HELENA ANTONETTA LANGE, geb. 1.10.1867. Zij overlijdt te Katwijk/Kl. Linden op 5.4.1938. Zij huwt
(1) te Linden op 4.5.1896 met de landbouwer PETRUS HENRICUS LOEFFEN (geb. te Katwijk op 25.3.1865
als zoon van Franciscus Martinus Loeffen en Willemina van Kempen en overleden te Katwijk op 15.4.1908).
Zij huwt (2) met MARTINUS ELBERS te Linden op 16.1.1911 (geb. te Linden op 3.11.1878 als zoon van
Willem Elbers en Cornelia Johanna Keijzers en overleden te Katwijk op 27.9.1960). Zij woont Katwijk, Lange
Linden 1.
8.MARIA BERNARDINA LANGE, geb. 20.2.1869. Zij overlijdt te Linden op 8.3.1870.
9.MARIA JOHANNA LANGE, geb. 20.4.1870. Zij overlijdt te Nijmegen op 19.3.1936. Zij huwt te Linden op
26.10.1897 met WILHELMUS FAAZEN (geb. te Nijmegen op 30.5.1860 als zoon van Derk Faazen en Johanna
Leenders en overlijdt te Nijmegen op 8.1.1929). Zij wonen te Nijmegen, Molenstraat.
10.ARNOLDUS JOSEPHUS LANGE, geb. 8.4.1876. Hij overlijdt te Den Bosch op 26.12.1957. Priester.
Studies aan de Latijnse School te Gemert, Klein- en Groot-Seminarie van het bisdom Den Bosch. Priesterwijding
te Den Bosch op 9.6.1900. Kapelaan te Someren vanaf 16.2.1902. Kapelaan St. Jan te Den Bosch vanaf
30.10.1902. Majoor-aalmoezenier te velde van 1914 tot 1918. Pastoor te Bladel vanaf 19.12.1919. Pastoor te
Den Bosch-St. Catrien vanaf 4.3.1921 tot aan zijn emeritaat. Kanunnik van het Kathedraal Kapittel St. Jan te
Den Bosch ( 9.8.1941). Aalmoezenier in de gevangenis te Den Bosch. Emeritus in november 1953. Officier in de
Orde van Oranje Nassau. Zie foto‟s pagina 229.
ANNA MARIA LOEFFEN is geboren te Oeffelt op 8.11.1827 en overlijdt te Linden op 26.1.1899.
Haar kwartierstaat:
2.Bartholomeus Loeffen, ged. Linden 9.11.1782, overl. Linden 19.3.1865 (82 jr.), huwt Beugen 28.6.1815
3.Petronella Jansen, ged. Beugen 21.4.1787, overl. Cuijk 14.7.1834.
4.Ludovicus/Loef Loeffen, geb. Katwijk/ged. Cuijk 25.5.1738, akkerman; gezworenene Kl. Linden 1789;
kerkmeester Cuijk 1800-05; overl. Katwijk/Kl. Linden 22.3.1815, huwt ned. dts. geref. Cuijk 20.4/RK 5.5.1776
5.Maria Meussen, ged. Cuijk 5.9.1751, overl. Linden 12.1.1835.
6.Jan Jans, ged. Beugen 30.11.1742, overl. aldaar 19.1.1828, huwt Beugen 19.5.1773
7.Petronella Ebben, ged. Beugen 2.2.1751, overl. aldaar 9.1.1796.
8.Loef Loeffen, ged. Cuijk 1.2.1702, overl. Katwijk 4.9.1783, huwt Cuijk 16.6.1737
9.Helena Jans, ged. Heumen 10.6.1715, overl. Cuijk 22.9.1747. Zie dochter Hermina Loeffen kw.st. Van
Duijnhoven V mmm nr. 5.
10.Christiaan Hermens Meussen, geb. Well, begr. Cuijk 16.3.1773, hertr. Cuijk 26.4.1755 Joanna Willems (zij
overl. Cuijk 30.11.1800 en hertr. Cuijk 2.10.1774 Udo Heijnen), huwt ned.dts.geref. Cuijk 12.4.1749
11.Agnes Gerrits Peters, geb. Heeswijk/Cuijk. Overl. vóór 1755.
12.Peter Jansen, overl. Beugen (?) 19.4.1752, huwt Beugen 10.6.1736
13.Maria Crifs, ged. Beugen 25.2.1716, overl. aldaar 29.9.1788.
14.Willem Ebben, ged. Beugen 18.4.1702, overl. aldaar 7.3.1773, huwt Beugen 3e-4e gr. verwant 18.4.1728
15.Maria van Els(t), ged. Sambeek 20.9.1707/Beugen 5.11.1707, overl. aldaar 10.7.1765.
16.Loef Huibers, (zie kw.st. Van der Kolk sub V zzz, nr. 56-57), huwt
17.Hendrica Geurts Coenen.
18.Joannes Hendriks, ged. Linden 28.7.1674, overl. ca. 1721, (zie kw.st. Cuppen sub V aaaa, nr. 56-57), huwt
vóór 1710
19.Gerarda Jans, ged. Linden 13.3.1674. Zij hertr. Heumen 15.2.1722 Theodorus Hendriks.
20.Hermanus Meussen, huwt (1) Bergen (L) 1.12.1703 Wilhelmina Dercx, wed. van Johannes Moermans, huwt
234
(2) ca. 1717
21.Gertrudis Camps.
26.Laurentius Crifs, ged. Beugen 6.10.1684, overl. aldaar 10.12.1716, huwt Beugen 19.6.1712
27.Arnolda Jacobs Lemmen(s), ged. St. Anthonis 31.8.1687, overl. Beugen 1.1.1727. Hertr. Sambeek 17.7.1718
Petrus Hermans Kerstens (ged. Beugen 17.12.1687 als z.v. Hermannus Roelofs en Petronilla Jans, overl. Beugen
3.4.1766, 77 jaar oud); hij hertr. Beugen 16.5.1728 Gerarda Simons (begr. Beugen 20.8.1739).
28.Theodorus Aerts Ebben, geb. Beugen, overl. aldaar 29.7.1726, huwt Boxmeer/Beugen 7/22.7.1691
29.Catharina Hendriks, geb. Sambeek, overl. Beugen 21.1.1747.
30.Willem Jans Elskens/van Els(en), geb. ca. 1660, overl. Beugen 30.5.1713. Schepen Beugen 1705. Huwt
Beugen 26.5/17.6.1685 Theodora Heijskens (ged. Beugen 19.4.1665 d.v. Aert Heijsen en Thijske Willems,
overl. 21 jr. oud, Beugen 23.6.1687). Hertr. Sambeek/Beugen 28.5.1695/17.6.1695
31.Agnes Goossens van Leunen, ged. Sambeek 22.7.1674, overl. Beugen 10.8.1727. Hertr. Beugen 14.10.1714
Godefridus van Mil.
52.Joannes Thijssen Crifs, 1677 persona militaris/bereden ruiter in de garde van Vorst Maurits, overl. Beugen
„Joes Crifs forestarius/vorster/boswachter in Beugen“ 15.2.1697. Huwt Catharina Bootsman, hertr. (1) Utrecht
19/24.5.1677/RK Beugen 24.6.1677 Henrica Linssen (overl. Beugen 6.6.1683), hertr. (2) Beugen 8/26.1.1684
53.Maria Wijntjens, overl. Beugen „Maria Criffs vidua“ 16.1.1718; in 1684 wed. van schepen Laurens Driessen
van Zeeland (overl. Beugen 21.6.1683).
PM Er is nog een Jan Crifs te Beugen: deze huwt Beugen 15.5.1679 Theodora Meussen (overl. Beugen
7.2.1688); hertr. Beugen 26.8.1688 Mechtilda Peters uit Overloon. Hij overl. Beugen 20.5.1700.
54.Jacob Hendriks Lemmen(s), ged. St. Anthonis 5.5.1652, overl. aldaar 17.1.1710. Huwt aldaar 14.2.1677
Arnolda Peters (d.v. Peter Jans Aerts Peters en overl. St. Anthonis 17.8.1680). Hertr. 4e gr. verw. aldaar 3.6.1685
55.Elisabeth Martens, overl. St. Anthonis 31.1.1718.
56.Aert Ebben, geb. ca. 1610, schepen Beugen ca. 1675, overl. Beugen 91 jaar oud, 27.9.1700, huwt ca. 1655
57.Anna/Henneken Jans Heijskens, overl. Beugen 3.6.1683.
60.Jan Willems Elskens, vermeld Beugen 1666, Overl. Beugen 10.8.1683, huwt
61.Hermke Hendriks.
62.Gosuinus van Leunen, geb. Groeningen, 1677 armmeester Sambeek, 1682 lid/1686 gildemeester St.
Antoniusgilde Sambeek, schepen 1716 Vierlingsbeek, overl. vóór 5.6.1731, hertr. Maria Pauwels (ORA
Vierlingsbeek 288 dd. 8.6.1731), huwt Sambeek 6/18.8.1673
63.Sybilla van Elderom, ged. Sambeek 10.12.1642, overl. Sambeek 29.4.1708.
104.Matthias/Thijs Jans Krijfs/Crifs, overl. Beugen 9.9.1679, schepen Beugen 1630-75, huwt vóór 19.12.1634
105.Hester/Hadewijch/vulgo Haeig Fredericx, geb. ca. 1595, overl. Beugen 92 jr. oud 15.1.1685.
PM 1 Een Petronella Thijssen Crifs( x NN Rixsen van de Sandt) xx 1681 Aert Gerrits Schenck krijgen te Beugen
in 1685 een dochter Hesther, get. Anna Crifs. Zijn vader Gerrit Aerts Schenck is in 1651 schepen te Beugen.
PM 2 Wellicht is de vader Frederik Jans Snijders, die een broer Wemmer heeft. Zij worden ORA 353 Beugen dd.
18.11.1612 genoemd, wanneer Lijsken Hendriks Graet een erfbrief dd. St. Petersdag 1514 toont, waarin zij met
Frederik en Wemmer Snijders e.a. aanspraak maakt op haar vierendeel. In 1514 draagt Lijsken (in 1509 wordt
haar vader Dirck genoemd) van Bercken met haar zonen Eerken/Arnt en Heijn en dochters Jans (x Herman),
Berssel ( x Peter Creefftz) en Lijsken op aan Frederik Wemmers van Bercken (x vóór 1525 Lijsbeth; schepen
Beugen 1530-40) met zijn moeder Hadewijch (!) met 4 malder rogge uit huis en 12 morgen land, gen. De
Bercken. Dodenboek Beugen 28.1.1718: overl. Hester vulgo Haeig Jaspers aen de Heij, waaruit blijkt, dat
Hester en Hadewijch identieke namen zijn.
106.Wijnand Harits, 1630 schepen Beugen, hertr. Lamberta NN, huwt vóór 1639
107.Hermke Aerts Graet, overl. Beugen 26.6.1665.
108.Hendrik Jans Lemmen(s), overl. St. Anthonis 9.3.1693, (o)tr. aldaar/Sambeeksenhoek 19/27.11.1645
109.Lutgera/Luijtjen Peters, geb. Sambeeksenhoek, overl. vóór sept. 1697.
110.Martinus Hermens Jans. Hermen Jans is z.v. Jan NN x Elisabeth Peters, zus van Aert Peters, zie nr. 54.
112.Jacob Ebben, schepen Beugen 1604-19, overl. vóór 1633, huwt vóór 22.1.1595
113.Judith Hendriks Graet, overl. na 1645. Vermeld ORA Beugen 353 dd.15.3.1595. Zij is zus van nr. 214.
120.Willem Jans Elskens, vermeld Beugen 1638.
124.Matthias van Leunen/Luijnen, schepen Vierlingsbeek na 1638, wonend Groeningen,.overl. Vierlingsbeek
14.5.1682, huwt voor 1.12.1636
125.Metta Peters/Handricks. “Mechtilde van Luenen” overl. Vierlingsbeek 13.1.1686.
126.Gosuinus Theunissen van Eld(e)rom/Eldrum, 1637 lid St. Antoniusgilde Sambeek, testament (herroeping
van test. dd. 1653) met Thijske Peters, zijn vrouw dan (weduwe van Aert Dijnen) dd. 9.7.1661. Kan schrijven,
schepen 1639. Thijske Peters overl. na 1674. Huwt vóór 1642
127.Willemke Ebben.
208.Jan Creeft, 1611-12 kerkmeester te Beugen.
212. ? Harit Wijntjens, huwt ca. 1600
235
213.Griet. Er is ook een Harit Heijskens x vóór 13.3.1594 Griet (schepen Beugen 1614-18). Zie IV v/V www.
214.Aert Hendriks Graet, (zie kw.st. Van de Water sub IV v, nr. 254-255), overl. vóór 1631, huwt ca. 1575
215.Catharina Rutten Nooijen., overl. Beugen na 8.12.1658. Zie nr. 214.
216.Jan Lemmen(s), nabuur St. Anthonis 6.9.1621, overl. 1659-65, huwt
217.Lijsbeth, spinster, vermeld Sambeek 11.6.1665.
252. ? Antonius Gerrits van Aldrum, vermeld Sambeek 1622 als doopgetuige.
V vvv. PETRUS LANGE x ANNA MARIA KLOMP (zoon van IV v)
Geb. en ged. te Mill op 26.1.1826, get. Willem Lange en Wilhelmina Verstraaten. Hij overlijdt te Herpen op
2.5.1899. Vanaf 1853 woont hij te St. Hubert, Koekoek C 110; hij vertrekt op 10.5.1872 naar Escharen, vanaf ca.
1890 naar Herpen, Aalsvoort (Wijk B). Landbouwer. Hij huwt te Mill op 15.4.1853 met ANNA MARIA
KLOMP.
Kinderen uit hun huwelijk geboren/gedoopt, allen te St. Hubert, behalve het jongste kind te Escharen:
1.JOHANNES LANGE, ged. 21.4.1854. Hij huwt eerstens met MARIA VERBERK en tweedens met BERDINA
ROVERS. Zie Deel II: sub VI.C.1.
2.WILHELMINA CORNELIA LANGE, ged. 16.8.1855. Zij overlijdt te St. Hubert op 9.9.1869.
3.JOHANNA LANGE, geb. 30.9.1857. Zij overlijdt te St. Hubert op 29.12.1861.
4.CHRISTINA JOHANNA LANGE, geb. 9.1.1860. Zij overlijdt te Overasselt/Heumen op 17.1.1939. Zij huwt
te Escharen op 18.4.1898 met de landbouwer HENDRIKUS ARNOLDUSSEN (geb. te Overasselt op 1.2.1847
als zoon van Hendricus Arnoldussen en Hermina Hermens en overleden te Overasselt op 5.8.1930).
5.JOHANNES WILHELMUS LANGE, geb. 26.8.1862. Hij huwt met JOHANNA MARIA OPSTEEG.
Zie Deel II: sub VI.C.2.
6.JOHANNA LANGE, geb. 28.10.1863. Ongehuwd. Zij overlijdt te Herpen (Aalsvoort) op 24.6.1909.
7.ANTONIUS MARTINUS LANGE, geb. 29.6.1866. Hij huwt eerstens met HENDRICA PUTJES en tweedens
met LAMBERTHA VERMEULEN. Zie Deel II: sub VI.C.3.
8.PETRUS JOHANNES LANGE, geb. 24.3.1869. Hij huwt met GERARDINA JACOBS.
Zie Deel II: sub VI.C.4.
9.LEVENLOZE ZOON, geb./overl. te St. Hubert op 19.6.1871. Zie foto geboortehuis 1-9: Deel. II, pag. 4.
10.LEVENLOZE DOCHTER , geb./overl. te Escharen op 4.12.1874.
ANNA MARIA KLOMP is geboren en gedoopt te Mill op 11.9.1825 (get. Joannes Selten en Joanna Klomp)
en overlijdt, kort na de geboorte van haar laatste kind, te Escharen op 9.12.1874.
Notaris A. Verstraaten 18.8.1815: Verhuur. Jan Wouters Selten, landbouwer te Mill voor zichzelf en namens
andere erfgenamen van wijlen Wouter Selten en zijn vrouw, verhuurt aan Jan Jans Kempen, landbouwer te Mill
een boerderij op de Gagel (huis, varkenskooi, turfschop, moeshof en aangelegen land) voor 33 gld. p/jaar.
Idem 30.11.1818: Verhuur. Marten Ermers, Jan Wouters Selten en Marten Gerrits, alle drie landbouwers;
Gerrit Kempen, kostganger, allen te Mill en Peter Hoevenaars, landbouwer te Zeeland verhuren aan Hubert
Jans Haps, landbouwer te Mill een boerderij te Mill, genaamd De Gagel, bestaande uit huis, varkenskooi,
turfschop, moeshof en bouwland, voor 12 jaar voor 25 gld. per jaar, incl. enige andere verplichtingen.
Haar kwartierstaat:
2.Johannes Reijnen Clomp, ged. Mill 25.2.1785, overl. Mill 6.6.1849, huwt Mill 9.5.1819
3.Wilhelmina Jans Selten, ged. Mill 6.6.1786, overl. Mill 11.5.1868. Beiden lid Catharinagilde.
4.Reijn Reijnen Clomp, ged. 12.12.1752 Wanroij, overl. Mill 20.8.1833, huwt Mill 23.5.1784
5.Wilhelmina Abels, ged. Wanroij 18.4.1764, overl. Mill 22.2.1829.
6.Johannes Wouters Selten, ged. Mill 24.10.1755, overl. Mill 28.9.1831, lid Catharinagilde, huwt Mill 11.1.1785
7.Catharina Jans Bongers, ged. Mill 30.5.1756, overl. Mill 26.9.1835, lid Catharinagilde. Zij huwt Mill 2.5.1779
Willibrordus Geurts Mulders (ged. Mill 24.10.1753, overl. Mill 25.2.1784). Zie Not. Verstraaten dd. 10.2.1837.
8.Reijn Reijnen Clomp, geb. St. Hubert/ged. Mill 17.2.1725, huwt Mill 19.5.1748
9.Anna Jans Vertogen, ged. Zeeland 8.7.1727, overl. Wanroij 25.5.1812.
10.Abel Gielens, ged. Haps 8.4.1729, huwt Wanroij 2.7.1758
11.Maria G(e)urts/Gerrits, ged. Wanroij 14.7.1723.
12.Wolter Theunissen Selten, ged. Mill 11.2.1702, overl. Mill 11.1.1773, lid Catharinagilde,
huwt Beers 17.11.1737
13.Maria Claessen, geb. Malden, overl. Mill 21.10.1804, lid Catharinagilde.
14.Johannes Jans Bongers, ged. Wanroij 11.1.1728, overl. Mill 31.10.1794 aan de dysenteria; lid Catharinagilde;
huwt Mill 26.5.1750
15.Theodora/Deriske Jans Claessen, geb. Escharen vóór 1725, overl. Mill 9.10.1795. Lid Catharinagilde.
16.Reijn Aerts Clomp, ged. Mill 11.4.1695, huwt Mill 29.10.1719
17.Petronella Reijnen, ged. Wanroij 24.7.1699.
236
18.Joannes Gerrits Hermans, ged. Zeeland 15.12.1675, overl. aldaar 27.4.1767, huwt Zeeland 11.2.1706
19.Joanna Aerts, ged. Zeeland 27.7.1685.
20.Michiel Claessen, ged. Wanroij 15.7.1700, huwt
21.Henrica Thomissen.
22.Godefridus Peters, huwt Wanroij 20.9.1722
23.Wendelina Jans.
24.Antonius Jans Selten, ged. Mill 24.5.1674, overl. Mill 19.9.1732. Hij hertr. St. Anthonis 26.2.1715 Maria
Hermens; deze Maria Hermens hertr. voor de Ambtman Cuijk te Wanroij na 30.8.1732/vóór 24.3.1733 (kerk.
huw. Wanroij 21.9.1732 met Christianus Derix (!)/Gerrits. Maria Hermens heeft dan 4 minderjarige kinderen;
mombers zijn Hendrik en Peter Lambers, naaste vrienden van haar eerste man; vóór 24.3.1733 huwt zij met
Kerstiaen Gerrits, weduwnaar van Saartje Theeuws (hieronder wordt ze Jans genoemd en is ze eerder met Jan
Aben gehuwd geweest). Idem Wanroij dd. 10.2.1735: Kerstiaen Gerrits en zijn vrouw Maria Hermens met de
mombers Hendrikus en Peter Lamers van de onmondige kinderen van Maria Hermens voornoemd uit haar
eerste huwelijk met Teunis Zelten ter eenre en Huijbert Jans x Cornelia Aben, d.v. Jan Aben x Sara Jans;
Gijsbertje en Eerke Kerstens, meerderj. dochters met Teunis Reijnen en Jan Willems als mombers van
Adriaantje Kerstens, resp. kinderen van Kerstiaen Gerrits x (ned.dts.geref. Beers 4/18.10.1705) Sara Jans
(beiden uit Beers) ter andere hebben voor het gericht van Wanroij dd. 1.8.1734 een accoord opgericht. Op
6.1.1744 worden mombers aangesteld over de onmondige kinderen van Maria Hermens, weduwe van Teunis
Zelten en nu gehuwd met Kerstiaen Gerrits. Idem Wanroij dd. 18.1.1745: Wilbert Egberts en (dezelfde als
hierboven ?) Kerstiaen Gerrits, gewezen subst. schout te Beers, hebben nadat ze een woordenwisselig hadden
ten huize van de richterbode te Wanroij, aldaar op het kerkhof samen met messen gevochten; de laatste zou zijn
gestoken en de oorzaak van de kwestie zijn. Hij huwt vóór 1702
25.Lijske, overl. vóór 1715.
26.Nicolaas Lucassen.
28.Jan Jans Bongers/Bongaers, ged. Wanroij 26.5.1685. Overl. Wanroij 20.3.1752 (wednr. Maria Claessen).
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 19.1.1732: Jan Jans Bongers is momber over de minderj. kinderen van
Hermen Wilbers, wednr. van Hendrina Jacobs. Erfgen. van Peter Aben x Jeuksken Berens (ORA Wanroij 576
dd. 20.11.1729). Hij hertr. (?) Wanroij 5.2.1736 Maria Claessen. Huwt Wanroij 20.4.1717
29.Catharina Gijsberts/Gie/ijben of Gerards. Overl. na 1729.
30.Joannes Claessen (Clomp), ged. Mill 13.1.1707, overl. Mill 28.5.1760, z.v. Claes Jans Clomp x Deriske
Hubers de Vos: zie nr. 4 kw.st. Dercx Claessen sub IV a. Ambtman Land v. Cuijk Escharen dd. 1.4.1732: Jan
Claessen, wednr. van Christina Rommen, welke eerder gehuwd was met Jan Geurts, is genoodzaakt om
goederen te verkopen. Hij heeft 5 minderj. kinderen uit het 1e en 2e huwelijk. Aangestelde mombers: Jacob
Geurts, Claes Gerrits, Claes Jans en Peter Jans. Zie ORA Mill 558 dd. 2.7.1750 zijn derde huw. contract.
Idem Escharen dd. 4.11.1735: Jan Clasen, wednr. van Christina Rommen, en Maria Hendrikx (Spanjaarts),
meerderj. dochter willen gaan trouwen; hij moet eerst aan zijn 2 minderj. kinderen schepenacte overleggen
betreffende moederlijk goed. Hertr. (1) schepenen Escharen (ORA 524) 3.11.1735 Maria Hendriks Spanjaarts.
Hertr. (2) Mill 2/19.7.1750 Jenneke Theunissen Lamers, wed. Jan Dircx. Jenneke Theunissen Lamers uit Schaijk
hertr. (2) Cuijk/Mill 14/29.8.1762 Marten Hubers van Puijffelick uit Mill (wednr. van Jenneke Lamers, overl.
Mill 22.4.1762). Marten overl. Mill 10.4.1772, Jenneke overl. Mill 9.8.1775. Huwt sch. Escharen 21.4.1724
31.Christina Rommen, overl. vóór 1.4.1732. Van hen wordt in 1727 in Escharen een dochter Anneke gedoopt.
Christina huwt (1) met Jan Geurts. ORA Mill 550 dd. 8.11.1775.
32.Aert Hendrikx Clomp, ged. Mill 12.7.1666, overl. Mill 20.5.1736, huwt Mill 9.7.1692
33.Maria Reijnen, ged. Mill 20.8.1670.
34.Reijn Thijssen, ged. Wanroij 2.3.1673, overl. Wanroij 5.11.1715.
(zie notaris de Haen 27.6.1702, 7.6.1715 en 6.12.1726; zie kw.st. Clomp sub V qq, nr. 22-23).
ND 10094/10093: Wanroij 1698: Reijn Thijssen neemt cijns over van Peterke Jans Reijnen, die hem in 1664
overneemt van Jan Reijnen, die hem in 1657 over neemt van Gijb Claessen x Trijn. Huwt Wanroij 20.4.1698
35.Petronella Jansen, overl. Wanroij 5.5.1752, hertr. Wanroij 3.5.1719/notaris de Haen 22.4.1719 Aert Peters.
36.Gerardus Hermans, huwt Zeeland 3.2.1671
37.Gerarda Jans.
38.Arnoldus Gerrits Hermans, huwt Zeeland 22.11.1676
39.Maria Wouters.
40.Claes Teunissen Ermers, ged. (?) Wanroij 23.6.1656, huwt vóór 1689
41.Geertje Michels. Beiden overl. vóór 1729. ORA Wanroij 576 dd. 23.12.1728.
48.Johannes Selten, geb. Mill ca. 1640, overl. Mill 25.9.1710, hertr. Reek 3.9.1682 Maria Hendriks
(overl. Mill 20.10.1713), (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr. 6-7), huwt vóór 1667
49.Maria Dircx Ermers, overl tussen 1.10.1678 en vóór 3.9.1682. Zie nr. 48.
56.Jan Teunissen Bongarts, geb. Wanroij ca. 1655, overl. (?) Wanroij 16.12.1705. ND 10094 noemt hem
237
cijnsplichtig te Wanroij. Er is te Wanroij een broer Geurt x Antonia Aben (x vóór 1683 Peter Stevens). Huwt (1)
Deriske NN vóór 1680. Huwt (2) Beugen/Wanroij 12.4.1681
57.Maria Jans, geb. Beugen. Zie voor broer Theunis van nr. 56: kw.st. Van Thienen sub IV dd nr. 32-33.
64.Hendrik Gielens Clomp (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 58-59), huwt
65.Peerke Jans, zie nr. 64.
66.Reijn Jans, huwt
67.Margarita Reijnen.
68.Matthias Hendriks Thijssen, geb. ca. 1645-50, overl. na 1719 en vóór 6.12.1726. Zie kw.st. Gradussen Clomp
sub V qq, nr. 44-88. Hertr. Wanroij 11.3.1714 Peerke Jans van Dommelen, wed. van Jan Gerrits; huwt ca. 1670
69.Peerken Jans Reijnen.
70.Jan Peters, overl. voor 1680, huwt vóór 1674
71.Jenneke Peters Roelofs, geb. ca. 1653, overl. vóór 1702. Zij hertr. vóór 1680 Marten Hendriks Thijssen, broer
van nr. 68, welke geb. is ca. 1655.
80. ? Antonius Jans Cremers, geb. ca. 1620, huwt Wanroij 20.1.1655
81.Margarita Aerts/Ermits, geb. Wanroij. Grietjen Teunis Cremers overl. Wanroij 8.2.1702.
112. ?Theunis Bongaerts, huwt ca. 1655
113.Handersken Ebben Cuijpers, beiden overl. vóór 8.10.1716. Zie kw.st. Van der Weijden sub V bbbb, nr. 60.
136.Hendrik Thijssen, geb. ca.1615, overl. Wanroij 26.7.1697, huwt vóór 23.3.1645
137.Geertje Martens, geb. ca. 1615. Geertjen Martens overl. Wanroij 24.9.1702.
RA Den Bosch (cijnsen Graafse altaren/broederschappen) inv.nr. 7070, meldt in de tijd deze cijnsplichtige lijst:
Ermert Verbeeck, Jan Ermers, 1612 Peter Ermers den alden, 1623 erfgenamen Peter Ermers,1640 Marten
Thonissen, 1648 zijn weduwe, 1650 de erfgenamen, 1652 Hendrik Thijssen en Aert Reijnen (beiden zijn met een
dochter van Marten Thonissen x Metje gehuwd); 1680 Willem Jans gehuwd met dochter van Hendrik Thijssen,
1685-96 Hendrik Thijssen, 1699 Jan Jans Reijnen, 1705 Thijs Hendriks (nr. 68), 1706 Willem Jans namens
erfgenamen van Hendrik Thijssen, 1707 Jan Jans Reijnen, 1708 Reijn Thijssen (nr. 34), 1709 schoonzoon van
Willem Jansen. Deze cijnslijst bewijst m.i. de afstamming.
Genoemde Willem Jans (Thonissen), gehuwd vóór 1674 met Thonisken Hendriks d.v. Hendrik Thijssen is m.i.
Willem Jans (Verhoeven): zie kw.st. Verhoeven sub V dddd, nr. 32 en 33; 66 en 67.
Genoemde Jan Jans Reijnen is gehuwd met Grietje Hendriks; zijn erfgenamen verkopen dd. 18.11.1729 aan
Pauwel Willems, weduwnaar van Mechteld Goossens (zie kw.st. Verhoeven sub V dddd, nr. 16) huis, hof en 4
morgen land onder Wanroij voor de som van 1192 gld. en 10. st.
Kinderen van Hendrik Thijssen en Geertje Martens zijn: Thijs Hendriks (zie nr. 68), Thoniske Hendriks x vóór
1674 Willem Jans, Grietje Hendriks x Jan Jans Reijnen, Marten Hendriks x Jenneke Peters Roelofs en misschien
ook Metje Hendriks x vóór 1681 Peter Simons en Jaecxke Hendriks x vóór 1668 Gerrit Thonissen Hofmans. Zie
artikel Jan Veekens over de nakomelingen van Hendrik Thijssen in GTOB jrg. 20, nr. 2 (2005), pag. 41 e.v.
138.Jan Reijnen, huwt (?)
139.Jenneke Gijsberts (kan ook Gijben zijn, daar Jan Reijnen in 1657 cijns over neemt van Gijb Claessen x
Trijn; zie nr. 278-279; zie nr. 34). Overl. vóór 7.6.1716. Zij wordt dan als grootmoeder van Reijn Thijssen
genoemd en van Jeukxske Beeren x Peter Aben.
160.? Jan Thonissen Cremers.
De huisplaatsentelling in 1613 meldt als naburen Hanrick Arts huis, Thonis Martens Cremers (zijn vader ?) en
Peter Martens ter eenre en Jan Hanricx Tnautken (?), Peter Jans, Peter de Decker en Hanrick Artsen ter andere
zijde. Op 9.1.1613 dragen Jan Hendrikx Swartssen alias Esselen x Catharina op aan Jan Thonissen Cremers x
Merij 4 hond land in het Elsbroek te Wanroij.
Inventarisatie Ambtman 1665 meldt (dezelfde ?) Jan Thonissen Cremer met bouwerij, 1 paard en grote schulden.
In 1668 is sprake van Jan Thonissen Cremer als bestevader van de kinderen van de dan overleden Meeuwiske
Stevens (gehuwd vóór 1653 met Steven Aben). ORA Mill 542 dd. 6.5.1665 maakt Meeuwiske Peters alias Cremer
(weduwe van Peter Welten) haar testament te Wanroij; zij legateert haar broer Jan Thonissen Cremer, Meerten
Thonissen (Cremer) x Jenneke, haar zwager Jurrien Hendriks x Merij, en haar zus Trijn Thonissen (x Jan Dircx
Hammen) en de kinderen van Trijn Jans Vos, weduwe van Jan Hermens.
Problematisch is, dat te Wanroij ca. 1610 er meerdere Jan Thonissen x Merij voorkomen; naast Jan Thonissen
Cremer(s) is er ook nog een Jan Thonissen (Jans) Tuijsser x (voor 1621) Merij en een (richterbode 1627-31) Jan
Thonissen (Diercx Esselen ?) x (vóór 1608) Merij Peter Ermits Verbeeck xx (na 1623) Neeske Claessen.
„Tuijsser“ is een pejorativum in de zin van handelaar/verkoper, een verwant beroep aan kremer/kramer. In
1596 wordt te Wanroij een Thonis Jans Tuijsser gemeld. Zie ook mijn artikel in GTOB 2007, nr. 2, waar Marten
Thonissen Cremer uit Wanroij als een van de cijnsplichtigen van de Millse pastorie genoemd wordt (pag. 63 en
64). Hij huwt vóór 1613
161.Merij.
274.Ma(e)rten Thonissen, overl. tussen 23.3.1645 en 1648.
Op 18.2.1627 kopen Marten Thonissen x Metje Peters van haar broers en zussen de boedel van haar ouders
238
Peter Ermits x Merij; de verkopers zijn (in 1631 richterbode) Jan Thonissen xx Neesken Claessen (x Marij
Peters Verbeeck), Ermit Peters x (vóór 1609) Peterke Kersten Hendriks, Willem Peters x Hanriske, Handrick
Handricks (Muijen) x Jenneke, Metje en Derick Peters. Het betreft huis, hofstad en 7 morgen land met cijnsen
o.m. aan Gasthuis Grave, de Armen en de pastoor van Wanroij en het O.L.V.-altaar te Mill (belending Jan Jans,
Gaert Rolofs (zie nr. 550), Thijs Jans (Nabuers; zie nr. 550, waar zijn vader genoemd wordt) en de gemene
straat).
Op 29.11.1627 verklaart Peter Hack van Marten Theunissen ontvangen te hebben 60 gld. inzake een driejarige
(1624-26) achterstand in betaling van een rente van 5 malder rogge.
Op 9.12.1627 verklaart Jhr. Peter Hack, heer van Hoogerheiden en Ossendrecht, dat Marten Theunissen,
wonend te Wanroij aan hem betaald heeft de som van 400 gld., waarmee afgelost is een rente van 5 malder
rogge plus 2 jaar achterstalligheid. Gerefereerd wordt, dat dit volgens magescheid, gepasseerd dd. 22.1.1621
„binnen Hellemont“, uit de goederen van Peter Ermits zaliger voortkomt; eenzevende deel van de 56 malder van
Peter Ermits is nu door Marten Thonissen betaald.
Op 5.8.1634: acte, waarin J. Trip verklaart ontvangen te hebben van Marten Theunissen 42,50 gld. als betaling
van een rente van 5 malder en 4 vat rogge, gevestigd op de Volckmaerschehoeve.
Op 30.10.1645 zijn Marten Thonissen en Dirck Peters mombers over de kinderen Peter Willems en Dirck
Willems, wrsch. zonen van Willem Peters (Ermits Verbeeck) x Hanriske.
Op 23.3.1645 verkopen Marten Thonissen x Metje aan Aert Reijnen x hun dochter Jenneke Martens en aan
Hendrik Thijssen x hun dochter Geertje Martens hofstad, schuur en anderhalve morgen land te Wanroij,
belendend Seger Goossens, Roelof Jans, Dirck Aerts en de gemene straat.
Op 22.2.1649 draagt Peterke Peeters, verlaten huisvrouw van Jan Jansen, soldaat in de compagnie van kapitein
Vaegt, op aan Aert Reijnen x Jenneke Martens en aan Hendrik Thijssen x Geertije Martens van alzulk
kindsgedeelte als de comparante Peterke Peeters, na het overlijden van Metge Peeters, (groot)moeder en
weduwe van Marten Thonissen bij successie en versterf was aangekomen.
Hij huwt ca. 1615
275.Metje Peters Verbeeck, overl. na 1648 en vóór 22.2.1649.
Zij heeft een voor- of kleindochter Peterke Peters, in 1649 de verlaten huisvrouw van de soldaat Jan Jans.
278. ? Gijb Claessen, vermeld 1605, 1609, 1618 en 23.10.1645. Kerkmeester Wanroij 13.8.1635 en 27.2.1639.
Op verzoek van zijn pastoor te St. Anthonis begraven 29.9.1666 Gieb Claessen, van Papenvoort. Hij huwt
279.Trijn. Een Sandersken Gieb Claessen weduwe overl. St. Anthonis24.11.1669.
550.Peter Ermits Verbeeck, overl. vóór 1621. ORA Mill 539 dd. 10.2.1584: erfgen. van Ermijt Verbeeck dragen
aan Peter een hofstad op. In huisplaatsentelling van 1613 onder Wanroij zijn de naburen ter eenre Jan van Huij,
Jan Gerits en Gaert Roeloffs en ter andere Jan Hendricx Nabuer (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 448), Jan
Vos en Art Rutten.
Hij huwt vóór 1580
551.Merike, overl. vóór 1621.
556. ? Claes Gijben, vermeld 1618-19; in 1576 als momber vermeld. Hij huwt
557.Weijndel.
1100.Ermit Jans Verbeeck, (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 1200 en 1201), huwt vóór 1.2.1535
1101.Metje Dircx Arnts Esselen. Zie nr. 1100.
1112. ? Gieb Claessen, huwt vóór 1534 Ercke, hertrouwt vóór 1541 Grietje. Zie Deel II, pag. 109.
V www. MARTINUS LANGE x MARIA SWARTS xx CATHARINA CUPPEN xxx
HENDRINA WILLEMS (zoon van IV v).
Geb. en ged. te Mill op 3.2.1828, get. Cornelis van de Water en Agnes Kuijpers. Landbouwer. Hij overlijdt te
Escharen op 22.10.1884. Hij is tot 1869 wonend te Mill; daarna te Escharen, Graafsedijk.
Hij huwt eerstens te Mill op 20.4.1861 met MARIA SWARTS.
Hieruit zijn geen kinderen geboren.
Tweedens huwt hij te Escharen op 16.9.1862 met CATHARINA CUPPEN.
Kinderen geboren uit het tweede huwelijk, allen te Mill:
1.JOANNA MARIA LANGE, geb. 25.10.1863. Zij overlijdt te Escharen op 23.3.1879.
2.HERMINA LANGE, geb.10.7.1867. Zij overlijdt te Escharen op 16.8.1945. Zij is lid van de derde Orde van
H. Franciscus. Zij huwt te Escharen op 3.5.1897 met de landbouwer CONSTANTINUS JOHANNES CUPPEN
(geb. te Schaijk op 26.6.1869 als zoon van Hendricus Cuppen en Johanna Maria Bressers en overleden te
Escharen op 11.2.1950). Zij wonen Graaseweg 61/Beersemaasweg 47 Escharen. Gezinsfoto ca. 1910 pag. 239.
Derdens huwt hij te Escharen op 20.10.1874 met HENDRINA WILLEMS (zie haar foto in Dl. II, VI.C.6).
Kinderen uit het derde huwelijk geboren, allen te Escharen:
1.JOHANNES LANGE, geb. 27.12.1874. Hij huwt met AGNES HUBERTINA HENDRIKX.
239
Gezin Constantinus/Stans Cuppen en Hermina Lange ca. 1910 vóór huis Graafseweg 61 (zie V www)
Graafseweg 61 heden ten dage
Grad Gerrits en Stina Lange (zie V xxx.1)
240
Zie Deel II: sub VI.C.5.
2.LEONARDUS CHRISTIANUS LANGE, geb. 5.2.1877. Hij huwt met MARIA ANNA VAN DER LEEST.
Zie Deel II: sub VI.C.6.
3.PETRUS CORNELIS LANGE, geb. 1.10.1878. Hij huwt met HUBERTA PETERS.
Zie Deel II: sub VI.C.7.
4.HERMANUS MARINUS LANGE, geb. 1.9.1880. Hij overlijdt te Escharen op 26.12.1883.
5.THEODORUS LANGE, geb. 10.2.1883. Hij overlijdt te Escharen op 6.6.1890.
MARIA SWARTS is geboren te St. Hubert op 29.3.1823 en overlijdt te Mill op 6.3.1862.
Notaris A. Verstraaten 22.6.1818: Transport. Hendricus Arts van de Hulsbeek, landbouwer te Rijkevoort;
Johannes Arts van de Hulsbeek, landbouwer te St. Anthonis en Willem Arts van de Hulsbeek, landbouwer te
Wanroij verkopen voor 100 gld. aan Jan Zwarts, landbouwer te St. Hubert en zijn vrouw Johanna van der
Hagen een stuk bosland te Wanroij.
Notaris A. Verstraaten 20.7.1819: Openbare verkoop: Op verzoek van Jan Zwarts, landbouwer te St. Hubert,
openbaar verkopen van een partij omgewaaide bomen t.w.v. 136,50 gld.
Notaris van Crimpen te Cuijk 19.4.1823 en 3.5.1823: Jan Swarts, bouwman te St. Hubert, is met vele anderen
een van de verkopers van onroerend goed te St. Agatha, Haps en St. Hubert. Voor 490 gld. koopt hij het goed te
St. Hubert: een huis met schop, bakhuis, moeshof en aangelegen bouw- en weiland.
Zie sub V hhhh, waar Petrus Swarts, een verwant van haar genoemd wordt.
Haar kwartierstaat:
2.Martinus Jans Swarts, ged. Mill 15.8.1794, overl. St. Hubert 11.3.1850, lid van Barbaragilde St. Hubert en
koning in 1831; landbouwer St. Hubert; zie notariele acte sub IV w uit 1820; huwt Mill/St. Hubert 26.10.1817
3.Everdina Willems, ged. St. Hubert 2.4.1798, overl. St. Hubert 21.11.1859.
4.Johannes Jacobs Swarts, geb. St. Hubert/ged. Mill 25.5.1761, overl. St. Hubert/Mill 15.5.1832 ( 75 jr. oud en
geb. te St. Hubert ca. 1757 als z.v. Jacob Swart en Antonetta Graat). Hij hertr. na 1798 Joanna/Jantje van der
Hagen (ged. Beers 9.5.1770, overl. Mill 83 jr. oud 7.2.1851, d.v. Marten van der Hagen en Petronella Graat, zie
kw.st. Van der Hagen sub V d, nr. 4-5 en Swarts sub V hhhh, nr. 2-3). Huwt Mill 17.4.1785
5.Ida Aben, ged. Mill 25.3.1764, overl. St. Hubert mei 1798.
6.Arnoldus Willems van der Sluis, geb. te St. Hubert en ged. Mill 31.3.1740, overl. St. Hubert/Mill 23.1.1809,.
huwt Mill 15.5.1763 Maria Adriaens Kempen; zij overl. Mill 26.12.1784 als „Maria Arnoldussen van der Sluijs
uxor/echtgenote“. Lid Barbaragilde.
Notaris David van Hoytema te Cuijk dd. 6.8.1776 meldt Arnoldus Willems, gehuwd met Maria Adriaans
Kempen; hij erft dan het totale bezit van Geurt Jans (van de) Sluijs (lid Barbaragilde), weduwnaar van Heijltje
Aerts: deze Heijltje is eerder gehuwd geweest met Willem Reijnen, zie nr. 12; Arnoldus Willems moet aan de zus
van Geurt Jans Sluijs Mechteld Jans Sluijs x Willem Wouters (Hofmans) (zie nr. 12 en kw.st. Laarakkers sub V
sss, nr. 12 en 13) en aan de zoon van Peter Jans Sluijs Jan Peters ieder 1100 gld. uitkeren, alsmede aan broer
Willem Jans Sluijs 100 gld., die daarbovenop jaarlijks de rente van de resterende 1000 gld. ontvangt, die
uitgezet is bij het gericht van St. Hubert. Aan deze Geurt Jans Sluijs, de erflater ontleent Arnoldus Willems
waarschijnlijk zijn familienaam.(zie kw.st. Willems Sluis sub V wwww).
Notaris van Crimpen te Cuijk na 1809: Jan Pluk, bouwman te Wanroij, gehuwd met Maria Cornelissen
verklaren 700 gld. schuldig te zijn aan Maria Anna Pluk, boerin te St. Hubert, weduwe van Arnoldus Willems.
Als borg stellen zij een huis met schuur, bakhuis, moeshof, bouw- en weiland te Wanroij.
Hij hertr. in 2e/3e gr. verwantschap Mill 15.6.1788
7.Maria Anna Pluck, ged. Wanroij 22.5.1763; overl. Mill 2.12.1844.
8.Jacob Hendriks/Swarts, (zie kw.st. Swarts sub V hhhh nr. 4-5). huwt Rijkevoort 12.9.1751
9.Antonia/Antonetta Joosten/Graat (volgens overlijdensacte Jan Swarts nr. 4, dd. 1832).
10.Aab Peters, ged. Mill 14.4.1738, overl. Mill 25.1.1802.
Hij huwt in 4e graad verwantschap Mill 4.1/10.2.1760
11.Joanna Thijssen, geb. St. Hubert en ged. Mill 10.7.1738, overl. St. Hubert 20.2.1819.
12.Willem Reijnen, overl. Mill „submersus“/verdronken 15.7.1745. Lid Barbaragilde (Willem Reijnen van
Wanroij). Ambtman Cuijk 24.6.1739 Huwelijkscontract te Wanroij van Willem Reijnen, weduwnaar van Judith
Wouters, geassisteerd met Willem Wouters en Jan Reijnen (x Petronella Wouters) als bloedmombers over het
minderjarige kind (Wouter, ged. Wanroij 5.2.1739), enerzijds en Helen Aarts, jongedochter, geassisteerd met
Thomas Peters en Abel Leenders anderzijds.
Ambtman Cuijk 29.7.1745: Willem Reijnen te St. Hubert is onlangs van de vlonder gevallen en verdronken.
Na visitatie is de begrafenis toegestaan.
Willem Reijnen huwt vóór 1739 Judith Wouters (ged. Wanroij 21.7.1709, d.v. Wouter Willems (Thonissen
Hofmans) (overl. Wanroij vóór 4.12.1738) en Handerske Jacobs; Handerske is weduwe van Teunis
Elbers/Egberts Thonissen (huwt met hem vóór 1687 als weduwnaar van Barbara Peters en overl. Wanroij
2.4.1697, waaruit 3 kinderen; zie notaris de Haen dd. 5.2.1711 en Ambtman van Cuijk dd. 4.12.1738).
241
Zie kw.st. Laarakkers sub V sss, nr. 24 en 25 en kw.st. Gradussen Clomp sub V qq, nr.22 en 23, waar Willem
Reijnen x Heijltje Aerts genoemd wordt als zoon van Reijn Thijssen x Peerke Jans. Op 20.6.1761 deelt nr. 6
Arnoldus Willems in de erfenis van zijn grootouders.
Hij hertr. Mill 24.6.1739
13.Heijltje Aerts, geb. St. Hubert en ged. Mill 9.9.1706, overl. St. Hubert/Mill 26.2.1772 als echtgenote van
Geurt Jans te St. Hubert en weduwe van Willem Reijnen. Zij hertr. te Mill op 29.1/13.2.1746 Geurt Jans Sluijs,
geb. van Haps/Rijkevoort en overl. Mill 17.8.1776 als Geurt Jans vulgo van Sluijs.
Ambtman Cuijk te Mill op 7/10.2.1746: Huwelijkscontract tussen Geurt Jans en de weduwe van Willem Reijnen.
14.Cornelis Jans Pluck, ged. Mill 13.1.1736, overl. Mill 27.2.1806; lid Barbaragilde te St. Hubert,
huwt Mill 25.1.1758
15.Ercke/Honoria Schraven/Schraegen, ged. Mill 28.4.1737, overl. Wanroij 14.12.1797.
20.Petrus Aben, ged. Mill 12.2.1693, overl. 27.12.1751, huwt Mill 7.5.1724
21.Itje Jans Theunissen, ged. Mill 18.6.1696, overl. Mill 5.11.1755.
22.Matthias Geurts, ged. Mill 20.9.1695, overl. Mill 11.1.1759, landbouwer, huwt Mill 22.4.1725
23.Maria Kersten, ged. Wanroij 3.3.1698, overl. Mill 10.4.1772.
24.Reijn Thijssen Hendriks, (zie kw.st. Gradussen Clomp sub V qq, nr. 22-23; 44-45 etc. en kw.st. Klomp sub V
vvv, nr. 136-137), huwt Wanroij 20.4.1698
25.Petronella Jans Gerrits. Zie nr. 24.
26.Arnoldus Aerts, huwt
27.Arnolda/Ercke Peters. Als broer (?) figureert als doopgetuige een Thomas Peters. Zie kw.st. Van der Kolk sub
V zzz, nr. 42 waar Aert Aerts als oom van Thomas Peters zijn kinderen genoemd wordt.
28.Johannes Pluck, ged. Mill 31.8.1704, huwt Mill 4.5.1727
29.Maria Jans (van) Kempen, ged. Mill 24.10.1706. Erfmaegescheid ORA 584 Wanroij dd. 20.2.1761.
30.Gerardus Willems Schraven, (zie kw.st. Van den Heuvel sub V bbb, nr. 14 en 16 en sub kw.st. Verbruggen sub
V yyy, nr. 56-57), huwt
31.Maria Gerrits/Dercx, zie nr. 30.
40.Abel/Aeb Gerrits, overl. vóór 21.1.1743. Hij huwt vóór 1684,
41.Jacoba/Jeucxken Willems, ged. Mill 31.8.1661, overl. vóór 21.1.1743.
Ambtman Land van Cuijk Mill 21.2.1743/Gericht van Mill ORA 561 dd. 21.1.1743: (geapprobeerde)
erfmaegescheid tussen de (klein)kinderen en erfgenamen van Aeb Gerrits en Jeuckxke Willems te Mill.
42.Jan Theunissen, (zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 26 en 27), huwt (2) Mill 24.4.1695
43.Wendel Kersten, ged. Mill 18.2.1659, overl. Mill 7.9.1716. Zie nr. 42.
44.Geurt Aben, (kw.st. v.d. Straaten sub V lll, nr. 28-29), overl. na 1729, huwt Matthia; hertr. Mill 16.5.1688
45.Geertje Peters, geb. vóór 1657, overl. vóór 1729.
46.Christianus/Kersten Ceelen, (zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 30-31), hertr. Wanroij Maria Aben, zus
van nr. 44 en weduwe Aart Jans; overl. Wanroij 1.10.1745, huwt Wanroij 28.4.1697
47.Jacoba Peters Smits, geb. Wanroij vóór 1675; overl. Wanroij 18.12.1705.
54.Peter Nelissen Sluijmers, (zie kw.st. Van der Kolk sub Vzzz, nr. 84-85), huwt Mill 3.2.1669
55.Catharina Thomassen.
56.Jacob Pluck, (zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 10-11), huwt
57.Joanna Daverveldt, zie nr. 56.
58.Jan Wilbers Kempen, (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 4-5), huwt
59.Ercke Adriaans van den Heuvel, zie nr. 58.
82.Willem Jans, huwt vóór 1656
83.Anthonia Selten, beiden overleden na 1677.
86.Kersten Driessen.
In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 vermeld met bouwerij, paardje, 3 kinderen en grote schulden. Op
20.2.1651 dragen Egbert Lamers x Peterke Driessen op aan Kersten Driessen x Grietje bouwland, wei- en
hooiland in Hollanderbroek bij de Voordijk. In ND 10151 (verpachting van dominiale hoeven te Mill en
Wanroij) pacht Kersten/Carsten Driessen in 1660 de Volckmaersche Hoeve te St. Hubert voor 8 malder rogge.
Hij is borg in 1652 en 1660. Hij huwt
87.Grietje Peters.
88.Aeb Teunissen, (zie Dl. II kw.st. Cornelis Lange, nr. 840-841), huwt
89.Engelina Jans.
90.Petrus Driessen, (zie kw.st. Verlinden sub V vvvv, nr. 50-51).
In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 heeft hij een bouwerij, paardje, huis vol kinderen en grote schulden.
In ND 10151 pacht Peter Driessen in 1660 de dominiale hoeve de Vierde Gerven voor 32 malder rogge, in 1664
te St. Hubert de Meuteling voor 8 malder, in 1668 de Beersehoeven te St. Hubert voor 9 malder.
Hij is borg in 1660, 1661 en 1671. In 1654 biedt hij op het Breeksel te St. Hubert.
Hij huwt Diricxke, hertr. vóór 1657
242
91.Jaeckxke Peters.
94.Peter Jacobs Smits, (zie kw.st. Verlinden sub V vvvv, nr. 54-55), huwt vóór 1675
95.Maria Jans.
166.Selt Lambers, (zie kw.st. Selten sub II d, nr. 12-13), huwt
167.Heijltje Aerts, zie nr. 166.
172. = 180.
173. = 181.
180.Dries Aerts, (zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 68 en 69), huwt
181.Lijske Reijnen van den Heuvel. Zie nr. 180.
188.Jacob (? Jans) Smits, huwt
189.Jacoba. Zie huw.disp. Rijkevoort dd. 19.4.1729.
In Inventarisatie van Ambtman in 1665 genoemd met bouwerij, 1 paard en smeden. Idem in de Inventarisatie van
1613 vanwege de Prins van Oranje (ND 9952): te Mill onder Hollanderbroek een Jacob Janssen Smits, met als
naburen Jacop Janssen en het goed van Willem Pouwelsen, waar Art Goerts op woont ter eenre en Thonis
Jacops weduwe en Goert Smits ter andere. Zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 124.
CATHARINA CUPPEN is geboren te Escharen op 17.10.1828 en overlijdt aldaar op 23.4.1870. Zij vertrekt
op 22.12.1862 naar Mill, en komt later met haar gezin te wonen in het ouderlijk huis.
Haar kwartierstaat:
2.Hermanus Cuppen, ged. Escharen 18.1.1793, overl. Escharen (Lage heide 156; E 76; 14 ha.) 26.7.1864.
Notaris Verstraaten Linden dd. 15.5.1818: Herman Cuppen, (zoon van Wouter Cuppen, landbouwer te Holthees)
militair in het garnizoen te Grave, deelt met anderen in de erfenis van Peter Schamp, overl. te Cuijk in 1814 en
van Sibert Schamp, overl. 1816 te Linden.
Idem dd. 22.6.1818 en 3.7.1818: Herman Cuppen, militair in garnizoen te Grave, deelt met anderen in de erfenis
van Hermen Schamp, die 25 jaar geleden te Cuijk is overleden.
Hij huwt Gassel 25.5.1823
3.Theodora/Dorothea Schamp, ged. Beers 20.10.1797, overl. Escharen 8.1.1874.
4.Wolterus/Wouter Michiels Cuppen, ged. Escharen 27.10.1752, in 1818 landbouwer te Holthees,
overl. Mill 8.4.1822, huwt Escharen 9.5.1779
5.Helena Peters, geb. Maashees ca. 1761, overl. Maashees, 54 jr. oud 23.2.1815.
6.Gerardus Schamp, (zie kw.st. Peeters sub V ooo, nr. 6 en 7), wonend Driehuis Gassel, huwt
7.Catharina Derks Meulepas, zie nr. 6. Not. Verstraaten dd. 14.1.1828 erfdeling.
8.Michael Cuppen/Kup/Cubben, ged. Vierlingsbeek 22.9.1703, (zie kw.st. Cuppen sub V aaaa, nr. 16-17).
Woont 1730-33 Overasselt. Ambtman Land v. Cuijk/ORA 524 Escharen dd. 14/16.5.1749: geapprobeerd
huw.contract tussen Michiel Kup, wednr. van Anne Marie Jansen en Willemina van Haselenbergh. Huwt Grave
12.2.1730 (dan soldaat) Jo/Anna Maria Jans Geurts C/Kuijpers. Hertr. Escharen 18.5.1749
9.Wilhelmina van Haeselenbergh, geb. Escharen. Zus van Gertrudis: zie kw.st. Jacobs sub V jj, nr. 5. Zie nr. 8.
10.Peter Peeters, huwt
11.Catharina Schamp.
18.Wolter van Haeselenberg, geb. Escharen, overl. vóór 1731. Huwt ned.dts.geref. Beers 9/23.10.1712
19.Folpertina/Volberdina Lamberts van Vlijmen, geb. ca. 1685-90, overl. na 1748. Hertr. Escharen 13.1.1731
Jan Thomassen Ratten (ORA Escharen 524 acte 9 dd. 17.1.1731/Ambtman 18.1.1731).
36.Willem Gerrits van Haeselenbergh, geb. Escharen ca. 1650, overl. na 1715, richterbode te Escharen 16831705 (dan 50 jr.; in 1688 40 jr.), schout ca. 1700. Huwt ca. 1680
37.Willemijntje Baeren/van Baer, geb. ca. 1650 (in 1688 ca. 40 jr. oud), overl. na 1707 en vóór 1715.
38.Lambert Peters van Vliemen, (ORA Escharen 518 dd. 3.12.1693), in 1700 schepen Escharen, huwt vóór 1686
39.Willemina Volpers Schuts. Zie Not. Prot. Grave 7128.4 dd. 4.1.1696. Idem 7128.15 dd. 20.6.1686.
72.Gerrit Rommen (? Ceelen) (van) Haeselenbergh, overl. vóór 1707. (Ambtman 1665: Gerrit Rommen, zich
generende te Escharen met bouwerij, een peert, brouwen en tappen met een huis vol kleine kinderen; gegoed
aan de Brug te Escharen en aan den Langenboom), huwt ca. 1650
73.Wiggerke Cocken, overl. 1709-11; Wiggerke heeft land gecultiveerd, wat eertijds van Rom Ceelen afkomstig
is (ORA Escharen 518 d.d. 22.4.1711/5.4.1713 magescheijd).
78.Folbert/Volpert Schuts/Schüts, op 27.4.1666 bleker op de kleine bleek te Grave, overl. vóór 29.1.1694, huwt
als soldaat in comp. Hr. Graaf van Hoorn ned.dts.geref. Grave 3.12.1645
79.Geritje Geurts/Gertrud Pessers, geb. in Liburg in land van Gülich. Overl.vóór 4.1.1696. Zie ORA Escharen
518 dd. 29.1.1694
146.Wolter Willems Cocken, wonend te Herpen, overl. na 1642, huwt vóór (ORA Mill 552) 16.5.1632
147.Ida/Iken (d.v. Wigger Andriessen x Jenneke ?) van der Steen, overl. vóór 6.5.1642 (ORA Grave 260).
292.Willem Jans (de) Cock(en), wonend Ravenstein/Herpen, huwt
293.Lijntken Zeberts.
584.Jan Jansen (de) Cock(en), huwt ca. 1575
243
585.Willemke Verhorst, geb. Grave.
HENDRINA WILLEMS is geboren te Gassel op 19.2.1848 en overlijdt te Beers op 4.3.1932.
Zij hertrouwt te Escharen op 4.1.1886 met de haar verwante landbouwer/metselaar/cementhandelaar/directeur
stoomzuivelfabriek Antonius Willems (geboren te Gassel op 10.7.1865 als zoon van Willem Willems en Maria
van Erp en overleden te Beers op 24.8.1943). Vanaf 24.9.1924 wonen zij (vanuit Gassel) Beers, Kerkenhoek
102 Uit dit huwelijk worden nog 2 dochters geboren (zie (foto‟s) Deel II, VI.C.6, pag. 52 en 57). Willem Willems
is een zoon van Hendrina‟s grootouders Antonius Willems en Joanna Smits (zie hieronder nr. 4 en 5).
Haar kwartierstaat:
2.Peter Willems, geb. Gassel 22.6.1816, huwt Gassel 18.5.1847
3.Helena Peters, geb. Gassel 7.11.1823, overl. Gassel 21.7.1852.
4.Antonius Willems, geb. Gassel/ged. Escharen 6.5.1788, landbouwer, overl. Gassel 12.1.1857,
huwt Gassel 24.10.1813
5.Joanna Smits, ged. Beers 26.2.1790, overl. Gassel 2.2.1856.
6.Derk Peeters, (zie kw.st. Peeters sub V ooo , nr. 2 en 3), huwt
7.Hendrina Schamp, zie nr. 6.
8.Willem Gerrits Willems, geb. Gassel/ged. Escharen 28.9.1755, overl. Wanroij 8.3.1840,
huwt Escharen 5.6.1783
9.Willemke Ariens, geb. Gassel/ged. Escharen 3.6.1751, overl. Mill 13.6.1830.
10.Peter Smits, ged. Beugen 23.5.1764, overl. Beers 13.3.1810, huwt (dan komend uit Oss) ned.dts.geref. Beers
5/21.10.1787
11.Judith Gij/iesbers, ged. Beers 16.6.1769, overl. Beers 8.7.1836. Hertr. Beers 13/29.8/12.9.1813 Theodorus
Jansen (ged. Vierlingsbeek 21.8.1777 z.v. Bernard/Leonard Jansen en Theodora van Aal/Oelderen en overl.
Beers 5.9.1841).
16.Gerardus Willems, geb. Escharen, huwt Escharen 24.11.1754
17.Antonetta/Antonia Albers, ged. Beers 2.2.1727. Beiden overl. na 1777.
18.Adrianus Claessen, ged. Mill 11.8.1711, (zie kw.st. Adriaans sub V rrr, nr. 8-9), huwt 5.5.1748
19.Theodora Willems, geb. Gassel. Zie nr. 19.
20.Peter Smits, ged. Beugen 21.2.1730, overl. Beugen 25.2.1782, huwt Beugen 13.8.1758
21.Catharina Artz, ged. Beugen 14.4.1736, overl. Beugen 30.7.1776.
22.Gie/ijsbert Hendriks, ged. Mill 23.7.1729, overl. Beers 24.1.1804, wonend ter plaatse van Leuvert 11 , (oud
president-)schepen 1764-97 Beers, huwt
23.Johanna Jans, ged. Beers 31.12.1738, overl. Beers 17.5.1776. Zie hun kinderen: ORA Beers 470 dd.
3.4/16.10.1804.
34.Albertus Kersten, huwt
35.Catharina Christiaens Stoffels.
36.Claes Jans Clomp, (kw.st. Claessen sub IV a, nr. 4 en 5), hertr.Mill 2.2.1716 Erken Jans, huwt Mill17.2.1698
37.Deris Hubers de Vos. Zie nr. 36.
40.Andreas Abels Reijnders (de) Smit(s), ged. Beugen 4.9.1686, overl. Beugen, 8.9.1751, huwt vóór 1.12.1718
Petronella Jans (overl. Beugen 5.9.1727), hertr. Beugen 19 (ORA Beugen 370)/31.7.1729
41.Petronella Thijssen, overl. Beugen 10.2.1769. Andreas heeft zus Wendelina.
42.Antonius Aerts Theunissen, ged. Beugen 12.4.1709, huwt 4e gr. verwant Beugen 8.5.1735
43.Maria Bouwmans, ged. Beugen 23.1.1710. Beiden overl. na 1777.
44.Henricus Gijsbers Hendriks, ged. Beers 7.2.1694, overl. Beers 25.6.1771, pachter Hiersenhof 1736-48; 17191764 schepen en schout van Beers, koopt 19.5.1747 het Herenhuis (Grotestraat 8). Huwt Mill 17.10.1717
Catharina Gerrits (ged. Mill 28.8.1697 d.v. Gerardus Alaerts Jacobs x Mill 2.1.1686 Deriske Aerts). Hertr. Mill
21.1/ 23.1.1724
45.Judith Willems, ged. St. Anthonis 7.9.1690, overl. Beers 5.1.1768.
46.Joannes Thomassen Roeffen, ged. Cuijk 5.1.1697, overl. Beers 3.11.1766, eigenaar van Den Brunkum,
eertijds Cuijks Leengoed (zie ORA Beers 474 dd. 6.2.1802/470 dd. 3.4.1804, gewaardeerd op ruim 7000 gld.),
gezworene 1747, huwt Beers 11.5.1727 Joanna Egberts/Ebben, hertr. (3) Beers 10.5.1749 Mechteld Hendriks;
hertr. (2) Beers 29.8(ORA Beers 473)/14.9.1732
47.Gijsberta/Gijsken Teunissen van den Bungelaer, ged. Beers 18.7.1706, overl. vóór 1749.
80.Abel Reijnders/Jans (de) Smit(s), ged. Cuijk 27.12.1639, overl. Beugen, bijna 80 jr. oud, 23.2.1717. Huwt
Cuijk ned.dts.geref. 2/7.7.1667 Marij d.v. Peter Peters Bloemers x ca. 1635 Agnes Peters (geb. Haps, overl.
Beugen 25.12.1677). Zie kw.st. Van de Groes sub V sss nr. 86-87. Hertr. (1) Beugen 16.4/1.5.1678 Petronella
Arts (overl. Beugen 16.9.1683), hertr. (2) Beugen 10/25.6.1684
81.Jacoba Caelen van Dael, overl. Beugen 25.9.1702. Zie kw.st. Cruijsen sub V ttt, nr. 66-67.
82.Matthijs Dercx, overl. na 1732.
84.Aert Theunissen Martens, overl. vóór 1742, huwt Beugen 8.7.1708
244
85.Antonia van Mill, ged. Beugen 20.3.1681, overl. aldaar 26.5.1742.
86.Peter Gerrits Bouwmans, ged. Sambeek 20.8.1673, overl. Beugen 22.8.1746, huwt Beugen 25.2.1696
87.Catharina Harits Heijsen, ged. Beugen 13.4.1674, overl. Beugen 10.6.1711.
88.Gijsbertus Hendriks, ged. Beers 8.5.1653, zie kw.st. Van de Groes sub V sss nr. 16-17, huwt Beers 12.4.1693
89.Mechtilda Jans Cornelissen. Zie nr. 88.
90.Wilhelmus Hermens, ged. St. Anthonis 27.5.1655, overl. aldaar 12.10.1730, huwt aldaar 16.9.1685 in 3 e gr.
verwantschap
91 Joanna Meussen Beckers, ged. St. Anthonis 17.9.1662 en overl. aldaar 1733-1748.
92.Thomas Roffen/Roeffen, (zie kw.st. Van de Groes sub V sss nr. 46-47), huwt
93.Maria Thijssen Thijssen. Zie nr. 92.
94.Thonis Reijnen van den Bungelaer, (zie kw.st. Cruijssen sub V ttt nr. 48-49), huwt
95.Adriana Gerrits. Zie nr. 94.
160.Mr. Reijn Aben (den) Smit(s), in 1667 als vader get. bij huw. van zoon Abel, nr. 80, huwt vóór 1639
161.Maria Claessen Gieben. ORA Cuijk 402 dd. 30.5.1646/30.9.1652.
162.Carolus/Ka(r)el Jans van Dael, geb. ca. 1610, landbouwer Rijkevoort (1665), lid St. Nicolaasgilde Haps,
overl. Rijkevoort/begr. Haps 11.8.1680, huwt vóór (ORA Beugen 354) 10.2.1640
163.Aleijda/Aelken Harits,“uxor N Kalen“ overl. Rijkevoort 25.12.1664/Beugen, begr. St. Anthonis.
168.Theunis Martens (Arts), overl. Beugen 1.12.1707, huwt vóór 1683
169.Elisabeth Graet, overl. Beugen 20.1.1710.
170.Haribertus Jans van Mill, geb. ca. 1655, overl. Beugen 27.4.1709, landschrijver Land van Cuijk, gesubst.
schout Beugen 1689-1705, schepen, huwt Beugen 4/19.5.1680
171.Maria Everts Smits/de Smit, overl. Beugen 28.8.1702.
172.Gerardus Gerrits op de Hees/Boumans, lid St. Antoniusgilde Sambeek, overl. Vortum/Sambeek 7.6.1705,
huwt Sambeek 10/15.2.1670
173.Elisabeth Gerrits/Gurtz, geb. Oploo, overl. na 1706.
174.Harit/Haribert Heijsen, (z.v. Heijs Harits (zie kw.st. Van de Water sub IV v nr. 126-127); kleinzoon van sub
V uuu, nr. 213 Harit Heijskens x vóór 1594 Griet ?). Overl. Beugen 15.5.1695. Huwt Beugen 23.1.1667
175.Gerarda/Geertrui Lucassen Schillings, overl. Beugen 5.3.1683 daags na geb. van zoon Lucas.
176.Hendrik Gijsbers, zie kw.st. Van de Groes sub V sss nr. 32-35, huwt Beers nov. 1645
177.Antonia Jans (Cuijpers op den Drul).
178.Jan Cornelissen Molepas, ged. Beers 21.9.1631, overl. na 1707, schepen Beers, huwt Beers 18.4.1665
179.Mechtilda Gerrits, overl. Beers 31.1.1725. Zie nr. 176.
180.Hermanus Reijnen Leppers, overl. St. Anthonis (?) 6.6.1658, huwt St. Anthonis 6/29.5.1640
181.Antonia Peters (Driessen).
182.Bartholomeus Jans Beckers, overl. St. Anthonis 24.7.1720, huwt aldaar 28.1.1658
183.Antonetta Linders/Lenarts, overl. St. Anthonis 15-9-1714.
324.Jan van Dael, (zie kw.st. Verhoeven sub V dddd, nr. 180-181). Heeft broer Hermen x Catharina. Huwt
325.Marij.
338.Geurt Aerts Graet/Noeijen, overl. Beugen 28.3.1700, huwt na 1639
339.Jenneke Huberts, vroedvrouw te Beugen, overl. aldaar 28.12.1685. Zie kw.st. Verberkt sub V rrrr, nr. 82-83.
340.Jan Jans van Mil van Sterikdijck, geb. ca. 1625, overl. Beugen 13.3.1665 (kan evt. ook nr. 680 zijn). ORA
Beugen 355 dd. 6.2/3.5.1659. Hij huwt vóór 1655
341.Lijsken Geerits Jans Gijben.
342.Everardus Smits, geb. Beugen ca. 1620, overl. Beugen 26.4.1696, huwt Sambeek 2.5.1643
343.Wendela Simons, overl. Beugen 1.3.1691.
356.Cornelius/Nelis Derks Molenpas, hertr. vóór 15.2.1646 Heijltje Lamberts, huwt Beers 18.7.1627
357 Theodora/Deriske Thijssen, overl. vóór 1646.
676.Aert Hendriks Graet, overl. na 14.5.1623 en vóór 1639 (zie kw.st. Van de Water sub IV v, nr. 254-255), huwt
677.Catharina Rutten Noijen, overl. na 1658. ORA Cuijk 401 dd. 14.5.1623/1.9.1639/Beugen 355 dd. 8.12.1658.
680.Jan Jans van Mil, in 1616 meerderjarig, geb. ca. 1590. Op 7.3.1666 hertr. Beugen Theunisken Jans, weduwe
van (deze ?) Jan van Mill met wednr. Jan Pieters uit Rijkevoort. Theunisken van Mill overl. Beugen 14.9.1679.
682.Geerit Jans Gijben, geb. Rijkevoort, overl. vóór 1659, huwt St. Anthonis 5/14.2.1643
683.Lijntje/Leonora Jacobs, geb. St. Anthonis. overl. na 1659. ORA Beugen 355 dd. 6.2/3.5.1659; zij heeft vooren nakinderen; te St. Anthonis is er in 1640 een echtpaar Jacob Dircx x Eleonora.
684.Geurt Jans Smits, huwt ca. 1620
685.Jacoba Huiberts Jans Cup. Zij heeft een zus Berta x Jacob Hermers. ORA Land v. Cuijk 114 dd. 26.7.1635.
1360.Jan van Mil, vóór 1616 overleden. (ORA Beugen 353 dd. 26.12.1616 is sprake van een overleden Jan van
Mil, hij heeft meerderj. zoon Jan Jans en Thomas (geb. ca. 1590-95), verder Hanryck Jans van Mil (x vóór 1604
Erken), Jenneke, Lijsbeth en Ercken, waarover als momber Dirck Fransen. In 1574 een schepen Jan van Mill te
Ledeacker. Huwt vóór 1590 (ORA Beugen 353 dd. 20.4.1596)
245
FOTO b.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest in 1932 van Joannes Petrus Lange en Gerardina Selten.
Zie ook de foto‟s in Deel II sub VI.C.8. V.l.n.r. EERSTE RIJ Jaan, Jo en Hanna Lange. TWEEDE RIJ Gradus
Gerrits, Anna Maria v.d. Broek-Selten, Jan Lange, Anna v. Bakel-Gerrits, Marie Gerrits-Claassen, Mina
Nabuurs-Gerrits, Marie Cuppen-Lange (zie V xxx.3), Dina Lange-Selten, haar zwager Antoon v.d. Broek, Nel en
Pet Selten-Lange (zie V yyy.3) en Han Gerrits-v.d. Heij. DERDE RIJ Herman Nabuurs, Koos Kerstens, Jan van
Bakel, Wim en Miet Lange, Wim Gerrits, Jaan Weemen, Koos en Truus Lange, Tien Gerrits.
Kruisheerbroeder Martinus Wilhelmus Lange O.S.Cr. (resp. ca. 1895 en 1925).
Zie sub V sss.5 (pag. 166) en ook de foto‟s van hem in Deel II, VI.B.1 (1913/1934).
246
1361.Weeb.
1364.Jan Gijben, gegoed op Rijkevoort, huwt vóór 1613
1365.Metken. ORA Beugen 353 dd. 27.2.1613
1370.Huijbert Jans Cup, schepen Beugen 1599-17, overl. tussen 5 en 19.6.1625, huwt vóór 19.10.1594
1371.Jenneke Evers, overl. na 19.6.1625. ORA Beugen 353 dd. 19.10.1594/Vierlingsbeek 284 dd. 25.4.1606.
2728.Gijsbert NN, huwt ca. 1585
2729.Lijsken. Zij hertr. Jan Hermans Rutten Gijben.
2740.Jan Cup, huwt ca. 1565
2741.Bertken. Beiden vermeld ORA Vierlingsbeek 284 dd. 20.1.1589.
V xxx. WILHELMUS LANGE x MARIA ANNA LOURENSEN (zoon van IV v).
Geb. en ged. te Mill op 17.2.1830, get. Henricus Lange en Anna Maria van de Water. Hij overlijdt te Mill op
6.6.1885. Landbouwer. Wonend te Mill, Krommendijk 22, C 38. Zie foto boerderij Dl. II, VI.C.8).
Hij is samen met zijn vrouw lid van het St. Catharinagilde. In 1870 is hij deken van dit gilde.
Hij huwt te Reek op 17.2.1873 met MARIA ANNA LOURENSEN.
Kinderen uit hun huwelijk, allen geboren te Mill:
1.CHRISTINA MARIA LANGE, geb. 8.12.1873. Zij overlijdt te Mill op 15.12.1955. Woonachtig te Mill, de
Bruggen. Zij huwt te Mill op 18.4.1898 met de landbouwer GERARDUS GERRITS (geb. te Mill op 8.12.1871
als zoon van Egbertus Gerrits en Johanna Selten en overleden te Mill op 25.4.1958; zie foto pag. 239 en 245).
2.JOANNES PETRUS LANGE, geb. 15.3.1875. Hij huwt met GERARDINA SELTEN.
Zie Deel II: sub VI.C.8. Foto„s: zie pagina 245 en in Deel II, sub VI.C.8.
3.MARIA LANGE, geb. 22.3.1878. Zij overlijdt te St. Hubert op 26.1.1959. Zij is woonachtig te St. Hubert,
Zuidelijke Hoefseweg 15. Zij huwt te Mill op 22.4.1907 met de landbouwer LAMBERTUS CUPPEN (geb. te
Escharen op 25.11.1877 als zoon van Daniel Cuppen en Hendrina Broeren en overleden te St. Hubert op
28.1.1929). Zie haar foto op pag. 245 en van haar gezin ca. 1920 op pag. 283.
4.ADRIANUS LANGE, geb. 4.12.1880. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te Mill op 2.3.1904.
5.WILHELM LANGE, geb. 23.12.1883. Hij overlijdt te Mill op 14.3.1884.
MARIA ANNA LOURENSEN is geboren te Reek op 13.2.1842. Zij overlijdt te Mill op 25.5.1903. Zij
hertrouwt te Mill op 27.9.1886 met Johannes Gerrits. Beiden lid van het Catharinagilde. Jan Gerrits is geboren te
Mill op 17.8.1849 als zoon van Egbertus Gerrits en Jennemie Hermanussen en overlijdt te Mill op 17.8.1901.
Haar kwartierstaat: (met dank aan dhr. Siebers voor de Gemertse kwartieren)
2.Adriaan Lourensen, ged. Reek 24.10.1801, overl. Reek 1.3.1884, huwt Reek 30.3.1837
3.Anna Maria van Kuppeveld, ged. Reek 27.2.1812, overl. Reek 18.3.1885.
4.Gerardus Lourensen (van den Hoefkens), ged. Reek 29.11.1748, overl. Reek 31.1.1813, huwt Reek 11.5.1779
Maria Elisabeth Schraven (ged. Reek 15.8.1750 d.v. Nicolaas Willems Schraven en Rutgera Rutten en overl.
Reek 11.10.1785), huwt (3) Reek 21.2.1786 Allegonda Egbers van den Broek (ged. Zeeland 3.4.1755 als d.v.
Egbert Gijsberts van den Broek en Maria Huijbers en overl. Reek 30.4.1794; zie kw.st. Maria van der Poel Dl.
II, nr. 124-125; zie haar zus Wilhelmina kw.st. Van Munster sub V yyy, nr. 5), huwt (2) Schaijk 10.2.1797
5.Maria Willems Geurts, ged. Schaijk 4.12.1763, overl. Reek 8.6.1838.
6.Cornelis van Kuppeveld, ged. Reek 30.11.1779 (z.v. nr. 4 en 5 kw.st. Van Kuppeveld sub V ll), bouwman,
overl. Escharen 5.10.1854, huwt Reek 2.5.1809
7.Anna Maria Schoentje(n)s, geb. (?) Herpen ca. 1785, overl. Reek 17.11.1822.
8.Laureijn Gerrits in de Hoefkens, ged. Velp 20.5.1714, overl. Reek 18.1.1795, hertr. Reek 28.9.1752 Anna
Thomas Faessen (ged. Schaijk 23.4.1710 d.v. Thomas Faessen x Mechtildis Theunissen (nr.22). Huwt ca. 1742
9.Mechtilda Willems, overl. Reek 13.4.1752.
10.Willem Geurts, ged. Schaijk 10.1.1731, begr. Schaijk 24.12.1774, huwt Schaijk 19.2.1760
11.Mechelina Thomas Faessen, ged. Schaijk 30.6.1731. Zie nr. 8.
14.Christianus Schoentje(n)s/Coentjes , ged. Gemert 8.3.1759, overl. Reek 7.2.1834, huwt
15.Wilhelmina de Klijn/Klein, overl. Reek 17.11.1822.
16.Gerrit Theunissen, overl. Reek18.10.1738, huwt Reek 2.4.1690 Jenneke Cornelissen (geb. Mill en overl. Reek
27.12.1702), hertr. Reek 6.11.1703
17.Arnolda/Erken Claessens, geb. Oss, overl. Reek 25.10.1745.
20.Geurt Willems Aerts, (zie kw.st. Princen sub V ccc, nr. 12-13); huwt vóór 1729
21.Peternel.
22.Thomas Faessen, geb. Schaijk, begr. Schaijk 3.11.1756, huwt Reek 24.9.1701 Mechtildis Theunissen, hertr.
ca. 1717
23.Geertrui Meeussen, begr. Schaijk jan. 1775.
247
28.Conra(r)dus Sc(h)oentiens, ged. Gemert 4.9.1726, huwt Gemert 28.5.1758
29.Anna Maria Fransen Manders, ged. Gemert 22.3.1738/6.11.1741.
30.Johannes (de) Kleijn(en), (zie kw.st. Maria van der Poel Dl. II, nr. 112-113). Huwt Reek 21.8.1753
31.Maria van der Putten/Puttelaer. Zie nr. 30.
44. ? Servatius/Faes Willems (Koeckenbacker), overl. vóór 1692, huwt vóór 1668
45.Maria, overl. Schaijk 5.9.1692.
56.Christiaan Coenraad Schoentjens, uit Kleef, overl.Gemert 20.2.1750, huwt Gemert 26.1.1723
57.Anna Simons van Vlijmen, ged. Gemert 4.8.1696, overl. Gemert 30.3.1740.
58.Franciscus Peters Manders, geb. Bakel, huwt Gemert 16.5.1733
59.Barbara Jans van Gemert, geb. Gemert.
88.Willem Jans Ariens (de) C/Koekenbacker, wonend aan de Gagelsteeg te Schaijk, huwt ca. 1635
89.Trijn, overl. Schaijk 19.12.1665.
114.Simon Dirks Meeuwissen van Vlijmen, ged. Gemert 11.10.1654, overl. Gemert 21.10.1735, huwt Gemert
11.2.1683
115.Joanna Dirkx Peters, ged. Gemert 23.12.1656, overl. Gemert 30.7.1740.
228.Dirck Jans Meeuwissen van Vlijmen, ged. Gemert 28.6.1616, overl. Gemert 6.12.1694, huwt Gemert
2.2.1641
229.Cornelia Jans van Leuken, ged. Gemert 28.1.1618.
230.Dirck Peters Georgi Dircks Georgi, ged. Gemert 26.4.1623, huwt Gemert 25.?.1646
231.Helena Loeffen Looyen, ged. Gemert 10.8.1627, overl. Gemert 7.11.1708.
456.Jan Meeuwis Jansen, huwt
457.Aleijdis Godfried Peters, ged. Gemert 8.1.1589.
458.Jan Jans van Loken, huwt vóór 1590 Mechteld Jans Peters, hertr. vóór 1610
459.Mechteld Peter Leunissen.
460.Peter Gorissen, geb. ca. 1595, overl. vóór 1627, huwt Gemert 20.5.1621
461.Barbara Thonis Jeghers. Hertr. Gemert 15.6.1627 Jan Wilbers Hendriks van de Kerkhof, geb. Deurne.
462.Loeff Aert Looyen (van den Vossenberg), huwt Gemert 18.8.1624
463.Lucia Theunissen Claessen.
914.Godfried Peters Godfrieds, geb. vóór 1565, overl. Gemert vóór 1629.
920.Georgius Dirkx Verperssen, geb. ca. 1565, (president)/schepen Gemert (1606-1633)/1614-1631,
borgemeester Gemert 1599, overl. Gemert mei 1633, huwt ca. 1590
921.Mechteld Peter Ruelens, overl. vóór 31.1.1640.
922.Thonis Ansems Jeghers, overl. Gemert 7.11.1618, schepen Gemert 1608-10, huwt vóór 1587
923.Gertrudis Dircx Ansems Smits. Zie Deel II kw.st. Maria Johanna van der Poel nr. 7124-25.
924.Aert Loeffen (Jans ?), schepen Gemert, overl. Gemert ?.10.1633.
1840.Dirck Georgi Verperssen, geb. ca. 1540.
1842.Peter Ruelens Verhofstad, geb. ca. 1540, huwt
1843.Barbara Vervoort.
1844.Ansem Jeghers, geb. ca. 1525, schepen Gemert 1567, huwt vóór 1550
1845.Barbara.
1846.Dirck Ansems, huwt.
1847.Maria van Nouwenhuijs.
3684.Ruelen Alaerts Roelofs Verhofstad, geb. ca. 1520.
3686.Joost Jans Vervoort
7368.Alaert Roelofs Verhofstad, geb. ca. 1495.
V yyy. JOHANNES LANGE x JOHANNA CATHARINA VAN ROOIJ xx HENDRICA
VAN MUNSTER xxx PAULINA VERBRUGGEN (zoon van IV v).
Geb. en ged. te Mill op 8.5.1833, get. Jacobus van de Water en Mechel Nooijen. Hij overlijdt te Mill op
27.1.1895. Landbouwer. Woonachtig als pachter op boerderij de Hierschenhof (fam. De Quay) Beers 18651872; hij vertrekt op 19.2.1872 en gaat wonen te Mill, Krommendijk 8, C 39.
Hij huwt eerstens te Beers op 9/10.4.1866 met JOHANNA CATHARINA VAN ROOIJ. Onderling is er verre
verwantschap (zie V bbb).
Kinderen uit het eerste huwelijk, allen geboren te Beers:
1.JOHANNA PETRONELLA LANGE, geb. 9.2.1867. Zij overlijdt te Beers op 9.2.1867.
2.LEVENLOZE DOCHTER, geb./overl. te Beers op 9.2.1867.
3.JOHANNA LANGE, geb. 16.7.1868. Ongehuwd/ vanaf 27.12.1886 religieuze te Gemert. Zij overlijdt te
Gemert op 6.5.1891. Woont in 1872 bij haar grootvader Peter van Rooij op „de Retraite“
248
Tweedens huwt hij te Reek op 11.11.1871 met HENDRICA VAN MUNSTER.
Kind geboren uit dit tweede huwelijk:
1.LEVENLOZE DOCHTER, geb./overl. te Mill op 29.9.1872.
Derdens huwt hij te Mill op 20.8.1873 met PAULINA VERBRUGGEN.
Kinderen geboren uit dit derde huwelijk, allen te Mill: (zie foto„s in Deel II sub VI.C.9 en 10)
1.CORNELIS LANGE, geb. 1.8.1874. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te Mill op 24.10.1905.
2.WILLEM LANGE, geb. 30.3.1876. Hij overlijdt te Mill op 8.1.1890.
3.PETRONELLA LANGE, geb. 26.11.1877. Zij overlijdt te Mill op 7.6.1938. Zij woont te Mill, C 40,
Krommendijk 14. Zij huwt te Mill op 22.4.1907 met de landbouwer PETER SELTEN (geb. te Mill op 28.6.1869
als zoon van Cornelis Selten en Gertruda Gerrits en overleden aldaar op 23.4.1946). Foto: pagina 245.
4.JOSEPHUS JOHANNES LANGE, geb. 19.12.1879. Hij huwt met HELENA ELISABETH GERRITS. Zie
Deel II: sub VI.C.9.
5.LEVENLOZE ZOON, geb./overl. te Mill op 13.5.1882.
6.HENDRICA LANGE, geb. 9.10.1883. Ongehuwd. Zij overlijdt te Mill op 4.12.1907.
7.WILLEM MARTINUS LANGE, geb. 7.2.1886. Hij huwt met MARIA REIJNEN. Zie sub V kk.
Zie Deel II: sub VI.C.10.
8.JOHANNA LANGE, geb. 25.3.1887. Zij overlijdt te Oss/Schaijk op 6.5.1970. Zij huwt te Mill op 18.4.1921
met de landbouwer MARTINUS DERKS (geb. te Schaijk op 28.7.1886 als zoon van Albertus Derks en Maria
van der Zanden en overleden aldaar op 16.9.1968).
9.WILHELMINA MARIA LANGE, geb. 27.4.1888. Zij overlijdt te Herpen op 6.8.1959. Zij huwt te Mill op
18.4.1921 met de landbouwer JOHANNES THEODORUS VAN BERKEL (geb. te Herpen op 22.11.1881 als
zoon van Petrus van Berkel en Maria Anna Hammen en overleden te Herpen op 25.5.1955).
10.CATHARINA MARIA LANGE, geb. 30.12.1889. Zij overlijdt te St. Anthonis op 7.6.1922. Zij huwt te Mill
op 15.5.1916 met de landbouwer MARTINUS JOHANNES DE KLEIJNE (geb. te Oploo op 19.8.1885 als zoon
van Martinus de Kleijne en Johanna Reijnen en overleden te St. Anthonis op 30.5.1973). Zie het boek „Minsen
van Oploo“ van Cor Verberk voor fotomateriaal.
Jan hertrouwt te Wanroij op 9.4.1923 met Helena Walraven (geb. te Wanroij op 29.7.1889 als dochter van
Hermanus Walraven en Maria Vogels en overleden te St. Anthonis op 10.11.1962). Landbouwer.
11.WILHELMUS LANGE, geb. 13.8.1892. Hij overlijdt te Mill op 12.12.1894.
12.LEVENLOZE ZOON, geb./overl. te Mill op 21.8.1895.
JOHANNA CATHARINA VAN ROOIJ is geboren te Mill op 3.1.1835 als dochter van Petrus van Rooij
en Petronella van den Heuvel. Zij overlijdt te Gassel op 22.2.1870. Zie haar voorgeslacht sub V bbb.
HENDRICA VAN MUNSTER is geboren te Reek op 7.3.1835 en overleden te Mill op 29.9.1872.
Haar kwartierstaat:
2.Antoon van Munster, ged. Reek 20.5.1795, radmaker, overl. Reek 27.2.1868, huwt Schaijk 26.4.1830
3.Hermina Reinders, ged. Schaijk 18.3.1802, overl. Reek 8.12.1884.
4.Hendrik van Munster, armmr., overl. Reek 17.10.1834, (Not. Verstraaten dd. 14.11.1835), huwt Reek 6.2.1793
5.Wilhelmina Egbers van den Broek, ged. Zeeland 21.3.1758, overl. Reek 1.11.1836.
6.Nicolaas Reijnders, ged. Schaijk 17.1.1769, overl. Schaijk 4.6.1836, huwt Schaijk 3.5.1796
7.Maria Anna Jans van der Heijden.
10.Egbert Gijsbers van den Broek (zie kw.st. Maria van der Poel Dl. II, nr. 124-125), huwt
11.Maria Huijbers. Zie nr. 10. Zie hun dochter Allegonda kw.st. Lourensen sub V xxx, nr. 4.
12.Reinier Stinissen Reijnders, ged. Schaijk 11.3.1741, huwt Schaijk 10.11.1767
13.Helena/Hester Claessen, ged. Schaijk 27.8.1737 (ca. 1771-77 ook te Reek).
24.Augustinus/Justinus Reijnders, ged. Schaijk 11.1.1705, huwt Schaijk 12.2.1736
25.Hendrina Gijben.
26.Claes Lambers, huwt Schaijk 30.1.1735
27.Marij Jans.
48.Reijnder Aerts, huwt vóór 1697
49.Harske Gijsberts.
PAULINA VERBRUGGEN is geboren te Mill op 7.12.1853. Zij overlijdt te Mill op 3.7.1920.
Not. A. Verstraaten 20.9.1814: Openb. verkoop door Matijs Verbruggen van roerende goederen t.w.v. 210 gld..
Notaris A. Verstraaten 18.4.1815: Maria Tijssen Verbruggen, dochter van Matijs Ermers Verbruggen (meester
249
schoenmaker te Mill) en Willemina van Tienen, 41 jaar oud, krijgt geen toestemming om te trouwen met
Hermanus Jans Hermens uit Mill. Ze verzoekt de notaris om toestemming te vragen,hetwelks wordt geweigerd
Nogmaals hetzelfde verzoek met idem resultaat op 19.4.1815.
Notaris A. Verstraaten 7.1.1817: Testament. Johanna Kempen, weduwe Peter Hermens, rentenierster te Mill
herroept een legaat van 50 gulden aan de kinderen van haar overleden zuster Eerke Kempen en wijlen Jan
Schrave, door haar aan hen vermaakt bij mutueel testament voor notaris Raqaij dd. 26.5.1786. Johanna
overlijdt te Mill op 24.11.1819 en is d.v. Adriaan Kempen x Antonetta Aerts.
Notaris A. Verstraaten 12.4.1817: Verpachting. Maria van den Heuvel, weduwe van Lambert Verstraaten,
rentenierster te Mill, verpacht voor 3 jaar aan Jan Tijssen Verbruggen, landbouwer te Mill, een bouwhof onder
Mill in Molengat voor 15 gulden per jaar en levering van goederen t.w.v. 85 gld; borgen zijn Derk Hubers de
Vael, Adriaan Kempen en Hermen Jans Hermens, landbouwers te Mill.
Notaris A. Verstraaten 21.7.1817: Schuldbekentenis. Maria Martens, weduwe Jan Hermens en haar kinderen
Antoon en Hermanus Jansen, resp. landbouwer en boerenknecht te St. Hubert, en Jan Tijssen Verbruggen,
schoenmaker te Mill, gehuwd met Petronella Jansens, verklaren 450 gld. schuldig te zijn aan Allegonda
Hendriks, wonend te St. Hubert als meid bij de pastoor. Borg is een huis, gequoteerd nr. 54, met turfschop,
moeshof en bouwland te St. Hubert.
Notaris A. Verstraaten 16.6.1818 en 30.6.1818: Verkoop/Inzet en Transport. Op verzoek van Jan Hendrik
Koenen, veldwachter te Mill en zijn vrouw Peternel van den Berg wordt openbaar verkocht een huis en moeshof
aan de Karstraat te Mill met turfschopje en bouwland. Koper is voor een totaalbedrag van 915 gld. Matijs
Ermers Verbruggen, schoenmaker te Mill.
Haar kwartierstaat:
2.Wilhelmus Verbruggen, ged. Mill 1.7.1825, overl. Mill 21.1.1864, huwt Mill 17.10.1851
3.Joanna Teunissen, geb. Haps 15.10.1821, overl. Mill 27.1.1903, hertr. Mill 3.2.1866 Wilbert Rooijendijk (geb.
Mill 18.8.1822, z.v.Martinus Wilbers Rooijendijk en Maria Bernards Lucassen en overl. Mill 8.8.1884).
4.Antonius Verbruggen, ged. Mill 3.6.1783, overl. Mill 3.5.1855, schoenmaker, huwt Mill 21.2.1813
5.Petronella Hulsmans, ged. Mill 28.4.1788, overl. Mill 15.4.1852.
6.Cornelis Jans Theunissen, ged. Mill 3.2.1785, overl. Mill 13.5.1864, huwt Mill 14.1.1814
7.Maria Theunissen Schraven, ged. Mill 4.11.1793, overl. Mill 13.2.1878.
8.Matthijs Ermers Verbruggen, ged. Mill 30.9.1749, mr. schoenmaker, overl. Mill 25.5.1823; lid Catharinagilde.
Not. Verstraaten dd. 26.8.1828 erfdeling o.m. huisje aan Krommendijk; zie sub III b). Hij huwt Mill 2.5.1773
9.Wilhelmina Jans van Tienen, ged. Mill 30.1.1750, overl. Mill 8.1.1828, 83 jr.
10.Wilhelmus Rombouts Hulsmans, (zie kw.st. Hulsmans sub V w, nr. 2 en 3), huwt
11.Maria Hendriks van Gemert, zie nr. 10
12.Jan Theunissen Clomp, ged. Mill 29.11.1751, huwt Mill 11.5.1783
13.Ida Nelissen, ged. Mill 21.2.1757, overl. Mill 27.3.1797, lid Catharinagilde.
14.Antonius Jans Schraven, geb. St. Hubert/ged. Mill 28.9.1759, overl. St. Hubert 13.3.1834,
huwt Mill 29.4.1787
15.Sybilla Jans Smits, geb. St. Hubert, ged. Mill 17.1.1761, overl. Mill 30.11.1825
16.Ermert Jans Ermers/Ermert aan de Brug, geb. Escharen/Mill, rond 1743 wonend te Escharen,
overl. Mill 20.10.1783, huwt in 4e gr. verwantschap Mill 15.4.1742
17.Maria Jans Hermens, ged. Mill 4.3.1722, overl. Mill 28.3.1784.
18.Jan Martens van Thienen, geb. Beers, overl. Mill „subito dilapsus e coraso“ 19.7.1757; huwt Mill 17.5.1744
19.Maria Willems, geb. Mill; overl. Mill 11.5.1763; zij hertr. Mill 16.4.1758 Anthonius Cornelissen. Zie III b.
24.Theunis Willems Klomp, (zie kw.st. Klomp sub V qq, nr. 6 en 7), huwt
25.Arnolda Jordens Mulders, zie nr. 24.
26.Cornelis Peters Wilbers, ged. Mill 8.10.1729, overl. Mill 30.9.1779 aan dysenteria; lid Catharinagilde;
huwt Mill in 3e gr. verwantschap 27.4.1755
27.Maria Peters Aben, ged. Mill 24.6.1735, overl. na 1779.
28.Johannes Gerrits Schraven, ged. Mill 14.11.1729, overl. Mill 20.6.1803.
Hij hertrouwt Mill 17.1.1768 Maria Peters Diependael (ged. Mill 20.1.1742, d.v. Peter Peters Diependael en
Maria Driessen en overl. Mill 11.8.1789); huwt Mill 28.7.1757
29.Honoria/Eerken Adriaans Kempen, ged. Mill 12.3.1731, overl. Mill 16.12.1763.
30.Johannes Fransen Smits, geb. St. Hubert en ged. Mill 3.3.1718 (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 4 -5), huwt
31.Hendrica Hermens van der Light, zie nr. 30.
32.Jan Ermers.
34.Jan Hermens, huwt
35.Hermke Wilbers. Zie kw.st. Willems sub II c.
52.Peter Wilbers, huwt
53.Joanna Jans Clomp
54.Petrus Aben, (zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 12-13), huwt Mill 7.5.1724
250
Cos (J.C.) Lange (1930)
Jaan Lange
(1936)
Han Lange
Gradus Peters
(ca. 1920)
Miek Lange
Pet Albers
(1935)
Hent van Huisseling
Huwelijksfoto Cees en Drika van Kilsdonk-Lange (7.8.1928): v.l.n.r.: Theo (4.11.1915), Cees van Kilsdonk,
Wim (11.1.1919), Drika Lange, Jan (19.3.1917).
251
B.g.v. de eerste Hl. Mis van pater Jan van Kilsdonk SJ te Oijen (wijding te Maastricht dd. 22.8.1945)
v.l.n.r. 1e rij: Kees en Jan. 2e rij: Cees van Kilsdonk, Joke, neomist Jan van Kilsdonk SJ, Riet, Drika van
Kilsdonk-Lange en Marie van Kilsdonk-Boeijen (vrouw van Theo), 3e rij: Wim en Theo van Kilsdonk.
.********************************************.
55.Itje Jans Theunissen, zie nr. 54.
56.Gerardus Willems Schraven, (zie kw.st. Van den Heuvel sub V bbb, nr. 14-15), huwt Mill 30.11.1727
57.Maria Gerrits/Dircx, zie nr. 56.
58.Adrianus Kempen, (zie kw.st. Kempen sub IV n, nr. 4-5), huwt
59.Antonia Aerts, zie nr. 58.
V zzz. CORNELIS/CIS LANGE x WILHELMINA VAN DE KOLK (zoon van IV v).
Geb. en ged. te Mill op 25.5.1836, get. Cornelis en Wilhelmina van de Water. Hij overlijdt te St. Hubert op
5.7.1897. Landbouwer. Tot aan zijn huwelijk is hij lid van het Catharinagilde te Mill. Hij woont vanaf 1872 te
St. Hubert, Koekoek 5, C 110. Vanaf 1853-1872 woont hier zijn oudste broer Peter Lange (zie sub V vvv) en
vanaf 1820 hun vader Jan Peters Lange (IV v) uit een erfenis van zijn moederskant (zie pag. 28). Zie de kaart op
pag. 37 en de foto„s in Deel II, pag. 4-5. Cornelis is mijn overgrootvader. Zie de bidprentjes op pag. 118
Hij huwt te Wanroij op 8.4.1872 met WILHELMINA VAN DE KOLK.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te St. Hubert, de Koekkoek: (zie de foto‟s op pag. 250)
1.JOHANNES LANGE, geb. 27.2.1873. Hij huwt eerstens met CORNELIA HAAST. Hij huwt tweedens met
MARIA VERHOEVEN. Zie Deel II: sub VI.C.11. Hij is mijn grootvader. Zie ook nr. 2.
2.JOHANNES CORNELIS (“COS“) LANGE, geb. 11.3.1874. Ongehuwd. Hij overlijdt te St. Hubert op
19.11.1950. Landbouwer, fruitteler en jager. Wonend St. Hubert, Koekoek 5.
Samen met zijn broer Jan Lange is hij mede-eigenaar van de boerderij aldaar.
3.JOHANNA LANGE, geb. 16.10.1876. Zij overlijdt te St. Hubert op 25.1.1935.
Zij huwt eerstens te burgerlijk te Mill/kerkelijk te St. Hubert op 16/17.2. 1903 met GERARDUS JOHANNES
WILLEMS (geb. te Escharen op 4.1.1873 als zoon van Adrianus Willems en Maria Verlinden en overleden te St.
Hubert op 29.5.1906). Landbouwer (zie V pp en V vvvv).
Zij huwt tweedens te Mill/St. Hubert (kerk) op 19.4.1909 met PETER ALBERS (geb. te Rijkevoort/Beugen op
17.4.1869 als zoon van Arnoldus Albers en Anna Martina Verschuren en overlijdt te St. Hubert op 26.10.1946).
Landbouwer te St. Hubert, Wanroijseweg.
4.ADRIANA LANGE, geb. 27.1.1879. Zij overlijdt te St. Anthonis op 15.7.1960. Zij huwt burgerlijk te Mill/
kerkelijk te St. Hubert op 15/16.5.1911 met GERARDUS PETERS (geb. te Sambeek op 27.4.1876 als zoon van
Egbertus Peters en Hendrika Hendriks en overlijdt te St. Anthonis op 17.10.1956). Landbouwer te St. Anthonis,
Rondveld 3.
252
5.MARIA LANGE, geb. 6.10.1881. Zij overlijdt te Veghel op 20.11.1949/begraven te Langenboom. Zij huwt
burgerlijk te Mill/ kerkelijk te St.Hubert op 6.7.1914 met HENRICUS GIJSBERTUS VAN HUISSELING (geb.
te Dieden op 7.8.1869 als zoon van Antonius van Huisseling en Hendrika de Groot en te Langenboom overleden
op 13.11.1950).
Henricus huwt eerstens te Herpen op 6.9.1910 met Adriana Lorskens (geb. te Herpen op 09.06.1858 als dochter
van Johannes Wilhelmus Lorskens en Woutrina van de Kamp en overleden te Escharen op 23.6.1913). Molenaar
en bakker te Langenboom, Dorpstraat.
6.HENDRICA LANGE, geb. 23.10.1882. Zij overlijdt te Oijen op 2.10.1970. Zij huwt te Escharen op 7.8.1928
met CORNELIS THEODORUS VAN KILSDONK (geb. te Zeeland op 9.8.1873 als zoon van Theodorus van
Kilsdonk en Henrica Allegonda van Dieten en overleden te Oijen op 14.12.1954).
Cornelis huwt vóór 1915 met Maria Johanna Clementina Martens (geb. te Beers op 10.12.1878 als dochter van
Johannes Martens en Maria Dorothea Festen en overleden te Oijen op 31.5.1927). Uit dit eerste huwelijk is
onder meer geboren te Zeeland op 19.3.1917 Johannes van Kilsdonk SJ., die overlijdt te Amsterdam op
1.7.2008; zie foto van zijn priesterfeest in 1945 op pag. 251. Molenaar te Zeeland en Oijen, Oijensebovendijk 15.
7.JACOBA LANGE, geb. 4.5.1884. Zij overlijdt te St. Hubert op 17.1.1885.
WILHELMINA VAN DE KOLK is geboren te Wanroij op 13.9.1841. Zij overlijdt te St. Hubert op
1.4.1918. Zie voor haar bidprentje op pag. 118.
Haar kwartierstaat:
2.Johannes van de Kolk, ged. Wanroij 9.1.1809, overl. Wanroij 8.3.1891. Landbouwer; huwt Wanroij 28.5.1837
3.Johanna van de Weijer, ged. Wanroij 1.7.1817, overl. Wanroij 7.3.1849.
4.Reijnerus Jans van de Kolk, ged. Mill 17.2.1772, overl. Wanroij 5.4.1855, huwt Wanroij 1.5.1833 4e gr. verw.
5.Catharina Jans Wijnen, ged. Wanroij 25.2.1771, overl. Wanroij 5.3.1833.
Catharina Wijnen, gehuwd met Rien van der Kolk deelt voor notaris van Crimpen te Cuijk op 27.12.1822 in de
nalatenschap van Ermert Rombouts, overl. te Escharen en Geertrui Wijnen, overl. te Wanroij, groot 700 gld..
Hierin deelt ook haar zus Maria Wijnen, gehuwd met Antoon Peters (van de Hoef) (zie onder V c).
6.Peter Willems van de Weijer, ged. Wanroij 25.12.1769, overl. Wanroij, 65 jr. oud op 1.4.1837; landbouwer;
huwt vóór 1802 Gertrudis van Haren (geb. St. Anthonis, overl. Wanroij 7.2.1814), hertr. Linden 7.8.1814
7.Elisabeth Huijbers, ged. Kl. Linden 27.10.1779, overl. Wanroij 2.5.1843. Zie Not. Verstraaten dd. 29.4.1837.
8.Joannes Reijnen van de Kolk, ged. Mill 5.3.1736, overl. Mill 19.9. 1772, huwt Mill 27.4.1768
9.Maria Godefridussen Kempen, ged. Mill 27.12.1744, overl. Wanroij 12.7.1810, hertr. Mill schepenen (ORA
Mill 559)/RK 20/29.4.1774 Nicolaas Willems Hoffmans (wednr. van Cornelia Michiels (overl. Mill 26.7.1768,
met wie hij huwt Mill 25.4/ 10.5.1767; hij is ged. Overloon 24.3.1734, z.v. Willem Jans Hoffmans en Paulina
Segers en overl. Wanroij, 78 jaar oud, 3.8.1812, dan een zoon van Peter Hofmans en Wilhelma Jans genoemd).
10.Johannes Wijnen, ged. Wanroij 19.7.1734, overl. Wanroij 15.7.1799, huwt 4e gr. verwant Mill 28.4.1765
11.Maria Martens Croeff, ged. Mill 5.7.1740, overl. Wanroij 5.3.1776.
12.Wilhelmus Gerits, geb. St. Anthonis/ ? ged. Oploo 25.3.1737 als z.v. Gerardus Geurtz x Oploo 15.4.1731
Petronella Peters; overl. Wanroij 21.4.1782, huwt Oploo 31.5.1761
13.Johanna Pauwels van de Weijer, ged. Oploo 3.2.1739, overl. Wanroij 3.7.1794. Zie nr. 6 en 27 familienaam.
14.Ludovicus Huijbers, ged. Kl. Linden 18.11.1734, overl. aldaar 13.4.1803, huwt Cuijk/Rijkevoort 27.4.1777
15.Johanna Janssen, ged. Rijkevoort 21.2.1754, overl. Kl. Linden 24.12.1812. Kw.st. Driessen sub V pppp.nr. 6.
16.Reijnerus Willems van de Kolk, ged. Mill 23.11.1695, (zie kw.st. Van den Heuvel sub V bbb, nr. 12 en 13),
huwt Mill 15.4.1731
17.Joanna Jans Rouwens, zie nr. 16.
18.Godefridus/Geurt Kempen, ged. Mill 22.4.1717, (zie kw.st. Van der Straaten sub V lll, nr. 10 en 11), huwt
Mill 19.4.1739
19.Catharina Franssen Smits, zie nr. 18.
20.Wijnandus Jans Eijbers, ged. Wanroij 18.12.1692, overl. Wanroij 29.3.1759, huwt Mill 3.2.1728
21.Margaretha Thomassen, ged. Mill 14.1.1702, overl. Wanroij 7.3.1780. (zie kw.st. (van de) Hoef sub V c, nr.
12-13).
22.Martinus Dercx Croeff, ged. Mill 3.12.1700, (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 12-13), huwt Mill 25.11.1726
23.Catharina Reijnen, zie nr. 22.
26.Paulus Willems van de Weijer, ged. Boxmeer 18.7.1702, overl. Oploo 27.12.1782, huwt St. Anthonis
12.6.1725
27.Maria Peters Arts, ged. St. Anthonis 15.8.1700, overl. Oploo 24.1.1789.
Paulus en Maria kopen op 26.4.1727 van Maria Anna, barones van der Pol (x Jacob de Breff, ridder van de
keurvorstelijke hoogheid van Nieuwburg en Palz) voor 2000 gld. de bouwhof/het landgoed „De Weijer“ te
Oploo met 22 kleine morgen land (nu Watermolenstr. 12).
28.Hubertus Loeffen, geb. Kl. Linden, ged. Cuijk 13.1.1693, overl. Kl. Linden/Cuijk 5.1.1759; landbouwer;
in 1757 schepen Linden; huwt Cuijk 14.2.1734
253
29.Johanna Hermans, geb. Mook, overl. Kl. Linden/Cuijk 4.3.1775.
30.Hendricus Jans(sen), ged. Beugen/geb. Rijkevoort 8.7.1707, overl. aldaar 27.5.1767, huwt aldaar 30.1.1742
31.Elisabeth Thijssen, ged. St. Anthonis 25.1.1725, overl. Rijkevoort 15.9.1775.
40.Joannes Egberts, geb. Wanroij (1664 minderjarig), schepen 1704 Wanroij, huwt St. Anthonis 6.5.1676
41.Geurtjen/Geertrui Wijntjens/Wijnands, ged. St. Anthonis 25.9.1651, overl. Wanroij 23.5.1711.
42.Thomas Peters (Sluijmers), ged. Mill 9.4.1669, in 1712 oud-schepen Mill; overl. Mill na 19.7.1734.
Notaris de Haen dd. 16.6.1710 te St. Hubert: Magescheid tussen de erfgenamen van Peter Reijnen Clomp, te
weten Reijn Reijnen Clomp ter eenre en Jorden Reijnen en Aert Hendriks als mombers van Maria Reijnen,
Thomas Peters, gehuwd met Jenneke Reijnen, Thijs Hendriks, gehuwd met Reijntje Aerts, Aert Aerts en Beelke
Aerts, geassisteerd met haar man Frans Jans (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 8).
Notaris de Haen dd. 23.1.1712 te St. Hubert: Huwelijkscontract van Thomas Peters, oud-schepen te Mill,
wonend St. Hubert en weduwnaar van Jenneke Reijnen, geassisteerd met Jorden Reijnen, Jan Peters
Diependael, Aert Aerts en Aert Hendriks als bloed- en aangetrouwde omen van zijn 5 kinderen, met Jeuckxke
Jans, bejaarde jongedochter, geass. met Frans Jans, haar broer (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 8; kw.st. Swarts
sub V www, nr. 27).Zie kw.st. Van Sambeek sub qqq nr. 44, waar sprake is van zijn broer Jan Peters Diependael.
Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 6.10.1728 (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr. 2): de kinderen van Thomas
Peters bij wijlen Jenneke Reijnen zijn bij testament van hun oudoom Reijn Reijnen Clomp voor 1/12e deel
erfgenaam i.p.v. hun moeder. Zij willen delen; i.v.m. minderjarige kinderen worden als mombers aangesteld
Claes Teunissen en Jorden Huijbers.
Hij hertr. Jeuckxke Jans Smits 23 (not. De Haen)/Mill RK 30.1.1712. Hij huwt Mill 6.2.1695
43.Joanna Reijnen, overl. tussen 16.6.1710 en 23.1.1712.
52.Willem Mertens, ged. (?) Boxmeer 11.4.1670, overl. Boxmeer 15.12.1704, huwt Boxmeer 20.5.1699
53.Lucretia Jans, ged. Boxmeer 5.5.1680, overl. aldaar 4.2.1737. Hertr. Boxmeer 28.1.1706 Joannes (H)Ermers.
54.Petrus Arts, ged. Overloon 25.3.1675, 40 j. schepen aldaar, overl. Oploo 7.12.1756, huwt Sambeek 23.5.1695
55.Joanna Willems, overl. 9.2.1737.
56.Ludovicus/Loef Huijberts, overl. Kl. Linden/Cuijk 17.10.1719, kerkmeester aldaar 1691, huwt Cuijk 6.7.1687
57.Henrica Geurts Coenen, ged. Cuijk 4.4.1664, overl. Kl. Linden 2.10.1726.
60.Jan Peter Geurts, ged. Wanroij 9.1.1678, overl. Rijkevoort 12.5.1726. Huwt (1) Wanroij 27.10.1697
Thomaske Jacobs (overl. Wanroij 24.11.1702). Forestarius/vorster Rijkevoort. Huwt (2) Wanroij 29.4.1703
61.Maria Hendriks Cuijpers, (d.v. zie kw.st. sub V bbbb nr. 60-61), overl. na 1741. ORA Mill 561 dd. 20.1.1740.
62.Matthias/Thijs Wilbers, ged. St. Anthonis 15.4.1686, overl. Rijkevoort onverwacht `s nachts 30-31.8.1771/
begr. St. Anthonis; gesubst. landschrijver, 1742 schepen Ledeacker, huwt St. Anthonis 15.5.1710 (3e-4e gr.
verw.) Elisabeth Nillesen (ged. St. Anthonis 10.3.1669, overl. aldaar 18.6.1711, wed. van (huw. disp. 3e gr. St.
Anthonis 12.4.1695) Petrus Winands Lambers Winands en d.v. Cornelis Jans en Anna Gerrits Caspars Philipsen;
zie huw.dispens. St. Anthonis, zijn zus nr. 41 en hun ouders nr. 82-83). Not. D. v. Hoytema Cuijk dd. 23.8.1764:
testament van Thijs Wilbers, landschrijver en zijn vrouw Isabella Elberts; op de langstlevende; er is een legaat
van 100 gld. aan de Armen van Ledeacker; erfgenamen zijn de kinderen Wilbert Thijssen, Elisabeth Thijssen x
Hendrik Jans, Wendelina Thijssen x Benedictus Bardoel en de kleinzoon Hendrikus Aerts, zoon van wijlen hun
zoon Aert Thijssen x Johanna Hendrikx; zijn aandeel moet uit de boedel van Johannis Reijnen en Johanna
Hendrix blijven. Hij hertr. 3e en 4e gr. verwant St. Anthonis 26.4.1712/disp. 28.12.1714
63.Isabella Elberts, ged. Ledeacker 30.1.1693, overl. Rijkevoort 16.5.1767/begr. St. Anthonis.
80.Egbertus Jans Meuijen. Overl. vóór 1664. (ORA Mill 542 dd. 19.1.1664)
Hij is een broer van Jorden Jans Meuijen (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 74).
82.Wi(j)nand Lamberts, geb. Ledeacker, overl. St. Anthonis 17.6.1665, huwt aldaar 19.5.1647
83.Joanna Peters, geb. Oploo. Zie nr. 62. Nr. 82 onwettig kind Maria nov. 1647 bij Judith Jans Scurmans.
84.Peter Nelissen Sluijmers, (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 88-89 over evt. nageslacht Diependael);
overl. vóór 1717; hertr. vóór 1685 Lijske Jans (overl. na 1717); huwt Mill 16.1/3.2.1669
85.Catharina Thomassen, overl. vóór 1685.
86. ? Reijn Jordens, (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr.4 en 5), huwt
87.Margaretha Reijnen Clomp, zie nr. 86.
104. ? Martinus Teunissen, alias van Reijen, overl. Boxmeer 28.1.1695, huwt vóór 1656
105.Margarita Willems.
106.Joannes Alarts, uit Boxmeer, huwt Beugen/Boxmeer 7/29.9.1670
107.Bertie Hendriks, uit Beugen.
108.Aert Elbers, overl. St. Anthonis 9.4.1709, schepen 1702-04; huwt St. Anthonis 28.1.1673
109.Neesken Hendrikx, overl. St. Anthonis 21.1.1709.
110.Willem Willems, huwt
111.Gertrudis Jans.
112.Hubertus Jans, overl. Kl. Linden 1666-67; nabuur en schepen Linden, huwt Cuijk 14.12.1648
113.Hendrica Jacobs.
254
114.Geurt Coenen, geb. Kl. Linden, overl. na (?) 1701.
Notaris de Haen dd. 3.5.1701 te Groot Linden: Testament van Loeff Coenen x vóór 1653 Eerke Thijssen, oudschepen van Linden, verwijzend naar acte dd. 5.7.1687 voor Reinier de Haen en Wijnand Loevendael, schepenen
te Cuijk; legaten aan Coen Wolters, Coen en Merij Koppen; erfgenamen zijn de kinderen van zijn broers, m.n.
Wolter Koenen, gehuwd geweest met Lijske Ceelen, en Geurt Coenen, gehuwd geweest met Peerke Lambers;
verder de kinderen van zijn zussen, mn. Metje Coenen, weduwe van Jacob Theunissen, Reijntje Coenen, gehuwd
met Peter Storm en van zijn oudste zus Lijske Coenen, gehuwd met Jacob Coebergh.
Inventarisatie Ambtman Land van Cuijk 1665 meldt Gaert Coenen op het goed van Peterke Lamberts met een
bouwerij, 2 peertjes en met gepacht en eigen land. Zie kw.st. Cruijssen V ttt, nr. 112 zijn broer Wolter Coenen.
Hij huwt ned.dts.geref. Cuijk 10.2.1658/Grave 10.1/9.3.1658 (dan wonend te Grave)
115.Petronella/Peerke Lamberts, geb. Kl. Linden. Notaris de Haen dd. 3.5.1701. Overl. vóór 1701. Zie nr. 227.
120.Peter Geurts, overl. vóór 1712, huwt vóór 1675
121.Lijske Jans, overl. Wanroij 1.5.1712. Zie Deel II kw.st. Maria Johanna van der Poel nr. 262-263.
124.Willibrordus Aerts, ged. St. Anthonis 29.1.1652, overl. aldaar 3.9.1703, hertr. aldaar 21.10.1694 Arnolda
Thijssen, huwt ca. 1680
125.Anna Peters Gerrits, overl. St. Anthonis 6.3.1692.
126.Adelbertus Aerts, overl. St. Anthonis 3.7.1694, huwt Beugen 30.1.1684
127.Johanna Arts, ged. St. Anthonis 6.3.1655. Zie huw. disp. Oploo 12.4.1760.
160.Jan Meuijen (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 148).
164.Lambertus Winands, geb. Ledeacker ca. 1590 , huwt Beers dec. 1614 (get. Arnoldus Wijnands)
165.Aleijda Geurts, geb. Beers.
168.Cornelis Jans Sluijmers. Op 4.3.1641 kopend te St. Hubert van Nelis Jans x Deriske een huis, schuur en 5
hond land (belendend zijn vader), in 1668 wonend St. Hubert. Op 14.3.1668 dragen Cornelis Jans Sluijmers x
Marrij Thijssen te St. Hubert op aan Cornelis Schotte, ontvanger van de gemene middelen in de stad Grave en
Land van Cuijk een rente van 50 gld, gaande uit huis, schuur, hof en 3 morgen bouwland te St. Hubert, uit
anderhalve morgen bouwland, genaamd de Boer, en uit 1 morgen land, gelegen op de Voort, losbaar met 1000
gld. ND 10151 (verpachting van dominiale hoeven te Mill en Wanroij) noemt in 1669 Nelis Jans Sluijmers als
pachter van de Beersehoeven te St. Hubert voor 8 malder rogge.
Hij huwt vóór 1641
169.Maria Thijssen Nabuers (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 224 haar ouders), overl. Mill 19.8.1680.
170.Thomas Jordens, (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr.108), huwt vóór 8.2.1639
171.Hanriske Leenders, zie nr. 170.
226.Jacobus Lamberts Willems, overl. 1665-67 (blind); hertr. ca. 1628 Loefke Hendriks (overl. vóór 1655); huwt
227.Henrica Lamberts; wed. van Hendrik Lamberts, waaruit geb. Lambert Hendriks x ca. 1628 Handerske
Lamberts, waaruit geb. Peterke Lamberts (nr. 115).
228. ? Coen Wolters, schepen Cuijk 1606.
248.Aert Jans Jordens, wonend Ledeacker, huwt vóór 1639
249.Mechtilde Aerts Wijnands. Nicht van nr. 82.
254.Aert Martens, geb. ca. 1620, overl. St. Anthonis 27.2.1706, huwt St. Anthonis 21/30.1.1646
255.Catharina Thomassen Jaspers Philipsen, overl. St. Anthonis 8.10.1682. Zie nr. 62.
336.Jan Peters Sluijmers, overl. na 17.2.1643, wonend St. Hubert (o.m. Beersehoeven).
(Zie kw.st. De Vael-Sluijmers sub IV m, waar sprake is onder nr. 4 van zijn broer Hermen Peters Sluijmers).
Op 16.3.1608 verkopen Jan Peters Sluijmers x Anneke aan Dries Aerts x Lijsbeth Reijnen Jans van den Heuvel
een huis, schuur, hof en 3 morgen land. Op 15.3.1613 verkopen Dirck Peters x Metke aan Jan Peters Sluijmers x
Anneke 1 morgen land in de Beersehoeven te St. Hubert. Op 10.2.1617 verkopen Hanrick Gerits x Jenneke aan
Jan en Anneke anderhalve morgen land, aan de Geer gelegen. Op 15.10.1622 dragen Jan Lambers van
Cattwijck de Jonge x Lijske en Hermen Reijnen (van den Heuvel) x Margriet, met zijn dochter uit zijn eerste
huwelijk met Ercke Lambers van Cattwijck op aan Jan en Anneke een huis, schuur en 2 morgen en 1 hont land te
St. Hubert op het Hoge en 4 hond te Wanroij. Op 4.3.1641 wordt hij in belending genoemd te St. Hubert naast
zijn zoon Cornelis. ND 10092 noemt Jan Peters Sluijmers cijnsplichtig voor zichzelf, en van een ander goed van
de jonge Jan Lambers van Cattwijck afkomstig.
In de telling van 1613 (ND 9952) vanwege de Prins van Oranje wordt Jan Peters Sluijmers te St. Hubert
genoemd met als directe naburen Marten Nelissen en Hermen Reijnen van den Heuvel ter eenre en Jan Peter
Claes (x Merij Peters), Thijs Peters (...?) Rijn, Jacob Jansen Ermits Verbeeck (x Berber Reijnen Jans van den
Heuvel) en Willem Peters op de Voert ter andere.
ND 10093 slaat Jan Peters Sluijmers aan voor een hofstad afkomstig van (zijn oom ?) Hendrik Jans Sluijmers/
van den Peel x (vóór 1586) Jutge; modo in 1657 Nelis Jans Sluijmers zijn zoon en in 1685 modo diens zoon
Lambert Nelis Sluijmers. In 1565: Hendrik Jans van den Peel, afkomstig van Jan van den Peel de jonge.
In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Jan Petersen Sluijmers aangeslagen voor huis, hof en 7 morgen
en 1 hond land in 8 percelen: voor 2 morgen en 1 hond bouwland (6 gld., 9 st. en 10 p.), voor 1 morgen en 1
255
hond bouwland (4 gld. en 13 st.), voor 5 hond bouwland (2 gld.), voor 1 morgen bouwland aan Hoogveld (4
gld.), voor 4 hond bouwland (1 gld. en 13 st.), 3 hond weiland (15 st.), 3 hond weiland aan de Hettersescheij (15
st.) en voor 8 hond weiland op Hoogveld (1 gld.); voorts is hij cijnsplichtig aan de graaf van den Bergh, aan de
kerk te St. Hubert (3 en halve malder rogge), aan de pastorie van Wanroij (2 vat en 8 kan rogge). In totaal
betaalt hij na aftrek 13 gld, 11 st. en 15 en halve p.
Hij huwt vóór 16.3.1608
337.Anneke.
510.Thomas Jaspers, overl. St. Anthonis 18.4.1665, huwt ca. 1620
511.Maria, overl. St. Anthonis 3.8.1669.
1020.Jasper Philipsen. In 1617 is te Wanroij sprake van een Jasper Philipsen x Fijken, d.v. Jan Ermits Verbeeck
x Metje Peters en weduwe van Nelis Jans; zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 300 en 600.
V aaaa. WILHELMINA LANGE x LAMBERTUS CUPPEN (dochter van IV v).
Geb. te St. Hubert (in de Koekkoek) op 12.3.1841; ged. te St. Hubert op 15.3.1841 get. Peter Lange en Ida
Abels. Zij overlijdt te Escharen op 19.2.1903. Zij huwt te Mill op 3.5.1873 met LAMBERTUS CUPPEN.
Hun huwelijk blijft kinderloos. Wonend 1873-1887 Kievitsweg, daarna Willem van Esterenweg 15, Escharen.
Voormalig Gemeentehuis Escharen, bouwjaar 1876 t.t.v. burgemeester Jan Cuppen (nr. 2).
Bij zijn afscheid als burgemeester van Escharen mocht Lambertus Cuppen de stoel meenemen,
waar hij gedurende zijn ambtsperiode (1886-1910) op gezeten had.
LAMBERTUS CUPPEN is geboren te Escharen op 15.10.1835. Hij overlijdt te Escharen op 12.12.1910.
Landbouwer. Hij is na zijn vader burgemeester van Escharen van 1886-10 febr. 1910.
Zijn kwartierstaat: (met dank o.m. aan internet-genealogie Poels/Rongen
2.Johannes Cuppen, ged. Escharen 19.5.1804, overl. ald. 24.12.1885, te Escharen raadslid (1854)/wethouder
(1857); burgemeester 1870-1885; armmeester 1853-66; landbouwer vanaf 1833 op „De Elshof“ op ‚t Roth (D
68); huwt Gassel 17.1.1833
3.Lamberta Poels, geb. Overloon 14.4.1804, overl. Escharen 4.12.1875.
4.Matthias/Mathijs Cuppen, ged. Escharen 24.2.1781, overl. aldaar 3.12.1853, landbouwer, assessor, armmeester
1815-53; raadslid 1815-1853; wethouder 1825-51; in 1832 gegoed 8,8 ha. op De Bolt en Kouwenhuizen; koopt
1833 voor zoon Jan De Elshof 5,5 ha. Koopt in 1841 van Mw. Van Krimpen-Verheyen (Boxmeer) boerderij
„Hoog-Escharen“ (54 ha.). Waardering boedel in 1854 is 73.498,50 gld. Huwt Escharen 3.5.1803
5.Maria van de Wiggelaer, ged. Escharen 31.7.1782 en aldaar overl. 25.7.1849.
6.Theodorus Poels, ged. Venraij 2.8.1770, overl. Gassel 17.3.1836, huwt Overloon 19.2.1803
7.Joanna Christina Jansen, ged. Overloon 8.7.1776, overl. Gassel 20.8.1857.
8.Henricus Cuppen, ged. Escharen 20.10.1743, overl. aldaar 16.7.1807 Vogelshoek, huwt Escharen 20.4.1766
9.Henrica/Hendrina Jans Thijssen (v.d. Voort), ged. Escharen 15.12.1742, overl. Mill 2.2.1823 (zie V cc, nr. 7).
10.Sebastianus van de Wiggelaer/W(i)egelaer, ged. Escharen 14.9.1742, schepen 1790-93, pres.schepen/schout
1797-06, woont 1805 Escharen op Kouwenhuizen, tevens eigenaar bouwhof De Swarte Wiel, overl. (op Hoog)
Escharen, 69 jr. oud op 13.bloeimaand/mei.1810 (nalatende 2 kinderen); (enkele kinderen te Reek gedoopt); Hij
hertr. Escharen 5.6.1803 Hermina Thijssen, overl. Escharen 13.3.1821, wed. Hendrik Poos (zie kw.st.Van de
Wiel sub V cc, nr. 7), huwt Escharen 25.7.1768
11.Joanna Gertruda Jans van Stippent, ged. Herpen 17.6.1739. Overl. vóór 27.1.1803. Huwt eerder Reek
14.1.1759 Albertus Jans Noë/No(o)ijen (overl. vóór 9.4.1768).
12.Lambertus Poels, ged. Venraij 24.3.1726, overl. Venraij 20.5.1776 (wonend Evertsplats op de Heij), huwt
Venraij 12.4.1763
13.Maria Rongen, ged. Well 24.1.1735, overl. Venraij 4.1.1808. Huwt eerder Venraij 18.11.1761 Nicolaas
256
Everts (overl.vóór 1763)
14.Gerardus Jansen, ged. Overloon 20.10.1749, overl. Overloon 6.7.1792, gesubst. scholtus 1783, magister/
schoolmeester Overloon. Zij kopen dd. 29.10.1782 voor 1800 car. gld. huis etc. en 21 kleine morgen land te
Vierlingsbeek. Hij huwt Sambeek 11/25.10.1772
15.Joanna Clabbers, ged. Sambeek 11.4.1749, overl. Overloon 4.3.1809.
16.Michael Cuppen/Cup/Cubben, ged.Vierlingsbeek 22.9.1703; woont tussen 1730-33 in Overasselt; (zie kw.st.
Cuppen sub V www, nr. 8-9). Hertr. Escharen 18.5.1749 Wilhelmina van Haselenberg(h) uit Escharen. Huwt
(dan ruiter reg. Baron van Lijnden) ned.dts.geref. Grave 25.1/RK 12.2.1730
17.Jo/Anna Maria Jans Geurts C/Kuijpers, geb. Nederasselt, overl. Escharen na 20.10.1743 en vóór 1749.
18.Joannes Theijssen (van der Voort), geb. Escharen, armmeester 1766/schepen aldaar, overl. vóór 15.9.1777.
Dd. 19.5.1739 (ORA Gassel 494) koopt hij huis, brouwerij, etc. (is boerderij Hogendijk 1) van de erfgenamen
van Jan Aerts van de Voort en Allegonda Brouwers Huwt ned.dts.geref. Grave 1/RK 15.4.1731
19.Maria Jordens, geb. Gassel ca. 1705, overl. vóór 15.9.1777 (zie kw.st. Van de Wiel sub V cc, nr. 14-15).
20.Willem Bastiaans (van de Wiggelaer), geb. Wijchen, overl. vóór 1778, woont op „Hoog-Escharen“,
armmeester 1766, schepen, hertr. in 3e gr. verwantschap Escharen 13.8.1759 Lambertina Jans (van Dieten) uit
Balgoij (overl. na 13.10.1806), huwt vóór 1742
21.Joanna Hermens van Wal(s)beeck, geb. Wijchen, overl. vóór 1753.
22.Joannes Jans van Stippent, ged. Reek 12.1.1707, huwt ned.dts.geref. Grave 20.4./RK 9.5.1736
23.Maria Adriaans de Haen, ged. Reek 10.9.1700. Nr. 22 t.t.v. huw. gewerkt hebbend in Holland, nr. 23 wonend
te Grave. ORA Reek 2 dd. 9.4.1768, waar zij testamentair legateren aan nr. 11.
24.Joannes Poel(l)s, ged. Venraij 29.5.1687, overl. Venraij 16.6.1774; vanaf 1715 landbouwer op hoeve „de
Lijkt/Liet“ op de Heij. Hij hertr. Venraij 18.5.1729 Maria Keijzers, huwt Venraij 28.4.1717
25.Maria Martens Ruijters, ged. Venraij 15.7.1696. Overl. ca. 1728.
26.Peter Rongen, ged. Swolgen 15.4.1695, wonend 1736 op De Camp te Well, huwt ca. 1726
27.Allegonda Peters, ged. Well 24.9.1702 .
28.Abraham Jansen, ged. Heumen 29.10.1710, overl. Vierlingsbeek 29.2.1772, schoolmeester, schepen,
richterbode (1752), (gesubst.) schout (1769) Overloon, (in 1747: uit Linden), huwt Overloon 10.2.1737
Catharina Sweijen (ged. Bergen (L) 2.5.1700, overl. Overloon 13.8.1743 d.v. Peter Sweijen en Helena de Raet),
hertr. Overloon 4/19.7.1744
29.Margarita/Grietje Baltussen, ged. Overloon 5.4.1717, overl. aldaar 13.2.1805.
30.Jasper Gerrits Clabbers, geb. Mullem/ged. Sambeek 21.10.1713, lid St. Anthoniusgilde Sambeek 1740,
(gesubst.) scholtus Sambeek vanaf 1756, huwt Sambeek 19.4/4.5.1738 Maria Peters uit Overloon; hertr.
Sambeek 25.1./9.2.1744
31.Mechtilda Alaers/Aelders, ged. Sambeek 12.10.1722, overl. Sambeek 23.9.1778.
32.Petrus Cuppen, ged. Vierlingsbeek 17.12.1669, overl. Vierlingsbeek 5.2.1738. Huwt (2) Vierlingsbeek
20.10.1709 Wilhelma Derks Gudden (overl. Vierlingsbeek 31.1.1720). Huwt (3) Vierlingsbeek Enneke Nelissen
(overl. Holthees 7.10.1752); huwt (1) Vierlingsbeek 6.2.1695
33.Hendrina Hendriks van de Water, overl. Vierlingsbeek 22.6.1709.
36.Thijs Jans, huwt vóór 1707
37.Agnes/Neeske Gerrits (zie huw. disp. Escharen, waar Cornelia/Neel Gerrits genoemd wordt).
38.Jorden Hermens, schepen, resp. president-schepen Gassel 1706-1747, overl. ca. 1749, huwt vóór 1697
39.Barbara (Berber) Janssen, overl. vóór 5.3.1729. Met Jan Gerrits Rommen van Haselenberg kopen zij (ORA
Gassel 493 dd. 11.2.1697/702, dd. 11.12.1697) boerderij De Warande (hoek Ten Holtweg-Heihoekseweg
Gassel). Zie kw.st. Bou(w)mans sub V n, nr. 28-29.
44.Joannes van Stippent, ged. Reek ca. 1678, (beiden overl. na 1713), huwt Reek 28.1.1706
45.Theodora Gerards van der Linden, overl. na 1737. (PM Velp overl. 4.8.1712 Theodora uxor;
46.Adrianus Willems de Haen, overl. na 1737, huwt Reek 7.2.1696
47.Joanna Janssen. Nr. 45-46 in 1737 te Herpen doopget. bij kind nr. 22-23
48.Jan Hendriks Poels, ged. Venraij 12.2.1648, overl. Venraij (de Hoebert) 14.11.1697, huwt Venraij 29.1.1671
49.Jenneke Peters Marcelissen op de/gen Hoebert, ged. Venraij 14.4.1651, overl. Venraij 2.1.1709.
50.Lambertus Martens Lambers van Mol, ged. Asten 15.3.1660, huwt Venraij 19.10.1695
51.Petronella Ruijters, ged. Venraij 21.12.1665.
52.Thijs Rongen, geb. vóór 1639, overl. Swolgen 27.10.1702, huwt Swolgen 12.2.1668 Maria Erckens (ged.
Swolgen 20.12.1643 d.v. Dionysius Erckens x Matthia Peters en ald. overl. 3.4.1686); hertr. Swolgen 21.10.1686
53.Catharina Custers/aengen Camp, ged. Meerlo 1.5.1654, overl. Swolgen 9.10.1715.
54.Theodorus Peters, huwt
55.Theodora.
56.Joannes Hendriks, ged. Linden 28.7.1674, overl. ca. 1721, (zie kw.st. Loeffen sub V uuu, nr. 18-19), huwt
Cuijk ned.dts.geref./Linden 14.2.1700
57.Gerarda Jans, ged. Linden 13.3.1674. Zij hertr. Heumen 15.2.1722 Theodorus Hendriks.
257
58.Baltis/Theobaldus Martens, ged. Overloon 10.4.1678, overl. aldaar 4.6.1766, koster, gesubst. schout, erft de
ouderlijke boerderij. Hij huwt Overloon 2.7.1713
59.Grietje Jans Driessen Rovers, ged. Overloon 16.5.1687, overl. aldaar 16.6.1763.
60.Gerrit Kersten Clabbers, geb. Mullem/ged. Sambeek 20.12.1676, lid gilde St. Anthonius Sambeek 1709,
overl. na 3.12.1733, huwt Sambeek 22/30.3.1704
61.Godefrida/Gerarda Aerts Mooren, ged. Sambeek 5.4.1679, overl. na 10.10.1747. Huwt (1) Sambeek 7.6.1698
Jan z.v. Jan Aerts van Wylick en Elisabeth Gerrits.
62.Andreas Allerts/Alberts/Jan(sen), ged. Boxmeer 7.3.1695, overl. vóór 1749, huwt Boxmeer 26.10.1713
63.Allegonda/Aleijdis Claessen/Peters, overl. vóór 1735.
64.Godefridus Cuppen/Coppen, ged.Venraij 29.6.1632, huwt Vierlingsbeek 14.4/6.5.1657
65.Joanna Deenen.
72. ? Jan Theeuwis, huwt
73.Jenneke Evers (zie ORA Escharen 518 dd. 28.2.1707).
76.Hermen Jordens, geb. (Mill ?) ca. 1620, landbouwer te Gassel, schepen van Gassel (1646, 1648, 1655-1658,
1660-1668), overl. tussen 11.6-24.7.1668. (ORA Mill 542 dd. 3.2.1670). Huwt vóór 7.2.1647
77.Hermken Peters, geb. ca 1620, overl. 8.6.1678. Zij hertr. (otr./huwt Grave (NG)/Mill 6/27.2.1671) Aart
Harmenssen, geb. Gassel, ruiter onder ritmeester Raveschot.
88.Joannes van Stippent, geb. ca. 1650, overl. Velp (?) 24.5.1727 Joes van Stippent senior. Huwt ca. 1675
89.Mechtilda Jans. (PM: RK doop Grave dd. 3.4.1684 Joes, z.v. Joes v. Stippent x vóór 1678 Theodora
Gijsberts).
96.Hendrik Poels/Segers/Hendriks Bergers, ged. Venraij 1.3.1597, overl. Venraij 9.6.1677, wonend op De Poel,
huwt Venraij 15.9.1646
97.Maria Jans Poels (tot Veltum), ged. Venraij 22.7.1624, overl. Venraij 14.3.1694.
98.Peter Marcelis op de/gen Hoebert, huwt
99.Deriske.
102.Simon Theussen Peters Ruijters, ged. Venraij 16.11.1631, overl. Venraij 31.5.1692, huwt aldaar 9.10.1652
103.Grietje Jans Coenen.
104.Thijs Thijs Peten Rongen de jonge, geb. jan. 1595, overl. na 1634 en vóór 1656, huwt Swolgen 15.1.1628
Hanriske Peeten (d.v. Thijs Peeten x Mariken Peters), hertr. na 1629
105.Jenneke Peters, hertr. na 1656 Gossen Corvers.
106.Seger Custers/Donckdunck, huwt
107.Elisabeth van Gen Endt.
112.Hendricus Joachims, overl. Beers/Gr. Linden 2.5.1705, huwt ned.dts.geref. Cuijk/Beers 17.5.1666
113.Joanna Jacobs.
114.Jan Gerrits Aben, huwt
115.Hermanna Cornelissen Hensen Nielt.
116.Martijn Baltissen, geb. Overloon ca. 1640, overl. vóór 1712, erft de ouderlijke boerderij, incl. bierbrouwerij,
huwt vóór 1678
117.Geritje Diercx Jans, overl. na 1712. ORA Vierlingsbeek 298 dd.23.5.1712 erfmagescheid ca. 18.000 gld.
118.Jan Driessen (Geurts), huwt vóór 1682
119.Grietje Peters.
120.Kersten/Christianus Gerrits (Clabbers), overl. vóór 20.3.1706, huwt Sambeek 1/21.2.1675
121.Maria Jaspers, ged. Sambeek 26.6.1651. Overl. na 1706. Tot 1688 gegoed op o.m. hofstad te Mullem aan de
Luijnbeek, die vanwege schulden doorverkocht wordt aan haar broer Teuwis Jaspers x Catharina Melsen Crifs.
122.Arnoldus Geurts, overl. Sambeek 20.1.1699, huwt Sambeek 10.7.1678
123.Maria Aerts Mooren, overl. Sambeek juli 1730.
124.Jan Allarts, ged. Sambeek 22.5.1660, huwt met disp. 3e en 4e graads verwantschap Sambeek 6.1.1685
125.Margaretha Hendriks.
126.Claes Peters, geb. Boxmeer, overl. Boxmeer 13.11.1723; gegoed aan Steenstraat te Boxmeer met huis en
brouwerij; tevens eigenaar van een veer en visserij in de Maas. Hij huwt Sambeek 24.4/9.5.1688
127.Margarita Jans, geb. Sambeek, overl. vóór 25.2.1733.
128.Karsten Cuppen, huwt vóór 1632 (of: Jacobus Coppen, ged. Venraij 1.11.1602 z.v. Godefridus Coppen)
129.Jenneke.
152. ? Jorden Hermens, schepen Mill (1647-1655), overl. Mill 29.12.1663, huwt ca. 1615-20
153.Agnes NN, overl. Mill 2.8.1668. De weduwe van Jorden Hermens haer generende mette bouwerij met een
peertijen belast met twee kinderen en met groote schulden; Ambtman Mill 1665. ORA Mill 542 dd. 3.2.1670.
154. ? Peter Hermens, huwt
155.Judith Jans. Nr.38-39 hebben een kind Judith.
192.Gerardus Poels/Peels, geb. ca. 1565, huwt
193.Catharina.
258
194.Jan Poels, ged. Venraij 1.1.1596, wonend op De Poel, huwt
195.Metje.
204.Mat/Theus Peters Ruijters, ged. Venraij mei 1601, huwt
205.Peerke.
208.Thijs Rongen, geb. ca. 1560, wonend 1617-1621 op de Heij Venraij, huwt vóór 1585
209.Juepken.
210.Thijs Peters/Peeten, overl. na 1628, huwt
211.Mariken, overl. vóór 1628.
224.Jo(a)chim Hendriks, huwt vóór 1640
225.Jenneke Roelofs Steechkens. ORA Cuijk 252 dd. 18.4.1644.
232.(Theo)Balthis Jans, geb. ca. 1590, overl. Overloon na 8.11.1658/vóór 7.1.1670, (zie Dl. II, kw.st. Maria van
der Poel nr. 290-291). ORA Vierlingsbeek 284 dd. 15.6.1625; 18.8.1628 (halve hof ten Laer-Overloon);
30.6.1631. Huwt vóór 1625 Jenneke, d.v. Art Dericks (overl vóór 1634) en Lijsken Aerts; hertr. ca. 1630
233.Metje Hermens, overl. kort na 3.1.1670. Zie nr. 232. ORA Maashees 264 dd. 26.4.1644/8.11.1658.
236.Dries Geurts, overl. na 1686.
240.Gerrit Clabbers (een Gerrit Clabbers vermeld als doopgetuige Sambeek 2.2.1625 en 30.11.1631).
242.Jasper Teeuwens, (Zie Dl. II kw.st. Maria v.d. Poel, nr. 280). Hij huwt
243.Elisabeth Jans Peters. Zie nr. 242.
246.Arnoldus Mooren, schoenmaker, lid St. Antoniusgilde Sambeek 1637, (zie kw. st. Van de Groes sub V sss,
nr. 102-103), overl. na 24.1.1683, huwt vóór 1641
247.Hermanna de Wilt. Zie 246.
248.Allardt Michiels. Schepen Sambeek. Beiden overl. na 1699. Huwt Sambeek 1.2.1643
249.Joanna Dericks Custers, ged. Sambeek 22.7.1617.
388.Peter Poels/Poils/op de Poel, huwt
389.Trijn.
408.Peter Ruijters, geb. ca. 1570, huwt
409.Henrica Poels.
498.(?) Theodorus NN/Custers, koster te Sambeek, huwt vóór 1609
499.Anna.
V bbbb. EERKE/ARDINA JANS VLOET x PETER VAN DER WEIJDEN
(dochter van IV w).
Geb. te St. Hubert en ged. te Mill op 27.1.1793, get. Joannes Peters Vloet en Reijnera Reijnen. Zij overlijdt te
Wanroij op 5.2.1869. Zij huwt te Wanroij op 27.4.1828 met de arbeider PETER VAN DER WEIJDEN.
Uit hun huwelijk zijn geen kinderen bekend.
PETER VAN DER WEIJDEN is gedoopt te Wanroij op 24.4.1800. Hij overlijdt te Wanroij op 14.2.1874.
Zijn kwartierstaat:
2.Gerardus Peters (van der Weijden), ged. Wanroij 11.10.1766, overl. Wanroij 26.3.1843, landbouwer,
huwt Wanroij 14.4.1799
3.Catharina Reijnen, geb. Wanroij ca. 1765, overl. Wanroij 28.3.1840.
4.Peter Eb(b)ers, geb. Sambeeksenhoek/Angulus Sambecanus, huwt ned.dts.geref. Mill 20.4/5.5.1765
5.Antonetta Gerrits (Bus genoemd, doch zij is een voordochter van haar moeder, gehuwd met Gerrit de Haes),
geb. St. Hubert/ged. Mill 16.2.1740.
6.Reinier Peters, geb. ca. 1740, overl. vóór 1786, huwt Wanroij 2.5.1762
7.Anna/Anneken Aben, ged. Wanroij 15.3.1739. Hertr. schepenen/RK Wanroij 16/31.12.1786 Hendrik van
Duuren, wednr. Jenneke/Joanna Catharina Schut (uit Wijk; huw. vóór 1765).
10.Gerardus Hermens de Haes, ged. Mill 17.4.1711, overl. Mill 13.2.1741, huwt Mill 5.6.1735
11.Maria Jans Clomp, ged. Mill 20.2.1713; hertr. Mill 10.6.1742 Gerrit Peters Bus, waaruit nageslacht te Mill en
Wanroij. Gerrit Peters Bus is z.v. Peter Gerrits Bus x Joanna Wilbers (zie kw.st. Peters sub IV q, nr.8-9).
12.Peter Gerrits, uit St. Anthonis, overl. vóór 1786, huwt vóór 1742
13.Hendrina Peters Bergmans, uit St. Anthonis, overl. na 1786.
14.Abel Teunissen, ged. Wanroij 26.7.1707, huwt Wanroij 22.4.1736
15.Maria Elisabeth Gerrits Cuijpers, ged. Wanroij 3.6.1712.
20.Hermen Leunissen de Haes, (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 58 en 59), huwt Mill 5.5.1701
21.Helena Hendriks Beckers. Zie nr. 20.
22.Jan Peters Clomp, ged. Mill 27.11.1691, huwt Mill 17.4.1712
23.Elisabeth Peters.
28.Teunis Dercx, huwt vóór 1706
29.Handerske Aben.
259
30.Gerrit Hendriks Cuijpers, huwt Wanroij 11.8.1711
31.Joanna Gerrits Hoffmans, ged. Wanroij 1.9.1682.
44.Peter Derkx Clomp(maker), (kw.st. Hulsmans sub V w, nr. 20 en 21), overl. na 1718, huwt Mill 12.9.1683
45.Maria Derkx Croef, overl. vóór 1718. Zie nr. 44. ORA Mill 546 dd.11.1.1718.
56. ? Theodorus Arts.
60.Hendrik Ebben Cuijpers, overl. vóór 1704.
Notaris de Haen Wanroij dd. 28.4.1704: Testament: Theunis Ebbers Kuijpers en Lijsken Ebbers Kuijpers (zij
geassisteerd met Jan Jans Ebben en Aert Hendrikx op de Voort (zie kw.st. Kempen sub IV cc, nr. 30)), broer en
zus. Op de langstlevende. Zij legateren aan de broer Peter Ebbers Kuijpers 2 pont, aan de zus Handersken
Ebbers Kuijpers 12 gld., aan zus Hermken Ebbers Kuijpers 12 gld. aan de kinderen van Hendrik Ebbers
Kuijpers 12 gld.
Idem Wanroij dd. 6.5.1704: Testament: Peter Ebbers Kuijpers x Maria Ermers; hij legateert aan zijn broers en
zussen, m.n. Theunis, Handersken, Lijsken en Hermken Ebbers Kuijpers, alsmede aan de kinderen van Hendrick
Ebbers Kuijpers een pont. Zij legateert aan haar broers en zussen, m.n. Jan en Theunis Ermers, de kinderen van
Grietje Ermers en de kinderen van Bertje Ermers 25 gld.; aan Lijsken Theunissen, d.v. Theunis Ermers 25 gld.
Idem Wanroij dd. 8.10.1716: Testament: Peter Ebbers Kuijpers, wednr. van Marie Ermers cfr. testament dd.
6.5.1704 t.b.v. zijn broer Theunis Ebbers Kuijpers. Als deze overlijdt, dan erven zijn 12 neven en nichten, m.n.
Jan, Theunis, Gerardus, Jenneken, Lijsken en Maria Hendrikx, kinderen van zijn overl. broer Hendrik Ebbers;
Theunis, Jenneken en Enneken Theunissen, kinderen van zijn overl. zus Handersken Ebbers Kuijpers; Hendrina
Hendrikx en Derisken en Hendrik Janssen, kinderen van zijn zus Hermken Ebbers Kuijpers. Executeurs
testamentair zijn Jan Peters Geurts en Aert Aerts op de Voort.
Hij huwt vóór 1677
61.Lijske Hendriks, overl. Wanroij 12.8.1712. Zie voor dochter Maria: kw.st. Van de Kolk sub V zzz, nr. 60-61
62.Gerrit Theunissen Hoffmans, geb. ca. 1640 Wanroij, (kw.st. Van Escharen V x , nr. 26-27), huwt ca. 1665
63.Jeukxken Hendriks/Thijssen. Zie nr. 62. ORA Mill 542 dd. 24.8.1668.
120.Egbert Hendrikx (den) Cuijper(s), overl. Wanroij 28.6.1698. Huwt vóór 1655
121.Heijltje Hermens. ORA Beers 467 dd. 27.4.1666/8.4.1670, waar zij erft van Thonis Jacobs.
In Inventarisatie Ambtman 1665 is Egbert vermeld met bouwerij en doende met cuijpen, met een huis vol
kinderen en grote schulden. ORA Mill 542 dd. 28.2.1670: rentenbrief. Idem dd. 10.5.1667.
PM. Te Wanroij wordt gedoopt op 19.1.1668 Gertrudis, d.v. Herman Theunissen x Bertha Hendrikx Cuijpers
Muijers.
V cccc. JOHANNES GERRITS VLOET x MARIA (THOONEN) VERHOEVEN
(zoon van IV w).
Ged. te St. Hubert op 29.11.1794, get. Matthias Jordens en Petronella Jans Vloet. Dagloner/arbeider/ bouwman.
Hij overlijdt te Rijkevoort op 6.10.1852. Hij huwt te Wanroij op 17.4.1825 met MARIA (THOONEN)
VERHOEVEN. Tot ongeveer 1830 zijn zij woonachtig te Wanroij, daarna te Rijkevoort.
Uit hun huwelijk zijn deze kinderen geboren:
1.JOHANNES VLOET, geb. te Wanroij op 28.4.1826. Ongehuwd. Dienstknecht. Hij overlijdt te Rijkevoort op
17.12.1847.
2.JACOBUS VLOET, geb. te Wanroij op 2.5.1827. Hij overlijdt te St. Anthonis op 9.5.1896.
Arbeider/bouwman. Hij huwt te Rijkevoort op 21.4.1860 met JOHANNA ANSEMS (geb. te Beugen op
27.7.1826 als dochter van Lindert Ansems en Catharina Graat en overleden te St. Anthonis op 19.1.1900).
3.HENDRIKUS VLOET, geb. te Wanroij op 4.8.1828. Hij overlijdt te Wanroij op 6.10.1828.
4.HENDRIKA VLOET, geb. te Wanroij op 6.8.1829. Zij overlijdt te Mill op 4.3.1866. Zij huwt te Mill op
22.4.1865 met de arbeider JOHANNES SELTEN (geb. te St. Hubert op 8.4.1838 als zoon van Willem Selten en
Gertruda van der Ven en overlijdt te St. Hubert op 8.9.1891).
Johannes hertrouwt te Mill op 18.4.1868 met Anna Helmerich (geb. te Mill op 18.12.1841 als dochter van
Johannes Helmerich en Johanna van Lijssel en overleden te St. Hubert op 15.5.1913).
5.PETER VLOET, geb. te Rijkevoort op 15.1.1831. Hij overlijdt te Haps op 12.5.1894. Arbeider/ landbouwer.
Hij huwt te Haps op 24.4.1860 met BERNARDINA ELISABETH GERRITS (geb. te Haps op 8.9.1833 als
dochter van Jan Gerrits en Catharina van Mil en aldaar overleden op 23.2.1884).
6.FRANCIS VLOET, geb. te Rijkevoort op 29.9.1834. Hij overlijdt te Rijkevoort op 11.10.1834.
7.GEERTRUI VLOET, geb. te Rijkevoort op 27.2.1836. Landbouweres. Zij overlijdt te Rijkevoort op 27.1.1892.
Zij huwt te Rijkevoort op 6.4.1866 met de landbouwer GERARDUS GERRITS (geb. te Rijkevoort op 15.1.1836
als zoon van Hendrikus Gerrits Peters en Maria Anna Huberts Moors en overleden aldaar op 25.9.1897).
8.FRANCISCUS VLOET, geb. te Rijkevoort op 12.9.1837. Hij overlijdt te Kekerdom op 3.5.1897. Hij huwt te
Ubbergen op 4.5.1868 met PETRONELLA JANSSEN (geb. te Kekerdom op 14.3.1845 en overlijdt te Millingen
op 22.4.1914).
9.THEODORUS VLOET, geb. te Rijkevoort op 27.9.1840. Hij overlijdt te St. Anthonis op 11.12.1916.
260
Landbouwer. Hij huwt te St. Anthonis op 6.4.1872 met JOANNA SCHRAVEN (geb. te St. Anthonis op
24.10.1843 als dochter van Johannes Gerrits Schraven en Geertrui Jans Aben en overleden aldaar op 26.4.1921).
10.GERARDUS VLOET, geb. te Rijkevoort op 15.6.1841. Hij overlijdt aldaar op 3.7.1841.
11.GERARDUS VLOET, geb. te Rijkevoort op 30.9.1842. Hij overlijdt aldaar op 3.7.1843.
MARIA (THOONEN) VERHOEVEN is gedoopt te Wanroij op 9.11.1795.Zij overlijdt te Rijkevoort op
24.9.1854. Zij is een zus van Jacobus Verhoeven. Zie voor haar voorgeslacht hierna sub V dddd.
V dddd. JOANNA MARIA/JENNEMIE JANS VLOET x JACOBUS VERHOEVEN
(dochter van IV w).
Ged. te St. Hubert op 26.4.1797, get.Reijn Jordens en Catharina Jans. Zij overlijdt te Rijkevoort op 22.9.1854.
Zij huwt te Wanroij op 17.4.1836 met de weduwnaar JACOBUS VERHOEVEN.
Uit hun huwelijk zijn geen kinderen geboren.
JACOBUS VERHOEVEN is gedoopt te Wanroij op 22.5.1794. Hij overlijdt te Rijkevoort op 24.11.1859.
Hij huwt eerstens te Wanroij op 25.2.1821 met Elisabeth Verlinden (geboren te St. Hubert op 30.10.1796 als
dochter van Matthijs/Mathieu Verlinden en Maria Geurts van der Venne en overleden te St. Hubert op
16.12.1835 (zie V vvvv).
Uit dit eerste huwelijk zijn 5 kinderen geboren: de grootvader van mijn grootmoeder Maria Lange-Verhoeven,
Martinus Verhoeven (geb. te St. Hubert op 3.10.1825), verder: Maria, Maria Anna, Hendrika en Johannes.
Zie Deel II: sub VI.C.11. en de kwartierstaat in Deel II van mijn vader Cornelis Johannes Lange, nr. 12 en 13.
Zie aldaar ook sub VI.A.1: Petronella Verhoeven, de eerste echtgenote van Martinus Lange.
Notaris P. Reijnen te Wanroij 6.7.1814: Verkoop/Inzet. Francis, Pouwel, en Aart Verhoeven, Aart van de Ven
gehuwd met Gertruij Verhoeven, Antoon Josephs gehuwd met Eerke Verhoeven, Adriaan Josephs gehuwd met
Maria Verhoeven verkopen openbaar: Lot 1: een huis met bouw- en weiland te Wanroij. Lot 2: bouwland en
groesboorden het vorige belendend. Lot 3: idem als Lot 2. Lot 4: bouw- en weiland genaamd de Kamp, gelegen
op de Beeten. De finale verkoop is op 20.7.1814: Lot 1. voor 895 gld. aan Egbert van der Zanden, timmerman te
Wanroij; lot 2. en 3. voor 190 gld. door Francis Verhoeven, bouwman te Wanroij; lot 4. voor 203 gld. door
Peter en Arnoldus Cornelissen, schoenmakers te Wanroij.
Notaris A. Verstraaten 22.3.1817: Transport. Francis Verhoeven, landbouwer te Wanroij verkoopt voor 100
gulden aan Jan Francis van den Heuvel, burgemeester te Wanroij, bouwland en groesboorden.
Vredesgerecht Grave dd. 19.3.1836: benoeming toeziend voogd en schatter. Jacobus Verhoeven, landbouwer te
St. Hubert, weduwnaar van Elisabeth Verlinden, overleden te St. Hubert op 16.12.1835, nalatende Maria 12 jr.,
Anna 11 jr., Martinus 10 jr., Hendricus 7 jr. en Johannes 2 jr. Familieraad: Gerardus Verhoeven, schatter te
Wanroij, Johannes Gerrits Vloet (V cccc) te Rijkevoort, Martinus van Erp te Wanroij, Aart Verlinden (V vvvv),
toeziend voogd te Mill, Peter Dilesen te St. Hubert, Aart van der Ven te Mill, allen ooms en landbouwers.
Notaris Verstraaten dd. 9.4.1836: Jacobus Verhoeven, wednr. Elisabeth Verlinden, landbouwer te St. Hubert,
maakt met zijn kinderen een inventaris op.
Zijn kwartierstaat:
2.Franciscus Jans Verhoeven, ged. Rijkevoort 1.11.1765, overl. Wanroij 27.7.1832; landbouwer. Huwt (2)
Wanroij 5.10.1805 Hendrina Jans (ged. Wanroij 24.3.1774 als d.v. Jan Peters Hendriks en Petronella Hendriks
Fransen en overl. aldaar 14.2.1809). Huwt (3) na 14.2.1809 Maria Anna Jans van Escharen (ged. Mill 9.3.1775
en overl. Sambeek 2.12.1849; d.v. nr. 2-3 kw.st. Van Escharen sub V x). Huwt (1) Wanroij 29.4.1792
3.Johanna Jans Jacobs, ged. Wanroij 17.7.1767, overl. Wanroij 1.5.1805.
4.Johannes Thunnissen Verhoeven (op 23.12.1811 neemt Jan Toonen met 3 zoons en 3 dochters de naam
Verhoeven aan), ged. Wanroij 28.11.1734, overl. Wanroij 29.6.1812, huwt Rijkevoort 16.4.1758
5.Francisca Gerrits Cruijssen, ged. Haps 12.8.1736.
6.Johannes Jacobs, ged. Wanroij 28.12.1735, overl. Wanroij 14.1.1804, huwt Wanroij 28.4.1765
7.Maria Peters Verdijk, ged. Rijkevoort 4.8.1739, overl. Wanroij, 84 jr. oud 8.11.1821. Zie nr. 14.
8.Antonius/Toon Pouwels, ged. Wanroij 22.4.1709, overl. Rijkevoort 2.3.1798, kan schrijven. Hertr. Mill
19.11.1775 Johanna Peters, weduwe Cornelis M/Neuijen (ORA Mill 559 dd. 17.11.1775 inventaris). Zie kw.st.
Verheijen sub V eeee, nr. 12-13. Huwt Wanroij 2.3.1734
9.Hendrina Jans Geurts. Antony Pouwels en Hendrina Jans kopen ORA Rijkevoort 364 dd. 3.11.1743 voor 1181,huis, schuur etc. en land van Jan Aerts Thonissen x Elisabeth Peters. Idem 3.10.1739 kopen zij huis, schuur en
land voor 400,-. Idem dd. 26.2.1760 kopen zij voor 2348,- een hofstad met 22 kl. morgen land op Papenvoort.
ORA Rijkevoort 365 dd. 28.5.1761 kopen zij 950 roeden heideland voor 65,-.
10.Gerardus Willems van der Cruijssen, ged. Haps, 9.3.1703, overl. Haps 14.11.1769, huwt Haps 10.4.1730
11.Eerken Aerts de Bruijn, ged. Haps 24.2.1709, overl. Haps 16.11.1779.
12.Jacobus Peters, overl. Wanroij 23.1.1767, huwt Wanroij 12.2.1732
13.Gertrudis Thunnissen, ged. Wanroij 22.2.1710, overl. Wanroij 9.11.1783.
261
14.Petrus Geurts Verdijk/van Dijck, ged. St. Anthonis 13.2.1704, overl. Rijkevoort 12.7.1744. Huwt Wanroij
30.9.1736
15.Petronella Peters, overl. Rijkevoort 10.2.1755, begr. Wanroij. Zij hertr. Rijkevoort 24.1.1745 in 3e-4e gr.
verwantschap Peter Aerts (noemt zich later ook Verdijck). Peter Aerts (Verdijck) hertr. Hendrina Gijsbers
Rijkevoort 1.8.1756 enerzijds in 2e, anderzijds in 3e-4e gr. resp. aan- en bloedverwantschap (disp. van paus
Benedictus XIV). Peter Aerts overl. Wanroij 1.2.1786. Hendrina Gijsbers overl. Wanroij 8.1.1801.
16.Paulus Willems, ged. Wanroij 11.1.1674, overl. tussen 6.2 en 2.6.1739.
Notaris de Haen Wanroij dd. 7.4.1713: Accoord: Jan Willems Hofmans te St. Anthonis, eerst gehuwd met
Geertruidt Willems, waaruit dochter Geertruidt Jansen, is hertrouwd met Geurtje Peters, waarbij hij 7 kinderen
heeft ter eenre en Willem Jansen te Wanroij als grootvader maternel van Gertruidt Jansen en haar mombers
Poulus Willems en Thijs Jansen, ooms; de erfrechten van moeder en grootvader worden beschreven.
Deze Jan Willems Hoffmans is de broer van Teunis Willems Hofmans uit Mill, waarvan de weduwe Thijske Jans
(de Hoog) in Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 11.11.1727 genoemd wordt als zijnde op hoge leeftijd en
zwakheid van haar lichaam; deze Thijske krijgt als mombers van haar mans kant aangesteld Jan en Wolter
Willems Hoffmans en Aeb Otten, van haar eigen kant Peter en Teunis Jans de Hoog en Jan Nelissen. Zie kw.st.
Van Escharen sub V x, nr. 27 en Laarakkers sub V sss. Deel II kw.st. Maria Joh. v.d. Poel nr. 304-305
Idem Wanroij dd. 12.4.1715: huw. contract: Hendrik Geurts Reijnen, wonend te St. Anthonis en Meggel Willems,
weduwe van Jorden Ebben Jordens, geass. met haar vader Willem Jans en Meus Theunissen, Jorden Reijnen,
Pouwel Willems en Jan Willems als mombers over haar kind Antonetta. ORA Wanroij 588 dd. 6.2.1739.
Notaris de Haen Wanroij dd. 3.2.1719: Magescheid: Pouwel Willems, Thijs Jans x Jenneke Willems, Hendrik
Geurts x Meggel Willems, Jan Willems (Hofmans), weduwnaar van Geertruijdt Willems, Jan Peters x Anneke
Willems, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jans en Theunisken Hendriks (nr.32 en 33). Ze verdelen huis,
schuur, schop, backhuis met bouw- en weiland onder Wanroij; nog een huis met bouw- en weiland onder
Wanroij en een derde huis met schuur en bouwland onder Wanroij en 2 loten à 875 gld.
Idem Wanroij dd. 16.11.1720: Magescheid: Kinderen uit het huwelijk van wijlen Hendrik Ebben x Handersken
Peters xx Reijntjen Hendrikx ter eenre en Hendrik Geurts Reijnen x Meggel Willems, eerder weduwe van Jorden
Ebben en haar kind Antonetta Jordens en de mombers Jan Willems, Pouwel Willems, Jorden Reijnen en Meus
Theunissen ter andere delen de goederen van de grootouders Eb Jordens en Gerritje; het betreft huis, schuur,
bouw- en weiland onder Wanroij aan de Lampere en den Scheermaker te Gr. Linden (zie kw.st. Jacobs sub V
nnnn, nr. 16).
Ambtman Land van Cuijk Wanroij dd. 3.9.1723: geapprobeerd huw. contract tussen Pouwel Willems, wednr.
van Peerke Hermens, geass. met Hermen Elberts, grootvader en Jacob Hermans, bloedoom van moederszijde
en Jan Peters en Thijs Jans (wednr. van Eerke Pouwels, op 30.4.1723 te Wanroij hertrouwd met Reijntjen
Hendriks, weduwe van Hendrik Ebben), zwagers, als mombers over zijn 2 minderj. kinderen ter eenre en
Mechtilda Goossens, jonge dochter, geass. met haar vader Goossen Reijnders (Schurmans) ter andere.
Idem Wanroij dd. 15.10.1729: Pouwel Willems, Jan Roelofs en Arnoldus Reijnen treden op als mombers over de
minderjarige kinderen van wijlen Jan Gerrits en Peerke Roelofs en van het minderjarige kind van Hendrik
Roelofs, in huwelijk verwekt bij Anneke Gerrits. Anneke is een dochter van wijlen Gerrit Jans Thonissen en
Metje Peters. Zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 18.
Idem Wanroij dd. 20.7.1739: Antonie Pouwels x Hendrina Jans, Marcelis Kersten x Geertrui Pouwels, kinderen
en erfgenamen van Pouwel Willems en Peerke Hermens en Reijn Goossens als bloedmomber en schepen Jan
Peters, momber over Petronella Pouwels, minderj. d.v. Pouwel Willems uit zijn tweede huwelijk met Mechteld
Goossens, richten op 2.6.1739 een erfmaegescheijd op te Wanroij; er zijn 3 loten, waaronder een huis, schuur
met 8 morgen land tussen de Hoeven (!);(zie ook ORA Mill 561 dd. 2.6.1739).
Schepenbank Wanroij dd. 18.11.1729: erfgenamen van Jan Jans Reijnen x Grietje Hendriks (zie kw.st. Klomp
sub V vvv, nr. 136 en 137) verkopen voor 1192 gld. en 10 st. huis, hof en 4 morgen land onder Wanroij
aan Pauwel Willems, weduwnaar van Mechteld Goossens.
Hij hertr. Wanroij 3.9.1723 Mechtilde Goossens Schuurmans (d.v. Goossen Reijnders Schurmans (overl. vóór
31.8.1737) en Barbara Otten (d.v. Otto Peters (uit Wanroij/St. Anthonis en overl. vóór 1729) x Berbera Willems
(zie kw.st. Pieck sub III h, nr. 8) xx Cuijk ned. dts. geref. 30.10/19.11.1666 Trijnken Geurts uit Haps, d.v. Geurt
Dircx Willems x Lijsbeth Jacobs Jans Verbeeck; zie kw.st. Reijnen sub III g, nr. 98). Huwt Wanroij 24.5.1704
17.Petronella Hermens, overl. Wanroij 27.11.1718.
20.Willem Aerts Cruijssen, ged. Beugen 5.11.1672, overl. Haps 22.5.1715; hertr. (huw. contr. not. Rutger de
Haen/ned.dts.geref. Cuijk) Haps 11/26.4.1711 Lijsbeth Meussen (geb. Rijkevoort; zij huwt eerstens Cuijk
ned.dts.geref./Haps 3/18.7.1683 Jan Dercx uit Haps; zij zijn de ouders van Meus Jans (xx Jenneke Peters Lange;
zie sub IIa). Huwt ned.dts.geref. Cuijk 3/18.9.1701
21.Francisca/Frensken Geraedts, geb. Heeswijk/ged. Cuijk 20.3.1663, overl. Haps 9.4.1710.
22.Aert Hendriks de Bruijn, ged. Haps 18.1.1684, huwt Haps 14/29.4.1708
23.Bertje Hendriks van den Mont, ged. Mill 17.9.1662. Huwt (1) Haps 23.5/7.6.1699 Aert Hermens Pruijt (ged.
Haps 22.3.1669 z.v. Hermen Aerts Dircx Pruijt x Cuijk 28.4/13.5.1668 Cornelia Jans (eerder gehuwd met Jan
262
Aben Beers 12.2.1652) en overl. Haps 9.9.1702).
26.Antonius Martens, ged. Wanroij 16.8.1678, overl. Wanroij 26.5.1740, huwt ned.dts.geref. Vierlingsbeek/
Wanroij 15/28.10/1.11.1701
27.Clara/Kleur Jansen, geb. Groeningen/ged. Vierlingsbeek 12.4.1679, overl. Wanroij 16.10.1755.
28.Geurt/Godefridus Geraerts Verdijck/van de Walsert, ged. St. Anthonis 6.7.1670, overl. Wanroij 1.12.1720.
Dopen van zijn kinderen 1698-99 Wanroij; 1702 Beugen, 1704-07 St. Anthonis. Hij huwt Wanroij 20.1.1698
29.Joanna Peeters, overl. na 1720.
32.Willem Jans (Verhoeven), overl. na 12.4.1715 en vóór 3.2.1719 . Zie de acten van notaris Rutger de Haen
onder nr. 16). Deze Willem Jans x Thonisken Hendriks is volgens huwelijksdispensatie te Wanroij dd. 30.3.1767
een broer van Jan Jansen de Hoogh (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 34, 68 en de twee acten ORA Mill 542
dd. 28.5.1677 aldaar onder nr. 74). Hij huwt vóór 1674
33.Thonisken Hendriks, geb. Wanroij ca. 1650, overl. vóór 7.4.1713.
Zie voor de verantwoording van haar afstamming kw.st. Klomp sub V vvv, nr. 136-137.
34.Hermanus Elberts Jans, overl. na 3.9.1723, huwt 4e gr. verwant St. Anthonis 26.1/13.2.1676
35.Andrissina/Driesken Jacobs, overl. Wanroij 24.3.1722. Elbert Jans en Joanna Hermens huw. get. in 1676.
40.Aert/Arnoldus Geurts Cruijs(sen), overl. Beugen 25.4.1712. Hertr. Beugen 16.4./4.5.1678 Joanna Meussen,
welke overl. Beugen 3.3.1718. (zie ORA Beugen 356 dd. 5.10.1683). Huwt Beugen 23.4/30.5.1672
41.Met/Mechtilda Willems van Tri(e)st, overl. Beugen („Met Cruijs, wed. Arnoldus Cruijs“) 30.7.1676.
42.Gerardus Zegers, hertr. Cuijk 11/26.6.1667 Maria Lamberts, wed. Willem Jans. Huwt Beers 15.5.1650
43.Petronella Cornelissen Molepas, ged. Beers 14.1.1630, overl. Cuijk 1666-67.
44.Hendrikus Willems de Bruijn, lid Nicolaasgilde Haps, overl. na 28.4.1723, huwt Haps 29.6.1678
45.Maria Aerts van Dael, ged. Haps 11.11.1657. Overl. Haps 14.6.1686.
46.Hendricus Jans op de Mont, geb. ca. 1635, overl. Haps aug. 1728, 92 jr. oud.
Ambtman Land van Cuijk Haps dd. 17.4.1723: geapprobeerd huw. contract tussen Jan Peters Theeuws, wednr.
Maria Jans (de Bruijn; huw. Haps 17.5.1682), met als broers Hendrik en Gerrit Jans de Bruijn (x Haps 2.9.1708
Petronella Dercx), uit Haps, en Derisken Martens, jonge dochter, geass. met haar grootvader Hendrik Jans op
de Mondt en haar vader Marten Hendrikx. Hij schenkt in 1724 een zilveren monstrans aan de Hapse kerk (van
zilversmid Rabanus Raab uit Boxmeer). Huwt Mill 20.11.1661
47.Theodora Goduwaerts, geb. Mill ca. 1640.
52.Martinus Peters Roelofs, geb. ca. 1650. Hij huwt vóór 1678
53.Gerarda Willems.
54.Jan Roelants/Roelens/Willems, geb. Groeningen, overl. Groeningen/Vierlingsbeek 23.8.1733. ORA Oploo 14
dd. 29.3.1720/ Vierlingsbeek 288 dd. 2.11.1740/286 dd. 16.2.1689. Huwt ned.dts.geref. Vierlingsbeek
7.1/april.1668
55.Catharina/Trijneke Claessen, geb. Wanroij, overl. vóór 1733/Groeningen/Vierlingsbeek 1684 „Cathanina
Roelens“.
56.Gerardus Jacobs, huwt St. Anthonis 25.1.1654
57.Margarita Thijssen.
64.Jan Thonissen, geb. ca. 1620, overl. Wanroij na 1677. Zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 68.
66.Hendrik Thijssen, geb. ca. 1615, overl. Wanroij 26.7.1697, huwt vóór 22.2.1649
67.Geertje Martens Thonissen, overl. Wanroij 24.9.1702. Zie voor haar voorgeslacht kw.st. Klomp sub V vvv, nr.
136 en 137; en kw.st. Gradussen Klomp sub V qq, nr. 88-89.
80.Godefridus/Geurt Peters Cruijssen, geb. ca. 1610, overl. St. Hubert 23.3.1675, gegoed aldaar. Hij is een broer
van Peter Peters Cruijssen te Linden (zie kw.st. Cruijssen sub V ttt, nr. 128-129) en van Hermen Peters Cruijssen
x ca. 1630 Lijsken te St. Hubert. Hij huwt ca. 1640
81.Hendrikske Jans, overl. St. Hubert/Achterdijk 2.11.1680. Zie ORA Mill 542 dd. 4.2.1676/26.2.1676.
82.Willem Aerts van Tri(e)st, geb. ca. 1610, overl. Beugen 31.10.1669, huwt/(?) hertr. ca. 1640
83.Thonisken Willems, overl. Beugen 23.10.1686. PM. Nr. 41 heeft een halfbroer Hendrik van Trist. ORA
Beugen 353 vinden we Hermen van Trijst (overl. tussen 22.3.1626 en 28.6.1633) x vóór 1594 Jenneke.
84.Zeger NN, huwt ca. 1625
85.Jenneke, overl. na 1667. „Jenneke Zegers“ get. 2e huw. van nr. 42.
86.Cornelius Derks Molepas, geb. ca. 1600, huwt Beers 18.7.1627
87.Theodora Thijssen. Zie kw.st. Willems sub V www nr. 356-357.
88.Willem Peters de Bruijn, overl. Haps 12.8.1693, huwt vóór 1650
89.Helena Claessen. PM. ORA Mill 539A dd. 4.3.1606 Willem Arts de Bruijn x Metken.
90.Aert Jans van Dael, schepen Cuijk 1649-60 en schatbeurder in 1667 te Haps, overl. Haps 18.9.1682, huwt ca.
1645 Marij Peters (overl. Haps 30.3.1655; 6 kinderen uit dit huw.), hertr. Cuijk 16.9.1656/? Haps 11.11.1657
91.Mechtilde Jans Aben, begr. Haps 10.4.1693. Zij heeft in 1656 als ooms Jan en Steven Aben en een oudoom
Jan Aben, die schepen is te Wanraij. Aert heeft als broers: Carel, Gerit, Claes; als zus Kerstjen x Jan Bastiaens.
94.Goduwaert Adriaens, (zie kw.st. Kempen sub III c, nr. 20-21), huwt vóór 1639
263
95.Ercke Hermens Backx., zie nr. 94.
104.Peter Roelofs, huwt vóór 1652
105.Grietje (zie kw.st. Gradussen Clomp sub V pp, nr. 94-95).
114.Mathijs Gaerts, koster St. Anthonis, overl. aldaar 28.4.1665, huwt ca. 1620
115.Gaertgen NN/ ? Lutgarda Peters, overl. St. Anthonis „Gaertgen Thijs Gaerts custos“ 16.3.1679.
180.Jan van Dael, geb. ca. 1575, overl. Haps 2.3.1656, lid St. Nicolaasgilde, huwt ca. 1605 Truij Hanricks, hertr.
181.Marij. Testament: Cuijk dd. 13.9.1640 legateert Jan van Dael aan Carel (gehuwd) en Truiken van Dael,
Heijltje x Arien Lijnsen, overl. zoon x Henneken Roelofs, Lijntje x Aert de Timmerman en andere 5 (on)gehuwde
kinderen. In 1634 is Carel Jans van Dael doopget. bij kind van Aert Hermans (van Dael ?) x Trijn te Beers.
Op 26.4.1629 is Jan in de 50 jr. oud, 1615-18 gewoond hebbend op Persingsehoeve St. Agatha. Cijnslijst Haps
1613: Jan van Dael, ostendeert mede vrijheyt vanwege de heer van Heel of Loemerswael. Idem: de Heer van
Bevermael, bouwman Jan van Dael. Idem: zijn broer Hermen van Dael. Beiden ook 1650 vermeld bij taxatie
Hapse pastoriegoederen. Jan van Dael betaalt 1646-48 aan Cuijkse kerk.
PM. ND dd. 1538 Beugen cijnsplichtig Herman van Dael, eerder Jan van Dael.
Vóór 14.8.1603 overlijdt te Beugen (ORA 353), gegoed op het Wervel een Claes van Dael x Lijsbeth (Lijske
overl. na 12.10.1610; beiden rond 1535 geboren). Verder te Beugen een Jan Peters van Dael x vóór 11.7.1623
Jenneke. Tenslotte Gerard van Dael x vóór 1593 Henneke.
182.Jan Aben, aanwezig bij de huw. voorw. dd. 6.8.1656 van zijn dochter Metje (zie nr. 91), overl. na 1669, huwt
183.Marij Hendriks. Zij zijn erfgen. van Jan Ermers x Aelken te Wanroij. Zie ook ORA 542 Mill dd. 6.2.1669.
V eeee. CATHARINA JANS VLOED/T x PETER VERHEIJEN (dochter van IV w).
Ged. te St. Hubert op 27.12.1799, get. Gerardus Malkmoes en Catharina Franssen. Zij overlijdt te St. Anthonis,
71 jaar oud op 26.11.1871. Wonend Broekkant. Landbouweres. Zij huwt te Beugen/Rijkevoort op 3.9.1841 met
PETER VERHEIJEN.
Kind uit dit huwelijk geboren: te Rijkevoort
1.CATHARINA VERHEIJEN, geb. 14.6.1843. Zij overlijdt te Oploo op 8.4.1869. Landbouweres. Zij huwt te St.
Anthonis/Oploo op 27.4.1867 met de landbouwer JOHANNES DERKS (geb. te St. Anthonis/Oploo op
23.8.1840 als zoon van Theodorus Derks en Hendrica Willems en overleden te St. Anthonis op 16.12.1918).
Hij hertrouwt te Gemert op 26.7.1870 met Johanna Catharina Egelmeers (geb. te Gemert op 1.5.1837 als dochter
van Antonij Egelmeers en Johanna Verhallen en overlijdt te St. Anthonis op 20.3.1906).
PETER VERHEIJEN is op 28.2.1805 gedoopt te Wanroij. Hij overlijdt, 88 jaar oud te St. Anthonis op
21.2.1894. In 1843 dagloner, later landbouwer.
Hij hertrouwt te Oploo op 30.6.1873 met Wilhelmina Vollenberg (geboren St. Anthonis op 26.1.1848 als dochter
van Lambertus Vollenberg en Anna Maria Nabben en overleden te Haps op 29.12.1912), waaruit nageslacht (tot
15.12.1885 !). Vanaf mei 1874 is Peter Verheijen tot aan zijn overlijden wonend Noordkant.
Wilhelmina hertrouwt te Haps op 22.2.1895 met Cornelis Verheijen (geb. te Mill op 24.2.1829 als zoon van
Antoon Verheijen (broer van Peter) en Johanna van Maris en overleden te Haps op 12.4.1902).
Cornelis Verheijen huwt eerstens te Haps op 1.5.1857 met Johanna Jacobs (geb. te Haps op 25.2.1830 als
dochter van Michiel Jacobs en Catharina Keijzers en aldaar overleden op 29.9.1859).
Cornelis huwt tweedens te Cuijk op 14.2.1860 met Mechelina van den Wollenberg (geb. te Gassel op 18.12.1821
als dochter van Henricus van den Wollenberg en Anna Maria Jans/Schouten en overleden te Haps op 16.2.1893).
Zijn kwartierstaat:
2.Cornelis Hendriks Verheijen, ged. Wanroij 28.7.1759, overl. Rijkevoort 16.12.1827, huwt ned.dts.geref.
Mill/Boxmeer/Rijkevoort 9.4/1.5.1785
3.Everdina/Honoria/Eerken Peters Thoonen, ged. Rijkevoort 22.7.1760, overl. St. Anthonis 1.11.1848.
4.Hendricus Arts Verheijen, geb. Rijkevoort, overl. vóór 1792, huwt (1) Rijkevoort 26.4.1744 Jacomina Peters
(geb. te Wanroij). Huwt (2) schepenen Cuijk/Wanroij/RK 12/13/27.4.1749 Anna/Anneke Teunissen (geb. te
Wanroij). Huwt (3) schepenen Cuijk/Mill/RK Wanroij 8/14/23.4.1752
5.Maria Hendriks, geb. Wanroij, overl. na (ORA Rijkevoort 365) 27.9.1792.
6.Peter Theunissen/Toonen Pouwels, wonend Leegeind Rijkevoort, huwt Wanroij/Rijkevoort 18.9.1757
7.Barbara Teunissen, ged. Wanroij 14.10.1735. Beiden overl. na 25.2.1802. ORA Rijkevoort 365 dd. 26.2.1782.
8.Aert Gerrits Verheijen, ged. Beugen 16.4.1673, overl. Rijkevoort 21.6.1740; huwt Beugen 2.2.1698
9.Cornelia Reijnen. In 1703 wonend Wanroij.
12.Antonius/Toon Pauwels, ged. Wanroij 22.4.1709, overl. Rijkevoort 2.3.1798, kan schrijven. wonend o.m
Papevoort, Huwt (2) Mill 19.11.1775 Jenneke Peters (weduwe van Cornelis M/Neuijen, overl. na (ORA
Rijkevoort 365) 26.2.1782). Huwt (1) Wanroij 2.3.1734
13.Hendrina Jans Geurts (zie kw.st. Verhoeven sub V dddd, nr. 8-9).
14.Antonius/Theunis Huijbers, overl. Rijkevoort 6.6.1781 (weduwnaar), huwt vóór 1735
264
15.Maria Jans.
16.Gerrit Aerts Verheijen, geb. Rijkevoort ca. 1645, overl. Rijkevoort 22.3.1723. Hertr. Beugen 12/27.6.1683
Maria Martens uit Hesick. Huwt vóór 1671
17.Anna Reijnen. Een Anna Verheijen uit Rijkevoort wordt begraven Beugen 24.11.1675.
32.Aert Gerrits Verheijen, geb. ca. 1605, overl. Rijkevoort/begr. Beugen 28.2.1672; volgens zijn zoon Gerrit dd.
6.1.1701, die dan 55 jr. oud is, was hij 69 jr., toen hij overleed. Schepen Beugen 1648-52. Huwt ca. 1635
33.Jenneke Aerts.
64.Gerrit Verheijen, schepen Beugen 1615, vermeld 1612, huwt ca. 1600
65.Marij.
V ffff. EGBERTUS VLOET x (GER)ARDINA ARTS (zoon van IV x).
Ged. te St. Hubert op 22.4.1806. Hij overlijdt te St. Hubert op 31.3.1876. Hij huwt te Haps op 27.4.1843 met
(GER)ARDINA ARTS. Uit hun huwelijk is geen nageslacht bekend.
(GER)ARDINA ARTS is gedoopt te Haps op 1.4.1805 als dochter van Hendrikus Arts en Wilhelmina
Hendriks en overleden te Haps op 15.1.1847. Zij huwt eerstens te Beers op 15.5.1836 met landbouwer Joannes
Raaijmakers, geboren te Gassel/Escharen op 24.8.1793 als zoon van Lindert Ermits Raaijmakers en Anna Maria
Broeren en te Haps overleden op 19.5.1842. Vredesgerecht Grave dd. 31.3.1836. Uit dit huwelijk is nageslacht.
V gggg. ARNOLDUS JANS VLOET x REGINA VAN GAAL xx WILHELMINA
KUPPEN (zoon van IV x).
Ged. te St. Hubert op 15.2.1812, get. Reijn Jordens Selten, Ida Hubers en Joanna Reijnen. Hij overlijdt te St.
Hubert op 8.2.1878. Arbeider/landbouwer. Hij huwt eerstens met REGINA VAN GAAL te Reek op 25.4.1843.
Kinderen geboren uit dit eerste huwelijk, allen gedoopt te St. Hubert:
1.ANNA VLOET, ged. 29.4.1844, get. Johannes Vloed, Anna van der Zanden en Anna Jans. Zij overlijdt te St.
Hubert op 13.11.1911. Zij huwt te Mill op 22.4.1871 met de arbeider MARTINUS SCHAAP (geb. te Mill op
27.1.1843 als zoon van Johannes Schaap en Maria Anna van der Ven en aldaar overleden op 23.6.1928).
2.PETRONELLA VLOET, ged. 12.5.1845, get. Egbertus Vloed en Joanna Jans. Zij overlijdt te St. Hubert op
12.7.1845.
3.PETER VLOET, geb. 19.1.1847. Arbeider. Hij overlijdt te Appeltern op 16.12.1923. Hij huwt te Appeltern op
27.4.1877 met ADRIANA DE LEEUW (geb. te Alphen ca. 1840 als dochter van Hendrik de Leeuw en Maria
Derks en overleden te Appeltern op 3.3.1923).
4.HELENA VLOET, geb. 31.10.1848. Zij overlijdt te St. Anthonis op 25.9.1896. Zij huwt te Oploo op
12.1.1876 met de landbouwer/dagloner ARNOLDUS VOS (geb. te Mill op 29.8.1839 als zoon van Johannes
Geurts Vos en Anna Maria Martens van de Kleine Mulder en overleden te Sambeek/Oploo op 14.5.1928).
Arnoldus huwt eerstens te Mill op 15.4.1871 met Maria Kremers (geb. te Mill op 6.6.1848 als dochter van
Gerardus Kremers en Maria Michiels en overlijdt te St. Anthonis op 19.10.1875).
Arnoldus trouwt derdens te Oploo op 5.5.1900 met Catharina Jordens (geb. te Rijkevoort op 3.6.1841 als dochter
van Joannes Jordens en Geertrui Vogelsank en overleden te St. Anthonis op 12.12.1912).
Catharina Jordens huwt eerstens te Ottersum op 4.10.1882 met Hendrik Linders/Lenders (geb. te Ottersum op
30.10.1828 als zoon van Lindert Lenders en Mechtildis Jacobs en aldaar overleden op 28.8.1889).
Hendrik Linders/Lenders is eerder gehuwd te Ottersum op 6.8.1867 met Catharina Tobias/Tobeas (geb. te
Ottersum ca. 1844 als dochter van Jacob Tobias en Anna Maria Gi(e)sbers en aldaar overleden op 13.1.1882).
5.JOHANNES VLOET, geb. 5.12.1851. Hij overlijdt te St. Hubert op 11.12.1882. Arbeider. Hij huwt te Wanroij
op 7.4.1877 met ELISABETH VAN ASTEN (geb. te Wanroij op 27.3.1851 als dochter van Reinier van Asten en
Catharina Rumkens en overlijdt te Gassel op 10.11.1917).
Elisabeth hertrouwt te Mill op 21.4.1884 met de metselaar (1885 te St. Hubert)/spoorwegwachter/ arbeider (1892
te Haps) Henricus Hermens (geb. te Mill op 11.2.1853 als zoon van Martinus Hermens en Anna Maria van
Duuren en overleden te Mill op 10.9.1917).
6.JOANNA VLOET, geb. 27.11.1852. Zij overlijdt te St. Hubert op 16.1.1853.
7.JOANNA VLOET, geb. 18.3.1854. Zij overlijdt te St. Hubert op 6.1.1855.
8.JOANNA VLOET, geb. 4.11.1855. Zij overlijdt te St. Hubert op 30.7.1856.
9.CATHARINA VLOET, geb. 3.4.1857. Zij overlijdt te St. Hubert op 3.1.1858.
10.ANTOON VLOET, geb. 17.1.1859. Hij overlijdt te Megen op 19.2.1897. Hij huwt te Megen op 4.6.1887 met
ARDINA VAN (DE) COOLWIJK (geb. te Haren/Macharen op 25.9.1862 als dochter van Franciscus van (de)
Coolwijk en Hermina van Schadewijk en overleden te Megen op 26.10.1901).
Ardina hertrouwt te Megen op 20.10.1898 met Franciscus van Schaijk (geb. te Berghem op 5.10.1865 als zoon
van Johannes van Schaijk en Geertrui van de Sandt en overleden aldaar op 15.6.1914).
265
Hij hertrouwt te Wanroij op 11.4.1874 met WILHELMINA KUPPEN, waaruit geen nageslacht.
REGINA VAN GAAL is geboren te Schaijk op 16.10.1817 en overlijdt te Mill op 27.10.1873.
Haar kwartierstaat:
2.Nicolaas Peters van Gaal, ged. Schaijk 21.3.1792 , overl. Grave 21.3.1862, huwt Schaijk 27.4.1813
3.Anna Maria van der S/Zanden, ged. Schaijk 8.7.1794, overl. aldaar 17.10.1857.
4.Michiel Peters van Gaal, huwt vóór 1789
5.Regina Claessen Rijken, ged. Schaijk 13.5.1755.
6.Jan van der Zanden, huwt vóór 1789
7.Joanna Jans Teunissen van Mun.
10.Claes Rijken Willems Peters, ged. Schaijk 12.7.1707, huwt Schaijk 8.2.1747
11.Peternel Jansen.
20.Rijk/Richardus Willems Peters, ged. Schaijk 13.12.1665, huwt vóór 1701
21.Antonetta/Antonia Hendriks IJzenbrants, ged. Schaijk 17.1.1674.
40.Willem Peters, huwt vóór 1665
41.Lamberta.
42.Hendrikus IJzenbrants, overl. Schaijk 26.11.1708, (zie kw.st. Princen sub Vccc nr. 18), huwt vóór 1664
Lamberta, hertr. Schaijk 3.2.1669
43.Elisabeth Jans Peters, overl. Schaijk 29.8.1718.
WILHELMINA KUPPEN is geboren te Mill op 19.11.1815 en overlijdt te Mill op 22.8.1887.
Zij is eerder gehuwd te Mill op 14.8.1863 met Johannes de Bruin (geb. te Wanroij op 7.6.1813 als zoon van
Hendrikus de Bruin en Hendrina Duijf en aldaar overleden op 2.12.1871).
Johannes huwt eerstens te Wanroij op 29.10.1837 met Maria Spier(l)ings (ged. te Wanroij op 16.10.1810 als
dochter van NN. en Johanna Spierlings (uit Wanroij) en aldaar overleden op 15.10.1862; haar vader wordt dan
Theodorus Spierlings, haar moeder Johanna Vermeulen genoemd; bij haar doop te Wanroij wordt als vermoede
vader vermeld Gerardus Verhoeven; volgens de vroedvrouw is deze „conjugatum vagum“).
Haar kwartierstaat:
2.Hendrikus Kuppen, geb. Escharen 8.2.1781, arbeider, overl. Mill 1.4.1844, huwt Mill 21.3.1813
3.Maria Nel(l)issen, geb. Mill 12.4.1790, overl. Mill 23.5.1861.
4.Petrus Hendriks Kuppen, ged. Reek 29.1.1745, overl. Mill 23.10.1817, huwt Escharen 28.5.1774
5.Hermina Geurts Hoeks, ged. Mill 26.7.1739, overl. aldaar 17.8.1816.
6.Michiel Willems Nelissen, ged. Mill 16.1.1753, huwt
7.Joanna Ermers Verbruggen, ged. Mill 22.9.1759, overl. Mill 10.7.1826.
8.Henricus C/Kuppen(s), huwt vóór 1740
9.Joanna Peters.
10.Geurt Gerrits Hoeckx, ged. Mill 3.3.1708, hertr. Mill 22.5.1746 Elisabeth Jans, huwt Mill 9.6.1737
11.Joanna Jordens, ged. Mill 9.1.1716, overl. Mill 1.11.1745.
12.Willem Nelissen Koermans, ged. Mill 23.6.1723, (zie kw.st. Roers sub IV g, nr. 6 en 7), huwt Mill 17.1.1745
13.Maria Jans, ged. Mill 13.12.1722. Zie nr. 12.
14.Ermert Jans ErmersVerbruggen/aan de Brug, (zie kw.st. Verbruggen sub V yyy, nr. 16 en 17), huwt
15.Maria (Jans) Hermens, zie nr. 14.
20.Gerrit Jans Hoeck(x), ged. Mill 19.11.1676, overl. Mill 31.10.1738, huwt Mill 22.2.1705
21.Hermke Martens, overl. Mill 10.6.1739. lid Catharinagilde. Hertr. sch. Mill (ORA 556) 17/RK 19.4.1739
Thijs Theunissen, wednr. Helena Willems (zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 24-25).
22.Jorden Jans Mulders, ged. Mill 6.4.1682, (zie kw.st. Selten sub V xx, nr. 10 en 11), huwt Mill 21.4.1709
23.Elisabeth Geurts. Zie nr. 22.
40.Jan Peters Hoeck(x), geb. ca. 1640, overl. Mill begin augustus 1701. Hij huwt ca. 1665
41.Allegonda Jans. (Hun dochter Jaeckxke Jans Hoeck, ged. Mill 4.11.1672, overl. Mill 30.3.1700).
80.Peter Jans Hoeck, geb. ca. 1610. Peter Jans in de Hoeck overl. Mill 6.3.1681.
In 1650 wordt hij aangeslagen voor 2 morgen en 4 hond land. ND 10093 meldt hem met 2 hofsteden in de Gagel
als cijnsplichtig; modo voor hem is dat in 1657 Jan Jans Willems (in de Gagel; zie sub 0), in 1674 Jan Willems
Jans en in 1680 Jan Jans de Jonge. ORA Mill 542 dd. 2.11.1671 vesten Peter en Geertje Jan Jans Willems in de
Gagel met hofstad en 3 morgen land in de Gagel, bel. o.m. Selt Lammerts en de graefse weg.
PM. ORA Mill 541 dd. 4.11.1648: testament op de langstlevende van Hendrik Jans alias Hoeck (overl. na
14.2.1651) x Jenneke. Hendrik Jans Hoeck x Jenneke hebben een dochter Handerske, die gehuwd is met Aert
Jans (Hoeck), waaruit een zoon Geurt Aerts (x Berber Hendriks in 1667), aan wie de grootouders 500 carolus
gld. legateren; Handerske is dan overleden en Aert Jans is inmiddels hertrouwd met Lijneken (overleden vóór
1670). Hendrik Jans Hoeck x Jenneke zijn in ND 10093 cijnsplichtig voor een hofstad op Craeckenborg; modo
266
in 1666 Aert Jans Hoeck; in 1677 is deze Aert pachter van de Hiersenhof te Beers. ORA Beers 467 dd. 1677 en
Grave 261 dd. 13.2.1670. Zie kw.st. Van de Groes sub V sss nr. 16 en kw.st. Van de Wiel sub V cc nr. 32.
Hij huwt ca. 1640
81.Geertje Peters, overl. na 2.11.1671.
V hhhh. JOANNA SELTEN x PETRUS SWARTS (dochter van IV y).
Ged. te St. Hubert op 26.4.1804. Zij overlijdt te St. Hubert op 24.6.1882. Zij huwt burgerlijk te Mill/kerkelijk te
St. Hubert op 10.5.1840 met PETRUS SWARTS.
Kinderen uit hun huwelijk geboren, allen te St. Hubert geboren/gedoopt:
1.JOHANNES SWARTS, geb. 7.10.1841. Ongehuwd. Landbouwer. Hij overlijdt te St. Hubert op 23.3.1900.
2.MARTINUS SWARTS, geb.13.11.1842, get. Martinus Gielens en Joanna van der Hagen. Hij overlijdt te St.
Hubert op 21.2.1843.
3.MARTINUS SWARTS, geb. 13.4.1845, get. Johannes Peters, Joanna van der Hagen. Hij overlijdt te St.
Hubert op 3.2.1853.
4.JOHANNES SWARTS, geb. 13.10.1846. Hij overlijdt te St. Hubert op 13.8.1917. Landbouwer. Hij huwt te
Wanroij op 20.4.1872 met CATHARINA VAN DE KOLK (geb. te Wanroij op 23.4.1849 als dochter van
Johannes van de Kolk en Willemina Derks en overlijdt te St. Hubert op 8.12.1904).
PETRUS SWARTS is gedoopt te St. Hubert op 20.6.1806 en overlijdt te St. Hubert op 31.1.1855.
Hij is een verwant van Maria Swarts, de eerste echtgenote van Martinus Lange (zie sub V www).
Peter is lid van het St. Barbaragilde te St. Hubert. Landbouwer.
Vredegerecht Grave 22.4. en 12.5.1834: Dagvaarding voor Johanna Verhagen, weduwe Jan Zwarts,
landbouwer te St. Hubert; zij is door Hendrikus Langen, administrateur van de St. Catharinabroederschap
te Mill, aldaar wonend (zie IV t), gedaagd wegens een jaarlijkse rente van fl. 3,60 van een halve malder rogge.
Gedaagde moet betalen.
Zijn kwartierstaat:
2.Johannes Jacobs Swarts, geb. St. Hubert/ged. Mill 25.5.1761, overl. St. Hubert 15.5.1832, woont St. Hubert
wijk A 4a, in 1826 naamsaanname Swarts, huwt Mill 14.4.1785 Ida Aben (ged. Mill 25.3.1764, d.v. Aab Peters
en Joanna Thijssen, overl. St. Hubert mei 1798), (kw.st. Swarts sub V www, nr. 4-5;8-9). Hertr. kort na 1798
3.Joanna/Jantje van der Hagen, ged. Beers 9.5.1770, overl. Mill 83 jr. oud 7.2.1851.
4.Jacob Hendriks/Swarts, ged. Beugen 5.5.1716, overl. Beugen (?) 8.2.1795, huwt Rijkevoort 12.9.1751
5.Antonia/Antonetta Joosten/Graat, geb. St. Hubert/ged. Mill 6.6.1732, overl. Beugen 1.4.1789.
6.Martinus Jans van der Hagen, (zie kw.st. Van der Hagen sub V d, nr. 4-5), huwt Beers 5/Beugen 19.5.1754
7.Petronella Gerrits Graat. Zie nr. 6.
8.Hendricus Jans Hendriks, overl. Rijkevoort 16.10.1753, huwt St. Anthonis 8.5.1714
9.Anna/Anneke Jacobs Bom, ged. St. Anthonis 16.12.1689, overl. Rijkevoort 26.5.1766. Hertr. Wanroij
schepenen/RK 11/26.1.1755 Reijnerus Hendriks, overl. Rijkevoort 4.8.1759/begr. Wanroij; wednr. van Maria
Dircx (huw. Wanroij 9.6.1716).
10.Judocus/Joost Nelissen, overl. Mill 13.10.1751, huwt Mill 16.9.1730
11.Maria Jans Nielen, overl. Mill 16.4.1758.
18.Jacob Thijssen Bom, ged. Venraij 9.5.1655, overl. St. Anthonis 15.10.1703, huwt aldaar 15.5.1677
19.Petronella Hendriks Peters, ged. St. Anthonis 1.11.1654, overl. aldaar 20.10.1730.
22.Jan Jans Nielen, (zie kw.st. Smits sub IV e, nr. 10-11), huwt vóór 1690
23.Elisabeth Hendriks. Beiden overl. vóór 1739. ORA Wanroij 578 dd. 12.11.1739/Mill 561 dd. 18.2.1740.
36.Thijs/Mathias Thijssen Bom(men), ged. Venraij 12.10.1625, overl. aldaar 16.8.1701/29.10.1703, huwt
Venraij 15.2.1650
37.Maria Rutten Michels, ged. Venraij 23.9.1629.
38.Hendrikus Peters, huwt St. Anthonis 24.1/6.2.1644
39.Anna Jans Lemmen, geb. St. Anthonis ca. 1620.
72.Mathias/Thijs Bom/Boem(en), gegoed aan het Vuerlo te Venraij, huwt ca. 1593 Huberta, hertr. ca. 1600
73.Jenneke Rovers. Beiden overl. te Venraij na 10.5.1647 (deling).
74.Rut Michels, huwt vóór 1622
75.Meriken Dijks/Dijken.
78.Jan Lemmen, overl. St. Anthonis tussen 1659-1665, huwt ca. 1615
79.Lijsken, spinster Sambeek 11.6.1665.
V iiii. PETRONELLA SELTEN x JOHANNES RAAIJMAKERS (dochter van IV y).
Ged. te St. Hubert op 30.1.1812, get. Gerrit Jans Gielens, Helena Jordens Selten. Zij overlijdt te Haps op
267
28.3.1871. Landbouweres. Zij huwt burgerlijk te Mill/kerkelijk te St. Hubert op 5/7.5.1848 met de akkerbouwer
JOHANNES RAAIJMAKERS.
Uit hun huwelijk is geen nageslacht geboren.
JOHANNES RAAIJMAKERS is geboren op 4.4.1815 te Haps en overlijdt aldaar op 6.8.1891.
Hij hertrouwt te Beugen/Rijkevoort op 27.7.1872 met Hendrina Hendriks (geb. te Rijkevoort op 24.8.1843 als
dochter van Hendricus Hendriks en Maria Peters en overleden te Haps op 23.1.1891).
Zijn kwartierstaat:
2.Hermanus Raaijmakers, ged. St. Anthonis 22.8.1786, overl. Haps 13.7.1838 (zie voor voogdij: Vredesgerecht
Boxmeer dd. 13.8.1838 en idem bij overlijden van zijn vader dd. 3.11.1836); landbouwer, huwt Haps 1.5.1814
3.Wilhelmina/Jacomina Cremers, geb. Haps ca. 1794, overl. Haps 2.5.1858.
4.Jacobus Raaijmakers, geb. Mill 18.9.1750, overl. St. Anthonis 19.8.1836. Lid Catharinagilde Mill.
Landbouwer. Hij hertr. Maria Ingenblik/Ingenbleek (weduwe van Jan Gieben); huwt Mill 14.5.1775
5.Joanna Martens van den Broek.
6.Jacobus Cremers, ged. 3.8.1747 Wanroij, bouwman, overl. Haps 31.8.1831, huwt Mill 29.4.1787
7.Anna Jans van Erp, ged. Escharen/Hal 8.10.1753, overl. Haps 15.3.1839.
8.Antonius Raaijmakers, (zie kw.st. Van den Broek sub V a, nr. 6 en 7), huwt Mill 12.10.1749
9.Helena van den Heuvel, zie nr. 8.
10.Marten Hermens van den Broek, (zie kw.st. Van den Broek sub V a, nr. 4 en 5), huwt
11.Petronella Jans Theunissen, zie nr. 10.
12.Joannes Cremers, geb. Horst, overl. Wanroij 11.5.1779.
Notaris Hoijtema te Wanroij, dd. 29.3.1763. Testament. Hermanus Hendriks x Agnes de Hoogh, maken een
testament op de langstlevende. Erfgenamen voor de ene helft zijn zijn zuster Johanna Hendrix x Johannes
Cremers, de andere helft de erfgenamen van Agnes de Hoogh. Hij huwt Wanroij 25.10.1733
13.Joanna Hendriks Ambrosius, ged. Wanroij 3.12.1708, overl. na 1779.
14.Jan Willems van Erp, (zie kw.st. Van Sambeek sub qqq, nr. 12 en 13), huwt
15.Maria Jans Noeijen, zie nr. 14.
26.Hendrik Ambrosius. Hertr. Elisabeth Wolters (Ambtman dd 19.6.1723/RK 27.6.1723); beiden overl. na (ORA
Wanroij 561) 1.5.1754. ORA Mill 543 dd. 24.8.1706. Huwt St. Anthonis 17.1.1696
27.Jeuksken/Jacomina Jansen Hermens, overl. Wanroij 5.9.1722.
V jjjj. JOANNA MARIA/JENNEMIE SELTEN x ARNOLDUS ZENTEN/CENTEN
(dochter van IV y).
Geb. te St. Hubert op 3.7.1815/ged. op 4.7.1815 aldaar, get. Martinus Jans Gielen, Johanna Selten, A. Selten,
Petronella Vloet. Boerin. Zij overlijdt te St. Hubert op 14.1.1857. Zij huwt burgerlijk te Mill/kerkelijk te St.
Hubert op 10/11.11.1855 met ARNOLDUS CENTEN/ZENTEN.
Kind uit hun huwelijk geboren:
1.MARIA ANNA CENTEN/SENTEN/ZENTEN, ged. St. Hubert 26.12.1856. Zij overlijdt te Beers op
11.5.1943. Zij huwt te Mill op 25.4.1887 met de smid JOHANNES SCHIKS (geb. te Gassel op 29.9.1846 als
zoon van de smid Martinus Schiks en Johanna Peeters en overleden aldaar op 2.7.1930).
ARNOLDUS CENTEN/ZENTEN is geboren te Wanroij op 28.8.1823. Kleermaker (1856)/ winkelier. Hij
overlijdt te St.Hubert op 30.3.1899. Hij is lid van het Barbaragilde te St. Hubert.
Hij hertrouwt burgerlijk te Mill/kerkelijk te St. Hubert op 12/16.8.1864 met Anna Maria Swakkenberg (geb. te
St. Hubert op 1.1.1825 als dochter van de strodekker Adriaan Hermens Swakkenberg (uit Berghem) en
Emerentia Jans van Duren (uit Uden) en overlijdt te St. Hubert op 6.1.1903). Hieruit i