Coachingowy biznes

Download Report

Transcript Coachingowy biznes

Coachingowy biznes
Kamila Pępiak - Kowalska
Biznes plan na coaching
1. Charakterystyka planowanej działalności
› Moja oferta (rodzaj oferty i charakterystka)
› Opis firmy (zakres działalności, produkty, usługi, rynek,
konkurencja, środki, rozwój, efekty)
2. Analiza SWOT
3. Plan marketingowy
› Miejsce na rynku
› Konkurencja na rynku
› Dostawcy
› Cena
› Sprzedaż i przychód
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Biznes plan na coaching
4. Zasoby ludzkie/ kapitał intelektualny
5. Plan ekonomiczno – finansowy
› Planowane inwestycje
› Prognoza ekonomiczna działalności
przedsiębiorstwa
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Co jest ważne w biznesie
coachingowym?
› Sprzedaż, czyli jak skutecznie dotrzeć do klienta?
› Strategia błękitnego oceanu, czyli gdzie jest moja
nisza?
› Czym jest język korzyści?
› Przykładowe modele biznesów coachingowych na
świecie, czyli jak uczyć się od tych, co potrafią?
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
› Typy analizy strategicznej, które można zastosować w małej
firmie:
› Analiza portfelowa
› SWOT,
› PIMS (Profil Impact of Market Strategy)
› Łańcuch wartości dodanej
› Model pięciu sił Portera
› Poszukiwanie kluczowej kompetencji
› Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej (problem - niewiedza o
planach i zasobach innych firm. Odkrywanie wartości przed
konkurentami. Pierwszi wcale nie znaczy bezpieczni i najbogatsi;
radzenie sobie przez znalezienie złotego środka, pomiędzy tym, co
wiedzą klienci, a tym co konkurenci są w stanie się dowiedzieć).
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
› Horyzont czasu. Ogólnie biorąc, wyrazu „strategia” używa się do opisu czynności związanych z
odległym horyzontem czasu zarówno z punktu widzenia przedziału czasowego potrzebnego do
wykonania tych czynności, jak i do wystąpienia ich efektów.
›
› Efekty. Chociaż wyniki zarządzania strategicznego mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie,
ich ostateczny efekt będzie znaczący.
›
› Skupienie wysiłków. Skuteczność zarządzania strategicznego zazwyczaj wymaga skupienia
działalności, wysiłków czy uwagi na względnie ograniczonej wiązce zamierzeń. Oznacza to
koncentrację na wybranych strategicznych działaniach.
›
› Układ decyzji. W większości strategii konieczne jest podejmowanie wielu decyzji określonego
typu w czasie. Decyzje te muszą się wzajemnie wspierać, tworząc konsekwentny układ.
›
› Wszechobecność. Zarządzanie strategiczne obejmuje szerokie pasmo działań i konsekwencji tych
działań w czasie. Powoduje to, że wszystkie szczeble organizacji powinny niemal instynktownie
działać w sposób wzmacniający strategię.
›
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
›
Kompleksowość. Strategia opracowywana jest dla całej organizacji i wymaga kompleksowego spojrzenia na
rozpatrywane problemy.
›
›
Dynamiczność i elastyczność. Organizacja podlega stałej dynamice zewnętrznej i wewnętrznej obejmującej
zmiany w otoczeniu i zmiany w metodach, sposobach i stylach zarządzania. W tych warunkach zarządzanie
strategiczne powinno w sposób elastyczny i mobilny reagować na zmiany.
›
›
Procedury i terminologia. Koncepcja strategii powinna być tworzona przy zachowaniu pewnej metodycznie
uporządkowanej procedury postępowania obejmującej analizę silnych i słabych stron organizacji, jej szanse i
zagrożenia, misję, wizję, cele, działania realizacyjne, kontrolę strategiczną.
›
›
Podejście i kultura — metody — narzędzia. Podstawa działania strategicznego musi być spójna, całościowa.
Powinna ona łączyć podejścia odwołujące się do narzędzi oraz do metod kultury organizacji.
›
›
Akceptowalność. Każda strategia implikuje wieloaspektowe zmiany, których wprowadzenie uwarunkowane jest
poparciem załogi.
›
›
Nadzorowanie i kontrolowanie. Sukces zarządzania strategicznego może być zapewniony wtedy, gdy bieżąco
nadzorowany jest postęp w osiąganiu celów.
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
JA
mogę
JA
chcę
JA
zrobię
Strefa
wpływu
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Planowanie
Na zaplanowanie wystarczy poświęcić tylko
1% czasu potrzebnego na wykonanie danej
pracy, aby zaoszczędzić jedną godzinę
dziennie
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Reguła 60%
› Plan powinien dotyczyć 60% czasu, reszta
przeznaczona na zajęcia niezaplanowane
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Reguła Parkinsona
› Praca wypełnia cały czas przeznaczony na jej
wykonanie, tj. dana czynność potrwa tyle, ile
założymy, że potrwa
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Lista zadań na kolejny dzień/ tydzień
Listę tworzymy wieczorem na następny dzień
Listę tworzymy w niedzielę na następny
tydzień
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Analiza liczby zadań i czasu ich trwania
Lista zadań – analiza:
- Ważność (A, B, C)
- Pilność (1, 2, 3)
- Czas trwania poszczególnych czynności
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Konsekwencja
Należy regularnie sprawdzać postępy w
realizacji naszych zadań
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Wyrównywanie straty czasu
Jeżeli nie udało się zrealizować jakiegoś
zadania, zacznij od niego jutro
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Realizm
Realnie wyznaczaj cele!!!
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Zapisywanie w rezultatach
Cel – uprawiać sport:
› Dobrze: Chodzić na basen min. 2 razy w
tygodniu
› Źle: Kupić karnet na basen
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Terminy
Wyznaczanie daty zakończenia zadań
powoduje wzrost dyscypliny i uniknięcie
opóźnień
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Czas na planowanie
Kiedy masz czas na planowanie i twórcze
myślenie? Kiedy jesteś sam, jest cisza i
spokój?
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady
› Sprawdzanie realizacji planów
Sprawdzanie samego siebie powoduje wzrost
motywacji do zrealizowanych zadań
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Pułapki
› Cyborgiem
› Fizjologiczna wydolność organizmu
› Niewolnik zegarka
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Błędy
› Brak planu dnia
› Skupienie aktywności tylko na jednym
obszarze życia
› Odwlekanie wykonania zadań
› Brak asertywności
› Brak umiejętności delegowania zadań
Profi Biznes Sp. z o.o.
› Nieprzestrzeganie czasu na sen i nawww.szkolenia-treningi.pl
posiłki
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
Krzywa wydajności
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Znajdź czas na:
› Pół godziny relaksu przed snem
› Jedną godzinę dziennie na rozwijanie
własnego hobby czy poprawę swojego
stanu zdrowia
› Pół godziny trzy razy w tygodniu na
ćwiczenia fizyczne
Profi Biznes Sp. z o.o.
www.szkolenia-treningi.pl
› Czas na spokojne spożywanie posiłków
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
Analiza spraw do
załatwienia
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Złodzieje czasu
Znane są tysiące sposobów zabijania czasu,
ale nikt nie wie jak go wskrzesić…
Albert Einstein
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Pożeracze czasu
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Pożeracze czasu
• Mgliste cele oraz brak priorytetów.
• Bezplanowość pracy.
• Poddawanie się terrorowi spraw pilnych i
bieżących.
• Brak ścisłych terminów.
• Odkładanie ważnych spraw i decyzji na
potem.
• Niezapowiedziani „przybysze”.
• Brak entuzjazmu w pracy i słaba motywacja
do autentycznego wysiłku.
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Pożeracze czasu
• Jałowe telefony, SMS-y i e-maile, które
ciągle uprzykrzają nam życie,
• Bezowocne narady, spotkania i różne
pogawędki.
• Niezdolność powiedzenia „nie” wtedy, gdy
potrzeba.
• Brak samodyscypliny.
• Niedoprowadzanie spraw do końca.
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Pożeracze czasu
• Bałaganiarstwo przejawiające się w ciągłym
poszukiwaniu różnych przedmiotów w
stosach rzeczy nieuporządkowanych lub
zbędnych.
• Niepunktualność własna i cudza.
• Pośpiech, zdenerwowanie i
zniecierpliwienie.
• Nieumiarkowane korzystanie z używek
(kawa, papierosy itp.)
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Pożeracze czasu
•Bezmyślne wpatrywanie się w „czarną
skrzynkę” (telewizor).
• Bawienie się komputerem.
• Wylegiwanie się i własne lenistwo.
• Pazerność na informacje o wszystkim i o
wszystkich, pochłaniająca czas.
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady zarządzania czasem
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
2.
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
2.
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę
3.
Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
2.
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę
3.
Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu
4.
Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
2.
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę
3.
Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu
4.
Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności
5.
Określ cel
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
2.
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę
3.
Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu
4.
Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności
5.
Określ cel
6.
Planuj
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
2.
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę
3.
Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu
4.
Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności
5.
Określ cel
6.
Planuj
7.
Dziel zadania na sprawy ważne i pilne
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
2.
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę
3.
Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu
4.
Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności
5.
Określ cel
6.
Planuj
7.
Dziel zadania na sprawy ważne i pilne
8.
Organizacja pracy – porządek
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć
swoich złodziei czasu
2.
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę
3.
Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu
4.
Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności
5.
Określ cel
6.
Planuj
7.
Dziel zadania na sprawy ważne i pilne
8.
Organizacja pracy – porządek
9.
Asertywność
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Wizualizacja
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zacznij marzyć,
określ co chcesz,
podziel to na etapy i
…zrób pierwszy krok
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Negatywne przekonania dotyczące
finansów
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1. Pierwszy milion trzeba
ukraść
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
2. Pieniądze szczęścia
nie dają
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
3. Ludzie bogaci są
aroganccy, bo pieniądze
zmieniają ludzi na gorsze
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
4. Trzeba się narobić, żeby
zarobić
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
5. Żeby pomnożyć
pieniądze, najpierw trzeba
je mieć
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
7. Tylko poprzez wygraną
mogę liczyć na duże
pieniądze w życiu
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
8. Nie da się zarobić dużo
pieniędzy, jeśli robisz to,
co lubisz
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
9. Finanse są śmiertelnie
nudne
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
23. Jak będę posiadać dużo
pieniędzy to stracę
znajomych, którzy nie będą
chcieli się ze mną trzymać bo
będą mi zazdrościć
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
29. Troszczenie się o rzeczy
materialne, jest takie
płytkie i nieduchowne
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
35. Nie można mieć
wszystkiego
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Negatywne przekonania dotyczące
finansów
1. Pierwszy milion trzeba ukraść
2. Pieniądze szczęścia nie dają
3. Ludzie bogaci są aroganccy, bo pieniądze zmieniają ludzi na
gorsze
4. Trzeba się narobić, żeby zarobić
5. Żeby pomnożyć pieniądze, najpierw trzeba je mieć
6. Nie mogę liczyć na spadek po bogatej ciotce
7. Tylko poprzez wygraną mogę liczyć na duże pieniądze w
życiu
8. Nie da się zarobić dużo pieniędzy, jeśli robisz to, co lubisz
9. Finanse są śmiertelnie nudne
10. Po co zarabiać więcej pieniędzy, skoro rząd i tak wszystko
Profizabierze
Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Negatywne przekonania dotyczące
finansów
11. Pieniądze nie są dla mnie ważne
12. Czas to pieniądz – w rozumieniu: więc trzeba się spieszyć
by je zarabiać
13. Nie zasługuję na to aby mieć dużo pieniędzy
14. Ludzie nie mają pieniędzy, więc nie będą mi ich dawać
15. Ciągle mam mało pieniędzy
16. Pieniądze nie rosną na drzewie w rozumieniu, nie tak
łatwo mieć pieniądze
17. Ci, którzy zarabiają dużo to kombinatorzy
18. Nie wiem co przyniesie przyszłość, boję się braku
pieniądza
19. Nigdy nie będzie stać mnie na ten wyjazd
20.
Każdy
Profi Biznes
Sp. z o.o.zysk, to czyjaś strata
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Negatywne przekonania
21. Praca to uciążliwy obowiązek
22. Duże pieniądze to duża odpowiedzialność
23. Jak będę posiadać dużo pieniędzy to stracę znajomych, którzy nie będą
chcieli się ze mną trzymać bo będą mi zazdrościć
24. Jak będę mieć dużo pieniędzy, to inni będą ciągle czegoś ode mnie
oczekiwali, uznając że mogą bo mnie na to stać
25. Im więcej będę mieć tym więcej mogę stracić
26. Nie jestem wystarczająco dobry, aby mieć dużo pieniędzy
27. Żeby być bogatym trzeba oszukiwać
28. Bóg nie chce abym był bogaty, bo bieda uszlachetnia
29. Troszczenie się o rzeczy materialne, jest takie płytkie i nieduchowne
30. Inni posiadają rzeczy, których ja nie mam i nie będę nigdy miał/a
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Negatywne przekonania
31. Współzawodnictwo to jedyny sposób na to aby mieć pieniądze
32. Nie mogę tego robić ponieważ robi to ktoś inny i nie ma dla
mnie już miejsca, nie uda mi się przebić
33. Nie ma dość zasobów dla wszystkich
34. Gdy już będę miała pieniądze nie będę potrafiła ich dobrze
wykorzystać
35. Nie można mieć wszystkiego
36. Zawsze i wszędzie jest mało pieniędzy
37. W moim miejscu zamieszkania nie ma odpowiedniej pracy
38. I tak nigdy nie będę miał/a tyle, aby wystarczyło mi na wszystko
39. Koncentracja na pieniądzach jest zła
40. Pieniądze zdobywa się wyłącznie ciężką pracą
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Kłody finansowe
› Brak czasu na zarządzanie oraz złe strategie
zarządzania pieniędzmi
› Wymaganie wynagrodzenia na bazie czasu, nie
efektów
› Negatywne przekonanie na temat pieniędzy,
bogactwa i bogaczy
› Pieniądze nie są mi potrzebne i niezbędne do życia
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Kłody finansowe cd.
› Wiem lepiej, więc nie muszę się uczyć i szukać
nowych sposobów
› Osłabiające wzorce środowiskowe
› Strach przed ryzykiem, stratą czasu oraz pieniędzy,
które paraliżuje realizację pomysłów
› Wieczne poszukiwanie pewnego, sprawdzonego i w
100% działającego systemu
› Obawa i nieumiejętność promowania siebie oraz
strach przez aktywną sprzedażą
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zarządzanie strategiczne
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Marketingowe zarządzanie
Zarządzanie wiedzą firmy
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Rynki
docelowe
Asortyment
wyrobów
Marketing
Finanse i
kontrola
Sprzedaż
Koło
strategii
konkurencji
Cele
Badania i
rozwój
Dystrybucja
Zaopatrzenie
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
Produkcja
Siła robocza
www.szkolenia-treningi.pl
Silne i słabe strony przedsiębiorstwa
Okazje i zagrożenia występujące w
sektorze
Strategia konkurencji
- kontekst
Osobista skala wartości głównych
osób wdrażających strategię
Szersze oczekiwania społeczne
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Strategia błękitnego oceanu
oszczędności kosztowe uzyskuje się, eliminując i
ograniczając czynniki, które mają istotny wpływ na
nasilanie konkurencji w branży. Wartość dla nabywcy
natomiast jest podnoszona i tworzona dzięki
wprowadzaniu nowych czynników, których branża
wcześniej nie oferowała. Z upływem czasu następuje
dalsza redukcja kosztów, głównie dzięki efektowi skali.
Efekt ten można osiągnąć, kiedy rynek zaakceptuje
nową wartość dla nabywcy, co wyraża się rosnącą skalą
wolumenu sprzedaży.
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Strategia błękitnego oceanu
Rekonstrukcja granic rynku
Koncentracja na szerokiej wizji nie na liczbach
Sięganie poza granice istniejącego popytu
Właściwa kolejność elementów strategicznych
Przezwyciężenie głównych przeszkód organizacyjnych
Wbudowanie realizacji w strategię
Rekonstrukcja granic rynku
– ta reguła odnosi się do ryzyka poszukiwań
, pozwala oderwać się od konkurencji i
stworzyć błękitne oceany. Jest to
najważniejsze wyzwanie, ponieważ
menedżerowie nie mogą pozwolić sobie na
intuicyjną budowę strategii albo błądzenie,
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na liczbach
– ta reguła ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji
ryzyka planowania i inwestowania. Chodzi tu o
alternatywne podejście do procesu planowania
strategicznego, oparte na stworzeniu strategii
uwalniającej kreatywność ogromnej grupy pracowników
w organizacji, strategii otwierającej firmę na błękitne
oceany,
Sięganie po istniejący popyt
– to kluczowy element osiągania
innowacji wartości; podejście
polegające na skupieniu jak
największego popytu na nową ofertę,
co zmniejsza skalę ryzyka związanego z
tworzeniem nowego rynku,
Właściwa sekwencja strategiczna
– odpowiedni proces zamiany
pomysłów w rzeczywistość. To
wypracowanie właściwej sekwencji
strategicznej, w której nowe pomysły
implementowane są na błękitny ocean
według kluczowych kryteriów tej
sekwencji, co pozwoli istotnie
ograniczyć ryzyko modelu
biznesowego,
Przezwyciężanie przeszkód organizacyjnych związanych z
wdrażaniem strategii
– to klucz do złagodzenia ryzyka organizacyjnego. W
praktyce jest tak, że im większa zmiana, tym więcej
zasobów i czasu potrzeba, by zobaczyć jej rezultaty. W
strategii błękitnego oceanu tę praktykę trzeba obrócić o
180 stopni i zastosować technikę przywództwa w
punkcie krytycznym, która umożliwia przezwyciężanie
przeszkód w sposób szybki i tani przy jednoczesnej
akceptacji pracowników w przełamywaniu istniejącego
status quo,
Wbudowanie realizacji w całość strategii
– ta reguła umożliwia minimalizację ryzyka utraty zaufania, braku
współpracy; trzeba budować zaufanie ludzi na najniższych
szczeblach, zyskiwać ich zaangażowanie i inspirować do
dobrowolnej współpracy. To ryzyko zarządcze ma istotne
znaczenie w realizacji strategii zarówno na czerwonych, jak i na
błękitnych oceanach. Jednakże w przypadku błękitnych oceanów
jest dużo większe, bowiem realizacja takiej strategii wymaga
wprowadzenia zasadniczych zmian.
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
A – cechy wyróżniające firmę
B – obszary bez lidera rynkowego
C – cechy wyróżniające konkurencję
E – biała przestrzeń, czyli potrzeby klientów,
których nie zaspokaja żaden w rynkowych
graczy
D+F+G – wartości kreowane przez firmę i jej
konkurencję, których klienci nie potrzebują
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Sekwencja strategii błękitnego ceanu
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zarządzanie strategiczne
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Marketingowe zarządzanie
Zarządzanie wiedzą firmy
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Czym jest myślenie strategiczne w
przedsiębiorstwie?
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
› Myślenie strategiczne to umiejętność i gotowość
do pozyskania i praktycznego spożytkowania
wglądu społecznego (tj. wiedzy o sytuacji
społecznej, interlokutorach oraz własnych
możliwościach) w celu zmaksymalizowania szans
realizacji własnych zamierzeń (lub zleconych zadań)
oraz sprawnego wykorzystania nadarzających się
okazji.
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Budowanie umiejętności i zdobywanie wprawy w
obszarze myślenia strategicznego daje w efekcie takie
korzyści, jak:
› spostrzegawczość i zmysł strategiczny w kontaktach
interpersonalnych, czyli wysoka inteligencja społeczna
› pewność co do własnych, rzeczywistych mocnych stron
› pomysły na najbardziej słuszne i skuteczne
spożytkowanie własnego potencjału skrystalizowane w
postaci konkretnych celów oraz strategii działania
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
› Kluczowe obszary myślenia strategicznego to
rozszyfrowywanie intencji innych ludzi, antycypacja
rozwoju sytuacji, planowanie adekwatnych strategii
działania, monitorowanie postępów i
opracowywanie koniecznych modyfikacji w
sposobie działania (tj. „pragmatyczna
kreatywność”).
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Myślenie alternatywne
Ewaluacja zewnętrzna
Koncentracja na punktach
krytycznych
Cele ogólne
Jednostki strategiczne
Innowacje i zmiany
Strategiczne
myślenie i
działanie
Współpraca działów
Strategia+nowość+integra
cja
Ewaluacja wewnętrzna
Konkurencyjność
Alternatywy
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zarządzanie strategiczne
Decyzje zarządcze
Decyzje operatywne
Decyzje strategiczne
Istniejące zasoby
Kształtowanie rozwoju (tworzenie
konkurencyjności firmy)
Istniejące umiejętności
Określanie nowych kierunków
Zmiany organizacyjne firmy
Kształtowanie otoczenia firmy
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zasady zarządzania strategicznego
opisywanie
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
1.
Podejścia do zarządzania
strategicznego
podejście klasyczne
(naukowe zarządzanie,
kierunek administracyjny)
2.Podejście behawioralne (human relations)
3.Podejście ilościowe (zarządzanie operacyjne,
ilościowa teoria zarządzania)
4.Podejście systemowe
5.Podejście sytuacyjne
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zarządzanie strategiczne
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Marketingowe zarządzanie
Zarządzanie wiedzą firmy
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Zarządzanie marketingowe określane
jest przez:
* misję przedsiębiorstwa,
* orientację na nabywców,
* badanie ich potrzeb,
* ponoszenie społecznej odpowiedzialności za rodzaj i
sposób prowadzenia działalności gospodarczej,
* posługiwanie się zespołem instrumentów marketingmix,
* różnicowanie produktów, dystrybucji i promocji na
różnych segmentach rynku,
* dążenie do osiągania przewagi nad konkurentami albo
strategia błękitnego oceanu 
* strategiczne planowanie marketingowe,
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Wizualizacja
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
•O czym będę myśleć, wracając do domu i co
chciałbym zrobić i powiedzieć?
•Najbardziej interesującą dla mnie częścią
spotkania było ..........
•Dzisiaj odkryłem, że .......
•Postanowiłem, że od dzisiaj .........
•Co dostałem od grupy?.........
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Żadna szkoła nie powie nam, co świat zdziała w
przyszłym roku, ale można nauczyć się paru rzeczy,
które świat próbował zdziałać w przeszłości i, gdzie nie
podołał, a gdzie mu się powiodło.
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Dziękuję za uwagę
Kamila Pępiak - Kowalska
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl
Profi Biznes Sp. z o.o.
Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin
tel.: 91 453-01-55, [email protected]
NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691
www.szkolenia-treningi.pl